REFERAT. vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden / Svendborggade den 9. maj 2007 med følgende dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 9. maj 2007 med følgende dagsorden:"

Transkript

1 REFERAT vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden / Svendborggade den 9. maj 2007 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens årsberetning. 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2006 med påtegning af revisor. 4. Eventuelle indkomne forslag. Bestyrelsen stiller forslag om, at der foretages ekstraordinær indbetaling til dækning af det i ejerforeningen pr. 31. december 2006 oparbejdede underskud på kr Forelæggelse af budget for 2007 til godkendelse. Bestyrelsen stiller forslag om en forhøjelse af fællesudgifterne med 5% med virkning fra 1. januar Valg af bestyrelse. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor og suppleant for denne. 9. Eventuelt. Ad 1 Som dirigent og referent blev advokat Allan Glud foreslået og valgt. Han oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt ved skrivelse af 22. marts 2007, og at han derfor anså generalforsamlingen som rettidigt indkaldt. Der fremkom ingen indsigelser herimod. Følgende ejerlejligheder var repræsenteret: nr. 4 (fuldmagt), 14, 15, 17, 23, 25, 27, 32, 38, 46, 48 og 49. Ad 2 Michael Thormann aflagde bestyrelsens årsberetning. Den skriftlige årsberetning vedhæftes nærværende referat. Der var supplerende bemærkninger til beretningen, herunder blev omtalt muligheden for tørring af tøj på loftet, problemer med varmt vand i toilet, og at der ansættes ny vicevært pr. 1. juni Michael Thormann uddybede problemer med fugtskaden i kælderen under lejligheden, beliggende Strand boulevarden 125, st. tv. Udbedring af rådskaden kan indebære skader på ovenliggende baderum. Det er bestyrelsens vurdering, at det ikke kan 1 AllanGlud Advokatfjrma CVR-nr Allan Glud Ejendomsadminiatration CVR-nr ApS Hovedgaden Hørsholm Telefon Telefax Telefontid

2 udelukkes, at gulvet i dette baderum er etableret på en i forhold til den underliggende etageadskillelse uhensigtsmæssig måde. Bestyrelsen vil indhente sagkyndig bistand med henblik på udbedring af pågældende rådskade. Michael Thormann tilkendegav, at det ikke kunne udelukkes, at der vil være tale om en meget betydelig omkostning samlet set. Ad 3 Allan Glud forelagde årsregnskabet for Regnskabet udviste et underskud på kr , hvilket resultat indebærer, at foreningens egenkapital pr. 31. december 2006 var negativ med kr Det realiserede resultat var i det væsentligste påvirket af, at vedligeholdelsesudgifterne androg kr imod et budgetteret beløb på kr Regnskabet blev nøje gennemgået og spørgsmål blev besvaret. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Ad 4, a Michael Thormann motiverede bestyrelsens forslag om indbetaling af ejerforeningens samlede underskud på kr Forslaget blev enstemmigt vedtaget, ligesom det blev besluttet, at det samlede beløb på kr skal indbetales i henhold til fordelingstallet som engangsbetaling pr. 1. juli 2007 samtidig med opkrævning af fællesudgifter for juli måned. Ad 5 Allan Glud forelagde budgetudkast for Der var i budgettet indlagt et forslag om forhøjelse af fællesudgifterne med virkning fra 1. januar 2007 med 5%. Det blev herefter drøftet, hvorvidt stigningen skulle opkræves med 5% fra 1. januar eller med 10% fra 1. juli Der var ingen bemærkninger til budgettet i øvrigt, og det fremlagte budgetforslag blev herefter godkendt med 9 stemmer for, 1 imod og 2 undlod at stemme. Administrator oplyste, at der pr. 1 juli 2007 vil blive opkrævet efterbetaling for perioden 1. januar-30. juni 2007 og fællesudgifter reguleret med 5%. Efter vedtagelsen udspandt der sig drøftelser vedrørende ejerforeningens fremtidige økonomi. Der var fra flere sider tilkendegivelser om, at ejerforeningen sikres en bedre økonomi, og det blev besluttet, at hvis det i løbet af året måtte vise sig, at det nu vedtagne budget ikke holder, vil bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ad 6 Følgende blev valgt til ejerforeningens bestyrelse: Michael Thormann Svendborggade 14, 4. tv., 2100 København ø. (På valg 2009) Formand

3 Morten Jørgensen Svendborggade 14, 5. tv., 2100 København ø. (På valg 2009) Næstformand Henriette Lundbye Petersen Strandboulevarden 123, 2. tv., 2100 Københavnø. (På valg 2009) Herudover består bestyrelsen af: Dorte Rieland Knudsen Strandboulevarden 125, st. th., 2100 Københavnø. (På valg 2008) Marie-Louise Bodin Strandboulevarden 123, 5. th., 2100 Københavnø. (På valg 2008). Ad 7 Som suppleanter blev valgt: Inge Thormann Svendborggade 14, 4. tv., 2100 Københavnø. Maria Hartwich Lindeberg Svendborggade 16, 1. tv., 2100 København ø. Ad 8 Som revisor genvalgtes statsaut. revisor Jens Aundrup fra BOJER HANSEN AUN- DRUP, Statsautoriseret Revision A/S, Tuborgvej 32, 2900 Hellerup. Ad9 Under dette punkt blev drøftet p-forholdene på Svendborggade, mulig istandsættelse af stuefacaden mod gården, samt hvor sent på aftenen man må udføre støjende ista ndsættelsesa rbejder. Generalforsamlingen hævet

4 Strandboulevarden I<;vt:ndborgcade København den 09. maj 2007 Generalforsamlingsoplæg, forår 2007 Ejerforeningen Strandboulevarden I Svendborggade Svendborggade nu offentlig vej Ejerforeningens samlede betaling af asfalteringen isvendborggade - inden denne overgik til kommunal vej - udgjorde ca. kr Herefter sorterer al vedligeholdelse under Københavns Kommune. Asfaltering i gården Alfalteringen i gården beløb sig til kr , men der er sidenhen kommet huller i asfalten. Bestyrelsen har adskillige gange forsøgt at få det pågældende firma til at udbedre dette, men uden held. Derfor har bestyrelsen i februar 2007 besluttet ikke at forsøge yderligere, da Københavns Kommune har varslet gårdsanering i efteråret Gårdsaneringen Gårdsaneringen er nu til høring i Københavns Kommune og forventes godkendt ila. juni eller juli måned. Gårdsaneringen forventes påbegyndt dette efterår. Flere forslag har været oppe og til trods for at ikke alle forslag kunne tilgodeses, er det et meget fint resultat kommunen har udarbejdet. Barnevogne i opgangene Der har til tider stået mange barne- og klapvogne iopgangen, hvilket både har taget meget plads i indgangspartiet, men også slidt på vægge og karme i vores forholdsvis nymalede opgang. Bestyrelsen henstiller derfor til at vise hensyn og placere max. 1 barnevogn eller 2 klapvogne iopgangen ad gangen. Ligeledes at man ikke fastlåser sin barnevogn til gelænder e.lign., da det umuliggør trapperengøring. Mellemgangen isvendborggade nr. 14 kan bruges til parkering af barne- og klapvogne. Duer Der er duer i gården, specielt i 123 og 125. Duerne sætter sig på gesimser, tagrender og gelændere og efterlader "spor" på vægge og asfalt. Desværre er der beboere i andre foreninger, der mader duerne. Bestyrelsen har forespurgt hos skadedyrsbekæmpelsen vedrørende due-problemet og det vil koste ca kroner exe!. moms at få fjernet disse. Bestyrelsen henstiller til at lukke vinduer i lejligheder og i trappeopgange. Trappevask Vi har fået ny trappevasker (Daniel) og han udfører opgaven upåklageligt. EjerforeningenStrandboulevardenISvendborggade DK-2100 Kobenhavnø

5 Strandboulevarden ISvcndte>rggade Fugt på tørrelofterne Fugten på tørrelofterne er opstået ved meget og næsten konstant tørring af tøj. Udluftningen på tørrelofterne er ikke gearet hertil, hvorfor det desværre ikke længere er muligt at benytte tørrelofterne til tørring af tøj. Rådgivende ingeniørfirma Ole Abildhauge har udarbejdet en rapport og bemærket at det er nødvendigt at udbedre fugten. Bestyrelsen kontakter en mikrobiolog for at undersøge nærmere om råd og svamp samt udbedring af dette. Bestyrelsen har desuden forespurgt på at ændre tørrelofterne til gæsteværelse for ejendommes beboere, men dette er ikke lovligt grundet for lav højde mellem gulv og loft. Altaner jtagterrasser Flere lejligheder har vist interesse for altan og tagterrasse. Som tidligere besluttet på generalforsamlingen, skal ensartetheden i ejendommen opretholdes, således, at altanerne skal se ud som altanen monteret isvendborggade 14, 4.tv. og tagterrasserne skal se ud som terrassen isvendborggade 14. S.tv. (materialevalg mm.). De interesserede S.-sals-ejere har disse selv kontaktet arkitekten, der har udført ejerforeningens S.-sals tagterrasse og for ejere fra 4. sal og nedefter har Michael Thormann fået en samlet pris og de interesserede kan herefter selv fortsætte projektet. Flytning af telefonkabler Som følge af at nogle ejere skal have altan mod gården, har der været TDC-folk ude og flytte kabler, hvor disse formodes at konflikte med altanerne. TDC udfører dette arbejde uden beregning og "når de har lyst". dvs. tid. Husk venligst at informere om dette, da både internet og telefon vil være blokeret i flere timer under udførelsen. Qprydningsdag Der blev arrangeret fælles oprydning d. 23. september 2006 fra kl. 10:00. En container blev opstillet i Svendborggade og kælderrum, mellemgange og luftrum blev tømt. Der var ikke den store tilslutning, men de der deltog, gjorde et godt stykke arbejde. Der var affald nok til to containere, hvorfor vi måtte rekvirere endnu en. Cykler havde inden oprydningsdagen fået en varslingsseddel om fjernelse monteret og de cykler der var uørt, blev fjernet Slukkefunktion af lys i kaelderen Der har været en forespørsel på en automatisk slukkefunktion af lyset i kælderen. Dette må vente til økonomisk bedre tider. Lystiden i opgangene var for korte - især for S.-sals beboere og blev forlænget i februar Tagrender Tagrenderner blevet renset. Toiletvand Der er konstateret varmt vand i toiletterne i to lejligheder i nr. 14. Jens Havn er kontaktet vedr. problemet. Punktet nævnes for at høre om andre ejere har konstateret lignende. Ejerforeningen Strandboulevarden ISvendborggade DK-2100 København ø

6 Strandboulevarden I Svendbo'gqade Parkeringsregler isvendborggade Der er kommet nye parkeringsregler, således at man nu skal betale for at parkere i Svendborggade. Dette først når automaterne er opsat. For yderligere oplysninger henvises til hjemmesiden ISTA Ejerforeningen er kontaktet vedr. en ISTA-kontrolmanual. Ingen ved præcist hvad det er, kun at det bliver dyrere, hvis en fraflyttende beboer ønsker en sådan. Bestyrelsen har derfor besluttet at få lavet en kontrolmanual. Postkassekrav Der har været henvendelse om krav af postkasseopsætning istueetagen af opgangene. Postkasse-anlæg opsættes dog kun i opgange i bygninger, der er opført i henhold til byggetilladelse udstedt efter 1. januar 1974 og er derfor ikke aktuel i vores ejerforening. Navneskilte Bestyrelsen henstiller til ikke at sætte midlertidige navneskilte ved dørtelefonen, da de er meget svære at få af igen. Kælder - sundhedscheck I forbindelse med sundhedscheck forrige år, blev der er opdaget en flækket bjælke i kælderen ved Strandboulevarden 125. Denne er muligvis udledt af et ulovligt installeret badeværelse i etagen ovenover. Rådgivende ingeniørfirma Ole Abildhauge bliver kontaktet for at give et tilbud på udbedring af dette, hvorefter der tages stilling til om den tidligere ejer eller ejerforeningen skal betale. Teknologisk Institut kontaktes atter vedr. besigtigelse af ejendommen efter alle udbedringer er foretaget. Der er udarbejdet en rapport i 2003 og den er undervejs i posten. Gennemgang af vinduer, altaner og tag Som varslet de sidste år er det tid for gennemgang af ejendommens vinduer/altandøre (skiftet i 1998), altaner/karnapper (kontrolleret i 1997) samt tag (gårdsiden skiftet 1996). Der skal derfor afsættes penge hertil i dette regnskabsår. Maling af facade Grundet en fortsat stram økonomi for ejerforeningen er maling af gadefacaden udsat til næste år... igen. Løse tagsten Der har ligget nogle tagsten på fortovet på hjørnet af Svendborggade og Strandboulevarden. Der er uvished om disse stammer fra ejerforeningens tag, så evt. iagttagelser herom er velkomne. Ejerforeningen Strandboulevarden ISvendborggade DK-2i00 København ø --

7 Strandboulevarden I Svendborqgade Rotter Der har været konstateret rotter i kælderen i 125 i slutningen af Et kloakrør fra gård til gade er udskiftet og siden er der ikke set rotter. Derudover har der været en rotte på 5. sal i nr så hvis man bemærker rotter, så kontakt venligst København Kommunes Miljøkontrollen. Ændringer i bestyrelsen Morten Jørgensen er udpeget som næstformand. Vicevært Michael Thormann har valgt at stoppe som fungerende vicevært. Det var ment som en midlertidig periode, mens ejerforeningen ikke havde mange penge. Den nye vicevært er ejerforeningens trappevasker, Daniel, som har indvilliget i at tiltræde for samme løn som Michael Thormann. Fra 1. juni 2007 skal al henvendelse derfor foregå via Daniel og hans telefonnr. vil blive listet på hjemmeside og i opgangene. Til småting så som udskiftning af lyspære, opfordres ejerne til at sætte en note op på opgangenes opslagstavler. Daniel vil så "fixe" dette, når han vasker trapper. Indbrud Der har i årets forløb været indbrud i nr. 16, st.tv. og alle beboere opfordres derfor til at holde et vågent øje med evt. "mærklige" gerninger. FASTE INDSLAG Løbesedler i opgangene Beboerne henstilles til at læse de ophæng, bestyrelsen sætter op i opgangene... Hjemmeside Bestyrelsen opfordrer til at benytte ejerforeningens hjemmeside, som jævnligt opdateres og hvor generalforsamilingsreferater o.lign. findes. Ved salg af lejlighed er der også mange oplysninger at hente. Domænet er Lukning af varme Der lukkes for varmen til sommer, bla. pga. besparelse og da det er sundt for centralsystemet med en pause. Der lukkes - dog afhængigt af vejret - fra 1. juni till september. Det skal her bemærkes at en udskiftning af pumpen til en større pumpe, der pumper mere vand i centralsystemet end luft, vil være en god investering. Bestyrelsen har ikke en pris herfor. Ejerforeningen Strandboulevarden ISvendborggade DK-2100 København ø -

8 StrandboulevardenI Svendborggade Havemøbler Havestoleneer i gården og der er en grill i kælderen i fællesrummet i nr. 14. Skrald Ejerforeningens medlemmer opfordres til, ikke at smide andet iaffaldsspandene end køkkenaffald. Alt andet skal sorteres og eventuelt sættes ved rummet til storskrald. Storskrald R98 afhenter storskrald mandag eller torsdag en gang hver uge. Storskrald sættes foran storskraldsrummet i gården og "gårdmanden", som er den eneste, der har nøgle, sætter affaldet ind i rummet. Dette er ikke optimalt, da der ofte står meget affald i flere dage, men der er pt. intet alternativ. (VVS-ting og maling er hverken affald eller storskrald). Bagtrapper igen, igen Der er mindre affald på bagtrapperne - men det forekommer til tider. Det er i stor hygiejnisk interesse ikke at have affald på bagtrapperne og lettere for trappevaskerfirmaet. Bagtrappe-døre Dørene til bagtrapperne skal lukkes, når man forlader gården. Dette for at holde evt. rotter ude. Cykler Bestyrelsen henstiller til at benytte cykelstativer i Svendborggade 14-16, cykelskur i gården og cykelstativer på modsatte side af Svendborggade. Kælderens fællesarealer Efter oprydning på fælles arealer, hvor bla. kælderens fællesarealer blev ryddet, er der atter cykler, affald o.lign. Festregler I forbindelse med høj musik ved fester enedes ejerforeningen om, at man med en løbeseddel opgangen skal informere naboer herom. Det skal man fortsat. Michael Thormann EjerforeningenStrandboulevardenISvendborggade DK-2100 København ø

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Bestyrelsesformand Poul M. Jeppesen bød velkommen.

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 12. marts 2015 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 37. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december 1978.

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

REF"ERAT. Andelsboligforeningen Filipsgården

REFERAT. Andelsboligforeningen Filipsgården Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 230306 744 /wj REF"ERAT af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Filipsgården mandag den 20. marts 2006 kl.

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag den 19. maj, kl. 19.30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i beboerrummet "Mejeriet",

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2011 År 2011, tirsdag d. 26. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere

Advokatfirmaet Ternstrøm

Advokatfirmaet Ternstrøm Advokatfirmaet Ternstrøm Møderet for højesteret Hovedgaden 423 il> Pos!box 19 * 26-1-0 Hedehusene e Tlf 46 56 00 65 ~ Fax 46 59 00 66,. E-mail advokaterne'{dtemstrom_dk Uno Ternstrøm advokat (H) Mette

Læs mere

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi.

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi. E/F Øresundsparken Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 i Amager Internationale Skole, Engvej 141, 2300 København S. AD. 1 Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM Bestyrelsens sammensætning inkl. suppleanter har siden sidste generalforsamling bestået af følgende: Formand: Næstformand: Kasserer: Menigt bestyrelsesmedlem:

Læs mere