KGS 303 Plus. Original brugsvejledning...3 Original instruksjonsbok...16 Original bruksanvisning...29 Alkuperäiskäyttöohje A0270_30IVZ.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KGS 303 Plus. Original brugsvejledning...3 Original instruksjonsbok...16 Original bruksanvisning...29 Alkuperäiskäyttöohje...42. A0270_30IVZ."

Transkript

1 A0270_30IVZ.fm KGS 303 Plus Original brugsvejledning Original instruksjonsbok Original bruksanvisning Alkuperäiskäyttöohje /

2 D DEUTSCH KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir erklären in alleiniger Verantwortlichkeit, daß dieses Produkt mit den folgenden Normen übereinstit* gemäß den Bestiungen der Richtlinien** F FRANÇAIS DECLARATION DE CONFORMITE Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normatifs suivants* en vertu des dispositions des directives ** IT ITALIANO DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il presente prodotto è conforme alle seguenti norme* in conformità con le disposizioni delle normative ** PT PORTUGUÊS DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Declaramos sob nossa responsabilidade que este produto está de acordo com as seguintes normas* de acordo com as directrizes dos regulamentos ** FIN SUOMI VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS Vakuutae, että tämä tuote vastaa seuraavia normeja* on direktiivien määräysten mukainen** DA DANSK OVERENSSTEMMELSESATTEST Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt steer overens med følgende standarder* iht besteelserne i direktiverne** EL Ελληνικές ΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΑΣ ηλώνουµε µε ιδία ευθύνη ότι το προϊόν αυτό αντιστοιχεί στις ακόλουθες προδιαγραφές* σύµφωνα µε τις διατάξεις των οδηγιών** CZ Čeština Souhlasné prohlášení Tímto na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že tento výrobek splňuje níže uvedené normy* normativní nařízení** SL Slovenski IZJAVA O SKLADNOSTI S polno odgovornostjo izjavljamo, da so stroji izdelani z upoštevanju standardov* in z upoštevanjem regulativov navedenih v Direktivh** ET Eesti VASTAVUSDEKLARATSIOON Käesolevaga deklareerime täielikul enda vastutusel, et see toode on vastavuses järgmiste standarditega* vastavalt allnimetatud direktiivides** SK slovenčina Konformné prehlásenie Prehlasujeme s plnou zodpovednosťou, že tento výrobok zodpovedá nasledovným normám* podľa ustanovení smerníc** ENG ENGLISH DECLARATION OF CONFORMITY We herewith declare in our sole responsibility that this product complies with the following standards* in accordance with the regulations of the undermentioned Directives** NL NEDERLANDS CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren als enige verantwoordelijke, dat dit product in overeensteing is met de volgende normen* conform de bepalingen van de richtlijnen** ES ESPAÑOL DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el presente producto cumple con las siguientes normas* de acuerdo a lo dispuesto en las directrices** SV SVENSKA FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi försäkrar på eget ansvar att denna produkt överensstäer med följande standarder* enligt bestäelserna i direktiven** NO NORGE SAMSVARSERKLÆRING Vi erklærer under eget ansvar at dette produkt samsvarer med følgende normer* henhold til besteelsene i direktiv** POL POLSKI OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, Ŝe niniejszy produkt odpowiada wymogom następujących norm* według ustaleń wytycznych ** HU MAGYAR MEGEGYEZİSÉGI NYILATKOZAT Kizárólagos felelısségünk tudatában ezennel igazoljuk, hogy ez a termék kielégíti az alábbi szabványokban lefektetett követelményeket* megfelel az alábbi irányelvek elıírásainak** LV lietuvių Atbilstības deklarācija Mēs, apakšā parakstījušies, ar šo deklarējam ar pilnu atbildību, ka šis produkts atbilst šādiem standartiem* saskaħā ar zemāk minēto Direktīvu norādījumiem ** BG БЪЛГАРСКИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме на собствена отговорност, че този продукт е в съответствие със следните норми* съгласно предписанията на директиви** LT Latviešu Suderinamumo aktas Mes vienpusiškai garantuojame, kad šis produktas atitinka sekančius standartus* pagal žemiau minimas Nuostatas** RO Românã Declaratie de conformitate Declaram pe proprie raspundere ca acest produs corespunde urmatoarelor norme*, conform dispozitiilor directrivelor** Kapp-Gehrungssäge/ crosscut - mitre saw KGS KGS 303 PLUS * DIN EN (2003), DIN EN (2003), DIN EN (1995+A14), DIN EN (2002), DIN EN (2000), DIN EN (1997), EN ISO 3744 (1995), DIN EN (2001) ** 2006/42/EG, 2004/108/EG Volker Siegle Director Innovation, Research and Development Dokumentationsbevollmächtigter/ responsible person for documentation/ Chargé de la documentation Metabowerke GmbH Metabo-Allee 1 D Nürtingen Nürtingen,

3 XA0037C4.fm Original brugsvejledning DANSK 1. Apparatet i overblik (leveringsomfang) Håndgreb 2 Start-/stop-kontakt 3 Værktøjsdepot til unbrakonøgle 6 4 Motor 5 Styrestænger til trækmekanismen 6 Låseskrue til trækmekanismen 7 Transportlås 8 Skæredybdebegrænsning 9 Låsegreb til indstilling af hældningsvinkel 10 Saenklappeligt anslag 11 Drejebord 12 Planindlæg 13 Låseskrue til drejebord 14 Plan 15 Anslag til arbejdsemner 16 Pendulskærm 17 Savklingelås 18 Sikkerhedsspærring 19 Savhoved 20 Skærelaser 21 Ekstra anslag 22 Udsugningsadapter (til spånudsugningsanlæg) Værktøj 23 Sekskantnøgle 6 Apparatets dokumenter Betjeningsvejledning Reservedelsliste 3

4 4 DANSK Indholdsfortegnelse 1. Apparatet i overblik (leveringsomfang) Læses først! Sikkerhed Korrekt anvendelse Generelle sikkerhedsanvisninger Symboler på apparatet Sikkerhedsudstyr Opstilling og transport Særlige produktegenskaber Apparatets opbygning Ibrugtagning Tilslutning af et spånudsugningsanlæg Strømtilslutning Betjening Lige snit Geringssnit Smigskæring Dobbelt geringssnit Notskæring Ekstra anslag Vedligeholdelse og pleje Udskiftning af savklinge Spænd drivrem Skift planindlæg Justeringer Rengør apparatet Opbevar apparatet Vedligeholdelse Tips og tricks Leverbart tilbehør...14/ Reparation Miljøbeskyttelse Problemer og forstyrrelser Tekniske Data Leverbare savklinger Læses først! Denne betjeningsvejledning er blevet udført således, at du hurtigt og sikkert kan arbejde med dit apparat. I det efterfølgende beskrives, hvorledes du bør læse denne betjeningsvejledning: Læs denne betjeningsvejledning helt igennem før apparatet tages i brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Denne betjeningsvejledning henvender sig til personer med tekniske kendskaber til omgangen med apparater af den type som er beskrevet her. Hvis du ikke har erfaringer med disse maskiner, bør du hente hjælp fra en mere erfaren person. Opbevar alle dokumenter, der følger med apparatet, for at du kan se efter hvis der skulle opstå tvivl. Gem også kvitteringen til garantien. Hvis du låner apparatet ud eller sælger det, skal alle medleverede dokumenter også afleveres. Fabrikanten påtager sig intet ansvar for skader, som følge af at denne betjeningsvejledning ikke er blevet overholdt. Informationerne i denne betjeningsvejledning er opstillet som følger: Fare! Advarer mod personskader eller miljøskader. Fare for strømstød! Advarer mod personskader pga. elektricitet. Fare for indgreb! Advarer mod personskader som følge af at legemsdele eller klædningsstykker trækkes ind i maskinen. NB! Advarer mod tingskader. OBS: Supplerende informationer. Tallene i billederne (1, 2, 3,...) markerer enkeltdele; er nueret fortløbende; henviser til tilsvarende tal i parenteser (1), (2), (3)... i den tilhørende tekst. Handlingsanvisninger, ved hvilke rækkefølgen skal overholdes, er gennemnuereret. Handlingsanvisninger med en vilkårlig rækkefølge er markeret med et punkt. Opstillinger er markeret med en streg. 3. Sikkerhed 3.1 Korrekt anvendelse Apparatet er egnet til tværsnit, smigskæring, geringsskæring samt dobbelt geringsskæring af lister, profiler osv. Derudover kan der skæres noter. Der må kun arbejdes med materialer, som er egnet til den pågældende savklinge (godkendte savklinger se de tekniske data). Overhold altid emnernes tilladte dimensioner (se kapitlet tekniske data). Emner med runde eller uregelmæssige tværsnit (som f.eks. brændetræ) må ikke skæres, da disse ikke kan holdes sikkert nok under skæringen. Ved savning af flade emner på højkant skal der bruges et egnet hjælpeanslag til at sikre føringen. Enhver anden brug er i strid mod anvendelsesformålet. Ved ukorrekt anvendelse, ved ændringer på apparatet eller ved brug af dele som ikke er testet eller godkendt af producenten, kan der opstå alvorlige skader! 3.2 Generelle sikkerhedsanvisninger Overhold de følgende sikkerhedsanvisninger ved brugen af dette apparat, for at undgå fare for personer eller tingskader. Overhold de specielle sikkerhedsanvisninger i de respektive kapitler. Overhold direktiver eller forskrifter vedrørende ulykkesforebyggelse for omgangen med kapsave. A Generelle farer! Hold orden på arbejdsområdet uorden i arbejdsområdet kan medføre alvorlige ulykker. Vær opmærksom. Vær opmærksom på, hvordan du arbejder. Arbejd altid fornuftigt. Apparatet må ikke anvendes, hvis du er ukoncentreret. Tag hensyn til omgivelsesbetingelserne. Sørg for ordentlig belysning. Undgå usikre arbejdsstillinger. Sørg for sikkert fodfæste og hold altid balancen. Apparatet må ikke anvendes i nærheden af brændbare væsker eller gasser. Dette apparat må kun tages i brug og betjenes af personer, som til enhver tid er sig faren bevidst ved omgangen med kapsave. Personer under 18 år må kun betjene maskinen i forbindelse med en uddannelse og under opsyn af en uddannelsesleder. Hold uvedkoende, især børn, borte fra fareområdet. Lad aldrig andre personer røre ved apparatet eller strømkablet under anvendelsen. Apparatet må ikke overbelastes Apparatet må kun anvendes inden for det effektområde, der er angivet i de tekniske data. B Der er fare på grund af elektricitet! Udsæt aldrig apparatet for regn. Apparatet må ikke anvendes i fugtige eller våde omgivelser. Undgå al kontakt med jordede dele (f.eks. radiatorer, rør, komfurer,

5 køleskabe) under arbejdet med dette apparat. Anvend aldrig strømkablet til formål, som det ikke er beregnet til. A Der er risiko for at koe til skade på de bevægelige dele! Tag aldrig apparatet i brug uden de nødvendige beskyttelsesanordninger. Hold altid tilstrækkelig afstand til savklingen. Anvend eventuelt en egnet fremføringshjælp. Hold altid tilstrækkelig afstand til de drevne komponenter under arbejdet. Vent indtil savklingen ikke drejer mere, før du fjerner små emnestykker, trærester m.v. fra arbejdsområdet. Der må kun bearbejdes emner med dimensioner, som giver et sikkert hold under skæringen. Den stoppende savklinge må ikke stoppes ved at trykke på siden af den. Før vedligeholdelsesarbejder skal det kontrolleres, at apparatet er taget fra lysnettet. Når apparatet slås til (for eksempel efter vedligeholdelsesarbejder), skal det kontrolleres at der ikke er monteringsværktøj eller løse dele i apparatet. Når apparatet ikke skal bruges, skal stikket trækkes fra. A Der er fare for at skære sig, selv på slukket el-værktøj! Ved udskiftning af det skærende værktøj bør der anvendes handsker. Savklinger opbevares således, at der ikke er fare for kvæstelser. A Der er risiko for returslag fra savhovedet (savklingen sidder fast i emnet og savhovedet slår pludseligt op)! Kontroller om savklingen er egnet til at save det materiale, som emnet består af. Hold godt fast i håndgrebet. I det øjeblik savklingen griber fast i emnet, er der stor risiko for returslag. Sav kun tynde eller tyndvæggede emner med fintandede savklinger. Anvend altid skarpe savklinger. Udskift stumpe savklinger med det sae. Der er stor risiko for returslag, hvis en stump savtand sidder fast i emnets overflade. Hold emnerne lige, så de ikke kleer fast. Undgå tryk fra siden på savklingen under bearbejdningen af noter anvend en spændeanordning. Undersøg emnerne for freedlegemer i tilfælde af tvivl (for eksempel søm eller skruer). Sav aldrig flere emner ad gangen heller ikke bundter, der består af flere delemner. Der er risiko for ulykker, hvis et enkelt emne ukontrolleret fanges af savklingen. c Fare for indgreb! Sørg for at legemsdele eller klædningsstykker ikke kan gribes fast af de roterende dele og trækkes ind af maskinen under driften (bær ikke slips, ingen handsker og ingen klædningsstykker med bredde ærmer; anvend altid hårnet ved langt hår). Sav aldrig emner, på hvilke der sidder tove, snore, bånd, kabler eller metaltråde eller som indeholder sådanne materialer. A Der er fare ved utilstrækkelig brug af personlige værnemidler! Anvend altid høreværn. Anvend altid beskyttelsesbriller. Bær altid en støvbeskyttelsesmaske. Brug egnet arbejdsbeklædning. Bær skridsikkert fodtøj. A Træstøv udgør en sundhedsrisiko! Forskellige træstøvarter (f. eks. af ege-, bøgetræ og ask) kan forårsage kræft hvis de inhaleres. Der må kun arbejdes med et udsugningsanlæg. Udsugningsanlægget skal overholde værdierne, der er angivet i de tekniske data. Ved arbejdet sørges der for at der koer mindst muligt træstøv ud i omgivelserne: Aflejringer af træstøv fjernes fra arbejdsområdet (ikke ved at puste!); Utætheder i udsugningsanlægget fjernes; Sørg for god udluftning. A Der kan opstå fare hvis der foretages tekniske ændringer på maskinen eller hvis der bruges dele, som producenten ikke har kontrolleret eller godkendt: Dette apparat monteres nøjagtigt som beskrevet under denne vejledning. DANSK Anvend derfor kun dele, der er godkendt af producenten. Dette gælder især for: Savklinger (ordrenuer, se "Tekniske data"); Sikkerhedsudstyr (ordrenuer, se reservedelslisten). Foretag ingen ændringer på delene. A Mangler ved apparatet kan udgøre en risiko! Apparat samt tilbehør skal altid behandles ordentligt. Følg altid vedligeholdelsesforskrifterne. Apparatet kontrolleres for beskadigelser før hver idriftsættelse: Før apparatet tages i brug skal sikkerhedsudstyret, beskyttelsesanordningerne eller reservedele, som er lettere beskadiget, nøje undersøges om de er i orden og om de fungerer korrekt. Kontroller om de bevægelige dele fungerer fejlfrit og ikke kleer. Samtlige dele skal være korrekt monteret og overholde alle betingelser for at sikre at apparatet fungerer fejlfrit. Der må aldrig bruges beskadigede eller deformerede savklinger. Beskadigede beskyttelsesanordninger eller dele skal repareres eller udskiftes af en elektriker. Beskadigede kontakter skal udskiftes i en serviceafdeling. Apparatet må ikke anvendes, når en kontakt ikke kan slå korrekt til eller fra. Hold håndgrebene tørre og fri for olie og fedtstoffer. A Fare som følge af larm! Anvend altid høreværn. Af hensyn til larmbeskyttelsen må savklingen ikke være forvredet. En forvreden savklinge frembringer meget store svingninger. Dette forårsager larm. A Fare pga. blokerende emner eller dele af emner! I tilfælde af blokering: 1. Sluk for maskinen. 2. Træk strømkablet fra. 3. Brug handsker. 4. Fjern blokeringen vha. værktøj. 3.3 Symboler på apparatet Fare! Hvis der ikke tages hensyn til følgende advarsler, er der risiko for kvæstelser eller tingskader. betjeningsvejlednin- Læs gen. 5

6 DANSK Grib ikke fat om den roterende savklinge. Bær beskyttelsesbriller og høreværn. Apparatet må ikke anvendes i fugtige eller våde omgivelser. Angivelser på typeskiltet: Apparatet må ikke bæres ved håndgrebet, da håndgrebet ikke er dimensioneret til belastningen fra apparatets vægt (24) Fabrikant (25) Serienuer (26) Apparatbetegnelse (27) Motordata (se også "Tekniske data") (28) Byggeår (29) CE-mærkning dette apparat overholder EU-direktivet i henhold til overenssteelseserklæringen (30) Bortskaffelsessymbol apparatet bortskaffes hos producenten (31) Dimensioner for godkendte savklinger 3.4 Sikkerhedsudstyr Pendulskærm Pendulskærmen (32) beskytter mod utilsigtet berøring af savtænderne og mod omkringflyvende spåner. Pendulskærmen skal altid vende tilbage til udgangspositionen af sig selv: Hvis savhovedet svinges op, skal savklingen være helt afskærmet. Sikkerhedsspærring Sikkerhedsspærringen (33) forhindrer, at pendulskærmen utilsigtet kan frigøre savklingen. Under skæringen svinges sikkerhedsspærringen til side (pil). Nu kan savhovedet sænkes ned; derved frigører pendulskærmen savklingen. Efter skæringen - når savhovedet er i den øverste udgangsposition - spærres pendulskærmen igen af sikkerhedsspærringen. Hul til hængelås Hullet (34) i start-/stop-kontakten giver mulighed for at spærre kontakten med en hængelås Opstilling og transport 3 OBS: Opstilles apparatet på maskinstanderen: Monter ikke guifødderne! 2. For at montere guifødderne skal apparatet opstilles vippet: Apparatets fødder skal kunne nås fra begge sider. Apparatet skal stå sikkert selv i vippet position. 3. Stik møtrikken (38) ind i hullet under guifoden. 4. Stik en unbrakoskrue (35) gennem foden oppefra. Sæt en underlagsskive (36) på skruen og skru guifoden (37) på med møtrikken (38). 5. Spænd guifoden til med hånden. Hold imod på skruen med unbrakonøglen. 6. Spænd skruen håndfast på med unbrakonøglen Stil apparatet på et egnet underlag: Alle fire fødder skal stå fast på underlaget. Underlagets ideelle højde er 800. Apparatet skal også stå stabilt under bearbejdningen af større emner. 8. Tryk savhovedet let nedefter og træk transportlåsen (39) ud savhovedet kan nu svinges op. 32 A NB! Apparatet må ikke bæres ved håndgrebet, da håndgrebet ikke er dimensioneret til belastningen fra apparatets vægt. Hold under begge sider af bordet, når apparatet skal bæres. Opstilling 1. Løft apparatet op og ud af emballagen saen med en anden person. 6

7 DANSK 6. Apparatets opbygning 39 3 OBS: I dette kapitel beskrives de vigtigste betjeningselementer for dette apparat. Korrekt brug af apparatet er beskrevet i kapitlet "Betjening". Læs kapitlet "Betjening", før apparatet tages i brug. 40 Transport 1. Indstil eventuelt skæredybdebegrænsningen (40) til den maksimale skæredybde. 2. Sving savhovedet ned og tryk transportlåsen (39) ind. 3. Gem emballagen til senere brug eller bortskaf materialet miljøvenligt i henhold til de nationale forskrifter. Start-/stop-kontakt Tænd for motoren: Tryk på start-/stop-kontakten (41) og hold den trykket ind. Sluk for motoren: Slip start-/stop-kontakten Særlige produktegenskaber 96 skæringsvinkel til smigskæring (48 til venstre til 48 til højre) med fem låsepositioner. 110 skæringsvinkel til geringsskær (50 til venstre til 60 til højre) med ti låsepositioner. Skånende blød start. Integreret skæredybdeanslag til fremstilling af noter. Ideel til en mobil anvendelse på grund af den ringe vægt og de små dimensioner. Præcis og stabil støbt aluminiumkonstruktion. Hårdmetalskær savklinge. Problemfri skift af savklinger med savklingelåsen uden at pendulskærmen skal afmonteres. Maksimal skærehøjde 81. Trækmekanismen muliggør skæring af emner på op til 300 skærebredde. Ergonomisk betjening til venstre- og højrehåndsarbejde. Mulighed for montering af et ekstra anslag. Drejebord Drejebordet (42) kan drejes 50 til venstre og 60 til højre til gerinsskæring efter at låseskruen (43) er løsnet. Drejebordet går i hak i positionerne 0, 15, 22,5, 30, 45 og 60. A NB! For at sikre at geringsvinklen ikke kan ændre sig under skæringen, skal låseskruen på drejebordet spændes til (også i låsepositionerne!). Trækmekanisme Selv emner med større tværsnit kan skæres ved hjælp af trækmekanismen. Trækmekanismen kan anvendes til samtlige skæringer (lige skæringer, geringsskæringer, smigskæringer og dobbelte geringsskæringer) Er der ikke brug for trækmekanismen, låses trækmekanismen med låseskruen (44). Skæredybdebegrænsning Skæredybdebegrænsningen (45) giver mulighed for notskæring ved hjælp af trækmekanismen. 7

8 DANSK 48 de inhaleres: Arbejd derfor altid med et spånudsugningsanlæg ved brug i lukkede rum; ved længere anvendelse (mere end en 1/2 time); ved gennemsavning af ege-, bøgetræ eller ask. Monter en udsugningsadapter Sæt udsugningsadapteren (49) på som vist på billedet. 45 Saenklappeligt anslag Det saenklappelige anslag (46) sikrer, at vippearmen kan hældes op til 48 mod højre i forbindelse med smigskæringer. A Risiko for at koe i klee! Der er risiko for kvæstelser mellem låsearmen og vippearmen. Flyt derfor låsearmen (træk den ud og drej) således, at der er tilstrækkelig plads mellem låsearmen og vippearmen. 49 A NB! For at sikre at emnet holdes sikkert (størst muligt anlægsflade), skal det saenklappelige anslag anvendes som beskrevet nedenfor: Vippearmen hældes mellem 22,5 og 48 mod højre: Skruen (47) skrues ud og anslaget klappes bagud. Vippearmen hældes mellem 22,5 mod højre og 48 mod venstre: Anslaget klappes op og låses med en skrue (47). Hældningsindstilling Efter at låsearmen (48) er løsnet på bagsiden kan vippearmen hældes 48 vinkelret mod venstre eller mod højre Vippearmen går i hak i positionerne 0, 22,5 og 45. A NB! For at undgå at hældningsvinklen ikke ændrer sig under skæringen, skal låsearmen på vippearmen spændes til (også i låsepositionerne!). 7. Ibrugtagning 7.1 Tilslutning af et spånudsugningsanlæg A Fare! Nogle træstøvsorter (f.eks. ege-, bøgetræ og ask) kan give kræft hvis 7.2 Strømtilslutning B Fare! Elektrisk spænding Apparatet må kun anvendes i tørre omgivelser. Brug kun apparatet til strømkilder, som overholder følgende krav (se også "Tekniske data"): Netspænding og -frekvens skal svare til de data, der står på apparatets typeskilt; Afsikring med et HFI-relæ med en mærkestrøm på 30 ma; Stikkontakter skal være jordet forskriftsmæssig. Læg strømkablet sådan, at det hverken forstyrrer eller beskadiges under arbejdet. Beskyt strømkablet mod varme, aggressive væsker og skarpe kanter. Anvend kun et guikabel som forlængerledning, som har et tilstrækkeligt stort tværsnit (3 x 1,5 2 ). Træk ikke stikket fra stikkontakten ved at trække i kablet. 8. Betjening A Fare! Kontroller at sikkerhedsanordningerne er i orden før arbejdet påbegyndes. Brug personlige værnemidler. Indtag den korrekte arbejdsposition under arbejdet med saven: Foran på operatørsiden;

9 Frontal til saven; Ved siden af savklingens side. Fare for at koe i klee! Grib aldrig ind omkring hængslet når savhovedet hældes eller svinges! Hold fast om savhovedet under hældningen. Brug til arbejdet alt efter behov: Underlag til arbejdsemner ved lange emner, når disse vil falde ned fra bordet efter gennemskæringen; Spånudsugningsanordning; Der må kun bearbejdes emner med dimensioner, som giver et sikkert hold under skæringen. Ved skæring af mindre emner bruges et ekstra anslag. Tryk altid emnet ned mod bordet under savningen. Pas på at det ikke kleer fast. Stop heller aldrig en savklinge ved at trykke den på siden. Der er risiko for ulykker, hvis savklingen blokeres. 8.1 Lige snit Maksimal tværsnit på emnet (mål i ): Udgangsposition: Transportlåsen er trukket ud. Bredde ca. 300 Højde ca. 81 Savhovedet er svinget opad. Skæredybdebegrænsningen er indstillet til den maksimale skæredybde. Drejebordet står i 0 -stilling, drejebordets låseskrue er spændt. Vippearmens vinkelrette hældning er 0, låsearmen til hældningsindstillingen er spændt. Det saenklappelige anslag er klappet op og låst. Trækmekanismen sidder bagtil. Trækmekanismens låseskrue er løsnet (såfremt dette er påkrævet på grund af emnets bredde). Emneskæring: 1. Emnet trykkes mod emneanslaget. 2. Tryk på sikkerhedsspærringen og derefter på start-/stop-kontakten og hold den trykket inde. 3. Savhovedet sænkes langsomt helt ned med håndgrebet. Under skæringen skal savhovedet kun trykkes så fast mod emnet, at motoromdrejningstallet ikke falder for stærkt. 4. Ved bredere emner trækkes savhovedet fremefter under skæringen (hen mod operatøren). 5. Gennemsav emnet i et træk. 6. Slip start-/stop-kontakten og lad savhovedet langsomt svinge tilbage til den yderste udgangsposition. 8.2 Geringssnit 3 OBS: Ved geringssnit saves emnet igennem med en vinkel til den bageste anslagskant. Maksimal tværsnit på emnet (mål i ): Drejebordets stilling Bredde ca. Højde ca , mod højre DANSK Udgangsposition: Savhovedet er svinget opad. Skæredybdebegrænsningen er indstillet til den maksimale skæredybde. Vippearmens vinkelrette hældning er 0, låsearmen til hældningsindstillingen er spændt. Det saenklappelige anslag er klappet op og låst. Trækmekanismen sidder bagtil. Trækmekanismens låseskrue er løsnet. Emneskæring: 1. Drej låseskruen (51) på drejebordet (50) løs. 2. Den ønskede vinkel indstilles. 3 OBS: : Drejebordet går i hak i positionerne 0, 15, 22,5, 30, 45 og Spænd låseskruen på drejebordet til. 4. Emnet saves som beskrevet under "Lige snit". 8.3 Smigskæring OBS: Ved smigskæring saves emnet igennem med en lodret vinkel. 9

10 DANSK Maksimal tværsnit på emnet (mål i ): Hældning vippearm Udgangsposition: Savhovedet er svinget opad. Skæredybdebegrænsningen er indstillet til den maksimale skæredybde. Drejebordet står i 0 -stilling, drejebordets låseskrue er spændt. Trækmekanismen sidder bagtil. Trækmekanismens låseskrue er løsnet. Emneskæring: 1. Når vippearmen hældes mellem 22,5 og 48 mod højre, skal anslaget klappes bagud. 2. Løsn låsearmen (52) til hældningsindstilling på bagsiden af saven ,5 mod venstre 22,5 mod højre 45 mod venstre 45 mod højre 48 mod venstre 48 mod højre Bredde ca. Højde ca Vip langsomt vippearmen til den ønskede position. 3 OBS: Vippearmen går i hak i positionerne 0, 22,5 og Spænd låsearmen til indstilling af hældningsvinklen til. 5. Emnet saves som beskrevet under "Lige snit". 8.4 Dobbelt geringssnit 3 OBS: Det dobbelte geringssnit er en kombination af et geringssnit og en smigskæring. Det vil sige, at emnet saves skråt i forhold til den bageste anlægskant og skråt i forhold til overfladen. A Fare! I forbindelse med dobbelte geringssnit er savklingen lettere tilgængelig på grund af den kraftige hældning - herved er der større risiko for ulykker. Hold tilstrækkelig afstand til savklingen! Maksimal tværsnit på emnet (mål i ): Drejebordets stilling Udgangsposition: Savhovedet er svinget opad. Bredde ved hældning af vippearmen ca. 22,5 mod venstre 22,5 mod højre 48 mod venstre 48 mod højre , mod højre Højde ved hældning af vippearmen ca. Drejebordets stilling 22,5 mod venstre 22,5 mod højre 48 mod venstre 48 mod højre , mod højre Skæredybdebegrænsningen er indstillet til den maksimale skæredybde. Drejebordet låses i den ønskede position. Vippearmen er hældet og låst i den ønskede vinkel i forhold til emnets overflade. Når vippearmen hældes mellem 22,5 og 48 mod højre, skal anslaget klappes bagud. Trækmekanismens låseskrue er løsnet. Trækmekanismen sidder bagtil. Emneskæring: Emnet saves som beskrevet under "Lige snit". 8.5 Notskæring 3 OBS: Skæredybdebegrænsningen giver mulighed for notskæring med trækmekanismen. Herved udføres der ingen gennemskærende snit, men der saves kun ind i emnet med en bestemt dybde. A Der er risiko for returslag! Under fremstillingen af noter er det meget vigtigt, at der ikke udøves et tryk på siden af savklingen. Savhovedet kan i modsat fald pludseligt slå op! Anvend under bearbejdningen af noter en spændeanordning. Undgå altid tryk på siden af savhovedet. Udgangsposition: Savhovedet er svinget opad. Vippearmen er hældet og låst i den ønskede vinkel i forhold til emnets overflade. Drejebordet låses i den ønskede position. Trækmekanismens låseskrue er løsnet. Trækmekanismen sidder bagtil. Emneskæring: 1. Indstil skæredybdebegrænsningen (53) til den ønskede skæredybde og fastgør den med en kontramøtrik Emnet trykkes mod emneanslaget. 10

11 3 OBS: For at sikre at noten skæres i hele sin længde med den ønskede skæredybde, skal der placeres et forsatsanslag mellem emnet og emneanslaget. 3. Tryk på sikkerhedsspærringen og derefter på start-/stop-kontakten og hold den trykket inde. 4. Med håndgrebet sænkes savhovedet langsomt helt ned. Under skæringen skal savhovedet kun trykkes så fast mod emnet, at motoromdrejningstallet ikke falder for stærkt. 5. Træk savhovedet fremefter under skæringen (hen mod operatøren). 6. Bearbejd emnet i et træk. 7. Slip start-/stop-kontakten og lad savhovedet langsomt svinge tilbage til den yderste udgangsposition. 8.6 Ekstra anslag 3 OBS: Det ekstra anslag anvendes til lodrette snit i emner, som er højere end apparatets anslag. Smigskæringer kan kun udføres uden det ekstra anslag. Monter det ekstra anslag: 1. Sæt underlagsskiver på låseskruerne (54). 2. Skub låseskruerne (54) ind i anslagsprofilen. 3. Løsn krydskærvskruen (55) en omdrejning Sæt anslagsprofilerne på emnets anslag, hvorved låseskruerne føres oppefra ind i anslagets slidser (56) for at sikre positioneringen DANSK 7. Forskyd anslagsprofilerne, indtil de når planindlæggets åbning. 8. Spænd stjernemøtrikkerne til. 9. Tryk det ekstra anslag mod emnets anslag og spænd krydskærvskruen (55) til igen. 9. Vedligeholdelse og pleje A Fare! Træk strømstikket fra før samtlige vedligeholdelses- og rengøringsarbejder. Vedligeholdelsesarbejder eller reparationer, som går ud over det, der er beskrevet under dette kapitel, må kun foretages af et faguddannet personale. Defekte dele, især sikkerhedsudstyr, må kun udskiftes med originale dele, da dele som ikke er afprøvet og godkendt af producenten kan medføre alvorlige ulykker. Efter at vedligeholdelses- og rengøringsarbejderne er afsluttede, skal alt sikkerhedsudstyr igen monteres og kontrolleres. 9.1 Udskiftning af savklinge A Fare! Lige efter skæringen kan savklingen være meget varm der er fare for forbrændinger! Lad en varm savklinge køle af. En varm savklinge må ikke rengøres med brandfarlige væsker. Selvom savklingen står stille er der fare for at skære sig. Når spændeskruen løsnes eller spændes skal pendulskærmen svinges ind over savklingen. Brug derfor altid handsker når savklingerne skal udskiftes. 1. For at låse savklingen, skal savklingens låsemekanisme (59) trækkes fremefter. Drej herefter savklingen langsomt med hånden, indtil savklingens låsemekanisme går i hak Sæt muffer (57) på låseskruerne. 6. Skru stjernegrebsmøtrikkerne (58) med uret på låseskruerne og spænd dem til med hånden, så anslagsprofilerne kan forskydes til en indstilling. 2. Løsn spændeskruen (60) på savklingeakslen (venstregevind!). 11

12 DANSK Løsn pendulskærmen og drej den op. 4. Tag følgende dele af savklingeakslen: Spændeskrue (60), Yderflange (61), Savklinge (62) og Inderflange (63) 5. Spændefladerne renses: Savklingeaksel, Inderflange, Savklinge, Yderflange, Spændeskrue. A Fare! Brug ikke rengøringsmidler (f.eks. til at fjerne harpiks), som kan angribe letmetalkomponenterne; savens robusthed kan i modsat fald forringes. 6. Sæt inderflangen (63) på. A Fare! Sæt inderflangen korrekt på! I modsat fald kan saven blokeres eller savklingen kan løsne sig! Inderflangen sidder korrekt, når den skrå krave (65) peger mod højre og ringsporet (64) mod venstre Sæt en ny savklinge (62) på hold øje med omdrejningsretningen (pilen på savklingen og savklingeafdækningen skal pege i den sae retning)! A Fare! Anvend kun godkendte savklinger, som er dimensioneret til en maksimal omdrejningshastighed (se "Tekniske data") ved uegnede eller beskadigede savklinger kan dele slynges kraftigt væk på grund af centrifugalkraften. Anvend aldrig: Savklinger af højtlegeret HSSstål; Beskadigede savklinger; Skæreskiver. A Fare! Monter kun savklingen med de originale dele. Anvend ikke løse reduktionsringe, i modsat fald er der risiko for at savklingen løsner sig. Savklinger skal monteres således, at de løber jævnt og ikke kan løsne sig under driften 8. Yderflangen (61) sættes på begge medbringerflanker skal gribe i savklingeakslens affladninger! 9. Skru spændeskruen (60) op (venstregevind!) og spænd den til i hånden med en unbrakonøgle. For at låse savklingen, anvendes der en savklingelåsemekanisme (59). A Fare! Værktøj til fastspænding af savklingen må ikke forlænges. Spændeskruen må ikke spændes fast ved at slå på monteringsnøglen. 10. Kontroller funktionen. Sving savhovedet nedefter: Pendulskærmen skal frigøre savklingen når den svinges nedefter, uden at berøre andre dele. Når savhovedet svinges op i udgangspositionen skal pendulskærmen automatisk dække savklingen. I savhovedets øverste udgangsposition skal sikkerhedsspærringen spærre for pendulskærmen for at undgå at den åbnes utilsigtet. Kontroller savklingens låsemekanisme savklingen skal kunne drejes uden problemer. 9.2 Spænd drivrem Drivreen, som løber på savhovedets højre side bag ved plastafdækningen, skal efterspændes, når den giver efter med mere end 3 i midten mellem de to remskiver. Spænd efter og udskift som kontrolforanstaltning 1. Tag plastafdækningen (66) af: Løsn skruen (67) og løsn plastafdækningens hægtekrog på bagsiden Reens spænding kontrolleres ved at trykke med toelfingeren. Hvis reen skal spændes efter eller skiftes: Løsn de fire skruer på motorholderen med ca. en omdrejning. Drivreen spændes efter eller udskiftes. Skub motoren bagud til efterspænding. Skruerne til motorholderen spændes til på kryds. 3. Sæt igen plastafdækningen (66) på og skru den fast. 9.3 Skift planindlæg A Fare! Ved beskadigede planindlæg er der fare for, at små dele klees fast mellem planindlæg og savklinge og dermed blokerer savklingen. Beskadigede planindlæg skal skiftes ud med det sae! 1. Klap det saenklappelige anslag (68) bagud. 2. Skru emneanslaget (69) af. 3. Løft planindlægget (70) af med en skruetrækker. Planindlægget ødelægges heraf og kan ikke genanvendes. 12

13 DANSK Sæt et nye planindlæg på og lad det gå i hak. 5. Monter emneanslaget (69). 6. Klap det saenklappelige anslag (70) opefter og lås det fast. 9.4 Justeringer Juster emneanslaget 1. Klap det saenklappelige anslag bagud. 2. Løsn fastgørelsesskruerne (71) på emneanslaget Juster emneanslaget med de to skruer på bagsiden af emneanslaget (pil) således, at emneanslaget står nøjagtigt lodret i forhold til savklingen, når drejebordet går i hak i 0 positionen. 4. Spænd fastgørelsesskruerne på emneanslaget til. 5. Klap det saenklappelige anslag opefter og lås det fast. Juster viseren til geringsvinkler 1. Juster viseren (73) med skruen (72) således, at den viste værdi svarer til den indstillede position på drejebordet. 3 OBS: : Drejebordet går i hak i positionerne 0, 15, 22,5, 30, 45 og 60. Juster positionerne til hældningsvinklen 1. Lad vippearmen (74) gå i hak i 0 positionen. 2. Løsn de to unbrakoskruer (75) på apparatets bagside med ca. en omdrejning. 3. Juster vippearmen således, at savklingen står nøjagtig lodret i forhold til drejebordet. 4. Spænd de to unbrakoskruer (75) til på bagsiden af apparatet. 5. Juster viseren (76) når skruen (77) er løsnet således, at den viste værdi svarer til den indstillede position på vippearmen. 3 OBS: Vippearmen går i hak i positionerne 0, 22,5 og Rengør apparatet Savspåner og støv fjernes med en støvsuger eller en børste: Indstillingsmekanismerne; Betjeningselementerne; Motorens køleåbning; Ruet under planindlægget. 9.6 Opbevar apparatet A Fare! Opbevar apparatet således at uvedkoende ikke kan sætte det i gang. Kontroller at ingen kan koe til skade på den stillestående maskine. A NB! Opbevar ikke maskinen ubeskyttet i det fri eller i fugtige omgivelser. Overhold de tilladte omgivelsesbetingelser (se de "Tekniske data"). 9.7 Vedligeholdelse Før brug Savspån fjernes med en støvsuger eller en pensel. Strømkabel og stik kontrolleres for beskadigelser, erstattes eventuelt af en el-montør. Alle bevægelige dele kontrolleres om de kan bevæges frit. Regelmæssigt, alt efter anvendelsen Drivreens tilstand og spænding kontrolleres, spænd eventuelt efter. Kontroller alle skrueforbindelser, spænd eventuelt efter. Savhovedets tilbagetrækmekanisme kontrolleres (savhovedet skal vende tilbage til den øverste udgangsposition ved hjælp af fjederkraften), udskift om nødvendigt Tips og tricks Anvend et egnet underlag ved lange emner, til venstre og højre for saven. Emnet skal holdes fast til højre for savklingen ved smigskæring. Anvend et ekstra anslag til skæringen af mindre emner (et passende stykke træ kan f.eks. anvendes som ekstraanslag, idet det med fire skruer skrues fast til apparatets anslag). Under skæringen af et hvælvet (forvredet) stykke træ, lægges den side, der buer udad, mod emneanslaget

14 DANSK Emner må ikke saves på højkant, men lægges fladt på drejebordet. Underlagets overflade skal altid holdes rent fjern især harpiks med et egnet rengørings- og plejemiddel. 11. Leverbart tilbehør Til særlige arbejdsopgaver findes følgende tilbehør hos forhandlerne illustrationerne ses på den bagerste side: A Spånudsugningsanlæg skåner helbredet og holder værkstedet rent. B Udsugningsadapter til tilslutning af en spånudsugningsanordning til et spånudsugningsanlæg. C Emnespændeanordning sikrer præcise skæringer og bruges til skæring af non-ferro-metaller. D Savplanforlænger, venstre bruges til skæring af lange emner; kan trækkes ud til 3000 ; Pladsbesparende og kan klappes saen. E Savplanforlænger, højre bruges til skæring af lange emner; kan trækkes ud til 3000 ; Pladsbesparende og kan klappes saen. F Savplanforlænger, venstre bruges til skæring af lange emner; kan trækkes ud til 1600 ; Pladsbesparende og kan klappes saen. G Savplanforlænger, højre bruges til skæring af lange emner; kan trækkes ud til 1600 ; Pladsbesparende og kan klappes saen. H Maskinstander sikrer maskinens stabilitet samt giver en optimal arbejdshøjde; ideel til en mobil anvendelse, da den er pladsbesparende og kan klappes saen. I Savklinge HW 250 x 2,8 / 2,0 x W til træ og ubelagte spånplader. J Savklinge HW 250 x 2,4 / 1,8 x W til træ og paneler. K Savklinge HW 250 x 2,4 / 1,8 x W til træ, paneler og tykke plastprofiler. L Savklinge HW 250 x 2,8 / 2,0 x TF til træ, paneler, kabelkanaler, nonferro-metaller, finerplader af god kvalitet samt laminat. 12. Reparation A Fare! Reparationer på el-værktøjet må kun foretages af en elektriker! El-værktøj, der skal repareres, kan indsendes til den lokale service-afdeling. Adressen er angivet i reservedelslisten. Ved indsendelse skal den fastslåede fejl beskrives. 13. Miljøbeskyttelse Apparatets emballage består af 100% genbrugsmateriale. Udtjente el-værktøjer og tilbehør indeholder store mængder af værdifulde råstoffer og plast, som ligeledes kan genbruges. Vejledningen er trykt på klorfrit bleget papir. 14. Problemer og forstyrrelser I det efterfølgende beskrives problemer og driftsforstyrrelser, som du selv må afhjælpe. For det tilfælde at den her beskrevne hjælp ikke hjælper dig videre, se under "Reparation". A Fare! Der sker mange ulykker på grund af problemer og driftsforstyrrelser. Overhold derfor: Træk strømkablet fra før forstyrrelsen afhjælpes. Når driftsforstyrrelser er blevet afhjulpet skal al sikkerhedsudstyr igen monteres og kontrolleres. Motoren kører ikke Ingen strøm. Kabel, stik, stikdåse og sikring kontrolleres. Ingen kapfunktion Transportlåsen låst: Træk transportlåsen ud. Sikkerhedsspærringen låst: Sikkerhedsspærringen trykkes ind. Saveffekt for lille Savklingen er stump (klingen er evt. anløben på siden). Savklingen er ikke egnet til materialet (se kapitel "Tekniske data"); Savklingen er forvredet: Udskift savklingen (se kapitel "Vedligeholdelse"). Saven vibrerer kraftigt Savklingen er forvredet: Udskift savklingen (se kapitel "Vedligeholdelse"). Savklingen er ikke korrekt monteret: Monter savklingen korrekt (se kapitel "Vedligeholdelse"). Saven piber under opstart Drivreen er ikke straet nok: Spænd drivreen (se kapitel "Vedligeholdelse" / "Spænd drivrem"). Drejebordet kører stramt Spån under drejebordet: Fjern spån. 15. Tekniske Data Spænding V 230 (1 50 Hz) Strømforbrug A 8,4 Sikring A 10 (træg) Motorydelse* (mærkeeffekt P1- S6-20% - 5 min) kw 1,8 Beskyttelsesklasse IP 20 Kapsling II Savklingeomdrejninger O/min 5020 Skærehastighed m/s 66 Diameter savklinge (udvendigt)

15 Opspændingsboring savklinge (indvendigt) 30 Dimensioner Apparat komplet med emballage Længde / bredde / højde Apparat driftsklar, drejebordet i 90 -position, med udsugningsstuds Længde / bredde / højde Maksimalt tværsnit for emnet Lige snit Bredde / højde Geringsskær (drejebord 45 ) Bredde / højde Smigskæring (vippearm 45 venstre) Bredde / højde Dobbelte geringssnit (drejebord 45 / vippearm 48 venstre) Bredde / højde Vægt Apparat komplet med emballage Apparat driftsklar Tilladt arbejdstemperatur Tilladt transport- og opbevaringstemperatur Støjemission i henhold til DIN EN ** Lydeffektniveau L WA Lydtryksniveau ved operatørens øre L PA Effektiv værdi for den vægtede acceleration (vibrationer ved håndgreb) Usikkerhed K Udsugningsanlæg (ikke indeholdt i leveringsomfanget) Tilslutningsdiameter udsugningsstuds Minimal luftmængdekapacitet Minimalt undertryk på udsugningsstuds Minimal luftstrømningshastighed på udsugningsstuds kg kg C C db (A) db (A) DANSK 800 / 600 / / 900 / / / / / til til m/s 2 m/s 2 < 2,5 1,5 * Dette apparat er specielt blev konciperet til korterevarende store belastninger som kapskæring. Den her angivne ydelse på 1800 Watt når motoren under S6 20% 5 minutter (periodisk drift). Det betyder, at dette apparat kan drives under en 5-minutters driftstid 1 minut under mærkelast (1800 Watt). De 1800 Watt afgiver motoren dog kun ved ekstreme belastninger af apparatet - under normal kapskæring afgiver motoren en meget mindre ydelse. Derved forhøjes varigheden tilsvarende, i hvilken motoren kan belastes. På den måde er der ved en korrekt brug ikke risiko for overophedning eller overbelastning af motoren på grund af den store effektreserve. ** De anførte værdier er emissionsværdier og er ikke nødvendigvis pålidelige arbejdspladsværdier. Selv om der er en saenhæng mellem emissions- og iisionsniveauerne, afgører det ikke om der skal træffes ekstra sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen. Faktorer, som påvirker det faktiske iisionsniveau på arbejdspladsen, kan være arbejdsruets udformning og andre støjkilder, f.eks. antallet af maskiner og andre ved siden af liggende arbejdsforløb. De tilladte arbejdspladsværdier kan også variere fra land til land. Denne information gør dog brugeren i stand til bedre at kunne fastlægge faremomenter og risici. m 3 /h Pa m/s Leverbare savklinger Diameter Boring Spånvinkel Tandantal Anvendelse Best. nr neg. 24 vekseltand neg. 48 vekseltand neg. 60 vekseltand neg. 80 trapezfladtand Træ, ubelagte spånplader Træ, paneler Træ, paneler, tykke plastprofiler Træ, paneler, kabelkanaler, non ferro profiler, finerplader af høj kvalitet, laminat

16 XA0037N4.fm Original instruksjonsbok NORSK 1. Maskinen i overblikk (leveringsomfang) Håndtak 2 På/Av-bryter 3 Verktøyholder for unbrakonøkkel 6 4 Motor 5 Styrestenger for trekkinnretning 6 Låseskrue for trekkinnretning 7 Transport-lås 8 Skjæredybdebegrensning 9 Låsearm for hellingsinnstilling 10 Klappbart anslag 11 Svingskive 12 Innleggsskive 13 Låseskrue for svingskive 14 Bord 15 Anslag for arbeidsstykke 16 Pendelvernehette 17 Sagblad-lås 18 Sikkerhetslås 19 Saghode 20 Tilskjærerlaser 21 Tilleggsanslag 22 Avsugadapter (for sponavsugsinnretning) Verktøy 23 Unbrakonøkkel 6 Apparatdokumenter Bruksanvisning Reservedelsliste 16

17 Innholdsfortegnelse 1. Maskinen i overblikk (leveringsomfang) Les dette først! Sikkerhet Korrekt bruk Generelle sikkerhetsanvisninger Symboler på apparatet Sikkerhetsinnretninger Oppstilling og transport Spesielle produktegenskaper Apparatet i detalj Ta i bruk Tilkopling av et sponavsugsanlegg Nettilkobling Betjening Rette kutt Gjæringskutt Skrå kutt Dobbeltgjæringskutt Notsaging Tilleggsanslag Vedlikehold og stell Utskifting av sagbladet Strae drivrem Utskiftning av innleggsskive Justeringer Rengjøring av apparatet Oppbevare apparatet Vedlikehold Tips og trikks Tilgjengelig ekstrautstyr... 26/ Reparasjon Miljøvern Problemer og feil Tekniske data Tilgjengelige sagblad Les dette først! Denne bruksanvisningen er satt opp slik at du kan arbeide raskt og sikkert med maskinen. Her er en liten veiviser om hvordan du bør lese denne bruksanvisningen: Les denne bruksanvisningen helt gjennom før igangsetting. Legg spesielt merke til sikkerhetsanvisningene. Denne bruksanvisningen henvender seg til personer med tekniske grunnkjennskaper om omgang med utstyr som det som er beskrevet her. Hvis du ikke har noen erfaring med slikt utstyr, bør du først søke hjelp hos folk som har slik erfaring. Oppbevar alle dokumenter som blir levert med dette apparatet, slik at du kan informere deg om nødvendig. Oppbevar kvitteringen i tilfelle garanti. Send med alle medleverte dokumenter for apparatet hvis du skal låne bort eller selge maskinen. Produsenten overtar intet ansvar for skader som oppstår fordi denne bruksanvisningen ikke ble fulgt. Informasjonen i denne bruksanvisningen er merket som følger: Fare! Advarsel mot personskader eller miljøskader. Fare for elektrisk støt! Advarsel mot personskader fra elektrisk strøm. Inntrekksfare! Advarsel mot personskader ved at legemsdeler eller klær blir grepet fast. Forsiktig! Advarsel mot materialskader. Henvisning: Tilleggsinformasjoner. Tall i bildene (1, 2, 3,...) kjennetegner enkeltdeler; er fortløpende nuerert; gjelder for tilsvarende tall i parentes (1), (2), (3)... i teksten ved siden av. Anvisninger om handlinger der rekkefølgen må følges, er nuerert. Anvisninger om handlinger med en vilkårlig rekkefølge er merket med et punkt. Lister er merket med en strek. 3. Sikkerhet 3.1 Korrekt bruk Apparatet er egnet for tverrkutt, skrå kutt, gjæringskutt og dobbeltgjæringskutt av lister, profiler osv. Du kan også skjære noter. Bruk kun slike materialer som det tilsvarende sagbladet er egnet for (tillatte sagblad se Tekniske data). De tillatte målene på arbeidsstykkene må overholdes (se kapittel Betjening). Ikke sag arbeidsstykker med rundt eller uregelmessig tverrsnitt (som f.eks. ved) fordi disse ikke kan holde sikkert under sagingen. Bruk egnet hjelpeanslag for sikker føring ved saging av flate arbeidsstykker på høykant. NORSK Enhver annen bruk er ikke formålsmessig! Ikke formålsmessig bruk, forandringer på utstyret eller bruk av deler som ikke er godkjent og tillatt av produsenten, kan forårsake uforutsigelige skader! 3.2 Generelle sikkerhetsanvisninger Når du bruker denne maskinen skal du følge sikkerhetshenvisningene for å utelukke at personer eller gjenstander utsettes for fare. Følg de spesielle sikkerhetsanvisningene i hvert kapittel. Følg eventuelt lovbestemte retningslinjer eller ulykkesforebyggende forskrifter for bruk av kappsager. A Generelle farer! Hold arbeidsområdet ditt i orden uorden i arbeidsområdet kan forårsake ulykker. Vær oppmerksom. Pass på hva du gjør. Arbeid fornuftig. Ikke bruk maskinen når du er ukonsentrert. Ta hensyn til påvirkninger fra miljøet: Sørg for god belysning. Unngå unormale arbeidsstillinger. Sørg for å stå stødig, og hold alltid balansen. Ikke bruk denne maskinen i nærheten av brennbare væsker eller gasser. Apparatet må kun startes og brukes av personer som er er seg bevisst om farene ved bruken av kappsager. Personer under 18 år må kun bruke denne maskinen i forbindelse med yrkesopplæring og under oppsyn av lærerpersonale. Hold uvedkoende, særlig barn, borte fra fareområdet. Ikke la andre personer berøre maskinen eller nettkabelen under drift. Maskinen må ikke overbelastes bruk maskinen kun i det ytelsesområdet som er oppgitt i de tekniske data. B Fare for elektrisk støt! Ikke utsett denne maskinen for regn. Ikke bruk denne maskinen i fuktige eller våte omgivelser. Når du arbeider med denne maskinen må du ikke berøre jordete deler (f.eks. radiatorer, rør, komfyrer, kjøleskap). Ikke bruk strømkabelen til formål den ikke er bestemt til. 17

18 18 NORSK A Fare for personskader på bevegelige deler! Ikke bruk denne maskinen uten at beskyttelsesinnretningene er montert. Hold alltid tilstrekkelig avstand til sagbladet. Bruk eventuelt egnete hjelpemidler til mating. Hold tilstrekkelig avstand til drevete komponenter under drift. Vent til sagbladet står stille før du fjerner små biter av arbeidsstykket, trerester osv. fra arbeidsområdet. Sag kun arbeidsstykker som er så store at du kan holde det sikkert under sagingen. Ikke bruk trykk mot siden for å bremse sagbladet. Før du begynner vedlikeholdsarbeider skal du forsikre deg om at maskinen er skilt fra strømnettet. Når du kopler inn maskinen (for eksempel etter vedlikeholdsarbeider) skal du forsikre deg om at det ikke finnes noe monteringsverktøy eller løse deler i maskinen. Trekk ut ledningen når apparatet ikke er i bruk. A Kuttfare også når skjæreverktøyet står stille! Bruk hansker når du skifter skjæreverktøy. Oppbevar sagbladene slik at ingen kan skade seg på dem. A Fare for at saghodet slår tilbake (sagbladet setter seg fast i arbeidsstykket og saghodet slår plutselig opp)! Pass på at sagbladet er egnet for materialet i arbeidsstykket. Hold håndtaket godt fast. I det øyeblikket når sagbladet dykker inn i arbeidsstykket er faren for tilbakeslag spesielt stor. Sag tynne arbeidsstykker kun med fintannet sagblad. Bruk alltid skarpe sagblader. Skift straks ut sløve sagblad. Det er større fare for tilbakeslag når en sløv sagtann setter seg fast i overflaten på arbeidsstykket. Ikke legg arbeidsstykkene på kant. Unngå trykk fra siden på sagbladet når du skjærer noter bruk en spenninnretning. I tvilstilfelle, se om det finnes freedlegemer (f.eks. spiker eller skruer) i arbeidsstykket. Sag aldri flere arbeidsstykker samtidig heller ikke bunter av enkeltstykker. Det er fare for ulykker hvis sagbladet ukontrollert får tak i enkelte stykker. c Inntrekksfare! Pass på at ingen legemsdel eller klesplagg kan bli grepet og trukket inn av roterende deler (ingen slips, ingen hansker, ingen klesplagg med vide ermer. Hvis du har langt hår, må du bruke hårnett). Sag aldri i arbeidsstykker som har Tau Snorer Bånd Kabler eller Metalltråder på seg eller som inneholder slike materialer. A Fare ved utilstrekkelig personlig verneutstyr! Bruk hørselsvern. Bruk vernebriller. Bruk støvmaske. Bruk hensiktsmessige arbeidsklær. Bruk sklisikre sko. A Fare ved trestøv! Noen typer trestøv (f. eks. fra eik, bøk og ask) kan forårsake kreft ved innåndning. Bruk alltid avsugsanlegg. Avsugsanlegget må oppfylle de verdiene som er oppført i de Tekniske data. Pass på at det koer så lite trestøv som mulig inn i omgivelsene under arbeidet: Fjern oppsamling av trestøv i arbeidsområdet (ikke pust det vekk!); Utbedre utettheter i avsugsanlegget; Sørg for god beluftning. A Fare ved tekniske endringer eller ved bruk av deler som ikke er prøvet og godkjent av produsenten! Monter denne maskinen nøyaktig etter anvisningen. Bruk kun deler som er godkjent av produsenten. Dette gjelder særlig for: Sagblad (bestillingsnuer se "Tekniske data"); Sikkerhetsinnretninger (bestillingsnuer se reservedelsliste). Ikke foreta noen endringer på delene. A Fare ved feil på maskinen! Stell maskinen og tilbehøret omhyggelig. Følg vedlikeholdsforskriftene. Kontroller apparatet før hver bruk om det er skadet: Før videre bruk av apparatet må det undersøkes omhyggelig om sikkerhetsinnretninger, verneinnretninger eller lett skadete deler funksjonerer feilfritt og formålsmessig. Kontroller om de bevegelige delene funksjonerer feilfritt og ikke kleer. Alle deler må være riktig montert og oppfylle alle betingelser for å sikre at maskinen kan brukes riktig. Ikke bruk skadete eller deformerte sagblad. Skadde verneinnretninger eller deler må repareres eller skiftes ut fagmessig av et godkjent verksted. La et kundeserviceverksted skifte ut skadete brytere. Ikke bruk denne maskinen når bryteren ikke kan slås av og på. Hold håndtakene tørre og frie for olje og fett. A Fare fra støy! Bruk hørselsvern. Av støybeskyttelsesgrunner skal du passe på at sagbladet ikke er vridd Et vridd sagblad forårsaker store vibrasjoner. Dette betyr støy. A Fare gjennom blokkerte arbeidsstykker eller deler av arbeidsstykker! Hvis en blokkering opptrer: 1. Slå av maskinen. 2. Ta ut kontakten. 3. Bruk hansker. 4. Fjern blokkeringen med et egnet verktøy. 3.3 Symboler på apparatet Fare! Hvis de følgende advarslene ignoreres kan dette føre til alvorlige personskader eller materialskader. Les bruksanvisningen. Ikke grip inn i sagbladet mens det er i gang. Bruk vernebrille og hørselsvern. Ikke bruk apparatet i fuktige eller våte omgivelser.

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 K0061IVZ.fm SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 Betriebsanleitung.................... 3 Operating Instruction................. 6 Instructions d'utilisation............... 9 Handleiding.......................

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck deutsch Betriebsanleitung...2-15 svenska Bruksanvisning...2, 16-28 english Operating Instructions...2, 29-41 italiano Instrucciones de uso...2, 42-54 Brugsanvisning...2, 55-67 823 0060 020 30200 - Edition

Læs mere

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 5 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Læs mere

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Driftsvejledning. MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic. Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning"

Driftsvejledning. MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic. Oversættelse af den ORIGINALE driftsvejledning Driftsvejledning MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning" Datei:2K_9674706_Betriebsanleitung-MIKE_DA_2005-09-01.doc Update: 2010-03-31 19, 23, 28, 30-38 9674706

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning DPC6430 DPC6431 DPC7330 DPC7331 DPC8131 DPC8132 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og overhold

Læs mere

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 PN. 249411 REV. 05 (01/06) Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 A. ALMEN BESKRIVELSE 1) Håndgreb bagtil 2) Håndbeskyttelsesindretning

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

J O N S E R E D S E R V I C E

J O N S E R E D S E R V I C E J O N S E R E D S E R V I C E SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual 108 89 49-10 SYMBOLER I BRUGERMANUALEN: Afbryd altid strømmen inden udførelse af rengøring eller vedligeholdelse.

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm.

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm. TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Læs mere

SF120-A Brugsanvisning 43 47

SF120-A Brugsanvisning 43 47 *336377* 336377 DK Brugsanvisning 43 47 1 2 R L STOP 3 4 1-10 6 7 8 9 9 10 5 click Batteridreven skruemaskine Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug, og følg brugsanvisningen. Opbevar

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44. Manual SCANTOOL WBS 1400 Metalbåndsav

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44. Manual SCANTOOL WBS 1400 Metalbåndsav Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual SCANTOOL WBS 1400 Metalbåndsav EF-overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Denmark www.scantool-group.dk

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning TSC-360L Li-Ion batteri skruemaskine IV/04/2012 Art.No. No. CDM6188 xxx60xx 1112-21 8 9 4 1 6 5 3 2 5 Fig. 1 2 Topcraft Li-Ion batteri skruemaskine Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

WIKING Volcanic 1 WIKING Volcanic 2

WIKING Volcanic 1 WIKING Volcanic 2 WIKING Volcanic 1 WIKING Volcanic 2 578 006 DK NO SV Installations- og brugsvejledning... 2 Installasjons- og bruksveiledning... 19 Installations- och bruksanvisning...38 14.11.2011 / 97-9504 Dansk Indholdsfortegnelse

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG.

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. DA ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. Opbevares til eventuel senere brug. Angående motoren og batteriet henvises til de relaterede brugsanvisninger.

Læs mere

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning SG11 SG13 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Stubfræser SG11, SG13 Introduktion... 2 Kære

Læs mere