Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013."

Transkript

1 Afd Marielyst Nordahl Griegs Vej Søborg TLF Ordinært afdelingsmøde 6. maj Sted: Marielyst skole, Gladsaxevej 198 Tilstede: 48 husstande var repræsenteret. PAB: Driftschef Dennis Schultz, Forvaltningsdirektør Kasper Nørballe Orbicon/ altan og butikscenter: Jacob Andersen og Mona Nygaard Bisgaard Referent: Birte Duus Andersen Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 3.1 Fremlæggelse af renovering af altaner og butikscenter. 4. Fremlæggelse af afdelingens regnskab for 2011/12 til efterretning 5. Fremlæggelse af driftsbudget for 2014 til godkendelse samt antennebudget til efterretning 6. Valg til afdelingsbestyrelsen: 6.1 Valg af formand for 2 år På valg er Johnny Ryttersson, som modtager genvalg 6.2 Valg bestyrelsesmedlemmer for 2 år På valg er Esben Jannik Bjerrum, Wicki Hoffmann og Henrik Segato, som modtager genvalg 6.3. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år På valg er Nee Kjer, Steen Heidemann og Signe Rudal. Nee Kjer og Steen Heidemann modtager genvalg 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Eventuelt Ad 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden for afdelingsbestyrelsen Johnny Ryttersson bød velkommen, og foreslog Erik Andersen som dirigent. Erik Andersen blev valgt som dirigent. Erik Andersen konstaterede at formalia omkring udsendelse af dagsorden er i orden. Ad 2. Valg af stemmeudvalg og referent Som stemmeudvalg meldte sig: Rolf Bauer, Jesper Askholm, Per Nygaard, Oluf Raun og Dennis Schultz Bestyrelsesmedlem Birte Duus Andersen blev foreslået som referent. Birte Duus Andersen blev valgt som referent. Ad 3. Afdelingsbestyrelsens beretning Formanden læste kort op fra den udsendte beretning. Erik Andersen spurgte om der er spørgsmål til beretningen. Jonna Blidorf, NGV 56: Savner at høre noget om modanisering af butikscenter og køkkenprojekt. Køkkenprojekt kommer der et møde i afdelingen lige efter sommerferien. Modanisering af butikscenter kommer vi til. En beboer vil høre om hvor mange kursusser man bliver tilbudt i bestyrelsen.

2 Der er masser af kurser, men det er frivilligt om man vil på kursus. En beboer vil høre om hvor langt vi er med internettet. Som sagt i årsberetningen, arbejder bestyrelsen stadig på sagen, og vil i løbet af det kommende år komme med et endeligt forslag. Årsberetningen blev godkendt. Ad 3.1. Fremlæggelse af renovering af altaner og butikscenter. Jacob Andersen: Fremlagde projektet og forklarede hvad der var kommet frem til. Der var spørgsmål til hvad de nye altaner skal laves af og hvordan trappen ned fra stueetagelejlighederne skulle se ud. Forpladsen til butikscenteret er ikke med i udbuddet. Jonna Blidorf, NGV 56 vil gerne høre om det er lovligt at lægge nyt tag på butikscenteret og lægge det ind i huslejeforhøjelse til alle. Da rækkehusene fik nyt tag på, var det ikke lovligt at tage butikscenteret med. Forvaltningsdirektør Kasper Nørballe fra PAB: Vi må gerne lægge nyt tag på butikscenteret. Hvad hvis butikslokalerne ikke bliver lejet ud, hvem skal så betale underskuddet? Forvaltningsdirektør Kasper Nørballe, PAB: Butikscentret er en del af afdelingen Marielyst, og både lejeindtægterne og udgifterne fra butikscentret indgår i afdelingens regnskab og budget. En manglende istandsættelse og vedligeholdelse af butikscentret kan medfører udlejningsvanskeligheder og dermed et indtægtstab for afdelingen. Diskussionen blev stoppet, da renovering af butikscenter og altaner, samt budgettet for dette blev vedtaget på afdelingsmødet d. 7. maj Tidsplanen for renoveringen er besluttet således at, renovering af altaner foregår efterår og vinter 2013/14 og butikscenteret startes op foråret Der kommer varslinger ud når det er ens tur til at få renoveret sin altan. Der hvor der er haver i forvejen, bliver der dokumenteret hvordan de ser ud inden arbejdet påbegyndes, og sådan skal haverne også se ud bagefter. Ad 4. Fremlæggelse af afdelingens regnskab for 2011/12 til efterretning. Forvaltningsdirektør fra PAB Kasper Nørballe gennemgik regnskabet. Der var ingen spørgsmål til regnskabet og regnskabet er taget til efterretning. Ad 5. Fremlæggelse af driftsbudget for 2014 til godkendelse samt antennebudget til efterretning Forvaltningsdirektør fra PAB Kasper Nørballe gennemgik driftsbudgettet. Erik Andersen spurgte om der er spørgsmål til driftsbudgettet. Clifford, GWV 49: Kan et lån laves om, tænker på nu hvor renten er faldende? Det kan sjældent betale sig at omlægge oprindelige lån, hvis de er statsstøttede som tilfældet er i Marielyst. Men de forbedringslån der er i Marielyst, overvåger PAB, og de bliver konverteret lige så snart der er en gunstig mulighed. Eksempelvis har Marielyst fået omlagt 2 lån i den tid PAB har administreret GAA. Bramer, RG 14: Tab ved fraflytning, advokatudgifter, hvor meget gør man for at få de penge, hvor lejerne stikker af fra regningen? Vi gør hvad vi kan,, nogle bliver der lavet en afdragsordning med og andre går til inkasso. Driftsbudgettet blev vedtaget. Antennebudget: Der bliver ikke taget administrationsgebyr til PAB for at lave antennebudgettet, så derfor denne månedlig nedsættelse på 33, - kr. pr. lejemål, en mindre udgift til administration på antenneregnskabet i 2013/14 på i alt Bramer, RG 14: Hvorfor er det kun til efterretning? Det er fordi hvis der ønskes noget andet, skal der stilles forslag direkte til afdelingsmødet. Vi har 9 mdrs. opsigelse, men bestyrelsen arbejder videre på noget andet. Antennebudgettet blev taget til efterretning. Ad 6. Valg til afdelingsbestyrelsen: 6.1 Valg af formand for 2 år På valg er Johnny Ryttersson, som modtager genvalg.

3 Johnny Ryttersson blev enstemmigt genvalgt 6.2 Valg bestyrelsesmedlemmer for 2 år På valg er Esben Jannik Bjerrum, Wicki Hoffmann og Henrik Segato, som modtager genvalg Esben Jannik Bjerrum, Wicki Hoffmann og Henrik Segato blev enstemmigt genvalgt 6.3. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år På valg er Nee Kjer, Steen Heidemann og Signe Rudal. Nee Kjer og Steen Heidemann modtager genvalg Efter skriftlig afstemning, blev stemmerne fordelt således: 1. suppleant: Steen Heidemann blev valgt med 49 stemmer 2. suppleant: Nee Kjer blev valgt med 31 stemmer Ad. 7. Behandling af indkomne forslag Forslag 1. Trine Henriksen har stillet forslag vedrørende affaldssotering. Det foreslås at containerne til plast og metal hurtigst muligt stilles op sammen med de øvrige affaldscontainere i bebyggelsen, så det er let for alle beboerne at komme af med det sorterede affald. Trine havde spurgt til hvor containerne blev af, og havde fået af vide at der først skulle laves plads til dem. Trine foreslår at man sætter containerne der hvor der er plads, så vi kan vænne os til at affaldssortere. I dag betaler vi kr. om året for at komme af med en beholder med husaffald, Trine skønner vi kan spare ca. 20 % hvis vi affaldssorterer. Kirsten Christoffersen, GWV 23 undrer sig over at vi ikke bare går i gang nu, når der er så mange penge at spare. Trine: Ja det hjælper noget hvis beholderne står der, så er det jo også nemmere. Jesper Askholm, GLXV: Der er i dag lidt plads til containerne, så kan der udvides? Ejendomsmester Max Hendrich: Det er et fint forslag. Det blev sagt at når containerne kom, så skulle kommunen nok sørge for at der blev etableret plads til dem. Trine: Kan vi ikke sætte dem der hvor der er plads og så se om der på sigt bliver besparelser? Forslaget blev vedtaget således: Containerne skal sættes hvor der er plads og samtidig blev det vedtaget at der skal sendes info ud til alle beboerne omkring affaldssortering. Forslag 2. Clement Cliford og Rita Fossdal har stillet to forslag. Forslag 1: Når de nye haver etableres ved de stuelejligheder som får fjernet altaner, så bør længden være så stor, som P-pladsen, legepladser, brandveje m.m. tillader. Rita ønsker bare at de får så lange haver som muligt. Henrik Segato: Vi har fået lov til at kommunen at lave haverne på en bestemt længde. Vi har også talt med kommunen omkring nyttehaver til beboerne på 1. sal. Bakker, SPA: Gælder dette også på SPA? Henrik: Nej vi har ikke talt om SPA, men det kan komme senere. Forslaget blev trukket tilbage, men med det i mente at forslaget bliver husket, hvis der ikke kommer nyttehaver. Forslag 2: Det skal være tilladt at etablere terrasser i niveau med stuegulvet i stuelejlighederne som har have, for lejerens regning. Clement trak forslaget tilbage. Forslag 3. Lene Olsen har stillet tre forslag. ( Forslaget omhandler "skoven" som ligger bag vores rækkehuse GWV Forslag 1: At risiko for træer bliver fældet og beskåret Forslag 2: At knækkede og væltede træer fjernes. Forslag 3: Udtynding af høje og tynde træer Lene forklarer hvad hun mener omkring forslagene og ønsker at vi evt. hyrer en gartner der kan ordne dette.

4 Johnny Ryttersson: Dette ligger indenfor normal drift, at rekvirere en gartner er ikke nødvendigt, men er sikker på at ejendomsmester Max Hendrich vil se på det. Beboeren på GWV 23: Jeg har boet i bebyggelsen fra dens opførelse. Dengang var træerne ikke så store. Beboeren har spurgt Driften flere gange om de ikke ville beskære træerne, men fået af vide at det er Ingen mandsland til og nu har hendes børnebørn beskåret træerne i Ingen mandsland. Dirigent Erik Andersen spørger om det er muligt, at ejendomsmester Max Hendrich vil se på det. Ejendomsmester Max Hendrich: Hvis vi skal fælde træer, skal vi ansøge kommunen og lave en beplantningsplan, men Max vil meget gerne se på det. Forslaget er behandlet. AD. 8. Eventuelt Beboeren på GWV 23: Der er mange timers arbejde endnu ved hendes have, bliver det så ryddet? Ejendomsmester Max Hendrich: Vi rydder ikke op efter jeres fældning af træer. En beboer i RG spurgte efter nøgler til EL skabene i opgangene efter der er blevet sat lås på. Det er en fejl at beboerne ikke har fået nøgler til deres EL skab, nøgler vil snarest blive udleveret. Fenger, GWV 16: Dørtrinet foran rækkehusene bliver det lavet? Dørtrinene i to blokke bliver renoveret, deri også dørtrinet hvor Fenger bor. Nygaard, NGV: Er glad for "skoven", men lad være med at smide affald ud der, som urtepotter m.m. Driften ser på "skoven" og får ryddet lidt op. Johnny Ryttersson sluttede mødet med at takke Erik Andersen for indsatsen som dirigent og takkede for god ro og orden under mødet. Afdelingsbestyrelsen for GAA Marielyst : Johnny Ryttersson, FRØA 50 ( ) Wicki Hoffmann, GLXV 186 ( ) Henrik Segato, NGV 96 ( ) Esben J. Bjerrum, FRØA 41 ( ) Lars Hansen, NGV 42 ( ) Birte D. Andersen, SPA 192 ( ) Tonny Holst, SPA 190 ( ) Suppleanter for GAA Marielyst : Steen Heidemann, GLXV 192 ( ) Nee Kjer, GLXV, 188 ( )

5

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

BYMIDTEN. Afdelingsmødet 2013

BYMIDTEN. Afdelingsmødet 2013 Afdelingsmødet 2013 1 Kort Præsentation Lars Juhl - ejendomsmester med ansvar for Bymidten; Claus Olsson Formand hele Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund; Kurt Jørgensen Kundechef i Domea; Finn Korgård

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nr. 1 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

BYMIDTEN. Formand Finn Korgård, Frisegade 21B, 4800 Nykøbing F., Tel. 61 73 43 10, E-mail korgard@aim.com Afdelingsmødet 2011

BYMIDTEN. Formand Finn Korgård, Frisegade 21B, 4800 Nykøbing F., Tel. 61 73 43 10, E-mail korgard@aim.com Afdelingsmødet 2011 Afdelingsmødet 2011 1 Præsentation af gæster Lars Juhl, ejendomsmester i Driftsfællesskabet har fået overdraget Afd. 928 Bymidten står for regnskab og konteringer. Michael Lundby nystartet Driftschef for

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere