FRØKEN JENSENS KOGEBOG SEKSTENDE OPLAG KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1909

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRØKEN JENSENS KOGEBOG SEKSTENDE OPLAG KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1909"

Transkript

1 FRØKEN JENSENS KOGEBOG SEKSTENDE OPLAG KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1909

2 Husførelsen. Hvor ofte hører man ikke, vore Husmødre beklage sig over det store Arbejde, som Husførelsen og særlig den daglige Levemaade paalægger dem. Grunden hertil naa nærmest søges i Mangel paa tilstrækkelige Kundskaber paa det huslige Omraade eller i mange Tilfælde paa den fornødne Interesse for Sagen. Enhver Gerning om end nok saa dagligdags, vil altid kunne afvindes Interesse eller drives til en vis Fuldkommenhed; dermed mener jeg ingenlunde, at Husmoderen udelukkende skal leve for Husvæsenet alene, dertil er der for mange andre og store Krav, som gøre sig gældende. Hendes første Pligt maa være at gøre sig bekendt med sin Mands Indtægter for derefter at indrette sit Hjem, saa at Udgifterne kommer til at staa i passende Forhold lil Indtægterne, samt fremfor alt al føre et meget nøjagtigt Regnskab; mange Smaaudgifter, som ofte ville kunne udelades, vil hun da faa Øje for, og Regnskabsbogen bliver i de fleste Tilfælde en god Ledelraad for næste Aars Indkøb, baade hvad Kvantum og Pris angaar. Husmoderen maa dernæst søge af indrette sit Hus og den øvrige Gerning paa'en saa let og overkommelig Maade, at der bliver Tid tilovers til Udførelsen af alle de andre Arbejder og husmoderlige Pligter, der paahvile hende; selv ikke de ubet}'deligste Ting maa savne hendes kyndige Overblik. Hjemmet faar \

3 II altid Præg af den ledendes Styrelse, og som Følge deraf afhænger Husets forskellige Medlemmers daglige Velvære for en stor Del af hendes huslige Evner. Det, at skulle bestemme Maden, der skal serveres til de forskellige Maaltider, er for mange et vanskeligt Punkt at komme over, ja det føles ofte som en umaadelig Lettelse, naar Middagsmaden er bestemt, og de huslige Pligter tilsyneladende hvile for den Dag. At bestemme Maden for en enkelt Dag ad Gangen er baade besværligt og bekosteligt, der maa absolut lægges en Plan for flere Dage, det sparer Tid baade for Husmoderen og Tyendet. Maaske kan del synes at være en temmelig let Sag at tilberede Maden, hvor alt det fornødne er til Stede, men her maa igen et vist Maadehold gøre sig gældende. Kunsten, finder jeg, er at opnaa et godt Resultat med kun smaa Midler til Raadighed. Det jeg i herværende Værk har haft for Øje, er: afskaffe sig rig Afveksling i den daglige Levemaade ved en billig og letfattelig Fremgangsmaade, med andre Ord søge at simplificere vore nu brugelige Retter, som for en stor Del skrive sig fra franske og engelske Opskrifter, saa de blive tilgængelige og overkommelige for mere borgerlige Huse, hvor Økonomi i de fleste Tilfælde spiller en væsentlig Rolle. Enhver bør stille sig det klart, at alt kan anvendes, intet maa gaa til Spilde; uden det, ingen virkelig Sparsommelighed. Hvad der egentlig har givet Anledning til denne Bogs Fremkomst, er Tanken paa mange uheldigt stillede i Samfundet, nemlig en Del af vore Tjenestepiger, og hermed tænker jeg paa baade Kokke- og Enepiger. Der forlanges ofte meget af dem i Retning af Kogekunst, medens de færreste ere i Besiddelse af Midler til at skaffe sig den ringeste Uddannelse. For dem staar da kun tilbage igennem aarelange, ofte svært indvundne Erfaringer at samle sig det Fond af Kundskaber, der er nødvendigt for kun nogenlunde at opfylde de Krav, som stilles til dem.

4 III Der har været forskellige Hensyn at tage ved Udgivelsen af denne Bog, f. Eks.: saa vidt muligt at søge at fremstille Opskrifterne saa kortfattede og dog saa forstaaelige, at enhver uden større Forkundskaber skal kunne faa Lyst til at vove Forsøget med Tilberedningen af de forskellige Retter; endvidere at vise, at det med Lethed lader sig gøre at arrangere en pyntelig Anretning uden særlig stort Arbejde eller megen Kunstfærdighed, til Trods for at Fordringerne i denne Retning ere stegen Aar for Aar. Maatte det nu lykkes mig at opnaa, hvad min Tanke har været, nemlig at lade mine mangeaarige Erfaringer paa det økonomiske Omraade komme et større Publikum til gode som en virkelig Støtte og Raadgiver, samt søge at vække Interessen for de huslige Sysler, saa de ikke betragtes som en tung Pligt, men som en stor Opgave, der stilles enhver Husmoder, og paa hvis Løsning Hjemmets Hygge for en stor Del beror.

5 ! Naar der i Opskrifterne er anvendt Margarine, er det af Hensyn til Økonomien; Retterne kan knn vinde i Velsmag ved at tilberedes med det gode Smør. i

6 FØRSTE DEL. FROKOST-BOGEN. Varme Smaaretter. Disse ere meget anvendelige til Frokost, Mellemretter ved Middagen samt til Aftensbordet, serverede zirligl og pynteligt. Det er ubetinget den billigste og for enhver Husmoder den letteste Maade, hvorved der skaffes rig Afveksling i Maaltiderne. Frokosten betragtes paa Grund af den sildige Middagstid nu mere som et større Maaltid end forhen, men har man først serveret en varm Ret, da vil det falde let at supplere denne Anretning med andre kolde Smaaretter. I dette Afsnit er tillige samlet en Del Opskrifter paa varme og kolde Kød-, Fiske- og Æggeretter samt Salater, beregnede for Frokost- og Aftensbordet, hvilket sikkert vil vinde Bifald hos de fleste Husmødre, da der ved denne Ordning skaffes dem god Oversigt over Retterne. Margarine kan benyttes til Stuvning af Fyldinger. il Krustader, Rouletter, Kroketter, Tarteletter, Piroger, Rissoller, Krustader. (Ca. 3 til hver Person.) Postejer og Timbal'er kan anvendes Lev- ninger fra foregaaende Maaltid er, saasom Hønsekød, Vildt, Fisk, kogt og stegt Kød. Disse Stuvninger hertil kan varieres paa utallige Maader; men netop paa Grund af deres Prisbillighed og store Anvendelighed til Frokost, Middag og Aften har jeg ofret dette Afsnit en længere og mere indgaaende Forklaring. Blot en saadan lille Mellemret; serveret efter Suppen, giver en almindelig Middag en vis Elegance. Frk, Jensens l ogebo;2. 1

7 SMAAKUTTER l /s Flormel, 1 Pægl koldt Vand, 7 2 Pægl Hvidtøl, 2 Teskefulde Puddersukker samt 4 Æg røres til en Pandekagedejg. Heraf 80 Krustader. Fedtet, hvori Krustaderne koges, maa være god Klaret, og Gryden, som benyttes hertil, behøver ikke at være større, end at Krustadejærnet kan faa Plads deri. Samtidig med at Klaretten kommes i Gryden, sættes Jærnet i for at opvarmes. Fedtet maa koge saa længe, til det damper svagt, først da er det tjenligt. Dejgen hældes i saa mange Overkopper, som der er Forme paa Jærnet, og heri dyppes dette, dog ikke helt til Randen; det holdes i det hede Fedt og koges, til Krustaderne ere lysebrune, da løsnes de med en Gaffel eller Spækkenaal og lægges omvendt paa Papir, for at Fedtet kan trække af. Det tiloversblevne Fedt hældes igennem en Sigte og kan benyttes oftere saafremt det ikke er blevet for mørkt; i saa Tilfælde kan det renses ved at gives et Opkog i Vand eller Mælk; naar det er stift, vil alt Bundfaldet være let at fjerne. Krustaderne kan opbevares i Blikkasser i lang Tid, men maa da, forinden Fyldingen kommes i, hensættes i en varm Ovn. 2. rislerne lægges i Vand en Times B Tid, afvadskes omhyggeligt, og derefter overhældes de med kogende Vand (blancheres) og sættes paa Ilden Krustader med Kalvebrissel. (1 Par Brisler til omtrent 16 Krustader.) med koldt Vand, dog kun saa meget som er nødvendigt til Saucen. Brislerne koges, til de ere faste, da tages de op, Hinderne fjernes, og de skæres i smaa Tærninger. Smør og Mel bages og opspædes med den afsiede Suppe til en tyk Sauce; denne jævnes (lieres) med 2 velpiskede Æggeblommer uden at komme i Kog. Der tilsættes Salt, stødt Peber, lidt Citronsaft, Graves eller Sherry og, om man synes, Champignons; til sidst Brislerne. Krustaderne serveres saa hurtigt som muligt, efter at de ere fyldte, og anrettes paa Fad, hvorpaa er lagt en sammenfoldet Serviet. Anvendelse af Æggeblommer i Fyldingen forhøjer Rettens Velsmag og Udseende, men kan udelades. H 3. ertil anvendes kogte Høns eller Levninger af Hønseretter. Saueen tilberedes som Nr. 2. Kalkun kan benyttes paa samme Maade. Krustader med Hens og Champignons.

8 E 3 4. n Pot Rejer koges og pilles, 1 9 Asparges skrælles og skæres i Krustader med Rejer 8 / og Asparges. 4 Tomme lange Stykker og koges møre (Til 20 å 25 Krustader.) i Vand med Salt Mel og Smør bages, opspædes med Aspargessuppen og lieres med 2 Æggeblommer, til sidst kommes Aspargeserne og Rejerne deri. Fylding af Hummer og Asparges kan tillaves paa samme Maade, se Nr Salpicon kaldes disse smaatskaarne Fyldinger eller Ragout'er, som anvendes i Krustader, Postejer, Rouletter, Kroketter o. s. v. 5. illaves som Nr. 4. Ganske smaa T Fiskeboller koges i Aspargesvandet. Saucen tilsættes lidt Graves. Se Nr. 180, Fiskefars stersene aabnes; Vandet, som er i Skallerne, kommes i en Kasserolle tillige med det aftagne Skæg og gives et Opkog i Fiskesuppe, tilsat M Krustader med Fiskeboller og Asparges. Krustader med Østers. (1 å 2 Øsiers til hver Krustade.) nogle Draaber Citronsaft, i Bouillon eller Vand med Tilsætning af lidt Liebigs Kødekstrakt. Suppen sis og benyttes til Saucen, som laves af Smør og Mel og spædes til en jævn Sauce; heri kommes 1 Glas Graves, stødt hvidt Peber samt den Saft, der muligvis endnu er ved Østersene; den lieres med et Par Æggeblommer. Østersene overhældes med kogende Vand og kommes i den varme Sauce. Anrettes helst straks. 7. uslingerne renses med en Børste, de sættes paa Ilden med Krustader ganske lidt Vand og Salt paa Bunden af med Muslinger. Gryden, som dækkes med et tætsluttende Laag, og saa snart do aabne sig, ere de kogte. De tages derefter af Skallerne, og Skægget samt den sorte Tarm fjernes. Suppen sis og bruges til Saucen, som tilberedes og tilsættes Vin, Citronsaft og Æggeblommer, ganske paa samme Maade som i Nr. 6. Muslinger blive som oftest betragtede som meget sundhedsfarlige; men saafremt de, nogle Timer forinden de koges, lægges i Vand tilsat lidt Eddike, vil der Ulke være noget at befrygte. i*

9 4 8. en kogte Torsk pilles i smaa D Krustader med Torsk. Stykker og befries for Skind og Ben. Mel og Smør bages, fortyndes med Fiskesuppen og tilsættes lidt Graves. Denne Sauce kan tillaves enten med Champignons eller Tomat-Puré. Vin alene kan ogsaa være tilstrækkeligt. Til sidst kommes Fisken i og vendes forsigtigt i Saucen. Bruges Champignons, da lægges een øverst i hver Krustade, og Saucen lieres med Æggeblommer. (Tomat-Puré burde aldrig savnes i nogen Husholdning, da den er meget billig at henkoge og erstatter Kødkraft i utallige Retter.) 9. Krustader med Vildt-Ragout. ester af alt Slags Vildt baade R af Dyr og Fugle kan anvendes Kødet skæres i smaa Tær- til Ragout. ninger. Saucen laves af brunet Smør og Mel, som spædes med Sky. Hvis man ikke har Sky tilovers, knuses Benene og koges i Suppe, Vand eller Mælk. Saucen tilsættes Liebigs Kødekstrakt og Salt, saa den bliver tilstrækkelig kraftig og kan krydres med forskellige Ting, som smaatskaarne Trøfler, skrællede Oliven eller Champignons. Ribsgelé eller lidt Rødvin udrørt i Saucen giver en god Smag. 10. t flækket Kalvehoved, hvoraf Tungen, Hjernen og Øjnene ere E udtagne, lægges i koldt Vand nogle Timer, for at Blodet kan trække ud; derefter renses og blancheres det og koges Dagen forud. Krustader med Skildpadde-Ragout. (1 Kalvehoved. Til 12 Personer.) Tungen kan enten bruges til Skildpadde-Ragout'en eller saltes og bruges til Paalæg. Det sættes paa Ilden i koldt Vand tilsat lidt Salt, skummes godt og koger, til det løsner sig fra Benene; da pilles Kødet af og lægges paa et fladt Fad med en let Presse paa. Naar det er koldt, skæres det i Tærninger af omtrent 1 Tommes Størrelse. Smør eller Fedt (Suppefedt) og. en Skive røget Flæsk eller kun Flæskesvær brunes, heri kommes 4 Løg, 4 Gulerødder, 2 Purreløg, 1 Selleri eller lidt Selleritop. Naar Urterne ere brunede, kommes Suppen af Kalvehovedet deri tillige med lidt Tomat-Puré og Kulør for at give Skyen en smuk Farve. Hermed koger den omtrent l 1 /^ Time, sis og hældes igen i Gryden for yderligere at koge ind, om det behøves, for

10 5 at Skyen kan blive tilstrækkelig kraftig. Smør og Mel brunes og spædes med Skyen; men Saucen maa ikke laves for tynd, da der skal tilsættes Madeira, lidt Cognac og en ubetydelig Smule Paprika (ungarsk Peber). Paa denne Maade laves en udmærket god Skildpadde-Sauce uden disse store Portioner af Kød, som ellers bruges til at afkoges for at frembringe en kraftig Sky; men hertil bidrager ogsaa i væsentlig Grad Tomat-Pureen, som selvfølgelig maa bruges med Maade, saa Smagen ikke bliver for fremherskende. Skildpadde-Sauce kan ogsaa jævnes med Sagomel, den faar da et smukt, klart Udseende. (Se Tomat-Puré i Syltebogen.) S 11. mør, et hakket Løg og Mel brunes og fortyndes med Sky og Krustader med Hachis. Tomat-Puré til en meget lind Grød, heri kommes Paprika, smaatskaarne Asier eller blot noget af den krydrede Eddike, Sukker, Salt, Vin, lidt Cognac og Kulør, saa Hachis'en faar en smuk, brun Farve. Det hakkede Kød (kogt eller stegt) kommes i til sidst. Fyldes i de varme Krustader og anrettes som sædvanlig. E 12. r en udmærket Sommerret og kan benyttes baade til Frokost, Mellemret ved Middag og til Aften. Her- Krustader å la Macedonie. til anvendes forskellige Slags friske Grøntsager, saasom Ærter, Gulerødder, Blomkaal, Bønner og Asparges; disse koges hele i Vand med lidt Sukker. Der laves en Sauce af Smør og Mel, fortyndet med Kødsuppe eller Urtevandet med Tilsætning af Liebigs Kødekstrakt og Salt. Den lieres med et Par velpiskede Æggeblommer, hvori er rørt nogle Skefulde raa Fløde. Blomkaalen skilles i sma^a. Stykker, og de øvrige Grøntsager skæres i Figurer med Chartreusekniven (om man er i Besiddelse af en saadan). Grøntsagerne vendes forsigtigt i Saucen, saa de forblive hele, og fyldes saa varme som muligt i Krustaderne. Fadet garneres med forskellige Ting, det kan være røget Laks, skaaret tyndt, rullet sammen og stillet op i en Krans om Krustaderne, røget Gaasebryst, ligeledes tyndt skaaret, eller ganske smaa Pølser; det hele pyntes med Persille.

11 6 13 rønne Ærter dampes møre i ganske lidt Vand, tilsat en G Smule Krustader med Ærter, Tunge eller Skinke. Sukker, og ophældes paa Dørslaget, hvorefter de rystes i Smør. Har man Levninger af kogt, røget Skinke eller af Oksetunge, skæres det ganske smaat og røres i Ærterne, som fyldes i Krustaderne. Anrettes efter tidligere Anvisning. 14. il Rouletter kan anvendes de T samme Stavninger, som bruges Rouletter. (2 å 3 til hver Person.) til Krustader, kun maa Saucen hertil bages op til en lind Grød; er den for tynd, revne Rouletterne. Medens Saucen endnu er varm, tilsættes nogle faa Blade opløst Husblas. Stuvningen hældes i et omtrent 1 Tomme tykt Lag paa et fladt Fad og maa helst være tillavet Dagen i Forvejen, saa Rouletterne bedre kunne formes. Med en Ske tages saa meget af Massen som en Valnøds Størrelse, dette rulles i stødt Brød til en Kugle, og saaledes vedbliver man, til det alt sammen er formet; derefter dyppes Rouletterne i piskede Æg og saa igen i Brød. Rouletterne koges bedst i en større, flad Kasserolle eller Gryde, da de ikke gerne maa berøre hinanden. Har man en Friturekurv, er det meget nemt at lægge dem deri under Kogningen, i modsat Fald bruges en Hulske til at tage dem op med. Rouletterne maa koges i rigelig Klaret, som maa være dampende hed, forinden de kommes deri. Rouletterne koges, til de ere brune og sprøde, da tages de op og lægges paa Papir, for at Fedtet kan trække af. Serveres paa Fad, hvorpaa er lagt en Serviet, og arrangeres i Pyramide. De pyntes enten med Persille, kogt i Klaret, til den er sprød, eller, som mange foretrække, med frisk, grøn Persille. 10 å 15 Minutter før Anretningen maa man begynde Kogningen. Da der hertil saavel som til alt, hvad der paneres, anvendes en Del Rasp, gør man bedst i at samle alt, hvad der bliver tilovers af gammelt Franskbrød, og tørre det i Ovnen, støde eller rulle det fint med Kagerullen og derefter sigte det igennem en Haarsigte, saa man har det parat, naar det skal bruges.

12 7 15. a Rouletter undertiden ere tilbøjelige til at revne under Kog- Rouletter i Oblat D ningen, kan Stuvningen lægges i et Stykke Oblat, som først er dyppet i koldt Vand. De formes runde og dyppes i Æg og Brød, som ovenfor omtalt, og behandles og koges paa samme Maade. 16. Ile de ved Krustader omtalte A Stuvninger kunne indrulles i Rouletter med Fars. (Se Fars Nr. 180.) Kød- eller Fiskefars, eftersom det bedst passer til Stuvningen. Farsen hertil maa da ikke være for lind; de rulles som ovenfor omtalt i Brød, Æg og i Brød igen, og koges. Til Rouletter serveres forskellig Slags Sauce, som maa passe til den Stuvning, Rouletten bestaar af. Den letteste Maade at erholde Saucen paa er, samtidig med at man laver Jævningen til Rouletterne, da at holde noget af den tilbage, som saa yderligere opspædes, naar den skal bruges. Til sidst lieres den med Æggeblommer. Til Sauce til circa 12 Personer er 3 å 4 Æg tilstrækkeligt. Den kan tillaves meget pikant med forskellige passende Tilsætninger, saasom smaat skaarne Trøfler, Champignons, skrællede Oliven, Kapers, Asparges, Rejer eller Hummer og Tomat-Puré. Til en almindelig daglig Middag kan det være meget velsmagende kun med lidt Vin i Saucen. 17. ertil bruges i Almindelighed de H smaa billige Østers, og i Regelen bruges kun 1 Østers til hver Roulet. Østers-Rouletter med Østers-Sauce. Østersen dækkes med Fiskefars, rulles, formes og behandles ganske som efter de foregaaende Opskrifter. Østers-Saucen tillaves paa følgende Maade: Skægget af Østersene koges i Vand med nogle Draaber Citronsaft; Smør og Mel bages og spædes med den afsiede Suppe til en passende jævn Sauce, som lieres med Æggeblommer og tilsættes lidt Graves og den Saft, der er løben af Østersene. Det giver Retten en forhøjet Smag, om der i Saucen kommes Østers, disse maa da først overhældes med kogende Vand, inden de lægges i Sauceskaalen og overhældes med Saucen.

13 8 18. isse Rouletter, som egentlig ikke D Kartoffel-Rouletter. ere andet end almindelig Kartoffelmos, bruges meget til at garnere Stege og forskellige Kødretter med. Til 12 Personer bruges 1 / 2 Fdkr. store Kartofler, disse skrælles og koges i Vand og Salt. Naar de ere møre, hældes Vandet fra, og enten stødes de med en Træstøder, eller ogsaa benyttes en Puré-Sigte til at gnide Mosen igennem. 1 / 4 & Smør, 3 Æggeblommer, Salt og Peber røres deri; de formes og rulles i Æg og Brød og behandles som andre Rouletter. 19. an tillaves akkurat paa samme Kroketter. K Maade og af de samme Bestanddele som Rouletter. Forskellen er kun den, at Kroketterne rulles langagtige i circa 2 Tommers Længde. De kunne tillige rulles i Form af en Pære. Hertil Sauce ligesom til Rouletter, se Nr mør og Mel bages og spædes med S Suppen af Brislerne til en tyk Kalve-Kroketter. (1 Par Brisler og 1 % Kalvekød; heraf mindst 20 Kroketter.) Sauce (se Rouletter), denne lieres med 2 Æggeblommer og tilsættes 4 Blade opløst Husblas, Salt, Peber og nogle Draaber Citronsaft, til sidst de groft hakkede Brisler og det kogte, hakkede Kalvekød. Koges og behandles efter de foregaaende Anvisninger. Disse Krokelter lægges paa Fadet som Garniture uden om stuvede Grøntsager. 21. L aves af Butterdejg eller af Mørdejg. 1 Mel, Va koldt Smør (2 å 3 til hver Person.) Tarteletter. (Mørdejg.) eller Margarine, Va P æ gl koldt Vand, 3 Æggeblommer samt ganske lidt Salt æltes hurtigt sammen og lægges derefter i et Klæde; den hensættes paa et koldt Sted for at hvile og maa mindst staa Va Time, forinden den bruges. Dejgen udrulles tyndt, og hermed beklædes smaa riflede Kageforme indvendigt. For at Dejgen ikke skal falde sammen under Bagningen, maa Formene fyldes med tørrede Ærter. De sættes paa Kagepladen og bages ved god Varme, til de ere lyse- Drune. Ærterne hældes da af, og Formene lægges omvendt for

14 9 lettere at slippe fra. Det er i økonomisk Henseende absolut at anbefale selv at bage Tarteletter fremfor at bestille dem hos Konditoren. Udgiften til Formene er kun en Bagatel, og disse ville ofte senere kunne finde Anvendelse ved Tillavningen af andre Retter. Har man et større Antal Forme, sparer det baade Tid og Brændsel. Ærterne opbevares og kan ofte benyttes. Alle de til Krustader beskrevne Fyldinger kan ligeledes bruges til Tarteletter og tillaves ganske paa samme Maade. 22. utterdejg bliver i Regelen betragtet som meget vanskelig at til- B Butterdejg. lave, men det er langt fra Tilfældet; kun fordres der en god Ovn og bedste Sort Mel samt kold Margarine. Butterdej g er tillige meget anvendelig og bruges til Servering af mange forskellige Retter. Om Vinteren er det lettest at lave en god Butterdejg, om Sommeren derimod maa den enten lægges paa Is eller i Isskab. Fremgangsmaaden er følgende: 1 1B Flormel lægges paa Kagebrættet, og 1 & kold Margarine (heraf tages omtrent det halve) blandes med Melet, til det er ganske fint smuldret. For at undgaa at bruge de varme Hænder gør man bedst i dertil at benytte sig af en større Kniv og dermed hakke Mel og Smør sammen. Naar det er tilstrækkelig godt blandet, laves et Hul i Midten af Melet, og deri hældes 1 / 2 Snapseglas Eddike samt 1 Pægl koldt Vand; det bearbejdes stadig med Kniven, til det bliver en sejg Dejg, denne samles til sidst med en hurtig og let Haand, udrulles med Kagerullen til en stor Plade, og derpaa fordeles Resten af Margarinen i smaa Klumper. Dejgen foldes først sammen i 3 Dele og derefter igen i 3 Dele paa den anden Led, ganske som man sammenfolder en Serviet, og lægges i et Klæde for at hensættes en Times Ti,d paa et koldt Sted. Saaledes udrulles og sammenfoldes derefter Butterdejgen 4 å 5 Gange med nogle Minutters Mellemrum, men det maa ikke foregaa i et varmt Køkken, og kun ganske lidt Mel uden for Vægten maa benyttes til Rullen og Brættet. Dejgen er efter denne Behandling færdig til at bruges til forskelligt Bagværk. Af Butterdejg kan laves en større Portion paa een Gang, dog maa den opbevares paa et koldt Sted og være godt tildækket,

15 10 da Dejgen ellers faar en tør Skorpe. Som Regel bages Butterdejgen gerne den Dag, den skal serveres, men kan udmærket godt bages den foregaaende Dag; den maa da forinden Anretningen gennemvarmes i Ovnen, saa den bliver sprød. Rissoller. (1 % Mel til Butterdejg lit 12 Personer.) 23. ertil bruges Butterdejg, som udrulles temmelig tyndt og af- H skæres med Kagesporen i en 2 å 3 Tommers Kvadrat. Fyldingen, som benyttes hertil, kan laves ganske paa samme Maade som til Rouletter (se Nr. 14). Af denne stive, kolde Fylding tages en Dessertskefuld, som lægges paa den ene Halvdel af hvert Stykke Dejg; Kanterne bestryges med Æg, bøjes mod hinanden og trykkes fast sammen. Rissollerne overstryges med Æg, dyppes i Rasp og koges i Klaret. De anrettes i Pyramide paa et Fad, hvorpaa er lagt en sammenfoldet Serviet, og pyntes med Persille. Hertil kan, ligesom til Rouletter, serveres en Sauce, som passer til Fyldingen, men som oftest spises de foruden. Fylding til Rissoller kan laves af Levninger af Høns, Kalkuner, Duer, Kalvebrissel; se forøvrigt Krustader. 24. om Fylding i Rissoller kan anvendes Leverpostej, se Nr. 227; S deraf lægges et Stykke paa hver og behandles som ovenstaaende. Rissoller med Leverpostej. 25. krællede og kogte, melede Kartofler stødes til Mos, deri kom- Kartoffel-Rissoller. S mes lidt stødt Peber, Salt, fint hakket Persille og Skalotter samt et Par Æg. De rulles i Æg og Brød og koges i Klaret. Rissollerne serveres varme til Steg eller Kødretter. De kunne tillige tillaves med fint hakket Skinke. 26. isse laves af Mørdejg (se Tarteletter Nr. 21). Forøvrigt er D Piroger. (1 % Mel Til 12 Personer). Fremgangsmaaden den samme som ved Rissoller, kun at Pirogerne formes som Halvmaaner. Spises med eller uden Sauce.

16 utterdejg (se Nr. 22) udrulles lil B omtrent 1 / 4 Tommes Tykkelse Smaa Postejer. (2 å 3 Postejer lil hver og udstikkes enten med en Blik form Person. Af i % Mel faas eller et Glas af mindst 2*/ 2 Tomme i omtrent 30 Postejer.) Diameter til runde Kager. Halvdelen af disse kegges paa Kagepladen, den anden Halvdel udstikkes i Midten med et Snapseglas, saa de faa Form af Kranse. Bunden smøres med Æg, og Kransene lægges ovenpaa. Samtidig med at man bager Postejerne, lægges de smaa Laag ved Siden af paa Pladen, og baade disse og Postejerne pensles ovenpaa med Æg, men der maa ikke komme noget ned om Siderne, da det vil forhindre Postejerne i at hæve sig; de bages lysebrune ved stærk Varme. Med Forsigtighed fjerner man den Butterdejg, som under Bagningen har hævet sig i Midten af Postejen, for at der kan blive Plads til Fyldingen. De samme Slags Fyldinger, som kommes i Krustader, anvendes ogsaa til Postejer; disse maa være godt varme, forinden de fyldes. Laagene kan udelades, og i Stedet for lægges øverst enten en Champignon eller en Oliven, ganske som det passer til Fyldingen i Postejerne; bestaar denne for Eksempel af stuvet Fisk, kan der lægges en Østers som Laag. Bruges Laagene ikke, kan de dyppes i Æg og Sukker og bages som Smaakager. 28. rtlerdejgen hertil udrulles i Smaa Vol au vent'er. B samme Tykkelse som til de (1 Mel til Bullerdejg smaa Po steier: men Kagerne, som af- til 12 Personer. 1 Vol stikkes, maa være mellem 3 å 4 Tommer i Gennemsnit; de udstikkes og pensles med Æg, ganske som beskrevet ved Postejer, og hertil bruges de samme Fyldinger, dog ikke saa smaat skaarne. Til Vol au vent hører ikke Laag. 29. ønsene rengøres, blancheres og H koges, til de ere møre; da hen- sættes de i Suppen for at afsvales (lages de straks op, bliver Kødet let tørt). Vol au vent med Høns og Grenærter. (2 Ærter og S Høns. Til 12 Personer.) Naar de ere kolde, afskæres Hønsekødet i smaa Stykker uden Ben. Smør eller Fedtet, som skummes af Hønsekødsuppen,

17 12 bruges til Saucen; denne bages med Mel og spædes med Suppen og Ærtevandet til en god Frikassé-Sauce, som, hvis man synes, kan lieres med 4 Æggeblommer til denne Portion. Der maa laves saa rigeligt af denne Sauce, at der kan tages fra til at fylde i Sauceskaalene, forinden Hønsekødet kommes i for at varmes. Frikasseen anrettes højt i Midten af hver af de smaa Vol au vent'er, og herover lægges Ærterne som Pynt. Bruger man henkogte Ærter, kan Daasen blot sættes i kogende Vand og varmes paa denne Maade. Det er unødvendigt at ryste Ærterne i Smør til denne Ret. Sauce piquante (se Nr. 612) med Perleløg er meget velsmagende til kogte Høns. Særlig økonomisk er det at koge Hønsene Dagen i Forvejen. Kødet skæres da bedre i passende Filet'er til Frikasseen, og hvad der ellers er tilbage pilles omhyggeligt af og kan bruges til Hønse-Salat (se Nr. 233). Benene sættes atter paa Ilden enten i tynd Suppe, om man har det, eller i Vand med Salt og en god Suppevisk. Naar det har kogt en Times Tid, tilsættes Ærtevandet samt lidt Liebigs Kødekstrakt. Af denne Suppe kan laves en meget god Sauce, lieret med Æggeblommer, og Hønsekødsuppen er da sparet og kan benyttes til Suppe til Middagen. 30. B rislerne renses, blancheres og koges paa samme Maade som Vol au vent med Nr. 2. Fyldingen laves ligeledes som til Kalvebrissel. (3 Par Brisler. Til 12 Personer.) Krustader, dog maa Brislerne hertil helst skæres i lidt større Stykker. Vol au vent, fyldt med Brisler, pyntes med Champignons. 31. ette er en udmærket Ret til Frokost eller Aftenselskab og til- Vol au vent med D med meget billig (se Tillavningsmaaden Skildpadde-Ragout. il Kalvehoved. Til 12 i Nr. 10.) Hertil skæres Kødet i Tærninger paa omtrent 1 Tommes Størrelse. Personer.) Ragout'en, som serveres i Vol au vent'en, kan pyntes med ganske smaa Fiskeboller, lagte i en Stjerne ovenpaa, med Æg, Kastanier, Trøfler, Champignons eller Oliven. Foruden disse Opskrifter, og hvad der tidligere er omtalt til Fylding af Krustader. Rouletter, Tarteletter og Postejer, kan der til Ragout til

18 13 Vol au vent anvendes Rester af Gaase- og Andesteg, kogt eller stegt Kalkun, Duer samt alt Slags Vildt. 32. o Bunde af Butterdejg udrulles T til omtrent 1 / 8 og l Stor Vol au vent. J A Tommes Tykkelse. Af Fadet, hvorpaa Vol au vent'en skal anrettes tages et Maal; dette gøres lettest ved at klippe en Form af Papir og efter det afskære Dejgen med Kagesporen; men da den under Bagningen trækker sig sammen, maa Dejgen være mindst x / 2 Tomme større i Omkreds, end Maalel er. Bunden, som er den tyndeste Plade, lægges paa Kagepladen og smøres med Æggehvide. Den anden Plade udskæres til en Krans af omtrent 2 Tommers Bredde, og denne lægges oven paa Bunden og smøres ligeledes med Æg, dog uden at der kommer noget paa Kanterne. Resten af Dejgen udskæres til smaa Snitter eller Figurer; disse bages sammen med Vol au vent'en i en god varm Ovn og bruges til at pynte med. Naar Butterdejgen skal være smuk lysebrun, er det ofte nødvendigt at dreje Vol au vent'en, saa den bliver ens bagt. Heri kan anrettes- Fiske-Filet med Champignons, stuvede Østers, do. Torsk med Hummer, Fiskeboller med Rejer og Asparges, do. i Ragout af Høns eller Kalkun i Champignons- Sauce, Ragout af Kalvebrissel, Andesteg med Oliven, Oksetunge do. do. eller med Kastanier eller Trøfler, Skildpadde-Ragout og forøvrigt alle andre Ragout'er, som findes omtalt og anvist Tilberedningen af. 33. eri lægges stegte Duer, parterede i 2 eller 4 Dele. En brun H Sauce laves af Smør, Mel og Skyen. Vol au vent med Duer. Der kan tilsættes syltede Perleløg, Skalotter eller Pickles. Saucen hældes over Duerne, som arrangeres i Vol au vent'en, og anrettes saa varm som muligt.

19 erme er en smuk Garniture om D Butterdejgs-Rand. forskellige Kød- og Fiskeretter, hvortil Butterdejg overhovedet kan passe. Dejgen udrulles i en Plade af 1 j 2 Tommes Tykkelse; heraf udskæres en Bund saa stor som Fadet, hvorpaa den skal anrettes. Midten af Bunden udskæres, saa der bliver en Krans paa 2 Tommers Bredde; denne smøres med Æggehvide og bages ved god Varme. Forinden Randen sættes i Ovnen, kan der med Kagesporen ridses nogle Streger eller Figurer ovenpaa til Pynt. 35. n Postej maa bages i Form, E Store Postejer. enten Fajance eller en ganske almindelig Blikform med fast Bund. Hønse-Postej Til Metalform maa anvendes Mørdejg til Beklædning, da Postejen ellers med Tomat-Sauce. (1 % skrabet Fisk til Fars, 3 Høns. Til 12 Personer). er udsat for alt for stærk Varme. Bages den i Fajance, kan Mørdejgen udelades, og Fadet beklædes med et Lag Fars, men Laaget maa være af Dejg. Mørdejgen hertil laves af 1 ^ Mel (se Nr. 21). Den udrulles temmelig tynd, og hermed beklædes den smurte Form; men Dejgen maa være saa rigelig, at den hænger 1 Tomme ud over Formens Rand. Et Lag Fiskefars (se Nr. 180), omtrent 1 Tomme tykt, lægges over Mørdejgen baade paa Bunden og op ad Siderne. 3 Høns koges møre, og Kødet heraf skæres fra Benene og lægges i Midten af Formen. Smør og Mel bages og spædes med Suppen af Hønsene til en tyk Sauce, som tilsættes Tomat- Puré efter Smag, samt 1 Glas Madeira eller Sherry. Der hældes saa meget Sauce i Formen, at den nogenlunde dækker Kødet. Et Laag af Fars lægges over og til sidst et Lag Mørdejg. Kanten, som hænger uden om Formen, bøjes op paa Laaget, saa det slutter godt. Laaget pensles med Æg, og Postejen bages en Times Tid i en god varm Ovn. Ved Anretningen sættes Formen paa et Fad, hvorpaa er lagt en sammenfoldet Serviet. Formen skjules ved, enten at hæfte en Serviet omkring den, eller man benytter et broderet Baand, som man har til samme Brug. Saucen til Postejen laves samtidig med, at man laver den, som kommes over Kødet. Denne Regel

20 15 gælder for a'ile de efterfølgende Opskrifter paa Postejer og Timbarer. Saucen raaa fortyndes og, om fornødent, tilsættes mere Tomat-Puré og Vin. I Sauceskaalen kan kommes ganske smaa Fiskeboller. Den samme økonomiske Maade, hvorpaa Hønsene ere benyttede i Nr. 29, kan ogsaa anvendes her. Champignons kan træde i Stedet for Tomater. 36. aves paa L Nr. 35. samme Maade som Postej med Kyllinger. 37. n Form beklædes med Mørdejg E (se Nr. 21) og Fiskefars (som Postej Nr. 35). Rødspætter paa mindst l 1 /^ <8 med Fiske-Filet. Stykket flaas og rengøres. Kødet skæres fra Benene; afliver Rødspætte bliver (6 Rødspætter. Til 12 Personer.) saaledes 4 Filet'er. Disse rulles hver for sig som en Snegl og sættes tæt sammen i Formen. Herover hældes en Sauce, som laves af Smør og Mel og opspædes med den Suppe, som er kogt paa Fiskebenene. Den maa være god jævn og tillaves med lidt Graves samt Champignons eller Kapers. Til den Sauce, som hældes over Fisken i Formen, behøves ikke Æg, hvorimod Resten fortyndes og lieres med 3 å 4 Æggeblommer, forinden den serveres. Til Postej kan endvidere benyttes Helleflynder, Laks, Gedder og Aal. Bages en god Time. 38. ormen hertil behandles som til F de foregaaende. Østersene og Postej med Østers. Saucen tilberedes som beskrevet i Nr. 6. Postejen fyldes med Østers, og derover hældes en god Sauce, lavet af Smør, Mel og Fiskesuppen, kogt paa Fiskebenene fra Farsen, Skægget af Østersene, Østersvandet og nogle Draaber Citronsaft. Deri kommes Graves. Den øvrige Sauce fortyndes og lieres med Æg. I Sauceskaalen kan kommes Østers; disse maa da først overhældes med kogende Vand. Bages en Times Tid. 39. ehandlingsmaaden er den samme B som for Postej med Østers. (Se Tilberedning af Muslinger i Nr. 7.) Postej med Muslinger.

21 r en udmærket Anvendelse af Postej med Haresteg. E Rester af Haresteg. Formen beklædes med Mørdejg (se Nr. 21) og Fars. Denne kan enten laves af Vildt, Oksekød, Kalvekød eller Svinekød (se Fars Nr. 177). Naar Harekødet er pillet af Benene, koges disse i Mælk, og denne Sky blandes med, hvad der ellers er tilovers af Sky eller Sauce fra Stegen. Smør og Mel brunes og spædes med Skyen til en god Vildt-Sauce, som maa have en smuk lysebrun Farve; er den ikke tilstrækkelig kraftig, kan den forbedres med lidt Liebigs Kødekstrakt, Fløde, og til sidst udrøres en lille Skive koldt Smør i Saucen. Kødet lægges i Midten af Formen, og herover hældes noget af Saucen, derpaa lægges et Lag Fars og til sidst et Laag af Mørdejg, som pensles med Æg og kan pyntes ovenpaa med Figurer, udskaarne af Dejgen. Bages 1 Time ved god Varme. Resten af Saucen serveres til Postejen. Hertil spises Gelé af Ribs eller Tyttebær. 41. il denne Postej hører egentlig en Postej med Dyresteg. T Fars af Vildt (se Nr. 179), men ofte anvendes Okse-, Kalve- eller Svinekød dertil. Formen beklædes som beskrevet i Nr. 35, og forøvrigt anvendes Levninger af Dyrekød ganske paa samme Maade som til Postej med Haresteg. Der kan imellem Kødet i Postejen kommes enten Oliven, Kastanier eller Trøfler, men det er ikke nødvendigt. 42. uglene hertil spækkes og steges Postej med Agerhøns, F i Mælk. (Se Tilberedning af Ederfugle, Vildænder, Fuglevildt.) Til Postej bruges egentlig Jærper eller Snæpper. kun Kødet, som skæres af Brystet; Benene koges af i Mælk til Saucen. Forøvrigt kan benyttes den samme Fremgangsmaade som ved de 2 foregaaende Postejer. Spises med Vildt-Sauce, Æble-Kompot, Æble-Gelé eller Æble- Mos. 43. D isse skæres op i Ryggen, Benene fjernes (dog kun Ryg- Postej med Kramsfugle. benet), og Fuglene fyldes med Vildtfars som Nr I hver Fugl lægges en lille Kugle af Farsen, og derefter sys de sammen i Ryggen, brunes i Smør og steges

22 17 omtrent møre enten i Ovn eller Gryde, men de blive bedst, hvis man har lidt god Sky eller Suppe til at dryppe dem med under Stegningen. Formen beklædes med Mørdejg (se Nr. 21) og Fars som Nr. 35. Traadene, hvormed Fuglene ere syede sammen, trækkes ud, og derefter nedlægges Fuglene i Lag i Midten af Formen med et tyndt Lag Fars imellem. Øverst i Formen lægges Fars og til sidst Mørdejg, smukt pyntet med Figurer, udskaarnc med Kagesporen. Postejen pensles med Æg og bages 1 Time i en god varm Ovn. Hertil spises en kraftig Skysauce, som laves af Skyen fra Fuglene, tilsat Liebigs Kødekstrakt, om det behøves, og jævnet med Sagomel. Til denne Postej serveres enten Æble-Kompot eller Æble-Mos. 44. n Form beklædes med Mørdejg E (se Nr. 21) og Fars af Kalve- Postej med Duer. (6 å 8 Duer. Til 12 Personer.) eller Svinekød. De i Forvejen stegte Duer skæres i 4 Dele, Brystbenet tages ud, eller, om man synes, kan man benytte Brystet alene. Kødet lægges i Midten af Formen, og herover hældes en god, brun Sauce, lavet af Smør, Mel og Skyen fra Duerne; heri kommes syltede Peiieløg. Derover lægges igen et Lag Fars og Mørdejg. Resten af Saucen anrettes til Postejen, som pyntes med Spyd. 45. maa riflede eller glatte Forme Smaa Postejer S beklædes med tyndt udrullet i Forme. Butterdej g og fyldes under Bagningen med Ærter, for at de ikke skulle falde sammen. Laag af Størrelse som Formene afskæres med Kagesporen, lægges paa Pladen og bages lysebrune. Naar Postejerne ere bagte, hældes Ærterne af, Bunden af Formen vendes opefter, og Postejerne løsnes paa denne Maade let fra Formene. De fyldes med en eller anden af de tidligere omtalte Ragout'er; Laaget lægges paa, og Postejen pensles med Æg og sættes atter i Ovnen for at tørres og faa Glans. Anrettes paa Fad med Serviet. Disse Postejer kunne ogsaa bruges til koldt Bord. 46. er'ril benyttes Butterdejg (se Nr. Timbal. H 22). Forskellen paa en bagt (Bagi i Ovn.) Timbal og Postej er egentlig kun den, at Postejen fyldes og O Frk. Jensens Kogebog.

23 18 bages, hvorimod til Timbal'en bages Hylstret for sig, og derefter fyldes det ved Anretningen med de varme, tillavede Ragout'er og serveres straks. Dette er en pyntelig Anretning for mange Kød- og Fiskeretter, og Ulejligheden lønner sig. En glat Form (Timbalform) smøres med koldt Smør. Figurer, udskaarne af tyndt udrullet Butterdejg og farvet med brun Kulør eller Soya, trykkes fast mod Formens Sider og pensles med Vand. En større Plade Dejg udrulles, og heraf udskæres en Bund, som lægges ned i Formen, og Siderne beklædes ligeledes med et tyndt udrullet Lag Dejg, som trykkes forsigtigt ind imod Figurerne. Et Stykke Papir, passende til Formens Størrelse, smøres med Smør og lægges med den smurte Side ned imod Dejgen, hvorpaa Formen fjeldes med Ærter eller Mel, for at den ikke skal falde sammen under Bagningen. Timbal'en bages i Ovnen ved god Varme, indtil den er lysebrun. Naar den er bagt, tømmes den for Fyldingen, tages af Formen, pensles udvendig med Æg og sættes atter i Ovnen for at tørres. Timbal anrettes paa Fad og fyldes med forskellige varme Ragout'er, saasom Brissel med Tomater, Fisk, Vildt o. s. v., hvilke ofte tidligere ere omtalte ved Vol au vent og Postejer. Ragout'en pyntes øverst med. hvad der passer til dens Indhold, som Tomater, Oliven, Trøfler, Champignons, Krebs og deslige. 47. n Timbal kan fyldes med kogte E Fiske-Filet'er; disse anrettes højt i Midten og overhældes med Champignons- Timbal med Fiske-Filet. (6 å 8 Rødspætter. Til 12 Personer.) Sauce. Denne laves af Smør og Mel og fortyndes med Suppe, kogt paa Fiskebenene. Saucen lieres med Æggeblommer og tilsættes Madeira eller Graves. Naar Timbal'en er fyldt, pyntes den i Toppen med Champignons. Paa Fadet kan lægges en Krans af stegt Fiske-Filet, pyntet med Citronskiver og Persille. I disse Timbal'er kan benyttes forskellige Slags Fisk, enten som Stuvning eller nedlagte som Filet'er. 48. n Buddingform uden Tap i Midten kan benyttes hertil, i E Fald man ikke er i Besiddelse af en Timbalform. Formen smøres godt med koldt Timbal med Brissel. (3 Par Brisler. Til 12 Personer.) (Kogl i Form.)

24 19 Smør og pyntes med Trøfler, skaarne i Skiver; disse trykkes fast mod Formens Sider. Med et Lag Kalvekødfars, omtrent 1 Tomme tykt, beklædes Formen indvendigt. Farsen trykkes fast mod Trøflerne med en Ske, dyppet i varmt Vand, dog uden at Trøflerne komme i Uorden. Formen fyldes med Brissel- Ragout, tillavet som Nr. 2. Brislerne hertil maa skæres i Stykker af mindst 1 Tommes Størrelse. Ragout'en dækkes med et Lag Fars, og derover lægges et Stykke Papir, smurt med Smør. Laaget lægges paa, og den koges som enhver anden Budding. Omtrent 1 Time behøver Farsen for at være kogt. Timbal'en vendes paa Fadet, paa hvilket den skal anrettes, men den maa staa vendt et Øjeblik, forinden Formen med Forsigtighed løftes op, og Smørret, som har samlet sig paa Fadet, maa fjernes. Hertil serveres Champignons-Sauce, som er holdt tilbage fra Ragont'en; den fortyndes og lieres med Æggeblommer. Man kan udmærket godt undlade at pynte Formen og kun beklæde den med Fars. Ved Anretningen garneres den med Salat eller Persille. 49. ormen hertil behandles som Nr. F 48. I Stedet for Trøfler kan Timbal med Høns. (3 Høns. Til 12 Personer.) anvendes Skiver af kogt, saltet Oksetunge. Formen beklædes hertil enten med Fiske- eller Kalvekødfars. I Midten fyldes en god Hønse-Ragout, tillavet som Nr. 35. Denne dækkes med Fars og Papir og koges som den foregaaende. Spises med samme Slags Sauce, som er anvendt til Ragout'en, men fortyndet. 50. ormen smøres med Smør, beklædes med Fiskefars og fyldes F Timbal med i Midten med Filet'erne (se Tillavningsmaaden i Nr. 37). Den behandles og Fiskefars og Filet. (4 å 5 Rødspætter. Til 12 Personer.) koges som anvist i Nr. 48. Saucen fra Filet'erne fortyndes og lieres med Æg samt tilsættes mere Vin. Timbal'en pyntes med Krebs. Saucen til denne Timbal kan varieres paa mange forskellige Maader, f. Eks. med Champignons, Hummer, Krebs, Muslinger, Rejer og Asparges eller Tomat-Puré. 2*

25 maa Bægerform e smøres med Smaa Timbal'er. S Smør og beklædes med Fiskefars. Heri fyldes forskellige Stuvninger (se Krustader Nr. 2), som dækkes med Fars og Papir. Formene sættes i den varme Ovn i Bradepanden, som derefter fyldes med kogende Vand. I Løbet af omtrent l j 2 Time ere de færdige. Timbal'er kunne anrettes som Mellemret, serverede med Sauce, eller som Pynt omkring en større Timbal. Smaa Timbal'er med Hummer. 52. e smaa Timbalformc smøres D med Smør og beklædes med Fiskefars. Smør og Mel bages og opspædes med Fiskesuppen, som er kogt paa Fiskebenene; Kødet er benyttet til Farsen. Saucen tilsættes Karry og til sidst det smaatskaarne Hummerkød. Med denne Stuvning fyldes Formene, de dækkes med Fars, og øverst lægges et Stykke Papir, smurt med Smør. Koges som Nr. 51. Formene vendes paa Fad og overhældes med Karry-Sauce samt pyntes med noget af Hummerkødet, som er blevet tilbage. Hertil spises Karry-Sauce. 53. ormene smøres og beklædes mec F Fars af Okse- eller Kalvekød eller af Vildt. De fyldes med en Ragout som Nr. 9, behandles og koges som ovenstaaende. Sauce, tilsat lidt Ribs-Gelé. Smaa Timbal'er med Vildt-Ragout. Hertil Vildt- Chartreuse. Denne billige og velsmagende Ret have de franske Munke, efter hvem den har faaet Navn, Æren af at have opfundet. Chartreuse er kun en Form, beklædt med Grøntsager; i Midten fyldes enten kogte eller stegte Kødvarer. Det var navnlig paa Fastedagene en yndet Ret, thi Kaalen skjulte som et Hylster de forbudte Kødspiser.

Opskrifter 1900-1950

Opskrifter 1900-1950 Opskrifter 1900-1950 Når man skal forstå en gammel opskrift, må man vide, hvor meget de gamle mål er. Nedenstående tabel kan hjælpe dig med at omregne til moderne mål. En kvint Et lod Et pund En pægl En

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Stegt Berberi andebryst med sauce af østershat.

Stegt Berberi andebryst med sauce af østershat. Stegt Berberi andebryst med sauce af østershat. 4 andebryster. 200 g østershat ¼ p. fløde andefond hvidvin honning haricovert bønner brocoli asparges kartofler Start med at skære/trække skindet af brysterne

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken Mørbradgryde med sennepssauce Mørbradgryde med sennepssauce.. 3 Boller i karry...

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39 Uge 38-39 Indkøbsliste Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksekød 650 gram oksekødsgyros 8 stk. fadkoteletter 800 gram kyllingestrimler 2 glas champignon (evt. 500 g friske) 7 fed hvidløg

Læs mere

Opskrifter Oktober 2014

Opskrifter Oktober 2014 Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011 Mad fra Thailand Rød Grøntsags karry 1 spsk olie 1 løg, hakket 1-2 spsk rød karrypasta 3,75 dl kokosmælk 2,5 dl vand 350g kartofler, i tern 200g blomkål, i buketter 6 kaffir lime blade 150g grønne bønner,

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg.

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg. Da den kendte kogebogsforfatter Anne-Marie Mangor, også kendt som Madam Mangor, hørte, at soldaterne sultede, udgav hun Kogebog for Soldaten i Felten med 12 opskrifter på fx kogte æg, boller til suppen,

Læs mere

FERSKVANDS FISK. Den flaaede, rensede og ituskaarne Aal kommes i kogende Vand m^d FISK

FERSKVANDS FISK. Den flaaede, rensede og ituskaarne Aal kommes i kogende Vand m^d FISK FISK FERSKVANDS 608. Aal. (2 å 2V2 Kg (A å 5 S; Aal Til 12 Personer.) Aalen fanges baade i fersk og i salt Vand og bør altid købes i levende Tilstand. Naar den skal flaas, gør man bedst i at holde med

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Spaghetti Kylling med Lakseruller Ribbensteg med med urtekødboller nye

Læs mere

Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer

Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer Syltet gul vandel med mos af polaris, dild, brunet smør og citron, samt lbe-2. Saltet pighvar og østers Opskrift syltet gul vandel og mos af polaris, dild, brunet

Læs mere

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum.

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Menu Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Opskrift

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun

Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun Forret Boullionkogt Gul Vandel med kartoffel dildcreme på Royal, stuvede Rød Vandel og muslinge sauce med dild akvavit Boullionkogt Gul Vandel Kom den

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Balsamicomarineret oksefilet med balsamicocreme Oksefileten lægges i fryseren i ca. 3 timer. Når den er skalfrossen skæres den i tynde skiver med en laksekniv eller på pålægsmaskine.

Læs mere

Fars, burgere & toasts

Fars, burgere & toasts Fars, burgere & toasts Fars 1 portion 50 g hvedemel 2-3 dl mælk røres sammen i en skål, hvorefter der tilsættes 500 g hakket kød 2 tsk salt ⅛ tsk peber - det hele røres godt sammen. Til fx forloren hare

Læs mere

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Kulør Sæt haren i ovnen, ved 225 C i ca. ½ time. Sovs: Hæld sødmælk i en

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

Jordskokker i hverdagens kost. En håndfuld opskrifter samlet af Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær Andersen

Jordskokker i hverdagens kost. En håndfuld opskrifter samlet af Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær Andersen Jordskokker i hverdagens kost. En håndfuld opskrifter samlet af Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær Andersen 1 Indholdsfortegnelse Jordskokker... 2 Jordskoksuppe med tomat... 3 Jordskokgratin... 3 Ovnstegte

Læs mere

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Kokkeskole den 10. januar 2012 Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Jordskokkesuppe 600g jordskokker 2 stk skalotteløg 1 fed hvidløg 1 bagekartoffel 100g smør 1

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Gør det ekstra godt og lækkert med saftige SVESKER. Saml posetoppe og få RABATKORT til Imerco

Gør det ekstra godt og lækkert med saftige SVESKER. Saml posetoppe og få RABATKORT til Imerco Gør det ekstra godt og lækkert med saftige SVESKER Saml posetoppe og få RABATKORT til Imerco ANDESTEG MED ÆBLER OG SVESKER (4-6 personer) 1 stor landand, ca. 3-3,5 kg Groft salt, peber 2-3 æbler 12-16

Læs mere

15. september 2016 Stegte Ål

15. september 2016 Stegte Ål 15. september 2016 Stegte Ål Den, der tager ålen ved halen og kvinden på ordet, kan sige, at han ikke har haft hold på nogen af dem. Menu Hovedret Stegte ål m/flødestuvede kartofler Æblepeberrod Agurkesalat

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Karrysuppe Pizza med Fiskefilet Hamburgerryg Omelet med med kylling fra

Læs mere

Pastagryde med feta. Pasta med kalkun og tomat. 1. Smelt smørret i en gryde ved kraftig varme, men uden at det bruner. Svits løg og hvidløg i 1 min.

Pastagryde med feta. Pasta med kalkun og tomat. 1. Smelt smørret i en gryde ved kraftig varme, men uden at det bruner. Svits løg og hvidløg i 1 min. Pastagryde med feta 1. Fetaosten skæres i tern. 2. Løgene skæres i tern og svitses i en gryde i olien. Pasta med kalkun og tomat 1. Smelt smørret i en gryde ved kraftig varme, men uden at det bruner. Svits

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Eriks Mad og Musik 29. september 2009 Europa rundt 3. og sidste del

Eriks Mad og Musik 29. september 2009 Europa rundt 3. og sidste del Eriks Mad og Musik 9. september 009 Europa rundt. og sidste del. del af den kulinariske Europarejse i juliprogrammet. del af den kulinariske Europarejse i augustprogrammet . og sidste del af den kulinariske

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya KYLLING PIE MED GRØN SALAT 1 hel kylling 3 løg 1½ dl hvedemel

Læs mere

Som fisk i vandet v/kurt Larsen

Som fisk i vandet v/kurt Larsen 23. Oktober 2014 Som fisk i vandet v/kurt Larsen Tilberedning under kyndig vejlednig af Bronzemedalje vinder Niels Chr. Madsen Holms Restaurant, Middelfart Menu Forret Hummer, Spidskål, Hvidløg, Aioli

Læs mere

Opskrifter. Marineret kyllingebryst med pasta. Fremgangsmåde. Ingredienser. Uge 02. mesterslagterens

Opskrifter. Marineret kyllingebryst med pasta. Fremgangsmåde. Ingredienser. Uge 02. mesterslagterens Marineret kyllingebryst med pasta og gorgonzola sovs 4 marinerede kyllingebryster 2 pakker frisk pasta ½ l madlavningsfløde 1 stykke Gorgonzola ost Fedtstof Lidt jævning Ruccula salat Flutes Steg kyllingebrysterne

Læs mere

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Bruschetta med tun 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Tunsalat: 300 gr. tun i vand 1,5 dl. mayonnaise 2 dl. Finthakket bladselleri ½finthakket løg 4 spsk. Citronsaft Salt og frisk kværnet sort peber

Læs mere

Menu. Det kan du lave allerede lillejuleaften

Menu. Det kan du lave allerede lillejuleaften Det kan du lave allerede lillejuleaften Her er JuleMåltidsKassen med flæskesteg. Glem alt om stress, det klæder ikke den gode julemad. Start derfor gerne i god tid helst dagen i forvejen. Herunder er listet

Læs mere

Eriks Mad og Musik. 25. december 2010. Vintersalat. Festmad til mange. 10-12 personer

Eriks Mad og Musik. 25. december 2010. Vintersalat. Festmad til mange. 10-12 personer Eriks Mad og Musik. december 00 Vintersalat 0- personer savoykål 0 små rødløg krukke brøndkarse bakke feldsalat spsk citronsaft modne avocado røde grapefrugter g ristede cashewnødder spsk balsamico spsk

Læs mere

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret Opskrift til 2-3 personer. Ingredienser: Bryndzové halusky slovakisk bolle ret - 750 g skrællet rå kartofler, fint revet. - salt - 250 g mel - 250 g gæret fåreost (i form af smøreost, kendt som bryndza)

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009 Eriks Mad og Musik. januar 009 Henriettes gulerodssuppe ½ kg gulerødder 0 g smør / dl appelsinsaft l grønsagsbouillon (måske lidt mere) lille grofthakket løg - tskf hakket frisk timian salt peber muskatnød

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER)

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) OKSEKØD KRYDRET OKSEKØDSPIE SVENSK FARSBRØD AMERIKANSK FARSBRØD UNGARSK RISFAD OKSEKØD I FAD VINTERGRYDE BØFGRYDE M/ GRØNSAGER UNGARSK PAPRIKAGRYDE STRIMLEBØF ALM. GULLASCH

Læs mere

Mad til17 kræsne ganer

Mad til17 kræsne ganer 17 Mad til kræsne ganer Mad til Kræsne ganer 17 indeholder opskrifter til en lille tapasbuffet Kold hvidløgssuppe med croutons og druer 400 g hvidt brød uden skorpe 300 g mandler uden skal 2 fed hvidløg

Læs mere

Eriks Mad og Musik. 11. 02. 2012 Tema: DDR-mad Østtysk mad. Gurkenjoghurt-Cocktail. Spreewald-agurke snack

Eriks Mad og Musik. 11. 02. 2012 Tema: DDR-mad Østtysk mad. Gurkenjoghurt-Cocktail. Spreewald-agurke snack Spreewald-agurke snack Eriks Mad og Musik. 0. 0 Tema: DDR-mad Østtysk mad Gurkenjoghurt-Cocktail Syltede agurker lille bæger creme fraiche. spsk flydende honning. Rør honningen godt ud i creme fraichen.

Læs mere

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver Aftensmad Madpakkeforslag Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekoteletter Klassisk med asparges æggekage med og kartofler bacon Laks fra i fredags med agurkedressing Strimler af

Læs mere

ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER

ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER 600 g hakket oksekød 2 æg 1 dl. cornflakes 1 løg 2 tsk. dijonsennep ½ dl barbecuesovs 1 dl abrikosmarmelade Forvarm ovnen til 175 grader C alm. ovn. ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER Bland kød, æg, cornflakes,

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge UGe 42-43 Indkøbsliste QR-koden for Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksefars 1 kilo tykkamsteg 800 gram kalkungyros 4 stk. store jægerfugle 1 stk citron 1 stk rødløg 9 stk alm løg

Læs mere

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af:

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af: Denne uge består madplanen af: Uge 27 Kylling med basilikum Blomkålskarrysuppe Pasta m. Cherrytomater, mozarella og roculasalat Krebinetter med marinerede grønne bønner Hønsekødssuppe Risotto med kylling

Læs mere

Agnes Werner. Husmoderens Haandbog. Praktisk Kogebog og Raadgiver for de Tusind Hjem

Agnes Werner. Husmoderens Haandbog. Praktisk Kogebog og Raadgiver for de Tusind Hjem Agnes Werner Husmoderens Haandbog Praktisk Kogebog og Raadgiver for de Tusind Hjem 1 Centner = 100 Pund 1 Pund (Pd.) = 500 gram 1 Kvint (Kv.) = 5 gram 2 Mål og vægt. 1 Pægl = 2,5 deciliter 1 Pot = 1 liter

Læs mere

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på FRISKE RÅVARER Sensommerens med kød på 2 3 Koteletter i fad med friske urter 4 Koteletter og grønt: 4 svinekoteletter (ca. 5 600 g) 200 g champignon eller shiitake svampe 1 squash Sovs: 1 løg 1 fed hvidløg

Læs mere

Opskrifterne indgår i Vikingeskibsmuseets event, Stormandens Fest, som afholdes den 8. og 9. august 2009.

Opskrifterne indgår i Vikingeskibsmuseets event, Stormandens Fest, som afholdes den 8. og 9. august 2009. Opskrifter fra vikingernes køkken Med særlig tilladelse fra Bi Skaarup. Opskrifterne indgår i Vikingeskibsmuseets event, Stormandens Fest, som afholdes den 8. og 9. august 2009.» Besøg Vikingeskibsmuseet:

Læs mere

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGSPARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. august 2008

Eriks Mad og Musik 23. august 2008 Eriks Mad og Musik. august 008 Skaldyr Pil selv rejer - ½ kg hele rejer tskf groft salt dild citron mayonnaise surbrød (eller ristet brød) Bring rigeligt vand i kog og tilsæt salt og dild. Kogte krebs

Læs mere

19. januar 2017 Middelfart Nostalgi v/kurt Reerslev

19. januar 2017 Middelfart Nostalgi v/kurt Reerslev 19. januar 2017 Middelfart Nostalgi v/kurt Reerslev Menu Klassisk Rejecocktal Den Gyldne Gryde Frituestegt Camenbert Klassisk rejecocktail DET SKAL DU BRUGE! ( 4 pers.) Dressing: 0.5 dl hakkede syltede

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Ved kick-off på Fiskedysten på Gaarden den 25. februar Opskrifter til 4 kuverter. v/kok Jens-Peter Jørgensen

Ved kick-off på Fiskedysten på Gaarden den 25. februar Opskrifter til 4 kuverter. v/kok Jens-Peter Jørgensen Ved kick-off på Fiskedysten på Gaarden den 25. februar 2017. Opskrifter til 4 kuverter. v/kok Jens-Peter Jørgensen Frisk stenbiderrogn på smørristet rugbrød, med Cremefraiche og rødløg. (8 stk. små startere)

Læs mere

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter Familieudvalgets Kartoffelopskrifter Forretter Kartoffelsuppe med karry og rejer 750 g kartofler 3 løg 5 g margarine -2 spsk karry /2 l grønsagsbouillon 2 gulerødder 300 g rejer bdt. purløg Skræl kartoflerne

Læs mere

Den første skemad Dansk

Den første skemad Dansk Den første skemad Dansk Egedal Kommune Tilberedning af den første skemad Ved tilberedning af kogt frugt og grønt til barnet er det godt: At vælge friske råvarer At skære renset frugt i mindre stykker At

Læs mere

Pocherede Limfjordsøsters

Pocherede Limfjordsøsters 5 personer Pocherede Limfjordsøsters af Jens Peter Skov, Sallingsund Færgekro 10 Limfjordsøsters medium størrelse 1 l. fiskefond ½ l. hvidvin ½ fennikel Finthakkede urter (gulerødder, porrer, selleri,

Læs mere

Farseret, glaseret hare i and med samsk knas. Hareragout i valnøddetærte, syltet selleri og haresauce

Farseret, glaseret hare i and med samsk knas. Hareragout i valnøddetærte, syltet selleri og haresauce ÅRETS BEDSTE VILDTRET 2017 AF SØLLERØD KRO Farseret, glaseret hare i and med samsk knas. Hareragout i valnøddetærte, syltet selleri og haresauce TÆRTE 200g mel 15g salt 12g sukker 120g fint hakkede og

Læs mere

Alle ingredienser blandes og tilsmages med salt og peber og stilles kølig 2 timer før serveringen.

Alle ingredienser blandes og tilsmages med salt og peber og stilles kølig 2 timer før serveringen. Carpaccio 500 g filet mørksej eller brosme ½ dl olivenolie Saften af 1 citron ½ løg 3 saltede drueagurker Fileterne rulles sammen og stilles køligt et par timer. Rullerne skæres i 2 mm tykke skiver og

Læs mere

12 Mad til kræsne ganer

12 Mad til kræsne ganer 12 Mad til kræsne ganer Mad til kræsne ganer 12 indeholder opskrifter på 8 af vores populære desserter Blommeclafoutis 2 tærteforme a 23 cm Mørdej: 300 g mel 150 g blødt smør 100 g flormelis 1 æg ¼ tsk.

Læs mere

FIND FLERE SAUCEOPSKRIFTER PÅ PHILADELPHIA.DK/ PROFESSIONAL

FIND FLERE SAUCEOPSKRIFTER PÅ PHILADELPHIA.DK/ PROFESSIONAL FORKÆLER DIN SAUCE MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGS- PARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene til at bede

Læs mere

Vafler med flødeskum. Vafler. 1. Mel, bagepulver og salt sigtes sammen. 1. Fløden piskes til skum. 2. Melet sigtes med vanille.

Vafler med flødeskum. Vafler. 1. Mel, bagepulver og salt sigtes sammen. 1. Fløden piskes til skum. 2. Melet sigtes med vanille. Vafler Vafler med flødeskum 1. Mel, bagepulver og salt sigtes sammen. 2. Melet røres i mælken til en jævn blanding. 3. En æggeblomme tilsættes. 4. Æggehviden piskes stiv. 1. Fløden piskes til skum. 2.

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Amerikansk chokoladekage 10 personer 1 springform 22 cm Dej: 60 g kakaopulver 1½ dl kogende vand 180 g blødt smør 350 g sukker 3 æg 250 g mel 1 tsk. bagepulver ½ tsk. natron 1½ dl

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA 2 stilke bladselleri 2 fed hvidløg 2 gulerødder 1 renset rød chili 1 spsk. olivenolie 50 g bacon i små tern 600 g hakket oksekød, 1 ds. flåede hakkede tomater 2 dl bouillon 2 tsk. tørret oregano salt,

Læs mere

Milnersvej Hillerød tel

Milnersvej Hillerød tel M å n e d e n s m e n u Persille-løgflan med røget laks og pesto Timiangratineret fasanbryst med svampe og vindruer i portvinsglace hertil indbagt kartoffel og savoykål Oktober 2003 Lime-æblefyldt pandekage

Læs mere

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen (

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen ( Ribbensteg & Brød Ca. 2 kg ribbensteg 2-3 spsk. salt 2 tsk peber 5 laurbærblade 1 l vand Tænd ovnen på 250 0 Salt og peber gnides grundigt ned i alle ridserne i sværen. Del laurbærbladene og stik dem ned

Læs mere

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser Eriks Mad og Musik.. 0 Kogte nye kartofler Kartofler Groft salt Smør Evt. persille eller dild TEMA: Kartofler Vask kartoflerne og kog dem men endelig ikke for længe. 0- minutter kan være nok, hvis de er

Læs mere

Den 19. februar 2015. Danmarks bedste. v/rikke Kring

Den 19. februar 2015. Danmarks bedste. v/rikke Kring Den 19. februar 2015 Danmarks bedste v/rikke Kring www.mgi.dk Menu Gammeldaws Flæskesteg m/kartofler, brun sovs og hjemmelaver rødkål Lækkerier fra Kring chokoladekage af chokolade fra Ecuador med blødende

Læs mere

Menu メニュー. Boeuf sauté Stroganoff med hjemmelavet pommes frites 自 家 製 フライドポテトとルブッフソテーストロガノフ

Menu メニュー. Boeuf sauté Stroganoff med hjemmelavet pommes frites 自 家 製 フライドポテトとルブッフソテーストロガノフ Menu メニュー Torsdag den 13. Marts 2014 木 曜 日 13 2014 年 3 月 Rejecocktail シュリンプカクテル Wienerschnitzel med dreng, brasekartofler og grønne ærter 少 年 は フライドポテトとグリーンピースと Boeuf sauté Stroganoff med hjemmelavet pommes

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Jule menu 2013 Stegte sild i eddikelage 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Lage: 4 dl. Eddike 1 dl. Vand 150 gram Sukker 4 laurbærblade 12 Peberkorn, sorte * 1 Løg Vask sildefileterne godt og lad dem dryppe

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

Uge 7. Indkøb. Basis. Rema1000. Rodfrugtlasagne Nakkekam med citron og bagte kartofler Alt i en gryde

Uge 7. Indkøb. Basis. Rema1000. Rodfrugtlasagne Nakkekam med citron og bagte kartofler Alt i en gryde Denne uge består madplanen af: Uge 7 Rodfrugtlasagne Nakkekam med citron og bagte kartofler Alt i en gryde Rødspættefilet Helstegt kylling i ovn Risotto med kylling og ærter Kinesiske kyllingewraps Indkøb

Læs mere

ÆG- OG REJESALAT INGREDIENSER: SÅDAN GØR DU:

ÆG- OG REJESALAT INGREDIENSER: SÅDAN GØR DU: ÆG- OG REJESALAT 1 ½ spsk. soja yoghurt (fx Alpro soya naturel) 3 spsk. mayonnaise 1 spsk. ketchup ½ spsk. sukker Lidt citronsaft Smages til med salt og peber 1 hårdkogt æg 150 g rejer Soja yoghurt, mayonnaise

Læs mere

Middelfart Gastronomiske Idrætsforening. 17. oktober 2016 Hummer og andre skaldyr!

Middelfart Gastronomiske Idrætsforening. 17. oktober 2016 Hummer og andre skaldyr! 17. oktober 2016 Hummer og andre skaldyr! Menu Forreter Kammusling i kalvebouillon med trøffel Jomfruhummerhaler i balottine med svampe og persille Mellemret Muslinger mariniere a la MGI Hovedret Hummer

Læs mere

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College Løgkompot til fisk 3 stk. Kepaløg. 2 stk. Stjerne anis. ½ spsk. Karry. 25 gram. Cashewnødder. ½ dl. Hvid balsamico. 1 stor spsk. Honning. Salt og peber. Rapsolie. Pil og rens løgene. Skær fra top til bund

Læs mere

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS 600 g hakket oksekød 1 hakket løg 2 fed hvidløg, finthakket 1 bdt. persille 1 æg GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS Tomatsovs: 2 ds. flåede hakkede tomater 1 løg 1 fed knust hvidløg 1 dl tomatpuré

Læs mere

KØD / GRØNSAGS SUPPER

KØD / GRØNSAGS SUPPER KØD / GRØNSAGS SUPPER (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) FRANSK LAMMESUPPE KINESISK KYLLINGSUPPE SPINAT SUPPE CHAMPIGNON SUPPE LØGSUPPE ASPARGSSUPPE BLOMKÅLS SUPPE JULIENNESUPPE KARTOFFELSUPPE TOMATSUPPE

Læs mere

Smørrebrød Mandag 31. oktober 2016

Smørrebrød Mandag 31. oktober 2016 Smørrebrød Mandag 31. oktober 2016 Rullepølse Rugbrødet smøres og salatbladet 1 stk. Salatblad lægges på i toppen. Rullepølsen 4-5 sk. Rullepølse lægges på brødet start med to skiver 2 sk. Sky på højre

Læs mere

Uge 28. Indkøb. Rema1000. Sidste uge. Basis. Denne uge består madplanen af: Spagetti med kødboller, linser og spinat.

Uge 28. Indkøb. Rema1000. Sidste uge. Basis. Denne uge består madplanen af: Spagetti med kødboller, linser og spinat. Denne uge består madplanen af: Uge 28 Spicy Blomkålssuppe med kylling og ærter Spagetti med kødboller, linser og spinat. Omelet m. Tomater og revet blomkål Sommerchili m. Hakket kylling Frikadelleruller

Læs mere

Bananer med chokolade

Bananer med chokolade Bananer med chokolade Bananer med chokolade (20 stk.) INGREDIENSER 10 bananer (½ banan pr. barn) 1 pakke mørk pålægschokolade FREMGANGSMÅDE Bananerne halveres og flækkes forsigtigt på langs. De skal kunne

Læs mere

Eriks Mad og Musik Jordskok- og kartoffelsuppe. Persillepesto

Eriks Mad og Musik Jordskok- og kartoffelsuppe. Persillepesto Jordskok- og kartoffelsuppe Eriks Mad og Musik. 0. 0 00 g. jordskokker 00 g. kartofler (kan varieres med andre rodfrugter) ½ l mælk friskreven muskat salt friskkværnet peber Tilbehør: Bacon, forårsløg

Læs mere

Nytårspakke 2017 // Opskrifter. Bestil let de manglende råvarer hos Nemlig.com på dette link. (opskrifterne er som udgangspunkt til 6 personer)

Nytårspakke 2017 // Opskrifter. Bestil let de manglende råvarer hos Nemlig.com på dette link. (opskrifterne er som udgangspunkt til 6 personer) Nytårspakke 2017 // Opskrifter (opskrifterne er som udgangspunkt til 6 personer) Bestil let de manglende råvarer hos Nemlig.com på dette link >> KLIK HER

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Eriks Mad og Musik TEMA: ÆG. 14. 04. 2012 Tema: Æg. Æggeport. Mayonnaise. Æggesnaps. Ingredienser

Eriks Mad og Musik TEMA: ÆG. 14. 04. 2012 Tema: Æg. Æggeport. Mayonnaise. Æggesnaps. Ingredienser Eriks Mad og Musik. 0. 0 Tema: Æg Æggeport æggeblomme pr. person stort glas portvin pr. person Kom æggeblommerne forsigtigt i glassene. Hæld forsigtigt langs kanten af glassene portvin, så blommen er dækket.

Læs mere

Når torskerognen har stegt ca. 1 minut, smuldres og vendes den med persille, saft af citron og salt og peber.

Når torskerognen har stegt ca. 1 minut, smuldres og vendes den med persille, saft af citron og salt og peber. Madplan for uge 8 Mandag: Omelet med persille, torskerogn og kartofler og porrer: Til 4 personer 8 æg 60 g mælk 20 g smør 300 g torskerogn, skåret i skiver og ristet 2 store håndfulde frisk persille, plukket

Læs mere

Den økologiske. madpakke

Den økologiske. madpakke Den økologiske madpakke God smag God dag Den daglige madpakke skal ikke bare være sund, sjov, varieret og velsmagende den skal også være både nem at tilberede og nem at spise. Det er ikke nemt! I dette

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Mejeriprodukter og mere frugt

Mejeriprodukter og mere frugt Mejeriprodukter og mere frugt Bilag Side 1 Morgenfrisk Frugtyoghurt (4 pers.) 8 dl yoghurt naturel af letmælk eller skummetmælk 200 g frugt, fx banan, melon, appelsin, æble, bær 25 g. mandler Vælg én eller

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Sundhedsugen uge 17-2011.

Sundhedsugen uge 17-2011. Sundhedsugen uge 17-2011. I årets sundhedsuge er maden planlagt ud fra de 8 kostråd. Det vil sige, at maden har et lavt indhold af fedt og et højt indhold af kulhydrater. I menuen indgår årstidens råvarer,

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Fransk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Fransk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema: 7.8. 0 Salat med grønne bønner kg grønne bønner ¾ dl olivenolie spsk rød vineddike hvidløgsfed dl friskhakket persille Kom i vineddiken, rør godt og tilsæt derpå olivenolie, og

Læs mere

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 nøglehuls retter 1 Oksekødsgryde Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Oksekødsgryde Det skal du bruge (4 pers.) 400 g SMAGFULD hakket oksekød 3-7% 1 spsk. olie 1 stort skrællet groft hakket løg (ca. 90 g)

Læs mere

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps 26. april 2015 Indhold 1 Flødekartofler 3 2 Spinattærte 4 3 Fennikeltærte 5 4 Frikadeller 6 5 Pastasalat 7 6 Rødkålssalat 8 7 Klassisk Rødkålssalat 9 8 Hummus

Læs mere