Mødereferat. Mødedato 18. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Mødedato 18. marts 2015"

Transkript

1 Mødereferat Mødedato 18. marts 2015 Arbejdsmiljørådets sekretariat 25. marts 2015 Ref. Sekretariatet J.nr Deltagere Afbud Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) Landbrug & Fødevarer: Charlotte Drachmann Jørgensen FA: Hans Jørgen Steffensen Lederne: Lars Andersen KL og Danske Regioner: Preben Meier Pedersen (KL), Malene Vestergaard Sørensen (Danske Regioner) Moderniseringsstyrelsen: Ida Krarup LO: Signe Kofoed, Mette Kindberg (HK), Ulrik Spannow (BAT-kartellet), Ulla Sørensen (3F), Heidi Søsted (Serviceforbundet) FTF: Lisbeth Kjersgård Akademikerne: Lars Qvistgaard NFA: Inger Schaumburg Arbejdstilsynet: Peter Vesterheden, Nanna Møller Departementet: Annemette Juul Jørgensen Arbejdsskadestyrelsen: Jesper Hartvig Pedersen Sekretariatet: Marianne Ho, Evy Martinussen, Allan Snitker, Line Folke, Nanna Haderup Barndorff Rikke Bregendal Ørum (Dansk Erhverv Arbejdsgiver) Lizette Risgaard (LO) Steffen Hansen (Dansk Metal) Inger Bolwinkel (FOA) Jan Kahr Frederiksen (FTF) Malene Salskov Amby (Akademikerne) Kåre Geil (SUM) Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. december Meddelelser 4. Udvidet orientering vedr. klagesystemet på arbejdsmiljøområdet 5. Seneste forskning inden for psykisk arbejdsmiljø 6. Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø 7. Godkendelse af prioritering af rådets aktiviteter i Midtvejsevaluering af 2020-målene 9. Godkendelse af rammer for uddeling af ArbejdsmiljøPrisen Godkendelse af første indstilling fra regeludvalget om forskellige regler om stoffer og materialer Side 1/9

2 11. Udpegning af repræsentanter til udarbejdelse af pjece om seksuel chikane 12. Eventuelt B-punkter: Sager af driftsmæssig karakter 13. Samlet cover for B-punkter med materiale fra FU-møderne 14. januar og 23. februar 2015 a) Opfølgning på ArbejdsmiljøPrisen 2014 b) Rapport om arbejdsulykker c) Evaluering af EU-arbejdsmiljøugen 2014 d) Folkemøde på Bornholm Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. december 2014 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 3. Meddelelser Formanden meddelte, at: Rådets deltagelse ved Folkemødet 2015 er på dagsordenen som B-punkt. Formanden supplerede mødematerialet med en status på, hvad der er sket siden sagen blev behandlet i FU i januar. Herunder, at der planlægges to konkrete arrangementer, hvor rådet vil være vært i Arbejdsmiljøloungen. Formanden bemærkede, at det første arrangement er det, som er skitseret i sagen fra FU-mødet. Det drejer sig om en præsentation af en række konkrete arbejdsmiljøproblemer med udgangspunkt i Bornholms Hospital som case. Det er tænkt, at casen skal danne baggrund for en debat, der sætter fokus på generelle arbejdsmiljøspørgsmål. Planlægningen af dette arrangement er allerede godt i gang. Formanden oplyste, at departementet har udtryk ønske om, at ministerens deltagelse ved Folkemødet blandt andet kunne ske i regi af Arbejdsmiljøloungen med Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet som arrangører. Sekretariatet har i den forbindelse været i dialog med Arbejdstilsynet vedr. et arrangement, hvor emnet er seniorer, og hvor beskæftigelsesministeren deltager. Formanden bemærkede i den forbindelse, at ministeren tidligere har meddelt, at der vil blive nedsat en tænke-tank vedrørende seniorer. De nærmere detaljer er endnu ikke på plads, men forventningen er, at arrangementet tilrettelægges med ministeren i rollen som vært eller ordstyrer, og at han er lyttende i forhold til input fra øvrige deltagere. Arbejdsmiljørådet forventes også at få en rolle. I FU var der enighed om at støtte op om begge arrangementer. Med det sidstnævnte arrangement kan det være relativt sikkert at få ministeren ind i Arbejdsmiljøloungen. Og ved at planlægge et andet arrangement, der er uafhængig af ministerens deltagelse, sikrer vi, at rådet kan gennemføre mindst ét arrangement til Folkemødet, selv hvis aftalen med ministeren ikke bliver til noget. Et arrangement uafhængigt af ministerens deltagelse var et ønske, som rådet fremsatte sidst sagen blev behandlet i rådssammenhæng. Sekretariatet arbejder derfor videre med begge arrangementer. Side 2/9

3 På mødet i Forretningsudvalget i januar tog FU stilling i en sag om rådets kommende rapport om arbejdsulykker. Formanden bemærkede, at sagen er på dagsordenen som B-punkt. Heraf fremgår det, at Forretningsudvalget besluttede at nedsætte en lille og hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skal bidrage til at kvalificere indholdet i oplægget til rapporten. Arbejdsgruppen vil også komme med forslag til hvem, der skal bidrage med artikler til rapporten. Arbejdsgruppen består af seks personer, udpeget af rådet, tre fra hver side. Desuden deltager Arbejdstilsynet med to personer. Der er planlagt to møder i arbejdsgruppen. Det første møde er den 19. marts 2015 og det andet er medio april. Det er forventningen, at arbejdsgruppen efter de to møder kan fremlægge forslag til en endelig opgavebeskrivelse for rapportens indhold samt forslag til bidragydere til rapporten. Formanden bemærkede, at forslaget formentlig vil kunne behandles på rådsmødet den 16. juni KL spurgte Arbejdstilsynet, hvilke overvejelser der er gjort om opfølgning på den nylige ændring af arbejdsmiljøloven vedrørende risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. KL bemærkede, at det af lovændringen fremgår, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler for en eller flere af bestemmelserne i arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet bemærkede, at det forventes, at reglerne udmøntes gennem en bekendtgørelse, og at der i den forbindelse vil blive nedsat regeludvalg. FA spurgte i forbindelse med gældende retstilling om, hvorvidt den endnu forestående udmøntning betyder, at Arbejdstilsynet ikke vil afgive påbud. Dette blev bekræftet af Arbejdstilsynet. 4. Udvidet orientering vedr. klagesystemet på arbejdsmiljøområdet Formanden bemærkede, at rådet ved drøftelsen i efteråret 2014 af Arbejdstilsynets redegørelse for klagesager havde besluttet at afholde en udvidet orientering om klagesystemet på arbejdsmiljøområdet og herunder invitere Arbejdsmiljøklagenævnets formand og AT til at holde oplæg. Formanden bød herefter velkommen til formand Lisbet Jensen, Arbejdsmiljøklagenævnet og kontorchef Jeanne Borgqvist, Arbejdstilsynet. Oplæggene refereres ikke, men PowerPoint-præsentationer fra begge oplæg udsendes sammen med referatet og lægges på rådets extranet. Hovedpointer fra rådets bemærkninger til oplæggene: Lederne bemærkede, at det samlede antal klagesager på i alt 2 % ikke var voldsomt, og påpegede, at mange omgørelser også skal ses i lyset af, at det typisk er tvivlssager og de komplicerede sager, der påklages. Side 3/9

4 Lederne pegede endvidere på, at der var en række eksempler, hvor der har været mange klagesager på et givent område fx autobranchen og EGA. Her har det været nyttigt, at der er blevet forhandlet nogle aftaler om retningslinjer og udarbejdet brancherettede vejledninger, hvilket har medvirket til at reducere antallet af klagesager. DA kvitterede for, at AT s praksis har udviklet sig meget positivt. DA understregede samtidig vigtigheden af, at der er et vedvarende fokus på udviklingen, herunder teknologisk og samfundsmæssigt, og var enig med Lederne i, at partssystemet kan medvirke til at opnå enighed om retningslinjer og beskrive gode løsninger for praksis. KL kvitterede for oplæggene, og fandt det nyttigt at få et fælles indblik i klagesystemet. KL henviste til, at kun ca. 1/3 af sagerne var under 1 år gamle regnet fra AT s første afgørelse. KL pegede på, at det for virksomhederne, ud over saglige og fagligt forsvarlige afgørelser, også er af afgørende betydning at få en hurtig afgørelse, så remonstrationsperioden og sagsbehandlingstiden i Arbejdsmiljøklagenævnet ikke bliver så lang. LO kvitterede ligeledes for oplæggene og fandt det nyttigt med en fælles forståelse af klagesystemet. LO fandt det vigtigt, at der er fokus på omgørelsesprocenten og fandt det positivt, at der gøres en særlig indsats i AT. Lisbet Jensen medgav, at der har været for lange sagsbehandlingstider i klagenævnet, men henviste samtidig til, at det er et ressourcespørgsmål, og at der er fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden. Lisbet Jensen vurderede det ikke realistisk at komme meget længere ned end en sagsbehandlingstid på ca. 4 måneder. AT oplyste, at der er tilsvarende fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden i AT og bekræftede, at der fx på området med risiko for røverier havde været et stort antal klagesager, men at der kunne konstateres en nedgang efter, at der var kommet en vejledning på området. AT oplyste endvidere, at der er løbende fokus på, om der er kritiske områder, hvor der er behov for at tage problemstillinger op og fx få udarbejdet en branchevejledning. Formanden takkede for de to oplæg og de faldne bemærkninger. 5. Seneste forskning inden for psykisk arbejdsmiljø Formanden bød velkommen til professor Reiner Rugulies, NFA, som holdt et oplæg med titlen Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred. Hvad er evidensen? Oplægget satte fokus på den mulige sammenhæng mellem psykosocialt arbejdsmiljø og fysisk helbred. På det område har flere studier vist, at der er sammenhæng mellem negative psykosociale faktorer på arbejdspladsen og øget risiko for dårligere fysisk helbred. Desuden tyder forskning på, at denne sammenhæng er stærkere for personer med lav socioøkonomisk status. Imidlertid er resultaterne forbundet med både usikkerhed og manglende viden, hvorfor det er nødvendigt med yderligere forskning og bedre og mere omfattende forskningsdesign. Side 4/9

5 BAT-kartellet spurgte, hvorvidt den usikkerhed, som resultaterne er behæftede med, betyder, at vi ikke kan forebygge, fordi vi ikke ved nok? Hertil bemærkede Reiner Rugulies, at forskning altid vil være behæftet med usikkerhed, og at det må være en politisk beslutning, om man vil agere på baggrund af de forskningsresultater, der bliver fremlagt. FTF bemærkede, at det var påfaldende, at forskningsresultaterne ikke pegede på ledelseskvalitet som en betydningsfuld faktor i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. FTF spurgte, om ledelseskvaliteten kunne være en underliggende faktor, der påvirker nogle af de andre faktorer, som forskningen beskæftiger sig med. Reiner Rugulies bekræftede, at alle de psykosociale faktorer hænger sammen i en eller anden grad, og at det ikke kan udelukkes, at ledelse er en central faktor. Reiner Rugulies oplyste, at man fremadrettet vil teste nogle nye spørgsmål, som måske bedre kan belyse denne sammenhæng. Oplægget i sin helhed udsendes sammen med referatet og lægges på rådets extranet. Formanden takkede for oplægget. 6. Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø AT orienterede om Rigsrevisionens beretning. Dertil bemærkede AT, at de i tilsynet havde haft et tæt samarbejde med Rigsrevisionen i forbindelse med revisionens undersøgelse, for at give Rigsrevisorerne indblik i AT s tilsynsindsats. AT bemærkede, at Rigsrevisorerne har fundet det Ikke tilfredsstillende, at AT s muligheder for at føre tilsyn er afgrænset af anbefalingerne fra Metodeudvalget udarbejdet i 1995, og at Beskæftigelsesministeriet ikke har evalueret om partsaftaler og certificeringsordninger bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø. Derudover anbefaler Rigsrevisionen, at AT fastsætter mål for de umiddelbare effekter af sin indsats, og det vurderes, at tilsynet i større udstrækning gør brug af skriftlige datakilder. AT viste forståelse for brugen af mere skriftligt data, men udtrykte også en bekymring for at en diskussion om data ville komme til at fylde for meget. På samme måde er der bekymring for, at de fastsatte mål vil være for konkrete og uhensigtsmæssige for indsatsen. AT oplyste, at man i tilsynet betragter Rigsrevisionens beretning som et samlet grundlag for at blive klogere på egen tilsynsvirksomhed. Formanden bemærkede, at beskæftigelsesministeren nu har to måneder til at svare på rigsrevisorernes beretning. FTF henviste til, at beskæftigelsesministeren har udtalt, at han vil inddrage parterne og lagde vægt på, at det er vigtigt at få en bred partsdrøftelse. LO bemærkede vigtigheden af, at man sætter en god proces i gang, og at der kan være god mening i at se på Metodeudvalgets anbefalinger efter 20 år. LO opfordrede derudover til at bruge efterårets temadrøftelse om psykisk arbejdsmiljø til at diskutere, hvordan rådet skal Side 5/9

6 arbejde videre med området, idet beskæftigelsesministeren da vil have afgivet sit svar til beretning. AT oplyste, at Rigsrevisionen vil følge op på sin undersøgelse igen i DA fandt det vigtigt, at beskæftigelsesministerens svar får form af et processvar, da det er vigtigt at give parterne mulighed for at tale sig ind på hinanden. DA henviste til, at de oprindelige drøftelser om Metodeudvalget stod på over en længere periode, og at det ikke kan forventes, at der vil være gennemført ændringer af tilsynets afgrænsninger, som det er muligt at måle effekter på i KL henviste til, at Rigs- og Statsrevisorernes kritik ikke er relateret til Metodeudvalgets anbefalinger men til det forhold, at anbefalingerne ikke er blevet vurderet siden AT bemærkede, at det også handler om at finde en balance for tilsynet, hvor det ikke alene handler om at drøfte metoden, men også hvordan indsatsen kan få en effekt. Lederne spurgte i forlængelse heraf, om det er effekten af tilsynet eller metoden bag tilsynet, som man vil se på på baggrund af beretningen. AT oplyste, at effektopgørelsen vil relatere sig til AT s indsats, og at den dermed skal ses som en kobling mellem indsatsen og effekten. AT bemærkede yderligere, at resultaterne af 2020-målene lægger op til, at der gøres noget på området. Akademikerne henviste til, at timingen for beretningen om tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø falder udmærket sammen med de drøftelser, der allerede er i rådet. FTF anerkendte, at der er tale om et komplekst område. FTF bemærkede videre, at den tydeligste kritik fra Rigsrevisorerne relaterer sig til, at der er tale om ældre anbefalinger fra Metodeudvalget. På den baggrund fandt FTF det rimeligt at se på området igen. Formanden konkluderede, at det er vigtigt, at opfølgningen på Rigsrevisorernes beretning tages op i rådet igen. Det vil blive taget op igen i forbindelse med temadrøftelsen til september. 7. Godkendelse af prioritering af rådets aktiviteter i 2015 Punktet blev besluttet udsat for at nå de øvrige punkter inden for den afsatte tidsramme. Godkendelse af prioritering af rådets aktiviteter i 2015 sættes på som punkt til dagsordenen for det kommende rådsmøde den 6. maj Midtvejsevaluering af 2020-målene Formanden bød velkommen til Trine Fonnesbæk fra Arbejdstilsynet, som præsenterede midtvejsevalueringens resultater. Præsentationen i sin helhed udsendes sammen med referatet og lægges på rådets extranet. Side 6/9

7 DA takkede NFA for godt materiale i forbindelse med evalueringen, en god formidling og en god præsentation. DA pointerede, at der er stor risiko for, at resultaterne bliver misfortolket i medierne og i offentligheden generelt, og at det er vigtigt at være omhyggelig i forbindelse med kommunikation af resultaterne. Endelig bemærkede DA, at det er vigtigt, at der er tale om en tidlig første måling, og vi først senere kan se tendenser. FTF fandt det positivt, at emnet psykisk arbejdsmiljø tages op igen til september. I forhold til det videre forløb anførte FTF, at man bør afvente svar på 66-redegørelse. LO var enig i, at det er vigtigt at kommunikere de korrekte tal. LO bemærkede videre, at det er vigtigt at fortsætte de gode initiativer, der allerede er i gang. Med hensyn til det videre forløb støttede LO op om FTF s forslag om at afvente svar på 66-redegørelsen og pegede på, at man eventuelt kan berøre evalueringen i den kommende 66-redegørelse. NFA bemærkede, at evalueringerne ikke er videnskabelige undersøgelser, men snarere må betragtes som en slags barometer for udviklingen. KL bemærkede, at viden om psykisk arbejdsmiljø er behæftet med stor usikkerhed, jævnfør Reiner Rugulies oplæg. KL pointerede, at det er vigtigt tage de nødvendige forbehold for den frembragte viden også selvom medier og offentligheden sætter fokus på de rene tal, uden at tage de nødvendige forbehold. Formanden takkede for oplægget og bemærkede, at Arbejdsmiljørådet skal inddrages i den kommende opfølgning på evalueringen, der skal ske i samarbejde mellem Arbejdstilsynet og rådet. Dertil orienterede formanden om, at Arbejdstilsynet har givet tilsagn om at fremlægge en samlet status over initiativerne i 2020-strategien. 9. Godkendelse af rammer for uddeling af ArbejdsmiljøPrisen 2015 Formanden bemærkede, at det på FU-mødet i januar var blevet foreslået, at uddelingen af ArbejdsmiljøPrisen 2015 blev udvidet med relevante faglige oplæg ud over prisuddelingen for at gøre deltagerkredsen bredere. Formanden henviste til de fire punkter i sekretariatets indstilling om tidspunkt for uddelingen, målgruppen, indholdet og de overordnede økonomiske rammer. Akademikerne opfordrede til at arbejde videre med selve uddelingen af prisen, så begrundelser og samtale med vinderne i højere grad bliver varieret. Det skal give bedre mulighed for at præsentere de vindende indsatser for en bredere deltagerkreds. Rådet havde inden yderligere bemærkninger til indstillingerne. Formanden konkluderede, at de overordnede rammer for uddelingen af ArbejdsmiljøPrisen 2015 var blevet godkendt af rådet. Side 7/9

8 10. Godkendelse af første indstilling fra regeludvalget om forskellige regler om stoffer og materialer Formanden bemærkede, at sagen drejer sig om første indstilling fra et regeludvalg, som er nedsat vedrørende ændringer i forskellige regler om stoffer og materialer. Regeludvalgets anden og sidste indstilling forventes forelagt Arbejdsmiljørådet i 3. kvartal Herudover bemærkede formanden, at der er tale om et enigt regeludvalg, der forelægger indstilling til godkendelse i rådet. Formanden spurgte, om der var nogen bemærkninger til indstillingen. Arbejdstilsynet oplyste, at der for denne del af regeludvalgets arbejde, der omhandler kemidirektivet, er sat til at træde i kraft senest 1. juni 2015, som er sidste frist for gennemførelse af direktivet. Herudover bemærkede Arbejdstilsynet, at der under regeludvalgsarbejdet har været en diskussion vedr. tolkningen omkring blandingsstoffer og omblanding af stoffer, der er markedsført før direktivet træder i kraft, og hvorvidt disse er omfattet af den nye mærkningsordning. En usikkerhed om tolkning har i regeludvalget skabt bekymring for usikkerhed om reglerne hos virksomhederne. Arbejdstilsynet bemærkede, at sagen er undersøgt og sådanne stoffer kan markedsføres og sælges frem til juni 2017 med den gamle mærkning. Herefter skal mærkningen følge forordningen. Denne afklaring skulle sikre en eventuelt usikkerhed hos virksomhederne. DA kvitterede for regeludvalgsarbejdet og for Arbejdstilsynets indsats på et fagligt vanskeligt område. Formanden konkluderede, at rådet tilslutter sig regeludvalgets indstilling. 11. Udpegning af repræsentanter til udarbejdelse af pjece om seksuel chikane Formanden henviste til, at Arbejdstilsynet har bedt rådet udpege repræsentanter, som skal deltage i arbejdet med at udarbejde anbefalinger vedrørende forebyggelse af seksuel chikane. Arbejdet skal munde ud i en pjece og to konferencer. DA bemærkede, at seksuel chikane er mange ting, og at valget af repræsentant vil afhænge af, hvilket perspektiv man forestiller sig at lægge på emnet. DA efterlyste på den baggrund mere information om det forestående arbejde. AT bemærkede på den baggrund, at seksuel chikane kan opdeles i to spor: Dels chikane internt på arbejdspladsen fra enten kollega eller chef, dels chikane fra borgere som man har kontakt med i kraft af sit arbejde. AT gav udtryk for, at man forventede at følge det sidste spor. LO var enig med DA i, at en afklaring af dette er relevant før repræsentanter udpeges. LO bemærkede, at Arbejdsmiljøforskningsfonden netop har bevilget 3 mio. kr. til et forskningsprojekt om seksuel chikane fra klienter i omsorgsarbejdet. LO opfordrede til, at man afventer disse resultater og således ikke starter med borgerperspektivet. Hertil bemærkede AT, at det har lange udsigter, hvis man skal afvente forskningsresultater, før man kan sætte noget i gang. KL bemærkede, at der tidligere har været et godt samarbejde med AT om anbefalinger vedrørende psykisk arbejdsmiljø, og at man kan anvende samme koncept her. Side 8/9

9 NFA tilkendegav, at man gerne vil bidrage til arbejdet, om end det ikke er et stort forskningsområde. LO bemærkede, at problemstillingen i borger-relationen er vigtig, men at spørgsmålet er, om man har tilstrækkelig viden i forhold til at kunne formulere anbefalinger. DA bemærkede, at chikane fra en borger er en klar arbejdsmiljøproblemstilling, som man kan adressere med anbefalinger. De andre chikaneformer kompliceres af, at de grænser op til andre aspekter, herunder ansættelsesretlige, hvilket desuden begrænser, hvad anbefalingerne kan rette sig imod. NFA bemærkede, at chikanen fra borgere finder sted, og at det er en vigtig problemstilling at adressere. Videre bemærkede NFA, at det kan være en særlig problemstilling i forhold til unge og uerfarne medarbejdere, som er nemme ofre. AC opfordrede til, at rådet får bistand fra Arbejdstilsynet i forhold til den videre proces samt en nærmere afklaring af, hvilke tematikker man kan/skal arbejde med, og at repræsentanter meldes ind på den baggrund. AT tilsluttede sig dette forslag og vil på den baggrund levere et notat med retningslinjer for det videre arbejde. Formanden konkluderede, at Arbejdstilsynets notat forventes behandlet på førstkommende forretningsudvalg den 15. april Eventuelt Ingen bemærkninger. B-Punkter: Sager af driftsmæssig karakter 13. Samlet cover for B-punkter med materiale fra FU-møderne 14. januar og 23. februar 2015 a) Opfølgning på ArbejdsmiljøPrisen 2014 b) Rapport om arbejdsulykker c) Evaluering af EU-arbejdsmiljøugen 2014 d) Folkemøde på Bornholm 2015 Ingen bemærkninger. Side 9/9

Mødereferat. Mødedato 25. marts 2015. Deltagere

Mødereferat. Mødedato 25. marts 2015. Deltagere Mødereferat Mødedato 25. marts 2015 Arbejdsmiljørådets sekretariat 26. marts 2015 Ref. Sekretariatet J.nr. 2015-0002602 Deltagere Afbud Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig og Mette Møller Nielsen (Dansk

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2014. Deltagere

Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2014. Deltagere Mødereferat Mødedato 22. oktober 2014 Arbejdsmiljørådets sekretariat 24. oktober 2014 Ref. sekretariatet J.nr. 2014-0029762 Deltagere Afbud Fraværende Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Rikke

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 10. september 2014

Mødereferat. Mødedato 10. september 2014 Mødereferat Mødedato 10. september 2014 Arbejdsmiljørådets sekretariat 17. september 2014 Ref. sekretariatet J.nr. 2014-0026098 Deltagere Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Anders Just (DI),

Læs mere

Mødereferat. Tor Even Münter (ASK) Bente Sorgenfrey og Jan Kahr Frederiksen (FTF)

Mødereferat. Tor Even Münter (ASK) Bente Sorgenfrey og Jan Kahr Frederiksen (FTF) Mødereferat Mødedato 19. marts 2014 Deltagere Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv) Charlotte Drachmann

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 10. maj 2017

Mødereferat. Mødedato 10. maj 2017 Mødereferat Mødedato 10. maj 2017 Deltagere Formand Lisbeth Lollike Dansk Arbejdsgiverforening (DA): Christina Sode Haslund, DA Anne-Marie Røge Krag, DE Anders Just Pedersen, DI Mette Møller Nielsen, Dansk

Læs mere

Mødereferat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Mødereferat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Mødereferat Mødedato 12. december 2013 Deltagere Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig (under punkt 1-2), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Rikke B. Ørum (Dansk

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 11. juni 2014

Mødereferat. Mødedato 11. juni 2014 Mødereferat Mødedato 11. juni 2014 Arbejdsmiljørådets sekretariat 17. juni 2014 Ref. sekretariatet J.nr. 2014-0024426 Deltagere Afbud Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Mette Møller Nielsen

Læs mere

Mødereferat. Mødedato: 12. maj 2016

Mødereferat. Mødedato: 12. maj 2016 Mødereferat Mødedato: 12. maj 2016 Deltagere: Lisbeth Lollike DA: Christina Sode Haslund (DA), Anne-Marie Røge Krag (Dansk Erhverv), Anders Just Pedersen (DI), KL og Danske Regioner: Malene Vestergaard

Læs mere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 24. oktober 2012. Deltagere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 24. oktober 2012. Deltagere Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 24. oktober 2012 Arbejdsmiljørådets sekretariat 31. oktober 2012 Ref. ALS, EMA J.nr. 2012-0015905 Deltagere Afbud Formand: Lisbeth Lollike DA: Steen Müntzberg,

Læs mere

Mødereferat. Mette Kindberg (HK) Bente Sorgenfrey (FTF) Lars Qvistgaard (Djøf) Jakob Heltoft (Beskæftigelsesministeriet)

Mødereferat. Mette Kindberg (HK) Bente Sorgenfrey (FTF) Lars Qvistgaard (Djøf) Jakob Heltoft (Beskæftigelsesministeriet) Mødereferat Mødedato 11. december 2014 Deltagere Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Rikke Bregendahl Ørum (Dansk Erhverv Arbejdsgiver), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 6. maj 2015

Mødereferat. Mødedato 6. maj 2015 Mødereferat Mødedato 6. maj 2015 Deltagere Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Rikke Bregendahl Ørum (Dansk Erhverv) Landbrug & Fødevarer:

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 21. juni 2017

Mødereferat. Mødedato 21. juni 2017 Mødereferat Mødedato 21. juni 2017 Deltagere Formand Lisbeth Lollike Dansk Arbejdsgiverforening (DA): Christina Sode Haslund, DA Anne-Marie Røge Krag, DE Anders Just Pedersen, DI Mette Møller Nielsen,

Læs mere

Sekretariatet: Marianne Ho, Allan Snitker, Line Folke, Nanna Barndorff, Evy Martinussen og Charlotte Quaade.

Sekretariatet: Marianne Ho, Allan Snitker, Line Folke, Nanna Barndorff, Evy Martinussen og Charlotte Quaade. Mødereferat Mødedato 14. december 2016 Deltagere Lisbeth Lollike Christina Sode Haslund (DA), Anne-Marie Røge Krag (Dansk Erhverv), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) KL: Preben

Læs mere

Mødereferat. Mødedato: 30. marts 2016

Mødereferat. Mødedato: 30. marts 2016 Mødereferat Mødedato: 30. marts 2016 Arbejdsmiljørådets sekretariat 6. april 2016 Ref. als, lfk og ema J.nr. 2016-0000454 Deltagere: Afbud Lisbeth Lollike DA: Christina Sode Haslund (DA), Rikke Bregendahl

Læs mere

Charlotte Skjoldager (AT) deltog med oplæg under punkt 5.

Charlotte Skjoldager (AT) deltog med oplæg under punkt 5. Mødereferat Mødedato 8. februar 2017 Deltagere Lisbeth Lollike Christina Sode Haslund (DA), Hans Jørgen Steffensen (FA), Anne-Marie Røge Krag (DE), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

Mødereferat. Malene Vestergaard Sørensen (Danske Regioner) Mette Kindberg (HK) Louise Filt (SUM) Tor Even Münter (ASK)

Mødereferat. Malene Vestergaard Sørensen (Danske Regioner) Mette Kindberg (HK) Louise Filt (SUM) Tor Even Münter (ASK) Mødereferat Mødedato 11. september 2013 Deltagere Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv) De offentlige

Læs mere

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Arbejdsmiljørådets sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20

Læs mere

Mødereferat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Mødereferat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 14. december 2011 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Karoline Klaksvig og Anders Just Pedersen (DI) De offentlige arbejdsgivere: Preben Meier Pedersen (KL),

Læs mere

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien Handlingsplan 2016 I denne handlingsplan udfoldes Arbejdsmiljørådets prioriteringer og aktiviteter i 2016. Planen beskriver dels de aktiviteter, der understøtter indsatsen inden for de tre nationalt prioriterede

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2015

Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2015 Mødereferat Mødedato 22. oktober 2015 Deltagere Lisbeth Lollike DA: Christina Sode Haslund (DA), Rikke Bregendahl Ørum (Dansk Erhverv) FA: Hans Jørgen Steffensen Lederne: Lars Andersen KL og Danske Regioner:

Læs mere

Mødereferat. Mødedato: 9. december 2015

Mødereferat. Mødedato: 9. december 2015 Mødereferat Mødedato: 9. december 2015 Deltagere: Lisbeth Lollike DA: Christina Sode Haslund (DA), Rikke Bregendahl Ørum (Dansk Erhverv), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 13. september 2017

Mødereferat. Mødedato 13. september 2017 Mødereferat Mødedato 13. september 2017 Deltagere Formand Lisbeth Lollike Dansk Arbejdsgiverforening (DA): Christina Sode Haslund, DA Anne-Marie Røge Krag, DE Susanne Linhart, DI Mette Møller Nielsen,

Læs mere

Mødereferat. Mødedato: 10. februar 2016

Mødereferat. Mødedato: 10. februar 2016 Mødereferat Mødedato: 10. februar 2016 Arbejdsmiljørådets sekretariat 16. februar 2016 Ref. als, ema og lfk J.nr. 2016-0000117 Deltagere: Afbud Lisbeth Lollike DA: Christina Sode Haslund (DA), Rikke Bregendahl

Læs mere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 14. september 2011 Deltagere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 14. september 2011 Deltagere Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 14. september 2011 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Maja Bejbro Andersen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv) og Mette Møller

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 22. juni 2016

Mødereferat. Mødedato 22. juni 2016 Mødereferat Mødedato 22. juni 2016 Deltagere Lisbeth Lollike DA: Povl-Christian Jensen (DA), Anne-Marie Røge Krag (Dansk Erhverv), Peter Herskind (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) KL: Preben Meier

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 27. oktober 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) De offentlige

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Mødereferat. Arbejdsmiljørådets sekretariat 24. marts 2010 Ref. Als, Prp, Jsb J.nr. 2010-0003116. Side 1/9

Mødereferat. Arbejdsmiljørådets sekretariat 24. marts 2010 Ref. Als, Prp, Jsb J.nr. 2010-0003116. Side 1/9 Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 24. marts 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Rikke B.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Indhold Indledning 3 En styrket arbejdsmiljøindsats 4 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Anbefalinger om nanomaterialer og arbejdsmiljø 6 Børn og unge 7 Folkemøde på Bornholm 8 ArbejdsmiljøPrisen

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

Jan Kahr Frederiksen (FTF), Marianne Koch Uhre (Tandlægeforeningen), Johnny Skovengaard (3F) og Hanne Lindberg Greisen (SALA).

Jan Kahr Frederiksen (FTF), Marianne Koch Uhre (Tandlægeforeningen), Johnny Skovengaard (3F) og Hanne Lindberg Greisen (SALA). Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 16. juni 2011 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Karoline Klaksvig (DA), Anders Just Pedersen (DI), Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv) og Mette Møller Nielsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Susanne Engstrøm (FTF), Kenneth Bergen (Dansk Metal), Lars Qvistgaard (AC), Poul Monggaard (DFKF)

Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Susanne Engstrøm (FTF), Kenneth Bergen (Dansk Metal), Lars Qvistgaard (AC), Poul Monggaard (DFKF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 16. juni 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anne-Marie Røge Krag (DA), Anders Just Pedersen (DI), Rikke B. Ørum (Dansk

Læs mere

Poul Schøning (LO), Inger Bolwinkel (FOA), Susanne Engstrøm (FTF), Jens Jensen (AT)

Poul Schøning (LO), Inger Bolwinkel (FOA), Susanne Engstrøm (FTF), Jens Jensen (AT) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 15. december 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri), Rikke

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 19. august 2010 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Omprioritering af partsindsatsen) I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx, foretages følgende ændringer: 1 1.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 2/2 2015 Februar 2015 Mødedato: 2. februar 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Sabro Møde nr. 11 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud?

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Arbejdstilsynet ved: Peter Vesterheden Direktør Den 24. marts 2015 BAR Social & Sundhed - Konference om kerneopgaven og det psykiske

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 8. februar 2011 Deltagere

Mødereferat. Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 8. februar 2011 Deltagere Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 8. februar 2011 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv) De offentlige arbejdsgivere:

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra 2012 Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil...

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: UCSJ, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Mødelokale: A2.16 Deltagere: Afbud:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen OFFENTLIGE CHEFER I DJØF BESTYRELSESMØDE DEN 25. NOVEMBER 2016 Sagsnr. 2016-156 Ref. tmb/- Til stede var: Afbud fra: Fra sekretariatet deltog: Henning Thiesen Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om branchefællesskaber for arbejdsmiljø

Vejledning til bekendtgørelse om branchefællesskaber for arbejdsmiljø 23. februar 2017 Vejledning til bekendtgørelse om branchefællesskaber for arbejdsmiljø Indledning Fra den 1. januar 2017 gælder der nye regler for parternes samarbejde på arbejdsmiljøområdet. Branchearbejdsmiljørådene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet.

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet. 1 Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 11. juni 2013 kl. 15.00 18.00. Til stede: Preben Kofoed (PKo - formand), Ingrid Fabricius (IF, næstformand - kom under punkt 6), Povl Kylling

Læs mere

Afbud fra Lars Qvistgaard (AC), Jan Kahr (FTF), Susanne Engstrøm (FTF)

Afbud fra Lars Qvistgaard (AC), Jan Kahr (FTF), Susanne Engstrøm (FTF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 15. september 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Mette Møller

Læs mere

Notat. Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken.

Notat. Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken. Dato: 25. maj 2010 Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken. Dokument nr. 53658/10 Kirkeministeriet Dok: Ansvarligt kontor Sagsbehandler Dok: Sagsbehandler

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013.

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013. Center for Økonomi & HR Side 1 af 7 Handleplan for Øje for nærvær II 11. januar 2013 1. Baggrund Der er politisk bevågenhed på fraværet i Faxe Kommune, og borgmesteren tilkendegav i sin nytårstale anerkendelse

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne?

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrenreguleringen Ministerens initiativer Hvad kan vi lære Reguleringen af styren Styren koncentratio n 'rer tekst 0.1 24 og 25 Alle materialer, færdighærdet

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

En arbejdsmiljøindsats der går på to ben Behov for en tværgående indsats Fortsat opbakning til en EU-arbejdsmiljøstrategi

En arbejdsmiljøindsats der går på to ben Behov for en tværgående indsats Fortsat opbakning til en EU-arbejdsmiljøstrategi Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20 85 85 post@amr.dk www.amr.dk 13.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap Referat Handicap 14. november, kl. 13:00 Lilletrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Susan Thøstesen Christina Rosenquist Mette Eskebjerg Til stede: Mads Toftegaard Hans

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT Den 9. juli 2015 Tidspunkt : Onsdag den 1. juli kl. 17 med efterfølgende middag Sted : Peter Bangsvej 30, Frederiksberg Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer

Læs mere

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Referat - UDKAST Møde: APU Dato: Mandag d. 2. februar 2009 Til stede: Martin Teilmann, AC Carsten Holm, Personalestyrelsen Marianne Rønnebæk, Københavns Universitet Hanne Rathsach, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere