Vejledning i opgaveskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i opgaveskrivning"

Transkript

1 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom på i forbindelse med opgaveskrivning. Vejledningen er dog ingen garanti for gode opgaver eller høje karakterer, som primært afhænger af problemformulering og løsning af denne (dvs. opgavens konkrete indhold). Denne vejledning skal imidlertid ses som et forsøg på, at hjælpe med den mere form-orienterede og håndværksmæssige side af at skrive opgave indenfor den akademiske genre. Dvs. en vejledning der understøtter formidlingen af netop indholdet. Skriftlige opgaver ved IVA indeholder som udgangspunkt følgende formelle elementer, med mindre andet oplyses: Forside Resumé / Abstrakt Indholdsfortegnelse Problemformulering Redegørelse for anvendte metoder Analyse Resultater og konklusioner Kilde / Litteraturliste Bilag kan tilføjes er valgfrit Med udgangspunkt i ovennævnte elementer giver vejledningen en række gode råd, som samlet set udgør en slags huskeliste til opgaveskrivning. Med et håb om at denne vejledning finder anvendelse, ønskes alle med interesse i opgaveskrivning god fornøjelse! 2. Vedr. forsiden: 2.1 Titel på opgaven: Titlen er som regel det der står allerførst i opgaven, og er derfor placeret på opgavens forside. Sørg for at lave en beskrivende og indholdssignifikant opgavetitel. Dvs. en titel der informerer læseren om, hvad opgaven handler om, og derfor allerede på første side kridter banen op mht. opgavens indhold og fokus. 1

2 2.2 Formalia på forsiden: På opgavens første side (forsiden) angives også formalia så som: Studerendes navn(e), holdnr., semester, kursustitel, evt. opgavenr. (hvis én ud af flere opgaver) samt afleveringsdato. Herudover anføres også ordoptælling. Husk at tjekke hvor mange ord den aktuelle opgave maksimalt må bestå af. Ved ordoptælling tæller forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke med. Men eventuelle fodnoter og slutnoter i opgaven tæller med. 3. Resumé / Abstrakt: Et resumé også kaldet et abstrakt gengiver på få linjer, hvad opgaven handler om. Et resumé / abstrakt skal ikke være langt max 8-10 linjer og det er vigtigt at huske på, at resuméet / abstraktet skal læses uafhængigt af opgaven, og derfor ikke fungerer som opgavens indledning. For vejledning i udarbejdelse af resumé / abstrakt henvises til onlinetutorial af Mona Madsen og Annette Skov (http://vip.iva.dk/tutorials/abstracts/default.htm). 4. Ved gruppebesvarelse med individuel bedømmelse: Hvis opgaven udarbejdes som gruppebesvarelse med individuel bedømmelse skal det angives hvem der har skrevet hvilke afsnit. Dette kan f.eks. anføres i et kort afsnit efter indholdsfortegnelsen, eller angives direkte i indholdsfortegnelsen. Opgavens indledning, metodeafsnit og konklusion bør dog være skrevet i fællesskab. Ved gruppebesvarelse med kollektiv bedømmelse skal der ikke angives ansvarsfordeling. 5. De kritiske spørgsmål: Ved opgaveskrivning er det godt at huske på de kritiske spørgsmål (læs: vigtige spørgsmål), og således sørge for at opgaven giver svar på netop de fire overordnede kritiske spørgsmål: 1. Hvilke undersøgelsesspørgsmål stilles/behandles samt hvorfor? (Dvs. hvilken problemstilling undersøges og med hvilken motivation) 2. Hvilke(n) metode(r) er anvendt til bevarelse af undersøgelsesspørgsmål? (Dvs. hvordan undersøges problemstillingen analytisk/empirisk & dataindsamling/dataanalyse samt stærke/svage sider ved de valgte metoder) 3. Hvilke resultater opnås og hvilke konklusioner kan drages? 2

3 4. Hvordan anvendes resultaterne og konklusionerne? (Dvs. hvilken betydning og konsekvens har resultaterne og konklusionerne) Når man har de kritiske spørgsmål in mente, så bevares fokus i opgaven, og man sikrer samtidig at man giver svar på de spørgsmål, som læseren af opgaven har (dvs. underviser & censor). Sørg derfor for, at der gives klart svar på disse spørgsmål i opgaven Kritisk spørgsmål nr. 1: 1. Hvilke undersøgelsesspørgsmål stilles/behandles samt hvorfor? (Dvs. hvilken problemstilling undersøges og med hvilken motivation) Man begynder faktisk allerede med besvarelse af det første kritiske spørgsmål i opgavens indledning, idet en god indledning vækker læserens interesse for det valgte opgaveemne. Indledningen giver en kortfattet præsentation af det emne, som opgaven beskæftiger sig med og lægger naturligt op til problemformuleringen. Problemformuleringen skal være klar og præcis formuleret. En problemformulering beskriver opgavens: problemfelt (faget/fagområdet), problemstilling ( konflikten ) og undersøgelsesspørgsmål (dvs. de(t) spørgsmål der stilles for at belyse/løse konflikten ). Det skal også fremgå af problemformuleringen, hvorfor problemstillingen er interessant indenfor fagområdet. Man kan med andre ord tænke på problemformuleringen som opgavens kompas under opgaveskrivningen, da problemformuleringen angiver opgavens fokus, og herved hjælper én med at sortere hvad der skal med, og hvad der ikke skal med i opgaven. Problemformuleringen er også et kompas for læseren idet problemformuleringen udstikker retningen for, hvad læseren kan forvente at skulle læse om. Mht. undersøgelsesspørgsmål, så sørg for at have ét problem (problemstilling/ konflikt ) ét hovedundersøgelsesspørgsmål (evt. med flere tilhørende underspørgsmål). Eller sagt på en anden måde: stil ikke flere eller større undersøgelsesspørgsmål end opgaven kan rumme, dvs. som man kan nå at besvare og diskutere. Sørg også for stille gode undersøgelsesspørgsmål der kan lægge op til interessante analyser og diskussioner, og som der kan konkluderes noget ikke-trivielt på. Stil åbne spørgsmål (hvad, hvorfor, hvordan), og ikke kun (lukkede) spørgsmål, som der kun kan svares ja eller nej på. Sørg samtidig for ikke ensidigt at fokusere på hvad- og hvordan-spørgsmål, som kan resultere i meget beskrivende besvarelser. Gode undersøgelsesspørgsmål er med til at løfte opgavens niveau, fordi man med gode undersøgelsesspørgsmål giver sig selv mulighed for at demonstrere, at man kan diskutere, analysere 3

4 og foretage syntese. Med syntese menes at man sammensætter brudstykker af viden og derved kommer frem til en ny erkendelse, eller verificerer eksisterende erkendelse Opgavens struktur: Efter at have præsenteret opgavens problemformulering kan det være en idé, at have et kort afsnit, der redegør for hvordan opgaven er struktureret, dvs. hvilke afsnit der kommer, og hvilken funktion disse respektive afsnit har, dels i forhold til den overordnede behandling af opgavens problemformulering og dels i forhold til hvordan opgavens afsnit indbyrdes relaterer sig til hinanden. Et afsnit om opgavens struktur kan virke overflødigt taget i betragtning, at opgaven også har en indholdsfortegnelse. Men tænk på dette afsnit som en service til læseren om hvordan opgaven er skruet sammen, samt en ikke uvæsentlig mulighed for at demonstrere og forklare hvordan man selv ser at opgaven hænger sammen. Bemærk også at det er en udbredt misforståelse, at netop afsnittet om opgavens struktur er det samme som opgavens metodeafsnit. Lad det hermed været slået fast, at det er det ikke! Opgavens metodeafsnit henhører under besvarelse af det andet kritiske spørgsmål Kritisk spørgsmål nr. 2: 2. Hvilke(n) metode(r) er anvendt til bevarelse af undersøgelsesspørgsmål? (Dvs. hvordan undersøges problemstillingen analytisk/empirisk & dataindsamling/dataanalyse samt stærke/svage sider ved de valgte metoder) Alle opgaver, uanset type af opgave, gør anvendelse af en eller anden form for metode det drejer sig om både rent teoretiske opgaver såvel som opgaver der laver egne undersøgelser og således kombinerer teori og empiri. Man kan faktisk hævde at alle opgaver er empirisk baseret, for laver man en klassisk teoretisk baseret opgave, hvor man med udgangspunkt i eksisterende litteratur foretager analyse, så udgør den litteratur der analyseres opgavens empiri. Ved en sådan opgave skal der i metodeafsnittet bl.a. redegøres for hvordan litteraturen er identificeret, efter hvilke kriterier den er udvalgt, og hvordan den konkret analyseres. Som sagt alle opgaver uanset type af opgave skal have et metodeafsnit det fremgår også af kravet til indholdselementer for skriftlige opgaver ved IVA. Metodeafsnittet besvarer det andet kritiske spørgsmål ved at redegøre for hvordan opgavens problemstilling undersøges og de stillede undersøgelsesspørgsmål besvares. De anvendte dataindsamlingsmetoder og dataanalysemetoder skal begrundes, beskrives og deres respektive stærke og svage sider diskuteres. Diskussionen bør også inkludere de overvejelser man har haft vedr. valg og ikke mindst fravalg af metoder. Dvs. en 4

5 diskussion af hvilke metoder der er oplagte i forhold til opgavens problemformulering og de konkrete undersøgelsesspørgsmål der stilles, og hvilke fordele og ulemper der er ved de forskellige metoder i forhold til opgavens problemformulering og de konkrete undersøgelsesspørgsmål. Basér præsentationen og diskussionen på metodelitteraturen, sådan at argumenter for valg og fravalg samt pointering af stærke og svage sider ved metoderne underbygges med kildeangivelse Kritiske spørgsmål nr. 3 og 4: 3. Hvilke resultater opnås og hvilke konklusioner kan drages? 4. Hvordan anvendes resultaterne og konklusionerne? (Dvs. hvilken betydning og konsekvens har resultaterne og konklusionerne) Disse to spørgsmål ligner hinanden, men er, når man kigger nærmere på dem, ret forskellige. Spørgsmål tre er indlysende, for selvfølgelig skal man i sin opgave fortælle, hvad man har fundet ud af. Spørgsmål nr. 4 er dog mindst lige så vigtigt, men ikke desto mindre det man oftest glemmer at besvare. Besvarelsen af det fjerde kritiske spørgsmål vedr. hvad man kan bruge opgavens resultater til. Eller sagt lidt storladent: hvad er opgavens bidrag til vores fag? I forbindelse med besvarelse af det tredje kritiske spørgsmål kan det være en god idé, kort indledningsvis at redegøre for opgavens empiriske grundlag, sådan at læseren er orienteret om det grundlag præsentation og analyse af resultaterne baseres på. Dvs. at man præsenterer hvad det er for en slags materiale der er genstand for ens analyse, og hvor omfattende materialet er. Hvis ens empiri er undersøgelser, som andre har foretaget, er det vigtigt at man gøre sig følgende overvejelser, som også bør præsenteres i opgaven, inden at man refererer materialet: Hvor stort er undersøgelsesmaterialet, hvordan er undersøgelsesmaterialet udvalgt, hvilke(n) metode(r) er det blevet undersøgt med og hvilken vægt kan undersøgelsen tillægges? Typisk har ens opgave også et beskrivende baggrundsafsnit (review), hvor der redegøres for relevant beslægtet forskning, og hvor opgavens fokus positioneres i forhold til den eksisterende forskning. Et sådan afsnit kan placeres enten før eller efter metodeafsnittet. I forbindelse med baggrundsafsnittet skal man være opmærksom på, at baggrundsafsnittet skal fylde mindre end analyse og diskussion ved besvarelse af det tredje kritiske spørgsmål, hvor problemformuleringen bringes i spil. Ens evne til selvstændig analyse har stor vægt i karakterbedømmelsen af opgaven. Inddrag litteratur fra pensum, fra tidligere kurser og egne fundne tekster i analysen af hvordan resultaterne i opgaven kan relateres til den eksisterende forskningslitteratur. Konklusionen skal indeholde en vurdering af: hvad man har fundet ud af, og hvilke betingelser ens resultater hviler på. Alle undersøgelsesspørgsmål skal eksplicit besvares. Man bør også komme ind på i hvilken grad man har opfyldt formålet med opgaven, hvilken betydning metoden og den valgte 5

6 teori har haft for besvarelse af problemformuleringens undersøgelsesspørgsmål og for indfrielse af formål. Herudover skal man reflektere over hvad resultaterne kan bruges til (besvarelse af det fjerde kritiske spørgsmål), og i den forbindelse også hvilke begrænsninger der er ved resultaterne. Sørg også for ikke at komme ind på noget nyt i konklusionen, som ikke har været diskuteret tidligere i opgaven. Slut gerne af med en perspektivering efter konklusionen, der på baggrund af konklusionen skuer fremad, det kan f.eks. være i forhold til fremtidig forskning Øvrige gode råd: Skriv i et klart og koncist sprog. Undgå med andre ord talesprog og meget lange sætninger. Skriv flydende og sammenhængende, og sørg for at kæde afsnit sammen så opgaven opleves helstøbt. Underbyg udsagn og argumenter med kildeangivelser. Referér og citér korrekt. Referér når det er påkrævet, og lad det være tydeligt hvornår der refereres. Herved bliver det også tydeligt hvornår man selv kommer til udtryk, så man kan anerkendes for egne bidrag til opgaven. Vær konsekvent i refereringsstil hvad enten nummer- eller forfatter-årstals-metoden anvendes. Referér i overensstemmelse med APA-formatet, som det præsenteres af Annette Skov i onlinetutorialen: Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. (http://vip.iva.dk/tutorials/referencer/default.htm). Dvs. at der i opgavens brødtekst refereres på følgende måde (her foretrækkes forfatter-årstalsmetoden): minus fornavn og/eller initialer ved forfatters efternavn i brødtekst eller fodnote: f.eks. Jørgensen (2001). ved to forfattere: f.eks. Hansen & Jensen (2011, s. 15) beskriver hvordan. ved henvisning til en kilde der består af 3-5 forfattere, anføres alle forfattere første gang referencen forekommer. Efterfølgende anføres 1. forfatter efterfulgt af et al. (med flere). F.eks. Sørensen et al. (2000, s. 31) fandt frem til. (NB! Samtlige forfatternavne skal angives i litteraturlisten). ved 6 eller flere forfattere, anføres 1. forfatter efterfulgt af et al.: F.eks. Thomsen et al. (2003, s. 234) konkluderer at. (NB! Ved udarbejdelse af litteraturlisten angives i tilfælde med seks forfattere alle forfatternavne, og ved flere end seks forfattere anføres 1. forfatteren efter fulgt af et al.). ved anvendelse af flere kilder til at dokumentere et synspunkt anføres de i alfabetisk orden adskilt af semikolon: F.eks.... kan føre til en konklusion (Andersen, 1997; Hansen & Jensen, 2011; Sørensen et al., 2000). 6

7 sekundære referencer: f.eks....belkin & Croft understreger at...(refereret fra Ingwersen, 1991, s. 87) (NB! Sekundær referering bør minimeres. Fra et videnskabeligt synspunkt anbefales referering til primære kilder). hvis flere referencer har samme ophav og årstal, præciseres dette: f.eks. Petersen (2005a) og Petersen (2005b). Mht. at citere korrekt, så vær omhyggelig med at gengive citatets ordlyd korrekt, og husk at kildeangivelsen er inkl. sideangivelse f.eks. (Petersen, 2005a, s. 19). Vær også opmærksom på at citater ikke skal stå alene, men skal kommenteres og udlægges med ens egne ord i opgaven. Vær bevidst om brugen af citater, og sørg for ikke at gøre overdreven brug af citater. En opgave skal ikke sammenstykkes af citater. Overdreven brug af citater får opgaven til at fremstå uselvstændig og uvidenskabelig. En god måde at skabe overblik over ens opgave er ved paginering dvs. angivelse af sidetal. En god måde at skabe overblik og struktur på opgaven er ved at nummerere afsnit og underafsnit. Sidetalsangivelse og nummerering af afsnit og underafsnit gør også nemmere at henvise internt i opgaven mellem sider og afsnit. Afsnitsnummerering starter ved Indledningen og slutter ved Konklusionen / Perspektiveringen. Det betyder at henholdsvis Indholdsfortegnelsen og Litteraturlisten ikke afsnitsnummereres. Nummerér også figurer (Figur 1, Figur 2, osv.) og tabeller (Tabel 1, Tabel 2, osv.). Husk at tilføje beskrivelse til figur og tabel der fortæller, hvad den konkrete figur eller tabel viser. Husk også at angive reference, hvis man ikke selv er ophavsmand/-kvinde til figuren eller tabellen. En figur kan f.eks. være en statistisk kurve, en model, et søjlediagram eller et billede. En tabel indeholder tal og tekst i rækker og kolonner. Hvis opgaven evt. inkluderer bilag, så nummerér også disse, og lav gerne en bilagsoversigt. Husk at henvise til bilag i opgaven. Husk også at indhold i bilag ikke tæller med i karakterbedømmelsen. Vurdér derfor hvad der skal stå i selve opgaven (og bedømmes), og hvad der placeres i bilag. 6. Litteraturlisten: Litteraturlisten skal placeres efter Konklusionen / Perspektiveringen, og placeres før bilag. Angiv fuldstændige bibliografiske oplysninger jf. type af kilde. Her anbefales det at man konsulterer onlinetutorialen af Annette Skov: Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. (http://vip.iva.dk/tutorials/referencer/default.htm) for at sikre at alle bibliografiske oplysninger for forskellige typer af kilder er med. 7

8 Litteraturlisten skal kun indeholde den litteratur der anvendes i opgaven, dvs. litteratur som man enten direkte citerer eller refererer til i opgaven. Tjek at al litteratur der anvendes i opgaven er med på litteraturlisten, og husk at slette den litteratur der ikke anvendes. For udarbejdelse af litteraturlisten jf. typen af litteraturliste henvises også til onlinetutorialen af Annette Skov (http://vip.iva.dk/tutorials/referencer/default.htm). Alt afhængig af om man har gjort brug af nummer- eller forfatter-årstals-metoden udarbejdes litteraturlisten i overensstemmelse med den anvendte metode. Ved nummermetoden listes referencerne (nummereret) i den fortløbende nummerorden, som de anvendes i opgaven. Ved forfatter-årstals-metoden alfabetiseres referencerne med udgangspunkt i forfatternavn jf. alfabetiserings-reglerne (populært sagt: intet kommer før noget). Post scriptum: Sluttelig, husk endelig at få læst korrektur på opgaven inden den afleveres! Huskeliste i stikordsform: Informativ titel Formalia (navn(e), holdnr., semester, kursustitel, evt. opgavenr. (hvis én ud af flere opgaver) samt afleveringsdato) Ordoptælling Resumé / Abstract max 8-10 linjer Angivelse af afsnitsfordeling ved gruppebesvarelse De kritiske spørgsmål Opgavens struktur Skriv i et klart og koncist sprog Undgå talesprog og meget lange sætninger Skriv flydende og sammenhængende Underbyg udsagn og argumenter med kildeangivelser Referér og citér korrekt Paginering og afsnitsnummerering Litteraturlisten alle bibliografiske oplysninger på anvendte kilder, og organisering af litteraturlisten i overensstemmelse med anvendt refereringsmetode Korrekturlæsning af opgaven Billedkreditering: 8

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Historie-/danskopgaven i 2g

Historie-/danskopgaven i 2g 2011 Historie-/danskopgaven i 2g Nærum Gymnasium 2 Historie-/danskopgaven i 2.g en vejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. De formelle krav og rammer... 3 3. Opgavens emne... 3 3. Om det danskfaglige

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Februar 2014 version

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN Længde: Bilag: 5-10 sider (med font str. svarende til Times New Roman 12) Hvis det ønskes kan evt. ekstra figurer, specifikke udregninger,

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Rettevejledning til skriveøvelser

Rettevejledning til skriveøvelser Rettevejledning til skriveøvelser Innovation & Teknologi, E2015 Retteguiden har to formål: 1) at tydeliggøre kriterierne for en god akademisk opgave og 2) at forbedre kvaliteten af den feedback forfatteren

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4 Vejledning og krav til opgaveskrivning på akademiuddannelserne modul 1-4 Udarbejdet af Karina Lykke Karlsson og Pia Antonsen, Underviserkonsulenter på LO-skolen. Den 20. februar 2009 Teksten er udarbejdet

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redaktionelle retningslinjer. for. opgaveskrivning

Redaktionelle retningslinjer. for. opgaveskrivning Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning University College Lillebælt Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle Revideret Januar 2009/ Peder Ohrt Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Du skal nu skrive din studieretningsopgave. Formålet med din SRO er formidling af faglig viden til dine læsere (lærere/vejledere). Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Administrationsbacheloruddannelsen

Administrationsbacheloruddannelsen Studieretninger 5. semester Januar 2015 Skriftlig og mundtlig del Ekstern censur 7-trins-skalaen Opgavesættet består af i alt 5 sider. Eksamen Form Skriftlig opgave og mundtlig eksamen. Eksamenen kan gennemføres

Læs mere

Skabelon til praktikopgave

Skabelon til praktikopgave Skabelon til praktikopgave De enkelte opgaveafsnit Kompetenceområderne for praktik er Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Eksempel fra opgave(r) Metakommunikation er markeret med GRØNT Sideantal

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Introduktion til specialeskrivning v. Pia Borlund

Introduktion til specialeskrivning v. Pia Borlund Introduktion til specialeskrivning v. Pia Borlund Agenda intro til specialeskrivning: Formalia Specialeskrivning jf. Studieordningen Specialekontrakten aftalen for specialeskrivning Specialehåndbogen en

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere