Vederlag i alt incl. moms kr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844"

Transkript

1 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Tim Rose A/S Nordstensvej Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket gennemførelsen af handlen og derfor er erstatningsansvarlig over for klagerne og bør tåle en salærreduktion. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har krav på markedsføringsbidrag samt diverse dokumentationsomkostninger som krævet. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 26. juni 2006 en formidlingsaftale med indklagede gældende for 6 måneder. Det fremgik af formidlingsaftalen, at indklagede havde værdiansat ejerlejligheden til en kontantpris på kr ,00. Vedrørende betaling til indklagede var det aftalt: Vederlag i alt incl. moms kr

2 2 Øvrige salgsfremmende foranstaltninger I alt incl. moms max. kr Vederlag i alt kr Udlæg til tredjemand for annoncering, markedsføring mv.: Med hensyn til løbende annoncering af ejendommen henvises til Deres personlige valg, under punkt 11, af annonceringsaftale samt home-prisliste af I alt incl. moms max kr. 0 Betaling forfalder ved købsaftalens underskrift og skal således ikke betales såfremt ejendommen ikke sælges indenfor aftaleperioden, jfr. pkt. 7. Såfremt der vælges annoncer Efter regning faktureres udgifterne dog løbende, opkræves og betales månedsvis uanset om ejendommen sælges eller ej. Dokumentation Skønnede udgifter til dokumentationsomkostninger incl. moms kr Betaling i alt kr Af formidlingsaftalens punkt 11 fremgik: Markedsføring/annoncerings-aftale: Sælger meddeler home Hørsholm/-Rungsted senest ved formidlingsaftalens underskrift hvilken af nedennævnte markedsførings-/annonceringsaftaler sælger ønsker. Sæt X (nedenfor) ud for den ønskede aftale:

3 3 Solgt eller Gratis-annoncepakke Pris kr ,- + moms. _X Efter Regning Her annonceres efter nærmere aftale, og sælger betaler i alle tilfælde forbruget. Når der er anonceret for mere end kr ,00 + moms udsendes et kontoudtog med á conto opkrævning af forbrugte annonceomkostninger. Vi henviser i øvrigt til vedhæftede prisblad af , som er en integreret del af nærværende Formidlingsaftale. Det nævnte prisblad indeholdt bl.a. priser på forskellige annoncer i landsdækkende og lokale aviser. I det til formidlingsaftalen hørende salgsbudget havde indklagede ikke medregnet annonceudgifter. I november 2006 betalte klagerne kr ,50 for annoncering. Den 22. december 2006 blev der mellem parterne indgået en aftale om forlængelse af formidlingsaftalen indtil den 26. marts Den 1. marts 2007 blev der mellem parterne indgået aftale om nedsættelse af udbudsprisen til kr ,00. Den 25. marts 2007 blev det aftalt, at formidlingsaftalen skulle forlænges med endnu 3 måneder indtil den 26. juni I april 2007 betalte klagerne kr ,36 for annoncer. Den 21. maj 2007 fremkom et købstilbud på kr ,00 med overtagelsesdag 1. juli Det var i købstilbuddet anført, at køber skulle deponere kr ,00 hos indklagede senest den 23. maj 2007, dog tidligst ved klagernes underskrivelse af købsaftalen, og senest den 25. maj 2007 stille bankgaranti for restkøbesummen kr ,00. Senest den 1. juli 2007 skulle bankgarantien afløses af deponering i klagernes bank. Det var videre i købsaftalen aftalt: Det er mellem køber og sælger aftalt, at køber får dispositionsret til lejligheden, når

4 4 købsaftalens 11 er opfyldt. Af købsaftalens punkt 11 fremgik: Den 23. maj 2007 udarbejdede indklagede en salgsprovenuberegning til klagerne. Indklagede havde heri medregnet annonceudgifter med kr ,00 med tillæg af moms. Den 24. maj 2007 underskrev klagerne købsaftalen på betingelse af, at køber tiltrådte 2 allonger. Det fremgik af den ene allonge: Bankgaranti på restkøbesum stor kr ,- fremsendes til sælgers bank senest torsdag den 7. juni 2007 dog senest på dispositionsdagen. Af den anden allonge fremgik:

5 5 Bankgaranti på restkøbesummen stor kr ,- fremsendes til sælgers bank senest torsdag d. 7. juni 2007, dog senest på dispositionsdagen. Sælger oplyser at toilet løber og trænger til VVS eftersyn. Køber accepterer selv at skulle betale reparation/evt. udskiftning. Den 25. maj 2007 sendte indklagede købsaftale og allonger til købers advokat. Den 29. maj 2007 skrev købers advokat til indklagede og meddelte, at ingen af de 2 fremsendte allonger kunne accepteres, og at advokaten i stedet havde skrevet ind i skødet, hvad der var acceptabelt for køber. Advokaten meddelte, at skødet herefter kunne betragtes som et købstilbud. Advokaten oplyste, at køber ikke ønskede at betale for reparation/udskiftning af toilet. Og at der ville blive stillet bankgaranti for restkøbesummen, når lejligheden var ryddet og stillet til disposition for køber, så klagerne bestemte selv tidspunktet for garantien. Af det af købers advokat udarbejdede skøde fremgik: sælgerne oplyser, at toilettet løber og trænger til VVS eftersyn. Sælgerne accepterer at betale reparation eller udskiftning. Overtagelsesdagen er aftalt til 1. juli 2007 Køber kan disponere over ejerlejligheden, når skødet er underskrevet af køber, og når der er stillet bankgaranti for kr ,00. Køber ønsker dispositionsret, så snart lejligheden er ryddeliggjort. Køber indtræder fra overtagelsesdagen/dispositionsdagen i sælgernes rettigheder og forpligtelser over for ejendommens forsyningsselskaber.... Skødet var underskrevet af køber den 28. maj Den 30. maj 2007 skrev indklagede til købers advokat og meddelte, at skødet skulle rettes, idet der skulle stå, at så snart 11 i købsaftalen var opfyldt, kunne køber få disposition.

6 6 Den 31. maj 2007 deponerede køber kr ,00 hos indklagede, og købers pengeinstitut stillede bankgaranti for restkøbesummen. Den 31. maj 2007 fremsendte indklagede sin faktura: Den 3. juni 2007 skrev købers advokat til indklagede og rykkede for klagernes underskrivelse af skødet. Det fremgår af sagen, at køber fik udleveret nøglen til ejerlejligheden den 6. juni Den 16. juni 2007 rykkede købers advokat på ny indklagede for klagernes underskrivelse af skødet. Den 29. juni 2007 skrev købers advokat endnu engang til indklagede og rykkede for modtagelse af skøde underskrevet af klagerne. Advokaten oplyste, at køber havde deponeret som aftalt og havde fået udleveret nøgle og istandsat ejerlejligheden, men at handlen ville blive hævet, og indklagede/klagerne ville blive holdt erstatningsansvarlig for alle købers omkostninger i den forbindelse, såfremt advokaten ikke snart modtog skødet retur med klagernes underskrift.

7 7 Den 3. juli 2007 sendte indklagede skødet til klagerne med henblik på klagernes underskrivelse. Den 4. juli 2007 underskrev klagerne skødet. Klagerne havde forinden underskrivelsen rettet i bestemmelsen om, at der skulle stilles bankgaranti for kr ,00, således at der skulle stilles bankgaranti for kr ,00. Den 5. juli 2007 skrev indklagede til købers advokat og oplyste, at indklagede ikke mente, at handlen kunne hæves på det foreliggende grundlag, at skødet var blevet sendt til klagerne til underskrivelse, og at klagerne efter aftale med købers advokat rettede garantiens størrelse i hånden forinden underskrivelse. Skødet blev tinglyst den 20. juli Den 25. juli 2007 frigav købers advokat den del af købesummen, der var deponeret i banken. Den 2. august 2007 underskrev klagerne refusionsopgørelse. Den 6. august 2007 frigav købers advokat den del af købesummen, der var deponeret hos indklagede. Den 8. august 2007 afregnede indklagede over for klagerne, som anført i fakturaen, kr ,86. Den 3. september 2007 sendte klagernes advokat sin faktura til klagerne på kr ,00 inkl. moms. Det fremgik af fakturaen, at honoraret dækkede gennemgang af sagens akter, telefoniske drøftelser og korrespondance med klagerne i forbindelse med Klage over ejendomsmægler. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede har forsinket handlens gennemførelse og skal derfor erstatte klagernes rentetab og advokatsalær samt tåle en salærreduktion. Klagerne afleverede nøglen til ejerlejligheden den 3. juni 2007 til indklagede. Det skete efter aftale med indklagede, der havde meddelt, at de under ingen omstændigheder udleverede nøglerne til køber, før alt var på plads. Køber modtog nøglerne den 7. juni Klagerne modtog først den 4. juli 2007 skødet fra indklagede.

8 8 Klagerne har ikke modtaget nogen information fra indklagede om, at købers advokat ikke ville ændre i skødet. Efter nævnets henvendelse har klagerne ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af markedsføringsomkostninger, eftersagsbehandling, debitorgodkendelse, restgældsoplysninger, øvrige dokumentationsomkostninger, kommunalt oplysningsskema og tingbogsattest som krævet. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at have forsinket handlen og bestrider derfor at være erstatningsansvarlig over for klagerne samt bestrider at skulle tåle en salærreduktion. Købers advokat kunne ikke godkende klagernes allonger og meddelte, at der ikke ville blive stillet bankgaranti for købesummen, før køber havde fået dispositionsret over ejerlejligheden. Dette kunne naturligvis ikke accepteres, da manglende garanti var i modstrid med købsaftalens punkt 11 og dermed i strid med klagernes interesser. Købers advokat udarbejdede skøde, der således ikke var i overensstemmelse med købsaftalen og nægtede at rette dette, da indklagede havde anmodet herom den 30. maj Køber deponerede og stillede bankgaranti den 31. maj Indklagede har jævnligt informeret klagerne om udviklingen vedrørende skødet. Den 3. juli 2007 blev det telefonisk mellem indklagede og købers advokat aftalt, at klagerne kunne rette i skødet forinden underskrivelsen og returnere skødet direkte til købers advokat. Klagerne underskrev skødet den 4. juli 2007, og den 25. juli 2007 blev skødet tinglyst med anmærkninger, hvorefter købers advokat frigav den del af købesummen, der var deponeret i banken. Den 1. august 2007 blev skødet tinglyst anmærkningsfrit, og købers advokat frigav deponeringen hos indklagede, hvorefter indklagede afregnede over for klagerne. Da overtagelsesdagen var aftalt til 1. juli 2007, og da købesummen blev frigivet den 25. juli 2007, er der ikke grundlag for at fastslå, at der er sket en forsinkelse af handlen/frigivelse af købesummen.

9 9 Grunden til, at skødeprocessen blev forsinket, var, at købers advokat ikke ville rette i skødet, således at dette stemte overens med købsaftalens bestemmelser. Indklagede varetog klagernes interesser ved at stille krav om rettelse i skødet, idet der ellers ikke ville blive stillet bankgaranti, før køber havde fået dispositionsret over ejerlejligheden. Købers advokat gjorde i sin korrespondance opmærksom på, at skødet ville være at betragte som ændring til handlen. Denne ændring af vilkårene kunne indklagede ikke rådgive klagerne til at tiltræde. Nævnet udtaler: Da skødets punkt 6 ikke var i overensstemmelse med det i købsaftalen anførte om, at købsaftalens punkt 11 skulle være opfyldt før købers disponering over lejligheden, begik indklagede ikke fejl ved at forsøge at formå købers advokat til at ændre skødet og ved ikke straks at videresende skødet til klagernes underskrivelse. Da køber imidlertid den 31. maj 2007 havde opfyldt købsaftalens punkt 11, havde uoverensstemmelsen mellem skødet og købsaftalen ikke længere betydning, og indklagede udleverede da også herefter nøglen til køber. Nævnet finder det kritisabelt, at indklagede ikke straks efter nøgleudleveringen orienterede klagerne herom samt videresendte skødet til klagernes underskrivelse. Indklagede har dermed forsinket underskrivelsen og tinglysningen af skødet og dermed forsinket frigivelsen af købesummen i ca. 4 uger. Nævnet finder derfor, at indklagede skal erstatte klagernes rentetab i den forbindelse. Nævnet finder, at klagernes rentetab kan opgøres til renten på boligskiftkontoen, ca. kr i ca. 4 uger, hvorfra skal trækkes skat, da der skal betales skat af renteindtægterne. Erstatningen fastsættes herefter skønsmæssigt til kr ,00. Nævnet finder ikke anledning til herudover at pålægge indklagede en salærreduktion eller at erstatte klagernes udgifter til advokat. Nævnet har i en årrække lagt til grund, at nævnet i medfør af officialmaksimen er berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at henlede klagers opmærksomhed på forholdet med anmodning om klagers stillingtagen til, hvorvidt klager ønsker sin påstand udvidet. Denne procedure er tiltrådt

10 10 af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at indklagedes formidlingsaftale ikke ses at opfylde lovens krav. Det fremgår således af 10 i lov om omsætning af fast ejendom: 10. Aftale om formidlingsopdrag skal være skriftlig, og det skal tydeligt fremgå, hvornår og hvordan vederlaget skal erlægges. Aftalen skal bl.a. indeholde vilkår om opdragets varighed, specifikation af de ydelser, der indgår i formidlingsopdraget, samt oplysning om det vederlag, der skal erlægges for hver enkelt ydelse. Hvis der er aftalt resultatafhængigt vederlag, kan de i 17, stk. 1, nævnte ydelser dog angives som et samlet vederlag. Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om aftalens indhold, herunder hvor og hvordan det endelige vederlag skal specificeres. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan herved fravige 11, stk. 4, for så vidt angår betaling til tredjemand for afgivelse af erklæring om forhold, som indgår i beslutningsgrundlaget for en handel. Stk. 3. Formidleren kan ikke gøre krav på vederlag på andet grundlag end en aftale, som er i overensstemmelse med stk. 1 og 2. De i stk. 2 nævnte regler er fastsat i bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom. Det fremgår af bekendtgørelsens 7, stk. 1, at det kan aftales, at der skal ske betaling efter regning af formidlerens nettoudgifter ved nærmere angivne foranstaltninger, der udføres som en del af formidlingsopdraget. Hver enkelt foranstaltnings omfang, principperne for udgiftens beregning og den hertil knyttede maksimale udgift for forbrugeren skal være angivet. Stk. 2: Er der truffet aftale som anført i stk. 1, skal det samlede maksimale vederlag efter stk. 1 være angivet i aftalen. Stk. 3: Er der truffet aftale som anført i stk. 1 vedrørende salgsfremmende foranstaltninger, forudsættes indsatsen i mangel af anden aftale jævnt fordelt over den aftalte opdragsperiode. Nævnet finder det herefter kritisabelt, at indklagede ikke i formidlingsaftalen anførte og medregnede det samlede maksimale vederlag til annoncer/markedsføring i den samlede udgift til indklagede. Det er ligeledes kritisabelt, at indklagede ikke i det til formidlingsaftalen hørende salgsbudget medregnede den maksimale udgift til annoncer/markedsføring. Nævnet kan herefter ikke godkende indklagedes krav på betaling af annoncer/markedsføringsomkostninger, kr ,00 inkl. moms.

11 11 Nævnet udtaler endvidere, at da der ikke mellem parterne er indgået aftale om betaling af eftersagsbehandling, kr ,00 inkl. moms samt debitorgodkendelse, kr. 600,00, kan nævnet ikke godkende indklagedes krav på betaling af disse beløb. Indklagede har ikke over for nævnet dokumenteret at have afholdt udgift til restgældsoplysninger, kr. 400,00 inkl. moms, hvorfor nævnet ikke kan godkende indklagedes krav på det beløb. Indklagede har vedrørende posten i fakturaen Diverse øvrige dokumentationsomkostninger alene dokumenteret at have afholdt kr ,00 til ejerlejlighedsskema, hvorfor nævnet alene kan godkende dette beløb, og ikke kr ,00 som krævet. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagerne det af disse til klagenævnet indbetalte gebyr på kr. 700,00. Konklusion: Indklagede skal herefter inden 30 dage fra kendelsens dato til klagerne betale kr ,00 med tillæg af en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr ,00 fra 19. september 2007, datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Poul Søgaard formand

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2010. Klagen

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 5. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere