REFERAT af Hørsholm Sølaugs Årsmøde og Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT af Hørsholm Sølaugs Årsmøde og Generalforsamling"

Transkript

1 NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr marts 2011 REFERAT af Hørsholm Sølaugs Årsmøde og Generalforsamling Torsdag den 10. marts kl i det nye auditorium på Rungsted Skole Årsmødet blev indledt med et foredrag om Fuglelivet ved vore søer holdt af ornitologen Ole Geertz Hansen. Han fortalte levende og med et væld af interessante detaljer både fra ornitologiens verden og fra græsk mytologi -- om nogle af de mange fuglearter, som lever i de nordsjællandske sømiljøer : Fiskehejre Gråand Isfugl Knopsvane Lappedykker Pibeand Ringdue Råge Skarv Spurvehøg Alsidigheden af Ole Geertz Hansens foredrag afspejles i følgende udvalg af kendsgerninger og observationer : Lappedykkerne svømmer med deres uger på ryggen for at forhindre gederne i at tage dem. Knopsvanen var næsten uddød i Danmark i 1920erne. Idag er der Isfuglen fodrer sine unger i rotation som på en drejeskive. Ringduen er blevet et symbol på fred, bl.a. fordi den ikke har nogen galde. Alle kragefugle (som f.eks. rågekolonien på Usserød Kongevej) er meget sociale og kolonidannende; de holder sig orienteret om, hvor andre af arten holder til og sludrer sammen om, hvor der er mad at finde.

2 NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr marts 2011 Generalforsamling Herefter afholdte Hørsholm Sølaug sin årlige Generalforsamling med en dagsorden, der fulgte forskriften i vedtægterne : a) Valg af dirigent Bestyrelsen havde indstillet cand.jur. Klaus Friis-Hansen som dirigent, og det blev godkendt af generalforsamlingens deltagere. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var blevet indvarslet på lovlig vis iflg. vedtægterne b) Bestyrelsens beretning for 2010 Bestyrelsens beretning for 2010 blev præsenteret af formanden. Den fulde ordlyd af beretningen er vedhæftet som et bilag til referatet. Under mødets diskussion af årsberetningens indhold blev følgende punkter bragt frem : 1) Kommunen tilskynder husejere til ikke at belaste kloaksystemet med deres regnvand, men at lede det ned i jorden eller ud i nærmeste sø, og der siges at være regler, som medfører nedslag i vandafledningsafgiften for de husstande, som tager skridt i den retning. Men inden af deltagerne i generalforsamlingen kender de præcise regler derfor, og det besluttedes derfor, at Sølauget skal undersøge sagen nærmere (f.eks. via Jens Jensen fra Hørsholm Vand Aps) og efterfølgende orientere medlemmerne om gældende regler på området. 2) Der var desuden enstemmig opbakning om forslaget i årsberetningen om, at Hørsholm Sølaug skal identificere og bakke op om én fælles kandidat til en af de to poster som forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen for Hørsholm Vand Aps. Der var fuld enighed blandt deltagerne om, at Kai Aaen Hansen, som har været medlem af Sølaugets bestyrelse siden dets stiftelse i 2006, er en yderst kvaliferet kandidat til denne post. Formanden har via en telefonopringning til Hørsholm Vand fået oplyst, at formularer til nominering af kandidater vil kunne hentes på deres hjemmeside fra og med den 22. marts. Når de foreligger, vil Sølauget blandt sine medlemmer iværksætte en indsamling af de mindst 20 underskrifter, der skal ledsage en officiel nominering. Afslutningsvis besluttede generalforsamlingen at godkende årsberetningen. c) Det reviderede regnskab for 2010 d) Budgettet for 2011 e) Fastsættelse af kontingent for 2011 Disse tre punkter blev behandlet samlet af kasseren Ejvind Hansen. Regnskabet for 2010, som var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen blev godkendt. Kasseren bemærkede, at kommunens aktivitets-

3 NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr marts 2011 tilskud for medlemmer over 65 år bortfalder fra og med 2011, og han foreslog derfor, at årskontingentet for 2011 justeres som følger : (a) kontingentet øges for enkelthusstande fra 100 til 150 kroner og for grundrejerforeninger fra 100 til 250 kroner. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. f) Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. g) Valg af bestyrelse og suppleanter Bestyrelsen erklærede sig villig til genvalg for det kommende år. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at genvælge bestyrelsen. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger : Jørgen Lissner Kirsten Gibson Ejvind Hansen Kai Aaen Hansen & Hans Chr. Alsted Suppleanter : Formand Næstformand Kasserer Kommunikation Ole Pagh Chr. Strøbech h) Valg af revisor Birgitte Overgaard Pharao blev genvalgt. Det ansås ikke at være nødvendigt at udpege en suppleant. i) Eventuelt Formanden opfordrede deltagerne til at udkaste idéer m.h.t. foredragsholdere eller foredragsemner på Sølaugets årsmøde i Der blev stillet to forslag : (a) at man efter at have dækket fisk i 2010 og fugle i 2011 ser på floraen ved områdets søer; og (b) at man inviterer direktøren for Hørsholm Vand Aps, Tina Otterström som foredragsholder. Begge forslag blev taget ad notam. Generalforsamlingen afsluttedes med en tak fra formanden til dirigenten for et velfungerende møde og en tak fra deltagenre til bestyrelsen for en god indsats i det forløbne år. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

4 ÅRSRETNING FOR 2010 Sølaugets fem-års jubilæum : Indledningsvis må det være på sin plads at notere, at Hørsholm Sølaug fylder fem år i indeværende år. Det var i februar og marts 2006, at en gruppe RUC-studerende satte projektørlyset på sømiljøerne i Hørsholm/Rungsteds byzone og inviterede til borgermøder om emnet og det førte så nogle få måneder derefter til stiftelsen af vor forening. Fem år senere kan vi konstatere, at vi godt nok er en beskeden forening på den kommunale scene, men at vor medlemskreds repræsenterer ikke mindre end 18 forskellige søer -- fra Stampedammen i det nordvestlige hjørne af kommunen til søen på Strandtofteparkens arealer (ved Karen Blixens Vej) i kommunens sydøstligste hjørne. Samtidig er det også lykkedes os at etablere et konstruktivt forhold både til Kommunens afdeling for Teknik og Miljø og til Hørsholm Vand ApS. Begge steder har vi velplacerede kontaktpersoner, som tager sig tid til at svare på vores , og som tager telefonen, når vi ringer. Sølaugets to ansigter : Dernæst nogle få bemærkninger om hvad jeg vil kalde Hørsholm Sølaugs to ansigter. Vi har karakter af en alménnyttig forening, men vi har to ret forskellige interesseområder vi har en udpræget idealistisk interesse for miljø, naturskønhed, dyre- og fugleliv, og vi har en klar materiel interesse for forhold med økonomiske konsekvenser så som ejendomsværdi, herlighedsværdi, spildevand, oversvømmede kældre, og den økonomisk byrdefordeling mellem kommunen og den enkelte borger. Foredraget på årsmødet sidste år om fiskene i vore søer og dagens foredrag om fuglelivet satte fokus på den idealistiske dimension i vort arbejde, og det samme gælder vore forskellige bestræbelser på at øge vor viden om, hvordan man bedst beskytter vore sø-miljøer. Men den materielle dimension af Sølaugets interesse-område har unægteligt trængt sig kraftigt på efter det voldsomme skybrud den 14. august 2010, og de dermed forbundne problemstillinger vil givetvis også kræve en del af vor opmærksomhed i det kommende år. Det er ikke vor opgave at give de offentlige instanser karakter for deres indsats i forbindelse med skybruddet. Men det er klart, at vi har en direkte interesse i at sikre, at vi alle myndighederne inklusive står bedre rustet, næste gang noget lignende indtræffer. Der er enighed om, at på kort sigt er en robust beredskabs-plan helt klart nødvendig, og at det på længere sigt også

5 er nødvendigt at investere i et bedre kloakerings- og spildevandssystem. Vi kan ikke acceptere, at vore søer og vore kældre rent faktisk fungerer som spildevandsreservoir i tilfælde af ekstreme skybrud. Fremadrettet tænkning : På dette sted skal der siges en stor tak til de af vore medlemmer, der reagerede på formandens henvendelse efter skybruddet. Vi fik et meget levende billede af, hvordan skybruddet påvirkede mange af jer men også et klart indtryk af, at der var store forskelle fra område til område. Vi har givet disse beskrivelser videre til Hørsholm Vand som et levende supplement til de statistiske målinger, der blev foretaget, og til de officielle klagesager, som er indgået oven på skybruddet. Et første konkret resultat af den bratte opvågning, vi alle blev udsat for den dag, er det sårbarhedskort, som Hørsholm Vand har udarbejdet og offentliggjort på sin hjemmeside. Det viser, hvor vandet vil stige væsentligt, næste gang vi får skybrud helt ud over det sædvanlige. Disse kort bliver nu brugt som grundlag for den prioritering, som skal styre de kommende års indsats på kloakområdet. Det er i første omgang gavnligt med de tre forsinkelsesbassiner det første langs Ådalsvej modsat Kokkedal Industripark (2009), det andet ved Lundevej nær ved Usserød Skole (2011), og det tredje ved Bolbroengen (2012). Men på længere sigt er det klart, at kun en total separatkloakering i størstedelen af kommunen kan sikre en tilfredsstillende løsning. Borgerindflydelse på planlægningen : I den sammenhæng har bestyrelsen af Sølauget overvejet, hvordan vi kunne være med til at påvirke den igangværende planlægning på dette område. Vi har efterhånden oparbejdet et rimeligt godt kendskab til de relevante problemstillinger, og vi har de tidligere nævnte miljø-interesser og materielle interesser at varetage. Derfor har vi besluttet at foreslå dagens generalforsamling, at vi som forening slutter op om en egnet kandidat til en af de to ledige pladser som forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Hørsholm Vand. Valget finder sted i perioden fra 29. april til 30. maj Sølaugets andre aktiviteter : Bestyrelsen har løbende bestræbt sig på at øge vor kollektive viden om sø-miljøerne i vort område. Vi arbejder fortsat med at kortlægge de mange søer først via vor fotoudstilling på Hørsholm Bibliotek i februar 2010 og siden gennem en henvendelse sidst i september 2010 direkte til en snes medlemmer, som blev bedt om at indsamle og fremsende detail-oplysninger om de søer, de bor tæt på. Vi siger en stor tak til de medlemmer, der allerede har reageret på denne henvendelse, og opfordrer de øvrige, som endnu ikke har fået det gjort, til at finde den fornødne tid til at tage sig af denne opgave i løbet af de kommende par uger. Dernæst bør det også nævnes, at Sølauget fortsat holder øje med den gældende fortolkning af Naturbeskyttelseslovens 3, stk. 1 i henhold til hvilken der ikke må foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er over 100m 2. Vi har tidligere fået oplyst fra kommunen, at almindelig iltning af en sø ved hjælp af en kompressor ikke betragtes som en ændring af tilstanden og derfor ikke kræver tilladelse.

6 Desuden har vi fornyligt fremsendt en anden forespørgsel om, hvorvidt etablering af et varmepumpeanlæg i en privat sø kan godkendes. Det er en løsning, som indgår i lokale VVS-firmaers katalog over jordvarme og jordvarme-lignende løsninger. Kommunen har i første omgang givet afslag, men har som uddybende forklaring tilføjet, at manglende naturfaglig viden inden for området gør os betænkelige. Men hvis Hørsholm Sølaug eller andre tilvejebringer ny viden, så vil man se på idéen igen. Som afslutning ville det være nyttigt med en kort omtale af de lokale initiativer, der er taget rundt om ved de enkelte søer i Kommunen, og dem er der glædeligt mange af. Men et sådant emne egner sig bedre til et kommende nummer af Nyt fra Hørsholm Sølaug og vil derfor ikke indgå her. Til sidst står det så blot tilbage at sige tak - på bestyrelsens og mine egne vegne til de fremmødte for deres aktive interesse for sagen og deres deltagelse i dette møde i aften. Jørgen Lissner Formand

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr. 30 28. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hørsholm Sølaugs årsmøde den 24. marts 2015 2. Referat af Sølaugets generalforsamling den 24. marts 2015 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009.

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Formand Frank Jørgensen (FJ) bød velkommen og glædede sig over, at de 49 stemme berettigede var mødt op til trods for det dejlige

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 23. oktober 2012 i Marina i Vedbæk

Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 23. oktober 2012 i Marina i Vedbæk Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 23. oktober 2012 i Marina i Vedbæk I generalforsamlingen deltog ca.60 deltagere. Fra Rudersdal Kommune (RK) var mødt Jens Ive (JI), borgmester

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Michael Jensen, Vibevænget 113, 2880 Bagsværd Bagsværd, den 27. marts 2012

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Michael Jensen, Vibevænget 113, 2880 Bagsværd Bagsværd, den 27. marts 2012 1 Referat af ordinær generalforsamling søndag den 18. marts 2012, klokken 10-11.30 For første gang afholdtes generalforsamlingen i Thorasmindes udmærkede lokaler på Laurentsvej nummer 9 i Bagsværd. Lokalerne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere