TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING"

Transkript

1 NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf Fax Version

2 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. Driftsbestemmelser 3. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallation. 4. Måling af fjernvarmeforbrug. Installationsbestemmelser 5. Udførelse af installationsarbejde. 6. Etablering af stikledning og hovedhaner. 7. Etablering af måleudstyr. 8. Projektering og udførelse af varmeinstallationer. 9. Tilslutningsarrangement. 10. Interne rørledninger. 11. Specielle anlæg. 12. Isolering. 13. Trykprøvning og idriftsættelse. 14. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne 2

3 Anvendelsesområde. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nivå Fjernvarme, i det følgende benævnt NiF, er gældende for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer samt projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til NiF s ledningsnet. 1.2 Den retlige regulering mellem NiF og forbrugeren er fastlagt gennem Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 1.3 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i punkt 5.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. 1.4 I/S Nordforbrænding forestår for NiF anlæg, drift og vedligeholdelse af ledningsnet og målerinstallationer. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til NiF af ejeren/ejerne af ejendommen med oplysninger om ejendommens størrelse/varmebehov. 2.2 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledningen. Der etableres normalt kun en stikledning pr. ejendom. Der kan, når særlige forhold taler derfor, træffes særskilt aftale om etablering af mere end en stikledning og betaling herfor. 2.3 Ved nybygninger placeres stikledningen / husindføringsskabet efter nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og NiF s repræsentant, om placeringen af husindføringsskabet. Driftsbestemmelser. 3. Drift- og vedligeholdelse af varmeinstallationen. 3.1 Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en fremløbstemperatur, varierende mellem ca. 60 o C og ca. 80 o C i hovedledningsnettet. 3

4 Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømningen i stikledningen er relativ lille. 3.2 Fjernvarmevandet skal afkøles mest muligt og mindst således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 30 o C. og at returtemperaturen ikke på noget tidspunkt overstiger 40 0 NiF er berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger, såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås, jf. den til enhver tid gældende tarif. 3.3 NiF har pligt til at levere den varmeeffekt og fremløbstemperatur, der er abonneret på, jf. pkt. 2.1 og 3.1, med et differenstryk målt under drift ved hovedhanerne på mindst 0,5 bar. Det er en forudsætning, at NiF s forskrift for minimumsafkøling er overholdt. Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt være 10 bar. 3.4 Ejendommens varmeinstallation skal dimensioneres i henhold til de af NiF fastsatte krav jf. pkt Vedligeholdelse af hovedhaner udføres af NiF s personale. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede. Hovedhanerne må kun anvendes til ovenstående formål. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. 3.6 Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må betjening af hovedhaner og aftapning af NiF s fjernvarmevand kun foretages af NiF eller installatøren efter aftale med NiF. 3.7 Driftsforstyrrelser i ejendommens primære varmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af NiF ved henvendelse til dette. Driftsforstyrrelser i ejendommens sekundære varmeinstallation afhjælpes af forbrugerens installatør for forbrugerens regning. 4. Måling af fjernvarmeforbrug. 4.1 NiF leverer det for afregning mellem FORBRUGEREN og NiF nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering. NiF forbeholder sig ret til at etablere fjernaflæsning. 4.2 Måleudstyret ejes og vedligeholdes af NiF og udskiftes efter nærmere af NiF fastsatte regler. Bliver tilslutningen til el-nettet hos en eksisterende forbruger nødvendig for målerens drift, betaler NiF installationen, og FORBRUGEREN betaler elforbruget. Såfremt FORBRUGEREN opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette NiF uvedkommende. 4

5 4.3 Måleudstyret og dets placering må ikke ændres uden NiF s godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af NiF s personale eller af NiF dertil bemyndigede personer. Foretages der indgreb mod måler eller plomber, annulleres målingen, og NiF beregner forbruget. Sådanne indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse. 4.4 NiF har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af NiF. Hvis FORBRUGEREN ønsker måleudstyret flyttet, skal flytningen godkendes af NiF. Udgiften til flytningen betales i så fald af FORBRUGEREN. 4.5 NiF er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre afprøvning af målere. FORBRUGEREN kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til NiF forlange at få måleren afprøvet. Hvis de ved afprøvningen konstaterede målefejl der støre end Dansk Standards fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af NiF. Målere anses for at vise rigtigt, når disse ved afprøvning i en autoriseret prøvestand har en relativ målefejl, som er mindre end eller lig med gældende standard herfor. Installationsbestemmelser. 5. Udførelse af installationsarbejde (autorisation). 5.1 Til enhver udførelse af arbejder på en ejendoms varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation som VVS-installatør i henhold til lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december Varmeinstallationer, der tilsluttes NiF, skal udføres i overensstemmelse med de til en hver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i værkets almindelige og tekniske leveringsbetingelser, jf. pkt Er installationen ikke udført i overensstemmelse med ovenstående, kan NiF kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er NiF berettiget til at nægte installationerne tilsluttet. 5.3 Såfremt der på forbrugerens foranledning installeres komponenter, hvis korrekte funktion kræver særlig tryk- eller temperaturforhold afvigende fra NiF's normale driftsbestemmelser (se afsnit 3), er NiF ikke forpligtet til at ændre drifttilstande og er ej heller ansvarlig for sådanne komponenters rette funktion. 5

6 6. Etablering af stikledning / husindføringsskabet samt hovedhaner. 6.1 Etablering af stikledning / husindføringsskabet samt hovedhaner sker i henhold til nærværende bestemmelser, jf. foranstående afsnit 2 samt Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. 7. Etablering af måleudstyr. 7.1 INSTALLATØREN afhenter hos NiF mod behørig kvittering den del af måleudstyret, der er nødvendigt for udførelse af varmeinstallationen, eller et pasrør. Samtidig indhenter IN- STALLATØREN nærmere oplysninger om, hvorvidt installatøren eller NiF forestår montering af vand- og energimålerdel, ved anvendelse af husindføringsskab. 7.2 Energimålerens vanddel/pasrør udleveres sammen med følerlommer, hvis antal og dimension fastsættes af NiF. Måleudstyret skal anbringes på en sådan måde at aflæsningen og udskiftning let kan foretages. Der skal være afspærringsmulighed til brug ved udskiftning af måleren. Måleudstyret er NiF s ejendom og monteres ved NiF s foranstaltning. Ejendommens ejer eller bruger er ansvarlig for overlast på måleren og erstatningspligtig for skade, der ikke skyldes slitage. 7.3 Er tilslutning til el-nettet hos en ny forbruger nødvendig for målerens drift, påhviler der ved tilslutning af en ejendom FORBRUGEREN at betale såvel installation af strømforsyning som elforbruget. 8. Projektering og udførelse af varmeinstallationer. 8.1 Dimensioneringsgrundlag. Varmeinstallationer skal dimensioneres i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement og bygningsreglement for småhuse samt NiF s eventuelle særlige krav. De dinemsionsgivende tekniske data fremgår af nærværende bestemmelsers pkt. 3.1, 3.2 og 3.3. Installation for varmtvandstilberedning samt specielle anlæg, jf. pkt. 11.1, skal dimensioneres efter ovenstående bestemmelser, dog efter NiF s minimum fremløbstemperatur i sommerperioden 60 o C, jf. pkt Varmtvandstilberedning skal som hovedregel foregå via en magasinbeholder af passende størrelse, anvendelse af en styret gennemstrømningsvandvarmer må kun finde sted efter aftale med Nordforbrænding. 6

7 8.2 Projektering og udførelse. Enhver nyinstallation eller ændring af en eksisterende installation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. På udgivningstidspunktet er følgende bestemmelser bl. a. gældende på området: - Nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering - Bygningsreglementet. - Dansk Ingeniørforenings Almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg. - DS 439, 4 udgave Norm for vandinstallationer. - DS 452, termisk isolering af tekniske installationer. - Arbejdstilsynets Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg og Forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg. NiF skal forinden projektet udføres godkende projekt for fjernvarmeforsyningens primære side. 8.3 Hvor natsænkningsanlæg anvendes kræver NiF at FORBRUGERENS natsænkningsanlæg skal frakobles ved en udetemperatur på under 5 o C. Dette gøres primært fordi genindkobling vil betyde en overstigelse af den varmeeffekt der er abonneret på, jf. pkt Driften af natsænkningsanlæg kan forlanges aftalt med NiF. 9. Tilslutningsarrangement. 9.1 Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningens stikledning med forbrugerens varmeinstallation, skal principielt udføres efter NiF s anvisninger. Tilslutningsarrangementet bør, såvidt det er muligt, anbringes i rum med gulvafløb. 9.2 NiF anviser i hvert enkelt tilfælde hvilke typer tilslutnings- og varmeinstallation, der tillades anvendt. Afvigelser fra disse vil kun undtagelsesvis kunne accepteres af NiF, og kun såfremt særlige forhold taler herfor. 10. Interne rørledninger Anvendes stålrør, gælder kravene i Dansk Ingeniørforenings Almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg. Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansion, udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes med plomberbar prop eller slutmuffe. 7

8 11. Specielle anlæg Tilslutning til NiF af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et meget stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde nærmere aftales med NiF. Udvidelse af eksisterende anlæg skal i hvert enkelt tilfælde nærmere aftales med NiF. 12. Isolering I henhold til Bygningsreglementet skal varmeinstallationen herunder rørledninger og beholdere isoleres mod varmetab efter DS 452 termisk isolering af tekniske installationer. 13. Trykprøvning og idriftsættelse Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der er i hydraulisk forbindelse med fjernvarmenettet, skal af Installatøren trykprøves inden tilslutningen til NiF. Trykprøvning skal foretages med koldt vand i min. 2 timer før besigtigelsen. Rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøve er foretaget Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højeste forekommende tryk (dynamisk + statisk) i NiF s forsyningsledninger. Dog i øvrigt i overensstemmelse med Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter herom. Trykket i forsyningsledningerne kan stige til 10 bar. Prøvetrykket skal derfor være mindst 15 bar Ved trykprøve skal pasrør/måler vare monteret Trykprøve skal foretages i overværelse af en repræsentant fra NiF. Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten berettiget til at påtale disse. Med NiF s overværelse af trykprøve påtager NiF sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, men kan ifalde, efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Ejendommens tilslutning til NiF er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret Inden idriftsættelse eller efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt udskylles med vandværksvand, som derefter aftappes. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen (primærsiden) skal ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen. 8

9 13.6 Der påhviler INSTALLATØREN at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallationen, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere FORBRUGE- REN i varmeinstallationens drift. Ligeledes påhviler der INSTALLATØREN at sørge for, at FORBRUGEREN modtager en skriftlig brugervejledning. Vejledningen skal indeholde nødvendige tegninger og anvisninger om energiøkonomi og vedligeholdelse. 14. Ikrafttrædelse og ændring af bestemmelserne 14.1 Nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er udarbejdet af I/S Nordforbrænding i juni 2001 og anmeldt til Energitilsynet I/S Nordforbrænding er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne, dog først efter at have meddelt FORBRUGEREN dette samt at anmeldelse har fundet sted til Energitilsynet

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Forslag til Tekniske Bestemmelser for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Forslag til Tekniske Bestemmelser for Næstved Varmeværk A.m.b.a. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering for Næstved Varmeværk A.m.b.a., Åderupvej 22-24, 4700 Næstved, tlf. 55 72 56 65, CVR nr. 69995713,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gandrup Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. Meretesvej 6 9310 Vodskov Vester Hassing Januar 2008 Rev. november 2013 Side nr 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Glyngøre Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 08-04-2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere