KGS 303 Plus. Original brugsvejledning...3 Original instruksjonsbok...16 Original bruksanvisning...29 Alkuperäiskäyttöohje A0270_30IVZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KGS 303 Plus. Original brugsvejledning...3 Original instruksjonsbok...16 Original bruksanvisning...29 Alkuperäiskäyttöohje...42. A0270_30IVZ."

Transkript

1 A0270_30IVZ.fm KGS 303 Plus Original brugsvejledning Original instruksjonsbok Original bruksanvisning Alkuperäiskäyttöohje /

2 D DEUTSCH KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir erklären in alleiniger Verantwortlichkeit, daß dieses Produkt mit den folgenden Normen übereinstit* gemäß den Bestiungen der Richtlinien** F FRANÇAIS DECLARATION DE CONFORMITE Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normatifs suivants* en vertu des dispositions des directives ** IT ITALIANO DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il presente prodotto è conforme alle seguenti norme* in conformità con le disposizioni delle normative ** PT PORTUGUÊS DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Declaramos sob nossa responsabilidade que este produto está de acordo com as seguintes normas* de acordo com as directrizes dos regulamentos ** FIN SUOMI VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS Vakuutae, että tämä tuote vastaa seuraavia normeja* on direktiivien määräysten mukainen** DA DANSK OVERENSSTEMMELSESATTEST Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt steer overens med følgende standarder* iht besteelserne i direktiverne** EL Ελληνικές ΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΑΣ ηλώνουµε µε ιδία ευθύνη ότι το προϊόν αυτό αντιστοιχεί στις ακόλουθες προδιαγραφές* σύµφωνα µε τις διατάξεις των οδηγιών** CZ Čeština Souhlasné prohlášení Tímto na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že tento výrobek splňuje níže uvedené normy* normativní nařízení** SL Slovenski IZJAVA O SKLADNOSTI S polno odgovornostjo izjavljamo, da so stroji izdelani z upoštevanju standardov* in z upoštevanjem regulativov navedenih v Direktivh** ET Eesti VASTAVUSDEKLARATSIOON Käesolevaga deklareerime täielikul enda vastutusel, et see toode on vastavuses järgmiste standarditega* vastavalt allnimetatud direktiivides** SK slovenčina Konformné prehlásenie Prehlasujeme s plnou zodpovednosťou, že tento výrobok zodpovedá nasledovným normám* podľa ustanovení smerníc** ENG ENGLISH DECLARATION OF CONFORMITY We herewith declare in our sole responsibility that this product complies with the following standards* in accordance with the regulations of the undermentioned Directives** NL NEDERLANDS CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren als enige verantwoordelijke, dat dit product in overeensteing is met de volgende normen* conform de bepalingen van de richtlijnen** ES ESPAÑOL DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el presente producto cumple con las siguientes normas* de acuerdo a lo dispuesto en las directrices** SV SVENSKA FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi försäkrar på eget ansvar att denna produkt överensstäer med följande standarder* enligt bestäelserna i direktiven** NO NORGE SAMSVARSERKLÆRING Vi erklærer under eget ansvar at dette produkt samsvarer med følgende normer* henhold til besteelsene i direktiv** POL POLSKI OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, Ŝe niniejszy produkt odpowiada wymogom następujących norm* według ustaleń wytycznych ** HU MAGYAR MEGEGYEZİSÉGI NYILATKOZAT Kizárólagos felelısségünk tudatában ezennel igazoljuk, hogy ez a termék kielégíti az alábbi szabványokban lefektetett követelményeket* megfelel az alábbi irányelvek elıírásainak** LV lietuvių Atbilstības deklarācija Mēs, apakšā parakstījušies, ar šo deklarējam ar pilnu atbildību, ka šis produkts atbilst šādiem standartiem* saskaħā ar zemāk minēto Direktīvu norādījumiem ** BG БЪЛГАРСКИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме на собствена отговорност, че този продукт е в съответствие със следните норми* съгласно предписанията на директиви** LT Latviešu Suderinamumo aktas Mes vienpusiškai garantuojame, kad šis produktas atitinka sekančius standartus* pagal žemiau minimas Nuostatas** RO Românã Declaratie de conformitate Declaram pe proprie raspundere ca acest produs corespunde urmatoarelor norme*, conform dispozitiilor directrivelor** Kapp-Gehrungssäge/ crosscut - mitre saw KGS KGS 303 PLUS * DIN EN (2003), DIN EN (2003), DIN EN (1995+A14), DIN EN (2002), DIN EN (2000), DIN EN (1997), EN ISO 3744 (1995), DIN EN (2001) ** 2006/42/EG, 2004/108/EG Volker Siegle Director Innovation, Research and Development Dokumentationsbevollmächtigter/ responsible person for documentation/ Chargé de la documentation Metabowerke GmbH Metabo-Allee 1 D Nürtingen Nürtingen,

3 XA0037C4.fm Original brugsvejledning DANSK 1. Apparatet i overblik (leveringsomfang) Håndgreb 2 Start-/stop-kontakt 3 Værktøjsdepot til unbrakonøgle 6 4 Motor 5 Styrestænger til trækmekanismen 6 Låseskrue til trækmekanismen 7 Transportlås 8 Skæredybdebegrænsning 9 Låsegreb til indstilling af hældningsvinkel 10 Saenklappeligt anslag 11 Drejebord 12 Planindlæg 13 Låseskrue til drejebord 14 Plan 15 Anslag til arbejdsemner 16 Pendulskærm 17 Savklingelås 18 Sikkerhedsspærring 19 Savhoved 20 Skærelaser 21 Ekstra anslag 22 Udsugningsadapter (til spånudsugningsanlæg) Værktøj 23 Sekskantnøgle 6 Apparatets dokumenter Betjeningsvejledning Reservedelsliste 3

4 4 DANSK Indholdsfortegnelse 1. Apparatet i overblik (leveringsomfang) Læses først! Sikkerhed Korrekt anvendelse Generelle sikkerhedsanvisninger Symboler på apparatet Sikkerhedsudstyr Opstilling og transport Særlige produktegenskaber Apparatets opbygning Ibrugtagning Tilslutning af et spånudsugningsanlæg Strømtilslutning Betjening Lige snit Geringssnit Smigskæring Dobbelt geringssnit Notskæring Ekstra anslag Vedligeholdelse og pleje Udskiftning af savklinge Spænd drivrem Skift planindlæg Justeringer Rengør apparatet Opbevar apparatet Vedligeholdelse Tips og tricks Leverbart tilbehør...14/ Reparation Miljøbeskyttelse Problemer og forstyrrelser Tekniske Data Leverbare savklinger Læses først! Denne betjeningsvejledning er blevet udført således, at du hurtigt og sikkert kan arbejde med dit apparat. I det efterfølgende beskrives, hvorledes du bør læse denne betjeningsvejledning: Læs denne betjeningsvejledning helt igennem før apparatet tages i brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Denne betjeningsvejledning henvender sig til personer med tekniske kendskaber til omgangen med apparater af den type som er beskrevet her. Hvis du ikke har erfaringer med disse maskiner, bør du hente hjælp fra en mere erfaren person. Opbevar alle dokumenter, der følger med apparatet, for at du kan se efter hvis der skulle opstå tvivl. Gem også kvitteringen til garantien. Hvis du låner apparatet ud eller sælger det, skal alle medleverede dokumenter også afleveres. Fabrikanten påtager sig intet ansvar for skader, som følge af at denne betjeningsvejledning ikke er blevet overholdt. Informationerne i denne betjeningsvejledning er opstillet som følger: Fare! Advarer mod personskader eller miljøskader. Fare for strømstød! Advarer mod personskader pga. elektricitet. Fare for indgreb! Advarer mod personskader som følge af at legemsdele eller klædningsstykker trækkes ind i maskinen. NB! Advarer mod tingskader. OBS: Supplerende informationer. Tallene i billederne (1, 2, 3,...) markerer enkeltdele; er nueret fortløbende; henviser til tilsvarende tal i parenteser (1), (2), (3)... i den tilhørende tekst. Handlingsanvisninger, ved hvilke rækkefølgen skal overholdes, er gennemnuereret. Handlingsanvisninger med en vilkårlig rækkefølge er markeret med et punkt. Opstillinger er markeret med en streg. 3. Sikkerhed 3.1 Korrekt anvendelse Apparatet er egnet til tværsnit, smigskæring, geringsskæring samt dobbelt geringsskæring af lister, profiler osv. Derudover kan der skæres noter. Der må kun arbejdes med materialer, som er egnet til den pågældende savklinge (godkendte savklinger se de tekniske data). Overhold altid emnernes tilladte dimensioner (se kapitlet tekniske data). Emner med runde eller uregelmæssige tværsnit (som f.eks. brændetræ) må ikke skæres, da disse ikke kan holdes sikkert nok under skæringen. Ved savning af flade emner på højkant skal der bruges et egnet hjælpeanslag til at sikre føringen. Enhver anden brug er i strid mod anvendelsesformålet. Ved ukorrekt anvendelse, ved ændringer på apparatet eller ved brug af dele som ikke er testet eller godkendt af producenten, kan der opstå alvorlige skader! 3.2 Generelle sikkerhedsanvisninger Overhold de følgende sikkerhedsanvisninger ved brugen af dette apparat, for at undgå fare for personer eller tingskader. Overhold de specielle sikkerhedsanvisninger i de respektive kapitler. Overhold direktiver eller forskrifter vedrørende ulykkesforebyggelse for omgangen med kapsave. A Generelle farer! Hold orden på arbejdsområdet uorden i arbejdsområdet kan medføre alvorlige ulykker. Vær opmærksom. Vær opmærksom på, hvordan du arbejder. Arbejd altid fornuftigt. Apparatet må ikke anvendes, hvis du er ukoncentreret. Tag hensyn til omgivelsesbetingelserne. Sørg for ordentlig belysning. Undgå usikre arbejdsstillinger. Sørg for sikkert fodfæste og hold altid balancen. Apparatet må ikke anvendes i nærheden af brændbare væsker eller gasser. Dette apparat må kun tages i brug og betjenes af personer, som til enhver tid er sig faren bevidst ved omgangen med kapsave. Personer under 18 år må kun betjene maskinen i forbindelse med en uddannelse og under opsyn af en uddannelsesleder. Hold uvedkoende, især børn, borte fra fareområdet. Lad aldrig andre personer røre ved apparatet eller strømkablet under anvendelsen. Apparatet må ikke overbelastes Apparatet må kun anvendes inden for det effektområde, der er angivet i de tekniske data. B Der er fare på grund af elektricitet! Udsæt aldrig apparatet for regn. Apparatet må ikke anvendes i fugtige eller våde omgivelser. Undgå al kontakt med jordede dele (f.eks. radiatorer, rør, komfurer,

5 køleskabe) under arbejdet med dette apparat. Anvend aldrig strømkablet til formål, som det ikke er beregnet til. A Der er risiko for at koe til skade på de bevægelige dele! Tag aldrig apparatet i brug uden de nødvendige beskyttelsesanordninger. Hold altid tilstrækkelig afstand til savklingen. Anvend eventuelt en egnet fremføringshjælp. Hold altid tilstrækkelig afstand til de drevne komponenter under arbejdet. Vent indtil savklingen ikke drejer mere, før du fjerner små emnestykker, trærester m.v. fra arbejdsområdet. Der må kun bearbejdes emner med dimensioner, som giver et sikkert hold under skæringen. Den stoppende savklinge må ikke stoppes ved at trykke på siden af den. Før vedligeholdelsesarbejder skal det kontrolleres, at apparatet er taget fra lysnettet. Når apparatet slås til (for eksempel efter vedligeholdelsesarbejder), skal det kontrolleres at der ikke er monteringsværktøj eller løse dele i apparatet. Når apparatet ikke skal bruges, skal stikket trækkes fra. A Der er fare for at skære sig, selv på slukket el-værktøj! Ved udskiftning af det skærende værktøj bør der anvendes handsker. Savklinger opbevares således, at der ikke er fare for kvæstelser. A Der er risiko for returslag fra savhovedet (savklingen sidder fast i emnet og savhovedet slår pludseligt op)! Kontroller om savklingen er egnet til at save det materiale, som emnet består af. Hold godt fast i håndgrebet. I det øjeblik savklingen griber fast i emnet, er der stor risiko for returslag. Sav kun tynde eller tyndvæggede emner med fintandede savklinger. Anvend altid skarpe savklinger. Udskift stumpe savklinger med det sae. Der er stor risiko for returslag, hvis en stump savtand sidder fast i emnets overflade. Hold emnerne lige, så de ikke kleer fast. Undgå tryk fra siden på savklingen under bearbejdningen af noter anvend en spændeanordning. Undersøg emnerne for freedlegemer i tilfælde af tvivl (for eksempel søm eller skruer). Sav aldrig flere emner ad gangen heller ikke bundter, der består af flere delemner. Der er risiko for ulykker, hvis et enkelt emne ukontrolleret fanges af savklingen. c Fare for indgreb! Sørg for at legemsdele eller klædningsstykker ikke kan gribes fast af de roterende dele og trækkes ind af maskinen under driften (bær ikke slips, ingen handsker og ingen klædningsstykker med bredde ærmer; anvend altid hårnet ved langt hår). Sav aldrig emner, på hvilke der sidder tove, snore, bånd, kabler eller metaltråde eller som indeholder sådanne materialer. A Der er fare ved utilstrækkelig brug af personlige værnemidler! Anvend altid høreværn. Anvend altid beskyttelsesbriller. Bær altid en støvbeskyttelsesmaske. Brug egnet arbejdsbeklædning. Bær skridsikkert fodtøj. A Træstøv udgør en sundhedsrisiko! Forskellige træstøvarter (f. eks. af ege-, bøgetræ og ask) kan forårsage kræft hvis de inhaleres. Der må kun arbejdes med et udsugningsanlæg. Udsugningsanlægget skal overholde værdierne, der er angivet i de tekniske data. Ved arbejdet sørges der for at der koer mindst muligt træstøv ud i omgivelserne: Aflejringer af træstøv fjernes fra arbejdsområdet (ikke ved at puste!); Utætheder i udsugningsanlægget fjernes; Sørg for god udluftning. A Der kan opstå fare hvis der foretages tekniske ændringer på maskinen eller hvis der bruges dele, som producenten ikke har kontrolleret eller godkendt: Dette apparat monteres nøjagtigt som beskrevet under denne vejledning. DANSK Anvend derfor kun dele, der er godkendt af producenten. Dette gælder især for: Savklinger (ordrenuer, se "Tekniske data"); Sikkerhedsudstyr (ordrenuer, se reservedelslisten). Foretag ingen ændringer på delene. A Mangler ved apparatet kan udgøre en risiko! Apparat samt tilbehør skal altid behandles ordentligt. Følg altid vedligeholdelsesforskrifterne. Apparatet kontrolleres for beskadigelser før hver idriftsættelse: Før apparatet tages i brug skal sikkerhedsudstyret, beskyttelsesanordningerne eller reservedele, som er lettere beskadiget, nøje undersøges om de er i orden og om de fungerer korrekt. Kontroller om de bevægelige dele fungerer fejlfrit og ikke kleer. Samtlige dele skal være korrekt monteret og overholde alle betingelser for at sikre at apparatet fungerer fejlfrit. Der må aldrig bruges beskadigede eller deformerede savklinger. Beskadigede beskyttelsesanordninger eller dele skal repareres eller udskiftes af en elektriker. Beskadigede kontakter skal udskiftes i en serviceafdeling. Apparatet må ikke anvendes, når en kontakt ikke kan slå korrekt til eller fra. Hold håndgrebene tørre og fri for olie og fedtstoffer. A Fare som følge af larm! Anvend altid høreværn. Af hensyn til larmbeskyttelsen må savklingen ikke være forvredet. En forvreden savklinge frembringer meget store svingninger. Dette forårsager larm. A Fare pga. blokerende emner eller dele af emner! I tilfælde af blokering: 1. Sluk for maskinen. 2. Træk strømkablet fra. 3. Brug handsker. 4. Fjern blokeringen vha. værktøj. 3.3 Symboler på apparatet Fare! Hvis der ikke tages hensyn til følgende advarsler, er der risiko for kvæstelser eller tingskader. betjeningsvejlednin- Læs gen. 5

6 DANSK Grib ikke fat om den roterende savklinge. Bær beskyttelsesbriller og høreværn. Apparatet må ikke anvendes i fugtige eller våde omgivelser. Angivelser på typeskiltet: Apparatet må ikke bæres ved håndgrebet, da håndgrebet ikke er dimensioneret til belastningen fra apparatets vægt (24) Fabrikant (25) Serienuer (26) Apparatbetegnelse (27) Motordata (se også "Tekniske data") (28) Byggeår (29) CE-mærkning dette apparat overholder EU-direktivet i henhold til overenssteelseserklæringen (30) Bortskaffelsessymbol apparatet bortskaffes hos producenten (31) Dimensioner for godkendte savklinger 3.4 Sikkerhedsudstyr Pendulskærm Pendulskærmen (32) beskytter mod utilsigtet berøring af savtænderne og mod omkringflyvende spåner. Pendulskærmen skal altid vende tilbage til udgangspositionen af sig selv: Hvis savhovedet svinges op, skal savklingen være helt afskærmet. Sikkerhedsspærring Sikkerhedsspærringen (33) forhindrer, at pendulskærmen utilsigtet kan frigøre savklingen. Under skæringen svinges sikkerhedsspærringen til side (pil). Nu kan savhovedet sænkes ned; derved frigører pendulskærmen savklingen. Efter skæringen - når savhovedet er i den øverste udgangsposition - spærres pendulskærmen igen af sikkerhedsspærringen. Hul til hængelås Hullet (34) i start-/stop-kontakten giver mulighed for at spærre kontakten med en hængelås Opstilling og transport 3 OBS: Opstilles apparatet på maskinstanderen: Monter ikke guifødderne! 2. For at montere guifødderne skal apparatet opstilles vippet: Apparatets fødder skal kunne nås fra begge sider. Apparatet skal stå sikkert selv i vippet position. 3. Stik møtrikken (38) ind i hullet under guifoden. 4. Stik en unbrakoskrue (35) gennem foden oppefra. Sæt en underlagsskive (36) på skruen og skru guifoden (37) på med møtrikken (38). 5. Spænd guifoden til med hånden. Hold imod på skruen med unbrakonøglen. 6. Spænd skruen håndfast på med unbrakonøglen Stil apparatet på et egnet underlag: Alle fire fødder skal stå fast på underlaget. Underlagets ideelle højde er 800. Apparatet skal også stå stabilt under bearbejdningen af større emner. 8. Tryk savhovedet let nedefter og træk transportlåsen (39) ud savhovedet kan nu svinges op. 32 A NB! Apparatet må ikke bæres ved håndgrebet, da håndgrebet ikke er dimensioneret til belastningen fra apparatets vægt. Hold under begge sider af bordet, når apparatet skal bæres. Opstilling 1. Løft apparatet op og ud af emballagen saen med en anden person. 6

7 DANSK 6. Apparatets opbygning 39 3 OBS: I dette kapitel beskrives de vigtigste betjeningselementer for dette apparat. Korrekt brug af apparatet er beskrevet i kapitlet "Betjening". Læs kapitlet "Betjening", før apparatet tages i brug. 40 Transport 1. Indstil eventuelt skæredybdebegrænsningen (40) til den maksimale skæredybde. 2. Sving savhovedet ned og tryk transportlåsen (39) ind. 3. Gem emballagen til senere brug eller bortskaf materialet miljøvenligt i henhold til de nationale forskrifter. Start-/stop-kontakt Tænd for motoren: Tryk på start-/stop-kontakten (41) og hold den trykket ind. Sluk for motoren: Slip start-/stop-kontakten Særlige produktegenskaber 96 skæringsvinkel til smigskæring (48 til venstre til 48 til højre) med fem låsepositioner. 110 skæringsvinkel til geringsskær (50 til venstre til 60 til højre) med ti låsepositioner. Skånende blød start. Integreret skæredybdeanslag til fremstilling af noter. Ideel til en mobil anvendelse på grund af den ringe vægt og de små dimensioner. Præcis og stabil støbt aluminiumkonstruktion. Hårdmetalskær savklinge. Problemfri skift af savklinger med savklingelåsen uden at pendulskærmen skal afmonteres. Maksimal skærehøjde 81. Trækmekanismen muliggør skæring af emner på op til 300 skærebredde. Ergonomisk betjening til venstre- og højrehåndsarbejde. Mulighed for montering af et ekstra anslag. Drejebord Drejebordet (42) kan drejes 50 til venstre og 60 til højre til gerinsskæring efter at låseskruen (43) er løsnet. Drejebordet går i hak i positionerne 0, 15, 22,5, 30, 45 og 60. A NB! For at sikre at geringsvinklen ikke kan ændre sig under skæringen, skal låseskruen på drejebordet spændes til (også i låsepositionerne!). Trækmekanisme Selv emner med større tværsnit kan skæres ved hjælp af trækmekanismen. Trækmekanismen kan anvendes til samtlige skæringer (lige skæringer, geringsskæringer, smigskæringer og dobbelte geringsskæringer) Er der ikke brug for trækmekanismen, låses trækmekanismen med låseskruen (44). Skæredybdebegrænsning Skæredybdebegrænsningen (45) giver mulighed for notskæring ved hjælp af trækmekanismen. 7

8 DANSK 48 de inhaleres: Arbejd derfor altid med et spånudsugningsanlæg ved brug i lukkede rum; ved længere anvendelse (mere end en 1/2 time); ved gennemsavning af ege-, bøgetræ eller ask. Monter en udsugningsadapter Sæt udsugningsadapteren (49) på som vist på billedet. 45 Saenklappeligt anslag Det saenklappelige anslag (46) sikrer, at vippearmen kan hældes op til 48 mod højre i forbindelse med smigskæringer. A Risiko for at koe i klee! Der er risiko for kvæstelser mellem låsearmen og vippearmen. Flyt derfor låsearmen (træk den ud og drej) således, at der er tilstrækkelig plads mellem låsearmen og vippearmen. 49 A NB! For at sikre at emnet holdes sikkert (størst muligt anlægsflade), skal det saenklappelige anslag anvendes som beskrevet nedenfor: Vippearmen hældes mellem 22,5 og 48 mod højre: Skruen (47) skrues ud og anslaget klappes bagud. Vippearmen hældes mellem 22,5 mod højre og 48 mod venstre: Anslaget klappes op og låses med en skrue (47). Hældningsindstilling Efter at låsearmen (48) er løsnet på bagsiden kan vippearmen hældes 48 vinkelret mod venstre eller mod højre Vippearmen går i hak i positionerne 0, 22,5 og 45. A NB! For at undgå at hældningsvinklen ikke ændrer sig under skæringen, skal låsearmen på vippearmen spændes til (også i låsepositionerne!). 7. Ibrugtagning 7.1 Tilslutning af et spånudsugningsanlæg A Fare! Nogle træstøvsorter (f.eks. ege-, bøgetræ og ask) kan give kræft hvis 7.2 Strømtilslutning B Fare! Elektrisk spænding Apparatet må kun anvendes i tørre omgivelser. Brug kun apparatet til strømkilder, som overholder følgende krav (se også "Tekniske data"): Netspænding og -frekvens skal svare til de data, der står på apparatets typeskilt; Afsikring med et HFI-relæ med en mærkestrøm på 30 ma; Stikkontakter skal være jordet forskriftsmæssig. Læg strømkablet sådan, at det hverken forstyrrer eller beskadiges under arbejdet. Beskyt strømkablet mod varme, aggressive væsker og skarpe kanter. Anvend kun et guikabel som forlængerledning, som har et tilstrækkeligt stort tværsnit (3 x 1,5 2 ). Træk ikke stikket fra stikkontakten ved at trække i kablet. 8. Betjening A Fare! Kontroller at sikkerhedsanordningerne er i orden før arbejdet påbegyndes. Brug personlige værnemidler. Indtag den korrekte arbejdsposition under arbejdet med saven: Foran på operatørsiden;

9 Frontal til saven; Ved siden af savklingens side. Fare for at koe i klee! Grib aldrig ind omkring hængslet når savhovedet hældes eller svinges! Hold fast om savhovedet under hældningen. Brug til arbejdet alt efter behov: Underlag til arbejdsemner ved lange emner, når disse vil falde ned fra bordet efter gennemskæringen; Spånudsugningsanordning; Der må kun bearbejdes emner med dimensioner, som giver et sikkert hold under skæringen. Ved skæring af mindre emner bruges et ekstra anslag. Tryk altid emnet ned mod bordet under savningen. Pas på at det ikke kleer fast. Stop heller aldrig en savklinge ved at trykke den på siden. Der er risiko for ulykker, hvis savklingen blokeres. 8.1 Lige snit Maksimal tværsnit på emnet (mål i ): Udgangsposition: Transportlåsen er trukket ud. Bredde ca. 300 Højde ca. 81 Savhovedet er svinget opad. Skæredybdebegrænsningen er indstillet til den maksimale skæredybde. Drejebordet står i 0 -stilling, drejebordets låseskrue er spændt. Vippearmens vinkelrette hældning er 0, låsearmen til hældningsindstillingen er spændt. Det saenklappelige anslag er klappet op og låst. Trækmekanismen sidder bagtil. Trækmekanismens låseskrue er løsnet (såfremt dette er påkrævet på grund af emnets bredde). Emneskæring: 1. Emnet trykkes mod emneanslaget. 2. Tryk på sikkerhedsspærringen og derefter på start-/stop-kontakten og hold den trykket inde. 3. Savhovedet sænkes langsomt helt ned med håndgrebet. Under skæringen skal savhovedet kun trykkes så fast mod emnet, at motoromdrejningstallet ikke falder for stærkt. 4. Ved bredere emner trækkes savhovedet fremefter under skæringen (hen mod operatøren). 5. Gennemsav emnet i et træk. 6. Slip start-/stop-kontakten og lad savhovedet langsomt svinge tilbage til den yderste udgangsposition. 8.2 Geringssnit 3 OBS: Ved geringssnit saves emnet igennem med en vinkel til den bageste anslagskant. Maksimal tværsnit på emnet (mål i ): Drejebordets stilling Bredde ca. Højde ca , mod højre DANSK Udgangsposition: Savhovedet er svinget opad. Skæredybdebegrænsningen er indstillet til den maksimale skæredybde. Vippearmens vinkelrette hældning er 0, låsearmen til hældningsindstillingen er spændt. Det saenklappelige anslag er klappet op og låst. Trækmekanismen sidder bagtil. Trækmekanismens låseskrue er løsnet. Emneskæring: 1. Drej låseskruen (51) på drejebordet (50) løs. 2. Den ønskede vinkel indstilles. 3 OBS: : Drejebordet går i hak i positionerne 0, 15, 22,5, 30, 45 og Spænd låseskruen på drejebordet til. 4. Emnet saves som beskrevet under "Lige snit". 8.3 Smigskæring OBS: Ved smigskæring saves emnet igennem med en lodret vinkel. 9

10 DANSK Maksimal tværsnit på emnet (mål i ): Hældning vippearm Udgangsposition: Savhovedet er svinget opad. Skæredybdebegrænsningen er indstillet til den maksimale skæredybde. Drejebordet står i 0 -stilling, drejebordets låseskrue er spændt. Trækmekanismen sidder bagtil. Trækmekanismens låseskrue er løsnet. Emneskæring: 1. Når vippearmen hældes mellem 22,5 og 48 mod højre, skal anslaget klappes bagud. 2. Løsn låsearmen (52) til hældningsindstilling på bagsiden af saven ,5 mod venstre 22,5 mod højre 45 mod venstre 45 mod højre 48 mod venstre 48 mod højre Bredde ca. Højde ca Vip langsomt vippearmen til den ønskede position. 3 OBS: Vippearmen går i hak i positionerne 0, 22,5 og Spænd låsearmen til indstilling af hældningsvinklen til. 5. Emnet saves som beskrevet under "Lige snit". 8.4 Dobbelt geringssnit 3 OBS: Det dobbelte geringssnit er en kombination af et geringssnit og en smigskæring. Det vil sige, at emnet saves skråt i forhold til den bageste anlægskant og skråt i forhold til overfladen. A Fare! I forbindelse med dobbelte geringssnit er savklingen lettere tilgængelig på grund af den kraftige hældning - herved er der større risiko for ulykker. Hold tilstrækkelig afstand til savklingen! Maksimal tværsnit på emnet (mål i ): Drejebordets stilling Udgangsposition: Savhovedet er svinget opad. Bredde ved hældning af vippearmen ca. 22,5 mod venstre 22,5 mod højre 48 mod venstre 48 mod højre , mod højre Højde ved hældning af vippearmen ca. Drejebordets stilling 22,5 mod venstre 22,5 mod højre 48 mod venstre 48 mod højre , mod højre Skæredybdebegrænsningen er indstillet til den maksimale skæredybde. Drejebordet låses i den ønskede position. Vippearmen er hældet og låst i den ønskede vinkel i forhold til emnets overflade. Når vippearmen hældes mellem 22,5 og 48 mod højre, skal anslaget klappes bagud. Trækmekanismens låseskrue er løsnet. Trækmekanismen sidder bagtil. Emneskæring: Emnet saves som beskrevet under "Lige snit". 8.5 Notskæring 3 OBS: Skæredybdebegrænsningen giver mulighed for notskæring med trækmekanismen. Herved udføres der ingen gennemskærende snit, men der saves kun ind i emnet med en bestemt dybde. A Der er risiko for returslag! Under fremstillingen af noter er det meget vigtigt, at der ikke udøves et tryk på siden af savklingen. Savhovedet kan i modsat fald pludseligt slå op! Anvend under bearbejdningen af noter en spændeanordning. Undgå altid tryk på siden af savhovedet. Udgangsposition: Savhovedet er svinget opad. Vippearmen er hældet og låst i den ønskede vinkel i forhold til emnets overflade. Drejebordet låses i den ønskede position. Trækmekanismens låseskrue er løsnet. Trækmekanismen sidder bagtil. Emneskæring: 1. Indstil skæredybdebegrænsningen (53) til den ønskede skæredybde og fastgør den med en kontramøtrik Emnet trykkes mod emneanslaget. 10

11 3 OBS: For at sikre at noten skæres i hele sin længde med den ønskede skæredybde, skal der placeres et forsatsanslag mellem emnet og emneanslaget. 3. Tryk på sikkerhedsspærringen og derefter på start-/stop-kontakten og hold den trykket inde. 4. Med håndgrebet sænkes savhovedet langsomt helt ned. Under skæringen skal savhovedet kun trykkes så fast mod emnet, at motoromdrejningstallet ikke falder for stærkt. 5. Træk savhovedet fremefter under skæringen (hen mod operatøren). 6. Bearbejd emnet i et træk. 7. Slip start-/stop-kontakten og lad savhovedet langsomt svinge tilbage til den yderste udgangsposition. 8.6 Ekstra anslag 3 OBS: Det ekstra anslag anvendes til lodrette snit i emner, som er højere end apparatets anslag. Smigskæringer kan kun udføres uden det ekstra anslag. Monter det ekstra anslag: 1. Sæt underlagsskiver på låseskruerne (54). 2. Skub låseskruerne (54) ind i anslagsprofilen. 3. Løsn krydskærvskruen (55) en omdrejning Sæt anslagsprofilerne på emnets anslag, hvorved låseskruerne føres oppefra ind i anslagets slidser (56) for at sikre positioneringen DANSK 7. Forskyd anslagsprofilerne, indtil de når planindlæggets åbning. 8. Spænd stjernemøtrikkerne til. 9. Tryk det ekstra anslag mod emnets anslag og spænd krydskærvskruen (55) til igen. 9. Vedligeholdelse og pleje A Fare! Træk strømstikket fra før samtlige vedligeholdelses- og rengøringsarbejder. Vedligeholdelsesarbejder eller reparationer, som går ud over det, der er beskrevet under dette kapitel, må kun foretages af et faguddannet personale. Defekte dele, især sikkerhedsudstyr, må kun udskiftes med originale dele, da dele som ikke er afprøvet og godkendt af producenten kan medføre alvorlige ulykker. Efter at vedligeholdelses- og rengøringsarbejderne er afsluttede, skal alt sikkerhedsudstyr igen monteres og kontrolleres. 9.1 Udskiftning af savklinge A Fare! Lige efter skæringen kan savklingen være meget varm der er fare for forbrændinger! Lad en varm savklinge køle af. En varm savklinge må ikke rengøres med brandfarlige væsker. Selvom savklingen står stille er der fare for at skære sig. Når spændeskruen løsnes eller spændes skal pendulskærmen svinges ind over savklingen. Brug derfor altid handsker når savklingerne skal udskiftes. 1. For at låse savklingen, skal savklingens låsemekanisme (59) trækkes fremefter. Drej herefter savklingen langsomt med hånden, indtil savklingens låsemekanisme går i hak Sæt muffer (57) på låseskruerne. 6. Skru stjernegrebsmøtrikkerne (58) med uret på låseskruerne og spænd dem til med hånden, så anslagsprofilerne kan forskydes til en indstilling. 2. Løsn spændeskruen (60) på savklingeakslen (venstregevind!). 11

12 DANSK Løsn pendulskærmen og drej den op. 4. Tag følgende dele af savklingeakslen: Spændeskrue (60), Yderflange (61), Savklinge (62) og Inderflange (63) 5. Spændefladerne renses: Savklingeaksel, Inderflange, Savklinge, Yderflange, Spændeskrue. A Fare! Brug ikke rengøringsmidler (f.eks. til at fjerne harpiks), som kan angribe letmetalkomponenterne; savens robusthed kan i modsat fald forringes. 6. Sæt inderflangen (63) på. A Fare! Sæt inderflangen korrekt på! I modsat fald kan saven blokeres eller savklingen kan løsne sig! Inderflangen sidder korrekt, når den skrå krave (65) peger mod højre og ringsporet (64) mod venstre Sæt en ny savklinge (62) på hold øje med omdrejningsretningen (pilen på savklingen og savklingeafdækningen skal pege i den sae retning)! A Fare! Anvend kun godkendte savklinger, som er dimensioneret til en maksimal omdrejningshastighed (se "Tekniske data") ved uegnede eller beskadigede savklinger kan dele slynges kraftigt væk på grund af centrifugalkraften. Anvend aldrig: Savklinger af højtlegeret HSSstål; Beskadigede savklinger; Skæreskiver. A Fare! Monter kun savklingen med de originale dele. Anvend ikke løse reduktionsringe, i modsat fald er der risiko for at savklingen løsner sig. Savklinger skal monteres således, at de løber jævnt og ikke kan løsne sig under driften 8. Yderflangen (61) sættes på begge medbringerflanker skal gribe i savklingeakslens affladninger! 9. Skru spændeskruen (60) op (venstregevind!) og spænd den til i hånden med en unbrakonøgle. For at låse savklingen, anvendes der en savklingelåsemekanisme (59). A Fare! Værktøj til fastspænding af savklingen må ikke forlænges. Spændeskruen må ikke spændes fast ved at slå på monteringsnøglen. 10. Kontroller funktionen. Sving savhovedet nedefter: Pendulskærmen skal frigøre savklingen når den svinges nedefter, uden at berøre andre dele. Når savhovedet svinges op i udgangspositionen skal pendulskærmen automatisk dække savklingen. I savhovedets øverste udgangsposition skal sikkerhedsspærringen spærre for pendulskærmen for at undgå at den åbnes utilsigtet. Kontroller savklingens låsemekanisme savklingen skal kunne drejes uden problemer. 9.2 Spænd drivrem Drivreen, som løber på savhovedets højre side bag ved plastafdækningen, skal efterspændes, når den giver efter med mere end 3 i midten mellem de to remskiver. Spænd efter og udskift som kontrolforanstaltning 1. Tag plastafdækningen (66) af: Løsn skruen (67) og løsn plastafdækningens hægtekrog på bagsiden Reens spænding kontrolleres ved at trykke med toelfingeren. Hvis reen skal spændes efter eller skiftes: Løsn de fire skruer på motorholderen med ca. en omdrejning. Drivreen spændes efter eller udskiftes. Skub motoren bagud til efterspænding. Skruerne til motorholderen spændes til på kryds. 3. Sæt igen plastafdækningen (66) på og skru den fast. 9.3 Skift planindlæg A Fare! Ved beskadigede planindlæg er der fare for, at små dele klees fast mellem planindlæg og savklinge og dermed blokerer savklingen. Beskadigede planindlæg skal skiftes ud med det sae! 1. Klap det saenklappelige anslag (68) bagud. 2. Skru emneanslaget (69) af. 3. Løft planindlægget (70) af med en skruetrækker. Planindlægget ødelægges heraf og kan ikke genanvendes. 12

13 DANSK Sæt et nye planindlæg på og lad det gå i hak. 5. Monter emneanslaget (69). 6. Klap det saenklappelige anslag (70) opefter og lås det fast. 9.4 Justeringer Juster emneanslaget 1. Klap det saenklappelige anslag bagud. 2. Løsn fastgørelsesskruerne (71) på emneanslaget Juster emneanslaget med de to skruer på bagsiden af emneanslaget (pil) således, at emneanslaget står nøjagtigt lodret i forhold til savklingen, når drejebordet går i hak i 0 positionen. 4. Spænd fastgørelsesskruerne på emneanslaget til. 5. Klap det saenklappelige anslag opefter og lås det fast. Juster viseren til geringsvinkler 1. Juster viseren (73) med skruen (72) således, at den viste værdi svarer til den indstillede position på drejebordet. 3 OBS: : Drejebordet går i hak i positionerne 0, 15, 22,5, 30, 45 og 60. Juster positionerne til hældningsvinklen 1. Lad vippearmen (74) gå i hak i 0 positionen. 2. Løsn de to unbrakoskruer (75) på apparatets bagside med ca. en omdrejning. 3. Juster vippearmen således, at savklingen står nøjagtig lodret i forhold til drejebordet. 4. Spænd de to unbrakoskruer (75) til på bagsiden af apparatet. 5. Juster viseren (76) når skruen (77) er løsnet således, at den viste værdi svarer til den indstillede position på vippearmen. 3 OBS: Vippearmen går i hak i positionerne 0, 22,5 og Rengør apparatet Savspåner og støv fjernes med en støvsuger eller en børste: Indstillingsmekanismerne; Betjeningselementerne; Motorens køleåbning; Ruet under planindlægget. 9.6 Opbevar apparatet A Fare! Opbevar apparatet således at uvedkoende ikke kan sætte det i gang. Kontroller at ingen kan koe til skade på den stillestående maskine. A NB! Opbevar ikke maskinen ubeskyttet i det fri eller i fugtige omgivelser. Overhold de tilladte omgivelsesbetingelser (se de "Tekniske data"). 9.7 Vedligeholdelse Før brug Savspån fjernes med en støvsuger eller en pensel. Strømkabel og stik kontrolleres for beskadigelser, erstattes eventuelt af en el-montør. Alle bevægelige dele kontrolleres om de kan bevæges frit. Regelmæssigt, alt efter anvendelsen Drivreens tilstand og spænding kontrolleres, spænd eventuelt efter. Kontroller alle skrueforbindelser, spænd eventuelt efter. Savhovedets tilbagetrækmekanisme kontrolleres (savhovedet skal vende tilbage til den øverste udgangsposition ved hjælp af fjederkraften), udskift om nødvendigt Tips og tricks Anvend et egnet underlag ved lange emner, til venstre og højre for saven. Emnet skal holdes fast til højre for savklingen ved smigskæring. Anvend et ekstra anslag til skæringen af mindre emner (et passende stykke træ kan f.eks. anvendes som ekstraanslag, idet det med fire skruer skrues fast til apparatets anslag). Under skæringen af et hvælvet (forvredet) stykke træ, lægges den side, der buer udad, mod emneanslaget

14 DANSK Emner må ikke saves på højkant, men lægges fladt på drejebordet. Underlagets overflade skal altid holdes rent fjern især harpiks med et egnet rengørings- og plejemiddel. 11. Leverbart tilbehør Til særlige arbejdsopgaver findes følgende tilbehør hos forhandlerne illustrationerne ses på den bagerste side: A Spånudsugningsanlæg skåner helbredet og holder værkstedet rent. B Udsugningsadapter til tilslutning af en spånudsugningsanordning til et spånudsugningsanlæg. C Emnespændeanordning sikrer præcise skæringer og bruges til skæring af non-ferro-metaller. D Savplanforlænger, venstre bruges til skæring af lange emner; kan trækkes ud til 3000 ; Pladsbesparende og kan klappes saen. E Savplanforlænger, højre bruges til skæring af lange emner; kan trækkes ud til 3000 ; Pladsbesparende og kan klappes saen. F Savplanforlænger, venstre bruges til skæring af lange emner; kan trækkes ud til 1600 ; Pladsbesparende og kan klappes saen. G Savplanforlænger, højre bruges til skæring af lange emner; kan trækkes ud til 1600 ; Pladsbesparende og kan klappes saen. H Maskinstander sikrer maskinens stabilitet samt giver en optimal arbejdshøjde; ideel til en mobil anvendelse, da den er pladsbesparende og kan klappes saen. I Savklinge HW 250 x 2,8 / 2,0 x W til træ og ubelagte spånplader. J Savklinge HW 250 x 2,4 / 1,8 x W til træ og paneler. K Savklinge HW 250 x 2,4 / 1,8 x W til træ, paneler og tykke plastprofiler. L Savklinge HW 250 x 2,8 / 2,0 x TF til træ, paneler, kabelkanaler, nonferro-metaller, finerplader af god kvalitet samt laminat. 12. Reparation A Fare! Reparationer på el-værktøjet må kun foretages af en elektriker! El-værktøj, der skal repareres, kan indsendes til den lokale service-afdeling. Adressen er angivet i reservedelslisten. Ved indsendelse skal den fastslåede fejl beskrives. 13. Miljøbeskyttelse Apparatets emballage består af 100% genbrugsmateriale. Udtjente el-værktøjer og tilbehør indeholder store mængder af værdifulde råstoffer og plast, som ligeledes kan genbruges. Vejledningen er trykt på klorfrit bleget papir. 14. Problemer og forstyrrelser I det efterfølgende beskrives problemer og driftsforstyrrelser, som du selv må afhjælpe. For det tilfælde at den her beskrevne hjælp ikke hjælper dig videre, se under "Reparation". A Fare! Der sker mange ulykker på grund af problemer og driftsforstyrrelser. Overhold derfor: Træk strømkablet fra før forstyrrelsen afhjælpes. Når driftsforstyrrelser er blevet afhjulpet skal al sikkerhedsudstyr igen monteres og kontrolleres. Motoren kører ikke Ingen strøm. Kabel, stik, stikdåse og sikring kontrolleres. Ingen kapfunktion Transportlåsen låst: Træk transportlåsen ud. Sikkerhedsspærringen låst: Sikkerhedsspærringen trykkes ind. Saveffekt for lille Savklingen er stump (klingen er evt. anløben på siden). Savklingen er ikke egnet til materialet (se kapitel "Tekniske data"); Savklingen er forvredet: Udskift savklingen (se kapitel "Vedligeholdelse"). Saven vibrerer kraftigt Savklingen er forvredet: Udskift savklingen (se kapitel "Vedligeholdelse"). Savklingen er ikke korrekt monteret: Monter savklingen korrekt (se kapitel "Vedligeholdelse"). Saven piber under opstart Drivreen er ikke straet nok: Spænd drivreen (se kapitel "Vedligeholdelse" / "Spænd drivrem"). Drejebordet kører stramt Spån under drejebordet: Fjern spån. 15. Tekniske Data Spænding V 230 (1 50 Hz) Strømforbrug A 8,4 Sikring A 10 (træg) Motorydelse* (mærkeeffekt P1- S6-20% - 5 min) kw 1,8 Beskyttelsesklasse IP 20 Kapsling II Savklingeomdrejninger O/min 5020 Skærehastighed m/s 66 Diameter savklinge (udvendigt)

15 Opspændingsboring savklinge (indvendigt) 30 Dimensioner Apparat komplet med emballage Længde / bredde / højde Apparat driftsklar, drejebordet i 90 -position, med udsugningsstuds Længde / bredde / højde Maksimalt tværsnit for emnet Lige snit Bredde / højde Geringsskær (drejebord 45 ) Bredde / højde Smigskæring (vippearm 45 venstre) Bredde / højde Dobbelte geringssnit (drejebord 45 / vippearm 48 venstre) Bredde / højde Vægt Apparat komplet med emballage Apparat driftsklar Tilladt arbejdstemperatur Tilladt transport- og opbevaringstemperatur Støjemission i henhold til DIN EN ** Lydeffektniveau L WA Lydtryksniveau ved operatørens øre L PA Effektiv værdi for den vægtede acceleration (vibrationer ved håndgreb) Usikkerhed K Udsugningsanlæg (ikke indeholdt i leveringsomfanget) Tilslutningsdiameter udsugningsstuds Minimal luftmængdekapacitet Minimalt undertryk på udsugningsstuds Minimal luftstrømningshastighed på udsugningsstuds kg kg C C db (A) db (A) DANSK 800 / 600 / / 900 / / / / / til til m/s 2 m/s 2 < 2,5 1,5 * Dette apparat er specielt blev konciperet til korterevarende store belastninger som kapskæring. Den her angivne ydelse på 1800 Watt når motoren under S6 20% 5 minutter (periodisk drift). Det betyder, at dette apparat kan drives under en 5-minutters driftstid 1 minut under mærkelast (1800 Watt). De 1800 Watt afgiver motoren dog kun ved ekstreme belastninger af apparatet - under normal kapskæring afgiver motoren en meget mindre ydelse. Derved forhøjes varigheden tilsvarende, i hvilken motoren kan belastes. På den måde er der ved en korrekt brug ikke risiko for overophedning eller overbelastning af motoren på grund af den store effektreserve. ** De anførte værdier er emissionsværdier og er ikke nødvendigvis pålidelige arbejdspladsværdier. Selv om der er en saenhæng mellem emissions- og iisionsniveauerne, afgører det ikke om der skal træffes ekstra sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen. Faktorer, som påvirker det faktiske iisionsniveau på arbejdspladsen, kan være arbejdsruets udformning og andre støjkilder, f.eks. antallet af maskiner og andre ved siden af liggende arbejdsforløb. De tilladte arbejdspladsværdier kan også variere fra land til land. Denne information gør dog brugeren i stand til bedre at kunne fastlægge faremomenter og risici. m 3 /h Pa m/s Leverbare savklinger Diameter Boring Spånvinkel Tandantal Anvendelse Best. nr neg. 24 vekseltand neg. 48 vekseltand neg. 60 vekseltand neg. 80 trapezfladtand Træ, ubelagte spånplader Træ, paneler Træ, paneler, tykke plastprofiler Træ, paneler, kabelkanaler, non ferro profiler, finerplader af høj kvalitet, laminat

16 XA0037N4.fm Original instruksjonsbok NORSK 1. Maskinen i overblikk (leveringsomfang) Håndtak 2 På/Av-bryter 3 Verktøyholder for unbrakonøkkel 6 4 Motor 5 Styrestenger for trekkinnretning 6 Låseskrue for trekkinnretning 7 Transport-lås 8 Skjæredybdebegrensning 9 Låsearm for hellingsinnstilling 10 Klappbart anslag 11 Svingskive 12 Innleggsskive 13 Låseskrue for svingskive 14 Bord 15 Anslag for arbeidsstykke 16 Pendelvernehette 17 Sagblad-lås 18 Sikkerhetslås 19 Saghode 20 Tilskjærerlaser 21 Tilleggsanslag 22 Avsugadapter (for sponavsugsinnretning) Verktøy 23 Unbrakonøkkel 6 Apparatdokumenter Bruksanvisning Reservedelsliste 16

17 Innholdsfortegnelse 1. Maskinen i overblikk (leveringsomfang) Les dette først! Sikkerhet Korrekt bruk Generelle sikkerhetsanvisninger Symboler på apparatet Sikkerhetsinnretninger Oppstilling og transport Spesielle produktegenskaper Apparatet i detalj Ta i bruk Tilkopling av et sponavsugsanlegg Nettilkobling Betjening Rette kutt Gjæringskutt Skrå kutt Dobbeltgjæringskutt Notsaging Tilleggsanslag Vedlikehold og stell Utskifting av sagbladet Strae drivrem Utskiftning av innleggsskive Justeringer Rengjøring av apparatet Oppbevare apparatet Vedlikehold Tips og trikks Tilgjengelig ekstrautstyr... 26/ Reparasjon Miljøvern Problemer og feil Tekniske data Tilgjengelige sagblad Les dette først! Denne bruksanvisningen er satt opp slik at du kan arbeide raskt og sikkert med maskinen. Her er en liten veiviser om hvordan du bør lese denne bruksanvisningen: Les denne bruksanvisningen helt gjennom før igangsetting. Legg spesielt merke til sikkerhetsanvisningene. Denne bruksanvisningen henvender seg til personer med tekniske grunnkjennskaper om omgang med utstyr som det som er beskrevet her. Hvis du ikke har noen erfaring med slikt utstyr, bør du først søke hjelp hos folk som har slik erfaring. Oppbevar alle dokumenter som blir levert med dette apparatet, slik at du kan informere deg om nødvendig. Oppbevar kvitteringen i tilfelle garanti. Send med alle medleverte dokumenter for apparatet hvis du skal låne bort eller selge maskinen. Produsenten overtar intet ansvar for skader som oppstår fordi denne bruksanvisningen ikke ble fulgt. Informasjonen i denne bruksanvisningen er merket som følger: Fare! Advarsel mot personskader eller miljøskader. Fare for elektrisk støt! Advarsel mot personskader fra elektrisk strøm. Inntrekksfare! Advarsel mot personskader ved at legemsdeler eller klær blir grepet fast. Forsiktig! Advarsel mot materialskader. Henvisning: Tilleggsinformasjoner. Tall i bildene (1, 2, 3,...) kjennetegner enkeltdeler; er fortløpende nuerert; gjelder for tilsvarende tall i parentes (1), (2), (3)... i teksten ved siden av. Anvisninger om handlinger der rekkefølgen må følges, er nuerert. Anvisninger om handlinger med en vilkårlig rekkefølge er merket med et punkt. Lister er merket med en strek. 3. Sikkerhet 3.1 Korrekt bruk Apparatet er egnet for tverrkutt, skrå kutt, gjæringskutt og dobbeltgjæringskutt av lister, profiler osv. Du kan også skjære noter. Bruk kun slike materialer som det tilsvarende sagbladet er egnet for (tillatte sagblad se Tekniske data). De tillatte målene på arbeidsstykkene må overholdes (se kapittel Betjening). Ikke sag arbeidsstykker med rundt eller uregelmessig tverrsnitt (som f.eks. ved) fordi disse ikke kan holde sikkert under sagingen. Bruk egnet hjelpeanslag for sikker føring ved saging av flate arbeidsstykker på høykant. NORSK Enhver annen bruk er ikke formålsmessig! Ikke formålsmessig bruk, forandringer på utstyret eller bruk av deler som ikke er godkjent og tillatt av produsenten, kan forårsake uforutsigelige skader! 3.2 Generelle sikkerhetsanvisninger Når du bruker denne maskinen skal du følge sikkerhetshenvisningene for å utelukke at personer eller gjenstander utsettes for fare. Følg de spesielle sikkerhetsanvisningene i hvert kapittel. Følg eventuelt lovbestemte retningslinjer eller ulykkesforebyggende forskrifter for bruk av kappsager. A Generelle farer! Hold arbeidsområdet ditt i orden uorden i arbeidsområdet kan forårsake ulykker. Vær oppmerksom. Pass på hva du gjør. Arbeid fornuftig. Ikke bruk maskinen når du er ukonsentrert. Ta hensyn til påvirkninger fra miljøet: Sørg for god belysning. Unngå unormale arbeidsstillinger. Sørg for å stå stødig, og hold alltid balansen. Ikke bruk denne maskinen i nærheten av brennbare væsker eller gasser. Apparatet må kun startes og brukes av personer som er er seg bevisst om farene ved bruken av kappsager. Personer under 18 år må kun bruke denne maskinen i forbindelse med yrkesopplæring og under oppsyn av lærerpersonale. Hold uvedkoende, særlig barn, borte fra fareområdet. Ikke la andre personer berøre maskinen eller nettkabelen under drift. Maskinen må ikke overbelastes bruk maskinen kun i det ytelsesområdet som er oppgitt i de tekniske data. B Fare for elektrisk støt! Ikke utsett denne maskinen for regn. Ikke bruk denne maskinen i fuktige eller våte omgivelser. Når du arbeider med denne maskinen må du ikke berøre jordete deler (f.eks. radiatorer, rør, komfyrer, kjøleskap). Ikke bruk strømkabelen til formål den ikke er bestemt til. 17

18 18 NORSK A Fare for personskader på bevegelige deler! Ikke bruk denne maskinen uten at beskyttelsesinnretningene er montert. Hold alltid tilstrekkelig avstand til sagbladet. Bruk eventuelt egnete hjelpemidler til mating. Hold tilstrekkelig avstand til drevete komponenter under drift. Vent til sagbladet står stille før du fjerner små biter av arbeidsstykket, trerester osv. fra arbeidsområdet. Sag kun arbeidsstykker som er så store at du kan holde det sikkert under sagingen. Ikke bruk trykk mot siden for å bremse sagbladet. Før du begynner vedlikeholdsarbeider skal du forsikre deg om at maskinen er skilt fra strømnettet. Når du kopler inn maskinen (for eksempel etter vedlikeholdsarbeider) skal du forsikre deg om at det ikke finnes noe monteringsverktøy eller løse deler i maskinen. Trekk ut ledningen når apparatet ikke er i bruk. A Kuttfare også når skjæreverktøyet står stille! Bruk hansker når du skifter skjæreverktøy. Oppbevar sagbladene slik at ingen kan skade seg på dem. A Fare for at saghodet slår tilbake (sagbladet setter seg fast i arbeidsstykket og saghodet slår plutselig opp)! Pass på at sagbladet er egnet for materialet i arbeidsstykket. Hold håndtaket godt fast. I det øyeblikket når sagbladet dykker inn i arbeidsstykket er faren for tilbakeslag spesielt stor. Sag tynne arbeidsstykker kun med fintannet sagblad. Bruk alltid skarpe sagblader. Skift straks ut sløve sagblad. Det er større fare for tilbakeslag når en sløv sagtann setter seg fast i overflaten på arbeidsstykket. Ikke legg arbeidsstykkene på kant. Unngå trykk fra siden på sagbladet når du skjærer noter bruk en spenninnretning. I tvilstilfelle, se om det finnes freedlegemer (f.eks. spiker eller skruer) i arbeidsstykket. Sag aldri flere arbeidsstykker samtidig heller ikke bunter av enkeltstykker. Det er fare for ulykker hvis sagbladet ukontrollert får tak i enkelte stykker. c Inntrekksfare! Pass på at ingen legemsdel eller klesplagg kan bli grepet og trukket inn av roterende deler (ingen slips, ingen hansker, ingen klesplagg med vide ermer. Hvis du har langt hår, må du bruke hårnett). Sag aldri i arbeidsstykker som har Tau Snorer Bånd Kabler eller Metalltråder på seg eller som inneholder slike materialer. A Fare ved utilstrekkelig personlig verneutstyr! Bruk hørselsvern. Bruk vernebriller. Bruk støvmaske. Bruk hensiktsmessige arbeidsklær. Bruk sklisikre sko. A Fare ved trestøv! Noen typer trestøv (f. eks. fra eik, bøk og ask) kan forårsake kreft ved innåndning. Bruk alltid avsugsanlegg. Avsugsanlegget må oppfylle de verdiene som er oppført i de Tekniske data. Pass på at det koer så lite trestøv som mulig inn i omgivelsene under arbeidet: Fjern oppsamling av trestøv i arbeidsområdet (ikke pust det vekk!); Utbedre utettheter i avsugsanlegget; Sørg for god beluftning. A Fare ved tekniske endringer eller ved bruk av deler som ikke er prøvet og godkjent av produsenten! Monter denne maskinen nøyaktig etter anvisningen. Bruk kun deler som er godkjent av produsenten. Dette gjelder særlig for: Sagblad (bestillingsnuer se "Tekniske data"); Sikkerhetsinnretninger (bestillingsnuer se reservedelsliste). Ikke foreta noen endringer på delene. A Fare ved feil på maskinen! Stell maskinen og tilbehøret omhyggelig. Følg vedlikeholdsforskriftene. Kontroller apparatet før hver bruk om det er skadet: Før videre bruk av apparatet må det undersøkes omhyggelig om sikkerhetsinnretninger, verneinnretninger eller lett skadete deler funksjonerer feilfritt og formålsmessig. Kontroller om de bevegelige delene funksjonerer feilfritt og ikke kleer. Alle deler må være riktig montert og oppfylle alle betingelser for å sikre at maskinen kan brukes riktig. Ikke bruk skadete eller deformerte sagblad. Skadde verneinnretninger eller deler må repareres eller skiftes ut fagmessig av et godkjent verksted. La et kundeserviceverksted skifte ut skadete brytere. Ikke bruk denne maskinen når bryteren ikke kan slås av og på. Hold håndtakene tørre og frie for olje og fett. A Fare fra støy! Bruk hørselsvern. Av støybeskyttelsesgrunner skal du passe på at sagbladet ikke er vridd Et vridd sagblad forårsaker store vibrasjoner. Dette betyr støy. A Fare gjennom blokkerte arbeidsstykker eller deler av arbeidsstykker! Hvis en blokkering opptrer: 1. Slå av maskinen. 2. Ta ut kontakten. 3. Bruk hansker. 4. Fjern blokkeringen med et egnet verktøy. 3.3 Symboler på apparatet Fare! Hvis de følgende advarslene ignoreres kan dette føre til alvorlige personskader eller materialskader. Les bruksanvisningen. Ikke grip inn i sagbladet mens det er i gang. Bruk vernebrille og hørselsvern. Ikke bruk apparatet i fuktige eller våte omgivelser.

19 Oppgaver på typeskiltet: Ikke bær apparatet i håndtaket, fordi håndtaket ikke er konstruert til å bære apparatets vekt. NORSK Apparatet må stå stødig, også i vippeposisjonen. 3. Putt mutteren (38) i boringen på undersiden av guifoten. 4. Put den innvendige unbracoskruen (35) ovenfra gjennom apparatfoten. Putt sluttskiven (36) på skruen og skru fast guifoten (37) med mutteren (38). 5. Skru fast guifoten med håndkraft. Hold samtidig skruen fast med unbraconøkkelen. 6. Trekk skruen fast med unbraconøkkelen med håndkraft (24) Produsent (25) Serienuer (26) Apparatbeskrivelse (27) Motordata (se også Tekniske data ) (28) Byggeår (29) CE-merke Dette apparatet oppfyller EU-direktivet i henhold til samsvarserklæringen (30) Deponeringssymbol apparatet kan innleveres til produsenten (31) Mål for tillatte sagblad 3.4 Sikkerhetsinnretninger Pendelvernedeksel Pendelvernedekslet (32) beskytter mot utilsiktet berøring av sagbladet og mot spon som blir slengt rundt. 32 For saging blir sikkerhets-låsen svingt til side (pil). Nå kan saghodet senkes ned; dermed blir sagbladet frigitt av pendelvernedekslet. Etter skjæringen - når saghodet befinner seg i øvre utgangsstilling - blir pendelvernedekslet låst igjen av sikkerhetslåsen. Boring for hengelås Boringen (34) i av-/på-bryteren gir mulighet for å sperre bryteren med hengelås Oppstilling og transport Sett apparatet på et egnet underlag: Alle fire føttene på apparatet må stå støtt på underlaget. Den beste høyden på underlaget er 800. Apparatet må stå sikkert også når du bearbeider større arbeidsstykker. 8. Trykk saghodet litt nedover og trekk ut transport-låsen (39) nå kan saghodet svinges opp. Pendelvernedekslet må alltid vende tilbake til utgangsstillingen av seg selv: når saghodet er svingt opp, må sagbladet være tildekket helt rundt. Sikkerhets-lås Sikkerhets-låsen (33) forhindrer at pendelvernedekslet kan frigi sagbladet av vanvare. A Forsiktig! Ikke bær apparatet i håndtaket, fordi håndtaket ikke er konstruert til å bære apparatets vekt. Bær sagen ved å gripe under bordet på begge sider. Oppstilling 1. Løft apparatet oppover og ut av emballasjen saen med en annen person. 3 Henvisning: Hvis apparatet monteres på maskinstativet: Ikke monter guiføttene! 2. Vipp apparatet for montering av guiføttene: Apparatføttene skal være lett tilgjengelig fra begge sider Transport 1. Innstill skjæredybdebegrensningen (40) eventuelt på maksimal skjæredybde. 19

20 NORSK 2. Sving saghodet nedover og trykk inn transport-låsen (39). 3. Oppbevar emballasjen for senere bruk eller skill den etter materiale og deponer den på miljøriktig måte. 5. Spesielle produktegenskaper 96 skjærevinkelområde for skrå kutt (48 venstre til 48 høyre) med fem smekkstillinger. 110 skjærevinkelområde for gjæringskutt (50 venstre til 60 høyre) med ti smekkstillinger. Skånsom myk start. Integrert skjæredybdeanslag for fremstilling av noter. Best egnet for mobil bruk ved lav vekt og små mål. Nøyaktig og robust aluminiumsstøpekonstruksjon. Sagblad med hardmetallskjær. Problemfritt sagbladskifte med sagblad-lås og uten å demontere pendelvernedekslet. Maksimal skjærehøyde 81. Trekkinnretning gjør det mulig å sage arbeidsstykker inntil 300 skjærebredde. Ergonomisk betjening for venstreog høyrehendte. Mulighet for montering av et tilleggsanslag. 41 Svingskive For gjæringskutt kan svingskiven (42) dreies 50 mot venstre og 60 mot høyre etter at låseskruen (43) er løsnet Svingskiven smekker inn i vinkeltrinnene 0, 15, 22,5, 30, 45 og 60. A Forsiktig! For at gjæringsvinkelen ikke skal kunne endre seg under sagingen, må låseskruen for svingskiven (også i smekkstillingene!) skrus fast. Trekkinnretning Med trekkinnretningen kan man også sage arbeidsstykker med større tverrsnitt. Trekkinnretningen kan brukes for alle slags kutt (rette kutt, gjæringskutt, skrå kutt og dobbeltgjæringskutt). 44 Når trekkinnretningen ikke behøves skal den låses med låseskruen (44). Skjæredybdebegrensning Skjæredybdebegrensningen (45) gjør det saen med trekkinnretningen mulig å fremstille noter. 6. Apparatet i detalj 3 Henvisning: Dette kapitlet gir en kort beskrivelse av de viktigste betjeningselementene for apparatet. Riktig omgang med apparatet er beskrevet i kapittel "Betjening". Les kapittel "Betjening" før du arbeider med apparatet første gang. På/Av-bryter Slå på motoren: Trykk På/Av-bryter (41) og hold den trykket. Slå av motoren: Slipp På/Av-bryter. 45 Klappbart anslag Det klappbare anslaget (46) gjør det mulig å helle vippearmen inntil 48 mot høyre for skrå kutt

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 K0061IVZ.fm SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 Betriebsanleitung.................... 3 Operating Instruction................. 6 Instructions d'utilisation............... 9 Handleiding.......................

Læs mere

K0041IVZ.fm. Power 260

K0041IVZ.fm. Power 260 K0041IVZ.fm Power 260 Betriebsanleitung.................... 3 Operating Instruction................. 7 Instructions d'utilisation.............. 11 Handleiding....................... 16 Manuale d istruzioni.................

Læs mere

TP 19000 S 115 167 6156 / 4900-1.0

TP 19000 S 115 167 6156 / 4900-1.0 P0021IVZ.fm TP 19000 S Betriebsanleitung.....................3 Operating Instruction..................7 Instructions d utilisation...............11 Handleiding........................16 Manual de uso......................21

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

SPA 1701 1151691311-0403

SPA 1701 1151691311-0403 SPA 1701 1151691311-0403 Betriebsanleitung...........Seite 5 Operating Instructions........page 11 Notice d utilisation...........page 17 Gebruiksaanwijzing.......bladzijde 23 Istruzioni d uso............pagina

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 DANSK BRUGERMAUAL SAMT RESERVEDELSLISTE SC180 BRUGERVEJLEDNING 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.1 Sikring 4 3.1 Vedligeholdelse af maskine 4 4.1 Udskiftning og check

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

DEUTSCH Silencium

DEUTSCH Silencium DEUTSCH D 8217-3033-01 Silencium S SVENSKA 1. 2. 2 SVENSKA S 3. 4. 3 DANSK DK GENERELT De har købt en havekværn, som er effektiv og af høj kvalitet. Læs følgende instrukser omhyggeligt igennem for at sikre,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool TKF 700 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.2 Tekniske data...7 Garanti Reservedelsliste Adresser 2 Sikkerhed E459DA_05.DOC

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

- TYPE (PAT. PENDING)

- TYPE (PAT. PENDING) ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORDD ConSet - TYPE 501-5 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

DK Brugsvejledning EBS O

DK Brugsvejledning EBS O DK Brugsvejledning.... 3-10 EBS 125.4 O 2 Brugsvejledning Vigtige sikkerheds instruktioner Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Advarsel om general fare

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107680 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere