REFERAT AF BORGERMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF BORGERMØDE"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. november / Berit Bekhøj Hansen REFERAT AF BORGERMØDE EMNE Borgermøde om VVM-undersøgelsen af en ny baneforbindelse over Vejle Fjord TIDSPUNKT Torsdag d. 27. november 2014 kl STED Vejle Musik Teater Antal deltagere: Ca. 200 Program: 1. Velkomst ved borgmestre Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Kommune og Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, og efterfølgende velkomst ved transportminister Magnus Heunicke. 2. Dagsorden og VVM-proces ved Helga Theil Thomsen, planlægningsdirektør Vejdirektoratet. 3. Præsentation af Togfonden og Timemodellen, ved Lasse Winterberg, kontorchef, Transportministeriet. 4. Præsentation af VVM-undersøgelsen og det videre forløb, ved projektleder Rasmus Larsen, Vejdirektoratet. 1. VELKOMST Velkomst og korte indlæg. Borgmester Arne Sigtenbjerggaard (AS) bød velkommen. Gjorde opmærksom på, at det er en alvorlig sag, der skal diskuteres på mødet: en bro, der vil påvirke landskabet i både Vejle og Hedensted Kommune fordrer, at der holdes et samlet opstartsmøde. Takkede Vejdirektoratet for initiativet til mødet. Fortalte, at det er Vejdirektoratet, der er ansvarlig for analyser og vurderinger, som skal indgå i VVM-undersøgelsen. Mødet er opstarten på dette arbejde, som forhåbentlig vil være færdigt i Et bredt flertal i folketinget vedtog i januar i år at gennemføre intentionen i Togfonden. Vejle Kommune bakker op om dette. Vejle Kommune støtter en opgradering af den trafikale infrastruktur, idet Vejle ligger centralt. Vejle er afhængig af en sammenhængende trafikinfrastruktur i Østjylland og mellem landsdelene, derfor er Vejle Kommune tilfredse med Timemodellen. Men Vejle Kommune er imod en ny jernbanebro over Vejle fjord. Broen vil have store miljømæssige konsekvenser for de rekreative områder. Vi finder det derfor ikke rimeligt, at en ny bro over Vejle fjord skal løse togfondens intentioner om timedrift. Der bør kunne findes andre løsninger. Vi ser gerne, at man finder minutterne på andre dele af strækningen. Der skal dog ikke herske tvivl om, at man i Vejle Kommune forholder sig positiv til det arbejde, der sættes i gang og ser frem til en god dialog med de forskellige muligheder. Gav udtryk for, at han håbede på en god debat efter Vejdirektoratets fremlæggelse med mange gode spørgsmål spørgsmål som ikke nødvendigvis kan besvares under mødet, men som han Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk CVR

2 2 af 8 var sikker på, efterfølgende vil blive analyseret grundigt og besvaret, således at input vil komme med i den kommende VVM-undersøgelse. AS gjorde opmærksom på, at mødet optages, og det, der bliver sagt vil blive taget med hjem til Vejdirektoratet. Gav herefter ordet videre til Kirsten Terkilsen (KT), borgmester i Hedensted Kommune. KT bød også velkommen. Takkede Vejdirektoratet for initiativet til mødet. Hedensted Kommune tager afstand fra en ny togbro, der kører ind i et fredet område. Desuden vil toget brage igennem Hedensted og Løsning tæt på folks boliger. Dette kræver en drøftelse og en aftale om, hvordan tingene skal undersøges. Takkede også for at måtte være med i teknikergruppen, som Vejdirektoratet har nedsat. Gav udtryk for, at der er mange politiske aspekter i denne sag, derfor har økonomiudvalgene i Vejle og Hedensted Kommuner nedsat en politisk følgegruppe. Gruppen vil lægge pres på, at de rigtige spørgsmål bliver stillet og belyst konsekvenserne for projektet. KT glædede sig over, at der også vil blive lavet VVM-undersøgelser på alternative løsninger. KT fortalte, at man i Hedensted Kommune har peget på alternativer, bl.a. en løsning, der går parallelt med den eksisterende bro eller en tunnelløsning. KT efterlyste en VVM-undersøgelse heraf. KT mindede om, at man bliver nødt til at tænke over, hvad der er i begge ender af en bro. Ønskede på vegne af børn og voksne i Hedensted og Løsning en undersøgelse af konsekvenserne ved et hurtigtog i deres baghave. Kræver, at VVM-analyserne ikke blot undersøger selve broen men også, hvad der sker efter broen. Endelig spurgte KT om, at såfremt en ny jernbane forløber ind i Daugård skrænten, hvad så med fredningen? Vil hele fredningen eller dele heraf blive ophævet, og hvilke konsekvenser har det for beboerne? KT opfordrede til, at man tænker langsigtet, bredt og visionært og stillede retorisk spørgsmålet: Er der andre måder at vinde 8 minutter på, når man skal besøge hinanden? Er der andre muligheder? Kan København og Århus forbindes på en smartere måde? KT foreslog, at man så sig om efter den HELT rigtige løsning, der rækker langt ind i fremtiden og lovede, at det vil man i Hedensted Kommune gerne hjælpe til med. KT takkede herefter for ordet. AS gav herefter ordet til transportminister Magnus Heunicke (MH). MH takkede for det talstærke fremmøde og deltagernes gæstfrihed og engagement. MH takkede desuden for de input, han har fået i løbet af dagen på besigtigelsen nord for fjorden. MH startede med at konstatere, at de danske jernbaner er gamle og slidte. Kun én ting er ny, og det er Storebælt. Alt andet har stået stille i mange generationer mens resten af Europa har investeret og moderniseret. Der har gennem årene været talt meget om modernisering af jernbanenettet, men der er ikke sat handling bag ordene. Hver regering har talt om timemodellen. MH oplyste, at det først er med denne regering, at det er lykkedes at skabe et politisk forlig og finde finansiering for denne model, nemlig med nordsøolien. Med den nye timemodel vil det i fremtiden tage 1 time og 37 min. fra

3 3 af 8 København til Vejle. MH mindede om, at det betyder meget, at man kan korte rejsetiden. Derfor er det vigtigt med timeplanen for banen. MH fortalte, at man senere vil få fremlagt planerne, ikke blot for Vejle men også for Billund Lufthavn. MH fortalte, at dette møde starter VVM-processen op, og der er tale om en idefase. MH pointerede, at input tidligere har betydet, at projekter er blevet justeret. Der bliver lyttet til deltagerne. MH lovede, at han bliver ved mødet til det er slut, og lovede desuden, at han deltager i dialog efter indlæggene. MH håbede på, at man inden længe, og gerne under mødet, kan gå ind i en konstruktiv fase for at sørge for, at projektet bliver så godt som muligt. MH takkede for ordet. AS takkede ministeren for indlæg og for, at han bliver i salen under hele mødet. Gav herefter ordet til Helga Theil Thomsen (HTT) 2. DAGSORDEN OG VVM-PROCES Kort indlæg fra Helga Theil Thomsen se PowerPoint slides på 3. PRÆSENTATION AF TOGFONDEN OG TIMEMODELLEN Indlæg fra Lasse Winterberg se PowerPoint slides på SPØRGERUNDE Jan Tidemann (JT), Danmarks Naturfredningsforening i Hedensted Flot oplæg og imponerende arbejde, men gjorde opmærksom på, at landskabet ved Vejle fjord er unikt, og der er mange, der tror, at Daugård er fredet. Det er korrekt. Det blev fredet i 1967 mod bebyggelse og bymæssig udvikling pga. holdningen, at det, der laves ved Daugård kan ses overalt ved Vejle fjord. : Er enig i, at det er et flot område. Det tekniske må Vejdirektoratet svare på. Ole Lynggaard Jørgensen (OLJ) Har været med transportministeren ude, hvor ministeren gav udtryk for, at han ville tænke over tingene. Finder det problematisk, at man laver VVM-undersøgelser, så man kan få en motorvej igennem, så skal man nok få broen også. Det finder OLJ bekymrende. OLJ efterlyser desuden et tal for, hvor mange, der kører fra Aalborg til København. Tvivler på, at der er det befolkningsunderlag, der tales om. Svend-Erik Nielsen (S-EN) Mener, der i stedet for rejsetider burde stå køretider, da rejsetiden også består af ventetid, inden toget kommer og køretiden. Hvis toget kører en gang i timen, så er den gennemsnitlige ventetid ½ timen. Hvis toget kører hver halve time, så er den gennemsnitlige ventetid 15 min. osv. Ved flere tog vil man sætte ventetidsgevinsten over styr. Mener, at det er misvisende, at der kun opgives køretider.

4 4 af 8 : Er enig i, at ventetiden betyder noget, men gør opmærksom på, at driftsoplægget, der er regnet på fra Togfonden, der vil der køre 5 tog i timen fra Vejle mod 4 i dag. Har ikke tallene for passagerne fra Aalborg, men pointerer, at antallet af rejsende over Storebælt er beregnet til at stige fra 2 mia. personkilometer i dag til 3,2 mia. personkilometer med timemodellen. Rejserne over Storebælt repræsenterer typisk langdistancerejser. Finn Andersen, Daugård Spørger, om det er korrekt, at der er 6 afgange nordfra i Vejle, og er det alt, der kan køre på en time? Kunne der ikke køre flere med den nye teknik for sikkerhed? Svar fra Helga Theil Thomsen Foreslår, at der kun tages et spørgsmål til. Gjorde i samme forbindelse opmærksom på, at høringsperioden løber frem til 5. januar, så der er flere muligheder for at komme til orde. Kristoffer Mehlson (KM), Vejle Har undret sig over beregningerne, da DSB for et par år siden nedlagde sin one-stop-rute, da der ikke var nogen, der kørte med den. Derfor undrer det KM, at man ikke har kunnet trække en beregning af den isolerede samfundsøkonomi. Han håber, at den snart foreligger, så beboerne kan få sikkerhed for, at økonomien hænger sammen. Minder om, at da Billundbanen kom op, kom tallene for samfundsøkonomien hurtigt. Spørger desuden om sammenhængen mellem olieprisen og biltrafikken. Lasse Winterberg Giver udtryk for, at frekvensen i de gennemførte beregninger er sat til 6 tog i timen i hver retning i Vejleområdet, og med kapacitetsudvidelsen, vil der blive mulighed for endnu flere tog. Giver desuden udtryk for, at olieprisen er et omdiskuteret emne. Trafikmodellerne bygger på forecasts for oliepriserne, som bl.a. Energistyrelsen arbejder med. Derved indgår olieprisen i trafikmodellernes kalkuler. Svar fra Helga Theil Thomsen Takker for oplæg, kommentarer og svar og giver herefter ordet til Rasmus Larsen til en gennemgang af det videre forløb. 4. PRÆSENTATION AF VVM-UNDERSØGELSEN OG DET VIDERE FORLØB Indlæg fra projektleder Rasmus Larsen se PowerPoint slides på SPØRGERUNDE Holger Daugaard (HD). Er rektor på Vejlefjordsskolen. HD fortæller, at de bliver nærmeste nabo til broen. Spørger, hvor stor vægt der lægges på, at en linjeføring går lige op ad en arbejdsplads hvor 550 mennesker har deres daglige gang? Det betyder meget, og konsekvenserne for naboerne indgår også i vurderingerne, både støjmæssigt og visuelt.

5 5 af 8 Poul Vejlø (PV) Ønsker at vide, hvad der vil ske, hvis Lillebæltsbroen ikke kan klare det her? Lillebæltsbroen er fra Banedanmark holder øje med den, og vurderingen er, at den har en betydelig restlevetid. Mogens Måløv (MM), Brejning Strands Grundejerforening Efterlyser svar på, hvordan man tænker sig at få tingene frem. Der er tale om små veje med viadukter. 738 m hullet grusvej. Det må kræve nye veje. Spørger, om man har tænkt sig at sejle det hele ind? Er bekymret for belastningen af lokalområdet. Er enig i, at anlægsperioden er en særlig udfordring, og det vurderes nøje i VVMundersøgelserne, bl.a. hvordan der skal anlægges og hvornår samt fremføring af materialer. Giver udtryk for, at der er mulighed for at bruge søvejen. Opfordrer MM til at tage en snak med Vejdirektoratets folk bagefter. Peter Jakobsen (PJ), Vejle Spørger, om de alternative løsninger skal holde sig inden for rammerne af timemodellen, eller kigger man også på andre løsninger? Der vil blive set på en række alternativer, men der er forudsætninger for projektet. Det kommer bl.a. an på de forslag, der kommer. Rasmus Larsen forklarer, at man kigger på muligheden for at lave forskellige alternativer. John Lindberg (JL), Daugård Strand Minder om, at Vejdirektoratet har fået et kommissorie. Synes, det er for smalt. JL synes, at kommissoriet ikke levner mulighed for at komme med alternative forslag, der ikke går over fjorden, og han håber ikke, at det passer. JL har læst en rapport fra Atkins, hvor der peges på alternative muligheder med respekt for timemodellen men uden bro over fjorden. Foreslår JL, at han skriver et forslag til Vejdirektoratet ifm. høringen. Troels Lund Poulsen (TLP), Folketingsmedlem Spørger om, hvilke alternative løsninger man har i sinde at undersøge. Spørger desuden, om man har lagt sig fast på, at man skal over Vejle fjord, eller vil man også se på alternativer? Spørger desuden om beslutningsprocessen og hvor lang den bliver. TLP har forstået det sådan, at man i slutningen af 2016 har noget, der kan sendes til den siddende transportminister, og derefter vil der være en politisk proces, og, hvis der er flertal for det, lave en anlægslov. Opsummerer derfor, at det er i 2017 tidligst, at der kan laves en diskussion i Folketinget. Svar fra Helga Theil Thomsen Oplyser, at det er korrekt, at rammerne er at skabe en kortere rejsetid. Det er det, der skal opnås, og det betyder, at Vejdirektoratet skal undersøge alternativer, som stadigvæk løser den trafikale opgave, nemlig at skabe kortere rejsetid. Dette gøres ved at undersøge forskellige løsninger om-

6 6 af 8 kring Vejle fjord. Det er endnu ikke besluttet, hvilke alternativer, der skal undersøges det er et af formålene med denne indledende fase. Forklarer, at der ligger et forslag fra foranalysen, og det vil indgå, og de vil optimere det, og så vil man i løbet af foråret se på et eller flere alternativer, de yderligere vil belyse. Bekræfter, at TLP har forstået den videre proces rigtigt. Jens Hansen (JH), Daugård Strand Foreslår, at der tages et par spørgsmål mere, da alle kan høre i salen. Takker for Transportministeren for, at der er blevet lavet en lov om Togfonden. Efterlyser tog om morgenen til København og om eftermiddagen, når de skal hjem. Og så efterlyser han flere tog i timen, så man ikke skal stå op halvvejen. Er enig i, at det er om formiddagen og om eftermiddagen, der er mest pres på togene, og det er en af grundene til, at antallet af tog og afgange øges. Spørgsmålet om antallet af ståpladser, har at gøre med kontraktstyringen, og er derfor uden for dagens emne. Kristian Kristiansen (KK) Er tidl. biologilærer på Vejlefjordskolen. Takker Vejdirektoratet og Magnus Heunicke for interesse for at komme ud se området. Er optaget af formidlingen af natur og miljø. Vil derfor gerne høre om deres indtryk ifm. skolen med 433 unge mennesker og 75 ansatte, der har miljø- og naturundervisning højt på dagsordenen. Vil gerne høre, hvordan det har berørt panelet, at skolen formidler viden om miljø og natur. Andreas Kjærgaard (AK) Kommer fra Børkop Lokalråd. Har et spørgsmål til LW: Du siger, der kommer hurtigere regionaltog. Har DSB så misforstået noget, når de i en rapport skrev, at når vi får de nye superlyntog, så går det ud over regionaltogene? Har endnu et spørgsmål til side 4, hvoraf det fremgår, at der kommer stop i Fredericia, Vejle og Horsens til 2 timer og 10 min. Spørger, hvordan sammenhængen er. Evald Burgaard (EB), Daugaard Strand Kan i stille vejr tydeligt høre toget. Spørger, hvis man får tog, der kører mellem 180 og 250 km/timen, hvilke støjmæssige konsekvenser det får? Der vil blive lavet støjberegninger, som vil vise, hvilke konsekvenser, der er. De støjdæmpende foranstaltninger laves i henhold til Miljøstyrelsens grænseværdier for støj. Det vil blive undersøgt meget nøje i undersøgelsen. Svar fra Helga Theil Thomsen Er lidt i tvivl om, hvorvidt spørgsmålet om Vejlefjordskolen er til Vejdirektoratet, eller om det er mere af politisk karakter. Kan sige, at hun er glad for at have været ude ved Daugård Strand og er også glad for at have set skolen. HTT har foreslået, at de tager kontakt til Vejdirektoratet for at få en snak. Hvad angår formidlingen i biologiundervisningen, så er hun sikker på, at de kan fortsætte undervisningen som hidtil. Bekræfter, at der sker en udvidelse med en afgang i timen til Vejle. Derudover vil man kunne køre endnu flere tog på sporet. Det er ikke lagt ind i beregningerne endnu. Oplyser, at man som tommelfingerregel i dag beregner 2 min. til et stop inkl. accelerationstid og decelerationstid, så 3 min. er lidt mere.

7 7 af 8 AK Opsummerer, at det tog, der kører inden om Vejle, faktisk kører lige så hurtigt som det, der skal over den nye Vejlefjord? Det mener Lasse Winterberg ikke, erkender dog, at det har samme maksimalhastighed. Repeterer: det hurtigste tog tager 2 timer København-Århus, og det, der stopper undervejs i Østjylland, som har 5 stop mere, tager 2 timer og 10 min. pga. ekstra stop. Laust Rick (LR) Rejser to gange ugentlig ml. København og Vejle. Mener, at man ikke kan vente til 2025 men må have forbedringer nu. Mener i øvrigt at have hørt, at hele finansieringen af planen er smuldret. Mener derfor, at man skulle overveje alternativer. Richard Dahlin (RD) Spørger hvad tilbagebetalingsevnen på vej fra Daugård til Brejning vil være ift. tilbagebetalingsevnen på jernbanen fra Daugård til Brejning. Kan dette beregnes? Oplyser, at det er der ikke regnet på. Søren Peschard (SP) Er politiker. Spørger, om man kunne tænke sig en forsætning af afgangstidspunkterne, således at krydsningspunkterne kunne opnås enten 5 km nord for Vejle eller 5 km syd for Vejle? Oplyser, at det handler om de prioritere korrespondancer, så hvis krydsningspunkterne flyttes, så har man skiftet balancen, og de øst-vestgående tog vil ikke være på samme tid i Odense, og så får de regionale rejsende dér længere skiftetid. Målet er kortere omstillingstider. JT Naturfredningsforeningen går også ind for en bedre infrastruktur og bedre kollektiv transport. Spørger, hvad billetprisen bliver i de nye superlyntog. Antager, at det bliver så dyrt, at ingen har råd til dem. S-EN Er der en speciel grund til, at der tales meget om bro og ikke om tunnel? Foreslår flere tog og flere afgange. AS Oplyser om, at der også er lejlighed til spørgsmål, bl.a. til ministeren udenfor. Kan fortælle, at der tidligere har været beregnet på en tunnel ift. løsningsforslag. Opfordrer til, at man indsender forslag i høringsperioden, som så vil blive taget med i overvejelserne. Arne Sigtenbjerggaard

8 Har lagt mærke til, at der på plancherne står, at man også vil se på alternativer. Takker alle for at være kommet, takker ministeren, takker Kirsten Terkilsen, takker Vejdirektoratet. Minder om, at de vil være uden for døren og svarer på spørgsmål. SIDE 8 af 8

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 2. december 2014 i Vissenbjerg Dagsorden for mødet kl. 19-21 Velkomst og indledning Borgmester Søren Steen Andersen,, Assens Kommune Borgmester Anker Boye,

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde på Solbjerg Skole Torsdag den 25. juni 2015 Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde i Grumstrup forsamlingshus Onsdag den 24. juni 2015 Dagens program Kl. 19.00

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Ny baneforbindelse over Vestfyn

Ny baneforbindelse over Vestfyn Ny baneforbindelse over Vestfyn Debatoplæg VVM-undersøgelse November 2014 Debatoplæg - Ny baneforbindelse over Vestfyn VVM-undersøgelse af en ny baneforbindelse over Vestfyn Vejle Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

VVM-undersøgelse af ny bane over Vejle Fjord

VVM-undersøgelse af ny bane over Vejle Fjord VVM-undersøgelse af ny bane over Vejle Fjord Høringsnotat vedrørende den første offentlige høring i perioden 25. november 2014 til 5. januar 2015 Dato Marts 2015 Dokument 15/01878-4 Vejdirektoratet Niels

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 UDBYGNING AF MOTORVEJ E45/E20 MELLEM KOLDING OG FREDERICIA Referat fra Borgermøde den 20. juni 2011

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

JERNBANEFORBINDELSE PÅ TVÆRS AF VEJLE FJORD. Projektleder, Vejdirektoratet

JERNBANEFORBINDELSE PÅ TVÆRS AF VEJLE FJORD. Projektleder, Vejdirektoratet JERNBANEFORBINDELSE PÅ TVÆRS AF VEJLE FJORD Rasmus Larsen Lars Hansen Projektleder, Vejdirektoratet Projektleder, Rambøll OPLÆGSHOLDERE RASMUS LARSEN Projektleder, Vejdirektoratet VVM- og forundersøgelser,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE

REFERAT AF BORGERMØDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2014 14/16766-4 Berit Bekhøj Hansen bbh@vd.dk 7244 3650 REFERAT AF BORGERMØDE EMNE Borgermøde om VVM-undersøgelsen af ny bane over Vestfyn TIDSPUNKT

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE

REFERAT AF BORGERMØDE REFERAT AF BORGERMØDE EMNE Borgermøde om omfartsvej ved Ribe TIDSPUNKT Mandag d. 30. september kl. 19-21 STED Ribe Handelsskole Antal deltagere: ca. 70 Program: 1. Velkomst 2. Introduktion 3. Gennemgang

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 18. august i Odense Karsten Kirk Larsen/ Leif Hald Pedersen Dagsorden 19.00-19.10 Velkomst og indledning Borgmester Anker Boye og afdelingsleder Karsten

Læs mere

VEJLAUGET MUNKEKÆR. Byggeleder Mads Johansen, sekretariatschef Berit Jendal og Edmund Libst fra Vejlauget ved informationsmødet den 14. marts 2016.

VEJLAUGET MUNKEKÆR. Byggeleder Mads Johansen, sekretariatschef Berit Jendal og Edmund Libst fra Vejlauget ved informationsmødet den 14. marts 2016. 1 VEJLAUGET MUNKEKÆR Resumé af informationsmøde for medlemmerne af Vejlauget Munkekær den 14. marts 2016 med BaneDanmark om støjholdene i forbindelse med den nye jernbanelinie Formanden for Vejlauget Munkekær,

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Høring Hobro 1/

Høring Hobro 1/ Høring Hobro 1/11 2016 Referat fra borgermøde for Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Borgermødet blev afholdt den 1. november 2016 i Hobro Idrætscenter i Hobro. Der var 56 fremmødte

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE

REFERAT AF BORGERMØDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. januar 2015 14/16766 Berit Bekhøj Hansen bbh@vd.dk 7244 3650 REFERAT AF BORGERMØDE EMNE Borgermøde om VVM-undersøgelsen af jernbane over Vestfyn TIDSPUNKT 24.

Læs mere

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 110 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Side 1 af 8 Samrådsspm. L Et faktuelt spørgsmål

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning Rådhus

Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning Rådhus Mødedeltagerne SKOV- OG NATURSTYRELSEN Midtjylland J.nr. SNS-4332-003337/00334 Ref. jepsc Den 30. april 2009 Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning

Læs mere

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Idéer til udvikling af regionalbanerne Banebranchens konference 11. maj 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Jernbanerne i Danmark Status 2011 140 km/t og derover 120

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase Debatoplæg til idéfase Marts 2010 2 Indhold Indhold Forord 3 4 Nedlæggelse af overkørsler 5 Skørping 6 Ellidshøj 7 Svenstrup 8 Miljømæssige konsekvenser 9 Miljøundersøgelse 9 Vejtrafik 9 Støj 9 Det videre

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Indtryk fra Borgermøde 170815 vedrørende ny bane Hovedgaard-Hasselager.

Indtryk fra Borgermøde 170815 vedrørende ny bane Hovedgaard-Hasselager. Indtryk fra Borgermøde 170815 vedrørende ny bane Hovedgaard-Hasselager. 1. Baggrund. Borgermødet var arrangeret af Solbjerg Fællesråd i samarbejde med foreningen Spor Jylland med henblik på at få belyst,

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

VVM-undersøgelse af ny bane over Vestfyn Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 25. november 2014 til 5.

VVM-undersøgelse af ny bane over Vestfyn Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 25. november 2014 til 5. VVM-undersøgelse af ny bane over Vestfyn Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 25. november 2014 til 5. januar 2015 Dato Marts 2015 Dokument 15/00422-3 Vejdirektoratet Niels Juels Gade

Læs mere

Referat. NVF-miljø møde TIDSPUNKT. 29. april 2014 STED. Hotel Scandic, Lyngby. Dato 1. maj 2014 Sagsbehandler Niels Krogh Kristensen

Referat. NVF-miljø møde TIDSPUNKT. 29. april 2014 STED. Hotel Scandic, Lyngby. Dato 1. maj 2014 Sagsbehandler Niels Krogh Kristensen Dato 1. maj 2014 Sagsbehandler Niels Krogh Kristensen Mail nkk@vd.dk Telefon 7244 2454 Dokument 13/03483-3 Side 1/77 Referat EMNE NVF-miljø møde TIDSPUNKT 29. april 2014 STED Hotel Scandic, Lyngby Thomas

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO

RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO - AKT 131834 - BILAG 1 - [Rute18kommissorium udkast 2011-1 ] DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2011 11/01297- Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO KOMMISSORIUM

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED KRYDSNING AF SUSÅEN PÅ EN HØJBRO SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune Introduktion Planlægningschef

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE

REFERAT AF BORGERMØDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2013 13/14609 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 REFERAT AF BORGERMØDE EMNE Borgermøde om VVM-undersøgelsen af rute 34 Haderup Omfartsvej TIDSPUNKT

Læs mere

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark Thomas Jørgensen, Trafikken mellem Øst- og Vestdanmark Fordobling af trafikken mellem Jylland/Fyn og Sjælland siden 1990 Storebæltsforbindelsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Den 27. januar 2016 afholdes informationsmøde i Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA i Hørning Forsamlingshus

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 1. november 2013 2013-3720 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Telefon 41

Læs mere

Dene mytedræbe VI ER ALLEREDE FOR SENT PÅ DEN. med Den Tredje Limfjordsforbindelse

Dene mytedræbe VI ER ALLEREDE FOR SENT PÅ DEN. med Den Tredje Limfjordsforbindelse Dene mytedræbe VI ER ALLEREDE FOR SENT PÅ DEN med Den Tredje Limfjordsforbindelse 100% OPBRUGT 99% OPBRUGT Ny forbindelse Limfjordsbroen Limfjordstunellen Vejdirektoratets indstilling til ministeren: 20

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K.

Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K. 20.11.2012 Bilag 3 Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K. Sted: Generator, Kastengevej 3, 6950 Ringkøbing Program: Velkomst og præsentation Om Ringkøbing K i Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel Høringsnotat vedrørende den første offentlige høring i perioden 15. april til 15. maj 2015 Dato August 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Kommunal styregruppe for DUBU

Kommunal styregruppe for DUBU REFERAT Kommunal styregruppe for DUBU Referat af 1 møde med DUBUs kommunale styregruppe, 3. februar 2015 Deltagere: Tina Wahl, Kontorchef, Social og Sundhed, KL Hanne Gøttrup, Projektleder, Social og Sundhed,

Læs mere

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland - et forslag til regional strategi Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Udvikling af jernbanen i Danmark Status 2011 160 km/t og

Læs mere

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Henrik Harder lektor, phd. AAU, forsknings projektleder på forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet 2005 BVL - Bog -

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af møde i Jersey Avlsforum

Referat af møde i Jersey Avlsforum Referat af møde i Jersey Avlsforum Tid: Torsdag d. 5. maj 2011 Sted: Mødeleder: Referent: Til stede: Bygholm Landbrugsskole, Horsens Anders Levring Regitze Reinhold Jersey Avlsforum, Svenske repræsentanter,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Blev Østjylland taget på sengen?

Blev Østjylland taget på sengen? LÆSERBREVE 07.02.2014 kl. 03:00 Jernbaneskinnerne på vej ind mod Aarhus H kan passende genbruges som S-togsspor. Arkivfoto: Carsten Ingemann Blev Østjylland taget på sengen? AF JØRGEN CHRISTENSEN, TISETVEJ

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. april 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23. april 2010 Midttrafik

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Direktivet Frederikssundmotorvejen og den iterative proces Frederikssundmotorvejen Trafikale forhold SIDE

Læs mere

Torsdag den 7. april 2005 kl. 16.00 17.00 i Mødestalden. Der var udsendt følgende dagsorden: 1. Kort orientering om

Torsdag den 7. april 2005 kl. 16.00 17.00 i Mødestalden. Der var udsendt følgende dagsorden: 1. Kort orientering om Christianiaprojektet 3. maj 2005 SES 990-0006 agj/agj Referat af møde ml. SES, Christianias Naboer og Christianshavns Lokalråd Torsdag den 7. april 2005 kl. 16.00 17.00 i Mødestalden. Der var udsendt følgende

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Trafikale visioner: Timemodellen, elektrificering og opgraderinger af regionale banestrækninger.

Trafikale visioner: Timemodellen, elektrificering og opgraderinger af regionale banestrækninger. Trafikale visioner: Timemodellen, elektrificering og opgraderinger af regionale banestrækninger. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt IDA Rail / NJS: Fremtidens jernbanetrafik i Danmark, 18.11.14,

Læs mere

VVM-UNDERSØGELSE AF MOTORVEJ HERNING- HOLSTEBRO

VVM-UNDERSØGELSE AF MOTORVEJ HERNING- HOLSTEBRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. august 2011 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 VVM-UNDERSØGELSE AF MOTORVEJ HERNING- HOLSTEBRO Referat af indledende borgermøde mandag d. 30. maj 2011 i

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere