Godkendelse/underskrift af referatet fra den 15. august Netudgaven udlægges på hjemmesiden. Fortsætter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse/underskrift af referatet fra den 15. august 2011. Netudgaven udlægges på hjemmesiden. Fortsætter"

Transkript

1 Referat eksternt, bestyrelsesmøde 5. september 2011 kl Formalia: Dirigent: Karen Referent: Karen Til stede: Enver, Rudolf, Martin og Karen. Inge fra kl Fraværende: Jesper Godkendelse af dagsorden blev godkendt. Godkendelse/underskrift af referatet fra den 15. august Netudgaven udlægges på hjemmesiden. Fortsætter Godkendelse og underskrift af referatet fra den 7. marts, 4. april og 2.maj skal godkendes og underskrives af alle. Karen har printet ref og de underskrives. Karen skriver mail til jesper om at skrive under. Juni referatet mangler fortsat underskrift. Fortsætter Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 3. oktober 2011 kl Efterfølgende møder planlægges efter generalforsamlingen 1.a Nye punkter og gennemgang af postbakke. Martin har nye punkter, tages under punkt 3 1.b Lys i cykelkælderen ud mod Ågade Martin forsøger, at indstille føleren så lyset ikke tænder hver gang, der går nogen forbi ude på gaden. - fortsætter. 1.c Dansk Bredbånd/Parknet Inge sender mailadressen på Anders Væhrens, vores kontaktperson hos Parknet til Jesper, der skriver til Parknet og undersøger prisen og muligheden for, at placere IT-installationerne i kælderen højere oppe, så vi forhåbentligt kan undgå vandskader ved skybrud lignende det i juni Afventer løsning og udgift fra Parknet. Fortsætter 2. Vagtperioder: uge 36: Karen uge Enver uge Jesper Uge 41-42: Inge

2 Side Punkter til og fra Viceværten. 3.a Brug af egne håndværkere Senest har en beboer fået udført VVS-arbejde, hvor der skulle lukkes for et rør i kælderen. Efterfølgende har vores egen vvsmand opdaget at hanen nu er i stykker. Martin foreslår at vi fremover, når vi giver tilladelse til f.eks bad, nyt køkken, pointerer ansvar vedr. bærende vægge og gennemgående installationer med videre.. hvorvidt vi ligefrem skal forlænge at man bruger vores håndværkere diskuteres over mail mellem bestyrelse og Martin, der vil finde ca priser og forhøre sig om eventuelle aftaler m.v.fortsætter 3.b. Vandsikring af vores kældre Der har de sidst to år været vand i vores kældre. Mange andre steder er man begyndt at sætte vandlåse i kloaksystemet, der ligger i ejendommen, således at vand får svære ved at trænge tilbage op igennem afløb og dæksler.fortsætter 3.c Fremtiden med hensyn til beboerlokalet. Der var naturligvis også vand i vores festlokale. Forsikringsselvskabet har besigtiget skaderne og er klar til at betale for ny maling af gulv, nyt køkken og nedrivning og nye gipsplader i ½ meters højde. Martin taler med maleren og forhører sig om priser. Kan det i stedet svare sig at rive al gips ned og bare male det hele, gør vi det. Køkkenet reetableres uden ekstra omkostninger. Fortsætter 3.d Generel status fra viceværten og bestyrelse. i. Gården ii. Ejendommen generelt. iii. Status vandskaden i juli 2011/ forsikringsanmeldelsen. Der går generelt som det plejer. Det var planlagt, at forsikringsselskabet skulle besigtige ejendommen og omfanget af vandskaderne. Men de har ikke haft tid. Aftalen har været, at vi skulle indsende de fakturaer som vi ville have dækket. Bestyrelsen vil kontakte forsikringsselskabet og foreslå, at der afholdes et møde. Med hensyn til el forbrug, er vi nået så langt at hvis vi kan fremskaffe præcise tal, kan AON ser på det..martin er på sagen Fortsætter 3.e. Affald på trappeopgange/overvågning af skralderum. Drøftelse om den midlertidige opsatte overvågning. Bestyrelsen har besluttet, at affaldsproblemet skal tages op til en debat på generalforsamlingen, herunder bortskaffelse af stort affald, indretning af storskraldsrum, mv. Før sommerferien blev det besluttet at vi skulle skrive endnu et brev/orientering til alle beboerne og omdeles i alle postkasser. Inge laver et udkast til brevet. Det skal også omhandle, hvilke stort affald, der må sættes ned i gården onsdag aften til storskrald. Endvidere skal det henstilles til, at beboerne bruger de skraldecontainere, der opsættes i Skotterupgade ca. hvert kvartal. Vi har besluttet at vi afventer beslutningerne på generalforsamlingen. Jesper laver et oplag til forslag. Fortsætter

3 Side 3 3.f. Oprydning/gennemgang af kælder/loftrum Folk har skulle markere deres rum med mærker. Det er et fåtal der faktisk har gjort det. Før der investeres mere arbejde i projektet, skal et udkast som Enver har lavet, godkendes på GF. Fortsætter 3.g..Fugtskader xx Vidar Illum for anden gang konstateret at fugtskade og skimmelsvamp i lejligheden. Årsagen er forkert udført byggearbejder, ventilation. mv. hvilket giver en høj luftfugtighed i lejligheden. For at hindre, at det skal udvikle sig til skade for bygningen/ nabolejligheder mv., følger bestyrelsen sagen op. Inge skriver til andelshaverne, og beder om en redegørelse over hvilke foranstaltninger, der er foretaget siden besigtigelsen. Vi skal fremsende kopi af den sidste rapport/vurdering fra Lejlighedsvurdering til andelshaverne. fortsætter. 3.h. Malerarbejdet på hoveddøre, bagtrappedøre og udvendige kælderdøre. Martin følger op på malerarbejdet i forbindelse med maling af for- og bagtrappedørene. Arbejdet er ikke udført tilfredsstillende. Der er spildt maling på lamper, gulve mv. Martin laver en opgørelse over hvad vi mener, der skal efterbehandles og afrenses. Regningen skal ikke betales før arbejdet er udført tilfredsstillende. Vi har fået rykker nr. to. Rudolf vil ringe til både Thomas og maleren og finde en løsning. 3.i. Reparation af soklen på ejendommen og soklen omkring anlægget ud for Ågade Martin sætter arbejdet i gang. Murermester Lars Wensløv er valgt. 3.j. Renovering af facader på Borups Allè. Vi er ved at undersøge facaderne kan tilbageføres som de oprindelige. Skilte koster ca kr pr stk + moms hos A/Sign. Martin fjerner det nuværende facadeskilt ved Marskendiserbutikken. Efter aftale med lejeren. Martin (og Inge) indhenter et tilbud fra samme murer, der skal give tilbud på soklen. fortsætter 3.k. Fodhegn Status fra Martin De mangler at blive malet. Martin fortsætter arbejdet når der er tid. fortsætter. 3.l. omstilling af indvendige nøgler til bagtrappedørene - de skal omstilles så de kun passer til den enkelte opgang. Skottrupgade, Borups Alle`, Ågade og Borups Plads. Enver kontakter Låsepartner sagen fortsætter. 3.m. Fugerne omkring hoveddørene og bagtrapper er flere steder defekte har vi konstateret. Jesper sender en mail til Martin om, at de skal gennemgås.

4 Side 4 3.n. Vandskade i tagetagen i 2010 xxx - andelshaver vil have refunderet el-regningen på grund af merforbruget af EL. En affugter har stået i lejligheden i perioden Inge skriver til andelshaver, og beder hende fremsende dokumentation for merforbruget. Fortsætter 4.Informationspunkter 4.a. Formandskassen Rudolf og Inge ser på om kassebeholdning stemmer med den bogførte beholdning pr. den 30. juni 2011 regnskabsafslutningen. Vi har modtaget en opgørelse fra Dorrit Dyrner. 4.b. xx/københavns Retshjælp om refusion/tilbagebetaling af udgifterne til reparation af badeværelsesgulv ved fraflytning. Thomas Rysgaard/Inge. Vi har den 4. juli modtaget en kopi af stævning fra advokatfirmaet Lynghøj, Hørsholm afdeling af den 6. juni 2011, der vil begære sagen taget ud af småsagsprocessen idet advokaten mener, at sagsgenstanden overstiger kr. Andelshaver har tidligere (i Københavns Retshælps skrivelser) primært anfægtet hvorvidt foreningen var/er berettiget til at foretage modregning for de omkostninger foreningen har afholdt til istandsættelse af badeværelset ved et evt. fremtidigt salg af andelen. Andelshaver fokusere nu primært på, at få efterrepareret væggene i badeværelset. Sagen fortsætter ved advokat Thomas Rysgaard Rasmussen, der repræsenterer andelsboligforeningen i en evt. sag. Thomas besvarer ligeledes brevet fra advokaten. 4.c. Vandmålere Enver har givet xx en tilbagemelding på hans henvendelse. afsluttet. 4.d. Salg af lejligheden xx Der forelå en købsaftale med overtagelse den 1. juli Køberen har annulleret købsaftalen, da hun ikke kunne købe/overtage lejligheden, da den ikke er opslået internt endnu. Dette kan først ske, når bestyrelsen får de oplysninger, der skal bruges til at opslå en lejlighed jf. vedtægterne. Thomas Rysgaard har meddelt dette til andelshaver. fortsætter 4.e. Godkendelse af xx s fremlejekontrakt xx.. lejeren er aldrig blevet godkendt. xx oplyser nu at lejligheden snart sættes til salg fortsætter. 4.f. Gården 5. års gennemgang af gården skal følges op med Thomas, så der kan blive indkaldt til dette snarest muligt. Det har tidligere været aftalt med Thomas at gennemgangen skulle være sket allerede i maj måned Vi afventer resultatet af 5. års gennemgangen, hvorefter bestyrelsen træffer beslutning om det videre forløb. Inge er tovholder, og kontakter Thomas igen, og beder ham indkalde til gennemgangen. Inge rykker Thomas igen/ igen for en dato for ny 5 års gennemgang, der var planlagt umiddelbart efter den 15. august Inge rykker anlægsgartner Lars Aarup for det lovede tilbud på kunstgræs,

5 Side 5 gummibelægning og de løbende vedligeholdelsesudgifter på belægningen. Enver og Jesper besigtiger et boldbur samt belægningen på en legeplads i nærheden. Inge rykker Thomas igen/igen/igen og beder ham indkalde til ny 5 års gennemgang snarest. fortsætter. 5. Ansøgninger. Skotterupgade automatisk døråbner på gårdporten. Arbejdet skulle udføres i uge 36. fortsætter 6. Sager. 6.a. Indflyttermappen, kan nu opdateres vedrørende vaskeripriser, tider, husordenen og ændringer mv. opstået på grundlaget/beslutninger på ordinære/ekstraordinær generalforsamling. Husk info om ansvar. Lodrette installationer er forenings ansvar, medens alt inde i lejligheden, er andelshavers ansvar. fortsætter 6.b. Maling af hovedopgangsdørene. Arbejdet er udført men vi er ikke tilfredse med arbejdets udførelse sagen fortsætter en Enver er tovholder. Vi fastholder, at der ikke bliver betalt for det udførte arbejde. Bestyrelsen har bedt Thomas Rysgaard Rasmusen om at skrive til malerfirmaet. Vi har netop modtaget rykker nummer to. Rudolf taler med thomas og malermesteren. fortsætter. 6.c. Vedligeholdelse af vinduer. Vi formoder at det bliver i størrelsesordenen kr. for total renovering af Ågadesidens vinduer. Det er solsiden og siden mod den store vej, der er mest medtaget. Hvorvidt vi gør det må besluttes ved næste Generalforsamling. Jesper indhenter 3 tilbud, og drøfter med Martin om han mener fugerne også bør gennemgås ved samme lejlighed. Fortsætter 7. Generalforsamlingen oktober 2011 mv. Regnskabsmøde uge 36 hos Thomas et flertal af bestyrelsen deltager i mødet. Onsdag den 7. sep kl 16 hos grubbe Budgetønsker/forslag ejendomsværdien falder under en procent. Maling af vinduer. Skifte forsikring. Vores projekt med overvågning. Generalforsamling uge oktober 2011 på blågårds skole, Hans tavsendgade 4 (ved parken) i lærerværelset. Kl Rudolf laver opslag/udkast til omdeling. a. storskrald a) udvidelse af eksisterende skur. b. indretning af eksisterende skur. c. Video overvågning ved skralderummet. Jesper udarbejder et forslag. b. Maling af vinduer mod Ågadesiden og Borups Allè siden mod syd/vest. Jesper udarbejder et forslag. c. Forslag omkring boldbur a. nedlæggelse, b. nyt boldbur. c reparation af eksisterende boldbur. Jesper udarbejder et forslag. d. kælderrum og indretning af cykelkælder mv. Oplægget læses igennem i ugens løb og kommenteres over mail.

6 Side 6 Fremtidige bestyrelse, sammensætning og kritiske revisorer blev drøftet. Bestyrelsen vil foreslå, at såfremt det på generalforsamlingen viser sig at være vanskeligt, at finde 7 bestyrelsesmedlemmer er vi indstillet at være færre. Suppleanterne skal tilbydes, at deltage i møderne. Fremtidig bestyrelse Jesper, Enver og Inge fortsætter. Karen og Rudolf ønsker at udtræde af bestyrelsen. Afslutning/færdiggørelse af opgaver inden udtrædelse af bestyrelsen. Den nuværende bestyrelse skal sørge for, at få afsluttet sine sager, herunder arkivering inden generalforsamlingen og udtrædelse af bestyrelse. 8. Salgsliste: Inge: 1.Borups Allé 31, 2.tv. lejligheden er nedsat til kr., fortsætter. 2. Borups Plads 7, st.tv. fortsætter. Karen: 3.Borups Allè 29, 1.tv. fortsætter ny ejendomsmægler på salget den skal opslåes på hjemmsiden igen, da det er flere år siden den sidst blev sat til salg. 4. Borups Allè 33, 1.th -fortsætter 5. Borups Allé 33,2.tv. fortsætter 6. Borups Allé 25.1.th. fortsætter 7. Ågade 136, 3.th., lejligheden er fremlejet fortsætter den er sat til salg igen hos ny mægler ifølge andelshaver. Enver: 8. Borups Plads 3, 1. sal sammenlagt lejlighed, der har været til salg mange år. Enver og Karen følger op på om lejligheden fortsat er til salg. 9. Borups Allé 33, 4.th. lejligheden er sat til salg hos mægler fortsætter 10.Borups Allè 33.st.tv. Blandet bolig erhverv bemærk, at lejligheden er fremlejet til den 1. juli Borups Plads 7.4.th.

7 Side 7 9. eventuelt 9.a lidt post. Delebilen vil gerne opsætte box. Det siger vi nej til. Vi vil have vores murer frie. Enver svarer på henvendelsen. 9.b vi vil gerne prøve igen at få lov til at bruge noget af parkering til cykler. Rudolf skriver til københavns kommune. 9.c Inge har modtaget en forespørgsel på en krog i væggen til rollator. Det siger nej til af sammen grund som 9.a. 9.d Martin har allerede modtaget en henvendelse om at det er koldt. Enver bekræfter at skotterupgade er særlig koldt. Skal vi allerede tænde for varmen? Efter sagen er drøftet, er varmen tændt. 10.Mødet sluttede kl

2. Vagtperioder: Uge 7 og 8 Rudolf, uge 9 og 10 Karen, uge 11 og 12 Maria, uge 13 og 14 Inge, uge 15 og 16, Enver og uge 17 og 18 Rudolf.

2. Vagtperioder: Uge 7 og 8 Rudolf, uge 9 og 10 Karen, uge 11 og 12 Maria, uge 13 og 14 Inge, uge 15 og 16, Enver og uge 17 og 18 Rudolf. Referat bestyrelsesmøde den 7. februar 2011 kl. 18.30 netudgave Dirigent: Enver Referent: Inge Til stede: Martin ( under punkterne til og fra viceværten), Maria, Enver, Rudolf og Inge 1. Formalia: a. Nye

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: Enver 2. Referent: Maria 3. Til stede: Lars (LK) (via telefonforbindelse), Christoffer (CH), Enver (EP), Maria (suppleant) 4. Fraværende: Michael (MNN) og Julie (suppleant) Næste

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat.

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat. Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde tirsdag d. 3. august 2010 kl. 18:00 Dirigent: Rudolf Referent: Sara Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS)

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) Fraværende: Dirigent: LK Referent: CH Vicevært 1. Vaskemaskiner.

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) LK SA Vicevært 1. Etablering

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN 1 København, 3. juni 2015 Til beboerne. Vedlagt referat for generalforsamlingen den 7. april 2015 samt formandens beretning. I forbindelse med formandens beretning blev byttelisterne nævnt, da disse var

Læs mere

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Bestyrelsesformand Poul M. Jeppesen bød velkommen.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM Bestyrelsens sammensætning inkl. suppleanter har siden sidste generalforsamling bestået af følgende: Formand: Næstformand: Kasserer: Menigt bestyrelsesmedlem:

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Der var mødt 11 andelshavere ud af 26. Herudover var mødt ejendomsadministrator Anette Bennesen fra CEJ Ejendomsadministration A/S.

Der var mødt 11 andelshavere ud af 26. Herudover var mødt ejendomsadministrator Anette Bennesen fra CEJ Ejendomsadministration A/S. År 2009, mandag den 16. november kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Holtehus, hos Jørgen Florentz, Holtegade 13, 1.tv. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere