IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve"

Transkript

1 IBC International Business College Kolding Aabenraa

2 Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden for uddannelsens sidste seks måneder. Her finder du oplysninger om, hvordan IBC og din virksomhed i fællesskab hjælper dig med at opfylde kravene samt hvilke forpligtelser du, den oplæringsansvarlige, virksomheden og IBC har i forbindelse med fagprøven. Fagprøven Fagprøven skal som tidligere nævnt og ifølge den gældende bekendtgørelse løses som en opgave og beskrives i et projekt/rapport. Ved fagprøven skal du være i stand til at demonstrere dine evner til at inddrage og anvende teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen i et projekt. Dette gøres gennem et opgavebeskrevet arbejde, hvor elevstyring, samarbejde, helhed og sammenhænge bliver de bærende principper. Fagprøven skal vise, at du gennem et struktureret og teoretisk velfunderet arbejde kan gennemføre en aktivitet/løse en opgave på praktikstedet. Råd og vejledninger De råd og vejledninger, vi kommer med, er et resultat af vores løbende kvalitetsudvikling af elevuddannelserne. Ud over en beskrivelse af de formelle krav får du også en beskrivelse af det praktiske fagprøveforløb suppleret med hjælpeskemaer, der har det formål at lette dit arbejde med fagprøven. Kort og godt ønsker vi at synliggøre fagprøvearbejdet og den efterfølgende eksamen samt de kriterier, der lægges til grund for fagprøvekarakteren. Du er altid velkommen til at kontakte IBC for at høre mere. Ring, mail - eller kig ind. God arbejdslyst! Bodil Kirkegaard Johansen, Uddannelseschef IBC 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Bekendtgørelsens krav til fagprøven Det praktiske fagprøveforløb - trin for trin Trin 1: Fastlæggelse af emne, opgavebeskrivelse og handlingsplan Trin 2: Informationsindsamling, rapportskrivning samt vejledning Trin 3: Aflevering, fremlæggelse og forsvar samt bedømmelse Gode råd, når du skal disponere din skriftlige rapport Eksamen Bilag 1. Tidsplan for fagprøveforløbet Bilag 2. Fagprøvekontrakt Bilag 3. Bedømmelsesskema

4 2. Bekendtgørelsens krav til fagprøven Formålet med fagprøven er ifølge bekendtgørelsen: at evaluere dine opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for dit speciale at vise, at du er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave på praktikstedet Sigtet med fagprøven er, at du skal kunne: formulere en idé fastsætte mål planlægge, gennemføre og procesevaluere en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet Du skal kunne forholde dig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe dig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for din uddannelse og arbejdsområde. Endelig skal du kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Projektet gennemføres som hovedregel individuelt, men kan også gennemføres som gruppearbejde. Hvis gruppens medlemmer ikke har samme praktikplads, opfordres de til at finde et problemfelt, som genkendes på deres forskellige praktiksteder. Det er også et krav til fagprøven, at den aktivitet eller dele deraf, der beskrives i projektet gennemføres på praktikstedet. På IBCs hjemmeside kan du se eksempler på fagprøveemner, tidligere elever har arbejdet med. 3. Det praktiske fagprøveforløb - trin for trin Til fagprøveprojektet skal praktikstedet give frihed svarende til 1 uge eller 37 arbejdstimer (for offentlig administration dog 2 uger eller 74 arbejdstimer). Forberedelse til og gennemførsel af eksamen indgår i den afsatte tid. Fagprøveprojektet afleveres på et tidspunkt, som fastsættes af IBC. I fagprøveforløbet er der tre parter, nemlig dig, den oplæringsansvarlige og den af skolen udpegede vejleder. Den oplæringsansvarlige og vejlederen skal i fællesskab vejlede dig frem til et godt fagprøveresultat. Fagprøveforløbet vil typisk bestå af følgende tre trin: Trin 1 Fastlæggelse af emne, opgavebeskrivelse, handlings- og tidsplan Trin 2 Det praktiske arbejde med informationsindsamling, rapportskrivning samt vejledning. Vær opmærksom på, at de enkelte speciale har forskellige krav til fagprøvens omfang, sidetal, anslag osv. Husk at læse retningslinjerne for dit speciale. Trin 3 Aflevering af fagprøverapport, fremlæggelse og forsvar af rapporten samt karaktergivning/bedømmelse. For overskuelighedens skyld er der i bilag 1 en tidsplan for fagprøveforløbet. Du modtager et brev, hvor der er angivet de præcise datoer og tidspunkter for netop dit fagprøveforløb. 4

5 3.1 Trin 1: Fastlæggelse af emne, opgavebeskrivelse og handlingsplan Du skal i samarbejde med den oplæringsansvarlige udarbejde et forslag til indledning, idé, mål, problemformulering og eventuel tidsplan. Du kan i afsnit 4 få hjælp til, hvad der skal indgå i denne del. Det er vigtigt, at udspillet til fagprøven kommer fra dig det er jo din fagprøve! Erfaringerne viser også, at det er relevant, at du og din oplæringsansvarlige inddrager dit videre uddannelsesforløb i diskussionen af fagprøveemne, opgavebeskrivelse og handlingsplan. Når du har lavet udkast til indledning, idé, mål og problemformulering, kan du sende det til din vejleder. Når du i samarbejde med vejlederen og din oplæringsansvarlige er blevet enige om emne, indledning, problemformulering, afgrænsning og tidsplan, skal din oplæringsansvarlige og du underskrive de dokumenter, der er vist i bilag 2. Du skal sørge for at udfylde det nødvendige, få underskrifter og sende det hele til IBC pr. mail. Hvis du ikke hører noget fra din vejleder senest 8 dage fra den dato, hvor din fagprøvekontrakt skal være indsendt, er din kontrakt godkendt. Alle væsentlige ændringer af den godkendte problemformulering kan alene ske med accept fra såvel din oplæringsansvarlige samt vejlederen og skal gøres i god tid inden den endelige aflevering af fagprøven. Få dig eventuelt en snak med din vejleder om mulige emner. Du kan også finde inspiration på hvor du kan se, hvad tidligere elever har skrevet om. 3.2 Trin 2: Informationsindsamling, rapportskrivning samt vejledning Nu kan du gå i gang med det praktiske arbejde. Inden du begynder er det en god ide at informere dine kolleger om formålet med din fagprøve. De kan nemlig hjælpe ved at give dig de informationer, der er nødvendige, for at du kan lave en god fagprøve til gavn for både dig selv og virksomheden. Vi anbefaler også, at du begynder på fagprøvearbejdet i god tid, da det er tidskrævende at indsamle relevante informationer og formulere et velargumenteret projekt. Informationsindsamling er en væsentlig del af dit arbejde, og her spiller din arbejdsplads en stor rolle. Det er vigtigt, at du undersøger emnet i forhold til virksomheden samtidig med, at du selvfølgelig skal være specialisten og inddrage teori, der relaterer sig til emnet. Biblioteket, internettet og diverse artikler kan være en stor hjælp. Du kan finde relevante artikler og bøger på IBCs bibliotek; Når du har indsamlet informationer, behandlet dem, og formuleret en løsning, kan arbejdet med den skriftlige del begynde. Du har altid mulighed for at kontakte vejlederen. Da der er tale om en eksamen, kan vejlederen alene hjælpe dig med svar på spørgsmål, som vedrører formalia, dvs. du kan kun få svar på konkrete spørgsmål. For at vejlederen kan give et kompetent og velforberedt svar kan du sende dine spørgsmål til vejlederen inden en eventuel samtale. Endvidere er det som nævnt et krav, at du evaluerer din egen indsats i forhold til det fastsatte mål for opgaven. Det betyder, at den praktiske del af arbejdet skal være færdig, inden du skriver den krævede procesevaluering. 5

6 3.3 Trin 3: Aflevering, fremlæggelse og forsvar samt bedømmelse Rapporten afleveres i tre eksemplarer til IBC på den fastsatte afleveringsdato og inden for det angivne tidspunkt. Rapporten afleveres i administrationen, hvor du modtager en kvittering. Vælger du at sende rapporten pr. post, sender vi en kvittering til dig. Det er ikke muligt at maile rapporten. Rapporten må ikke fylde mere end at den kan sendes videre med posten til censor. Udgå tykke/store ringbind. Vil du lave en særlig kreation, så lav den i ét eksemplar til din underviser, og tag eventuelt et billede til censor og vedlæg dette rapporten. Har IBC ikke modtaget de tre eksemplarer til det fastsatte tidspunkt, dumper du automatisk. Det betyder også, at når du møder til din eksamen, er det dit andet forsøg. Den mundtlige eksamination finder sted 2-4 uger efter, at rapporten er afleveret. Du informeres derfor hurtigst muligt om eksamensdato/tidspunkt, dog senest når du afleverer din fagprøve. Der står endvidere i bekendtgørelsen, at: Eleven skal kunne evaluere egen indsats i forhold til den/ de af eleven fastsatte mål i projektet. I afsnit 4 er der nogle råd og vink til, hvordan du kan arbejde med din fagprøve. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Gennemføres projektet som et gruppearbejde, skal den enkeltes præstation bedømmes individuelt. Eleven skal gå til eksamen enkeltvis. Fagprøven skal bestås med mindst karakteren 02. Skolen skal tilbyde elever, som ikke består den afsluttende fagprøve, en ny eksamen. I forhold til den nye eksamen skal den tidligere rapport indgå tilrettet. Eleven kan kun deltage i eksamen to gange. Hvis særlige forhold taler for det, kan skolen tillade, at eleven deltager i yderligere én eksamen. Fortrolige oplysninger Rapporter, der beskriver forhold, som virksomheden ikke ønsker offentliggjort, behandles fortroligt. Hvis du ønsker, at fagprøven skal behandles fortrolig, skal det fremgå tydeligt af rapportens forside og virksomheden skal være bekendt med dette. IBC forbeholder sig dog i alle tilfælde ret til at udpege censorer, der får hele opgavematerialet til bedømmelse. Eksamen vil i alle tilfælde være offentlig. I bilag 3 kan du se, hvordan eksaminator og censor bedømmer den samlede fagprøve. For at sikre at bedømmelsen bliver fair, vil censor inden eksamen blive gjort bekendt med rammerne for elevens fagprøveforløb, bedømmelseskriterierne og anden relevant information om censorrollen. Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over eksamen, skal dette ske inden for 2 uger efter, at eksamen er gennemført. Klagen skal være velbegrundet og velargumenteret. Klagen sendes til IBC, Birkemosevej 1, 6000 Kolding, att.: Uddannelseschef Bodil Kirkegaard Johansen. Uddannelseschefen indhenter derefter udtalelser fra henholdsvis eksaminator samt censor. Når udtalelserne er modtaget, bliver der foretaget en bedømmelse ud fra det samlede materiale. Når du har modtaget skolens afgørelse, og eventuelt ønsker at fastholde klagen, vil skolen, vedlagt skolens udtalelse, sende klagen videre til Undervisningsministeriet.

7 4. Gode råd, når du skal disponere din skriftlige rapport Inden du går i gang med din fagprøve, skal du sikre dig at dit emne kan bære. Det er afgørende, at du i din opgave viser, at du kan koble teori og praksis. Du kan med fordel stille dig selv spørgsmålet: Hvad er det, jeg vil undersøge?. Efterfølgende kan du spørge dig selv: Hvorfor vil jeg undersøge det?. Det giver dig et billede af, hvor det egentlig er, du vil hen med din opgave og hjælper dig til at finde fokus. Inden du begynder at udarbejde rapporten, kan det være en god idé at lave en struktur for hele opbygningen af rapporten. Her er et forslag til, hvordan du kan bygge din fagprøve op. Forside På din forside skal det fremgå, at det er en fagprøve. Herudover skal du skrive navnet på dit speciale. Forsiden skal desuden indeholde: titlen på fagprøven dit navn din vejleders navn afleveringsdato evt. om opgaven skal behandles fortroligt evt. antal anslag Indholdsfortegnelse Indledning I indledningen kan du kort beskrive dig selv, din praktikplads og dine opgaver. Du skal desuden kort præsentere dit emne, så læseren er klædt på til din opgave. Indledningen skal give en naturlig overgang i det efterfølgende afsnit - din idé. Idé Her skal du legitimere dit emne. Hvad har inspireret dig til at arbejde med emnet, og hvordan giver det mening i forhold til din praktikplads? Du kan med fordel tænke i sætningen idéen til min opgave har jeg fået fordi. Det er her du skal motivere dit valg af emne. Det er også her, du skal bruge dine tidligere tanker om hvorfor vil jeg undersøge... Det viser berettigelsen af dit emne. Du kan få inspiration til fagprøveemnet ved at stille dig selv følgende spørgsmål: Jeg har undret mig over, hvorfor vi gør sådan. det ville være lettere at gøre fordi Mit firma har bedt mig komme med et forslag til Mit firma har bedt mig undersøge Mit firma skal til at indføre..derfor vil jeg komme med forslag til Jeg vil gerne skrive om.fordi 7

8 Mål Her skal du redegøre for, hvad målet med opgaven er. Målet skal give værdi for din arbejdsplads og vise, hvad du vil opnå gennem dette projekt. Du kan med fordel tænke i sætningen målet med min rapport er. Det er vigtigt, at målet lægger op til, at du gennemfører en aktivitet i din fagprøve. Som tidligere nævnt er det et krav. Du kan med fordel tænke i, at målet skal være målbart. Kan du i din fagprøve og til din eksamen gøre rede for, at du har nået målet? Målet skal ikke være at undersøge noget. Undersøgelse er midlet til at nå målet. Det mål, der skal skabe en værdi for din arbejdsplads. Problemformulering Problemformuleringen skal vise, hvad du vil gøre for at nå det mål, du har sat dig. Du kan tænke i jeg vil beskrive.. jeg vil analysere. jeg vil vurdere.. Du kan også lave problemformuleringen som ét spørgsmål hvordan..? Evt. med underspørgsmål til at guide dig og læseren igennem opgaven. Den gode problemformulering producerer en konklusion, der giver en a-ha oplevelse. I din problemformulering skal du oversætte dit emne til en konkret opgave. Du skal sikre at din problemformulering er formuleret, så du ved at svare på den, når dit mål. Der skal være sammenhæng. Din tekst og kilder skal hele tiden være styret af din problemformulering, og problemformuleringen skal være styrende for din opgave. Din konklusion skal give svar på din problemformulering. Eventuel afgrænsning Det kan være relevant at afgrænse opgaven fra emner, der ikke vil blive berørt, men som stadig er relevante for opgaven. Opgavens form og omfang kan betyde, at man ikke kan få plads til alt, hvad problemformuleringen lægger op til. Der er ikke krav om, at du skal lave en afgrænsning. Eventuelt metodeafsnit Hvis du ikke vælger at lave et metodeafsnit er det vigtigt, at du beskriver dine overvejelser andre steder i rapporten. Metode betyder vejen til målet. I metodeafsnittet gør du rede for, hvordan du vil undersøge dit emne. Du skal her beskrive de metoder, du vil bruge (teori og empiri) for at svare på din problemformulering. Det kan være dokumentarmetode i form af indsamling af data, interview, spørgeskema og modeller/teorier. Alternativt kan du vælge at redegøre for dit metodevalg under de enkelte afsnit i opgaven, hvor metoderne anvendes. Det er vigtigt at argumentere for valg af metode og undersøgelsesdesign. Metodeafsnittet kan først endeligt skrives færdigt når du er igennem opgaven. Det er sjældent muligt at låse sig fast på metoden fra starten af, idet du jo gerne skal blive klogere undervejs gennem processen. En del af metodevalg er undersøgelsesdesign. Et undersøgelsesdesign viser, hvilke overvejelser du har gjort dig i forbindelse med design af din undersøgelse. Du kan stille dig selv følgende spørgsmål til din metode: Hvem har jeg valgt at spørge? Hvorfor spørger jeg denne gruppe af mennesker? Hvad spørger jeg om? Hvorfor? Hvordan spørger jeg? Hvad skal jeg bruge undersøgelsen til? Osv. Svarene på disse spørgsmål og flere kan indgå som en del af dit undersøgelsesdesign. 8

9 Selve rapporten (hoveddelen af fagprøven) Rapportens hoveddel, altså den del, hvor du beskriver, analyserer og vurderer skal også struktureres. Det er her vigtigt, at du tager udgangspunkt i din problemformulering for at sikre den røde tråd i din rapport. Det er rapporten, der skal klæde læseren på til at forstå dit emne. Det er også rapporten, der skal vise, at du har lavet den nødvendige informationsindsamling så du kan foretage en korrekt vurdering, og nå målet med din rapport. Analysedelen skal være gennemskuelig og løsningsforslagene skal være tydelige for læseren. Det er endvidere vigtigt, at du undervejs forholder dig kritisk til dit metodevalg for at sikre, at rapportens løsningsforslag giver mening i praksis. Husk at angive, hvor du har dine informationer fra, ellers kan det betragtes som afskrift. Det er vigtigt, at din opgave opfylder bekendtgørelsens krav om taksonomi. Din opgave skal derfor både indeholde beskrivelse, analyse og vurdering. Beskrivelsen gengiver kendt stof og er ikke ny viden. Her kan du for eksempel beskrive en måde at løse en opgave, et fagligt område eller noget andet. Analyse giver ny viden. Her undersøger du et område med det formål, at komme med noget nyt til din arbejdsplads, som kan give dem værdi. Det kan være en analyse igennem spørgeskema eller interview eller du kan analysere på forskellige data, du har indsamlet igennem dokumentarmetoden. Vurderingen kommer naturligt efter din analyse. Her foretager du en vurdering af, hvad din analyse kan bruges til. Det er her, du har fokus på det mål, du har sat dig tidligere i dit fagprøveforløb. Din vurdering skal vurdere på din analyse og sikre, at du har nået dit mål. Konklusion Konklusionen er svaret på din problemformulering. Man skal som læser kunne læse problemformuleringen og efterfølgende finde svaret i konklusionen. Der må aldrig komme noget nyt i konklusionen, dvs. konklusion er kun en opsamling af rapporten. Vælger du at lave delkonklusioner undervejs i opgaven, vil din endelige konklusion ikke blive så lang. 9

10 Eventuel perspektivering Perspektivering handler kort sagt om at sætte din opgave i relation til noget andet, du kender om emnet. Det er ikke et krav, at du har en perspektivering i din fagprøve. Det kan dog i nogle tilfælde være relevant. En perspektivering kan indeholde en sammenholdelse af konklusionen til andre virksomheder, der har arbejdet med det samme. Eller til noget, der er sket i offentligheden, der har relevans for din opgave. Perspektivering kan også være et afsnit, hvor du ser fremad i forhold til dit emne. Medtag kun perspektivering, hvis det er relevant for din opgave. Procesevaluering Det er et krav i bekendtgørelsen, at du skal lave en procesevaluering. Det betyder, at du skal evaluere, hvordan din proces med din fagprøve et gået og forholde dig kritisk til, om der var noget, der kunne være gjort mere optimalt. Du kan med fordel spørge dig selv Nåede jeg det mål, jeg satte mig?. Forhold dig til, hvad det var, der gjorde, at det gik godt eller at det ikke gik så godt som forventet. Det kan være, at der ikke var så mange, der svarende på dine spørgeskemaer, eller at du ikke har fået de informationer, du havde behov for fra din praktikplads. Litteraturliste En litteraturliste er en samlet liste over materiale, du har brugt i din opgave, fx bøger, artikler, musik og links. Pointen med litteraturlisten er, at læseren kan finde de kilder, du angiver i opgaven. Du kan få gode råd til, hvordan din litteraturliste kan opbygges på 10

11 5. Eksamen Til selve eksaminationen er der afsat 30 min. pr. elev inklusiv votering. Eksaminationen omfatter følgende punkter: Præsentation af dig selv og eksamensoplæg (8-10 min.) Diskussion af rapporten (10-15 min.) Votering Karaktergivning Da karaktergivningen skal bestå af en helhedsvurdering af din skriftlige rapport og din mundtlige fremlæggelse, betyder den mundtlige præsentation af dit fagprøvearbejde derfor også noget for den endelige karaktergivning. Det er vigtigt, at du forbereder en god præsentation af din rapport og tænker over, hvilke spørgsmål din vejleder kunne finde på at stille dig. Her kan du evt. fremhæve følgende: Hvad der motiverede dig? Hvorfor du valgte netop det emne Dit teorivalg i relation til det, du har skrevet De overvejelser, du har gjort dig om handlings- og tidsplan Evaluering af dit løsningsforslag Hvilken betydning dit forslag har for virksomheden Hvad så nu? Et alternativt løsningsforslag Implementering af din løsning Husk at medbringe et eksemplar af dit materiale til både eksaminator og censor. Ifølge eksamensbekendtgørelsen er eksamen åben for alle. Det betyder fx, at din oplæringsansvarlige og andre kan overvære din eksamen. Under præsentationen er det vigtigt, at du fortæller noget, der ikke er med i din opgave. Det kan være noget, der bygger oven på opgaven eller noget, der relaterer sig til denne. 11

12 Bilag 1. Tidsplan for fagprøveforløbet Hvornår Perioden umiddelbart før, under og efter sidste skoleophold med obligatoriske fag Dato for aflevering af fagprøvekontrakten Dato og tidspunkt for aflevering af fagprøven Dato og tidsdpunkt for fremlæggelse og forsvar af fagprøven * Hvad Orientering fra vejleder om fagprøven og forløbet. Elev og oplæringsansvarlige i virksomheden drøfter emnevalg og udarbejder udkast til problemformulering. Forslag til emnevalg og eventuelt udkast til problemformulering diskuteres med vejlederen. Vejledning Elev og vejleder taler om opgavebeskrivelse/emnevalg. Opgavebeskrivelsen godkendes af vejleder og oplæringsansvarlige. Fagprøvekontrakten udfyldes, underskrives og sendes (gerne elektronisk) til IBC. Fagprøvekontrakten er godkendt, hvis ikke din vejleder har kontaktet dig senest 8 hverdag efter afleveringsdatoen. Færdiggørelse Frem til afleveringsdatoen besvarer vejlederen kun konkrete spørgsmål. Opgaven afleveres i administrationen på IBC i 3 eksemplarer. Sender du opgaven pr. post, anbefaler vi, at den sendes anbefalet. Du modtager et brev fra IBC med datoer og tidspunkter, som vedrører dit fagprøveforløb. 30 minutter pr. elev 12

13 Bilag 2. Fagprøvekontrakt Fagprøvekontrakt Speciale: Fagprøvekontrakten skal afleveres senest den: Elev cpr-nummer: Elevnavn: Adresse: Telefon og mail: Oplæringsansvarliges navn: Adresse: Telefon: Vejleder på IBC: Vejleders mail: Der skal vedlægges et bilag, hvor du tydeligt opridser din opgavebeskrivelse, hvor følgende punkter skal indgå: Indledning Idé Mål Problemformulering* Eventuel afgrænsning Virksomheden bekræfter hermed: at fagprøven jævnfør problemformuleringen kan gennemføres i vores virksomhed at eleven har fri til at skrive projekt i henhold til gældende bekendtgørelse at der er aftalt og planlagt tid til gennemførelsen af fagprøven eventuelle udgifter i forbindelse med fagprøven afholdes af virksomheden Dato: Oplæringsansvarliges underskrift Elevens underskrift * Hvis der bliver behov for at ændre i problemformuleringen, skal denne godkendes på ny af både den oplæringsansvarlige og af vejlederen. Der må gerne ændres i formuleringen af idé og mål. 13

14 Bilag 3. Bedømmelsesskema Navn: Dato: Nedenstående bedømmelseskriterier er baggrunden for karakteren: Kriterier: 1. Sammenhæng mellem problemformulering, afgrænsning, indhold og konklusion 2. Rapportens opbygning Bedømmelsesniveau* A B C D 3. Rapportens læsbarhed 4. Rapportens layout og formalia 5. Behandlingsdybden i rapporten 6. Teorianvendelse og det faglige niveau i rapporten 7. Selvstændighed i forbindelse med informationssøgning 8. Dokumentation for rapportens konklusion(er) 9. Hvis opgaven er overvejende praktisk da: 9.1. Rapportens praktiske anvendelighed 9.2. Rapportens handlingsorientering 10. Hvis rapporten overvejende er teorisk da: Det teoretiske niveau Rapportens handlingsorientering 11. Procesevaluering Procesevaluering 12. Fremlæggelse: Elevens præsentation af rapporten Den mundtlige diskussion Den mundtlige perspektivering/kritik * Bedømmelsesniveau A: Udmærket - karakteren 10 eller 12 B: Middel - karakteren 4 eller 7 C: Det netop acceptable - karakteren 2 D: Usikker - karakteren 00 eller -3 14

15 Kontakt IBC : Studiesekretær Dorte B. Skov, Kolding tlf.: mail: IBC International Business College Birkemosevej 1, 6000 Kolding Dr. Margrethes Vej 6-12, 6200 Aabenraa Studiesekretær Hanne B. Ahrendsen, Kolding tlf.: mail: Studiesekretær Pia T. Nielsen, Kolding tlf.: mail: Studiesekretær Betina Hansen, Aabenraa tlf.: mail: Anne T. Gryning, Praktikcentret tlf.: mail: 15

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling Specialehåndbogen Informationsvidenskab og Kulturformidling Forsidebillede M.C. Escher 1956: Bond of Union Forord Kære Studerende Som specialeskriver skal du i gang med et stykke analysearbejde, som du

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning...

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning... Fagprøvevejledning Indholdsfortegnelse 1. Mål for fagprøven... 3 2. Fagprøveperioden... 3 Skrivefasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen... 3 3. Vejleder og censor på fagprøven... 3 Vejledning... 3 Censor...

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål...

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Den afsluttende prøve på grundforløbet

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere