Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning Dampovn"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monterings anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr

2 2

3 Indholdsfortegnelse Råd om sikkerhed og advarsler...7 Miljøbeskyttelse...14 Beskrivelse af dampovnen...15 Oversigt over dampovnen...15 Medfølgende tilbehør Funktionsbeskrivelse...17 Betjeningspanel...17 Opsamlingsbeholder...18 Vandbeholder...19 Lyde...19 Temperatur...19 Tilberedningstid...19 Opvarmningsfase...19 Tilberedningsfase...20 Dampreduktion...20 Varmholdning Ovnlys...20 Første ibrugtagning...21 Grundindstillinger...21 Første rengøring...23 Vandets hårdhedsgrad indstilles Kogetemperatur tilpasses...24 Opvarmningsformer / Menuer Betjeningsmåde...26 Forberedelse...26 Opvarmningsform vælges...26 Temperaturen indstilles...26 Tilberedningstid indstilles...26 Når tiden er udløbet Efter brug...27 Betjening Under brug...28 Tilberedningen afbrydes Indstillinger ændres...28 Gem...29 Manglende vand Egne programmer

4 Indholdsfortegnelse Ekstrafunktioner...32 Starttid / Sluttid Minutur...33 Lås...35 Spærring af taster...36 Værd at vide og vigtige informationer...37 Fordele ved tilberedning med damp...37 Tilberedningsservice...37 Fade...37 Eget service...37 Opsamlingsbeholder...38 Ribbe...38 Dybfrostvarer...38 Temperatur...39 Tilberedningstid...39 Tilberedning med væske...39 Egne opskrifter Dampprogram...40 Kød...40 Pølser...42 Fisk Krebsdyr...46 Muslinger...47 Ris...48 Nudler / pasta...49 Knödel...50 Kerner...51 Bælgfrugter, tørrede Æg...54 Frugt Tilberedning af en menu...56 Specialanvendelser...58 Opvarmning...58 Optøning...60 Henkogning...64 Saftpresning Fremstilling af yoghurt...68 Hævning af dej

5 Indholdsfortegnelse Smeltning af husblas...70 Smeltning af chokolade...71 Flåning...72 Konservering af æbler...73 Blanchering...73 Dampning af løg...74 Smeltning af spæk...74 Desinficering af service...75 Opvarmning af fugtige klude...75 Smeltning af honning...76 Tilberedning af æggestand...76 Anvendelse af automatikprogrammer...77 Programoversigt...79 Indstillinger Oplysninger til testinstitutter...85 Rengøring og vedligeholdelse...86 Dampovnens front...87 Ovnrum...88 Automatisk døråbner...88 Tilbehør...88 Ribber...89 Afkalkning...90 Dampovnens dør...92 Småfejl udbedres...94 Ekstra tilbehør...97 Fade Rengørings- og plejemidler Andet Råd om sikkerhed ved indbygning Indbygningsmål Indbygning i et højskab Indbygning i et underskab Indbygning i kombination med en ovn Detaljerede mål på dampovnens front Dampovnen monteres Eltilslutning Service / garanti

6 Indholdsfortegnelse Typeskilt

7 Råd om sikkerhed og advarsler Denne dampovn overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden dampovnen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på dampovnen undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene om sikkerhed og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Retningslinjer vedrørende brugen Denne dampovn er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på husholdningslignende opstillingssteder. Dampovnen er ikke beregnet til udendørs brug. Dampovnen er kun beregnet til husholdningsmæssig brug og kun til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen. Det er ikke tilladt at anvende dampovnen til andre formål. Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene dampovnen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge dampovnen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler Børn i huset Anvend låsen for at undgå, at børn ved et uheld kommer til at tænde for dampovnen. Børn under 8 år skal holdes væk fra dampovnen, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. Børn på 8 år eller derover må kun bruge dampovnen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn må ikke rengøre dampovnen uden opsyn. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af dampovnen. Lad dem aldrig lege med dampovnen. Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (f.eks. folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. Fare for forbrænding på grund af damp! Børns hud reagerer mere følsomt på høje temperaturer end voksnes. Børn må ikke åbne døren, når dampovnen er i brug. Hold børn væk fra dampovnen, indtil den er afkølet så meget, at fare for forbrænding er udelukket. Risiko for at komme til skade! Ovndøren kan maks. bære 8 kg. Børn kan komme til skade på den åbne ovndør. Sørg for, at børn ikke stiller sig, sætter sig eller hænger på den åbne ovndør. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. En beskadiget dampovn kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor dampovnen for synlige skader, inden den monteres. Tag aldrig en beskadiget dampovn i brug! Dampovnens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en fagmand. De tilslutningsdata (frekvens og spænding), der er angivet på dampovnens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på dampovnen. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af dampovnen. Anvend kun dampovnen i indbygget stand af hensyn til sikkerheden. Denne dampovn må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (f.eks. skibe). 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på dampovnen. Åbn aldrig dampovnens kabinet. Reparation af dampovnen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. Hvis stikket fjernes fra tilslutningsledningen, eller hvis der ikke er noget stik på ledningen, skal dampovnen indbygges og tilsluttes af en autoriseret elinstallatør. Hvis tilslutningsledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel ledning af typen H 05 VV-F (PVC-isoleret), som kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf Dampovnen skal være afbrudt fra elnettet under vedligeholdelse og reparation. Sørg for, at følgende betingelser er opfyldt: slå sikringerne i installationen fra, eller skru skruesikringerne i installationen helt ud, eller træk stikket ud (hvis der er et). Træk ikke i ledningen på et produkt med netstik, men i stikket, når produktet skal afbrydes fra elnettet. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler Den daglige brug Fare for forbrænding! Dampovnen bliver meget varm under brug. Man kan brænde sig på ovnrummet, maden, tilbehøret og den varme damp. Bær grillhandsker, når varm mad skubbes ind og tages ud samt ved arbejde i det varme ovnrum. Pas på, at indholdet ikke skvulper over, når fade med mad skubbes ind og tages ud. Fare for forbrænding! Ved afslutning af en tilberedningsproces kan der være varmt vand i dampfremstilleren. Dette pumpes tilbage i vandbeholderen. Sørg for ved udtagning og frastilling af vandbeholderen, at denne ikke tipper. Ved henkogning og opvarmning i lukkede dåser, dannes der overtryk i dåserne, hvorved de kan eksplodere. Anvend ikke dampovnen til henkogning og opvarmning af mad i lukkede dåser. Man kan komme til skade på den åbne ovndør eller snuble over den. Lad ikke ovndøren stå unødigt åben. Plastservice, der ikke er temperatur- og dampbestandigt, smelter ved høje temperaturer og kan beskadige dampovnen. Anvend kun temperatur- (op til 100 C) og dampbestandigt plastservice. Følg serviceproducentens anvisninger. Mad, der opbevares i ovnrummet, kan udtørre, og fugtigheden fra maden kan medføre korrosion i dampovnen. Opbevar ikke færdig mad i ovnrummet, og anvend ikke genstande, der kan ruste, til tilberedningen. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler Ovndøren kan maks. bære 8 kg. Man må ikke stille eller sætte sig på den åbne ovndør eller stille tunge genstande på den. Sørg også for, at der ikke kommer noget i klemme mellem ovndøren og ovnrummet. Ovnen kan blive beskadiget. Rengøring og vedligeholdelse Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af dampovnen. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Dørruden kan blive ødelagt af ridser. Brug ikke skuremiddel, hårde svampe eller børster eller skarpe metalskrabere til rengøring af ovnruden. Ribberne kan tages ud ved rengøring (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Sørg for at montere dem rigtigt igen, og anvend aldrig ovnen uden monterede ribber. 13

14 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldsmæssige hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation / opsamlingssted. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. 14

15 Beskrivelse af dampovnen Oversigt over dampovnen Betjeningspanel Emudslip Automatisk døråbner til reducering af damp Tætningsliste Indsugningsrør Rum til vandbeholderen Vandbeholder Opsamlingsrende - ovnrum Bundvarmelegeme Temperaturføler Ribber Dampindgang 15

16 Beskrivelse af dampovnen Medfølgende tilbehør Yderligere tilbehør kan efterbestilles efter behov (se afsnittet Ekstra tilbehør). Opsamlingsbeholder DGG 21 Til opsamling af væde mm (BDH) DGGL 8 1 fad med huller Kapacitet 2,0 l / nytteindhold 1,7 l mm (BDH) DGGL 1 2 fade med huller Kapacitet 1,5 l / nytteindhold 0,9 l mm (BDH) Rist Til frastilling af eget service Afkalkningstabs Til afkalkning af dampovnen 16

17 Funktionsbeskrivelse Betjeningspanel Sensortaster Dampovnen betjenes ved at berøre den pågældende sensortast let. Hver berøring bekræftes med et akustisk signal. Tastelydens lydstyrke kan ændres i menuen Indstillinger, eller lyden kan frakobles (se afsnittet Indstillinger).? ; OK Funktion Dampovnen tændes/slukkes Indstillinger Lys Timer - Temperatur indstilles - Tilberedningstid indstilles - "Bladring" tilbage Bekræftelse af en indkodning Dampprogram Opvarmning Optøning Automatikprogrammer Egne programmer Flere programmer 17

18 Funktionsbeskrivelse Display I displayet vises ud over tekst også symboler. Symbol Betydning Displayet viser maks. 3 valgmuligheder. Hvis der er flere muligheder, vises en bjælke Efter sidste valgmulighed vises en stiplet linje. Herefter vises starten af listen. Den aktuelt valgte indstilling er markeret med et hak. I displayet vises betjeningsvejledning og tips. Dette informationsvindue slukkes ved tryk på "OK" eller ved at følge anvisningerne. Lås tilkoblet Opsamlingsbeholder Skub altid opsamlingsbeholderen ind på nederste ribbe, når der anvendes fade med huller. Væske fra maden kan opsamles heri og nemt fjernes. Opsamlingsbeholderen kan anvendes som fad efter behov. 18

19 Vandbeholder Lyde Temperatur Tilberedningstid Opvarmningsfase Funktionsbeskrivelse Den maksimale fyldningsmængde er 2,0 liter, den minimale 0,5 liter. Der er angivet markeringer på vandbeholderen. Den øverste markering må absolut ikke overskrides! Vandforbruget afhænger af madens tilberedningstid. Hvis døren til ovnrummet åbnes under tilberedningsprocessen, øges vandforbruget. Afhængig af tilberedningsprocessen kan det forekomme, at vandbeholderen skal fyldes igen efter 90 minutter. En melding om manglende vand vises i displayet. Efter afslutning af en tilberedningsproces pumpes restvandet fra dampfremstilleren tilbage i vandbeholderen. Tøm vandbeholderen efter brug af dampovnen. Når dampovnen tændes, under brugen, og når den slukkes, kan der høres en lyd (brummen). Denne lyd skyldes ikke en fejlfunktion eller en defekt i dampovnen. Den opstår, når vandet pumpes ind og ud. Der er knyttet et temperaturforslag til nogle af opvarmningsformerne. Dette temperaturforslag kan ændres for en enkelt proces eller permanent (se afsnittet Indstillinger). Der kan indstilles en tilberedningstid mellem 1 minut (00:01) og 10 timer (10:00). Mens ovnen varmer op til den indstillede temperatur, vises temperaturstigningen i ovnen og "Opvarmning" i displayet (undtagelse: Automatikprogrammer). Varigheden af opvarmningsfasen er afhængig af mængden af mad og madens temperatur. Generelt varer opvarmningsfasen ca. 5 minutter. Ved tilberedning af kolde eller frosne madvarer forlænges tiden. 19

20 Funktionsbeskrivelse Tilberedningsfase Dampreduktion Varmholdning Når den indstillede temperatur er nået, begynder tilberedningsfasen. Under tilberedningsfasen vises resttiden i displayet. Kort inden afslutning af tilberedningsprocessen åbnes døren automatisk en smule på klem, så dampen kan trænge ud af ovnrummet. Døren lukker automatisk igen. Dampreduktionen kan frakobles (se afsnittet Indstililnger). Hvis dampreduktionen frakobles, frakobles også automatisk varmholdningsfunktionen. Hvis dampreduktionen er frakoblet, trænger der meget damp ud, når døren åbnes. For at anvende denne funktion skal standardindstillingen ændres (se afsnittet Indstillinger). Hvis ovnen ikke slukkes efter afslutning af tilberedningsprocessen, holdes madvarerne varme ved en temperatur på 70 C i maks. 15 minutter. Vær opmærksom på, at sarte madvarer, især fisk, kan videretilberede ved varmholdning. Ovnlys Ovnen er indstillet, så lyset af energisparehensyn slukker efter start. Hvis man ønsker lys i ovnrummet under tilberedningen, skal standardindstillingen ændres (se afsnittet Indstillinger). Hvis døren forbliver åben efter afslutning af en tilberedningsproces, slukker lyset i ovnrummet automatisk efter 5 minutter. Udførlig information om håndtering af dampovnen samt tips og råd fremgår af afsnittet Dampprogram og Specialanvendelser. 20

21 Grundindstillinger Første ibrugtagning Når der tilsluttes strøm til dampovnen, tændes den automatisk. I displayet vises velkomsthilsnen "Miele - Willkommen", og derefter bliver man bedt om at indkode nogle grundindstillinger, som er nødvendige ved ibrugtagning af dampovnen. Sprog og land indstilles Berør tasten ; eller?, indtil det ønskede sprog er fremhævet i displayet. Bekræft med "OK". Berør tasten ; eller?, indtil det ønskede land er fremhævet i displayet. Bekræft med "OK". Valget vises med symbolet. Hvis man ved en fejl har valgt et sprog, man ikke forstår: - Afbryd dampovnen fra elnettet, og tilslut den igen. Processen starter forfra med velkomsthilsnen. Eller - Gennemfør den første ibrugtagning på det valgte sprog. Berør herefter Flere programmer eller tasten. Vælg Indstillinger. Undermenuen Sprog er markeret med symbolet. Vælg og bekræft det ønskede sprog som beskrevet ovenfor. 21

22 Første ibrugtagning Dato indstilles Indstil året med sensortasterne ; eller?, og bekræft med "OK". Indstil måneden med sensortasterne ; eller?, og bekræft med "OK". Indstil dagen med sensortasterne ; eller?, og bekræft med "OK". Klokkeslæt indstilles Timerne er fremhævet. Indstil timetallet med sensortasterne ; eller?, og bekræft med OK. Minutterne er fremhævet. Indstil minuttallet med sensortasten ; eller?, og bekræft med "OK". Klokkeslætsvisning vælges Der kan vælges mellem følgende muligheder: Tilkoblet: Klokkeslættet vises altid, når dampovnen slukkes. Frakoblet: Klokkeslættet vises ikke, når dampovnen slukkes. Natfrakobling: Klokkeslættet vises fra kl. 5:00 til kl. 23:00. Vælg den ønskede indstilling med sensortasten ; eller?. Bekræft med "OK". I displayet vises meldingen "Første ibrugtagning gennemført korrekt". Bekræft med "OK". 22

23 Klæb det medfølgende typeskilt ind i afsnittet Typeskilt. Ovnen underkastes en funktionstest på fabrikken. Der kan derfor løbe restvand fra rørene ud i ovnrummet under transporten. Første rengøring Fjern eventuelle beskyttelsesfolier. Vandbeholder Tag vandbeholderen ud af dampovnen, og skyl den i hånden. Tilbehør / Ovnrum Tag alt tilbehør ud af ovnrummet, og rengør det i hånden eller i opvaskemaskine. Dampovnen er behandlet med et plejemiddel inden leveringen. Rengør ovnrummet med en ren svampeklud, opvaskemiddel til opvask i hånden og varmt vand for at fjerne plejemiddelfilmen. Vandets hårdhedsgrad indstilles Første ibrugtagning Dampovnen er ved levering indstillet på vandhårdhedsgrad "hårdt". For at den fungerer korrekt og afkalkes på rette tidspunkt, skal den indstilles på den lokale vandhårdhed. Jo hårdere vandet er, desto oftere skal dampovnen afkalkes. Kontroller, hvilken vandhårdhed der er indstillet, og indstil i givet fald den korrekte vandhårdhed (se afsnittet Indstillinger). 23

24 Første ibrugtagning Kogetemperatur tilpasses Inden der tilberedes mad første gang, skal dampovnen indstilles til vandets kogetemperatur, der varierer afhængig af opstillingsstedets højdebeliggenhed. Ved denne proces gennemskylles også de vandførende dele. Denne proces skal foretages for at sikre korrekt funktion. Start dampovnen i 15 minutter med opvarmningsformen Dampprogram (100 C) i 15 minutter. Følg fremgangsmåden beskrevet i afsnittet Betjeningsmåde. Ved eventuel flytning skal dampovnen tilpasses vandets ændrede kogetemperatur, hvis det nye opstillingssted afviger min. 300 meter i højdebeliggenhed fra det gamle. Tilpasningen sker ved at foretage en afkalkning (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse / Afkalkning). 24

25 Opvarmningsformer / Menuer Opvarmningsform / menu Dampprogram Tilberedning af alle madvarer, henkogning, saftpresning, specialanvendelser, tilberedning af en menu Opvarmning Til skånsom opvarmning af madvarer, der allerede er tilberedt Optøning Til skånsom optøning af dybfrosne madvarer Automatikprogrammer Listen over automatikprogrammer, der kan vælges, kaldes frem Egne programmer Tilberedningsprocesser oprettes og gemmes Foreslået temperatur 100 C 212 F 100 C 212 F 60 C / 140 F Indstilleligt temperaturområde C / F C F C/ F Flere programmer - - Blanchering - - Henkogning 90 C 195 F C F Desinficering af service - - Hævning af dej - - Tilberedning af grøntsager 100 C 195 F Tilberedning af fisk 85 C / 185 F Tilberedning af kød 100 C 195 F Indstillinger Ændring af standardindstillingerne 90 C C F 75 C C F 90 C C F - - Afkalkning

26 Betjeningsmåde Forberedelse Fyld min. vandbeholderen til "min."-markeringen / maks. til "ma."-markeringen. Opvarmningsform vælges Temperaturen indstilles Tilberedningstid indstilles Anvend udelukkende koldt postevand, aldrig destilleret vand, mineralvand eller andre væsker! Skub vandbeholderen helt ind i dampovnen. Skub maden ind i dampovnen. Tænd dampovnen med tasten. Vælg den ønskede opvarmningsform ved berøring af den pågældende tast, f.eks. Dampprogram. Bekræft den foreslåede temperatur med OK. eller Indstil den ønskede temperatur ved berøring af?/;, og bekræft med OK. Indstil timerne ved berøring af?/;, og bekræft med OK. Indstil minutterne ved berøring af?/;, og bekræft med OK. 26

27 Når tiden er udløbet Betjeningsmåde Når tiden er udløbet, lyder et signal, og i displayet vises Dampreduktion og Proces slut. Under dampreduktionen åbner døren sig automatisk på klem. Vent med at åbne ovndøren og tage maden ud, indtil meldingen "Dampreduktion" slukker i displayet. Sluk dampovnen. Blæseren fortsætter et stykke tid efter, at dampovnen er slukket. Fare for forbrænding! Man kan brænde sig på ovnrumssiderne, mad, der skvulper over og tilbehør. Bær grillhandsker, når varm mad tages ud. Efter brug Tag opsamlingsbeholderen ud, og tøm den. Tag vandbeholderen ud, og tøm den. Rengør og aftør dampovnen efter hver brug, se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Luk først ovndøren, når ovnrummet er helt tørt. 27

28 Betjening Under brug Tilberedningen afbrydes Tilberedningen afbrydes, hvis døren åbnes. Opvarmningen frakobles, resttiden gemmes. Ved åbning af døren, strømmer der damp ud. Gå et skridt tilbage, og vent, indtil dampen er fordampet. Fare for forbrænding! Man kan brænde sig på væggene i ovnrummet, mad, der skvulper over, tilbehør og varm damp. Tag grillhandsker på, når varm mad skubbes ind eller tages ud samt ved arbejde i det varme ovnrum. Når døren lukkes, fortsættes tilberedningen. Når døren er lukket, sker der en trykudligning, under hvilken der kan opstå en pibelyd. Herefter fortsætter opvarmningen, og den stigende ovntemperatur vises da i displayet. Når den indstillede temperatur er nået, skifter displayet, og den resterende tilberedningstid afvikles. Indstillinger ændres De valgte indstillinger kan ændres under tilberedningen. Berør. Vælg den ønskede indstilling ved berøring af?/;, ogbekræft med OK. Foretag den ønskede ændring, og bekræft med OK. 28

29 Betjening Gem En tilberedningsproces kan gemmes, så den fremover kan kaldes frem i menuen Egne programmer. Ved afslutning af en tilberedningsproces, vises "Gem" i displayet. Bekræft med OK. En sammenfatning vises i displayet. Bekræft med OK. Nu kan tilberedningsprocessen gemmes. Processen kan gemmes under et navn efter eget valg. Navnet kan bestå af op til 10 tegn. Hvert valg skal bekræftes med OK. Vælg det ønskede navn. Når navnet er indkodet korrekt, vælges, og det bekræftes med OK. I displayet vises en information om det gemte program. Bekræft med OK. Manglende vand Hvis vandbeholderen løber tør for vand under brugen, lyder et signal, og i displayet vises en opfordring til at påfylde frisk vand. Tag vandbeholderen ud, og fyld den med vand. Skub vandbeholderen helt ind i dampovnen. Luk døren. Tilberedningen fortsættes. 29

30 Betjening Egne programmer Der kan gemmes op til 20 hyppigt anvendte tilberedningsprocesser under eget navn i menuen "Egne programmer". Hvis der endnu ikke er gemt egne programmer, viser displayet: Program oprettes Der kan oprettes egne programmer. Hvis der allerede er gemt egne programmer, vises disse i displayet. Der kan vælges mellem følgende muligheder: Programmer redigeres Opret program: Egne programmer kan oprettes. Ændr program: Eksisterende programmer vises og kan ændres. Slet program: Eksisterende programmer kan slettes. Program oprettes Vælg "Egne programmer". Vælg "Opret program" eller "Rediger programmer" > "Opret program", og bekræft med "OK". Vælg opvarmningsform, og bekræft med "OK". Foretag indstillingerne som normalt, og bekræft med "OK". Hvis man ønsker at tilføje et yderligere tilberedningstrin, vælges "Tilføj tilberedningstrin", og der fortsættes som beskrevet ovenfor. 30

31 Betjening Program ændres Program slettes Vælg "Afslut program", og bekræft med "OK". I displayet vises en sammenfatning. Bekræft med "OK". Tilberedningsprocessen kan nu gemmes under et navn efter eget valg. Navnet kan bestå af op til 10 tegn. Hvert valg skal bekræftes med "OK". Vælg "Gem". Vælg det ønskede navn. Når navnet er indkodet korrekt, vælges, og det bekræftes med "OK". I displayet vises en information om det gemte program. Bekræft med "OK". Vælg "Egne programmer". Vælg "Rediger programmer", og bekræft med OK. Vælg "Ændr program", og bekræft med "OK". Vælg det ønskede program, og bekræft med "OK". Tilberedningstrinnene eller programnavnet kan nu ændres. Foretag indstillingerne som normalt. Vælg "Egne programmer". Vælg "Rediger programmer", og bekræft med OK. Vælg "Slet program", og bekræft med "OK". Vælg det ønskede program, og bekræft med "OK". 31

32 Ekstrafunktioner Starttid / Sluttid Starten kan udskydes til et senere tidspunkt. Dampovnen tændes da automatisk. Dette er ikke muligt ved "Afkalkning". Med "Start kl." indkodes tidspunktet for, hvornår tilberedningen skal starte. Med "Færdig kl." indkodes tidspunktet for, hvornår tilberedningen skal være slut. Differencen mellem starttid og sluttid er den indkodede tilberedningstid plus den tid, dampovnen beregner til opvarmning. Denne funktion kan ikke anvendes, hvis ovnrummet er for varmt, f.eks. ved afslutning af en tilberedningsproces. I så fald vises "Start kl." og "Færdig kl." ikke. Lad ovnrummet afkøle med åben dør. Tilberedningsresultatet kan blive forringet, hvis der er lang tid imellem, at maden stilles ind, og tilberedningen startes. Friske madvarer kan ændre farve og endda fordærves. Indstilling Vælg opvarmningsform, temperatur og tilberedningstid som normalt Berør. Vælg "Start kl." eller "Færdig kl.". Indstil klokkeslættet, hvor tilberedningsprocessen skal starte eller slutte. Bekræft med "OK". 32

33 Ekstrafunktioner Sletning Minutur Starttid eller sluttid kan ikke slettes. Tilberedningsprocessen skal stoppes. Berør. I displayet vises "Afbryd proces". Vælg "Ja", og bekræft med "OK". Minuturet kan indstilles til overvågning af separate processer. Minuturet kan også anvendes under en igangværende tilberedning. Der kan indstilles en tid mellem 1 sekund (0:00:01 t.: min.: sek.) og 9 timer 59 min. 59 sekunder (9:59:59). En minuturstid op til 10 min. vises i min.:sek., en minuturstid fra 10 min. i t.:min. Minuturstiden skal indtastes i timer, minutter og sekunder. Eksempel: 8 minutter = 0:08:00. Når minuturstiden er gået, lyder et signal. Minuturet slukkes ved at berøre. Hvis minuturet ikke slukkes, tæller det opad sekundvis. På denne måde kan man se, hvor lang tid der er gået, siden minuturet udløb. 33

34 Ekstrafunktioner Indstilling Hvis visning af klokkeslæt er frakoblet (se afsnittet Indstillinger - Klokkeslæt), skal dampovnen tændes, før en minuturstid kan indstilles. Ændring Berør tasten. Indstil timerne. Bekræft med "OK". Indstil minutterne. Bekræft med "OK". Indstil sekunderne. Bekræft med "OK". Den indstillede tid vises i displayet. Berør. Vælg "Ændres", og bekræft. Indstil den ønskede tid, og bekræft med "OK". Sletning Berør. Vælg "Slet", og bekræft. Bekræft med "OK". 34

35 Lås Ekstrafunktioner Låsen forhindrer, at dampovnen tændes ved en fejl. Ved levering er låsen deaktiveret. For at kunne anvende funktionen skal standardindstillingen ændres (se afsnittet Indstillinger). Hvis låsen er tilkoblet, vises symbolet i displayet, så snart dampovnen tændes. Ophævning af spærring Tænd dampovnen. I displayet vises en melding. Berør "OK", indtil meldingen forsvinder. Dampovnen kan nu anvendes som normalt. Låsen aktiveres automatisk nogle sekunder efter, at dampovnen er blevet slukket. 35

36 Ekstrafunktioner Spærring af taster Deaktivering For at indstillingerne for en igangværende proces ikke skal kunne ændres ved en fejl, er dampovnen udstyret med mulighed for spærring af taster. Hvis spærring af taster er aktiveret, er alle taster med undtagelse af Tænd/Sluk spærret. En igangværende minuturstid kan bekræftes. Ved levering er spærring af taster deaktiveret. For at kunne anvende funktionen skal standardindstillingen ændres (se afsnittet Indstillinger). Berør en tilfældig tast. I displayet vises en melding. Berør "OK", indtil meldingen forsvinder. Dampovnen kan nu anvendes som normalt. Spærringen af taster aktiveres automatisk nogle sekunder efter sidste indkodning. 36

37 I afsnittet Værd at vide og vigtige informationer findes generelle anvisninger. Hvis der skal tages særlige hensyn ved tilberedningen, gøres der opmærksom på dette i de relevante afsnit. Fordele ved tilberedning med damp Tilberedningsservice Værd at vide og vigtige informationer Vitaminer og mineraler bibeholdes næsten fuldstændigt ved tilberedning med damp, da maden ikke ligger i vand. Ved tilberedning med damp bibeholdes madens smag bedre end ved traditionel madlavning. Det anbefales at undlade at salte maden eller først at tilsætte salt efter tilberedningen. Maden bevarer desuden den friske, naturlige farve. Fade Eget service Dampovnen leveres med tilberedningsudstyr af rustfrit stål. Som ekstratilbehør kan der leveres fade i forskellig størrelse, med og uden huller i bunden (se afsnittet Ekstra tilbehør). Der findes egnede fade til de forskellige former for retter. Anvend så vidt muligt fade med huller. På denne måde kan dampen nå maden fra alle sider, og maden tilberedes ensartet. Der kan anvendes eget service. Vær dog opmærksom på følgende: Servicet skal være temperatur- (op til 100 C) og dampbestandigt. Ønsker man at anvende plastservice, skal man sikre sig gennem producenten, at det er egnet. Service med bred kant, f.eks. porcelæn, keramik eller stentøj, er ikke særlig velegnet til dampovn. Brede kanter leder varmen dårligt og bevirker hermed, at den angivne tilberedningstid i skemaet forlænges væsentligt. 37

38 Værd at vide og vigtige informationer Opsamlingsbeholder Ribbe Dybfrostvarer Anbring servicet på risten, ikke på bunden. Der skal være afstand mellem servicets øverste kant og ovnrummets loft, for at der kan trænge tilstrækkelig damp ind i fadet. Skub altid opsamlingsbeholderen ind på nederste ribbe, når der anvendes fade med huller, så væske fra maden kan opsamles heri. Opsamlingsbeholderen kan anvendes som fad efter behov. Der kan tilberedes på alle ribber, også på flere ribber samtidigt. Tilberedningstiden ændres ikke derved. Hvis der anvendes flere høje fade til tilberedningen, skubbes fadene ind forskudt af hinanden. Hvis muligt bør der være en ribbe fri mellem fadene. Skub altid fadene og risten ind mellem ribbebøjlerne for at sikre, at de ikke tipper. Ved tilberedning af dybfrostvarer er opvarmningstiden længere end for friske madvarer. Jo flere dybfrostvarer, der er i ovnrummet, desto længere varer opvarmningsfasen. 38

39 Temperatur Tilberedningstid Tilberedning med væske Egne opskrifter Værd at vide og vigtige informationer Dampovnen kan maks. opvarmes til 100 C. Ved denne temperatur kan langt de fleste madvarer tilberedes. Sarte madvarer, som f.eks. bærfrugt, skal tilberedes ved lavere temperatur, da de ellers springer. Dette forklares nærmere i det pågældende afsnit. Kombination med en gourmet-varmeskuffe Ved brug af gourmet-varmeskuffen kan dampovnens ovnrum opvarmes op til 40 C. Hvis der i dette tilfælde indstilles en temperatur på 40 C, fremstilles der ingen damp, fordi ovnrummet er for varmt. Tilberedningstiderne i dampovnen svarer generelt til tiderne for kogning i gryde. Hvis tilberedningstiden påvirkes af bestemte faktorer, henvises der hertil i de følgende afsnit. Tilberedningstiden afhænger ikke af mængden af madvarer. Tilberedningstiden er nøjagtig den samme for et halvt og et helt kg kartofler. Tiderne i skemaerne er vejledende værdier. Vi anbefaler, at man først vælger den korteste tilberedningstid og herefter om nødvendigt forlænger tiden. Fyld kun fadet 2 / 3, når der anvendes væske, for at forhindre at maden skvulper over, når fadet tages ud. Madvarer og retter, der tilberedes i gryde, kan også tilberedes i dampovnen. Tilberedningstiderne kan overføres til dampovnen. Vær opmærksom på, at dampovnen ikke kan brune. 39

40 Dampprogram Kød Ferske varer Dybfrostvarer Forberedelse Tilberedningstid Tips Forbered kødet som normalt. Tø det frosne kød op inden tilberedningen (se afsnittet Optøning). Kød, der skal brunes og steges, f.eks. gullasch, skal først brunes i en gryde/pande på kogepladen. Tilberedningstiden er afhængig af madens tykkelse og konsistens, ikke af vægten. Jo tykkere stykket er, desto længere er tilberedningstiden. Et stykke kød på 500 g og 10 cm højde kræver længere tilberedningstid end et stykke på 500 g og 5 cm højde. Hvis aromastofferne skal bibeholdes, skal man anvende et fad med huller. Skub et fad uden huller ind under til at opfange skyen. Skyen kan anvendes til sauce eller fryses ned til senere anvendelse. Til en kraftig fond er suppehøne, oksekraftben, brystflæsk, tykkam og okseben velegnet. Læg kødet i et fad sammen med suppeurter og koldt vand. Jo længere tilberedningstid, desto kraftigere bliver fonden. 40

41 Dampprogram Indstillinger Flere programmer > Tilberedning af kød eller Dampprogram Temperatur: 100 C Tid: Se skemaet Tiderne i skemaet er vejledende værdier. Vi anbefaler, at man først vælger den korteste tilberedningstid og herefter om nødvendigt forlænger tiden. Kød Tid i min. Kraftben, dækket med vand Skank Kyllingebrystfilet 8 10 Skank Tykkam, dækket med vand Kalvestroganoff 3 4 Hamburgerryg i skiver 6 8 Lammeragout Poulard Kalkunrullesteg Kalkunschnitzel 4 6 Tværreb, dækket med vand Oksegullasch Suppehøne, dækket med vand Tyksteg

42 Dampprogram Pølser Indstillinger Dampprogram Temperatur: 90 C Tid: Se skemaet Pølser Tid i min. Wienerpølser 6 8 Kødfyldt pølse 6 8 Kogepølse

43 Dampprogram Fisk Ferske fisk Dybfrostvarer Forberedelse Fade Ribbe Temperatur Tilbered fersk fisk som normalt, f.eks. flå, rens og skyl dem. Tø de frosne fisk let op inden tilberedningen (se afsnittet Optøning). Hæld citron eller limesaft over fisken inden tilberedningen. Det gør fiskekødet fastere. Fisken skal ikke saltes, da den ved tilberedning med damp i vid udstrækning bevarer mineralstofferne og dermed egensmagen. Smør fade med huller. Hvis der tilberedes fisk i fade med huller og samtidig yderligere madvarer i andre fade, undgås smagsoverførsel på grund af neddryppende væske ved at anbringe fisken direkte over opsamlingsbeholderen. 85 C 90 C Til skånsom tilberedning af sarte fisketyper, f.eks. søtunge. 100 C Til tilberedning af fisketyper med fast kød, f.eks. torsk og laks. Til tilberedning af fisk i sauce eller sky. 43

44 Dampprogram Tilberedningstid Tips Indstillinger Tilberedningstiden er afhængig af madens tykkelse og konsistens, ikke af vægten. Jo tykkere stykket er, jo længere er tilberedningstiden. Et stykke fisk på 500 g og 3 cm højde har længere tilberedningstid end et stykke på 500 g og 2 cm højde. Jo længere tid fisken tilberedes, jo fastere bliver kødet. Overhold de angivne tilberedningstider. Hvis fisken ikke er tilstrækkelig mør, kan den tilberedes i yderligere et par minutter. Forlæng de angivne tilberedningstider med et par minutter, hvis fisken tilberedes i sauce eller sky. Fiskens egensmag forstærkes, hvis der anvendes krydderier og urter, f.eks. dild. Tilbered større fisk i svømmeposition. For at holde fisken fast kan der anbringes en lille kop omvendt i fadet. Anbring fisken med den åbne side på koppen. Fiskeresterne (f.eks. ben, finner og fiskehoved) kan sammen med suppeurter og koldt vand laves til fiskefond i et fad. Tilbered ved 100 C i 60 til 90 minutter. Jo længere tilberedningstid, desto kraftigere bliver fonden. Til tilberedning af blå fisk anbringes fisken i vand med eddike (forhold vand:eddike if. opskriften). Pas på ikke at ødelægge skindet på fisken. Karper, foreller, ål og laks egner sig til denne tilberedningsform. Automatikprogrammer > Fisk >... > Dampprogram eller Flere programmer > Tilberedning af fisk eller Dampprogram Temperatur: Se skemaet Tid: Se skemaet 44

45 Tiderne i skemaet er vejledende tilberedningstider for fersk fisk. Vi anbefaler, at man først vælger den korteste tilberedningstid og herefter om nødvendigt forlænger tiden. Temperatur i C Dampprogram Tid i minutter Ål Aborrefilet Doradefilet 85 3 Forel, 250 g Helleflynderfilet Torskefilet Karpe, 1,5 kg Laksefilet Laksesteak Lakseørred Pangasiusfilet 85 3 Rødfiskefilet Kullerfilet Rødspættefilet Havtaskefilet Søtungefilet 85 3 Pighvarfilet Tunfiskefilet Sandart

46 Dampprogram Krebsdyr Forberedelse Fade Tilberedningstid Indstillinger Tø dybfrosne krebsdyr op inden tilberedningen. Pil krebsdyrene, fjern tarmen, og skyl dem. Smør fade med huller. Jo længere tid krebsdyr tilberedes, desto fastere bliver de. Overhold de angivne tilberedningstider. Forlæng de angivne tilberedningstider med et par minutter, hvis krebsdyrene tilberedes i sauce eller sky. Automatikprogrammer > Krebsdyr >... > Dampprogram eller Dampprogram Temperatur: Se skemaet Tid: Se skemaet Temperatur i C Tid i minutter Black Tiger rejer 90 3 Nordsørejer 90 3 Kinarejer 90 4 Krabber 90 3 Hummer Dybhavsrejer

47 Dampprogram Muslinger Ferske varer Tilbered kun lukkede muslinger. Muslinger, som ikke har åbnet sig efter tilberedningen, må ikke spises. Fare for forgiftning! Dybfrostvarer Tilberedningstid Indstillinger Læg de ferske muslinger i vand i nogle timer inden tilberedningen for at skylle eventuelt sand ud. Børst herefter muslingerne grundigt for at fjerne trevler. Tø de frosne muslinger op. Jo længere tid muslinger tilberedes, desto hårdere bliver de. Overhold de angivne tilberedningstider. Dampprogram Temperatur: Se skemaet Tid: Se skemaet Temperatur i C Tid i minutter Andemuslinger Hjertemuslinger Blåmuslinger Kammuslinger 90 5 Knivmuslinger Venusmuslinger

48 Dampprogram Ris Indstillinger Risen udvider sig under tilberedningen og skal derfor tilberedes i vand. Afhængig af sort er optagelsen af fugtighed og derfor også forholdet mellem ris og væske forskellig. Risen optager vandet fuldstændigt, og hermed går ingen næringsstoffer tabt. Automatikprogrammer > Ris >... > Dampprogram eller Dampprogram Temperatur: 100 C Tid: Se skemaet Forhold Tid i min. Ris : vand Basmatiris 1 : 1,5 15 Parboiled ris 1 : 1, Rundkornede ris Risengrød Risotto 1 : 2,5 1 : 2, Brune ris 1 : 1, Vilde ris 1 : 1,

49 Dampprogram Nudler / pasta Tørret pasta Friske varer Indstillinger Tørret og frisk pasta udvides under tilberedningen og skal derfor tilberedes i vand. Vandet skal dække pastaen. Ved anvendelse af varm væske opnås et bedre tilberedningsresultat. Forlæng producentens angivne tid med ca. 1 / 3. Friske nudler og pasta, f.eks. fra køledisken, skal ikke udblødes. Tilbered dette i et fad med huller. Skil de friske nudler eller pastaen ad, og fordel den regelmæssigt i fadet. Dampprogram Temperatur: 100 C Tid: Se skemaet Friske varer Tid i minutter Gnocchi 3 Muslinger 2 Ravioli 3 Fettuchini 2 Tortellini 3 Tørret pasta, dækket med vand Båndspaghetti 14 Suppenudler 8 49

50 Dampprogram Knödel Indstillinger Færdige knödel i kogepose skal dækkes med vand, da de ellers på trods af forudgående udblødning ikke kan optage nok fugtighed og falder fra hinanden. Tilbered friske knödel i et smurt fad med huller. Dampprogram Temperatur: 100 C Tid: Se skemaet Tid i min. Brødboller 30 Knödel med gær 20 Kartoffelknödel i kogepose 20 Semmelknödel i kogepose

51 Dampprogram Kerner Indstillinger Kerner udblødes under tilberedningen og skal derfor tilberedes i væske. Forholdet mellem kerner og væske afhænger af kernetypen. Kerner kan tilberedes hele eller knuste. Dampprogram Temperatur: 100 C Tid: Se skemaet Forhold Kerner : væske Tid i min. Amarant 1 : 1, Bulgur 1 : 1,5 9 Grønspelt, hele 1 : Grønspelt, knust 1 : 1 7 Havre, hele 1 : 1 18 Havre, knuste 1 : 1 7 Hirse 1 : 1,5 10 Polenta 1 : 3 10 Quinoa 1 : 1,5 15 Rug, hele 1 : 1 35 Rug, knuste 1 : 1 10 Hvede, hele 1 : 1 30 Hvede, knuste 1 :

52 Dampprogram Bælgfrugter, tørrede Indstillinger Bælgfrugter bør sættes i blød i koldt vand i min. 10 timer inden tilberedningen. Udblødningen medfører en kortere tilberedningstid. Undtagelse: Linser skal ikke udblødes. Bælgfrugter, der har ligget i blød, skal være dækket med vand ved tilberedningen. For bælgfrugter, der ikke har ligget i blød, er der afhængig af sort et bestemt forhold mellem bælgfrugter : væske. Dampprogram Temperatur: 100 C Tid: Se skemaet Udblødte Tid i minutter Bønner Kidneybønner Røde bønner (azuki-bønner) Sorte bønner Limabønner Hvide bønner Ærter Gule ærter Grønne ærter, uden skal 27 52

53 Dampprogram Ikke-udblødte Tid i min. Forhold Bælgfrugter : væske Bønner Kidneybønner : 3 Røde bønner : 3 (azuki-bønner) Sorte bønner : 3 Limabønner : 3 Hvide bønner : 3 Linser Brune linser : 2 Røde linser 7 1 : 2 Ærter Gule ærter : 3 Grønne ærter, pillede : 3 53

54 Dampprogram Æg Indstillinger Anvend fade med huller ved tilberedning af æg. Der skal ikke prikkes hul i æggene inden tilberedningen. Da de varmes langsomt op under opvarmningsfasen, springer de ikke ved tilberedning med damp. Smør fadene uden huller, når der tilberedes æggeretter i disse, f.eks. æggestand. Automatikprogrammer > Hønseæg >... > Dampprogram eller Dampprogram Temperatur: 100 C Tid: Se skemaet Størrelse S blødkogt middel hårdkogt Størrelse M blødkogt middel hårdkogt Størrelse L blødkogt middel hårdkogt Størrelse XL blødkogt middel hårdkogt Tid i minutter

55 Dampprogram Frugt Tip Indstillinger Tilbered frugt i et fad uden huller for at undgå tab af saft. Hvis frugten tilberedes i et fad med huller, skubbes et fad uden huller ind under. På denne måde går der heller ikke saft tabt. Den opfangede saft kan anvendes til kageglasur. Automatikprogrammer > Frugt >... > Dampprogram eller Dampprogram Temperatur: 100 C Tid: Se skemaet Tid i minutter Æbler, i stykker 1 3 Pærer, i stykker 1 3 Kirsebær 2 4 Mirabeller 1 2 Nektariner/Ferskner, i stykker 1 2 Blommer 1 3 Kvæder, i tern 6 8 Rabarber, i stykker 1 2 Stikkelsbær

56 Dampprogram Tilberedning af en menu Deaktiver dampreduktionen ved tilberedning af en menu (se afsnittet Indstillinger). Ribbe Temperatur Tilberedningstid Tilberedning af en menu anvendes til at sammensætte et måltid med forskellige tilberedningstider, f.eks. rødfiskefilet med ris og broccoli. Madvarerne sættes ind i dampovnen på forskellige tidspunkter, så de er færdige på samme tid. Sæt de dryppende (f.eks. fisk) eller farvende (f.eks. rødbeder) madvarer ind direkte over opsamlingsbeholderen. På denne måde undgås smagsoverførsel eller misfarvninger på grund af neddryppende væske. Temperaturen ved tilberedning af en menu skal være 100 C, da størstedelen af madvarerne kun bliver mør ved denne temperatur. Tilbered ikke menuen ved den laveste temperatur, hvis der anbefales forskellige temperaturer for madvarerne, f.eks. doradefilet 85 C og kartofler 100 C. Hvis der for en madvare anbefales en temperatur på 85 C, bør man først teste resultatet, hvis der tilberedes ved 100 C. Sarte fiskesorter med løs struktur, f.eks. søtunge og rødspætte, bliver meget faste ved 100 C. Hvis den anbefalede tilberedningstemperatur forhøjes, skal tilberedningstiden reduceres med ca. 1 / 3. 56

57 Dampprogram Eksempel Ris 20 minutter Rødfiskefilet 6 minutter Broccoli 4 minutter 20 minutter minus 6 minutter = 14 minutter (1. tilberedningstid: ris) 6 minutter minus 4 minutter = 2 minutter (2. tilberedningstid: rødfiskefilet) Rest = 4 minutter (3. tilberedningstid: Broccoli) Tilberedningstider 20 min. ris 6 min. rødfiskefilet 4 min. broccoli Indstilling 14 min. 2 min. 4 min. Kontroller, om dampreduktionen er deaktiveret. Anbring først risene i ovnrummet. Indstil 1. tilberedningstid = 14 min. Når de 14 minutter er gået, stilles rødfiskefileten ind i dampovnen. Indstil 2. tilberedningstid = 2 min. Når de 2 minutter er gået, stilles broccolien ind i dampovnen. Indstil 3. tilberedningstid = 4 min. 57

58 Specialanvendelser Opvarmning Madvarer opvarmes skånsomt i dampovnen; de tørrer ikke ud og viderekoger ikke. De opvarmes ensartet og skal ikke omrøres indimellem. Både færdige portionsanretninger (kød, grøntsager, kartofler) og enkelte madvarer kan opvarmes. Tilberedningsservice Små mængder kan opvarmes på en tallerken, større mængder i et fad. Varighed Antallet af tallerkener eller fade har ingen indflydelse på varigheden. Den angivne tid i skemaet gælder en gennemsnitlig portion pr. tallerken/fad. Forlæng tiden ved større mængder. Tips Opvarm ikke større stykker såsom stege hele, men portionsvis som portionsanretning. Halver kompakte stykker som fyldte peberfrugter eller rullesteg. Panerede madvarer, f.eks. schnitzler, bliver ikke sprøde. Opvarm saucer separat. Undtagelser: Retter tilberedt i sauce (f.eks. gullasch). 58

59 Specialanvendelser Fremgangsmåde Indstillinger Tildæk madvarerne med en dyb tallerken, en temperaturog dampbestandig folie (op til 100 C) eller et låg. Stil tallerknerne eller fadene ind på risten. Opvarmning, eller Dampprogram Temperatur: 100 C Tid: Se skemaet Tid i min. Tilbehør (pasta, ris etc.) 8 10 Gryderet 8 10 Fiskefilet 6 8 Kød 8 10 Fjerkræ 8 10 Grøntsager 8 10 Suppe 8 10 Portionsanretninger

60 Specialanvendelser Optøning Maden tøs op på væsentligt kortere tid i dampovnen end ved stuetemperatur. Temperatur Den optimale optøningstemperatur er 60 C. Undtagelser: Hakket kød og vildt 50 C. Forberedelse/efterbehandling Fjern emballagen ved optøning. Undtagelser: Lad brød og bagværk tø op i emballagen, da det ellers optager fugtighed og bliver blødt. Lad maden stå et stykke tid ved stuetemperatur, efter den er taget ud. Denne hviletid er nødvendig, for at varmen kan fordele sig jævnt. Fade Anvend et fad med huller med opsamlingsbeholderen nedenunder ved optøning af dryppende madvarer, som f.eks. fjerkræ. På denne måde ligger madvaren ikke i væsken. Hæld væsken fra fjerkræ og kød ud. På grund af salmonellafare må den under ingen omstændigheder anvendes! Madvarer, der ikke afgiver væske, kan tøs op i et fad uden huller. 60

61 Specialanvendelser Tips Indstillinger Fisk behøver ikke være helt optøet inden tilberedning. Det er nok, hvis overfladen er blød nok til at optage krydderier. Optøning i2-5minutter (afhængig af tykkelse) er tilstrækkelig. Frostvarer i store stykker, f.eks. bær og kødstykker, skilles og spredes ud, når den halve optøningstid er gået. Optøede madvarer må ikke nedfryses igen. Tø dybfrosne færdigretter op som angivet på emballagen. Optøning, eller Dampprogram Temperatur: Se skemaet Tid: Se skemaet 61

62 Specialanvendelser Madvare Vægt ig Temperatur i C Optøningstid i minutter Hviletid i minutter Mælkeprodukter Ost i skiver Kvark Fløde Blød ost Frugt Æblemos Æblestykker Abrikoser Jordbær Hindbær/ stikkelsbær Kirsebær Ferskner Blommer Stikkelsbær Grøntsager Frosset i i blok, f.eks. grønkål, spinat, rødkål Fisk Fiskefileter Foreller Hummer Krabber

63 Specialanvendelser Madvare Vægt ig Temperatur i C Optøningstid i minutter Hviletid i minutter Kød Stegning i skiver Hakket kød Hakket kød Gullasch Gullasch Lever Hareryg Dyreryg Schnitzel / kotelet / medisterpølse Fjerkræ Kylling Kyllingelår Kyllingeschnitzel Kalkunlår Kager, små Bagværk af butter-/ gærdej Kager/bagværk af rørt dej Brød / boller Boller Sigtebrød, i skiver Fuldkornsbrød, i skiver Hvedebrød, i skiver

64 Specialanvendelser Henkogning Glas Frugt Grøntsager Kapacitet Anvend kun førsteklasses, friske madvarer uden trykmærker og rådne pletter. Anvend kun glas og tilbehør, der er i orden og ordentligt rengjort. Der kan anvendes glas med skruelåg samt med glaslåg og gummitætning. Sørg for, at glassene har samme højde, så alt henkoges ensartet. Rengør glaskanten efter opfyldning med en ren klud og varmt vand, og sæt låg på glassene. Rens frugten omhyggeligt, skyl den, og lad den dryppe af. Skyl bærfrugt meget forsigtigt, da frugterne nemt kan blive stødt. Fjern eventuelt skræl, stilke, kerner eller sten. Skær store stykker frugt i mindre stykker. Skær f.eks. æbler i skiver. Stik i store stenfrugter med sten (blommer, abrikoser) flere gange med en gaffel eller en spids genstand, da de ellers springer. Skyl, rens og skær grøntsagerne i mindre stykker. Blancher grøntsager før henkogningen, så de bibeholder deres farve (se afsnittet Blanchering). Fyld glassene løst med maden til maks. 3 cm under kanten. Cellevæggene beskadiges, hvis maden presses sammen. Stød glasset blødt på en klud, så indholdet fordeles bedre. Fyld glassene med væske, så indholdet er dækket. Anvend en sukkeropløsning til frugt og en salt- eller eddikeopløsning til grøntsager. 64

65 Specialanvendelser Tips Fremgangsmåde Indstillinger Udnyt eftervarmen ved at lade glassene stå i dampovnen i 30 minutter, efter at den er slukket. Lad glassene afkøle langsomt (ca. 24 timer) tildækket med et viskestykke. Anbring risten på nederste ribbe. Stil de lige store glas på risten. Glassene må ikke berøre hinanden. Automatikprogrammer > (Frugt/Grøntsager) >... > Henkogning eller Flere programmer > Henkogning eller Dampprogram Temperatur: Se skemaet Tid: Se skemaet 65

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 589 050 Indhold

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monterings anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 070

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 050 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Kombidampovn

Brugs- og monteringsanvisning Kombidampovn Brugs- og monteringsanvisning Kombidampovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 575

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Kombidampovn

Brugs- og monteringsanvisning Kombidampovn Brugs og monteringsanvisning Kombidampovn Læs venligst brugs og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da DK M.Nr. 09 695 630 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Dampovn DG 1050 Læs venligst denne brugs- og monteringsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 643

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 589 060 Indhold

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 588 990 Indhold Råd om sikkerhed

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 851 170 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 851 330 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET

DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET www.gorenje.com 2 - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya KYLLING PIE MED GRØN SALAT 1 hel kylling 3 løg 1½ dl hvedemel

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 108 850 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med ovnfunktion

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med ovnfunktion Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med ovnfunktion Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet 1 roulade =16 stk. Kage: 3 æg str. L 150 g sukker 60 g mel 60 g kartoffelmel 1 tsk bagepulver

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med mikrobølger

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med mikrobølger Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med mikrobølger Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovn

Brugs- og monteringsanvisning Ovn Brugs- og monteringsanvisning Ovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da DK M.-Nr. 10 314 730 Indhold

Læs mere

Svinekam med svær. Kokkens tip. Programmering af combiovn. Fersk Svinekam (ikke ridset)

Svinekam med svær. Kokkens tip. Programmering af combiovn. Fersk Svinekam (ikke ridset) Svinekam med svær Fersk Svinekam (ikke ridset) Programmering af combiovn ClimaOptima 100ºC og 100% fugt i 5 minutter Alarm Svinekammene sættes i ovnen ClimaOptima 100ºC og 100% fugt i 10 minutter Alarm

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

En skoledag om ENERGI

En skoledag om ENERGI Nord Energi forsyner ca. 93.180 forbrugere med el. nord energi Ørstedsvej 2-9800 Hjørring OPSKRIFTER En skoledag om ENERGI 2015-2016 Telefon: 99 24 56 56 www.nordenergi.dk E-mail: info@nordenergi.dk Side

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret Opskrift til 2-3 personer. Ingredienser: Bryndzové halusky slovakisk bolle ret - 750 g skrællet rå kartofler, fint revet. - salt - 250 g mel - 250 g gæret fåreost (i form af smøreost, kendt som bryndza)

Læs mere

Den første skemad Dansk

Den første skemad Dansk Den første skemad Dansk Egedal Kommune Tilberedning af den første skemad Ved tilberedning af kogt frugt og grønt til barnet er det godt: At vælge friske råvarer At skære renset frugt i mindre stykker At

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011 Mad fra Thailand Rød Grøntsags karry 1 spsk olie 1 løg, hakket 1-2 spsk rød karrypasta 3,75 dl kokosmælk 2,5 dl vand 350g kartofler, i tern 200g blomkål, i buketter 6 kaffir lime blade 150g grønne bønner,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med ovnfunktion

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med ovnfunktion Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med ovnfunktion Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr.

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med ovnfunktion

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med ovnfunktion Brugs- og monteringsanvisning Dampovn med ovnfunktion Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr.

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på FRISKE RÅVARER Sensommerens med kød på 2 3 Koteletter i fad med friske urter 4 Koteletter og grønt: 4 svinekoteletter (ca. 5 600 g) 200 g champignon eller shiitake svampe 1 squash Sovs: 1 løg 1 fed hvidløg

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen (

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen ( Ribbensteg & Brød Ca. 2 kg ribbensteg 2-3 spsk. salt 2 tsk peber 5 laurbærblade 1 l vand Tænd ovnen på 250 0 Salt og peber gnides grundigt ned i alle ridserne i sværen. Del laurbærbladene og stik dem ned

Læs mere

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af:

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af: Denne uge består madplanen af: Uge 27 Kylling med basilikum Blomkålskarrysuppe Pasta m. Cherrytomater, mozarella og roculasalat Krebinetter med marinerede grønne bønner Hønsekødssuppe Risotto med kylling

Læs mere

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax:

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax: OPSKRIFTER til 2012-2013 Ørstedsvej 2-9800 Hjørring Telefon: 99 24 56 56 Fax: 98 90 16 93 www.nordenergi.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Kogning af æg 3 Kogning af pasta 4 Stegning

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 611 640 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Multiquick 3 Minipimer 3

Multiquick 3 Minipimer 3 Multiquick 3 Minipimer 3 MQ 35 Omelette MQ 30 Pasta MQ 300 Soup MQ 300 Curry Type 46 www.braunhousehold.com Hand blender Dansk De Longhi Braun Household GmbH Carl-Ulrich-Straße 4 6363 Neu-Isenburg/Germany

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes.

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes. DEJ-GRUNDOPSKRIFTER Pie-dej 1,5 kg mel 15 g salt 250 g smør eller fedtstof 3/8 l vand Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter

Læs mere

Pocherede Limfjordsøsters

Pocherede Limfjordsøsters 5 personer Pocherede Limfjordsøsters af Jens Peter Skov, Sallingsund Færgekro 10 Limfjordsøsters medium størrelse 1 l. fiskefond ½ l. hvidvin ½ fennikel Finthakkede urter (gulerødder, porrer, selleri,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Gourmet-varmeskuffe ESW 6114 ESW 6214 ESW 6129 ESW 6229 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 2

Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 2 Symboler og signalord brugt i denne vejledning... 2 Farer for børn og personer med begrænset evne til at betjene apparater... 3 Sikker opstilling af mini-hakkeren...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15

viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15 viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15 Fakta Inden for madlavning taler man om en fødevare og dens madtekniske egenskaber. Det vil sige, at en fødevare reagerer på en bestemt

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr.

Læs mere

Hvidevarer. Produktguide

Hvidevarer. Produktguide 37_015 Produktguide Hvidevarer Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset. Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger. Se detaljerede produktoplysninger

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere