SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne"

Transkript

1 SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne Århus Kommune Magistratens 2. Afdeling Maj 2001

2 SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne INDHOLD Side Forord... 1 Bebyggelsens placering... 2 Bebyggelsens udformning og fremtræden... 4 Skiltning... 6 Parkeringsarealer... 8 Grønne arealer, beplantning og hegning Flag Udstilling og oplag UDGIVER Århus Kommune Magistratens 2. Afdeling Maj 2001 FORFATTER Vejledningen er udarbejdet af en arbejdsgruppe i Magistratens 2. Afdeling i samarbejde med Århus Amt, Veje og Trafik LAYOUT OG FOTOS Stadsarkitektens Kontor TRYK Jydsk Centraltrykkeri A/S, Viby J. YDERLIGERE OPLYSNINGER Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Tlf Fax

3 FORORD De fleste folk er dagligt trafikanter, som oplever byen fra vejene. Trafikanterne kan til tider fokusere meget på myldretidernes trafikpres på byens indfaldsveje og større veje. Men som trafikant danner man sig også indtryk af byen. Det er fra indfaldsvejene, at man får det første indtryk af byen og dens liv. Århus Kommune ønsker at gøre sine indfaldsveje og større veje smukkere til glæde for byens gæster, erhvervsliv og beboere. Denne vejledning fokuserer på erhvervsområder langs vejene, idet erhvervsvirksomheder på mange strækninger præger bybilledet. Formålet med vejledningen er at give nogle retningslinier for erhvervsgrundene og erhvervsbebyggelserne, så vejene opleves som en større harmonisk helhed og af højere kvalitet på grund af den arkitektoniske og landskabelige udformning. Vejledningen omhandler retningslinier for bebyggelsens placering og udformning, skiltning, grønne arealer, beplantning m.v. Retningslinierne suppleres med fotos af gode eksempler på erhvervsbebyggelser i Århus, der kan være til inspiration for andre. Vejledningen er tænkt som grundlag for myndighedsbehandling af erhvervsprojekter langs indfaldsveje og større veje. Den kan også være grundlag for fastlæggelse af bestemmelser i lokalplaner. Indsatsen kan kun lykkes, hvis der eksisterer et samarbejde mellem private ejere af erhvervsgrunde, deres rådgivere og kommune. Vejledningen skal derfor ses som et grundlag for en dialog om at skabe en smukkere by og smukkere veje. Med venlig hilsen Hans Schiøtt Rådmand for Magistratens 2. Afdeling 1

4 BEBYGGELSENS PLACERING I erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje er bebyggelse normalt placeret i en vis afstand fra vejarealet. De nyere forstæder fremtræder bl.a. derfor med en åbenhed og uden den bymæssige karakter, som kendetegner tætbyen og de gamle forstæder. Erhvervsbygningernes placering og orientering forekommer ofte noget tilfældig. Når forarealerne ydermere bruges overdrevent til reklamer, udstillinger m.v., efterlades der et usammenhængende og kaotisk indtryk. Indfaldsvejene og de større veje er af vejmyndigheden normalt pålagt byggelinier i en afstand af meter fra vejmidte. Det betyder, at byggelinien normalt ligger m inde på nabogrundene, og at ny bebyggelse skal placeres bag denne linie. Etablering af faste genstande, såsom skilte, parkeringsarealer m.v., inden for byggelinien kræver, at en eventuel godkendelse heraf ledsages af vejmyndighedens krav om en fjernelsesklausul. Retningslinier På illustrationen overfor er vist et princip for bebyggelsens placering på grunden. Bebyggelsen skal opføres med udgangspunkt i facadelinie/bebyggelsesregulerende linie langs vejen. Bebyggelsen skal som udgangspunkt opføres med facadelinie parallelt med vejen for at skabe et roligt vejbillede. Væsentlige terræn- og landskabelige forhold eller vigtige sigtelinier i bylandskabet kan betinge en anden orientering af bebyggelsen. Mellem facadelinie og vejskel skal der etableres en grøn zone efter retningslinier som anført i de følgende afsnit. Det tilstræbes at give den grønne zone en bredde, der svarer til afstanden mellem vejskel og eksisterende vejbyggelinie, dog mindst 10 m. I erhvervsområder, der er omfattet af lokalplaner eller byplanvedtægter, kan der være en bestemmelse om, at bebyggelsen skal opføres i eller bag bebyggelsesregulerende linier. Det er målet at skabe mere veldefinerede gaderum langs indfaldsveje. Den bymæssige karakter bør styrkes med facadevirkning mod vejen og placering af bebyggelsen i bebyggelsesregulerende linier. Den bedste løsning er at tilstræbe en grøn zone på nabogrundens forarealer, så virksomhederne opleves som beliggende i parkagtige omgivelser mod vejen. 2

5 Facadegrund langs vej: Tegningen viser principper for bebyggelsens placering, grøn zone og udformning af udearealer med beplantning. 3

6 BEBYGGELSENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN Virksomheden, der har valgt en grund med facade til en af byens indfaldsveje eller større veje, har sandsynligvis efterspurgt en stor synlighed. Synlighed forpligter. Det er målet såvel ved nybyggeri som ved tilbygninger og løbende omdannelse at øge den arkitektoniske kvalitet i erhvervsområderne langs indfaldsvejene. Retningslinier Bebyggelsen skal ved sin udformning, proportioner, materialer og farver gives en ydre fremtræden, så der opnås en arkitektonisk god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Bebyggelse på hjørnegrunde ved væsentlige vejkryds må gerne gives en markant fremtræden ved udformning og valg af arkitektoniske løsninger. Eventuelt kan anbefales udarbejdelse af lokalplan, der muliggør en højere og mere fortættet bebyggelse for at markere et bymæssigt tyngdepunkt. Virksomhedens administration, udstilling, show-room, salgslokaler o.lign. orienteres mod vejen for at opnå optimal facadevirkning. Lager-, værksteds- og produktionslokaler kan placeres på grundens sekundære side. Bygning med en klar hovedform og farveholdning. God helhed mellem bebyggelse, terræn og omgivelser. Et erhvervsprojekt med høj arkitektonisk kvalitet. ( Spejlbuen, Brendstrupgårdsvej, Skejby) 4

7 Erhvervsbebyggelse beliggende i parklignende omgivelser - uden synlige skel mellem virksomheder og mod vej. Alle facader fremstår med god arkitektonisk behandling. (Rambøll, Olof Palmes Allé, Skejby) Produktionserhverv vil også fremstå synlige - med arkitektur af høj kvalitet. Mod vejen er der anlagt grøn zone med beplantning efter samlet plan. (Berendsen, Viborgvej, Tilst) 5

8 SKILTNING Skiltning er nødvendig for at finde vej og skal måske også kunne sælge. Men fra biler i høj fart er det kun muligt at læse ganske få og enkle budskaber. Skilte, firmanavne og reklamer langs vejene er ofte mere fremtrædende end bygninger. Overdreven brug af skiltning giver et kaotisk indtryk og medfører ofte endnu mere skiltning. Opstilling af skiltestandere og pyloner kræver byggetilladelse. Det er ønskeligt, at skiltes kvalitet prioriteres højere end deres kvantitet. Enkel skiltning, udformet og placeret med omhu på en bygning eller på en stander/pylon, kan give større indtryk af soliditet og tillid. Retningslinier Der kan højst opstilles 1 fritstående stander (i form af stander eller pylon) for hver virksomhed. Ingen stander må være højere end bebyggelsens facadehøjde mod vejen og ikke over 8,5 m. Bredden og dybden af standeren må maksimalt være 1 m. Standeren skal placeres minimum 5 m fra vejskel. Hvis der er flere virksomheder på en ejendom eller på en sidevej, kan der opsættes orienteringsskilte med en samordning af firmanavne/logoer. Skiltet må maksimalt have samme dimensioner som nævnt ovenfor. Placeringen må alene ske, hvor trafikken tillader det og med respekt for bestemmelser om oversigtsarealer. Skiltning på bygninger må alene ske på den lodrette facade og ikke over skæring mellem tag og facade. Skiltningen skal begrænses til firmaets navn og/eller logo, og dens udformning, størrelse, skrifttype og farve skal tilpasses bygningens arkitektur. Fritstående skiltning og skiltning på bygninger bør være uden belysning. Såfremt butikker har behov for belysning på skilte i vinterhalvåret, bør det kræves, at belysningen slukkes uden for butikkens åbningstid. Hvor skilte med belysning ønskes opsat i nærheden af signalregulerede kryds eller andre steder, hvor det kan virke distraherende på trafikanterne, skal godkendelse indhentes hos den pågældende vejmyndighed. Enkel skiltning med firmaets bomærke placeret på facaden. Skiltningen er fint indpasset og bliver en del af bebyggelsens arkitektur. (Minolta, Viborgvej, Tilst/Hasle) 6

9 Skilt af pylon-type med god design. Med bomærke på pylon og firmanavn indbygget i facaden har firmaet afleveret sit budskab enkelt og effektivt. (Peugeot, Hasselager Allé, Hasselager) Når der er flere virksomheder i et erhvervshus, kan firmanavne og -logoer med fordel samles på ét skilt, placeret ved indkørslen. ( Spejlbuen, Brendstrupgårdsvej, Skejby) 7

10 PARKERINGSAREALER Parkering mellem bygninger og vej frembyder sjældent et oplivende eller interessant billede. Specielt når der er tale om parkeringsørkener med store ensartede flader. Det er ønskeligt, at parkeringsarealer mellem bygninger og vej begrænses. Parkering bør danne en helhed med bygninger, indgang, grønne arealer og beplantning. Retningslinier Parkerings- og adgangsarealer på erhvervsejendomme skal placeres mindst 10 m fra vejskel og ikke på arealet mellem vej og byggelinier. Større parkeringsarealer bør visuelt opdeles i mindre enheder med beplantning og grønne rabatter. Parkerings- og adgangsarealer, der etableres mellem bygninger og vej, skal omkranses af klippede hække eller buskbeplantning. Stort parkeringsareal mellem vej og bebyggelse. Bredt grønt areal mod vej. Opdeling med grønne hække og beplantning, der om få år vil give en grøn og smuk parkering. (Merkantildata, Brendstrupgårdsvej, Skejby) 8

11 Virksomhed og parkeringsareal er meget tæt på vejen. Nyplantet bøgepur med opstammede lindetræer vil snart skabe en god løsning. (Idémøbler, Viborgvej, Tilst) Meget smuk parkeringsplads med grønne rum. Beplantning, belægninger og parkbelysning er af høj kvalitet. (Danmarks Radio, Gøteborg Allé, Christiansbjerg) 9

12 GRØNNE AREALER, BEPLANTNING OG HEGNING Forarealerne mod vejen tjener bl.a. til at give virksomhederne en god præsentation og synlighed. Når forarealerne disponeres som store, ensartede græsflader uden anden bevoksning, kan de virke ensformige og kedelige og lægge op til blandet udstilling og oplag. For megen og for tilfældig beplantning evt. med mangelfuld vedligehold kan sammen med skiltning, reklamer og hegning tage indblikket til byområdet og virksomhederne eller virke kaotisk. Det er ønskeligt, at forarealerne udnyttes og fremtræder med en god præsentation som en grøn, parkpræget zone med stor vægt på en god helhed med bebyggelse og øvrige omgivelser. Retningslinier Det tilstræbes at give forarealerne - den grønne zone - en bredde, der svarer til afstanden mellem vejskel og vejbyggelinie, dog mindst 10 m. I den grønne zone kan der opsættes skiltning og flag efter nærmere retningslinier, som anført i andre afsnit. Der kan herudover ikke etableres bygninger, parkering, oplag, udstilling eller lignende. Forarealet skal indrettes med et parkagtigt præg med græs og beplantning med god pleje og vedligeholdelse. Der skal tilstræbes en koordinering mellem nabogrunde, så der opnås en god helhed. Beplantningsplanen skal være i overensstemmelse med en overordnet plan, såfremt denne foreligger for den pågældende indfaldsvej eller vejstrækning. Såfremt vejmyndigheden kræver opsætning af hegn for at sikre adgangsbegrænsning mellem vejen og nabogrunde, skal hegnet skjules ved indbygning i hæk- eller buskbeplantning. Hegning med trådhegn, plankeværker og lignende bør kun opføres bag bebyggelsens facadelinie. Såfremt hegning er nødvendig af driftsmæssige årsager, skal hegnet begrønnes med klatrende planter eller buske. Trafikanter får oplevelse af at køre i en park. I vejens skillerabat er plantet allétræer. På grønne forarealer spredte træer og lunde. (Danmarks Radio, Gøteborg Allé, Christiansbjerg) 10

13 En trægruppe, indpasset i den grønne zone og efter samlet plan, giver bebyggelsen en grøn indramning. (Berendsen, Viborgvej, Tilst) På erhvervsgrunden, der har en meget lang facade mod vejen, er der plantet træer i grupper på 3 og med god indbyrdes afstand. Flot beplantning. (Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, Ringvej Syd, Holme) 11

14 FLAG Flagstænger og blafrende flag fanger opmærksomheden. Derfor er de opstillet. Men ligesom med skiltning og reklamer betyder en overdreven brug, at indtrykket bliver kaotisk og flimrende. Ofte ser man flag, slidte, falmede og i laser på grund af sol og vind. I blæst giver de støj, der kan genere nærliggende boligområder. Det er ønskeligt, at anvendelsen af flag reduceres eller helt undgås. Retningslinier Der må på hver ejendom maksimalt opstilles 3 flagstænger med en højde på maksimalt 10 m, opstillet på linie eller i gruppe med en indbyrdes afstand på maksimalt 5 m. Flagstænger skal placeres minimum 5 m fra vejskel. Alle flagstænger bør være med indvendig flagsnor for at undgå slagstøj. Belysning af flagstænger bør undgås. UDSTILLING OG OPLAG Arealerne mellem vej og bebyggelse ses ofte anvendt til udstilling af produkter, salgsvarer og reklamer eller til oplag. Det er ønskeligt, at udstilling alene sker indendørs eller i umiddelbar nærhed af bebyggelsen. Oplag må ikke være synligt fra vejen. Retningslinier Udstilling må ikke ske på forarealet - den grønne zone - men alene ved bebyggelsens facade eller bag denne og uden dominerende virkning. Oplag bør ikke finde sted mellem vej og bebyggelsen. Det skal ske indendørs eller i lukkede gårdrum bag bebyggelsens facadelinie. 12

15 Når virksomheden vælger flag for at synliggøre sig, må der højst være 3, samlet i en gruppe. (Martin, Olof Palmes Allé, Skejby) Flaggruppen er placeret rigtigt - foran bebyggelse og trukket tilbage på det grønne forareal. (Opel, Hasselager Allé, Hasselager) 13

... kommunen vil gerne hjælpe. Erhvervslivet har initiativet...

... kommunen vil gerne hjælpe. Erhvervslivet har initiativet... BY BEDRE Erhvervslivet har initiativet...... kommunen vil gerne hjælpe 2 Sonofon - et godt eksempel! Sonofon lægger vægt på at indpasse sig smukt i omgivelserne. Firmaet vil gerne have et godt forhold

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge

Læs mere

Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Forslag til lokalplan nr. 01-010-0005 Esbjerg By Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård November 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST STRUER KOMMUNE FEBRUAR 1999 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Byarkitektonisk vejledning. - retningslinier for skilte, facader og byinventar

Byarkitektonisk vejledning. - retningslinier for skilte, facader og byinventar Byarkitektonisk vejledning - retningslinier for skilte, facader og byinventar Forord Støvring Bymidte er i lokalplan nr. 147 defineret som byen omkring Hobrovej - fra Mosbæksallé i syd til Solparken i

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 925. Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side)

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 2.1.15 FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012

STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 2.1.15 FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 2.1.15 FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Godkendt af byrådet den. 26. maj 2004 Lokalplan 2.1.15 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANENS

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd

FREDERICIAKOMMUNE. Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 242 Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

FORSLAG BORTFALDET. Lokalplan 0211-42 Ved Palmeallé. Revideret forslag. - et bydelscenter. 23. juni 2010-8. juli 2010. Kolding Kommune 0211-42

FORSLAG BORTFALDET. Lokalplan 0211-42 Ved Palmeallé. Revideret forslag. - et bydelscenter. 23. juni 2010-8. juli 2010. Kolding Kommune 0211-42 Byggesag Byggesag Byggesag KOV0_Våben_Rød Lokalplan 0211-42 Ved Palmeallé 0211-42 - et bydelscenter FORSLAG BORTFALDET Revideret forslag 23. juni 2010-8. juli 2010 Lokalplan 0211-42 Kolding Kommune Lokalplan

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 881 Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager Marts 211 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager

Læs mere

Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune

Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune Forslag Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere