Byggetekniske seminarer fra SBi og Byg-Erfa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggetekniske seminarer fra SBi og Byg-Erfa"

Transkript

1 Byggetekniske seminarer fra SBi og Byg-Erfa Første halvår 2011 CC3 CC3+ Asbest - Brugsvandsanlæg - Bygningsreglement Efterisolering - Energibehov - Fugt - Fundering - Korrosion ;0, ) Lydisolering - Radonsikring - Tagboliger - Taghaver - Tagkonstruktioner - Tilgængelighed - Vandinstallationer

2 Seminarer om SBi-anvisninger Første halvår 2011 Tilmeld dig på sbi.dk/seminarer På sbi.dk/seminarer kan du både tilmelde dig og læse mere om de enkelte seminarer. Du er også velkommen til kontakte arrangementssekretær Julie Kastoft-Christensen på eller telefon Vi kommer flere fra mit firma kan vi få rabat? Ja, hvis I er flere fra samme arbejdsplads, der skal deltage i det samme SBi-seminar, så kan I naturligvis få rabat. Send en mail til med besked om hvor mange I er, så vender vi tilbage med et godt tilbud. Alle priser er oplyst ekskl. moms. Bygningsreglement 2010 Aalborg: 24. februar 2011 kl Esbjerg: 9. marts 2011 kl Hørsholm: 27. april 2011 kl Bygningsreglement 2010 (BR10) trådte i kraft 30. juni 2010 med en overgangsperiode frem til årsskiftet. I oktober 2010 udkom SBi-anvisning 230, som forklarer og kommer med hjælp til opfyldelse af bestemmelserne i BR10. SBi-anvisning 230 erstatter dermed den kendte SBi-anvisning 216 om BR08. De væsentligste ændringer fra BR08 til BR10 findes i kapitel 7 om energiforbrug: Generel stramning med 25 pct. på energirammen og på isoleringskrav til komponenter og bygningsdele Bygninger opvarmet til under 15 C skal regnes efter regler for energirammer Præcisering af energikrav ved ændret anvendelse af en bygning Ved vedligehold, ombygning og udskiftning skal rentable energiforbedringer gennemføres På seminaret vil de øvrige ændringer fra BR08 til BR10 også blive gennemgået, bl.a. for så vidt angår bestemmelser om indeklima og ventilation. Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, SBi (redaktør af SBi-anvisning 230) Forskningschef Søren Aggerholm, SBi Pris: kroner. Med i prisen er et trykt eksemplar af SBi-anvisning 230 om BR10. Energibehov Hørsholm: 11. januar 2011 kl Hørsholm: 27. januar 2011 kl Hørsholm: 22. februar 2011 kl De store ændringer i Bygningsreglement 2010 vedrører bygningers energiforbrug. På dette seminar gennemgår vi, hvordan bygningers varmetab dokumenteres efter kravene i BR10, som bl.a. indebærer, at det ikke længere er muligt at udføre en retvisende overslagsberegning, og at man derfor altid skal anvende et computerbaseret beregningsprogram. Seminaret giver en grundig gennemgang af BR10 s kapitel 7 om energiforbrug og dele af kapitel 8 om installationer (for de emner som har berøring med beregning af bygningers energiforbrug). Den nye version af beregningsprogrammet Be06 (Be10) gennemgås på seminaret, og der gives eksempler på energirammeberegninger og eftervisning af disse. Forskningschef Søren Aggerholm, SBi Seniorforsker Kim B. Wittchen, SBi Seniorforsker Kirsten Engelund Thomsen, SBi Pris: kroner. 2

3 Efterisolering Hørsholm: 12. maj 2011 kl Seminaret tager udgangspunkt i SBi-anvisning 221, Efterisolering af etageboliger, og kommende SBi-anvisning om efterisolering af mindre bygninger. Med baggrund i de gældende krav og regler behandler seminaret besparelsespotentialet ved efterisolering af bygninger, og mulighederne gennemgås, bl.a. eksemplificeret ved konkrete energirenoveringsprojekter. Værktøjer til vurdering af effekten af konkrete efterisoleringstiltag præsenteres. Det gælder både generelle værktøjer, rettet mod beslutningstagere, og mere konkrete værktøjer. Begge typer af værktøjer er yderst anvendelige forud for beslutningen om efterisolering af en bygning. Forskellige konstruktive løsninger på efterisolering af tag, facade, kælder og terrændæk gennemgås, og risici ved de enkelte løsninger diskuteres, særligt mht. fugtforhold. Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi Seniorforsker Eva B. Møller, SBi Seniorforsker Kim B. Wittchen, SBi Pris: kroner. Med i prisen er et trykt eksemplar af SBi-anvisning 221, samt kommende SBi-anvisning om eftersiolering af mindre bygninger. Fugt i bygninger Esbjerg: 6. april 2011 kl Hvordan forebygger vi fugtproblemer i bygninger? Fugt er den væsentligste enkeltårsag til byggeskader. Bygningsreglement 2010 stiller derfor krav om, at bygninger opføres fugtsikre. SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger, udkom i 2009 og afløste den meget anvendte SBI-anvisning 178, Bygningers fugtisolering. På dette seminar gennemgår anvisningens forfattere hovedtemaerne og de væsentligste nyheder i den nye fugtanvisning. Seminaret fokuserer på både teori og praksis. Der er derfor masser af ny viden at hente, bl.a. om kritisk fugtindhold, de nye fugtbelastningsklasser, fugtberegninger og konstruktiv fugtsikring. Seniorforsker Erik Brandt, SBi Seniorforsker Eva Møller, SBi Direktør Tommy Bunch-Nielsen, Bygge- og Miljøteknik Civilingeniør Charlotte Gudum, Bygge- og Miljøteknik Pris: kroner. Med i prisen er et trykt eksemplar af SBi-anvisning 224. Radonsikring af nybyggeri Hørsholm: 10. februar 2011 kl Esbjerg: 23. marts 2011 kl Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anser radon for den næstvigtigste årsag til lungekræft i mange lande. Derfor halverede WHO i 2009 det anbefalede radonindhold i bygningers indeluft. De nye anbefalinger er indarbejdet i Bygningsreglement 2010.På dette seminar tager vi udgangspunkt i to nye SBi-anvisninger, som begge udkommer ved årsskiftet: SBi-anvisning 232, Radon målemetoder og analyse, og SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger. Seminaret giver den faglige indsigt, som er nødvendig for at planlægge og gennemføre et byggeri, der overholder bygningsreglementets skærpede krav til radonindholdet indendørs. Anvisningernes forfattere gennemgår desuden byggetekniske løsninger, der sikrer, at bygningens ejer kan overvåge og regulere radonindholdet i bygningen, så eventuelle nye krav kan imødekommes. Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi Seniorforsker Lars Gunnarsen, SBi Forsker Ida Wraber, SBi Pris: kroner. Med i prisen er et trykt eksemplar af SBi-anvisning 232 og SBi-anvisning 233, som begge udkommer ved årsskiftet. 3

4 Asbest Hørsholm: 31. marts 2011 kl Dette seminar tager udgangspunkt i SBi-anvisning 228, Asbest i bygninger, og SBianvisninger 229, Byggematerialer med asbest. Asbest har været forbudt at anvende i byggematerialer siden 1980 erne, fordi indånding af asbestfibre er stærkt sundhedsskadeligt og kan medføre bl.a. lungekræft og asbestose. Asbest har dog haft stor udbredelse i byggeriet gennem det meste af 1900-tallet, hvor asbestfibre har indgået i en lang række byggematerialer, især tag- og loftplader, men også i isolering til kedler og rør. Der er derfor fortsat risiko for, at håndværkere og andre beskæftigede i byggeriet kan støde på asbestholdige byggematerialer i forbindelse med renoverings- og ombygningsprojekter. Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi Civilingeniør Claus Reinhold Miljøkonsulent Lars Vedsmand, BAT-Kartellet Pris: kroner. Med i prisen er et trykt eksemplar af SBi-anvisning 228 og SBi-anvisning 229. Lydisolering mellem boliger i nybyggeri Hørsholm: 4. maj 2011 kl Gode lydforhold er en væsentlig del af et godt indeklima. Det indebærer bl.a. fravær af støjgener, fx fra naboer. I Bygningsreglement 2010 er der derfor sket en væsentlig skærpelse af lydkravene til etageboliger, især af kravene til trinlyddæmpning. De nye krav i bygningsreglementet betyder også, at vi i højere grad skal anvende lydberegninger, når vi skal vælge byggetekniske løsninger. På seminaret tager vi udgangspunkt i den nye SBi-anvisning om lydisolering mellem boliger i nybyggeri, som udkommer i begyndelsen af Med afsæt i forskellige bygningstyper gennemgår anvisningens forfattere byggetekniske løsninger, der opfylder bygningsreglementets krav til luft- og trinlydisolering. Lydisolering af trapperum og lydgennemgang i forbindelse med installationer er også blandt emnerne på seminaret. Seniorforsker Birgit Rasmussen, SBi Civilingeniør Dan Hoffmeyer, Delta Civilingeniør Claus Møller Petersen, Grontmij Carl Bro Pris: kroner. Med i prisen er et trykt eksemplar af den kommende SBi-anvisning om lydisolering mellem boliger i nybyggeri. Dimensionering af vandinstallationer Hørsholm: 10. maj 2011 kl Dimensionering af vandinstallationer omfatter fastlæggelse af dimensioner på rør, ventiler mv. Bygningsreglementets krav til dimensionering af vandinstallationer skal være opfyldt på udførelsestidspunktet og i brugsperioden. Bygningsreglement 2010 henviser til DS 439, Norm for vandinstallationer, som angiver, at dimensionering af vandinstallationer kan ske ved beregning. På dette seminar tager vi udgangspunkt i den nye SBi-anvisning om dimensionering af vandinstallationer, som udkommer umiddelbart før seminaret. Anvisningens forfattere vil på seminaret gennemgå beregningsmetoder og det teoretiske grundlag for beregningerne. Forenklet beregning og dimensionering af anlæg for varmt brugsvand er også emner på seminaret. : Seniorforsker Erik Brandt, SBi Ingeniør Leon Buhl, Teknologisk Institut. Pris: kroner. Med i prisen er et trykt eksemplar af den kommende SBi-anvisning om dimensionering af vandinstallationer. 4

5 Fundering af mindre bygninger Esbjerg: 8. marts 2011 kl Hørsholm: 12. april 2011 kl Seminaret tager udgangspunkt i den kommende SBi-anvisning 231, Fundering af mindre bygninger, der er en revision af SBi-anvisning 181. Mindre bygninger omfatter bygværker i sædvanlige materialer og i traditionel udformning, fx lav boligbebyggelse, kontor- og institutionsbyggeri samt lettere huse eller industri- og lagerhaller. På seminaret gennemgås de grundlæggende forhold, som skal tages i betragtning ved fundering i henhold til BR10 og den europæiske standard for geoteknik, Eurocode 7. Seniorrådgiver Erik Steen Pedersen, SBi Civilingeniør Ulla Schiellerup, GEO Pris: kroner. Med i prisen er den kommende SBi-anvisning 231, Fundering af mindre bygninger. Boligers tilgængelighed Ballerup: 24. maj 2011 kl På dette seminar får du en koncentreret introduktion til begreber, krav, anbefalinger, tjeklister og byggesagsbehandling på tilgængelighedsområdet med fokus på boliger og boligområder. På seminaret gennemgås tilgængelighedskravene i BR10, bl.a. med udgangspunkt i SBi-anvisning 222, Tilgængelige boliger. Du bliver også introduceret til værktøjet Tjeklister til BR10, der kan ses på sbi.dk. Seminaret slutter med en præsentation af Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelserne. Seminaret inkluderer en introducerende prøvselv-tur i kørestole og med synshandicap-simulationsbriller. Rådgiver Lone Sigbrand, SBi Rådgiver Lars Schmidt Pedersen, SBi Pris: kroner. Med i prisen er et trykt eksemplar af SBi-anvisning 222. Korrosion Hørsholm: Marts 2011 kl Selv om hovedparten af moderne vvs-installationer udføres i plast og rustfri stål, så er der fortsat risiko for alvorlige og kostbare korrosionsskader. Det skyldes, at rør af plast og rustfrit stål ikke giver korrosionsbeskyttelse af andre metaldele i vvs-installationen. Forebyggelse af disse nye korrosionsskader er blandt emnerne på dette SBi-seminar, der tager udgangspunkt i SBi-anvisning 227, Korrosion i vvsinstallationer. Seminaret er koncentreret om korrosion i brugsvandsinstallationer og herunder også kvalitetssikring af brugsvand i form af forholdsregler mod afgivelse af metaller og dannelse af legionella-bakterier. Derudover behandles korrosionsforholdene også for varmesystemer og køleanlæg, ligesom der gives en generel indføring i mekanismerne bag korrosion. Seniorforsker Erik Brandt, SBi Civilingeniør Frank Fontenay, FORCE Technology. Civilingeniør Søren Klinggaard, FORCE Technology Pris: kroner. Med i prisen er et trykt eksemplar af SBi-anvisning 227. Firmatilpassede seminarer SBi tilbyder i begrænset omfang også firmatilpassede seminarer med udgangspunkt i SBi-anvisninger. Kontakt kommunikationschef Jesper Kirkeskov på eller telefon

6 BYG-ERFA-seminarer om byggetekniske erfaringer Første halvår 2011 Bedre Brugsvandsanlæg Fugtige Fundamenter Tætte Tage Fugtteknisk Forsvarlighed, Taghavers Tektonik Mange af de beslutninger og valg, der træffes under planlægning, projektering og udførelse af et byggeri, har afgørende indflydelse på såvel bygningens levetid som fugt- og indeklimaproblemer efter at bygningen er taget i brug. Uhensigtsmæssige valg eller forkert udførelse indebærer stor risiko for efterfølgende problemer og dermed også spørgsmål som fx: Hvilke materiale- og udformningsmæssige forudsætninger indgår i valget? Hvor skal projekterende og udførende være opmærksomme ved nybyggeri og renovering? Hvordan influerer byggetekniske detaljer på bygbarheden ved udførelsen? Hvordan sikres velfungerende konstruktioner, hvor materialerne har de nødvendige egenskaber både under montering og i løbet af levetiden? Udgangspunktet for hver enkelt seminar er aktuelle byggetekniske erfaringsblade og BYG-ERFAs emneafgrænsede temamapper om fx Brugsvand, Kældre og kryberum, Undertage og tagkonstruktioner, Byggefugt og udtørring og Flade tage og tagterrasser. Oplægsholderne fortæller med fokus på dagens emne om nye erfaringer fra byggeriets praksis, og hvor der erfaringsmæssigt kræves særlig opmærksomhed og omhu og hvordan både projekterende og udførende gennem alle led i byggeprocessen kan bidrage til bedre byggeri. Der gennemgås retningslinjer, som præciserer hidtidige krav - og hvad det betyder for den praktiske udformning vekslende mellem oplæg og debat, hvor også deltagernes erfaringer bringes i spil. Bedre Brugsvandsanlæg Tirsdag den 1. februar 2011 Bakterievækst, brugskvalitet, cirkulation, installationer, komponenter, korrosion, levetid, materialer Alle seminardeltagere får udleveret BYG-ERFAs temamappe Brugsvand byg-erfa.dk/vand Fugtige Fundamenter Tirsdag den 1. marts 2011 Afskalling, bygningsdele, dræning, fugtspærre, grundfugt, isolering, konstruktioner, materialer, nedbrydning, omfangsdræn, overflader, salte, udtørring, vandskader. Alle seminardeltagere får udleveret BYG-ERFAs ajourførte temamappe Kældre og kryberum byg-erfa.dk/kaeldre 6

7 Tætte Tage Onsdag den 13. april 2011 Banevarer, blafring, brand, dampspærrer, DUKO, fugt, fygesne, gennemføringer, isolering, kondens, materialer, opbygning, renovering, skimmelvækst, skunkrum, tagrum, undertage, ventilation, vindpåvirkning. Alle seminardeltagere får udleveret BYG-ERFAs ajourførte temamappe Undertage og tagkonstruktioner byg-erfa.dk/undertage Fugtteknisk Forsvarlighed Tirsdag den 3. maj 2011 Afdækning, dampspærre, fuger, fugtspærre, fugttransport, inddækning, isolering, krybekældre, kuldebroer, renovering, skalmure, skimmel, sålbænke, terrændæk, tæthed, udtørringstid, vådrum, ventilation, ydervægge Alle seminardeltagere får udleveret BYG-ERFAs ajourførte temamappe Byggefugt og udtørring byg-erfa.dk/vand og og Murværk og fugt byg-erfa.dk/murvaerk-fugt Taghavers Tektonik Tirsdag den 7. juni 2011 Afvanding, beplantning, dampspærre, fugtforhold, gennemsivning, grønne tage, inddækninger, isolering, kondens, krydsfiner, membraner, opbygning, skimmel, tætning, ventilation, vækstlag, Alle seminardeltagere får udleveret BYG-ERFAs ajourførte temamappe Flade tage og tagterrasser byg-erfa.dk/flade-tage Tilmelding Yderligere oplysninger og tilmelding på byg-erfa.dk byg-erfa.dk/arrangementer 7

8 11. januar Energibehov Hørsholm SBi 27. januar Energibehov Hørsholm SBi 1. februar Bedre Brugsvandsanlæg BYG-ERFA 10. februar Radonsikring Hørsholm SBi 22. februar Energibehov Hørsholm SBi 24. februar Bygningsreglement 2010 aalborg SBi 1. marts Fugtige Fundamenter BYG-ERFA 8. marts Fundering af mindre bygninger Esbjerg SBi 9. marts Bygningsreglement 2010 Esbjerg SBi 23. marts Radonsikring Esbjerg SBi 31. marts Asbest Hørsholm SBi Marts Korrosion Hørsholm SBi 6. april Fugt i bygninger Esbjerg SBi 12. april Fundering af mindre bygninger Hørsholm SBi 13. april Tætte Tage BYG-ERFA 27. april Bygningsreglement 2010 Hørsholm SBi 3. maj Fugtteknisk Forsvarlighed BYG-ERFA 4. maj Lydisolering mellem boliger i nybyggeri Hørsholm SBi 10. maj Dimensionering af vandinstallationer Hørsholm SBi 12. maj Efterisolering Hørsholm SBi 24. maj Boligers tilgængelighed Ballerup SBi 7. juni Taghavers Tektonik BYG-ERFA Statens Byggeforskningsinstitut Dr. Neergaards Vej 15 DK Hørsholm T F sbi.dk/seminarer anvisninger.dk Fonden BYG-ERFA Byggetekniske Erfaringer Lautrupvang 1B DK Ballerup T F byg-erfa.dk

Forsk27. Få dit eget online-bibliotek med SBi-anvisninger. Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Forsk27. Få dit eget online-bibliotek med SBi-anvisninger. Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Forsk27 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Marts 2010 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45 86

Læs mere

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl.

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl. Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning 224 Udgave 1. udgave, 2. rev. oplag Udgivelsesår

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning 1. udgave 2012 11 0,034 56 0,005 45,45 0,022 1,088 0,00045 0,002 2200 0,6875 Efterisolering af småhuse energibesparelser og

Læs mere

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer VIND 3 FLASKER VIN> 2. halvår 2009 Kurser og konferencer KONKURRENCE VIND 3 FLASKER VIN Deltag i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om 3 x 3 flasker god rødvin! Svar på nedenstående 3 spørgsmål

Læs mere

SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010. 3. udgave 2013

SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010. 3. udgave 2013 SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010 3. udgave 2013 Anvisning om Bygningsreglement 2010 Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 230, 3. udgave Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj Forsk26 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet November 2009 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45

Læs mere

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi KURSER & KONFERENCER Februar 2009 Udpluk af aktuelle kurser og konferencer hos Byggecentrum 1 Uddannelser Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer Bygherrekompetencer Projekterings og byggeprocessen bips

Læs mere

Sommerhusejere sparer ikke energi med varmepumper

Sommerhusejere sparer ikke energi med varmepumper 5 Billigt, men godt 8 Kollapset hal havde alvorlige problemer 10 Faseskiftende materialer # 31 NYHEDSBREV Juni 2011 Sommerhusejere sparer ikke energi med varmepumper Når luft til luft varmepumper installeres

Læs mere

Forsk 25 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Forsk 25 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Forsk 25 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Marts 2008 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45 86

Læs mere

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger 1. udgave 2012 30 20 10 0-10 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 189, 2. udgave: Småhuse. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 189, 2. udgave: Småhuse. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 189, 2. udgave: Småhuse 1. udgave, 2002 1 2 Tillæg 1 til SBI-anvisning 189, 2. udgave: Småhuse Jørgen Munch-Andersen Søren Aggerholm Erik Brandt Mogens Buhelt Torben Valdbjørn

Læs mere

NYE ENERGIBESTEMMELSER

NYE ENERGIBESTEMMELSER NYE ENERGIBESTEMMELSER Der stilles nu nye skærpede energikrav til byggeriet. Skærpelsen, som er kendt som tillæg 12 til BR 95, er gældende for byggeri som helhed, men der skelnes mellem to kategorier:

Læs mere

FORSK16. Blandede erfaringer med partnering. Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut. Modernismens skygge

FORSK16. Blandede erfaringer med partnering. Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut. Modernismens skygge FORSK16 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut November 2004 Modernismens skygge Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ TEK BYG Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ 2009, nr. 2 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut,

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004. BvB BYGGETEKNIK. byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering

BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004. BvB BYGGETEKNIK. byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004 BvB BYGGETEKNIK byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering WWW.BVB.DK Denne publikation sammenfatter nogle af BvB s vigtigste byggetekniske

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

SBi skal fremover bidrage mere til uddannelsen af kandidater fra Aalborg Universitet. SBi og Aalborg Universitet går sammen

SBi skal fremover bidrage mere til uddannelsen af kandidater fra Aalborg Universitet. SBi og Aalborg Universitet går sammen Forsk21 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut September 2006 Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon 45 86 55 33 sbi@sbi.dk

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Idekatalog til Træsektionens regionsudvalg 2014-2015

Idekatalog til Træsektionens regionsudvalg 2014-2015 Juli 2014 Kursus & Udvikling Idekatalog til Træsektionens regionsudvalg 2014-2015 : 1. BYGGETEKNIK... 2 1.1 Hvordan undgår vi fugt i byggeriet... 2 1.2 Forenklet kvalitetssikring for tømrerfaget... 2 1.3

Læs mere

byggelogistik termiske brud bagvægskonstruktion niveaufri adgang

byggelogistik termiske brud bagvægskonstruktion niveaufri adgang Byggeteknisk erfaringsformidling 2009 byggelogistik termiske brud bagvægskonstruktion niveaufri adgang heloverdækning facadebeklædning vindue Erfaringsformidling Planlæg byggeprocessen undgå fugt Manglende

Læs mere

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer dimensionering Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 235 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer dimensionering Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

1. halvår 2009. Kurser. og konferencer

1. halvår 2009. Kurser. og konferencer 1. halvår 2009 Kurser og konferencer Byggecentrums Kurser og Konferencer Med godt 5.000 professionelle kursuskunder om året er Byggecentrum en af byggeriets førende, neutrale udbydere af efteruddannelsesaktiviteter

Læs mere