Præsentation af Institutionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af Institutionen"

Transkript

1 Præsentation af Institutionen

2 Indhold 1 Forord Præsentation af Institutionen Grundholdninger/Værdier og pædagogiske principper Pædagogiske mål og principper Skolerne Forældresamarbejdet Forældrebestyrelsen Personalepolitikken i Børnehuset Østerled Nyansættelse Trivsel i Børnehuset Østerled Personaleudvikling Mødevirksomhed Sygdomspolitik Ryge- og alkoholpolitik Mobiltelefon/sociale medier Forventninger til hinanden... 8 Side 2 af 8

3 1 Forord Velkommen til en orientering om arbejdet i den kommunale institution Børnehuset Østerled. Dette dokument indeholder generelle mål og værdier, der danner grundlag for det langsigtede arbejde i Børnehuset Østerled. 2 Præsentation af Institutionen Børnehuset Østerled består af 2 tidligere institutioner og har til huse i et nyt byggeri taget i brug 1. februar Beliggenheden er central i Hedensted by ved siden af SFO og skole. Tæt på naturskønne områder, og med gode bus/togforbindelser til skov og byer som Horsens og Vejle. Vi har mulighed for at bruge skolens boldhal. Legepladsen er indrettet med udgangspunkt i børnenes motoriske behov. Der er således taget højde for, at vi har både vuggestue- og børnehavebørn. Den er etableret med forskellige område-aktiviteter. Sandkasser, cykelbaner, legehuse, hængekøjer, Tarzanbane, rutsjebaner, høje bakker, en bålplads til hyggestunder med mad over åben ild, shelters, udekøkken, drikkefontæne, vandleg, støvlevaske, gynger og om nogle år en dejlig skov, vi kan lave huler i. Legepladsen er beplantet med stor variation. Der er både træer, buske og blomster, faktisk stk., som forældre har hjulpet med at plante, samt plantekummer til blomster og krydderurter. Børnehuset Østerleds børn og voksne er opdelt i teams. Orange, grøn og blå. Grøn Team og Blå Team rummer vore børnehaver børn. De ældste her kaldes Maxi børnene og de arbejder sammen på tværs af teams ene og forbereder sig på skolelivet fra august til april, hvor de overflyttes til SFO. Orange Team er vore vuggestuebørn. Åbningstiden er mandag - torsdag fredag Side 3 af 8

4 3 Grundholdninger/Værdier og pædagogiske principper Vores grundholdning er en tro på, at hvert enkelt menneske er noget unikt. Fra fødslen er vi meget forskellige. Barnet er dybt afhængigt af de relationer, det har til de mennesker, der varetager omsorgen for det, først og fremmest forældrene. Senere udvides relationerne til også at gælde andre personer, bl.a. børn og voksne i barnets daginstitution. Barnet er dybt afhængigt af og påvirket af den kultur, det lever i, samt hvad det møder i sine omgivelser. I Børnehuset Østerled mener vi, at vi bedst kan understøtte børnenes udvikling af deres kompetencer ved, at vi skaber et miljø, hvor der ydes omsorg både i ord og handling. Dette skaber grobund for tryghed. Tryghed fremmes ved, at vi er til at stole på, at vi er så åbne over for hinanden, at vi ved, hvad vi hver især står for, at vi er tydelige og at vi har tid til hinanden og tillid til hinanden. Det giver en ro og balance i huset til gavn for børn og voksne. Vi tror på betydningen af at skabe et lærende miljø, hvor voksne, på en åben måde, reflekterer over egne handlinger og tager ansvar for at skabe motivation hos børnene, støtte deres nysgerrighed og skabe udfordring i aktiviteterne. Dette vil give børnene optimale muligheder for udvikling. Det er vigtigt at se på, hvad barnet kan og så støtte det videre i udviklingsforløbet. Det at være flere sammen kan give inspiration for den enkelte, ligesom succeser giver selvtillid og motivation til nye udfordringer. Vi skal være med- og modspillere og hjælpe børn samt voksne til, at opleve værdien af et fællesskab på alle planer. Vi bidrager alle med vores forskelligheder, vi nyder godt af det og har et medansvar for fællesskabet. For at børn skal opleve fællesskabet, er det vigtigt, at de kan kommunikere med andre. De voksne i Børnehuset skal skabe rum og mulighed for dette, være rollemodeller. Dialog og kommunikation trives i et miljø, hvor gensidig respekt vægtes, hvor man lytter og viser respekt i ord og handling overfor den enkelte og dennes synspunkter. Vi skal hindre social udstødelse og være rummelige overfor forskellighed. I den forbindelse er det vigtigt at vise høflighed overfor andre, at give børn kendskab til, hvordan man omgås andre i forskellige situationer og hvordan man omgås tingene. De voksne er i alle situationer ansvarlige for at bevare overblikket. Side 4 af 8

5 Overordnet målsætning Vore værdier er: omsorg åbenhed ansvar dialog udvikling. Vores pædagogiske vision er at skabe en hverdag, hvor barnet oplever en passende udfordring i et omsorgsfuldt, nærværende og livfuldt miljø. Målet er, at barnet hver dag kan se tilbage på en god dag i børnehuset, hvor verden igen er blevet udforsket. Vores Slogan: En god dag - hver dag! 3.1 Pædagogiske mål og principper Vi ønsker, at glæde skal være drivkraften i vor daglige gøren og laden, men vi ønsker også at give plads til sorgen og vreden, lade den komme til udtryk, og bearbejde den. I Børnehuset Østerled arbejder vi målbevidst på, sammen med forældrene, at styrke børnenes udvikling. Vi skal sikre, at børnene får mulighed for at udvikle sig socialt, følelsesmæssigt, sprogligt, motorisk, intellektuelt samt at de får respekt for og kendskab til naturen. Forældrene skal føle sig trygge ved at aflevere deres barn her og gennem daglig kontakt skal forældrene opleve, at der er fokus på barnets hverdag i Børnehuset. Personalet skal føle tilfredsstillelse ved arbejdet her i Børnehuset. Dette sikres ved engagement i og udvikling af arbejdspladsen. 4 Skolerne Vi har et udbygget samarbejde(brobygning) med skolerne og SFO erne. Især Hedensted skole og SFO en Fritidshuset, som ligger i nærområdet. Der er udarbejdet et Årshjul, som formaliserer samarbejdet og som vi følger. Heri er indlagt: Hvornår antallet af børn til brobygning udmeldes, fastlæggelse af samarbejdsmøder og planlægningsmøder med de medarbejdere, som følger med Maxibørnene i Brobygning/SFO til april, samt evaluering af Brobygningen. Vi udarbejder et samtaleskema over hvert enkelt barns udviklingsstatus og potentialer, som vi bruger til forældresamtalen og til overleveringen af børnene til SFO inden brobygningsstart. Side 5 af 8

6 5 Forældresamarbejdet Godt begyndt er halvt fuldendt. Derfor vil vi gøre meget for at få en god start på et positivt og udbytterigt samarbejde med forældrene. Vores mål er, i samarbejde med forældrene: at skabe trygge rammer for både børn og voksne. at få en gensidig positiv kontakt. at få de relevante oplysninger om det enkelte barn/familie, så de individuelle behov tilgodeses. at nå et fælles mål for det enkelte barn. at give forældrene kendskab til hverdagen i institutionen. at få forældrenes synspunkter og ønsker frem omkring børnenes hverdag. at kunne give støtte til forældrerollen med råd og vejledning. at øge interessen for bestyrelsesarbejdet og arrangementer til glæde for børn/forældre/personale. Forældre og personale er begge ansvarlige for dette samarbejde, der er baseret på tillid, tryghed, engagement, åbenhed og ærlighed. Det er derfor af stor betydning, at begge parter tager eventuelle problemer og spørgsmål op, når de opstår. Vi lægger vægt på den daglige kontakt, når forældrene afleverer og henter deres barn, da den gensidige orientering giver en god baggrund for at støtte barnet i det daglige. Forældrene kan til enhver tid bede om en samtale med personalet. Ligeledes kan personalet indkalde til forældresamtale, hvor vi har tid til at tale sammen i ro og fred uden børnenes tilstedeværelse. Maxibørnenes forældre tilbydes en samtale omkring modenhed/udvikling i forhold til skolestart. 6 Forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsen i Børnehuset Østerled er sammensat af 5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter (helst en pædagog og en pædagogmedhjælper). Lederen af institutionen er sekretær uden stemmeret og står som garant for, at bestyrelsen overholder sine beføjelser. Endvidere er der 2 forældresuppleanter samt 2 medarbejdersuppleanter. Valg afholdes årligt i perioden april maj. Man vælges for perioder af 2 år, suppleanter dog kun 1 år. Side 6 af 8

7 Forældrebestyrelsen arbejder indenfor kommunens bestemmelser samt bestyrelsens egen forretningsorden. En af bestyrelsens væsentligste opgaver er, i samarbejde med børnehusets ledelse og personale, at fastsætte de pædagogiske mål og principper. 7 Personalepolitikken i Børnehuset Østerled Det er vores mål, at Børnehuset Østerled forbliver en arbejdsplads, hvor der er engagement, mulighed for udvikling, høj arbejdsmoral, og hvor arbejdsglæden smitter af på alle, der bruger huset. Vi tilstræber at have en bred personalesammensætning varieret af unge/ældre, mænd/kvinder og uddannede/ikke uddannede. 7.1 Nyansættelse Ved nyansættelser fortæller vi om, hvordan vi ønsker at gøre tingene. Der er én medarbejder som er "mentor" for den nye, således at denne får kendskab til Børnehusets pædagogik, arbejdsform og struktur. 7.2 Trivsel i Børnehuset Østerled Trivsel i Børnehuset Østerled er: At have en fælles grundholdning, men også at være individuelle mennesker med forskellige styrker og synspunkter. At udvikle et miljø, hvor personalet trives. At være fleksibel og give omsorg, samt hjælpe hinanden i hverdagen. At have en omgangstone, hvor humor og åbenhed er vigtige elementer i hverdagen. At udøve fælles refleksion. At have en anerkendende tilgang til hinanden. At være loyal over for kollegaer og Børnehuset Østerled. At tillidsmanden og sikkerhedsrepræsentanten har tid til at udføre deres arbejdsopgaver. Side 7 af 8

8 7.3 Personaleudvikling Hvert år holder vi 1 pædagogisk dag for alle fastansatte med en ekstern underviser. Personalet deltager i relevante kurser, som kan være med til at udvikle Børnehuset Østerled. Vi holder udviklingssamtaler en gang årligt til styrkelse af den enkelte medarbejder. Gennem faglitteratur, tidsskrifter og artikler, som fremlægges til gennemlæsning, følger vi med i den pædagogiske debat 7.4 Mødevirksomhed Hver uge holder souschef/leder teammøde. Der holdes aften-personalemøde ca.7 gange om året. Hvert team afholder teammøde hver 2. uge. Desuden har vi, i en forsøgsperiode, indført at MEDmødet er ændret til lokaludvalgsmøde alene med TR og AMR og Leder som deltagere. Der etableres arbejdsgrupper ad hoc, mødefrekvens afhænger af opgaven. En gang ugentligt afholdes et 13 minutters LEANmøde.(én deltager fra hvert team samt ledelse.) En gang ugentligt afholdes et 15 minutters refleksionsmøde.(en deltager fra hvert team samt ledelse.). To gange årligt afholdes teamdage, hvor teamets voksne planlægger det kommende halvårs aktiviteter 7.5 Sygdomspolitik Vi følger "Hedensted Kommunes syge- og fraværspolitik" som skal sikre, at der tidligt tages "hånd om" medarbejdere, der har et hyppigt eller længerevarende sygefravær. Syge- og fraværspolitikken er beskrevet i Hedensted Kommunes personalehåndbog. 7.6 Ryge- og alkoholpolitik I Børnehuset Østerled skal rygning foregå på udvalgt område udenfor matriklen og i åbningstiden drikker personalet ikke alkohol. 7.7 Mobiltelefon/sociale medier Brug af egen mobiltelefon må kun finde sted i middagspausen. Privat brug af sociale medier såsom Facebook o.l. må ligeledes kun foregå i middagspausen. 7.8 Forventninger til hinanden Vi forventer engagerede kollegaer, der gør en forskel i hverdagen med respekt for hinanden og hinandens personligheder. Side 8 af 8

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere

Målsætning og Værdier

Målsætning og Værdier Målsætning og Værdier Vores værdier/værdigrundlag og tilbudsvifte! Vi mener at: Glæde og humor bidrager til fællesskabet Nysgerrighed fremmer livskvaliteten Forpligtigelse understøtter fællesskabet Mod,

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Børn skal ses med hjertet og udfordres med hjernen. Børnehuset BakkeToppen Vestergade 41 8464 Galten Tlf.: 8794 2990 E-Mail: dorte.holst.rafn@skanderborg.dk Hjemmeside:

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse

Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Historie 3 Idegrundlag 4 Bestyrelse 4 Institutionsbestyrelse 4 Forældrebestyrelsen 5 Ledelse 6 Børnenormering 6 Fysiske

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Personalepolitik. Aftalepapir mellem ledelse og medarbejdere. Møllen 2008-2009

Personalepolitik. Aftalepapir mellem ledelse og medarbejdere. Møllen 2008-2009 Personalepolitik Aftalepapir mellem ledelse og medarbejdere Møllen 2008-2009 Dette aftalesæt er gældende for de områder der ikke er beskrevet i kommunens overordnede personalepolitik og/eller som er debatteret

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn

Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn 2014. Revideret den 11.12.14 1 Kære forældre. Velkommen i Børnehuset Karla Grøn. Folderen er tænkt som praktiske oplysninger om

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere