Forord Introduktion til kommunikationspolitikker... 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord... 9. 1. Introduktion til kommunikationspolitikker... 13"

Transkript

1 Indhold Forord Introduktion til kommunikationspolitikker Vi lever i en brydningstid men revolutionen er aflyst Kært barn har mange navne Buzzwords og begreber Bogens opbygning Kommunikationspolitikker teoretisk set Organisationskommunikation Kommunikationselefanten en metafor om mangfoldigheden De syv metaforer Bag om metaforerne Det systemiske univers Moderne organisationer og værdistyring Den diskursive praksis Værdibaseret ledelse Idealernes holdeplads Goretex ledelse Forandring i organisationer og forandringskommunikation Den systemiske forandring Den kollektive læreproces Den involverende forandringskommunikation

2 Kommunikationspolitikker i praksis Fra hyldesucces til styringsdokument En kommunika... hvad for én? Fase 1: formålet med en kommunikationspolitik Derfor fordelene ved en kommunikationspolitik Ups utilsigtede effekter ved en kommunikationspolitik Billeder på kommunikationspolitikker Skal skal ikke Fase 2: opstarten på arbejdet med en kommunikationspolitik Værktøjer til forankring Den kollektive læreproces sættes i gang Fase 3: udarbejdelsen af kommunikationspolitikken Politikker i organisationer Hvad indeholder en kommunikationspolitik? Hvad bør en kommunikationspolitik indeholde? Kommunikationspolitikken som formidlingsprodukt oversigt og anbefalinger Fase 4: inden kommunikationspolitikken offentliggøres Måling og evaluering af kommunikationspolitikken Sikkerhedstjek af kommunikationspolitikken hvad har andre gjort? Den lokale myndighed Helsingør Kommune Medlemsorganisationen Bibliotekarforbundet Den industrielle virksomhed Danisco Den regionale myndighed Vejle Amt Fase 5: præsentation af kommunikationspolitikken og den videre forankring i organisationen Fase 6: næste generation af kommunikationspolitikken

3 gode råd i arbejdet med en kommunikationspolitik Gode råd til fase 1: formålet med en kommunikationspolitik Gode råd til fase 2: opstarten på arbejdet med en kommunikationspolitik Gode råd til fase 3: udarbejdelsen af kommunikationspolitikken Gode råd til fase 4: inden kommunikationspolitikken offentliggøres Gode råd til fase 5: præsentation af kommunikationspolitikken og den videre forankring i organisationen Gode råd til fase 6: næste generation af kommunikationspolitikken Kommunikationspolitikken i Københavns Kommune en case Fase 1: formålet med Københavns Kommunes kommunikationspolitik Fase 2: opstarten på arbejdet med Københavns Kommunes kommunikationspolitik. 160 Fase 3: udarbejdelsen af Københavns Kommunes kommunikationspolitik Fase 4: inden kommunikationspolitikken offentliggøres Fase 5: præsentation af politikken og den videre forankring i Københavns Kommune 170 Fase 6: næste generation af Københavns Kommunes Kommunikationspolitik Teorien på arbejde Kommunikationspolitikker en oversigt Litteraturliste Om forfatterne

4 Forord Flere og flere organisationer vælger at bruge tid, penge og kræfter på at udarbejde en kommunikationspolitik. Det sker i håb om, at kommunikationen i organisationen bliver forbedret, og at kommunikation kan understøtte organisationens mål, og ikke mindst sker det for at signalere, at kommunikation er et område, der tages alvorligt. Men på trods af det stigende antal kommunikationspolitikker findes der kun sparsom og spredt teori og litteratur på området. Kommunikationspolitikker er praktisk talt et ubeskrevet blad inden for organisationskommunikation, og det vil vi rette op på med denne bog, som handler om kommunikationspolitikker og om den kontekst, som kommunikationspolitikken skal forankres i: organisationen. Det er kendetegnende for den sparsomme litteratur, der findes, at den udelukkende handler om selve produktet kommunikationspolitikken og hvordan den er udformet og formuleret. Selvom målet altid er at få lavet en velformuleret kommunikationspolitik, er selv den bedst formulerede kommunikationspolitik ligegyldig, hvis ikke den bliver brugt. En faktor, som en kommunikationsafdeling nemt kan glemme i fokuseringen på det færdige produkt. En kommunikationspolitik er også ligegyldig, hvis ikke den formår at formidle og fortolke de fine ord eller simpelthen ikke kan bestå banalitetstesten. Hvad betyder det i praksis, når der står i en kommunikationspolitik, at organisationen skal være troværdig og ærlig? For hvilken organisation har et ønske om at være utroværdig og uærlig? I denne bog har vi derfor et helhedsorienteret og funktionelt syn på kommunikationspolitikker, hvor konteksten og processen er ligeværdige i forhold til produktet. Formålet med bogen er således at give en teoretisk og praktisk forståelse for kommunikationspolitikker en forståelse, der bygger på den systemiske tankegang. Det er vores håb, 9

5 at bogen vil være en hjælp i arbejdet med en kommunikationspolitik. Ikke forstået på den måde, at bogen indeholder en skudsikker universalløsning på, hvordan en kommunikationspolitik skal skrues sammen. En sådan universalløsning findes nemlig ikke. I stedet er det vores intention at give forslag til hvilke overvejelser, der er vigtige at gøre sig i forbindelse med udarbejdelsen af kommunikationspolitikken, kommunikationspolitikken som produkt og den efterfølgende forankring af politikken. Det er også vores håb, at bogen vil være et vigtigt og brugbart indlæg i debatten om kommunikationspolitikkers formål, indhold og forankring. Kommunikationspolitikker fra hyldesucces til styringsdokument indgår i serien Den kommunikerende organisation og henvender sig hovedsageligt til studerende og undervisere ved de højere læreanstalter samt praktikere, der beskæftiger sig med professionel kommunikation: informationsmedarbejdere, kommunikationskonsulenter, pressekoordinatorer m.fl. Men det kan også være HR-medarbejdere, ledere eller andre medarbejdere, der generelt interesserer sig for organisationskommunikation. En af bogens pointer er netop, at en kommunikationspolitik vedrører alle i organisationen. Bogen henvender sig desuden både til de organisationer, som allerede har en kommunikationspolitik og til dem, der overvejer at udarbejde en. Ligesom de fleste kommunikationspolitikker er denne bog også resultatet af en lang proces, hvor vi har haft mange gode rådgivere. Vi vil først og fremmest gerne takke vores redaktører Henrik Schjerning og Helle Petersen for en helhjertet opbakning til projektet en opbakning, som altid har været en god og fremadrettet kombination af krav, kritik og gode ideer. Vi vil også gerne takke Pelle Carlo Nilsson fra Nordisk Kommunikation for viden og anekdoter fra praksis, som har tilført bogen flere nuancer. Denne bog var heller ikke mulig uden et meget åbent og positivt samarbejde med Københavns Kommune, specielt vil vi fremhæve vores kontaktpersoner i Kontoret for Information og Kommunikation: Charlotte Hauerslev, Trine Touborg Runesen og Jan Horskjær. Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en tak til de alle de mennesker, som har støttet projektet i hele forløbet, specielt Marianne Fredvig Beck. Bogen har sin egen hjemmeside, hvor der findes mere materiale 10

6 om kommunikationspolitikker. Klik ind på God fornøjelse! Jacob Jørgensen og Stine Windfeld København, november

7 1. Introduktion til kommunikationspolitikker Vi lever i en brydningstid men revolutionen er aflyst For de fleste organisationer er forandring blevet et grundlæggende vilkår, fordi organisationerne hele tiden skal tilpasse sig det hurtigt udviklende videnssamfund. I denne proces giver mange organisationer udtryk for, at de vil bevæge sig fra hierarkisk opbyggede strukturer med regler og kontrol hen imod løsere strukturer med uddelegering af ansvar og beslutninger. Men på trods af, at organisationerne giver udtryk for at ville nedbryde hierarkiet og give medarbejderne mere indflydelse, ser det reelle billede ganske anderledes ud. Det viser bl.a. undersøgelsen Det danske ledelsesbarometer (Handelshøjskolen i Århus, 2000), som blev gennemført af Ledernes Hovedorganisation og Handelshøjskolen i Århus. Ifølge denne undersøgelse lever de traditionelle organisationsformer i bedste velgående både inden for det private erhvervsliv og inden for det offentlige. Hierarkiet hersker stadig, hvilket kan ses ved, at der ikke er blevet færre ledelsesniveauer i organisationerne tværtimod. Omvendt tegner ledelsesbarometret også et billede af, at der i de hierarkiske strukturer arbejdes med fx selvstyrende grupper som én måde til at give medarbejderne mere indflydelse på deres arbejdsopgaver. Det er med andre ord kun små ændringer, som gradvist bliver tilpasset den eksisterende organisationsstruktur. Mange organisationer har eksempelvis valgt at formulere et værdigrundlag, der skal være en overordnet rettesnor for medarbejderne, som de skal leve op til og handle efter. Et værdigrundlag er et styringsdokument, der ideelt set skal erstatte hierarki, regler og kon- 13

8 trol. Idéen bag værdistyring er at sætte de menneskelige ressourcer i højsædet og dermed skabe de bedste betingelser for at generere ny viden i organisationen. Det vigtigste konkurrenceparameter for organisationer i dag er viden, og organisationernes succes og overlevelse afhænger af, hvor god organisationen er til at skabe fælles viden og til at få spredt den enkelte medarbejders viden. Dermed bliver kommunikation altafgørende i organisationen en lærende organisation er en kommunikerende organisation. Det er i kommunikationen, at ny viden opstår og bliver givet videre til andre medarbejdere. Desuden er kommunikationen det element, som skaber sammenhæng i de nye organisationsformers løsere strukturer med fx selvstyrende grupper. Kært barn har mange navne Med den gradvise udvikling mod nye organisationsformer er kommunikation således for alvor ved at komme på dagsordenen, og derfor får flere og flere organisationer en kommunikationspolitik. Kommunikationspolitikker er et kært barn med mange navne som informationspolitikker, kommunikationsstrategier, handlingsplaner for kommunikation, åbenhedspolitikker, medlemsstrategier, politik for borgerkontakt osv. Politikker i sig selv er et velkendt fænomen i organisationer, fx har personalepolitikker eksisteret i mange år, men det nye er, at man ved hjælp af et velkendt redskab (politik) forsøger at forbedre et nyt fokusområde (kommunikation). En kommunikationspolitik er en nedskreven manifestation af, hvordan kommunikationen skal fungere både eksternt og internt (Helder m.fl., 2002:18). I kommunikationspolitikken udtrykkes organisationens holdninger til, hvordan medarbejderne skal kommunikere med hinanden og med omverdenen. En kommunikationspolitik kan være et redskab til at forbedre kommunikationen i organisationen og være med til at sikre, at man i større organisationer tager udgangspunkt i en fælles begrebsverden, som er formuleret i politikken. 14

9 Formålet med en kommunikationspolitik er at integrere mange af disse områder, så organisationen får en mere konsistent kommunikation. Der er således tale om en kommunikationspolitik, hvis politikken indeholder adskillige af områderne i illustrationen, og hvis der er tale om en samtænkning af områderne. Vi vil fx ikke betragte en enkeltstående sprogpolitik som en kommunikationspolitik, selvom sprogpolitikken i sig selv kan være vigtig nok. I bogen vil vi derfor primært beskæftige os med den type kommunikationspolitikker, som fokuserer på hele organisationens kommunikation både i forhold til principper og til kommunikation i hverdagen. Kort sagt kommunikationspolitikker der samler, koordinerer og udvikler organisationen og dens samlede kommunikation. Men en ting er at have en kommunikationspolitik, der viser, at man har en holdning til kommunikationen i organisationen, noget ganske andet er at efterleve politikken og forankre den i organisationen. Der er ingen grund til at have en kommunikationspolitik, som bare står og samler støv på hylden, fordi den er ude af trit med virkeligheden i organisationen. Den skal tages ned fra hylden og bruges i dagligdagen, ellers er den spild af arbejde og fremstår kun som tomme ord og floskler en hyldesucces. Spørgsmålet er, hvordan man undgår dette, hvordan man får gjort kommunikationspolitikken til en 15

10 del af dagligdagen. Hvilke krav stiller det fx til udformningen af selve politikken? Hvordan skal hele processen forløbe for, at kommunikationspolitikken bliver omsat til konkrete handlemåder hos såvel lederne som medarbejderne? For som Jesper Højberg, direktør for kommunikationsbureauet Advice, gør opmærksom på: At udarbejde en kommunikationspolitik må aldrig blive en akademisk øvelse uden ejerskab. Jo mere man selv har været med til at skabe politikken, jo mere er man indstillet på at udføre den. Rigtig, rigtig mange er blevet til en søndag eftermiddag, og er ikke ejet af andre end selve afdelingen og chefen. (Kommunikatøren nr. 4, 2002:8) En kommunikationspolitik er og bør være afhængig af den organisation, som den skal fungere i, og ikke mindst af den forandringsproces, som skal gøre politikken til en del af organisationen. En kommunikationspolitiks udformning afhænger derudover også af, hvordan man definerer og forstår organisationskommunikation. Altså om kommunikationspolitikken fx skal fokusere på medarbejderdialog, internet eller information til eksterne interessenter. Derfor er der fire sammenhængende nøglebegreber i denne bog: organisationskommunikation, organisationer, forandring og kommunikationspolitikker, som beskrevet i denne model: 16

11 Buzzwords og begreber Præcis som kommunikationspolitikker har mange betegnelser, findes der også mange og tildels overlappende begreber inden for arbejdet med kommunikationspolitikker. Derfor er det vigtigt at skelne imellem disse begreber: Visioner Visioner i organisationer er en retningsgiver for, hvor organisationen rent overordnet ønsker at bevæge sig hen og en retningsgiver for formålet med alle virksomhedens anstrengelser. Visioner er med til at fortælle en historie og opbygge idealer om hvilken fremtidig type organisation, der står på ønskesedlen hos fx ledelsen. Formålet med visioner er at skabe fælles mentale billeder hos modtager og afsender. Værdier Mange organisationer arbejder i dag med værdier fx ved at have et værdigrundlag og værdibaseret ledelse. Værdier er overbevisninger med et ideologisk islæt, hvilket betyder, at værdier er noget, man stræber efter, men ikke nødvendigvis kan leve op til hele tiden. Værdier indeholder et moralsk aspekt, og de er bestemmende for, hvad der er rigtigt og forkert, godt og dårligt i en organisation (Fly m.fl., 2000:172). En organisationsværdi kan betegnes som en nedskreven, ønsket organisationsdiskurs, som indgår naturligt i organisationens selvforståelse og derfor danner basis for alle væsentlige beslutninger. Principper Principper er en tand mere konkrete end værdier, men bruges ofte overlappende. Et kommunikationsprincip kan fx være: Tal til alle, og ingen hører, tal til få og alle hører, der beskriver en grundlæggende, konkret logik, som kan fungere som basis for beslutninger på enkeltområder, i dette tilfælde kommunikationskanaler. En værdi med det samme indhold kunne fx være: Dialog skaber udvikling. 17

12 Mål Mål er de konkrete områder, som medarbejderne i organisationen skal arbejde hen imod og opfylde. For at finde ud af, om man lever op til målene i organisationen, skal de være så konkrete og præcist formulerede, at de faktisk er målbare og kan fungere som tjekpunkter. Mål kan betegnes som konkrete oversættelser af visionerne, værdierne og principperne i organisationen og dermed være en beskrivelse af, hvordan man lever op til de pågældende værdier og visioner. Strategi I en strategi udtænker initiativtagerne i en organisation, hvilken proces de vil igangsætte for at nå de opstillede mål. Hvordan vil de benytte de muligheder, der er i organisationen, til at opfylde målene? At være strategisk er at idéudvikle i forhold til, hvordan man kan gennemføre de mål, man har sat sig. En strategi kan både være skjult og offentlig. Der vil fx altid være en skjult strategi i en kommunikationspolitik, hvor initiativtagerne overvejer og planlægger, hvordan processen skal forløbe for at få det bedste resultat, uden at denne strategi dog offentliggøres. Som en del af arbejdet med kommunikationspolitikken kan der også være en offentlig strategi, hvor initiativtagerne åbent fortæller om processen. Handlingsplan En handlingsplan er et decideret arbejdsredskab og er således mere konkret end en strategi. I handlingsplanen planlægges og beskrives det, hvordan målene bliver nået, og ikke mindst hvornår de bliver nået. Politik En politik i en organisation guider en ansat i, hvordan vedkommende skal træffe valg og handle. Politikker kan have meget forskellige udtryk og formål og er således ikke nødvendigvis en organisationslov, selvom der ofte vil være elementer med lovpræg. Det er karakteristisk for en politik, at den kan indeholde alle de begreber, som er beskrevet her fra visioner til handlingsplaner. Læs mere om begrebet organisationspolitik på side

13 Viden Der er flere forskellige former for viden: eksplicit, implicit og tavs viden. Denne inddeling af viden implicerer, at viden er personbåren, og at der findes viden, som er forholdsvis let at fortælle til andre og viden, som ikke kan gives videre i hvert fald ikke skriftligt. Dialog Den gængse opfattelse af ordet dialog er en samtale, og dialog er tovejskommunikation. Dialog er en udveksling af meninger, men ikke på den måde, at nogen skal overbevises. Dialogen skal i stedet gøre parterne klogere på hinanden, uden at de nødvendigvis er enige. Dialogen kan føre til udvikling, hvor der opstår en fælles forståelse og accept af den andens synspunkter og handlemåder. Bogens opbygning Bogen er opdelt i to dele. I første del Kommunikationspolitikker teoretisk set analyserer vi områderne organisationskommunikation, den systemiske tankegang, moderne organisationer og værdistyring samt forandring i organisationer og forandringskommunikation. Disse nøglebegreber er væsentlige i forståelsen af kommunikationspolitikker og fungerer som en teoretisk ramme for bogens anden del: Kommunikationspolitikker i praksis. Den praktiske del er bygget op omkring faserne i udarbejdelsen af en kommunikationspolitik fra de første overvejelser til forankringen af politikken og næste generation. For at illustrere de teoretiske pointer indgår der mange konkrete eksempler, som sammen med forskellige værktøjer kan være en hjælp i arbejdet med en kommunikationspolitik. Sidst, men ikke mindst, er der en case om Københavns Kommune, som viser, hvordan en organisation arbejder med en kommunikationspolitik i praksis. Praksis og teori er således vævet tæt sammen i denne bog, og læseren bliver guidet igennem alle teoretiske og praktiske aspekter i arbejdet med en kommunikationspolitik. 19

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik Politikker Psykiatri GOD KOMMUNIKATION I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik FORORD I Region Hovedstadens Psykiatri er kommunikation et særligt indsatsområde. God kommunikation understøtter

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

God. Kommunikation i DF. Vejen til: Mening Ejerskab Motivation Rekruttering

God. Kommunikation i DF. Vejen til: Mening Ejerskab Motivation Rekruttering God Kommunikation i DF Vejen til: Mening Ejerskab Motivation Rekruttering Klaus Frejo Cand. Scient. Adm. Aalborg Universitet 1997 Sportschef Viborg Sport 1997 2003 Direktør Viborg Golfklub 2003 2008 Udviklingskonsulent

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Udviklingssamtaler som strategisk ledelsesværktøj

Udviklingssamtaler som strategisk ledelsesværktøj Udviklingssamtaler som strategisk ledelsesværktøj Af Jesper Loehr-Petersen, administrerende direktør og partner i MacMann Berg. Maj 2013 At holde medarbejderudviklingssamtaler, MUS, er en ressourcemæssig

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

AT ARBEJDE MED KOMMUNIKATION

AT ARBEJDE MED KOMMUNIKATION Indhold Forord.................................... 13 Del 1 AT ARBEJDE MED KOMMUNIKATION 1.1 Rådgiver, håndværker og alt-mulig-m/k............. 17 Del 2 TRIN FOR TRIN PRAKTISK KOMMUNIKATION 2.1 Strategisk

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel

Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel 23. Maj 2014 Søren Obed Madsen som.om@cbs.dk Dagsorden Oversættelsesteori Hvordan læses strategier? Hvordan oversættes strategier? Hvad er

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Kære leder kommunikér!

Kære leder kommunikér! 2. Årgang 8. Udgave 1. Årgang 1. nummer NYT LEDERFORUM I UCL 1. ÅRGANG 2. NUMMER 14. september 2011 I dette nummer 1 Kære leder kommunikér! 2 Forandringskommunikation 3 Hvad siger medarbejderne til forandring?

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? Der kommunikeres meget i det offentlige. Der er love og regler for hvad der skal siges til offentligheden i hvilke situationer. Der er lokalplaner,

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Troværdighed kommer indefra!

Troværdighed kommer indefra! Helle Bertram Troværdighed kommer indefra! Sådan skaber du troværdighed i professionel kommunikation Handelshøjskolens Forlag Helle Bertram Troværdighed kommer indefra! Sådan skaber du troværdighed i professionel

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdigrundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

KOGEBOG TIL VÆRDIBASERET PLANLÆGNING

KOGEBOG TIL VÆRDIBASERET PLANLÆGNING KOGEBOG TIL VÆRDIBASERET PLANLÆGNING Nyp workshop, byplanmødet 2012 Red. af Ane Rottbøll Jørgensen, Lise Juul Madsen & Louise von Müllen Netværk af Yngre Planlæggere & Redaktørerne, 2013 Udgivet af Netværk

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere