REFERAT AF BORGERMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF BORGERMØDE"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. november / Berit Bekhøj Hansen REFERAT AF BORGERMØDE EMNE Borgermøde om VVM-undersøgelsen af en ny baneforbindelse over Vejle Fjord TIDSPUNKT Torsdag d. 27. november 2014 kl STED Vejle Musik Teater Antal deltagere: Ca. 200 Program: 1. Velkomst ved borgmestre Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Kommune og Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune, og efterfølgende velkomst ved transportminister Magnus Heunicke. 2. Dagsorden og VVM-proces ved Helga Theil Thomsen, planlægningsdirektør Vejdirektoratet. 3. Præsentation af Togfonden og Timemodellen, ved Lasse Winterberg, kontorchef, Transportministeriet. 4. Præsentation af VVM-undersøgelsen og det videre forløb, ved projektleder Rasmus Larsen, Vejdirektoratet. 1. VELKOMST Velkomst og korte indlæg. Borgmester Arne Sigtenbjerggaard (AS) bød velkommen. Gjorde opmærksom på, at det er en alvorlig sag, der skal diskuteres på mødet: en bro, der vil påvirke landskabet i både Vejle og Hedensted Kommune fordrer, at der holdes et samlet opstartsmøde. Takkede Vejdirektoratet for initiativet til mødet. Fortalte, at det er Vejdirektoratet, der er ansvarlig for analyser og vurderinger, som skal indgå i VVM-undersøgelsen. Mødet er opstarten på dette arbejde, som forhåbentlig vil være færdigt i Et bredt flertal i folketinget vedtog i januar i år at gennemføre intentionen i Togfonden. Vejle Kommune bakker op om dette. Vejle Kommune støtter en opgradering af den trafikale infrastruktur, idet Vejle ligger centralt. Vejle er afhængig af en sammenhængende trafikinfrastruktur i Østjylland og mellem landsdelene, derfor er Vejle Kommune tilfredse med Timemodellen. Men Vejle Kommune er imod en ny jernbanebro over Vejle fjord. Broen vil have store miljømæssige konsekvenser for de rekreative områder. Vi finder det derfor ikke rimeligt, at en ny bro over Vejle fjord skal løse togfondens intentioner om timedrift. Der bør kunne findes andre løsninger. Vi ser gerne, at man finder minutterne på andre dele af strækningen. Der skal dog ikke herske tvivl om, at man i Vejle Kommune forholder sig positiv til det arbejde, der sættes i gang og ser frem til en god dialog med de forskellige muligheder. Gav udtryk for, at han håbede på en god debat efter Vejdirektoratets fremlæggelse med mange gode spørgsmål spørgsmål som ikke nødvendigvis kan besvares under mødet, men som han Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk CVR

2 2 af 8 var sikker på, efterfølgende vil blive analyseret grundigt og besvaret, således at input vil komme med i den kommende VVM-undersøgelse. AS gjorde opmærksom på, at mødet optages, og det, der bliver sagt vil blive taget med hjem til Vejdirektoratet. Gav herefter ordet videre til Kirsten Terkilsen (KT), borgmester i Hedensted Kommune. KT bød også velkommen. Takkede Vejdirektoratet for initiativet til mødet. Hedensted Kommune tager afstand fra en ny togbro, der kører ind i et fredet område. Desuden vil toget brage igennem Hedensted og Løsning tæt på folks boliger. Dette kræver en drøftelse og en aftale om, hvordan tingene skal undersøges. Takkede også for at måtte være med i teknikergruppen, som Vejdirektoratet har nedsat. Gav udtryk for, at der er mange politiske aspekter i denne sag, derfor har økonomiudvalgene i Vejle og Hedensted Kommuner nedsat en politisk følgegruppe. Gruppen vil lægge pres på, at de rigtige spørgsmål bliver stillet og belyst konsekvenserne for projektet. KT glædede sig over, at der også vil blive lavet VVM-undersøgelser på alternative løsninger. KT fortalte, at man i Hedensted Kommune har peget på alternativer, bl.a. en løsning, der går parallelt med den eksisterende bro eller en tunnelløsning. KT efterlyste en VVM-undersøgelse heraf. KT mindede om, at man bliver nødt til at tænke over, hvad der er i begge ender af en bro. Ønskede på vegne af børn og voksne i Hedensted og Løsning en undersøgelse af konsekvenserne ved et hurtigtog i deres baghave. Kræver, at VVM-analyserne ikke blot undersøger selve broen men også, hvad der sker efter broen. Endelig spurgte KT om, at såfremt en ny jernbane forløber ind i Daugård skrænten, hvad så med fredningen? Vil hele fredningen eller dele heraf blive ophævet, og hvilke konsekvenser har det for beboerne? KT opfordrede til, at man tænker langsigtet, bredt og visionært og stillede retorisk spørgsmålet: Er der andre måder at vinde 8 minutter på, når man skal besøge hinanden? Er der andre muligheder? Kan København og Århus forbindes på en smartere måde? KT foreslog, at man så sig om efter den HELT rigtige løsning, der rækker langt ind i fremtiden og lovede, at det vil man i Hedensted Kommune gerne hjælpe til med. KT takkede herefter for ordet. AS gav herefter ordet til transportminister Magnus Heunicke (MH). MH takkede for det talstærke fremmøde og deltagernes gæstfrihed og engagement. MH takkede desuden for de input, han har fået i løbet af dagen på besigtigelsen nord for fjorden. MH startede med at konstatere, at de danske jernbaner er gamle og slidte. Kun én ting er ny, og det er Storebælt. Alt andet har stået stille i mange generationer mens resten af Europa har investeret og moderniseret. Der har gennem årene været talt meget om modernisering af jernbanenettet, men der er ikke sat handling bag ordene. Hver regering har talt om timemodellen. MH oplyste, at det først er med denne regering, at det er lykkedes at skabe et politisk forlig og finde finansiering for denne model, nemlig med nordsøolien. Med den nye timemodel vil det i fremtiden tage 1 time og 37 min. fra

3 3 af 8 København til Vejle. MH mindede om, at det betyder meget, at man kan korte rejsetiden. Derfor er det vigtigt med timeplanen for banen. MH fortalte, at man senere vil få fremlagt planerne, ikke blot for Vejle men også for Billund Lufthavn. MH fortalte, at dette møde starter VVM-processen op, og der er tale om en idefase. MH pointerede, at input tidligere har betydet, at projekter er blevet justeret. Der bliver lyttet til deltagerne. MH lovede, at han bliver ved mødet til det er slut, og lovede desuden, at han deltager i dialog efter indlæggene. MH håbede på, at man inden længe, og gerne under mødet, kan gå ind i en konstruktiv fase for at sørge for, at projektet bliver så godt som muligt. MH takkede for ordet. AS takkede ministeren for indlæg og for, at han bliver i salen under hele mødet. Gav herefter ordet til Helga Theil Thomsen (HTT) 2. DAGSORDEN OG VVM-PROCES Kort indlæg fra Helga Theil Thomsen se PowerPoint slides på 3. PRÆSENTATION AF TOGFONDEN OG TIMEMODELLEN Indlæg fra Lasse Winterberg se PowerPoint slides på SPØRGERUNDE Jan Tidemann (JT), Danmarks Naturfredningsforening i Hedensted Flot oplæg og imponerende arbejde, men gjorde opmærksom på, at landskabet ved Vejle fjord er unikt, og der er mange, der tror, at Daugård er fredet. Det er korrekt. Det blev fredet i 1967 mod bebyggelse og bymæssig udvikling pga. holdningen, at det, der laves ved Daugård kan ses overalt ved Vejle fjord. : Er enig i, at det er et flot område. Det tekniske må Vejdirektoratet svare på. Ole Lynggaard Jørgensen (OLJ) Har været med transportministeren ude, hvor ministeren gav udtryk for, at han ville tænke over tingene. Finder det problematisk, at man laver VVM-undersøgelser, så man kan få en motorvej igennem, så skal man nok få broen også. Det finder OLJ bekymrende. OLJ efterlyser desuden et tal for, hvor mange, der kører fra Aalborg til København. Tvivler på, at der er det befolkningsunderlag, der tales om. Svend-Erik Nielsen (S-EN) Mener, der i stedet for rejsetider burde stå køretider, da rejsetiden også består af ventetid, inden toget kommer og køretiden. Hvis toget kører en gang i timen, så er den gennemsnitlige ventetid ½ timen. Hvis toget kører hver halve time, så er den gennemsnitlige ventetid 15 min. osv. Ved flere tog vil man sætte ventetidsgevinsten over styr. Mener, at det er misvisende, at der kun opgives køretider.

4 4 af 8 : Er enig i, at ventetiden betyder noget, men gør opmærksom på, at driftsoplægget, der er regnet på fra Togfonden, der vil der køre 5 tog i timen fra Vejle mod 4 i dag. Har ikke tallene for passagerne fra Aalborg, men pointerer, at antallet af rejsende over Storebælt er beregnet til at stige fra 2 mia. personkilometer i dag til 3,2 mia. personkilometer med timemodellen. Rejserne over Storebælt repræsenterer typisk langdistancerejser. Finn Andersen, Daugård Spørger, om det er korrekt, at der er 6 afgange nordfra i Vejle, og er det alt, der kan køre på en time? Kunne der ikke køre flere med den nye teknik for sikkerhed? Svar fra Helga Theil Thomsen Foreslår, at der kun tages et spørgsmål til. Gjorde i samme forbindelse opmærksom på, at høringsperioden løber frem til 5. januar, så der er flere muligheder for at komme til orde. Kristoffer Mehlson (KM), Vejle Har undret sig over beregningerne, da DSB for et par år siden nedlagde sin one-stop-rute, da der ikke var nogen, der kørte med den. Derfor undrer det KM, at man ikke har kunnet trække en beregning af den isolerede samfundsøkonomi. Han håber, at den snart foreligger, så beboerne kan få sikkerhed for, at økonomien hænger sammen. Minder om, at da Billundbanen kom op, kom tallene for samfundsøkonomien hurtigt. Spørger desuden om sammenhængen mellem olieprisen og biltrafikken. Lasse Winterberg Giver udtryk for, at frekvensen i de gennemførte beregninger er sat til 6 tog i timen i hver retning i Vejleområdet, og med kapacitetsudvidelsen, vil der blive mulighed for endnu flere tog. Giver desuden udtryk for, at olieprisen er et omdiskuteret emne. Trafikmodellerne bygger på forecasts for oliepriserne, som bl.a. Energistyrelsen arbejder med. Derved indgår olieprisen i trafikmodellernes kalkuler. Svar fra Helga Theil Thomsen Takker for oplæg, kommentarer og svar og giver herefter ordet til Rasmus Larsen til en gennemgang af det videre forløb. 4. PRÆSENTATION AF VVM-UNDERSØGELSEN OG DET VIDERE FORLØB Indlæg fra projektleder Rasmus Larsen se PowerPoint slides på SPØRGERUNDE Holger Daugaard (HD). Er rektor på Vejlefjordsskolen. HD fortæller, at de bliver nærmeste nabo til broen. Spørger, hvor stor vægt der lægges på, at en linjeføring går lige op ad en arbejdsplads hvor 550 mennesker har deres daglige gang? Det betyder meget, og konsekvenserne for naboerne indgår også i vurderingerne, både støjmæssigt og visuelt.

5 5 af 8 Poul Vejlø (PV) Ønsker at vide, hvad der vil ske, hvis Lillebæltsbroen ikke kan klare det her? Lillebæltsbroen er fra Banedanmark holder øje med den, og vurderingen er, at den har en betydelig restlevetid. Mogens Måløv (MM), Brejning Strands Grundejerforening Efterlyser svar på, hvordan man tænker sig at få tingene frem. Der er tale om små veje med viadukter. 738 m hullet grusvej. Det må kræve nye veje. Spørger, om man har tænkt sig at sejle det hele ind? Er bekymret for belastningen af lokalområdet. Er enig i, at anlægsperioden er en særlig udfordring, og det vurderes nøje i VVMundersøgelserne, bl.a. hvordan der skal anlægges og hvornår samt fremføring af materialer. Giver udtryk for, at der er mulighed for at bruge søvejen. Opfordrer MM til at tage en snak med Vejdirektoratets folk bagefter. Peter Jakobsen (PJ), Vejle Spørger, om de alternative løsninger skal holde sig inden for rammerne af timemodellen, eller kigger man også på andre løsninger? Der vil blive set på en række alternativer, men der er forudsætninger for projektet. Det kommer bl.a. an på de forslag, der kommer. Rasmus Larsen forklarer, at man kigger på muligheden for at lave forskellige alternativer. John Lindberg (JL), Daugård Strand Minder om, at Vejdirektoratet har fået et kommissorie. Synes, det er for smalt. JL synes, at kommissoriet ikke levner mulighed for at komme med alternative forslag, der ikke går over fjorden, og han håber ikke, at det passer. JL har læst en rapport fra Atkins, hvor der peges på alternative muligheder med respekt for timemodellen men uden bro over fjorden. Foreslår JL, at han skriver et forslag til Vejdirektoratet ifm. høringen. Troels Lund Poulsen (TLP), Folketingsmedlem Spørger om, hvilke alternative løsninger man har i sinde at undersøge. Spørger desuden, om man har lagt sig fast på, at man skal over Vejle fjord, eller vil man også se på alternativer? Spørger desuden om beslutningsprocessen og hvor lang den bliver. TLP har forstået det sådan, at man i slutningen af 2016 har noget, der kan sendes til den siddende transportminister, og derefter vil der være en politisk proces, og, hvis der er flertal for det, lave en anlægslov. Opsummerer derfor, at det er i 2017 tidligst, at der kan laves en diskussion i Folketinget. Svar fra Helga Theil Thomsen Oplyser, at det er korrekt, at rammerne er at skabe en kortere rejsetid. Det er det, der skal opnås, og det betyder, at Vejdirektoratet skal undersøge alternativer, som stadigvæk løser den trafikale opgave, nemlig at skabe kortere rejsetid. Dette gøres ved at undersøge forskellige løsninger om-

6 6 af 8 kring Vejle fjord. Det er endnu ikke besluttet, hvilke alternativer, der skal undersøges det er et af formålene med denne indledende fase. Forklarer, at der ligger et forslag fra foranalysen, og det vil indgå, og de vil optimere det, og så vil man i løbet af foråret se på et eller flere alternativer, de yderligere vil belyse. Bekræfter, at TLP har forstået den videre proces rigtigt. Jens Hansen (JH), Daugård Strand Foreslår, at der tages et par spørgsmål mere, da alle kan høre i salen. Takker for Transportministeren for, at der er blevet lavet en lov om Togfonden. Efterlyser tog om morgenen til København og om eftermiddagen, når de skal hjem. Og så efterlyser han flere tog i timen, så man ikke skal stå op halvvejen. Er enig i, at det er om formiddagen og om eftermiddagen, der er mest pres på togene, og det er en af grundene til, at antallet af tog og afgange øges. Spørgsmålet om antallet af ståpladser, har at gøre med kontraktstyringen, og er derfor uden for dagens emne. Kristian Kristiansen (KK) Er tidl. biologilærer på Vejlefjordskolen. Takker Vejdirektoratet og Magnus Heunicke for interesse for at komme ud se området. Er optaget af formidlingen af natur og miljø. Vil derfor gerne høre om deres indtryk ifm. skolen med 433 unge mennesker og 75 ansatte, der har miljø- og naturundervisning højt på dagsordenen. Vil gerne høre, hvordan det har berørt panelet, at skolen formidler viden om miljø og natur. Andreas Kjærgaard (AK) Kommer fra Børkop Lokalråd. Har et spørgsmål til LW: Du siger, der kommer hurtigere regionaltog. Har DSB så misforstået noget, når de i en rapport skrev, at når vi får de nye superlyntog, så går det ud over regionaltogene? Har endnu et spørgsmål til side 4, hvoraf det fremgår, at der kommer stop i Fredericia, Vejle og Horsens til 2 timer og 10 min. Spørger, hvordan sammenhængen er. Evald Burgaard (EB), Daugaard Strand Kan i stille vejr tydeligt høre toget. Spørger, hvis man får tog, der kører mellem 180 og 250 km/timen, hvilke støjmæssige konsekvenser det får? Der vil blive lavet støjberegninger, som vil vise, hvilke konsekvenser, der er. De støjdæmpende foranstaltninger laves i henhold til Miljøstyrelsens grænseværdier for støj. Det vil blive undersøgt meget nøje i undersøgelsen. Svar fra Helga Theil Thomsen Er lidt i tvivl om, hvorvidt spørgsmålet om Vejlefjordskolen er til Vejdirektoratet, eller om det er mere af politisk karakter. Kan sige, at hun er glad for at have været ude ved Daugård Strand og er også glad for at have set skolen. HTT har foreslået, at de tager kontakt til Vejdirektoratet for at få en snak. Hvad angår formidlingen i biologiundervisningen, så er hun sikker på, at de kan fortsætte undervisningen som hidtil. Bekræfter, at der sker en udvidelse med en afgang i timen til Vejle. Derudover vil man kunne køre endnu flere tog på sporet. Det er ikke lagt ind i beregningerne endnu. Oplyser, at man som tommelfingerregel i dag beregner 2 min. til et stop inkl. accelerationstid og decelerationstid, så 3 min. er lidt mere.

7 7 af 8 AK Opsummerer, at det tog, der kører inden om Vejle, faktisk kører lige så hurtigt som det, der skal over den nye Vejlefjord? Det mener Lasse Winterberg ikke, erkender dog, at det har samme maksimalhastighed. Repeterer: det hurtigste tog tager 2 timer København-Århus, og det, der stopper undervejs i Østjylland, som har 5 stop mere, tager 2 timer og 10 min. pga. ekstra stop. Laust Rick (LR) Rejser to gange ugentlig ml. København og Vejle. Mener, at man ikke kan vente til 2025 men må have forbedringer nu. Mener i øvrigt at have hørt, at hele finansieringen af planen er smuldret. Mener derfor, at man skulle overveje alternativer. Richard Dahlin (RD) Spørger hvad tilbagebetalingsevnen på vej fra Daugård til Brejning vil være ift. tilbagebetalingsevnen på jernbanen fra Daugård til Brejning. Kan dette beregnes? Oplyser, at det er der ikke regnet på. Søren Peschard (SP) Er politiker. Spørger, om man kunne tænke sig en forsætning af afgangstidspunkterne, således at krydsningspunkterne kunne opnås enten 5 km nord for Vejle eller 5 km syd for Vejle? Oplyser, at det handler om de prioritere korrespondancer, så hvis krydsningspunkterne flyttes, så har man skiftet balancen, og de øst-vestgående tog vil ikke være på samme tid i Odense, og så får de regionale rejsende dér længere skiftetid. Målet er kortere omstillingstider. JT Naturfredningsforeningen går også ind for en bedre infrastruktur og bedre kollektiv transport. Spørger, hvad billetprisen bliver i de nye superlyntog. Antager, at det bliver så dyrt, at ingen har råd til dem. S-EN Er der en speciel grund til, at der tales meget om bro og ikke om tunnel? Foreslår flere tog og flere afgange. AS Oplyser om, at der også er lejlighed til spørgsmål, bl.a. til ministeren udenfor. Kan fortælle, at der tidligere har været beregnet på en tunnel ift. løsningsforslag. Opfordrer til, at man indsender forslag i høringsperioden, som så vil blive taget med i overvejelserne. Arne Sigtenbjerggaard

8 Har lagt mærke til, at der på plancherne står, at man også vil se på alternativer. Takker alle for at være kommet, takker ministeren, takker Kirsten Terkilsen, takker Vejdirektoratet. Minder om, at de vil være uden for døren og svarer på spørgsmål. SIDE 8 af 8

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003 Vejlauget Munkekær Fra: Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00 Sted: Solrød Gymnasium Mødereferat Nyt møde indkaldt: Kl.: Sted: Ikke planlagt Dagsorden 1. Velkomst 2. Formål med mødet 3. Baggrund

Læs mere

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Hans Halvorsen (S): Må jeg have lov at byde velkommen. Velkommen til et åbent økonomiudvalgsmøde i Aarhus Kommune her på rådhuset. Mit navn er Hans Halvorsen, jeg er

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 12. møde Tirsdag den 4. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) 1. (eneste) behandling af beslutningsforslag nr. B 3: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627).

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627). Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1 (Spm. nr. S 2627). 59. møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte

Læs mere

47. møde. Onsdag den 2. april 2008 (D) 1

47. møde. Onsdag den 2. april 2008 (D) 1 Onsdag den 2. april 2008 (D) 1 47. møde Onsdag den 2. april 2008 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). I spørgetimen møder undervisningsministeren og transportministeren.

Læs mere

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 opdateret maj 2014 KKR MIDTJYLLAND Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

København-Ringsted projektet høringsnotat

København-Ringsted projektet høringsnotat Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet høringsnotat April 2009 København-Ringsted projektet Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

78. møde. Torsdag den 16. april 2015 (D) 1

78. møde. Torsdag den 16. april 2015 (D) 1 Torsdag den 16. april 2015 (D) 1 78. møde Torsdag den 16. april 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 36: Forespørgsel til statsministeren om rigsfællesskabets muligheder

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

83. møde. Tirsdag den 28. april 2015 (D) 1

83. møde. Tirsdag den 28. april 2015 (D) 1 Tirsdag den 28. april 2015 (D) 1 83. møde Tirsdag den 28. april 2015 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 39: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om fremtidige

Læs mere

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650).

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650). Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1 88. møde Onsdag den 4. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 100. møde Torsdag den 26. maj 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 39 [afstemning]: Forespørgsel til forsvarsministeren om koldkrigsforskning. Af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

90. møde. Tirsdag den 11. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 03.03.2010. 1. behandling 23.03.2010. Betænkning

90. møde. Tirsdag den 11. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 03.03.2010. 1. behandling 23.03.2010. Betænkning Tirsdag den 11. maj 2010 (D) 1 90. møde Tirsdag den 11. maj 2010 kl. 12.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 40 [afstemning]: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om den kommunale

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

STRATEGIANALYSENS MANGE MULIGHEDER

STRATEGIANALYSENS MANGE MULIGHEDER MEDLEMSBLAD FOR SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Marts 2006 Oplag: 15.000 LEDER: Indhold Sporene skræmmer Side 1 STRATEGIANALYSENS MANGE MULIGHEDER Side 2 OVERKAPACITET Side 4 FEMERNFORBINDELSEN- GODSFORBLÆNDELSEN

Læs mere

Landsdækkende Pendlertræf 2012

Landsdækkende Pendlertræf 2012 Landsdækkende Pendlertræf 2012 Deltagerliste, Pendlertræf 2012 Anne Kjellerup, Korsør København Bror Arnfast, Skive Aarhus Danny W. Pedersen, Roskilde København Elsa Munk Rasmussen, Holbæk København Helge

Læs mere