Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse"

Transkript

1 Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse Tirsdag den 13. april 2010 kl. 15:30-16:00, CBS Velkomst (15:30 15:35) God eftermiddag og velkommen til konferencen om de reviderede anbefalinger for god selskabsledelse. Særlig velkomst til dagens indlægsholdere og tak for jeres medvirken. Og tak til Copenhagen Business School for at lægge lokaler til konferencen. Endelig tak for det fine fremmøde. Det er dejligt, at så mange fra danske selskabers bestyrelser, direktioner, nøglemedarbejdere og øvrige interessenter vil bruge eftermiddagen sammen med komitéen, for at drøfte de reviderede anbefalinger og nogle trends indenfor corporate governance. Ved indgangene lå der print af de endelige anbefalinger; eet notat der beskriver ændringerne i forhold til 2008-anbefalingerne, et andet beskriver ændringerne der er sket som resultat af høringen. Endvidere pressemeddelelsen som blev udsendt i torsdags, da anbefalingerne kom på gaden. Jeg håber, at I har forsynet Jer. Dagens program kan ses bag mig. Efter en kort introduktion fra mig om de nye anbefalinger og nogle af de reaktioner, komitéen har mødt i høringsarbejdet, vil vi få et par præsentationer på engelsk. Først om de internationale trends og forventningerne til udviklingen fremover. Dette indlæg vil blive givet af Grant Kirkpatrick fra OECD. Dernæst vil Peter Montagnon drøfte, hvordan man løbende sikrer aktionærernes engagement. Peter er blandt andet medlem af EU Kommissionens Corporate Governance Forum. Så vil Peter Ravn, Adm. direktør i SimCorp A/S, give sit syn på anbefalingerne. Og endelig vil vi have to indlæg om, hvor vi står og hvad vi kan forvente af fremtiden. Henholdsvis et indlæg fra den akademiske verden ved Steen Thomsen, professor her på CBS og et indlæg fra Carsten Fode, Advokat og Partner i Kromann Reumert. Vi slutter med debat, hvor de der har givet indlæg og komitéens medlemmer kan besvare spørgsmål fra salen. Desværre har Grant Kirkpatrick og Peter Montagnon ikke mulighed for at blive til afslutningen. Jeg håber, vi får en oplysende og interessant eftermiddag, hvor vi også får opfyldt et af komitéens mål om øget dialog om selskabsledelse i danske virksomheder. Velkommen! Nye anbefalinger for god selskabsledelse (15:35 16:00) Jeg skal på 25 min. introducere de væsentligste af de nye anbefalinger, baggrunden herfor og de vigtigste bemærkninger, der har været til forslagene. Det er meget kort tid. Jeg forudsætter, at de fleste af Jer har sat sig ind i anbefalingerne. Formentlig har en del også været blandt de, der gav høringssvar. Om komitéen vil jeg blot nævne, at den begyndte sit arbejde i 2001 og fik navn efter sin formand Lars Nørby Johansen. De anbefalinger, der udkom i 2001 er blevet revideret et par gange og seneste grundige opdatering fandt sted i 2005 med et par kapitler opdateret i Komitéen er uafhængig og selvsupplerende, idet komitéen indstiller nye medlemmer til udpegning af Økonomi- og Erhvervsministeren. Der foreligger et sæt vedtægter, som bl.a. kan ses på Komitéens hjemmeside. Komitéens medlemmer 1

2 repræsenterer således ikke organisationer og på trods af Økonomi- og Erhvervsministerens udpegning, har ministeren ikke instruktionsbeføjelse overfor komitéen. Lad mig understrege, at komitéen ikke er en myndighed der har sanktionsmuligheder overfor virksomhederne. Vores opgave er alene at udforme de anbefalinger, som er dagens tema. I maj 2009 skete der en væsentlig udskiftning i komitéen, idet bl.a. formanden Lars Nørby Johansen udtrådte efter de maksimalt 8 år man kan sidde i komitéen. Komitéen er i dag sammensat som det er beskrevet bag mig. Arbejdet med de nu fremlagte anbefalinger startede i juni Høringsudkastet blev udsendt i december måned 2009 med høringsfrist primo februar Siden har komitéen så finpudset anbefalingerne i lyset af de fremkomne høringssvar. Men hvorfor var det overhovedet nødvendigt med en revision af anbefalingerne? Mange virksomheder ønsker fred og ro på denne front, hvilket komitéen også har forståelse for, men det er urealistisk at tro, at det er muligt. Finanskrisen og den efterfølgende økonomiske krise vil sætte en tsunami af regulering i gang. Regulering, der som hovedregel vil være lovgivning ikke mindst for finansielle virksomheder. Hvis vi skal undgå eller minimere lovgivning, er vi simpelthen nødt til at få børsnoterede virksomheder til at være mere åbne og ærlige i deres meldinger om selskabsledelsen. Situationen i forhold til 2005-anbefalingerne var konkret den, at omverdenen havde bevæget sig gevaldigt meget siden den seneste gennemgribende revision. Dertil kommer, at den nye selskabslov, der blev vedtaget i 2009 og ikraftsat for hovedpartens vedkommende 1. marts i år, blandt mange andre ændringer introducerer helt nye begreber for ledelsen i danske selskaber. Loven kan vel også karakteriseres som en liberalisering, der overlader mere til selskaberne og dermed f.eks. til soft law regulering. Endvidere er der kommet: - nye EU-henstillinger bla. om aflønning og om vederlæggelsesudvalg - Nasdaq OMX har udsendt nye Regler for udstedere af aktier, -årsregnskabsloven er ændret bla vedrørende krav om oplysning i ledelsesberetningen om: Samfundsansvar "gennemsigtighed" herunder kapitalstruktur og ejerforhold redegørelse for virksomhedsledelse, og endelig - ny revisorlov der bl.a. foreskriver nedsættelse af revisionsudvalg og specificerer udvalgets opgaver. Men man kan heller ikke se bort fra, at den internationale udvikling indenfor corporate governance - som har været forstærket af finanskrisen - også har medført et pres fra myndigheder og lovgivere for en opdatering. Det er komitéens egen opfattelse, at det udkast, der blev sendt i høring i december måned 2009, var en grundig og omfattende revision, der bl.a. rummede nyskabelser indenfor definition af uafhængighed, gik længere hvad angår ledelsesudvalg end de tidligere anbefalinger og tydeliggjorde behovet for en god forståelse af aktionærernes rolle. Endvidere rummede forslaget en lang række mindre væsentlige, men dog ikke ubetydelige opdateringer om f.eks. den arbejdende bestyrelsesformand, bestyrelsens kompetence-beskrivelse, en række bestemmelser omkring ledelsens vederlæggelse, en anbefaling om samfundsansvar samt oplysning vedr. going concern. 2

3 Det er også komitéens opfattelse, at den pressedækning der har været af høringsudkastet har været omfattende. Vi mener at åbenhed, transparens og debat om god selskabsledelse er en fordel, så vi hilser dækningen velkommen. En del af høringssvarene anerkender store dele af komitéens forslag, men der har naturligvis også været en række svar, der har angrebet komitéens udkast og ønsket ændringer, visse af dem endda ændringer, der ville bringe anbefalingerne tilbage til 2008, 2005 eller endog før 2001 anbefalingerne. I lyset af hvad jeg sagde for et øjeblik siden om regulering, har vi ikke kunnet tage alle høringsinput alvorligt. Det er komitéens opfattelse, at vi med de endelige anbefalinger har taget skyldigt hensyn til de væsentligste kommentarer, der er fremkommet under høringen og samtidig har fået et sæt anbefalinger, der er på højde med EU- og OECD s anbefalinger for god selskabsledelse samt rimeligt i tråd med den internationale udvikling. Det er endvidere komitéens forståelse, at NASDAQ OMX København vil kunne adoptere disse anbefalinger, som en del af oplysningsforpligtelserne. Før anbefalingerne kommenteres vil jeg gerne lige nævne, hvordan komitéen ser på sit arbejdsprogram for den resterende del af 2010 og 2011: Det er komitéens håb, at vi vil være i stand til at give virksomhederne rimelig arbejdsro til at forholde sig til anbefalingerne i årsrapporterne for 2010 og Men vi er nødt til at tage det forbehold, at omverdenen fortsat vil være i forandring og vi kan derfor kun stræbe mod kontinuitet i arbejdet, men der skal ikke herske tvivl om, at det er vores målsætning. Dernæst vil vi gerne arbejde sammen med virksomhederne for at udveksle synspunkter og erfaringer om den konkrete brug af anbefalingerne. Komitéen vil i samarbejde med NASDAQ OMX København indsamle erfaringer om selskabernes arbejde med anbefalingerne og en del af dette kan tænkes offentliggjort. Og sluttelig vil komitéen følge udviklingen omkring god selskabsledelse internationalt. Generelt Komitéens hjemmeside er blevet moderniseret og den rummer mulighed for at se relevante publikationer. Endvidere finder man et skema, som komitéen har udarbejdet til inspiration for selskaberne. Skemaet kan downloades og er ment som en hjælp til selskaberne, men det er frivilligt, om man vil benytte denne form eller lave sin egen til brug for ledelsesberetningen. Det er vigtigt, at opgaven ikke bliver et spørgsmål om tick the box, men en velovervejet beskrivelse til brug for aktionærerne. Anbefalingerne er fortsat soft law og anbefalingerne passer ikke nødvendigvis på alle selskabers situation. Som bekendt, er anbefalingerne underlagt det såkaldte følg eller forklar-princip. Kombinationen af soft law og følg eller forklar er en kæmpe fordel frem for lovgivning. Det er fortsat komitéens opfattelse, at det er ligeså validt at forklare en afvigelse fra anbefalingerne som det er at følge den. Men mange virksomheder er betænkelige ved at 3

4 skulle forklare sig vedrørende afvigelser. Vi mener fortsat, at gode forklaringer er udmærkede pejlemærker for investorerne. Men det kræver positiv medvirken for at virke. Positiv medvirken først og fremmest fra virksomhederne, men også fra ejerne, samfundet generelt herunder pressen, og også andre interessenter. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Komitéen har valgt at tydeliggøre, at ledelsesorganerne skal fremme aktivt ejerskab herunder aktionærernes deltagelse i generalforsamlingen (1.3.1.). Til gengæld har komitéen lyttet til en række indsigelser mod den del af anbefalingerne, der gik på at selskaberne også skulle fremme kommunikationen mellem aktionærerne. Den del af anbefalingerne var ikke ny fra den seneste revision, men ikke desto mindre har vi fundet anledning til at fjerne den, da det er svært at anvise gode metoder for selskaberne til at sikre, at aktionærerne kan kommunikere sammen. Komitéen havde i høringsudkastet indført en anbefaling om at væsentlige forslag til generalforsamlingen skulle offentliggøres på tidspunktet for årsregnskabets fremlæggelse. Denne anbefaling er udgået, idet vi er enige med de selskaber, der har fremført, at det er vigtigere at generalforsamlingsmaterialet er af høj kvalitet og med mulige seneste ændringer frem for, at de er tidligt offentliggjort. Anbefalingerne rummer nu en opfordring til at tage stilling til, i hvor høj grad man ønsker at anvende e-generalforsamling enten helt eller delvist. Komitéen har valgt ikke for nærværende at beskæftige sig mere med aktionærernes eventuelle redegørelse for brug af stemmeretten, men vi drøfter gerne vores syn på emnet omkring aktivt ejerskab med f.eks. institutionelle investorer. Samfundsansvar Der blev i 2009 vedtaget lovgivning om at store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar (ÅRL 99a). Har Selskabet ikke politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses i ledelsesberetningen. Komiteen finder at børsnoterede selskaber bør have politikker for samfundsansvar hvorved selskaberne omfattes af loven. Komitéen har derfor valgt ikke at indføre detaljerede regler i anbefalingerne om, hvordan selskabet lever op til sit samfundsansvar. Åbenhed og transparens I udkastet, der blev sendt i høring, havde komitéen valgt at indføre en anbefaling om, at selskaberne i årsrapporten og i efterfølgende delårsrapporter skulle beskrive den forventede udvikling, herunder de særlige forudsætninger og usikre faktorer, som er lagt til grund for beskrivelsen. Denne anbefaling er nu udgået. Men når komitéen valgte at tage den ind, var det alene fordi formuleringerne i Nasdaq OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier - som det også er fremgået af debatten - kan give anledning til tvivl. Retsstillingen er imidlertid den, at de bestemmelser der allerede fremgår af Årsregnskabslovens 99 Stk. 1 Litra 6) og tilsvarende regnskabsbekendtgørelse for finansielle virksomheder, at Ledelsesberetningen skal beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen. Det har Komitéen tilslutning til fra OMX og E&S. 4

5 Komitéen har kunnet konstatere, at en række virksomheder ikke fuldt ud er klar over, at denne regel findes i årsregnskabsloven. Så vi ønskede blot at hjælpe virksomhederne ved at præcisere det i anbefalingerne. Nu er det så op til selskaberne selv at overholde loven. Ledelsens opgaver og ansvar I relation til ledelsens opgaver og ansvar har den nyeste opdatering indføjet en anbefaling om, at det øverste ledelsesorgan skal sikre, at de nødvendige kompetencer og finansielle ressourcer er til stede for at selskabet kan nå sine strategiske mål. Dette har ikke stødt på væsentlige bemærkninger, da det formentlig allerede er noget, virksomhederne gør, men vi har fundet det rigtigt at specificere det, da det er af helt afgørende betydning at denne rolle varetages med stor omhyggelighed. Endvidere har vi indføjet anbefalinger om, hvilke foranstaltninger man bør overveje, når formanden påtager sig særlige opgaver eller deltager i den daglige ledelse i selskabet. Vi anerkender, at en bestyrelsesformand kortvarigt kan være nødsaget til at påtage sig konkrete opgaver i den daglige ledelse f.eks. ved et direktionsskifte. Den vigtigste parameter for at aktionærerne kan være trygge er, at der er en bestyrelsesbeslutning inklusive forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion. Og der skal være fuld gennemsigtighed om de forhold, der gælder. Herunder, at selskabet meddeler markedet, hvor lang tid en sådan rolle tænkes varetaget. Endvidere bør bestyrelsen i en sådan situation overveje, om næstformanden skal have formandens rolle helt eller delvist og andre medlemmer af bestyrelsen kan ligeledes få særlige roller for at sikre, at magten i selskabet ikke koncentreres på een person. Selskabsloven er på dette punkt liberaliseret, og derfor prøver komitéen at vejlede yderligere med anbefalingerne. Ledelsens sammensætning og organisering Komitéen har opstrammet anbefalingen om, at det øverste ledelsesorgan årligt beskriver hvilke kompetencer, det skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver (5.1.1.). Endvidere, at en sådan kompetencebeskrivelse offentliggøres på hjemmesiden. De bemærkninger, der er kommet til dette punkt, har komitéen ikke fulgt, idet vi mener, at det er helt afgørende, at bestyrelsen sikrer, at den er optimalt påklædt til at møde selskabets udfordringer og at denne vurdering skal gennemføres årligt i forbindelse med forberedelsen til generalforsamlingen. Det er jo i øvrigt en forudsætning for at kunne have en meningsfyldt drøftelse med aktionærerne på generalforsamlingen om emnet. Ligeledes kan jeg nævne, at vi har fastholdt den tidligere anbefaling om, at evaluering af bestyrelsen finder sted hvert år, ligeledes for at kunne vurdere behovet for fornyelse forud for forberedelsen til generalforsamlingen. Den formentlig mest omtalte anbefaling har været indførelsen af en regel om en åremålsgrænse for bortfald af uafhængighed. Komitéen er for så vidt helt enig med mange af de betragtninger, der er fremkommet i høringsprocessen og for komitéen er det langt vigtigere at få bestyrelserne og aktionærerne til aktivt at tage stilling til, om der foreligger afhængighed eller uafhængighed, og at bestyrelsen i disse spørgsmål lader deres beslutning afhænge af materielle snarere end af formelle forhold. Det er bestyrelsen, der er overdommer på, hvem der betragtes som afhængige og uafhængige, men da uafhængige medlemmer af den øverste ledelse er internationalt anerkendt som helt afgørende og fundamental for at sikre god selskabsledelse, har komitéen valgt at indføre en 12-års grænse for bortfald af uafhængighed. Dette betyder ikke, at enkelte bestyrelsesmedlemmer ikke kan sidde i en bestyrelse i mere end 12 år, så er vedkommende bare ikke længere uafhængig. Alt dette betyder, at anciennitetsfordelingen skal overvejes nøje sammen med mange andre forhold, når bestyrelsens fornyelse planlægges. Det er uhyre vigtigt, at en 5

6 tilstrækkelig andel af bestyrelsens medlemmer kan forholde sig kritisk til tidligere trufne beslutninger. 12-års grænsen svarer i øvrigt til EU-henstillingerne på området, så hvis lovgiver bliver indblandet, er det valgte åremål det absolut mest sandsynlige. Komitéen anerkender, at erfaring er meget vigtig også i bestyrelsesarbejde. Men spørgsmålet kan omformuleres til : hvor gamle skal erfaringerne have lov at være? Det har været fremført, at det tager lang tid at sætte sig ind i en ny virksomhed eller ny branche, men det er altså komitéens opfattelse, at hvis man har de rette kompetencer i udgangspunktet, så bør et velvalgt bestyrelsesmedlem være på omgangshøjde med alle andre efter ganske kort tid sammenlignet med både 9 og 12 år. En anden anbefaling, som har påkaldt sig ganske mange kommentarer er komitéens anbefaling om, at der nedsættes et egentligt revisionsudvalg og at der nedsættes et nominerings- og et vederlagsudvalg. Komitéens mål har alene været at få det forberedende arbejde forud for bestyrelsens beslutninger til at fungere så optimalt som muligt. Vi har vænnet os til revisionsudvalg i de børsnoterede selskaber. Jeg tror, de fleste finder, at revisionsudvalgene virker godt og det er komitéens overbevisning, at nominering og vederlag også er så væsentlige processer i en virksomhed, at de kræver øget kompetence og mere forberedelse end i fortiden, og derfor er der god grund til at bestyrelsen har nominerings- og vederlagsudvalg. Komitéen er åben overfor, at nominering og vederlag varetages af den samlede bestyrelse, men da forhåbentlig efter retningslinier som er mere detaljerede end vi historisk har set, hvor det har været formandens opgave at varetage disse funktioner, enten alene eller sammen med et enkelt andet bestyrelsesmedlem. Komitéen har lyttet til de indsigelser, der har været mod det bilag, der var en del af høringsudkastet og hvor ganske detaljerede regler for udvalgenes arbejde blev gjort til en del af følg eller forklar -princippet. Derfor har vi indføjet nogle enkelte af anbefalingerne fra bilaget i selve anbefalingerne, men fjernet bilaget. Jeg vil gerne påpege, at det er et af de steder, hvor komitéen har lyttet mere til selskaberne i Danmark end til f.eks. EU-henstillingerne, der netop er ganske detaljerede i deres krav. Vedrørende antallet af hverv har komitéen valgt at fjerne den præcise beskrivelse af, hvor mange hverv en enkelt person kan påtage sig, idet vi lægger vægt på, at den anbefaling (5.7.1.) som påpeger, at hvert enkelt medlem meget nøje må overveje hvor meget man kan påtage sig under hensyn til virksomhedens interesse, er en generel anbefaling og hvis den overholdes er det unødvendigt at specificere et bestemt antal hverv for en enkelt person. Dette er efter komitéens opfattelse ikke en mere afslappet holdning til dette meget væsentlige punkt, men snarere en opfordring til alle om at tænke sig uhyre godt om. Her er vi også gået fra noget nogen kunne betragte som tick the box til en indholdsmæssig vurdering. Ledelsens vederlag Komitéen har valgt at indføre en ny anbefaling om at vederlagspolitikken skal godkendes af selskabets generalforsamling. Der er ikke tale om, at vederlaget skal godkendes (misforstået af mange), men at vederlagspolitikken godkendes. Den beskæftiger sig med hvor meget af lønnen, der kan være fast henholdsvis variabel, og om der er tale om bonus eller aktiebaseret aflønning. Vederlagspolitikken er således en mere overordnet beskrivelse end incitamentspolitikken, der via lovgivning blev krævet generalforsamlingsgodkendt allerede for flere år siden. Komitéen har derfor alene fundet at det var nødvendigt, at løfte vederlaget op på samme godkendelseshøjde som incitamentspolitikken. 6

7 I relation til ledelsens vederlag er EU-henstillingerne fra 2009 meget specifikke og præcise. Vi har måske ikke implementeret EU-henstillingerne fuldt ud, men det er en balance vi har forsøgt at ramme i de seneste anbefalinger. Anbefalingerne siger også i den nuværende version, at individuelle oplysninger om aflønning skal medtages i årsrapporten. Det er overhovedet ikke en ny anbefaling, men vi må konstatere, at mange selskaber, fortsat ikke er tilhængere af dette. Det fremgår heller ikke af lovgivningen (selskabsloven). Men det er komitéens opfattelse, at vi lever i det 21. århundrede og alle de lande vi sammenligner os med har indført individualiserede oplysninger. Men de har jo heller ikke nødvendigvis kendskab til Janteloven. For de selskaber, der har fuld transparens på lønområdet, har det jo i øvrigt ikke været noget problem udover at journalisterne ikke længere gætter, men kan skrive hvad der er sandheden, en sandhed som også mange aktionærer, herunder ikke mindst de institutionelle, finder væsentlige og relevante. Som et nyt begreb i anbefalingerne og der er indført loft over fratrædelsesordninger på 2 års løn, hvilket er et modificeret krav i forhold til EU anbefalingerne. Vi har også indført en regel om krav om tilbagebetaling i helt særlige tilfælde. Regnskabsaflæggelse Komitéen har lyttet til den kritik der kom under høringen vedrørende anbefalingen om at selskabet i årsrapporten skulle bekræfte at regnskabsaflæggelsen sker under forudsætning om fortsat drift mv. Inspirationen til forslaget herom er kommet fra UK hvor der netop er stillet forslag om at bekræftelsen også skal medtages i halvårsrapporten. Komiteen har dog fastholdt en anbefaling om, at det øverste ledelsesorgan når det godkender årsrapporten skal tage stilling til, at regnskabsaflæggelsen sker, under forudsætning om fortsat drift og at denne drøftelse og stillingtagen fremgår af ledelsesprotokollen. Der er alene tale om en anbefaling om, at dette skal være på bestyrelsens dagsorden og behandles der, hvilket ikke fremgår af nogen lovgivning. Loven kræver, at selskabets regnskab aflægges under denne forudsætning, men ikke nødvendigvis, at bestyrelsen tager aktivt stilling til det og det er dette, komitéen har fundet så væsentligt, at vi har fastholdt anbefalingen. Der er ikke tale om, at vi dublerer den lovgivning, der allerede findes. Risikostyring Komitéen har valgt at medtage en anbefaling om, at det øverste ledelsesorgan overvejer og beslutter om selskabet har behov for en såkaldt whistleblower ordning. Komitéen er ikke i tvivl om, at whistleblower ordninger vil vinde frem, men vi har ikke anbefalet, at man har en sådan ordning, men alene sikret, at dette kommer på dagsordenen på det øverste ledelsesorgan. Komitéen har anbefalet, at det centrale ledelsesorgan mindst årligt identificerer de forretningsmæssige risici og at der oplyser herom i årsrapporten. Revision Komitéen har fastholdt sine anbefalinger om, at det øverste ledelsesorgan har en regelmæssig dialog med revisor, herunder at man mindst en gang om året mødes med revisionen uden at direktionen er til stede. Da revisionsudvalget kun har en forberedende rolle, er det komitéens opfattelse, at dette ikke kan delegeres til revisionsudvalget. Ligeledes er det komitéens opfattelse, at revisionsaftalen og honorarets fastlæggelse ikke kan delegeres til den daglige ledelse, men fortsat hører hjemme under det øverste 7

8 ledelsesorgan. Endelig bør bestyrelsen hvert år tage stillin til behovet for etablering af intern revision. Ikrafttrædelse Som allerede nævnt i min indledning, er det komitéens opfattelse, at de hermed gennemgåede anbefalinger vil kunne gøres til en del af oplysningsforpligtelserne for børsnoterede selskaber på NASDAQ OMX København. En ikrafttræden forventes at ske i løbet af de nærmeste måneder, hvorfor anbefalingerne i praksis vil komme til at virke fra årsregnskaber fra 2010, der aflægges primo Som også nævnt indledningsvis er det nu komitéens opfattelse, at vi gerne skulle have ro på anbefalingsfronten i en rum tid, men det vil bl.a. afhænge af omverdenens udvikling. Afslutning Med denne gennemgang af de væsentligste anbefalinger, de vigtigste høringskommentarer og enkelte andre kommentarer vil jeg afslutte mit indlæg og glæder mig til den senere debat. 8

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser. 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse

God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser. 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse Dagsorden 1. Velkomst Birgit Aagaard-Svendsen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse 2. Nomineringskomiteer

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance November 2015 - / v8 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2014 31.10.2015 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1. s

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber?

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber? Indhold: 1 Udkast til nye anbefalinger om god selskabsledelse 2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion v/peter Albrechtsen, advokat (L) AnsættelsesAdvokater Erfa-gruppe 4 25. maj 2011 Corporate governance - Definition: - Det system, som anvendes

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2015 Den lovpligtige redegørelse Corporate Governance om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Danske Andelskassers Bank A/S 1. Corporate Governance i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Redegørelse vedr. PARKEN Sport & Entertaiment A/S regnskabsåret 2010 Anbefaling / anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S Tilrettet 22. januar 2015 i forbindelse med navneændring Skema til redegørelse version af 18. juni

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015 Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lollands

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016 Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lollands

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2011/12 (1. juni maj 2012) Selskabet følger

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2011/12 (1. juni maj 2012) Selskabet følger ikke 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / ikke anbefalingen af følgende grund: 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a.

Læs mere

Rapportering om Corporate Governance

Rapportering om Corporate Governance Rapportering om Corporate Governance Indledning. Bestyrelsen for Brd. Klee A/S (selskabet) forholder sig til anbefalingerne om Corporate Governance som et naturligt princip for god etik og selskabsledelse

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, vedrørende 2012

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, vedrørende 2012 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, vedrørende 2012 er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016 God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016 (offentliggjort 20. februar 2017) Indledning Danske pengeinstitutter skal i henhold til regnskabsreglerne i deres årsrapport give en redegørelse

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR. Samlet resultat for fondenes efterlevelse. tilgængelig på komitéens hjemmeside

GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR. Samlet resultat for fondenes efterlevelse. tilgængelig på komitéens hjemmeside KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE Statusbrev, december 2016 Komitéen for god Fondsledelse ønsker med denne årsberetning at beskrive væsentlige punkter fra komitéens virke i det forløbne år. Komitéen for god

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Fast Ejendom Danmark A/S

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Fast Ejendom Danmark A/S Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Fast Ejendom Danmark A/S Vedtaget af bestyrelsen den 9. december 2015 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11. Selskabet følger

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11. Selskabet følger Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11 Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende grund: 1.1. Dialog mellem

Læs mere

Vedtaget på bestyrelsesmødet tirsdag den 29. november 2011

Vedtaget på bestyrelsesmødet tirsdag den 29. november 2011 Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger delvist Selskabet følger ikke Ikke relevant for Selskabet 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2016/17

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2016/17 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2016/17 Skema til redegørelse version af 22. september 2017 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

God selskabsledelse (Corporate Governance)

God selskabsledelse (Corporate Governance) God selskabsledelse (Corporate Governance) Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Østjydsk Bank A/S forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra maj

Læs mere

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012.

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

anbefalinger for god selskabsledelse

anbefalinger for god selskabsledelse Side 1 af 12 anbefalinger for god selskabsledelse 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016 Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016 TELE Greenland A/S har i overensstemmelse med eneaktionærens forventninger valgt at redegøre

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Viborg Håndbold Klub A/S

Viborg Håndbold Klub A/S Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse af 16. august 2011 (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Viborg Håndbold Klub A/S 1 Redegørelsen

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Introduktion/konklusion: Redegørelse vedr. xx-yy- 201.. (periode) Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare,

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2013/2014

Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2013/2014 Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2013/2014 delvist ikke Forklaring på delvist/ 1. s kommunikation og samspil med selskabets

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

Bemærkninger - - Der er tale om en teoretisk situation, jf. selskabets ejerkonstruktion. Bestyrelsen drøfter én gang årligt årshjul og årsplan

Bemærkninger - - Der er tale om en teoretisk situation, jf. selskabets ejerkonstruktion. Bestyrelsen drøfter én gang årligt årshjul og årsplan Metroselskabets opfyldelse af anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse Anbefaling Opfyldt Ikke 1. Selskabets kommunikation og samspil med investorer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014)

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014) Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014) Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Sparekassen Fyn Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014

Sparekassen Fyn Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 Sparekassen Fyn Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 Corporate Governance 2014 Side 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Sparekassen Fyn forholder

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr. 29246491 Skemaet udgør en integreret del af ledelsesberetningen i s årsrapport for perioden 1. juli

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2016 1 er fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen sikrer en løbende

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015 Spørgsmål/svar om SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Redegørelse vedr. Bang & Olufsen a/s, cvr 41257911

Læs mere

ASGAARD GROUP A/S LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS

ASGAARD GROUP A/S LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS ASGAARD GROUP A/S LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 b Nærværende redegørelse er en bestanddel af ledelsesberetningen i ASGAARD GROUP A/S årsrapport for året 1.10.10

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 21.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 21. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 21. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse for NTR Holding A/S, CVR-NR 62 67 02 15, er en bestanddel af ledelsesberetningen

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Selskabet er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2010 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2010, der

Læs mere

1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne Kapital- og aktiestruktur Generalforsamling. Corporate Governance

1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne Kapital- og aktiestruktur Generalforsamling. Corporate Governance Corporate Governance NASDAQ OMX Copenhagen A/S vedtog i 2005 et sæt anbefalinger om god selskabsledelse. Anbefalingerne er senest opdateret i 2010 og 2011 i lyset af selskabsloven af 2009 og ændrede regler

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Side 1 af 18 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2017 1 er fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2017 1 er fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse godkendt af NewCap Holding A/S bestyrelse den 5. marts 2012 og revideret den 28. august 2012

Redegørelse godkendt af NewCap Holding A/S bestyrelse den 5. marts 2012 og revideret den 28. august 2012 Corporate Governance / God Selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Redegørelsen vil indgå som en bestanddel af ledelsesberetningen i selskabets årsrapport

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2015/16

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2015/16 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2015/16 Skema til redegørelse version af 23. september 2016 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr. 29246491 Skemaet udgør en integreret del af ledelsesberetningen i s årsrapport for perioden 1. juli

Læs mere

Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Nedenfor findes afrapportering vedrørende de enkelte punkter i anbefalingen. Derudover

Læs mere

Skema til redegørelse - Opdateret den 4. august

Skema til redegørelse - Opdateret den 4. august Introduktion/konklusion: Silkeborg IF Invest A/S - redegørelse vedr. januar til december - 2010 Anbefaling ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: årsagerne til, at selskabet har besluttet at fravige

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE Udgiver: DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker Udarbejdet af: DANVA, Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660

Læs mere

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING 6.11.2014 Komitéen for god Fondsledelse, der blev nedsat den 1. oktober 2014 med Marianne Philip som formand, sendte

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1 CORPORATE GOVERNANCE Komiteen for god selskabsledelse har siden 2001 udarbejdet og ajourført best practice anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. Anbefalingerne, de senest

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i selskabets årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. Juli

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i selskabets årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. Juli Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, for Århus Elite A/S Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i selskabets årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Skema til redegørelse - Opdateret den 4. august

Skema til redegørelse - Opdateret den 4. august Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Denne redegørelse indeholder en beskrivelse af, hvorledes ROCKWOOL International A/S (RI) forholder sig anbefalingerne for god

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b)

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b) Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b) Introduktion/konklusion: ROCKWOOL International A/S

Læs mere

Skema til redegørelse - Opdateret den 11. november

Skema til redegørelse - Opdateret den 11. november Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Jævnfør årsregnskabslovens 107b og "regler for udstedere af aktier - NASDAQ OMX Copenhagen"

Læs mere

Højgaard Holding A/S. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 2012.

Højgaard Holding A/S. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 2012. Højgaard Holding A/S Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 2012. Højgaard Holding A/S bestyrelse og direktion søger at sikre, at

Læs mere