VEDliGEhOlDElSES- & SERVicEMANUAl Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDliGEhOlDElSES- & SERVicEMANUAl Manual"

Transkript

1 Vedligeholdelses- & Servicemanual l a u n a M

2 Man.s.1 VEDliGEhOlDElSES- & SERVicEMANUAl indholdsfortegnelse Indledning Hvad skal ejeren gøre Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med eftersyn af taget De mest almindelige problemer I tilfælde af lækager, skader eller defekter Udvis rettidig omhu! Hvad man ikke skal gøre Skitse af taget Taglog Notater Checkliste for de årlige eftersyn EUROTAG DANMARK A/S PALUDAN MÜLLERS VEJ 82 - DK-8200 ÅRHUS N Tlf.: FAX : KONTOR SJÆLLAND - NAVERLAND GLOSTRUP - imperbel nv sa Begensesteenweg Lot, Belgium

3 Man.s.2 INDLEDNING Tæt Tag DERBiGUM og imperbel Koncernen har udarbejdet denne Vedligeholdelses- og Servicemanual for at hjælpe husejere med implementering af et vedligeholdelsesprogram. Hovedårsagen til for tidlig nedslidning af taget er i mange tilfælde manglen på et rutinemæssigt vedligeholdelsesprogram. Som bygningsejer er det dit ansvar i enhver henseende at bruge og vedligeholde taget på forsvarlig vis. Du gøres derfor særligt opmærksom på, at DERBiGUM garantien som beskrevet i garantibeviset i visse tilfælde kan bortfalde, hvis ikke samtlige instrukser i denne manual følges. Hvis du følger DERBIGUMs anbefalinger m.h.t. regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse af taget, maksimerer du langtidsafkastet af din investering, og du sikrer, at DERBIGUM garantien fi nder anvendelse. Vedligeholdelse og reparation af de installationer, der er på taget, bidrager også til, at dit nye DERBIGUM tagsystem får en lang levetid. Vedligeholdelse og reparation af både tagsystem og installationer på taget skal altid udføres af kvalifi ceret personale. Kontakt altid din lokale aut. Tæt Tag DERBiGUM entreprenør, hvis der skal foretages permanente reparationer af DERBiGUM taget, eller hvis tagoverfladen skal gennembrydes i forbindelse med opsætning af installationer på taget. Denne manual er en guide til iagttagelse og konstatering af problemer og potentielle problemer og et arbejdsredskab, som kan anvendes ved implementeringen af vedligeholdelsesprogrammet. Vær især opmærksom på følgende: DERBIGUM taget skal regelmæssigt gennemgås og efterses for skader. Vær opmærksom på problemer og potentielle problemer. Find ud af årsagen til problemet. Iværksæt en handlingsplan. Sørg for afhjælpning af problemet gennem vedligeholdelse eller reparation. SIKKERHED Vær meget forsigtig, når du går på taget. Overhold alle sikkerhedsforskrifter. Gå ikke på taget uden det nødvendige sikkerhedsudstyr. Gå ikke på taget, når vejret ikke tillader det (frost, vind, voldsom regn, ). Beskadiget udstyr kan erstattes, ikke et menneskeliv.

4 VEDLIGEHOLDELSES- & SERVICEMANUAL Man.s.3 HVAD SKAL EJEREN GØRE Vi vil gerne byde dig velkommen i DERBIGUMs stadig voksende kreds af tilfredse kunder. Du kan forvente, at dit DERBIGUM tag vil holde i mange år, hvis du følger nedenstående regler: Du skal: så ofte som nødvendigt rense tagbrønde, tagrender og nedløbsrør. sørge for god afl edning af regnvandet. fjerne alle materialedele, såsom blade, grene, papir, plastic, glasskår, plantedele og andre fremmedlegemer. rengøre overfl aden af taget og alene anvende redskaber og værktøj som ikke beskadiger membranen. Ønsker du kemisk at fjerne algebelægninger el. lign. skal du anvende godkendte produkter.... mindst en gang om året kontrollere tagets tilstand for at konstatere, om der er risiko for, at der kan opstå lækager eller revner, herunder særligt kontrollere svejsningerne af de forskellige baner, inddækninger, skotrender, inddækninger af skorstene, tagbrønde, dilatationsfuger, befæstigelse af skilte el. lign. og membranens vedhæftning på underlag, etc. sørge for, at konstaterede defekter eller skader af enhver art omgående repareres af en aut. Tæt Tag DERBIGUM entreprenør. oplyse om evt. kemiske angreb af enhver art og/eller forekomst af olie, som måtte være konstateret, samt evt. lade taget behandle mod sådanne angreb.... i løbet af det 10. år: efter pålægningen lade foretage et 10-års eftersyn af Eurotag Danmark A/S eller en aut. Tæt Tag DERBIGUM entreprenør. Vi sender dig et brev i løbet af det 10. år for at minde herom. Dette eftersyn sker for ejerens regning. Fremgangsmåden ved 10-års eftersynet er den samme som ved det årlige eftersyn. OBS: Hvis du har Titanium DERBIGUM garanti (10+5 års garanti) på dit tag, er dette 10-års eftersyn obligatorisk, hvis garantien skal forlænges med yderligere 5 år. Titanium DERBIGUM garantien bortfalder automatisk og uden varsel, hvis ejeren har undladt at lade dette 10-års eftersyn foretage af Eurotag Danmarks A/S eller en aut. Tæt Tag DERBIGUM entreprenør eller har undladt at lade udføre de vedligeholdelsesog reparationsarbejder eller andet arbejde, der på baggrund af dette eftersyn måtte være påkrævet. Vi henviser til Vilkår og Betingelser i dit originale DERBIGUM garantibevis. Denne checkliste er ikke udtømmende. Der kan tegnes en servicekontrakt hos den aut. Tæt Tag DERBIGUM entreprenør, som herefter vil sørge for udførelsen af det nødvendige arbejde og vil sikre, at DERBIGUM garantien er gældende.

5 Man.s.4 Hvis der skal opsættes nye installationer på taget, som skal integreres i tagdækningen Det sker ofte, at der skal opsættes nye installationer på taget, som skal integreres i tagdækningen, f.eks. air conditioning udstyr. Det anbefales i den forbindelse indtrængende, at de nødvendige gennembrydninger af taget foretages af en aut. Tæt Tag DERBiGUM entreprenør for at sikre, at opsætningen af nye installationer sker korrekt, og at der efter opsætningen foretages et eftersyn af taget. Styrewirer må ikke befæstiges i DERBiGUM membranen, men skal i stedet forankres i murværket. Du kan også rådføre dig med den aut. Derbigum entreprenør for at høre, hvilken løsning han vil foreslå. Tillad under alle omstændigheder aldrig andre håndværkere at gå ud på taget uden at indskærpe, at de skal behandle taget med omhu. Det betyder f.eks., at værktøj ikke må henkastes eller tabes på DERBiGUM systemet, og at udstyr med skarpe kanter ikke må trækkes hen over taget. Man skal også undgå, at der spildes opløsningsmidler eller olie på taget etc. Problemer med vandtætheden, der skyldes ukorrekt opsætning af nye installationer, der er integreret i taget, eller lækager fremkaldt ved unormalt arbejde eller unormal færdsel på taget vil medføre, at DERBiGUM garantien bortfalder. OBS Din aut. Tæt Tag DERBiGUM entreprenør er altid til disposition, men før du ringer til ham, bør du sikre dig, at en eventuel utæthed skyldes taget. Der foretages mange dyre tageftersyn af de aut. Tæt Tag DERBiGUM entreprenører blot for at konstatere, at det ikke er DERBiGUM systemet, der er årsag til utætheden. For at sikre, at vi kan give dig den bedst mulige service, bedes du derfor foretage så grundig en undersøgelse af taget som muligt, før du kontakter din aut. Tæt Tag DERBiGUM entreprenør.

6 Man.s.5 HVAD SKAL MAN VÆRE OPMÆRKSOM PÅ I FORBINDELSE MED EFTERSYN AF TAGET Tagets helhedstilstand Dit tags helhedstilstand er en god indikator for, hvilke vedligeholdelsesarbejder der er nødvendige. Et tag i god helhedstilstand er et tag, som ser lige så rent ud som et nyt tag, og hvor evt. ændringer er foretaget af en aut. Tæt Tag DERBIGUM entreprenør. For at holde dit tag i god helhedstilstand er det vigtigt, at taget løbende renholdes enten af dig selv eller endnu bedre af en aut. Tæt Tag DERBIGUM entreprenør. Et tag, hvis helhedstilstand er dårlig, giver anledning til usikkerhed og bekymringer om, hvorvidt der er utætheder. Tegn på dårlig helhedstilstand er: revner, folder, løse dele, affald, mosdannelse, vandansamlinger, etc. Membranoverflade Når du foretager eftersyn af tagets overfl ade, skal du være opmærksom på beskadigelser i den vandtætte membran, som kan være forårsaget af: - fl yvende eller rullende affald på taget - metalpaneler fra installationer på taget, der i forbindelse med eftersyn eller reparation er placeret på tagfl aden, uden at man har udvist den fornødne omhu for at beskytte taget - skarpt værktøj eller skruer, der er efterladt på taget efter opsætning af nye installationer - skruer, der arbejder sig ud mod membranen, hvor isoleringen er blødere - løse overlæg som følge af stærk blæst eller kraftig isdannelse. I forbindelse med de årlige tageftersyn, du foretager, er det vigtigt at være opmærksom på ændringer i tagets overfl ade, som ikke er egentlige skader, men som kan føre til skader i fremtiden, f.eks.: - smuldrende membran eller overfl adebelægning - vandansamlinger, utilstrækkeligt afl øb - områder med dårlig vedhæftning til underlaget - kraftige revner, rynker, buler, folder og små forhøjninger - skidt på membranen, mos eller andre vækster Undersøg integrerede bygningsdeles tilstand, d.v.s. - skorstene, ventilationsåbninger, rør, etc. - evt. murværk, - installationer på taget - tagrender, afl øb, nedløbsrør - brystninger, vægbeklædning, etc.

7 Man.s.6 Tagrender og afløb Tagrender og afl øb kan være årsag til lækager. Du bør derfor i forbindelse med eftersyn af taget fjerne blade og affald fra tagrenderne og afl øbene for at sikre, at vandet frit kan løbe ned i tagrende og afl øb og ledes væk fra taget via tagnedløb og nedløbsrør. Når der samler sig blade og affald i tagrenden, hindres vandafl edningen, og tagrenden fyldes og fl yder over, således at vandet ledes tilbage på taget. Når der samler sig blade og affald i vandafl øbene, hindres vandafl edningen, hvilket får vandstanden på taget til at øges. Vandet fl yder over ved murkroner o.lign. og samler sig på taget, hvilket kan medføre overbelastning af taget, som i værste fald kan få tagets bærende konstruktion til at bryde sammen. Vær opmærksom på blade og grene samt andet affald i tagrenden. Det kan føre til tilstopning af afl øb og nedløbsrør. Installationer på taget Installationer på taget kan være de mest almindeligt oversete og potentielt problematiske vedligeholdelsesobjekter. Installationer, der er dårligt vedligeholdt, kan forårsage skader på tagmembranen. Når der skal opsættes nye installationer, er håndværkere og montører ikke altid opmærksomme på, at der skal tages hensyn til tagdækningen. Og de er ikke altid bekendt med, at det arbejde, de udfører, kan beskadige tagdækningen, og at denne skal beskyttes mod beskadigelse under arbejdet. Værktøj og materiale anvendt i forbindelse med opsætningen af installationer efterlades undertiden på taget og kan også beskadige tagdækningen. Installationer, der skal opsættes på taget, skal anbringes på beskyttelsesmåtte Coatede tage Levetiden for coatings er fra 3-5 år. Skader på denne type overfl adebehandling er de letteste at konstatere inden for rammerne af den vedligeholdelse, der påhviler ejeren. Ved gennemgang af taget skal du være opmærksom på revner i og nedslidning af den udførte coating. Coatede fl ader, der ikke længere støder op til metalpladeinddækningen, kan skyldes sætning af bygningen eller utilstrækkeligt befæstigede metalinddækninger. Hårde inddækninger Hårde inddækninger er metal- eller andre former for stive inddækninger ved membranafslutninger i forbindelse med f.eks. skotrender, dilatationsfuger og slutmuffer. Når du undersøger sådanne inddækningsdetaljer, skal du være opmærksom på: løse eller manglende skruer, løse eller manglende inddækninger af samlinger, korroderede metalkomponenter og revnede og gamle forseglinger, hvor der kan samle sig vand, som kan ledes gennem kantsamlinger.

8 Man.s.7 Dilatationsfuger Dilatationsfuger er steder, hvor tagdækningen må afbrydes for at sikre uhindret bevægelse mellem bygningsdele. Da dilatationsfuger er specielle konstruktioner, kan der opstå problemer, hvis konstruktionen ikke er velgennemtænkt. De fl este problemer ved dilatationsfuger opstår i forbindelse med sætninger eller ekstreme bygningsbevægelser [bygningsbevægelser, der er større end det, fugen er dimensioneret til]. Membranen kan da komme under så stor belastning, at den kan revne eller briste. Taggennemføringer Ved taggennemføringer forstås rør, afl øb, murkroner/brandkamme/ gesimser/brystninger/ovenlys, elkabler, inddækning af aftrækskanaler etc. Hvis taggennemføringer, der udføres efter pålægningen af taget, ikke foretages korrekt, kan det medføre alvorlig beskadigelse af taget eller bygningens indre. Lejeres indretning af lejede lokaler er en almindelig årsag til, at der i forbindelse med opsætning af installationer på taget foretages ukorrekte taggennemføringer. Når der efter færdiggørelsen af tagsystemet skal foretages yderligere taggennemføringer, skal arbejdet altid udføres af aut. Tæt Tag DERBIGUM entreprenører, der i kraft af deres uddannelse kan opskære og forsegle det eksisterende tagsystem korrekt. Det er vigtigt, at inddækningen af sådanne taggennemføringer foretages korrekt for at sikre et tæt tag. Du skal kontrollere, at afl øb er rene og er forsynet med et egnet bladfang. Rør- eller kabelgennemføringer skal udføres af en aut. Tæt Tag DERBIGUM entreprenør. De mest almindelige problemer 1. Nye taggennemføringer 2. Huller og mekaniske skader 3. Tilstoppede afl øb 4. Tagrender, tagnedløb og overlæg Løse inddækninger 7. Ovenlysvinduer, røgaftræk og tagluger 8. Skidt på taget 9. Smuldrende murværk 10. Løse skruer 11. Gamle og nedbrudte fuger 12. Udluftnings-/ventilationsåbninger 13. Indvendige/udvendige hjørner 14. Beskadigelser af membranen

9 Man.s.8 I TILFÆLDE AF LÆKAGER, SKADER ELLER DEFEKTER... skal du Give den aut. Tæt Tag DERBiGUM entreprenør, som har udført arbejdet, og Eurotag Danmark A/S skriftlig meddelelse om karakteren og omfanget af den konstaterede skade eller defekt inden tre arbejdsdage efter, at denne er konstateret. Træffe alle nødvendige forholdsregler for at undgå, at skaden forværres og forhindre, at tilsvarende skader opstår i fremtiden. Til Eurotag Danmark A/S videregive alle oplysninger, du måtte være i besiddelse af om datoen for skadens konstatering, årsagerne til skaden og de nærmere omstændigheder i forbindelse med denne samt oplyse, hvilke forholdsregler, der er truffet med henblik på at begrænse skadens omfang, således at forsikringsselskabet kan danne sig et foreløbigt skøn over skaden. Opbevare eller sørge for opbevaring af alle beskadigede genstande, give mulighed for undersøgelse af skadens omfang samt undlade at foretage ændringer af enhver art på de beskadigede genstande, som ville kunne komplicere en undersøgelse af den konstaterede skade eller gøre en sådan umulig. Udvis rettidig omhu! Sørg for regelmæssig rengøring / vedligeholdelse af taget (det skal gøres mindst en gang om året). Udsæt ikke reparationer af skader, herunder skader forårsaget af fremmelegemer eller skader, som er opstået p.g.a. uhensigtsmæssig brug af taget. Overlad ikke reparationsarbejde til fi rmaer, der ikke er aut. Tæt Tag DERBiGUM entreprenører. Lad ikke mos eller andre vækster brede sig på taget. Lad ikke et tagdækningsfi rma, der ikke er aut. Tæt Tag DERBiGUM entreprenør foretage demontage eller udføre arbejde på taget, herunder særligt foretage ændringer, udføre taggennemføringer eller andet, medmindre en aut. Tæt Tag DERBiGUM entreprenør er til stede eller skriftligt har godkendt dette. Gennemfør ikke ændringer i brugen af ejendommen eller taget, herunder særligt ændringer, der indebærer øget færdsel på taget, uden først at rådføre dig med en aut. Tæt Tag DERBiGUM entreprenør eller Teknisk Afdeling hos Eurotag Danmark A/S. Rengør ikke taget med aggressive rengøringsmidler eller produkter, der ikke er godkendt af Derbigum. Giv straks oplysning om eventuelle defekter, kemiske angreb eller rustangreb. Husk i løbet af det 10. år at få foretaget 10-års eftersyn af Eurotag Danmark A/S eller en aut. Tæt Tag DERBiGUM entreprenør. Foretag ikke ændringer i ejendommens isolering eller tagkonstruktion. Denne liste er ikke udtømmende.

10 Man.s.9 HVAD MAN IKKE SKAL GØRE Du må ikke på nogen måde foretage ændringer af tagsystemet uden først at have rådført dig med en DERBiGUM specialist. Du må ikke anbringe tunge genstande på taget uden først at have kontrolleret at bygningens konstruktion kan holde til belastningen. Tagterrasser med fliser, terrassebrædder el. lign. Vær forsigtig under pålægningen af terrassebelægningen gennembryd aldrig tagmembranen. Etabler ikke udendørs pejse direkte på tagbelægningen. Rådfør dig med en skorstensfejer. Undgå at bruge aggressive kemikalier til rengøring af fl iserne og hæld ikke kemikalier i tagnedløbene. Du må ikke på nogen måde foretage ændringer i de enkelte tagkomponenter. Du må ikke på nogen måde perfore eller gennembore belægningen. Anvend ikke værktøj ved isdannelse i tagnedløb og tagrender. Kontakt din DERBiGUM specialist med henblik på en tagvenlig løsning. Anbring aldrig havemøbler direkte på tagmembranen. Forsøg ikke på nogen måde at lægge fl iserne selv. Tag kontakt til en DERBiGUM specialist for at få mere information. Du må ikke på nogen måde foretage ændringer af taget uden først at rådføre dig med din aut. Derbigum entreprenør. Taghaver Du må ikke på nogen måde tilføje eller fjerne muld. Det kan have indfl ydelse på bygningens konstruktive opbygning. Undgå overdreven vanding. Du må ikke på nogen måde anbringe genstande med skarpe kanter i mulden. Det kan forårsage alvorlig skade på tagsystemet. Plant ikke træer eller planter uden først at have rådført dig med en DERBiGUM specialist og uden ejerens tilladelse.

11 Man.s.10 SKITSE AF TAGET Nedenfor fi ndes et linienet til udarbejdelse af en skitse af taget samt dets vigtigste komponenter, såsom stiger, air conditioning anlæg, adgangsfaciliteter, etc

12 Man.s.11 TAGLOG Dato Navn Nødvendige reparationer Dato for udførelse af reparation Reparation udført af 1 år 1 1/2 år 2 år 2 1/2 år 3 år 3 1/2 år 4 år 4 1/2 år 5 år 5 1/2 år 6 år 6 1/2 år 7 år 7 1/2 år 8 år 8 1/2 år 9 år 9 1/2 år 10 år 10 1/2 år 11 år 11 1/2 år 12 år 12 1/2 år 13 år 13 1/2 år 14 år 14 1/2 år 15 år 15 1/2 år 16 år 16 1/2 år 17 år 17 1/2 år 18 år 18 1/2 år 19 år 19 1/2 år 20 år 20 1/2 år

13 Man.s.12 NOTATER EUROTAG DANMARK A/S PALUDAN MÜLLERS VEJ 82 - DK-8200 ÅRHUS N Tlf.: FAX : KONTOR SJÆLLAND - NAVERLAND GLOSTRUP - imperbel nv sa Begensesteenweg Lot, Belgium

14 Man.s.13 CHECKLISTE FOR DE ÅRLIGE EFTERSYN Denne checkliste er et godt udgangspunkt, når du skal foretage regelmæssige eftersyn af dit tag. Listen kan om nødvendigt med fordel udvides. For hele tiden at være ajour med udviklingen og de udførte reparationer kan du lave fl ere kopier af listen og gemme dem.

15 Man.s Firma Tagoverfl ade Bygningens anvendelse Beskrivelse af tag

16 Man.s

17 Man.s

18 Man.s

19 Man.s

20 Man.s

21 Man.s

22 Man.s

23 Man.s

24 Man.s

25 Man.s

26 Man.s

27 Man.s

28 Man.s

29 Man.s

30 Man.s

31 Man.s

32 Man.s

33 Man.s

34 Man.s

TÆT TAG. Dit Derbigum-tag. en 3-dobbelt garanti for total dækning

TÆT TAG. Dit Derbigum-tag. en 3-dobbelt garanti for total dækning TÆT TAG Derbigum Dit Derbigum-tag en 3-dobbelt garanti for total dækning Derbigum giver dig ro i sjælen Derbigum-producenten Imperbel Group og netværket af autoriserede Tæt Tag-entreprenører er forpligtet

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB. By Tranekær. Udløbsdato 28-02-2016

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB. By Tranekær. Udløbsdato 28-02-2016 for ejendommen Sælger: NORDE KREDIT RELKREDITKTIESELSKB dresse Klokkebanke 1 Postnr. 5953 Dato 28-08-2015 By Tranekær Udløbsdato 28-02-2016 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-8934 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Miljøministeriet Naturstyrelsen. By Skærbæk. Udløbsdato 04-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Miljøministeriet Naturstyrelsen. By Skærbæk. Udløbsdato 04-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Miljøministeriet Naturstyrelsen dresse Povlskrovej 53 Postnr. 6780 Dato 04-05-2015 By Skærbæk Udløbsdato 04-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-11190 Matrikel/Ejerlav: 29 Gånsager,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lfred E. Mortensen dresse Hajstrupgade 23 Postnr. 6100 Dato 11-01-2015 y Haderslev Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-5283 Matrikel/Ejerlav: 78 Hajstrup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Thorsø. Udløbsdato 19-11-2015. Lb. nr. H-15-00386-0118. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Thorsø. Udløbsdato 19-11-2015. Lb. nr. H-15-00386-0118. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nja Nørgård dresse Thorsølundvej 14 Postnr. 8881 Dato 19-05-2015 By Thorsø Udløbsdato 19-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 710-15641 Matrikel/Ejerlav: 11ET Thorsø By, Thorsø Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Oksbøl Statsskovdistrikt. By Årre. Udløbsdato 26-09-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Oksbøl Statsskovdistrikt. By Årre. Udløbsdato 26-09-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Oksbøl Statsskovdistrikt dresse Møllevej 42 Postnr. 6818 Dato 26-03-2014 By Årre Udløbsdato 26-09-2014 H-14-0-0038 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-113895 Matrikel/Ejerlav: 8C Fåborg By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Mariager. Udløbsdato 21-01-2016. Lb. nr. H-15-00386-0184. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Mariager. Udløbsdato 21-01-2016. Lb. nr. H-15-00386-0184. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Børge Uldahl dresse Spurvevej 1 Postnr. 9550 Dato 21-07-2015 By Mariager Udløbsdato 21-01-2016 H-15-00-0184 Kommunenr./Ejendomsnr. 846-20806 Matrikel/Ejerlav: 8FB ssens By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Mariager. Udløbsdato 17-10-2013. Lb. nr. H-13-01578-0090. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Mariager. Udløbsdato 17-10-2013. Lb. nr. H-13-01578-0090. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Per V Hansen dresse Teglgade 17L Postnr. 9550 Dato 17-04-2013 By Mariager Udløbsdato 17-10-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 846-21964 Matrikel/Ejerlav: 103N Mariager Bygrunde Internt

Læs mere

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Tagpapbogen Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Montagevejledning Denne vejledning er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på dit eget hus, sommerhus, carport eller lign. Der er omtalt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Nina Skovhave Christensen & Paul Skovhave Petersen. By Østbirk. Udløbsdato 09-03-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Nina Skovhave Christensen & Paul Skovhave Petersen. By Østbirk. Udløbsdato 09-03-2015 for ejendommen Sælger: Nina Skovhave Christensen & Paul Skovhave Petersen dresse Sattrupvej 31 Postnr. 8752 Dato 09-09-2014 By Østbirk Udløbsdato 09-03-2015 H-14-0-0219 Kommunenr./Ejendomsnr. 615-291726

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

FEJL OG SVIGT I TAGE MED PAPDÆKNING

FEJL OG SVIGT I TAGE MED PAPDÆKNING FEJL OG SVIGT I TAGE MED PAPDÆKNING HV EM BÆRER SKY LDEN? Dette er mit 7. semesters speciale skrevet i forbindelse med min uddannelse som bygningskonstruktør på UCN, Sofiendalsvej 60, Aalborg. Specialeforfatter:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 03-11-2013. Lb. nr. H-13-03524-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 03-11-2013. Lb. nr. H-13-03524-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helene Nielsen dresse Nygade 26 Postnr. 9620 Dato 03-05-2013 By alestrup Udløbsdato 03-11-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 820-019364 Matrikel/Ejerlav: 3 RL alestrup By, alestrup Internt

Læs mere

Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, 50-68 og 98-124 29. januar 2013. Vedligeholdelsesnotat for Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, 50-68 og 98-124

Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, 50-68 og 98-124 29. januar 2013. Vedligeholdelsesnotat for Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, 50-68 og 98-124 Vedligeholdelsesnotat for Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, 50-68 og 98-124 Notatet dækker en beskrivelse af indvendigt og udvendigt vedligehold af boligerne i "Grundejerforeningen Egeskoven 20-30,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Ken Stokbæk Andersen. By Tinglev. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Ken Stokbæk Andersen. By Tinglev. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Ken Stokbæk ndersen dresse Muskatvænget 1 Postnr. 6360 Dato 30-03-2015 By Tinglev Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0061 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-15934 Matrikel/Ejerlav: 1304

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Charlottenlundvej 29 Postnr. 8620 Dato 17-02-2015 By Kjellerup Udløbsdato 17-08-2015 H-15-0-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-9885 Matrikel/Ejerlav: 3O Kragelund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen Adresse Smedevej 27 Postnr. 9440 Dato 10-04-2015 By Aabybro Udløbsdato 10-10-2015 H-15-00-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-33689 Matrikel/Ejerlav: 41AS

Læs mere