Find uddybende oplysninger og litteraturhenvisninger på Askov Højskoles hjemmeside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Find uddybende oplysninger og litteraturhenvisninger på Askov Højskoles hjemmeside www.askov-hojskole.dk"

Transkript

1 Kulturhistorisk vandring i Askov Askov bys historie som bondeby har i det store og hele ind til højskolen dukker op lignet den gennemsnitlige danske landsbys. Højskolens dominans med opkøb af adskillige bygninger og jord satte sit præg på egnen. Men også de ansattes holdning til mange strømninger i tidligere tid har præget byens senere udvikling. Specielt på skoleområdet har ønsket om en ikke kommunal organiseret undervisning været stærk. Friskoletanken har været den bærende, selv om også en række små sogneskoler har været søgt. I 1955 indviedes den nuværende folkeskole i Askov som følge af, at Undervisningsministeriet havde anmodet Malt Sogneråd om at bringe kommunens skolevæsen i overenstemmelse med folkeskoleloven fra På Skibelundvej fungerede den gamle friskole som forskole indtil 1969, da alle årgange samledes på fællesskolen ( ud- og ombygget i flere etaper siden opførelsen ) For voksne kan folkeoplysende dannelser / uddannelser som væveskole, sløjdskole, husflidsskole og andre videregående realkompetencegivende uddannelser i højskoleregi nævnes. Spørger man en tilfældig dansker, hvor Vejen Kommune ligger, kan det undertiden være vanskeligt at få et præcist svar. Men bringes Rødding Højskole og særligt Askov Højskole på bane, er mange i den ældre generation ikke i tvivl om, hvor Askov er beliggende.begge højskoler ligger nu i Vejen Kommune. Med den hensigt at forsøge at genopdage tidligere tiders strømninger og de spor, der er afsat, er dette forslag til en kulturhistorisk vandring udarbejdet. Det er håbet, at en vandring som denne kan bringe tankerne tilbage og give indtryk af, hvor meget personligheder tilknyttet eller bosat på dette sted, har betydet for denne plet på danmarkskortet. Blandt kendte politikere, forfattere og filosoffer kan nævnes H.P. Hansen,Julius Bomholt, Viggo Kampmann, Berthel Dalgaard,Knud Kristensen, Thorkild Kristensen, Jacob Knudsen,Jens Kruuse, Ole Wivel, Tage Skou-Hansen, Jeppe Aakjær, Martin Andersen Nexø, K.E.Løgstrup m.fl. Men også at give oplevelsen af, at selv om tidligere tiders storhed hører historien til, så er nutiden stadig præget af de kvinder og mænd, der dengang brændte for de ideer, der gav deres liv mening. Og det kan forhåbentlig give inspiration til os i dag, så historien er med til at give vort liv mening i det engagement som er vores. VEJENVEJ 43 Askov Sløjdskole Sløjdscenen Et af Askovs kendte uddannelsessteder gennem 100 år var Askov Sløjdskole, der blev grundlagt i Uddannelse af sløjdlærere i Askov foregik indtil 1974, hvor skolen flyttes til Esbjerg. Udgangspunktet for dens oprettelse var et udviklet pædagogisk metodisk skolesløjdsystem med det hovedformål at danne gode mennesker gennem systematisk tilrettelagt håndværksarbejde ( sløjd ). Skolens oprindelige navn var Askov sløjd- og husflidsskole.( Askov Nääs Sløjd ) Pionererne for Askov-Sløjden i modsætning til Dansk Skolesløjd var Søren Melgaard. En af Søren Melgaards kursuslærere var Anders Lervad, som senere startede den omfattende Lervad virksomhed i Askov. Bygningerne har i tidens løb undergået forvandling med nedrivninger, om- og tilbygninger og er nu i privateje. Nuværende bygninger er indrettet med lejligheder. Sløjdscenen ( en amatørscene ) har fået lov til at indrette sig i tidligere gymnastiksal. Find uddybende oplysninger og litteraturhenvisninger på Askov Højskoles hjemmeside

2 VEJENVEJ 41, Blåhatten Huset er opført i 1884 af forfatteren og højskolelæreren Jakob Knudsens svigerfar, prokurator Plockross som foræring til datteren og hævdedes at have kostet den fabelagtige sum af kr. (til sammenligning blev Molbechshus solgt for 4000 i 1885). Huset anes på et ældre foto af Sløjdskolen i 1880erne og ses at have haft skifertag, som var et af tidens foretrukne tagmaterialer, så forklaringen på husets navn har næppe noget at gøre med taget. Med rødstensmurværk, skiferdækket udhængstag og traditionelle udformninger af vinduer og døre har huset fremtrådt omtrent som Feilbergs Hus tidligere gjorde det. Den oprindelige kvisttype blev relativt tidligt afløst af en taskekvist, og huset har senere fået nyt tag af røde betontagsten, lige som de fleste vinduer og døre er udskiftede. Blandt beboerne kan nævnes Jacob Knudsen, der var højskolelærer VEJENVEJ 7 - Husflidsskolen ved asken Anders Lervad opførte i 1895 husflidsskolen, da Husflidsselskabet efter Søren Melgaards død, forlangte at husflidskurser og sløjdhøjskolens kurser ikke måtte afholdes samme sted. De næste 27 år afholdtes kurser fortrinsvis for lærere i snedkeri, træskæring, kurvemageri og bogbinding. Desuden fremstillede Anders Lervad væve og høvlbænke til brug på sløjdskolen og Jenny la Cours Væveskole. Husflidsskolen ophørte ved Else Marie Lervads død i 1922, men værkstedsvirksomheden fortsatte og blev i 1925 overtaget af Harald Lervad. Derved var grunden lagt til den familievirksomhed, der eksisterer i dag, men nu placeret sydøst for Askov. Asken, der vokser ved huset, er plantet engang af Anneken ( fornavnet ), hvorfor huset bærer navnet Annekens Hus Maltvej 4, Askov Boghandel I 1873 grundlagde den tidligere højskoleelev Jens Peter Jacobsen Askov Boghandel. Oprindeligt startede den som et almindeligt udsalgssted i Damgården. Efter Jens Peter Jacobsens død i 1875 fulgte en periode med stor udskiftning af indehavere, indtil en markant boghandler Jens Arnum kom til i I de 28 år Jens Arnum drev boghandelen, blev forlagsvirksomheden startet og bygningen udvidet mod vest samt med en høj tilbygning mod vejen. Efter nogle år med udskiftning af forskellige bestyrere overtog Niels Pedersen Askov Boghandel i I Niels Pedersens tid voksede boghandelen til en af Danmarks største og mest velassorterede med etablering af en bogklubvirksomhed og postordrefirma, der dækkede hele Skandinavien. Niels Pedersen var kendt som Danmarks førende ekspert i svensk og norsk litteratur ud over at være en stor fortæller og eminent højtoplæser. I 1959 overtog Knud Mogensen, der havde været ansat hos Niels Pedersen, boghandelen indtil Boghandelen er nu nedlagt.

3 Maltvej 14, Molbechshus Huset er opført i 1880 af højskolens gartner Ole Jensen, der i 1885 solgte det til den nygifte højskolelærer Holger Begtrup. Begtrups flyttede senere hen i Blåhatten og solgte derfor huset i 1892 til Mathilde Molbech, der var enke efter digteren Chr. K.F. Molbech. Frem til højskolens store byggeri i 1950erne var en del af eleverne indkvarterede hos lærerne eller privat, og i årene og boede elev og senere forfatteren Martin Andersen Nexø i sine to vintre på Askov hos enkefru Molbech. Martin Andersen Nexø fik som ung i 1894 et alvorligt feberanfald, hvor han længe svævede mellem liv og død. Han kom i pleje hos fru Molbech og under rekonvalecensen skriver han sin første vellykkede fortælling, Lotterisvensken. Efter hendes død i 1909 blev huset erhvervet af forfatteren og kritikeren Jørgen Bukdahls forældre, Else Marie og P.K. Pedersen, som dog udlejede huset til bl.a. højskolelæreren Jens Rosenkjær, indtil de flyttede ind i Huset hed oprindeligt Spurvely og fik først navnet Molbechshus af Bukdahls far. Maltvej 7, Nutzhorns Hus Beboelseshuset er opført i 1866 af højskolelæreren Heinrich Nutzhorn ( komponist og skaberen af højskolesangbogen ) og hed da Elmely. I 1949 købte væversken Paula Trock ejendommen og lod arkitekten Tyge Arnfred forestå ombygning og udvidelse af beboelseshuset samt opførelse af de to nærmeste længer i det nu U-formede bygningsanlæg til vævelokaler. Efter højskolens erhvervelse blev den tredje værkstedsbygning opført i slutningen af 1970erne med samme arkitekt. Huset som tidligere bar navnet Spindegården er frasolgt højskolen. Møllevej 2, Feilbergs Hus Huset er opført af den tømreruddannede Jørgen Rasmussen Kirkebjerg, der var elev på højskolen og blev i Askov, hvor han ud over det aktuelle hus opførte Møllevej 1, inden han i 1895 købte Sløjdskolen og begyndte en sløjdskole for drenge i overgangsårene og i 1908 byggede Toften nord for den nuværende brugs. Feilbergs Hus er opkaldt efter præsten og folkemindeforskeren, professor H. F. Feilberg, der købte huset i 1891 efter at have afsluttet sin præstegerning. Feilberg færdiggjorde i Askov Ordbog over den jyske Almues Sprog. Huset fremtrådte oprindeligt i røde sten og med skiferdækket udhængstag. Blandt beboerne kan nævnes Bertel Haarder, der var højskolelærer i Askov

4 Møllevej 15 Det sorte, toetages træhus er opført af væversken Poula Trock i 1929 efter tegning af arkitekt Knud Barfoed, hvis kone var født Trock. Huset blev anvendt som værksted for Poula Trocks uddannelse af vævelærerinder indtil 1934, hvor denne uddannelse flyttede til Sønderborg. Herefter blev huset ramme omkring Charlotte Ruds håndarbejdslæreruddannelse frem til 1950, hvor Charlotte og Bo Rud blev forstanderpar på Kerteminde Husflidshøjskole, og håndarbejdslæreruddannelsen flyttede med. Senere er bygningen blevet anvendt af højskolen og solgt sammen med Askovhus. Huset har herefter fået en rødmalet afløser for halvtagsbygningen ved sydgavlen og har desuden fået nyt tag med hvide vindskeder. Møllevej 17, Askovhus Askovhus er opført i 1880 af højskolelæreren og opfinderen Poul la Cour, som indtil da havde boet til leje i Fredevang. Det pudsede hus var oprindelig hvidkalket og havde stråtag. I havesiden vekslede parvist anbragte tofagsvinduer med trefagsvinduer hvilket fik husets til at se ud, som om det var forlænget mod vest. Gårdsiden er senere ændret, og vindfang tilføjet, lige som huset er blevet rødmalet og har fået andet tag. Efter i en årrække at have fungeret som højskolelærerbolig er Askovhus blevet solgt. Møllevej 21, Forsøgsmøllen Den store forsøgsmølle til brug for højskolelæren og opfinderen Poul la Cours forsøgsvirksomhed blev opført i 1897 for en statslig bevilling og afløste den første forsøgsmølle fra 1891, hvis mølle herefter leverede vand til Askov by, indtil den havarerede i en julestorm i Den store mølle er tegnet af arkitekten, P.V. Jensen-Klint. I 1929 brændte selve møllen og blev afløst af en vindmotor på et gittertårn. I 1935 afhændede Staten Forsøgsmøllen til højskolen, som herefter stod for elproduktionen, indtil den ophørte i Vindmotoren blev taget ned i 1968 på grund af korrosion. Højskolen solgte i 2000 Forsøgsmøllen, som med hjælp fra den danske vindmølleindustri blev erhvervet af Poul la Cour Fonden, der har etableret et museum på stedet i samarbejde med støtteforeningen Poul la Cour Museets Venner. Bygningerne på gårdspladsens sydside er yngre end Forsøgsmøllen. Forsøgsmøllen er centrum i et kulturmiljø, hvor grunden til Danmarks førende position på det internationale vindmølleområde blev lagt.

5 Melvangvej 1, Møllehuset Møllehuset er opført i 1914 af J.Th. Arnfred, kursusleder på forsøgsmøllen og højskolelærer på Askov Højskole fra 1910, forstander fra 1928 til Huset er tegnet af arkitekt Jep Fink. Huset fremstår nu skuret over kampestenssoklen og afsluttes under taget af murede gesimser. De oprindelige røde falstagsten er afløst af sorte, glaserede. På begge sider af langsidernes gavlkviste er der oprindelige tagkviste. Huset har med enkelte undtagelser bevaret sine oprindelige yderdøre og vinduer. Til det oprindelige udhus er der senere føjet en mur med portåbning samt en garage, der harmonerer fint med de oprindelige bygninger, og sammen med dem udgør et helt bygningsanlæg. Blandt beboerne kan nævnes Tage Skou Hansen, der var højskolelærer Melvangvej 7, Bjerget Vest for Møllehuset, som J.Th. Arnfred byggede i 1914, lå møllebygger Christensens savmølle.. Møllebyggerens ejendom blev i 1919 erhvervet af Arnfred, som indrettede savmøllen til hønsehus og den ene ende af underetagen i lagerbygningen ved siden af til bolig for familiens altmuligmand og et par loftværelser til sine fire drenge. Arnfred var kursusleder på Forsøgsmøllen. Efter at Arnfred var blevet forstander på højskolen, blev den tidligere lagerbygning i 1930 erhvervet af forfatteren og kritikeren Jørgen Bukdahl, der ombyggede huset og udvidede det med en halvtagsbygning med gavlkvist. Bukdahl døbte stedet Bjerget og residerede her til sin død i I 1990 undergik huset en tiltrængt istandsættelse og restaurering. Huset fremtræder nu som da Bukdahl havde færdiggjort udvidelsen efter erhvervelsen i Dammen i Askov Gadekæret i Askov har i tidens løb været det naturlige udendørs midtpunkt, hvor borgerne kunne mødes. Gadekæret var stedet, hvor livet udspilledes og hvor fornøjelse og rekreation gav anledning også til dialog. I nutiden bruges det som ramme for forskellige arrangementer f.eks. Skt. Hans afteners taler. Gadekæret blev i oktober 2001 benævnt Ikeda Dam af Askov Bylaug som en imødekommende gestus til samarbejdet mellem Askov Højskole og SGI ( SGI -Soka Gakkai International, SGI s nuværende præsident hedder Daisaku Ikeda ).

6 Askov Kirke. Askov Kirke, hvis arkitekt var Rolf Schrøder blev indviet i 1900 som valgmenighedskirke. ( Grundtvigsk valgmenighed ) I 1972 blev distriktskirke i Malt sogn. I 1986 blev Askov udskilt fra Malt som selvstændigt sogn. Det var i al væsentlighed højskolens folk, der stod bag, dog var den drivende kraft i arbejdet med at få opført en kirke var Poul la Cour, hvis portræt er ophængt i kirken. Uddybende oplysninger i særskilt pjece. Askov Kirkegård. Et besøg på kirkegården hensætter én i historisk andægtighed. På kirkegården er begravet en række af datidens betydende mænd og kvinder,præster, forstandere og deres ægtefæller - og sten og mindesmærker med inskriptioner er heldigvis bevarede. Uddybende oplysninger i særskilt pjece.

MINDESTEN I SKIBELUND KRAT

MINDESTEN I SKIBELUND KRAT MINDESTEN I SKIBELUND KRAT TURISTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN Mindesten i Skibelund Krat Heftet MINDESTEN I SKIBELUND KRAT er udgivet i et samarbejde mellem Vejen Turistforening og Skibelundforeningen.

Læs mere

Lokalhistorisk kalender

Lokalhistorisk kalender 2011 HJEMKOMSTEN Maleri af Poul Steffensen forestillende Siim gl. skole i 1918. Lokalhistorisk kalender Kalenderen er udgivet af Ry Lokalarkiv Pris kr. 40,- Siim gl. skole, Siim Bygade 123, 2010 Maleri

Læs mere

Noter til vandring i Ødum Kultur på hjul 2015

Noter til vandring i Ødum Kultur på hjul 2015 Noter til vandring i Ødum Kultur på hjul 2015 Af Pernille Helberg Stentoft www.kulturpaahjul.dk Noter til en vandring i Ødum dannede udgangspunkt for en byvandring i Ødum d. 20. 6. 2015 i forbindelse med

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 43 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen Herstedøster Skole Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963 Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen 1 1 Forhistorien I 1912 begyndte skoledirektionen i Københavns Amt og skolekommissionen

Læs mere

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND DET REGIONALE FAGLIGE KULTURMILJØRÅD SØNDERJYLLANDS KULTURMILJØER NR. 16 Indledning De danske skoler i Sydslesvig udgør en vigtig del af dansk kulturarv og kulturmiljø i Sønderjylland. Etableringen af

Læs mere

Billedserie om Kongeådalen og Kongeåen: natur - historie - kultur

Billedserie om Kongeådalen og Kongeåen: natur - historie - kultur Billedserie om Kongeådalen og Kongeåen: natur - historie - kultur 1 Intro om Kongeådalen Kongeåen er ikke særlig lang, vel omkring 50 km. men den har mange gode natur- og kulturoplevelser at byde på. Åen

Læs mere

Lokalhistorie. Træk af Hyllinge Sogns historie 15 Sensommer 2009

Lokalhistorie. Træk af Hyllinge Sogns historie 15 Sensommer 2009 Lokalhistorie Træk af Hyllinge Sogns historie 15 Sensommer 2009 Hyllinge Skole 1909-2009 Postkort af ringe skarphed fra ca. 1910. Førstelærer Nielsen t.v. Frk. Larsen i midten og andenlærer Otto Larsen

Læs mere

Stationsbyen på Ulvemosen

Stationsbyen på Ulvemosen Stationsbyen på Ulvemosen Den nye bys første år 1800-1920 Af Bent Hartvig Petersen 23. april 2013 Med denne artikel skal skildres, hvorledes en mindre stationsby på Sjælland opstod og ændrede en hidtidig

Læs mere

Højskolerne på Bornholm 1856-2008. En kort oversigt. De første højskoler

Højskolerne på Bornholm 1856-2008. En kort oversigt. De første højskoler Af Svend Aage Møller Højskolerne på Bornholm 1856-2008. En kort oversigt De første højskoler Den allerførste begyndelse med højskolevirksomhed på Bornholm blev gjort i 1856 i Åkirkeby, hvor de to unge

Læs mere

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 Tredje del Højskolen ved Ekkodalen. Kapitel 11 Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 De første forberedelser Da det i efteråret 1892 blev kendt, at Alfred Foverskov havde opgivet at videreføre

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole Pas på historien Dimissionstale til kommende lærere Ny forstander på Den frie Lærerskole Fra Thyborøn til fyn Virkeligheden er al tings prøve Historiske

Læs mere

HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE

HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE Indhold Nyt fra formanden. af Ole Asbjørn Petersen side 3 Avedørelejren og af Poul Sverrild og Silkeborg Papirfabrik Svend Jakobsen side 4 Parcelhusets historie af Poul Sverrild side 18 Om Damgården og

Læs mere

Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel. A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede fra 1930 erne til o. 1950

Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel. A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede fra 1930 erne til o. 1950 www.koldingstadsarkiv.dk KOLDINGBOGEN ÅRSTAL: 2007 FORFATTER: TITEL: KORT RESUME: Mette Stubbe Brødsgaard Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003

Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003 Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003 Rapport til Kulturarvsstyrelsen om undersøgelsesresultaterne. Lemvig Museum februar 2004 Af Mette Lund Andersen. Indhold: Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003...2

Læs mere

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel Rødding - Askov Cornelius Appel og Ludvig Schrøder Af Jacob Appel I 1944 fyldte Rødding højskole 100 år, og for første gang i skolens historie kunne man markere et jubilæum, mens skolen fungerede i fuldt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

Anmeldelser GRUNDSKOLEN

Anmeldelser GRUNDSKOLEN Anmeldelser GRUNDSKOLEN Jeppe Tønsberg (red.): Et skolevæsen i udvikling. Brikker til en historisk mosaik om Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler. (Lyngby-bogen 2009). Lyngby: Historisk-topografisk Selskab for

Læs mere

Ørum skoles historie

Ørum skoles historie Ørum skoles historie af Sv. Haakon Jensen. Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt om Ørum skoles historie. Desværre er det begrænset, hvad jeg har af materiale om skolens historie, og på lokalhistorisk

Læs mere

NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE

NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE Omslag 31/10/02 17:00 Side 1 NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE handler om ni mennesker der hver for sig har haft betydning for udviklingen af det man kalder

Læs mere

Industriminder i Ringkøbing amt.

Industriminder i Ringkøbing amt. Industriminder i Ringkøbing amt. Ved Søren Toftgaard Poulsen Herning Museum 2005 Indholdfortegnelse: Industriens udvikling i Ringkøbing amt de sidste 200 år. side 4 Tekstilindustrier i Herning, Birk og

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Syn for Sogn 2009 Lokalhistorier fra Silkeborgegnen Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv og forfatterne Redaktion: Bente Rytter Peter Mouritsen

Læs mere

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009 Lokal- og slægtshistorisk forening for Brande og omegn Medlemsorientering 2009 Fire lærere og en snemand ved Brande Skole 1910 Fra venstre ses Frk. Ane Simonsen, Fru Grønbech, Peter Grønbech og Johannes

Læs mere

Ungt firma i gamle huse

Ungt firma i gamle huse Ungt firma i gamle huse Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring optakt Det har været en spændende og lærerig opgave at skrive de gamle huses historie, eller rettere nogle fragmenter heraf, og

Læs mere

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg Forord Højbjerg Bibliotek rummer en betragtelig Lokalhistorisk Samling i form af bøger, billeder, kort, båndoptagelser og ordnede og sorterede avisudklip med meget mere, der kan fortælle noget om det lokale

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

Rebslager Martin Laursen Rasmussen

Rebslager Martin Laursen Rasmussen Rebslager Martin Laursen Rasmussen Dato 13 maj 2014 Slægtsforskning udført af John Rasmussen Slægtsbog nr. 3 i serien af slægtsbøger omkring familien Rasmussen i Fredericia Rebslager Martin Laursen Rasmussen

Læs mere