AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN Fyns Laksefisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Fyns Laksefisk"

Transkript

1 AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 Fyns Laksefisk Præsentation af værkstedet Fyns Laksefisk er en del af Elsesminde, Odense Produktions-Højskole. Det er et recirkuleret opdrætsanlæg for havørreder samt et værksted for op til 12 elever. Derudover er Fyns Laksefisk et praktiksted, for 3-4 lærlinge under deres uddannelse som dyrepasser/dyrepasserassistenter. Der produceres årligt omkring havørreder til udsætning i primært de fynske vandløb. Havørrederne er afkom af vilde fisk, som i efterårsmånederne opfiskes i vandløbene ved elfiskeri. Disse fisk bringes til Lakseriet, hvor de afstryges for æg og sæd. 2-3 måneder efter befrugtning klækkes æggene og cirka 14 måneder senere, udsættes de nu som 15 cm store fisk rundt omkring på Fyn og enkelte steder på Sjælland og i Sønderjylland. Arbejdsopgaverne på Fyns Laksefisk består først og fremmest i at passe og udsætte havørrederne, samt at opfiske moderfisk i efterårsmånederne. Fiskene har brug for vores tilstedeværelse 365 dage om året, hvilket betyder, at eleverne på værkstedet må være indstillet på at tage vagter i weekender og ferier. Der er fokus på, at der også skal være tid til ture, fx fisketure, akvariebesøg, og besøg på skoler (fx Kold College) ture med forskelligt fagligt indhold. Der lægges vægt på, at eleverne får mulighed for at udvikle både faglige, sociale og personlige kompetencer og får klarhed over deres fremtidige uddannelse/job. Det opnås bl.a. gennem praktik og kombinationsforløb. Værkstedsundervisning At eleven får praktisk undervisning indenfor dyrepasser faget samt en smule teoretisk undervisning specielt med fokus på akvakultur i forbindelse med produktionen. At eleven får indblik i almindelige samfundsrelevante emner, og bl.a. lærer om sundhed og motion. At almene fag som dansk og matematik integreres i det daglige arbejde. Værkstedssamlingerne vil blive brugt til at præsentere/diskutere forskellige relevante emner, fx kost, motion, politik mm. Til det formål får værkstedet hver dag aviser og hver måned det nye Illustreret Videnskab samt et sundheds-magasin, der kan bruges som springbræt til gode diskussioner. Vigtigheden af at overholde aftaler, være samarbejdsvillig og ansvarsfuld samt at respektere andre er tilbagevendende emner. Derudover vil vi tale om vigtigheden af kvalitet i arbejdet. Under disse seancer er det vigtigt, at eleverne kommer til orde og bliver aktive deltagere i debatten. Lakseriets grupperum vil blive brugt til disse samlinger, men det vil også forekomme, at denne undervisning flyttes udenfor til et mere relevant sted/eller vil ske på ture. 1

2 Fiskemesteren og værkstedslæreren tilbyder undervisning i: Elfiskeri, herunder klargøring af båd og bil samt registrering af fisk. Strygning af moderfisk samt befrugtning, registrering og håndtering af æg. Daglige opgaver i klækkerum, Yngel og Smoltanlæg, herunder rengøring, fodring og opsamling af døde æg og fisk. ing af vandkvalitet og iltniveauer. Rengøring af filtrene i anlæggene. Flytning og sortering af fisk. Opdatering af belægning. Udsætning af fisk. Havørredens anatomi (dissektion af en fisk). Energiregistrering. Oprydning og rengøring. At eleven gennem værkstedsundervisningen får mere viden om produktionen og dermed føler større ejerskab og glæde for arbejdet på Lakseriet. At eleven opkvalificeres til uddannelse eller et job. At eleven aktivt deltager i samlingerne og at han/hun oplever dem som værdifulde. At eleven får nogle redskaber/noget viden, som vedkommende kan bruge i sin hverdag/fritid og i processen med at finde ud af, hvad han/hun vil mht. uddannelse/job. Værkstedsproduktion et er at opdrætte og udsætte havørreder i primært de fynske vandløb. Eleverne skal udføre forskellige og meningsfyldte opgaver, som varierer i sværhedsgrad, så der er opgaver til alle elevtyper. Kort sagt, skal de deltage aktivt og engageret i det daglige arbejde. et er også, at Lakseriet skal fremstå mere indbydende og informativ for udefra kommende gæster, hvilket betyder at der skal laves flere plakater, infobannere og lignende. Produktionen er opdelt i flere faser: Opgaverne i disse faser er SKAL opgaver. Opfiskning af forældrefisk med efterfølgende strygning og befrugtning i november - december. Pasning af æg og yngel i december - marts. Udsætning af fisk i april samt september. Opdræt og pasning af fisk i alle årets 12 måneder. Produktionsanlæg og fællesfaciliteter renholdes som en naturlig del af arbejdsopgaverne. KAN opgaver. I juni-oktober har vi forhåbninger om at hjælpe bl.a. kommuner med dele af vandløbsrestaurering, fx udlægning af gydegrus, fjernelse af spærringer, bestandsundersøgelser mm. Når en ny elev starter på Lakseriet, får eleven en rundvisning, hvor anlægget præsenteres og alle daglige opgaver vises. De første par dage vil den nye elev følge en gammel elev, så vedkommende får et godt indblik i, hvordan opgaverne skal udføres. Perlerækken er lavet, så de nye elever i starten bliver sat på de letteste opgaver. 2

3 Med tiden vil eleverne møde mere udfordrende opgaver(opgaverne svinger i sværhedsgrad fra Begynder til Kompetent i perlerækken). At opdrættet af havørrederne forløber så godt og effektivt som muligt, så det ønskede antal fisk kan leveres til aftagerne (Kommuner, Sportsfiskerforeninger mm). At eleverne får glæde ved arbejdet og kan se, at fiskene trives ved den pasningsform vi har valgt. At eleverne kan se, at der er et formål med, at vi opdrætter havørreder og at der kommer en indtægt til Lakseriet. At eleverne kan se, at rengøringen skaber veltilpashed, både for eleverne, besøgende og fiskene. At eleverne altid ved, hvad de skal arbejde med. Morgensamling et med morgensamlingerne er, at alle elever og ansatte får en god start på dagen. En god start indebærer, at man får et godt morgenmåltid, bliver klar til dagens udfordringer samt bliver sat ind i dagens opgaver. Morgenmaden indtages mellem kl , og alle elever som ansatte sidder sammen ved bordet. Her snakkes der om den forrige dags arbejde, hvilket giver eleverne mulighed for at reflektere over egen læring. Efter oprydning samles læreren med eleverne og snakker om dagens opgaver og de daglige opgaver i anlægget fordeles ud på eleverne. Er der emner eller episoder, som det er vigtigt at få debatteret, kan morgensamlingen også bruges til dette. At eleverne og ansatte får en god start på dagen. At eleverne får energi og lyst til dagens opgaver. At eleverne bliver klogere på vigtigheden af at starte dagen med et godt morgenmåltid. At alle elever føler sig som en del af fællesskabet Praktik og kombinationsforløb At eleven får afprøvet sine praktik- og skoleønsker (kombinationsforløb) og derved får et indblik i forskellige jobtyper/uddannelser. Det fører forhåbentlig til, at eleven opnår en afklaring mht. fremtidig uddannelse eller et erhvervsforløb. Praktikken er individuel, kombinationsforløbet kan være sammen med andre elever. Elevens ønsker om et specielt praktiksted tilgodeses så vidt muligt, dog tages der hensyn til den enkelte elevs kompetencer (evt. EGU er) og kvalifikationer ud fra praktikønsket, så eleven så vidt muligt sikres en positiv oplevelse. Praktikperioden behøver ikke nødvendigvis at være uddannelsesrettet, men skal mere ses som en afdækning af elevens ønsker og interesse. Skolens praktikkoordinator bruges til hjælp med praktiksøgning. Kombinationsforløbene vil blive tilbudt løbende (når et forløb bliver tilbudt skolen), og hvis eleverne udviser interesse for det, og hvis forløbet har relevans for deres fremtidige virke (uddannelse, job), vil de blive tilmeldt. Praktikkerne og kombinationsforløbene skal tilrettelægges i samarbejde med værkstedslærer og vejlederen, og evalueringen vil blive indskrevet i forløbsplanen. At eleverne gennemfører praktikken eller kombinationsforløbet. 3

4 At eleverne får en positiv oplevelse og bliver mere afklaret om et videre uddannelsesforløb/jobsøgning. At eleverne får positiv tilbagemelding fra praktikstederne/skolerne. RKA At eleven og værkstedslæreren har dokumentation for elevens forløb på skolen, og at det ved skoleafslutningen munder ud i, at eleven får udleveret et kompetencebevis. At forløbsplanen og RKA-samtaler kan bruges som pejlemærke for, om eleven har rykket sig personligt og uddannelsesmæssigt. At eleven sætter sig nogle mål. At eleven bliver fastholdt i de mål der er sat. At eleven reflekterer over den udvikling han/hun gennemgår. At der i løbet af den første uge laves en opstartssamtale sammen med den nye elev. Her vil der blive sat mål og snakket om elevens formål ved at være på skolen. Efterfølgende vil der løbende være dialog og små samtaler. Eleven er aktiv i samtalerne og er selv med til at udforme teksten, så det (så vidt det er muligt) bliver elevens egne ord, der kommer til at stå i forløbsplanen. Ved samtalens afslutning er det vigtigt, at eleven godkender det, som er blevet skrevet ind i forløbsplanen. I løbet af året afsættes der tid af til længerevarende RKA-samtaler. Et par dage inden samtalerne får eleverne RKA-spørgsmålene og Perlerækken udleveret og tid til selv at besvare dem, så de er forberedt til selve samtalen. Udover RKA-samtaler, vil der også med mellemrum afholdes mere uddannelsesrettede samtaler sammen med teamets vejleder. I uge samt november og december, vil der være mindre tid til elevsamtaler. Grunden til dette er, at disse perioder bruges til udsætning af fisk og elfiskeri. At eleven får reflekteret over den tid han/hun har været på Lakseriet. At eleven efter kort tid får tillid til værkstedslæreren og føler sig tryg. At eleven gennem RKA-samtaler får bevidsthed om egne styrker og svagheder. At eleverne oplever at de bliver taget alvorligt og at vi forventer at de udvikler sig. At eleverne får et flot kompetencebevis med fra skolen. Undervisningsmiljø Produktion og undervisning gennemføres på en sådan måde, at det giver mening for eleverne og at det er med til at udvikle dem personligt og fagligt. I den forbindelse er det vigtigt, at det sociale miljø på Lakseriet, er godt blandt elever og ansatte. De fysiske rammer - grupperum, udearealer mm skal være indbydende og holdes pæne. For at eleverne skal have det godt, er der meget opmærksomhed på at alle føler sig som en del af holdet. Ved at være i et velfungerende fællesskab, bliver lysten til at lære nye ting også større. Fællesskabet styrkes gennem sociale aktiviteter såsom samlinger, ture, fælles arbejdsopgaver mm. Den praktiske undervisning i anlæggene, foregår til tider med én elev af gangen og på andre tider i fællesskab. Elever og ansatte er med til at holde de fysiske rammer indbydende. 4

5 At eleverne finder glæde i arbejdet og får en følelse af, at alle opgaver er vigtige. At eleverne forstår, at hvert enkelt skridt i opdrættet af fisk til udsætning er vigtigt. At ulykker undgås. At Lakseriet fremstår rent og ryddeligt inde såvel som ude. Sundhed At elevernes mad og motionsvaner forbedres. At eleverne bliver bevidste om, hvad sundhed og ikke mindst det modsatte kan betyde for deres velbefindende. At de får et indblik i, hvad dårlige laster (rygning, stort alkoholindtag mm) og forskellige former for misbrug kan have af konsekvenser. Sundhed og trivsel er emner, der løbende vil blive taget op i de fælles samlinger. Der vil blive arbejdet på at give eleverne viden om vigtigheden af motion. En dag om ugen vil værkstedet benytte sig af skolens motionsrum, for derigennem at introducere eleverne for motion og forskellige former for styrketræning. Derudover vil der til tider være gåture på programmet. Dagligdagen startes med et godt morgenmåltid. I formiddagspauserne vil der blive stillet frugt og grønt frem, for at give eleverne mulighed for sunde spisevaner. To gange årligt inviteres skolens misbrugskonsulent til værkstedet for at fortælle eleverne om konsekvenser ved misbrug af alkohol, stoffer og lign. At eleverne får interesse for og bevarer interessen for motion og sundere kostvaner - også når de stopper på skolen. At eleverne bliver bevidste om, at et godt sundt måltid og motion, betyder noget for kroppen og dermed deres trivsel/velvære. At eleverne bliver klogere på de negative konsekvenser af forskellige former for stof- /alkoholmisbrug. Hygiejne At værkstedets generelle hygiejne i det daglige arbejde er god. At elevernes personlige hygiejne er god. At eleverne bliver bevidste om vigtigheden af god hygiejne ved måltider og madlavning. Der gøres jævnligt rent på værkstedet og både elever og ansatte deltager i dette. I forbindelse med alle måltider rengøres bordet efterfølgende. Vigtigheden af en god personlig hygiejne samt håndhygiejne italesættes løbende. At eleverne bliver bevidste om, at hygiejnen skal være god på værkstedet. At elevernes personlige hygiejne bedres hvor det er påkrævet. At vi ikke bliver syge af at spise og tilberede mad. 5

6 Ugeskema og årsplan At eleven ved, hvad dagen, ugen og året bringer. At værkstedets standard-ugeskema hænges op på opslagstavlen i værkstedets grupperum. At årskalender med oplysninger om årsplan for driften, almen undervisning, arrangementer. At eleverne dagligt får tildelt opgaver, som skrives på whiteboardtavlen i grupperum. Det sikrer overblik for alle på værkstedet, og giver eleverne mulighed for at følge med i, hvilke opgaver, de og de andre elever er sat til at udføre. At alle elever har en stabil og genkendelig hverdag. At alle elever har et overblik over, hvad der sker et par måneder frem og kan planlægge deres fritid derefter. Årsplan Produktions- og udsætningsplan for Fyns Laksefisk 2015 (se 6

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog

Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv i forhold til, at arbejde med børn og ældre. Vi vil

Læs mere

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget.

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2013 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. Vi udfører en lang række forskellige

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

Aktivitets og Handleplan 2015. Medie Grafisk

Aktivitets og Handleplan 2015. Medie Grafisk Aktivitets og Handleplan 2015 Medie Grafisk Præsentation af værkstedet Medie Grafisk værksted handler om design, formidling og kommunikation via trykte medier. Værkstedet er for dig, der er kreativ, iderig

Læs mere

Aktivitets og Handleplanen 2012 Medie Grafisk

Aktivitets og Handleplanen 2012 Medie Grafisk Aktivitets og Handleplanen 2012 Medie Grafisk Præsentation af værkstedet - som i brochure og på hjemmeside. Præsentation af værkstedet Mediegrafiker værkstedet handler om design, formidling og kommunikation

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013.

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

Virksomhedsplan 2010 2013 Elsesminde Odense Produktions Højskole, 1

Virksomhedsplan 2010 2013 Elsesminde Odense Produktions Højskole, 1 1 2 Virksomhedsplan 2010-2013 for Elsesminde Odense Produktions-Højskole Indhold/disposition: I. Indledning II. Skolens mission III. Skolens værdigrundlag. IV. Beskrivelse af skolens aktiviteter pr. 2010

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015 Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015 BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Indledning Virksomhedsplanen er udarbejdet på et ændret grundlag, idet bestyrelsen med udgangspunkt i en solid og velkonsolideret drift, har ønsket et længere sigte på skoleudviklingen. På den baggrund

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD Et skridt videre Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD 1 Indhold Indledning... 3 ADHD og grupper... 4 Koordinatorens opgaver og rolle... 7 Gruppelederens opgaver og roller... 13 Mestringsgruppeforløbets

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR RINGSTED PRODUKTIONSHØJSKOLE I 2013

VIRKSOMHEDSPLAN FOR RINGSTED PRODUKTIONSHØJSKOLE I 2013 VIRKSOMHEDSPLAN FOR RINGSTED PRODUKTIONSHØJSKOLE I 2013 FORMÅL Formålet med produktionsskolens virksomhed er, i henhold til vedtægterne, at tilbyde undervisnings- og produktionsaktiviteter, som i kombination

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard. 1 Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.dk www.kongshojgaard.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Inspiration til arbejdet med mental sundhed

Inspiration til arbejdet med mental sundhed TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED AUGUST 2013 Inspiration til arbejdet med mental sundhed Arbejdet med mental sundhed bør tage afsæt i den enkelte skole og klasses specifikke virkelighed og sæt af udfordringer.

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Indholdsplan 2015 / 16

Indholdsplan 2015 / 16 Indholdsplan 2015 / 16 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Almindelige uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere