Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose"

Transkript

1 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Døjsøvej Skanderborg Att. Juddi Madsen: Dato: 9. maj 2014 Sagsnr.: 12/72424 Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Tlf Natur og Miljø Knudsvej Ry Sagsbehandler: Kaare Jensen Dir. tlf.: Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose Hermed meddeles der udledningstilladelse i henhold til 28 i miljøbeskyttelsesloven til regnbetinget udledning U2.11 fra bassin B321 ved Eskebæk Mose i Skanderborg. Bassinet etableres på matr. nr. 124o, 124n og 38ck Skanderborg Markjorder ved Eskebæk Mose i forbindelse med separatkloakering af det fælleskloakerede opland 2.1 (Ottestoften, Korsvejen og Banetoften)../. De vedlagte bilag viser placeringen og udformning af bassinet, udledningspunkt mv. Tilladelsen er meddelt på grundlag af de oplysninger og på de betingelser, som fremgår af de følgende afsnit. 1 Indledning Kruger a/s har på vegne af Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s ansøgt om udledningstilladelse for tag, - overflade og vejvand efter forsinkelse af afstrømningen i det nye bassin. Bassinet får et permanent vådvolumen på ca. 550 m 3, og et forsinkelsesvolumen på ca. 240 m 3. Den normale vanddybde i det dybeste område bliver på ca. 2 m. 1.1 Eksisterende afløbsforhold Udløb U2.11 til Eskebæk mose udleder i den nuværende situation opblandet spildevand fra overløbsbygværk OV3. Oplandet til udløb U2.11 består af opland 2.1 som nu er separatkloakeret (men der sker indtil bassinet er etableret en sammenblanding af regn- og spildevand ved Mosevangen) og opland 2.12 (kun tilledning af regnvand). Se i øvrigt nedenstående kortudsnit fra Spildevandsplanen.

2 Figur 1: Kortudsnit fra spildevandsplanen situation før separatkloakering. 1.2 Fremtidige afløbsforhold - Vådt regnvandsbassin ved Mosevangen Opland 2.1 vil fremover, efter separering på private arealer i Ottestoften m.fl. er gennemført, være delt i et separatkloakeret område nord for Vroldvej (ekskl. Vroldvej nr. 46 og 48) og et fælleskloakeret område syd for Vroldvej (se figur 2). Dette område vil i henhold til spildevandsplanen også blive separatkloakeret. Figur 2: Kortudsnit fra spildevandsplanen - Plansituation Fra området nord for Vroldvej inkl. opland 2.12 vil separat regnvand blive ledt via det nye våde regnvandsbassin med dykket udløb til Eskebæk mose. Det nye regnvandsbassin placeres ved Mosevangen umiddelbart nord for Eskebæk mose og udformes så bassinet er adskilt fra mosen med en spunsvæg eller jordvold. Bassinet etableres med det maksimale bassinvolumen, der er plads til på den kommu- 2

3 nale matrikel. Det anlægges uden for 3 moseområdet øst for den eksisterende sø. Ved en udformning som vist på vedlagte plantegning opnås et vådt volumen på ca. 175 m³/reduceret hektar, hvilket medfører en rensegrad for fosfor som anslås til ca. 40 %. Bassinets vådvolumen bliver derved på ca. 550 m 3. Ved at etablere en vold mellem bassinet og søen på ca. 0,5 m, bliver der et samlet forsinkelsesvolumen på 240 m 3. Der etableres en erosionssikret overløbskant i den sydlige ende af volden. Overløbsvand opsamles i en rende evt. beklædt med natursten på ydersiden af volden, hvorfra det løber til grøften, der løber ud i søen. Der etableres et udløbsbygværk med en vandbremse, der regulerer afstrømningen til ca. 2 l/s/ha, hvilket vil sige ca. 20 l/s. Den maksimale hydrauliske belastning af Eskebæk mose vil være stort set uændret i forhold til i dag. Der vil beregningsmæssigt ske overløb fra bassinet til søen 7,3 gange om året. I dag aflastes der ifølge spildevandsplanen ca. 20 gange om året med overløbsvand fra fællesledningen. Fra det fælleskloakerede opland syd for Vroldvej vil der fortsat blive ledt både regn - og spildevand til overløbsbygværk OV3 og videre til Skanderborg Centralrenseanlæg, indtil området separatkloakeres. Der kan derfor i en periode fortsat ske overløb fra OV3 til Eskebæk mose, hvilket fremover vil ske via det nye våde regnvandsbassin. Aflastningsmængden fra fælleskloak mindskes ifølge modelberegningerne fra 4360 m 3 /år til 330 m 3 /år. Data for udløb U2.11 før og efter etableringen af bassinet fremgår af nedenstående skema. Eksisterende afløbsforhold Fremtidige afløbsforhold Udløbstype Aflastning fra fælleskloak Aflastningsmængde m 3 /år fra fælleskloak Udledt vandmængde m 3 /år fra separatkloak Udledt P 4 kg/år 1,8 kg/år Regnvandsudløb fra separatkloak (via bassin) samt aflastning fra fælleskloak Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s får vedligeholdelsespligten på bassin, rørledninger og bygværker. Arealet hvor bassinet anlægges tinglyses med en deklaration eller erhverves af Skanderborg Forsyningsvirksomhed. 2 Nuværende forhold 2.1 Lokaliteten Bassinet ønskes etableret på matr. nr. 124o, og 124n Skanderborg Markjorder, som ligger inde imellem boligområder i Skanderborg. Matriklerne ejes af henholdsvis Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed. Hovedparten af det område hvor bassinet anlægges ligger ubenyttet hen i krat og græs. Arealet ligger øst for moseområdet Eskebæk Mose, som rummer flere mindre søer. Terrænet hvor bassinet anlægges er let skrånende ned mod den øverste af disse sø- 3

4 er. Det placeres i den del af området der ikke anvendes rekreativt. Samtidig placeres det således at 3 moseområdet friholdes. 2.2 Miljø- og naturforhold Fra bassinet vil der ske afledning til den øverste sø i moseområdet via en kort grøft fra bassinet. Herfra vil vandet passere videre gennem hele moseområdet, der rummer flere mindre søer. Der er et afløb fra moseområdet i form af en betonledning i den nederste og største sø. Rørledningen afleder til Egholm bæk, der har udløb i Skanderborg Lillesø. Fra Skanderborg Lillesø er der udløb til Skanderborg Sø og Gudenåsystemet. Søerne i moseområdet har i Regionplan 2005, Århus Amt en generel målsætning, der er langt den mest anvendte, idet 4 ud af 5 søer har denne målsætning. Målsætningen betyder at søerne højst må være svagt påvirket af menneskelige aktiviteter, som kan reguleres gennem Regionplanen. I forslag til vandplan Randers Fjord har søerne en målsætning om god økologisk tilstand. I regionplanen for Århus Amt 2005 har Egholm Bæk en B3 målsætning (Karpefiskevand). Denne målsætning anvendes typisk for vandløb med ringe fald, og dermed sand og mudderbund uden større fysisk variation. Ved seneste måling i 2003 var der en forureningsgrad på II-III på station , hvilket vil sige noget forurenet. Egholm Bæk har i Forslag til Vandplan , Randers Fjord en målsætning om godt økologisk potentiale. Det betyder, at der vil være krav om en DVFI (Dansk Vandløbs Fauna Indeks) på minimum 4. Vandløbet er desuden omfattet af 3 i naturbeskyttelsesloven, hvilket betyder at tilstanden i vandløbet ikke må ændres uden dispensation fra vandløbsmyndigheden. Ifølge forslag til vandplanen har Skanderborg Lillesø en baseline fosforbelastning på 178 kg årligt, og har et indsatsbehov for målopfyldelse på 50 kg fosfor. I første planperiode er der dog ingen krav til reduktion af fosforudledningerne, da datagrundlaget er utilstrækkeligt. Søen har tidligere via Sorte Sø modtaget store mængder spildevand fra Skanderborg by, og må trods afskæring af spildevandet fra Skanderborg Centralrenseanlæg fortsat betegnes som stærkt forurenet. Der frigives stadig store mængder ophobet fosfor fra tidligere årtiers store tilførsler til søen. Tilførslen af fosfor via Egholmsbækken fra Sorte Sø er dog mindsket væsentligt i de senere år, da der i er foretaget en omfattende oprensning af Sorte sø. Derudover vil fosfortilførslen via spildevandsoverløb fremover blive væsentlig mindre som følge af separatkloakeringsprojekter i Skanderborg midtby. 2.3 Lokalplan Eskebæk Mose og tilgrænsende arealer er ikke lokalplanlagt. 3 Projektforslag Projektforslaget omfatter: Etablering af et bassin til forsinkelse af tag - og overfladevand fra boligområder på Ottestoften, Korsvejen, Ryparken, Banetoften m.fl. Bassinet vil få et permanent vådvolumen på ca. 550 m 3 Etablering af et udløbsbygværk med skumplade ved afløbet. Den maksimale afløbsvandføring bliver ca. 20 l/s. Etablering af et nødoverløb til søen i form af en erosionssikret overløbskant mellem bassin og sø. 4

5 4 Godkendelse Miljøbeskyttelsesloven Udledningstilladelse meddeles i medfør af 28 i miljøbeskyttelsesloven (lovbkg. nr. 879 af 26. juni 2010), jf. bkg. nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. 5 Vilkår for tilladelsen: Udløbsnummer U2.11 Bassin nummer B321 Opland 2.1 og 2.12 Totalt areal, separatkloakeret 10,12 ha Reduceret areal 4,2 ha Areal fælleskloakeret 3,58 ha Reduceret areal, fælleskloakeret 1,08 ha Udløbstype Bassinvolumen (vådvolumen) 550 m 3 Magasinvolumen 240 m 3 Maks. afløbsvandføring 20 l/s Overfladevand og overløbsvand (med bassin) Maks. årlige overløb 7,3 Bemærkninger Antal tilknyttede bygværker: 2 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s er ansvarlig for drift og vedligehold af bassin, bygværker, ledninger og brønde Der afledes tag -, overflade og vejvand fra boligområderne til bassinet Hældningen af bassinets bund og skråninger varierer mellem 1:2-1:4 Bassinet skal indpasses bedst muligt i terrænet Der etableres et afløbsbygværk med dykket afløb og afløbsregulering (max 20 l/s) Der etableres en kontrolleret og erosionssikret overløbsfunktion i bassinet med afløb til sø i Eskebæk Mose Bassin og brønde skal i fornødent omfang oprenses for sand og slam, således at renseeffekten opretholdes Afspærringsanordning skal forefindes, så bassinet kan anvendes til opsamling ved forureningsuheld Der må ikke udsættes fisk eller fugle i bassinet Der må ikke afledes regnvand til bassinet før anlægget inkl. rørledninger og vandbremse er færdigetableret Tilladelsen bortfalder, hvis ikke den udnyttes inden 3 år fra tilladelsens dato. 6 Skanderborg Kommunes bemærkninger Etablering af regnvandsbassiner med et betragteligt bundfældningsvolumen og heraf følgende lang hydraulisk opholdstid forud for udledning til recipienten, medfører en væsentlig reduktion af stofkoncentrationerne som følge af sedimentation, hvilket er eftervist i mange undersøgelser. Med en reduktionsfaktor på ca % for fosfor ved det aktuelle vådvolumen, vil der fremover beregningsmæssigt blive udledt ca. 1,8 kg fosfor til Eskebæk Mose. I 5

6 dag afledes beregningsmæssigt 4 kg fosfor til mosen. Der vil desuden blive udledt mindre organisk stof og mindre mængde af forurenende stoffer til Eskebæk mose og Egholm Bæk. Der sker dermed en forbedring i forhold til de nuværende forhold. Udledningen skal ses i forhold til en samlet fosforudledning til Skanderborg Sø årligt på ca kg og 178 kg til Skanderborg Lillesø (Forslag til Vandplan , Randers Fjord). Det vurderes, at en fosforudledning af den størrelsesorden der er tale om har underordnet betydning for tilstanden i Skanderborg Lillesø, Skanderborg Sø, og nedstrøms liggende vandområder, herunder Natura 2000 området H 48: Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå. Udledning gennem bassinet vil fremover give en forsinkelse af afstrømningen og derudover stadig blive forsinket i søerne i moseområdet. Den maksimale hydrauliske belastning af Eskebæk Mose vil være stort set uændret, og Skanderborg Kommune er ikke bekendt med, at udledningen tidligere har givet anledning til hydrauliske problemer i moseområdet eller nedstrøms dette. Den normale afstrømning vurderes ligeledes ikke at give anledning til hydrauliske problemer, da der fremover vil ske en forsinkelse i regnvandsbassinet og en kontrolleret afledning på 20 l/s. Strengt beskyttede arter efter bilag IV i EF-habitatdirektivet Der må ikke gives tilladelse til det ansøgte, hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV arter. Der kan muligvis forekomme Stor vandsalamander i moseområdet, men kommunen har ingen konkrete oplysninger om dette. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil få negative konsekvenser for denne eller andre bilag IV arter. Bassinet vil derimod potentielt kunne blive et nyt yngleområde for Stor vandsalamander. På baggrund af ovenstående er det Skanderborg Kommunes opfattelse, at der bør gives udlednings- og planlovstilladelse til det ansøgte. Når der har indfundet sig et karakteristisk plante- og dyreliv i bassinet, vil det være omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens 3, og der må derefter ikke foretages ændringer af bassinets udformning uden dispensation fra Skanderborg Kommune. Almindelig vedligeholdelse (oprensning af sand, slam mv.) er dog tilladt uden forudgående dispensation, når dette udføres for at bevare bassinets rensningsevne og funktion. 7 Økonomi og tidsplan Omkostninger til projektet afholdes af Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Anlægsarbejdet udføres i Høring ved Naturstyrelsen Aarhus Da ansøgningen vedrører en tilladelse til en kommunal spildevandsudledning, skal et udkast sendes til Naturstyrelsen, Aarhus til vejledende udtalelse. Et udkast er den 21. marts 2014 sendt til Naturstyrelsen. Vejledende udtalelse fra Naturstyrelsen: Naturstyrelsen har meddelt at de ikke har bemærkninger til udkastet. 6

7 9 Underretning om afgørelsen Følgende underrettes om afgørelsen: Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s, v/juddi Madsen Naturstyrelsen Aarhus, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Danmarks Sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Fiskeriforening, Skanderborg Museum, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening i Skanderborg Kommune, Afgørelsen bliver offentligt annonceret på Skanderborg Kommunes hjemmeside fra onsdag den 14. maj 2014 og i ugeavisen Skanderborg ugen efter. 10 Klagevejledning Der kan i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 91 og 98 klages over udledningstilladelsen til Natur- og Miljøklagenævnet af: ansøgeren sundhedsstyrelsen, enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens 99 og 100. Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på pågældendes eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen. I medfør af miljøbeskyttelseslovens 96 har en klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og miljøklagenævnet bestemmer andet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. I henhold til lovens 93 er klagefristen 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Skanderborg Kommune, Natur og Miljø på adressen eller til Skanderborg Kommune, Natur- og Miljø, Knudsvej 34, 8660 Ry. Klagen skal være os i hænde senest 7

8 den 11. juni 2014 ved ekspeditionens ophør kl. 15. Skanderborg Kommune videresender klagen til klagemyndigheden. Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden for 3 år, bortfalder den. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens 62 og Miljøbeskyttelseslovens Bilag plantegning oversigtskort Med venlig hilsen Hans Brok-Brandi Funktionsleder Kaare Jensen Biolog 8

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Anton Boilesen anton@marienlyst-landbrug.dk 21. november 2014 Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og bekendtgørelse om vandløbsregulering

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder.

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder. Hillerød Forsyning Ægirsvej 4 3400 Hillerød Sendt til Preben Boock, e-mail: prb@hfors.dk By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2014-101592

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.05-P19-10-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE Alrøvej 97 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1 Indhold 1.1 NATUR, OVERFLADEVAND OG GRUNDVAND... 4 1. GODKENDELSE... 4 2.1 AFGØRELSE... 4 2.2 REVURDERING

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P20-2-11 02.7.2014

Læs mere

Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsaxe projektering

Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsaxe projektering Gladsae Kommune VVM Redegørelse Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsae projektering Gladsae Kommune 24.10.2012 Ved Byrådets vedtagelse af kommuneplantillæg og VVM-redegørelse blev det besluttet,

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Udbringningsarealer Barritskovvej 34, Barrit 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle.

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle. Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS) Ærøvej 3, 8700 Horsens CVR 29579385 Att. Morten Stabel Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bjarke Horst Jensen Dir: 79755658 Mob: +4523117841 e-mail: Bjarke.H.Jensen

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Thomas Rivad 23. juni 2015 12:16 $Kystdirektoratet (kdi) Vedr. udledning af renset grundvand til Øresund fra Amager Strandvej 112 matr.nr. 4195 Sundbyøster 142a_Ansøgningomtilladelsetilanlægpåsøterritoriet.docx;

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere