IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve"

Transkript

1 IBC International Business College Kolding Aabenraa

2 Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden for uddannelsens sidste seks måneder. Her finder du oplysninger om, hvordan IBC og din virksomhed i fællesskab hjælper dig med at opfylde kravene samt hvilke forpligtelser du, den oplæringsansvarlige, virksomheden og IBC har i forbindelse med fagprøven. Fagprøven Fagprøven skal som tidligere nævnt og ifølge den gældende bekendtgørelse løses som en opgave og beskrives i et projekt/rapport. Ved fagprøven skal du være i stand til at demonstrere dine evner til at inddrage og anvende teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen i et projekt. Dette gøres gennem et opgavebeskrevet arbejde, hvor elevstyring, samarbejde, helhed og sammenhænge bliver de bærende principper. Fagprøven skal vise, at du gennem et struktureret og teoretisk velfunderet arbejde kan gennemføre en aktivitet/løse en opgave på praktikstedet. Råd og vejledninger De råd og vejledninger, vi kommer med, er et resultat af vores løbende kvalitetsudvikling af elevuddannelserne. Ud over en beskrivelse af de formelle krav får du også en beskrivelse af det praktiske fagprøveforløb suppleret med hjælpeskemaer, der har det formål at lette dit arbejde med fagprøven. Kort og godt ønsker vi at synliggøre fagprøvearbejdet og den efterfølgende eksamen samt de kriterier, der lægges til grund for fagprøvekarakteren. Du er altid velkommen til at kontakte IBC for at høre mere. Ring, mail - eller kig ind. God arbejdslyst! Bodil Kirkegaard Johansen, Uddannelseschef IBC 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Bekendtgørelsens krav til fagprøven Det praktiske fagprøveforløb - trin for trin Trin 1: Fastlæggelse af emne, opgavebeskrivelse og handlingsplan Trin 2: Informationsindsamling, rapportskrivning samt vejledning Trin 3: Aflevering, fremlæggelse og forsvar samt bedømmelse Gode råd, når du skal disponere din skriftlige rapport Eksamen Bilag 1. Tidsplan for fagprøveforløbet Bilag 2. Fagprøvekontrakt Bilag 3. Bedømmelsesskema

4 2. Bekendtgørelsens krav til fagprøven Formålet med fagprøven er ifølge bekendtgørelsen: at evaluere dine opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for dit speciale at vise, at du er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave på praktikstedet Sigtet med fagprøven er, at du skal kunne: formulere en idé fastsætte mål planlægge, gennemføre og procesevaluere en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet Du skal kunne forholde dig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe dig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for din uddannelse og arbejdsområde. Endelig skal du kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Projektet gennemføres som hovedregel individuelt, men kan også gennemføres som gruppearbejde. Hvis gruppens medlemmer ikke har samme praktikplads, opfordres de til at finde et problemfelt, som genkendes på deres forskellige praktiksteder. Det er også et krav til fagprøven, at den aktivitet eller dele deraf, der beskrives i projektet gennemføres på praktikstedet. På IBCs hjemmeside kan du se eksempler på fagprøveemner, tidligere elever har arbejdet med. 3. Det praktiske fagprøveforløb - trin for trin Til fagprøveprojektet skal praktikstedet give frihed svarende til 1 uge eller 37 arbejdstimer (for offentlig administration dog 2 uger eller 74 arbejdstimer). Forberedelse til og gennemførsel af eksamen indgår i den afsatte tid. Fagprøveprojektet afleveres på et tidspunkt, som fastsættes af IBC. I fagprøveforløbet er der tre parter, nemlig dig, den oplæringsansvarlige og den af skolen udpegede vejleder. Den oplæringsansvarlige og vejlederen skal i fællesskab vejlede dig frem til et godt fagprøveresultat. Fagprøveforløbet vil typisk bestå af følgende tre trin: Trin 1 Fastlæggelse af emne, opgavebeskrivelse, handlings- og tidsplan Trin 2 Det praktiske arbejde med informationsindsamling, rapportskrivning samt vejledning. Vær opmærksom på, at de enkelte speciale har forskellige krav til fagprøvens omfang, sidetal, anslag osv. Husk at læse retningslinjerne for dit speciale. Trin 3 Aflevering af fagprøverapport, fremlæggelse og forsvar af rapporten samt karaktergivning/bedømmelse. For overskuelighedens skyld er der i bilag 1 en tidsplan for fagprøveforløbet. Du modtager et brev, hvor der er angivet de præcise datoer og tidspunkter for netop dit fagprøveforløb. 4

5 3.1 Trin 1: Fastlæggelse af emne, opgavebeskrivelse og handlingsplan Du skal i samarbejde med den oplæringsansvarlige udarbejde et forslag til indledning, idé, mål, problemformulering og eventuel tidsplan. Du kan i afsnit 4 få hjælp til, hvad der skal indgå i denne del. Det er vigtigt, at udspillet til fagprøven kommer fra dig det er jo din fagprøve! Erfaringerne viser også, at det er relevant, at du og din oplæringsansvarlige inddrager dit videre uddannelsesforløb i diskussionen af fagprøveemne, opgavebeskrivelse og handlingsplan. Når du har lavet udkast til indledning, idé, mål og problemformulering, kan du sende det til din vejleder. Når du i samarbejde med vejlederen og din oplæringsansvarlige er blevet enige om emne, indledning, problemformulering, afgrænsning og tidsplan, skal din oplæringsansvarlige og du underskrive de dokumenter, der er vist i bilag 2. Du skal sørge for at udfylde det nødvendige, få underskrifter og sende det hele til IBC pr. mail. Hvis du ikke hører noget fra din vejleder senest 8 dage fra den dato, hvor din fagprøvekontrakt skal være indsendt, er din kontrakt godkendt. Alle væsentlige ændringer af den godkendte problemformulering kan alene ske med accept fra såvel din oplæringsansvarlige samt vejlederen og skal gøres i god tid inden den endelige aflevering af fagprøven. Få dig eventuelt en snak med din vejleder om mulige emner. Du kan også finde inspiration på hvor du kan se, hvad tidligere elever har skrevet om. 3.2 Trin 2: Informationsindsamling, rapportskrivning samt vejledning Nu kan du gå i gang med det praktiske arbejde. Inden du begynder er det en god ide at informere dine kolleger om formålet med din fagprøve. De kan nemlig hjælpe ved at give dig de informationer, der er nødvendige, for at du kan lave en god fagprøve til gavn for både dig selv og virksomheden. Vi anbefaler også, at du begynder på fagprøvearbejdet i god tid, da det er tidskrævende at indsamle relevante informationer og formulere et velargumenteret projekt. Informationsindsamling er en væsentlig del af dit arbejde, og her spiller din arbejdsplads en stor rolle. Det er vigtigt, at du undersøger emnet i forhold til virksomheden samtidig med, at du selvfølgelig skal være specialisten og inddrage teori, der relaterer sig til emnet. Biblioteket, internettet og diverse artikler kan være en stor hjælp. Du kan finde relevante artikler og bøger på IBCs bibliotek; Når du har indsamlet informationer, behandlet dem, og formuleret en løsning, kan arbejdet med den skriftlige del begynde. Du har altid mulighed for at kontakte vejlederen. Da der er tale om en eksamen, kan vejlederen alene hjælpe dig med svar på spørgsmål, som vedrører formalia, dvs. du kan kun få svar på konkrete spørgsmål. For at vejlederen kan give et kompetent og velforberedt svar kan du sende dine spørgsmål til vejlederen inden en eventuel samtale. Endvidere er det som nævnt et krav, at du evaluerer din egen indsats i forhold til det fastsatte mål for opgaven. Det betyder, at den praktiske del af arbejdet skal være færdig, inden du skriver den krævede procesevaluering. 5

6 3.3 Trin 3: Aflevering, fremlæggelse og forsvar samt bedømmelse Rapporten afleveres i tre eksemplarer til IBC på den fastsatte afleveringsdato og inden for det angivne tidspunkt. Rapporten afleveres i administrationen, hvor du modtager en kvittering. Vælger du at sende rapporten pr. post, sender vi en kvittering til dig. Det er ikke muligt at maile rapporten. Rapporten må ikke fylde mere end at den kan sendes videre med posten til censor. Udgå tykke/store ringbind. Vil du lave en særlig kreation, så lav den i ét eksemplar til din underviser, og tag eventuelt et billede til censor og vedlæg dette rapporten. Har IBC ikke modtaget de tre eksemplarer til det fastsatte tidspunkt, dumper du automatisk. Det betyder også, at når du møder til din eksamen, er det dit andet forsøg. Den mundtlige eksamination finder sted 2-4 uger efter, at rapporten er afleveret. Du informeres derfor hurtigst muligt om eksamensdato/tidspunkt, dog senest når du afleverer din fagprøve. Der står endvidere i bekendtgørelsen, at: Eleven skal kunne evaluere egen indsats i forhold til den/ de af eleven fastsatte mål i projektet. I afsnit 4 er der nogle råd og vink til, hvordan du kan arbejde med din fagprøve. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Gennemføres projektet som et gruppearbejde, skal den enkeltes præstation bedømmes individuelt. Eleven skal gå til eksamen enkeltvis. Fagprøven skal bestås med mindst karakteren 02. Skolen skal tilbyde elever, som ikke består den afsluttende fagprøve, en ny eksamen. I forhold til den nye eksamen skal den tidligere rapport indgå tilrettet. Eleven kan kun deltage i eksamen to gange. Hvis særlige forhold taler for det, kan skolen tillade, at eleven deltager i yderligere én eksamen. Fortrolige oplysninger Rapporter, der beskriver forhold, som virksomheden ikke ønsker offentliggjort, behandles fortroligt. Hvis du ønsker, at fagprøven skal behandles fortrolig, skal det fremgå tydeligt af rapportens forside og virksomheden skal være bekendt med dette. IBC forbeholder sig dog i alle tilfælde ret til at udpege censorer, der får hele opgavematerialet til bedømmelse. Eksamen vil i alle tilfælde være offentlig. I bilag 3 kan du se, hvordan eksaminator og censor bedømmer den samlede fagprøve. For at sikre at bedømmelsen bliver fair, vil censor inden eksamen blive gjort bekendt med rammerne for elevens fagprøveforløb, bedømmelseskriterierne og anden relevant information om censorrollen. Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over eksamen, skal dette ske inden for 2 uger efter, at eksamen er gennemført. Klagen skal være velbegrundet og velargumenteret. Klagen sendes til IBC, Birkemosevej 1, 6000 Kolding, att.: Uddannelseschef Bodil Kirkegaard Johansen. Uddannelseschefen indhenter derefter udtalelser fra henholdsvis eksaminator samt censor. Når udtalelserne er modtaget, bliver der foretaget en bedømmelse ud fra det samlede materiale. Når du har modtaget skolens afgørelse, og eventuelt ønsker at fastholde klagen, vil skolen, vedlagt skolens udtalelse, sende klagen videre til Undervisningsministeriet.

7 4. Gode råd, når du skal disponere din skriftlige rapport Inden du går i gang med din fagprøve, skal du sikre dig at dit emne kan bære. Det er afgørende, at du i din opgave viser, at du kan koble teori og praksis. Du kan med fordel stille dig selv spørgsmålet: Hvad er det, jeg vil undersøge?. Efterfølgende kan du spørge dig selv: Hvorfor vil jeg undersøge det?. Det giver dig et billede af, hvor det egentlig er, du vil hen med din opgave og hjælper dig til at finde fokus. Inden du begynder at udarbejde rapporten, kan det være en god idé at lave en struktur for hele opbygningen af rapporten. Her er et forslag til, hvordan du kan bygge din fagprøve op. Forside På din forside skal det fremgå, at det er en fagprøve. Herudover skal du skrive navnet på dit speciale. Forsiden skal desuden indeholde: titlen på fagprøven dit navn din vejleders navn afleveringsdato evt. om opgaven skal behandles fortroligt evt. antal anslag Indholdsfortegnelse Indledning I indledningen kan du kort beskrive dig selv, din praktikplads og dine opgaver. Du skal desuden kort præsentere dit emne, så læseren er klædt på til din opgave. Indledningen skal give en naturlig overgang i det efterfølgende afsnit - din idé. Idé Her skal du legitimere dit emne. Hvad har inspireret dig til at arbejde med emnet, og hvordan giver det mening i forhold til din praktikplads? Du kan med fordel tænke i sætningen idéen til min opgave har jeg fået fordi. Det er her du skal motivere dit valg af emne. Det er også her, du skal bruge dine tidligere tanker om hvorfor vil jeg undersøge... Det viser berettigelsen af dit emne. Du kan få inspiration til fagprøveemnet ved at stille dig selv følgende spørgsmål: Jeg har undret mig over, hvorfor vi gør sådan. det ville være lettere at gøre fordi Mit firma har bedt mig komme med et forslag til Mit firma har bedt mig undersøge Mit firma skal til at indføre..derfor vil jeg komme med forslag til Jeg vil gerne skrive om.fordi 7

8 Mål Her skal du redegøre for, hvad målet med opgaven er. Målet skal give værdi for din arbejdsplads og vise, hvad du vil opnå gennem dette projekt. Du kan med fordel tænke i sætningen målet med min rapport er. Det er vigtigt, at målet lægger op til, at du gennemfører en aktivitet i din fagprøve. Som tidligere nævnt er det et krav. Du kan med fordel tænke i, at målet skal være målbart. Kan du i din fagprøve og til din eksamen gøre rede for, at du har nået målet? Målet skal ikke være at undersøge noget. Undersøgelse er midlet til at nå målet. Det mål, der skal skabe en værdi for din arbejdsplads. Problemformulering Problemformuleringen skal vise, hvad du vil gøre for at nå det mål, du har sat dig. Du kan tænke i jeg vil beskrive.. jeg vil analysere. jeg vil vurdere.. Du kan også lave problemformuleringen som ét spørgsmål hvordan..? Evt. med underspørgsmål til at guide dig og læseren igennem opgaven. Den gode problemformulering producerer en konklusion, der giver en a-ha oplevelse. I din problemformulering skal du oversætte dit emne til en konkret opgave. Du skal sikre at din problemformulering er formuleret, så du ved at svare på den, når dit mål. Der skal være sammenhæng. Din tekst og kilder skal hele tiden være styret af din problemformulering, og problemformuleringen skal være styrende for din opgave. Din konklusion skal give svar på din problemformulering. Eventuel afgrænsning Det kan være relevant at afgrænse opgaven fra emner, der ikke vil blive berørt, men som stadig er relevante for opgaven. Opgavens form og omfang kan betyde, at man ikke kan få plads til alt, hvad problemformuleringen lægger op til. Der er ikke krav om, at du skal lave en afgrænsning. Eventuelt metodeafsnit Hvis du ikke vælger at lave et metodeafsnit er det vigtigt, at du beskriver dine overvejelser andre steder i rapporten. Metode betyder vejen til målet. I metodeafsnittet gør du rede for, hvordan du vil undersøge dit emne. Du skal her beskrive de metoder, du vil bruge (teori og empiri) for at svare på din problemformulering. Det kan være dokumentarmetode i form af indsamling af data, interview, spørgeskema og modeller/teorier. Alternativt kan du vælge at redegøre for dit metodevalg under de enkelte afsnit i opgaven, hvor metoderne anvendes. Det er vigtigt at argumentere for valg af metode og undersøgelsesdesign. Metodeafsnittet kan først endeligt skrives færdigt når du er igennem opgaven. Det er sjældent muligt at låse sig fast på metoden fra starten af, idet du jo gerne skal blive klogere undervejs gennem processen. En del af metodevalg er undersøgelsesdesign. Et undersøgelsesdesign viser, hvilke overvejelser du har gjort dig i forbindelse med design af din undersøgelse. Du kan stille dig selv følgende spørgsmål til din metode: Hvem har jeg valgt at spørge? Hvorfor spørger jeg denne gruppe af mennesker? Hvad spørger jeg om? Hvorfor? Hvordan spørger jeg? Hvad skal jeg bruge undersøgelsen til? Osv. Svarene på disse spørgsmål og flere kan indgå som en del af dit undersøgelsesdesign. 8

9 Selve rapporten (hoveddelen af fagprøven) Rapportens hoveddel, altså den del, hvor du beskriver, analyserer og vurderer skal også struktureres. Det er her vigtigt, at du tager udgangspunkt i din problemformulering for at sikre den røde tråd i din rapport. Det er rapporten, der skal klæde læseren på til at forstå dit emne. Det er også rapporten, der skal vise, at du har lavet den nødvendige informationsindsamling så du kan foretage en korrekt vurdering, og nå målet med din rapport. Analysedelen skal være gennemskuelig og løsningsforslagene skal være tydelige for læseren. Det er endvidere vigtigt, at du undervejs forholder dig kritisk til dit metodevalg for at sikre, at rapportens løsningsforslag giver mening i praksis. Husk at angive, hvor du har dine informationer fra, ellers kan det betragtes som afskrift. Det er vigtigt, at din opgave opfylder bekendtgørelsens krav om taksonomi. Din opgave skal derfor både indeholde beskrivelse, analyse og vurdering. Beskrivelsen gengiver kendt stof og er ikke ny viden. Her kan du for eksempel beskrive en måde at løse en opgave, et fagligt område eller noget andet. Analyse giver ny viden. Her undersøger du et område med det formål, at komme med noget nyt til din arbejdsplads, som kan give dem værdi. Det kan være en analyse igennem spørgeskema eller interview eller du kan analysere på forskellige data, du har indsamlet igennem dokumentarmetoden. Vurderingen kommer naturligt efter din analyse. Her foretager du en vurdering af, hvad din analyse kan bruges til. Det er her, du har fokus på det mål, du har sat dig tidligere i dit fagprøveforløb. Din vurdering skal vurdere på din analyse og sikre, at du har nået dit mål. Konklusion Konklusionen er svaret på din problemformulering. Man skal som læser kunne læse problemformuleringen og efterfølgende finde svaret i konklusionen. Der må aldrig komme noget nyt i konklusionen, dvs. konklusion er kun en opsamling af rapporten. Vælger du at lave delkonklusioner undervejs i opgaven, vil din endelige konklusion ikke blive så lang. 9

10 Eventuel perspektivering Perspektivering handler kort sagt om at sætte din opgave i relation til noget andet, du kender om emnet. Det er ikke et krav, at du har en perspektivering i din fagprøve. Det kan dog i nogle tilfælde være relevant. En perspektivering kan indeholde en sammenholdelse af konklusionen til andre virksomheder, der har arbejdet med det samme. Eller til noget, der er sket i offentligheden, der har relevans for din opgave. Perspektivering kan også være et afsnit, hvor du ser fremad i forhold til dit emne. Medtag kun perspektivering, hvis det er relevant for din opgave. Procesevaluering Det er et krav i bekendtgørelsen, at du skal lave en procesevaluering. Det betyder, at du skal evaluere, hvordan din proces med din fagprøve et gået og forholde dig kritisk til, om der var noget, der kunne være gjort mere optimalt. Du kan med fordel spørge dig selv Nåede jeg det mål, jeg satte mig?. Forhold dig til, hvad det var, der gjorde, at det gik godt eller at det ikke gik så godt som forventet. Det kan være, at der ikke var så mange, der svarende på dine spørgeskemaer, eller at du ikke har fået de informationer, du havde behov for fra din praktikplads. Litteraturliste En litteraturliste er en samlet liste over materiale, du har brugt i din opgave, fx bøger, artikler, musik og links. Pointen med litteraturlisten er, at læseren kan finde de kilder, du angiver i opgaven. Du kan få gode råd til, hvordan din litteraturliste kan opbygges på 10

11 5. Eksamen Til selve eksaminationen er der afsat 30 min. pr. elev inklusiv votering. Eksaminationen omfatter følgende punkter: Præsentation af dig selv og eksamensoplæg (8-10 min.) Diskussion af rapporten (10-15 min.) Votering Karaktergivning Da karaktergivningen skal bestå af en helhedsvurdering af din skriftlige rapport og din mundtlige fremlæggelse, betyder den mundtlige præsentation af dit fagprøvearbejde derfor også noget for den endelige karaktergivning. Det er vigtigt, at du forbereder en god præsentation af din rapport og tænker over, hvilke spørgsmål din vejleder kunne finde på at stille dig. Her kan du evt. fremhæve følgende: Hvad der motiverede dig? Hvorfor du valgte netop det emne Dit teorivalg i relation til det, du har skrevet De overvejelser, du har gjort dig om handlings- og tidsplan Evaluering af dit løsningsforslag Hvilken betydning dit forslag har for virksomheden Hvad så nu? Et alternativt løsningsforslag Implementering af din løsning Husk at medbringe et eksemplar af dit materiale til både eksaminator og censor. Ifølge eksamensbekendtgørelsen er eksamen åben for alle. Det betyder fx, at din oplæringsansvarlige og andre kan overvære din eksamen. Under præsentationen er det vigtigt, at du fortæller noget, der ikke er med i din opgave. Det kan være noget, der bygger oven på opgaven eller noget, der relaterer sig til denne. 11

12 Bilag 1. Tidsplan for fagprøveforløbet Hvornår Perioden umiddelbart før, under og efter sidste skoleophold med obligatoriske fag Dato for aflevering af fagprøvekontrakten Dato og tidspunkt for aflevering af fagprøven Dato og tidsdpunkt for fremlæggelse og forsvar af fagprøven * Hvad Orientering fra vejleder om fagprøven og forløbet. Elev og oplæringsansvarlige i virksomheden drøfter emnevalg og udarbejder udkast til problemformulering. Forslag til emnevalg og eventuelt udkast til problemformulering diskuteres med vejlederen. Vejledning Elev og vejleder taler om opgavebeskrivelse/emnevalg. Opgavebeskrivelsen godkendes af vejleder og oplæringsansvarlige. Fagprøvekontrakten udfyldes, underskrives og sendes (gerne elektronisk) til IBC. Fagprøvekontrakten er godkendt, hvis ikke din vejleder har kontaktet dig senest 8 hverdag efter afleveringsdatoen. Færdiggørelse Frem til afleveringsdatoen besvarer vejlederen kun konkrete spørgsmål. Opgaven afleveres i administrationen på IBC i 3 eksemplarer. Sender du opgaven pr. post, anbefaler vi, at den sendes anbefalet. Du modtager et brev fra IBC med datoer og tidspunkter, som vedrører dit fagprøveforløb. 30 minutter pr. elev 12

13 Bilag 2. Fagprøvekontrakt Fagprøvekontrakt Speciale: Fagprøvekontrakten skal afleveres senest den: Elev cpr-nummer: Elevnavn: Adresse: Telefon og mail: Oplæringsansvarliges navn: Adresse: Telefon: Vejleder på IBC: Vejleders mail: Der skal vedlægges et bilag, hvor du tydeligt opridser din opgavebeskrivelse, hvor følgende punkter skal indgå: Indledning Idé Mål Problemformulering* Eventuel afgrænsning Virksomheden bekræfter hermed: at fagprøven jævnfør problemformuleringen kan gennemføres i vores virksomhed at eleven har fri til at skrive projekt i henhold til gældende bekendtgørelse at der er aftalt og planlagt tid til gennemførelsen af fagprøven eventuelle udgifter i forbindelse med fagprøven afholdes af virksomheden Dato: Oplæringsansvarliges underskrift Elevens underskrift * Hvis der bliver behov for at ændre i problemformuleringen, skal denne godkendes på ny af både den oplæringsansvarlige og af vejlederen. Der må gerne ændres i formuleringen af idé og mål. 13

14 Bilag 3. Bedømmelsesskema Navn: Dato: Nedenstående bedømmelseskriterier er baggrunden for karakteren: Kriterier: 1. Sammenhæng mellem problemformulering, afgrænsning, indhold og konklusion 2. Rapportens opbygning Bedømmelsesniveau* A B C D 3. Rapportens læsbarhed 4. Rapportens layout og formalia 5. Behandlingsdybden i rapporten 6. Teorianvendelse og det faglige niveau i rapporten 7. Selvstændighed i forbindelse med informationssøgning 8. Dokumentation for rapportens konklusion(er) 9. Hvis opgaven er overvejende praktisk da: 9.1. Rapportens praktiske anvendelighed 9.2. Rapportens handlingsorientering 10. Hvis rapporten overvejende er teorisk da: Det teoretiske niveau Rapportens handlingsorientering 11. Procesevaluering Procesevaluering 12. Fremlæggelse: Elevens præsentation af rapporten Den mundtlige diskussion Den mundtlige perspektivering/kritik * Bedømmelsesniveau A: Udmærket - karakteren 10 eller 12 B: Middel - karakteren 4 eller 7 C: Det netop acceptable - karakteren 2 D: Usikker - karakteren 00 eller -3 14

15 Kontakt IBC : Studiesekretær Dorte B. Skov, Kolding tlf.: mail: IBC International Business College Birkemosevej 1, 6000 Kolding Dr. Margrethes Vej 6-12, 6200 Aabenraa Studiesekretær Hanne B. Ahrendsen, Kolding tlf.: mail: Studiesekretær Pia T. Nielsen, Kolding tlf.: mail: Studiesekretær Betina Hansen, Aabenraa tlf.: mail: Anne T. Gryning, Praktikcentret tlf.: mail: 15

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb For censorer. Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen

IBC International Business College Hovedforløb For censorer. Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen Krav til fagprøven Censors opgave 7-trins skalaen Krav til fagprøven Generelle krav Fagprøven har til formål at: evaluere elevens opnåede faglige, personlige og generelle kvalifikationer inden for det

Læs mere

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk - information til lærlinge, læresteder, vejledere og censorer Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Aqqusinersuaq 18 Postboks 1038 3900 Nuuk Tlf.:

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Uanset om du er i gang med en uddannelse til butiksmedhjælper/eventassistent, eller du er ved at uddanne dig inden for kontorservice /kundekontaktcenter,

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Formål med fagprøven

Formål med fagprøven Formål med fagprøven Eleven skal kunne: Formulere en idé Fastsætte mål Planlægge og gennemføre en opgave indenfor et afgrænset arbejdsområde Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice LMH august 2017 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål... 3 2. Organisering af prøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College INFORMATION OM den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt informationshæftet og om den afsluttende prøve på trin 1... 3

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 4. april 2008 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115 lærere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet Bioanalytikeruddannelsen, UCL April 2013 Forudsætninger: jf. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse nr. 652 af 29/6-2009 Kap. 5 11: Prøverne på uddannelsens

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Bedømmelse af specialer på 7. BK

Bedømmelse af specialer på 7. BK Bedømmelse af specialer på 7. BK på Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 20.01.2014 / TF Bedømmelse af specialer på 7. BK På uddannelsen

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016.

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016. EKSAMENSPROJEKTET Oplæg 7. januar 2016. Oversigt: Tilmelding/regler. Arbejdsprocessen og vejledningen. Synopsens indhold. Den mundtlige eksamen. At det er en eksamen betyder, at regler og frister skal

Læs mere

Bedømmelse og karakterer

Bedømmelse og karakterer Bedømmelse og karakterer Fagkonsulent Lena Bagge Ejendomsservicetekniker uddannelsen Side 1 Rammer og regler for prøven Svendeprøven Tilrettelæggelse og beskrivelse af prøven Information og vejledning

Læs mere

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag Eksamensprojekt for HF Enkeltfag 2017/18 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU)

Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU) Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU) Adgangsforudsætninger Forudsætningen for at kunne indstille sig til eksamen i afgangsprojektet er, at den studerende er fritaget

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik *

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Februar 2007 / PNB Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes eksamener med udgangspunkt i skriftlige

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Februar 2014 version

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx Senest opdateret: september 2013 Svarene i FAQs om prøve i studieområdet har karakter af råd og vink fra fagkonsulenten, og er baseret på læreplanen og eksamensbekendtgørelsen.

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR Side 1 af 11 FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fagprøvens formelle grundlag 2 Formålet med fagprøven 2 Plan for fagprøveforløb 2 Fagprøveaflevering 4 Tekniske retningslinjer (sideopsætning

Læs mere

BA-projektet Foråret 2018

BA-projektet Foråret 2018 BA-projektet Foråret 2018 Information og gode råd Jan Møller Jensen, Department of Marketing and Management Agenda 1. Bibliotekets services! 2. Formalia (fagbeskrivelsen og faghjemmesiden) 3. Husk at melde

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 23 & 30/11-2007 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

Den korte version + bilag

Den korte version + bilag Det tværfaglige eksamensprojekt på HF-e og HF2 projektdagene: 26. april 29. april 2011 Den korte version + bilag 1. Fagene 2. Tilmelding 3. Før projektugen 4. Projektdagene: fra tirsdag den 26. april til

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere