Service Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Service Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget"

Transkript

1 Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for regnskabsprognose viser et forventet mindre på 98,1 mio. kr. 44,2 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing på skoler, klynger og institutioner, mens 53,9 mio. kr. er det reelle mindre relateret til driften i Den primære årsag til mindreet vedr. institutioner og relaterer sig til faldende aktivitet på dagområdet. Aktiviteten falder forsat på dagområdet. En tendens som også fremgår i regnskabet for Derudover udviser den decentrale opsparing et mindre på 44,2 mio.kr. Midler som vil søges overført til Det er især på dagområdet, hvor der er et mindre. Mindreet vedrører et aktivitetsfald på børn. Aktivitetsfaldet er både på vuggestue- og børnehavepladser med 672 børn samt på fritids- og klubdelen med 727 børn. Der er dog et fald i antallet af basispladser. Private pasningsordninger oplever en øget tilgang, som kan forklare noget af mindreet. Forvaltningen vil på månedsbasis følge udviklingen på området. En del af det samlede mindreet på dagtilbud vil blive brugt på implementeringen i forbindelse af Fremtidens Fritidsstruktur og den nye klyngestruktur. I 2017 og frem vil mindreet indgå i effektiviseringsstrategien. En anden forklaringsfaktor er skoler og institutioners opsparing. I forbindelse med regnskabet for 2015 blev der i alt overført i alt 72,4 mio. kr. i decentral opsparing fra 2015 til Heraf lå de ca. 18,1 mio. kr. over 4 procent grænsen og er derfor overført til anlægsrammen, mens de resterende ca. 54,3, mio. kr. er overført til driftsrammen. Skolerne og institutionerne forventer i 1. prognose at bruge ca. 10,1 mio. kr. af deres overførte opsparing i løbet af året. Det betyder, at 44,2 mio.kr. forventes søgt overført til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen og overførselssagen fra 2016 til * er inklusiv forventede korrektioner (1000 kr.) Service Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget * Afvigelse i fht. Prognose Dagtilbudsområdet har et mindre på 33,6 mio. kr. Hovedårsagen er den faldende aktivitet på området, hvor der forventes færre børn. Den lavere aktivitet vedrører allle aldresgrupper ligefra vuggestuebørn til klubbørn. En del af faldet på 0-5 års området kan dog forsvares med en stigende tilgang til de private pasningsordninger. Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget Afvigelse

2 Den reelle afvigelse på området er ikke de angivne 81,1 mio. kr. Det forventede korrigerede burde være 5.857,5, hvilket medfører et mindre på 44,8 mio. kr. Der er følgende årsager til mindreet: Pladspriser: (Mindre på 67,3 mio. kr.) Mindreet på de 67, 3 mio. kr. vedrører en betydelig lavere aktivitet i 2016 på samlet set børn. Der er tale om alle typer børn lige fra vuggestuebørn til klubbørn. De mest markante økonomiske konsekvenser er på vuggestue området med 34,6 mio. kr. og på børnehaveområdet med 20,3 mio.kr. i mindre jf. tabel 4 i notat. Det svarer til 306 færre vuggestuebørn og 344 færre børnehavebørn. I regnskab 2015 var et fald i antallet af børn i vuggestuer og børnehaver. Denne tendens ser også ud til at fortsætte i 2016 jf. tabel 5 i notat. Konsekvensen er, at mindreet fra 2015 på aktiviteten fortsætter i 2016 med ca. 45, 2 mio. kr. Det ser ud til, at en del af både vuggestue- og børnehavebørnene bliver indskrevet i private pasningsordninger, hvor der er et mer på ca. 13,0 mio. kr. På fritidshjem og klubområdet er der en markant ændring i forhold til regnskab Der forventes et fald på 304 fritidshjemsbørn og 359 klubbørn jf. tabel 5. Aktivitetstallene tyder således igen på et fald i dækningsgraden på klubområdet, hvilket stemmer overens med resultaterne Rambøll-analysen Brugerundersøgelse vedrørende fremtidens fritidstilbud (2014) som blandt andet undersøgte efterspørgslen efter fritidstilbud efter Folkeskolereformen. Resultatet af undersøgelsen er at forældrene i mindre grad ville efterspørge fritidstilbud. Svarene i undersøgelsen forventer et fald i dækningsgrader på 3-5 pct. på fritidshjem, pct. på fritidsklub og pct. på juniorklub. Faldet på Fritidshjem og klubområdet kan forklares med længere skoledage som en konsekvens af Folkeskolereformen. Faldet på 0-5 års området er stadig mere overraskende. Det er en ny tendens med færre vuggestuebørn, som der først er set tegn på i løbet af Det er svært at sige, hvilke faktorer der ligger bag faldet udover den øgede efterspørgsel efter andre pasningstilbud. Forvaltningen vil følge udviklingen på området meget tæt i Det faldende antal børn i daginstitutionerne har også betydning for institutionernes pladsafregning. Institutionerne vil opleve en reduktion af deres ter i 2016, hvor forvaltningen trækker midler tilbage, som var udmeldt til institutionerne. Pladsafregningsperioden løber fra 1/10 året før til 30/9 i indeværende år, og institutionerne bliver ultimo oktober afregnet i forhold, til hvor mange børn, de har fået penge til, og hvor mange børn, der har været indskrevet i de foregående 12 måneder. Husleje: (Mer på 0,9 mio. kr.) Der er sket en række ændringer i forlængelse af ændringen af huslejemodellen, der medfører et mer på 0,9 mio. kr. Øvrige bevillinger: (Mer 26,1, mio. kr.) I forbindelse med Fremtidens Fritidsstruktur og den nye klyngestruktur er der afsat ekstraordinære midler på 11,1 mio. kr. til Forældrebetaling Vedtaget Afvigelse Det reelle mindre er ikke de 45,8 mio. kr. angivet i tabellen. Årsagen er, at det forventede korrigerede burde være på ,8 hvilket medfører et samlet mindre på 11,2. Meret på 11,2 mio. kr. og vedrører flere faktorer. Den forventede lavere aktivitet på børn, som beskrevet under pladspriser, medfører faldende indtægter på -13,7 mio. kr., mens der forventes færre udgifter til fripladser for 2,5 mio. kr. Tilskud til privatskoler og private institutioner mv. Vedtaget Afvigelse Det forventede korrigerede burde være på 44,1 mio. kr., hvilket reelt betyder balance Dagtilbud special - Demografireguleret Vedtaget * Afvigelse i fht. Prognose

3 Der er et mindre på 8,6 mio. kr. på området, som forklares ud fra følgende forklaringskategorier: Husleje: (Mer på -0,1 mio. kr.) Øvrige bevillinger: (Mindre på 0,2 mio. kr.) På Dagtilbud Special er der fortsat et etableringsefterslæb på etablering af ca. 100 specialklubpladser. Pladserne blev vedtaget i 2013 til en udgift på samlet set 7,0 mio. kr. I forlængelse af, at Folkeskolereformen og Fremtidens Fritidstilbud falder på plads, vil man afgøre, hvor de 100 klubpladser skal etableres. Af etableringsefterslæbet har man med Overførselssagen besluttet at anvende alle 7,0 mio. kr. på anlægsområdet til tilpasninger i forlængelse af Fremtidens Fritidsstruktur. Herudover er et mer på befordring på 1,5 mio. kr. som følge af, at et udbud har givet højere priser og generelt et øget behov for befordring. Der er et mindre på 1,7 mio. kr. på diverse mindre puljer. Øvrige kernetilbud: (Mindre på 3,6 mio. kr.) Mindreet opstår primært som følge af færre købte pladser. På specialbørnehaverne købes der 6 færre pladser end forventet ved årets start. Det betyder et mindre på 2,0 mio. kr. På Specialfritidshjem og klub købes der 7 pladser færre end forventet og til en lavere pris. Det betyder et mindre på 2 mio. kr.. Endelig er der et mer på 0,4 mio. kr. fordi vi sælger 2 specialkkfo pladser færre end forventet. Decentral opsparing: (Mindre på 4,9 mio. kr.) Institutioner forventer en opsparing på niveau med regnskab Undervisning - Demografireguleret Vedtaget * Afvigelse i fht. Prognose Undervisningsområdet udviser samlet set et mindre på 27,7 mio. kr. Hovedårsagen er generelt set at skoledriften i København er blevet mere effektiv og skolerne er blevet større. Derudover udviser den decentrale opsparing et mindre. Tilskud til privatskoler og private institutioner mv. Vedtaget Afvigelse Den angivne afvigelse på -23,7 mio. kr. er ikke korrekt. Det forventede korrigerede burde være på 459,2 mio. kr., hvilket medfører en afvigelse på nul. Undervisning - Demografireguleret Vedtaget Afvigelse

4 Den angivne afvigelse på 51,5 mio. kr. er ikke korrekt. Det forventede korrigerede burde være på 3.170,6 mio. kr., hvilket medfører et mindre på 27,7 mio. kr. Der er følgende årsager til mindreet: Elevpriser: (Mer 0,4 mio. kr.) Der er et marginalt mer på 0,4 mio. kr. Husleje: (Mindre på 1,7 mio. kr.) Mindreet på husleje vedrører tomgangshusleje, og det modsvares af et tilsvarende mer på dagtilbud. Øvrige bevillinger: (Mindre 19,2 mio. kr. ) Mindreet på øvrige bevillinger dækker mest over mindre af mere strukturel karakter, som ikke påvirker den direkte drift på skolerne. Generelt set er skoledriften i Københavns Kommune blevet mere effektiv bl.a. som følge af en BUU beslutning om, at skoler minimum skal have 3 spor. Det betyder faldende faste udgifter pr. barn til grundbevilling og energi. I årene er der gennemsnitlig kommet 13 flere elever årligt på hver folkeskole i Københavns Kommune. I 2012 var den gennemsnitlige skolestørrelse 527 elever, mens den i 2016 er på 579 elever. Gennemsnittet vil stige løbende i de kommende år i takt med, at nye skoler fyldes op. Det resulterer i, at de faste udgifter pr. elev bliver mindre, da skolerne er blevet større. Dette mindre har ingen betydning for den enkelte skole, da de fortsat får til grundbevilling og energi. For undervisningsrammen som helhed resulterer de lavere faste udgifter pr. elev i et mindre. I forbindelse med overførselssagen blev der disponeret 7,5 mio. kr. af mindreet til anlægsområdet. Derudover tilpasses energibevillingerne til det faktiske, så forøgede energiudgifter ikke påvirker kernedriften. På BUU- mødet det 27. april blev det besluttet at Second chance skal finansieres ved kommunens 50/50 ordning, hvor 1,1 mio. kr. går til finansieringen af den fortsatte drift af projektet og 1,1 mio. kr. tilfalder kassen unden ØU. Mindreet på området vil indgå som en del af effektiviseringsstrategien for de kommende år. Privat- og efterskoler: (Mer 0,1 mio. kr.) Meret til privat- og efterskoler skyldes en minimal forskydning mellem den forventede takststigning og DUTkompensationen fra staten. Øvrige kernetilbud: (Balance) Specialundervisning - Demografireguleret Vedtaget * Afvigelse Prognose

5 Der er på området et mindre på 19,9 mio. kr.,på området. Elevpriser: (Mindre på 2,7 mio. kr.) Ved lægningen forventede forvaltningen at udvide antallet af pladser på specialundervisningsområdet med 7,8 mio. kr. til efteråret. Den første visitationsrunde er slut og estimatet lyder pt. på en udvidelse på 5,1 mio. kr. Der er 25 færre elever, som er lidt dyrere elever end ved lægningen. Der arbejdes fortsat aktivt med alternativer til specialskoletilbud, hvor eleverne kan blive i deres hjemskole og få et særligt tilrettelagt tilbud her. Det er primært elever med lettere generelle indlæringsvanskeligheder, hvor forvaltningen forventer 22 færre elever end ved lægningen. Tilsvarende er 12 færre elever af de andre specialundervisningstilbud fra klasse, mens der er en stigning på 9 elever på Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Øvrige bevillinger: (Mer 1,5 mio. kr.) I lighed med tidligere år er der fortsat et efterslæb af pladser på specialområderne. Efterslæbet på Specialundervisning er opgjort til 14,4 mio. kr. Det svarer til ca. 50 pladser i Midlerne er dog ikke længere på specialundervisningsområdet Der er flyttet 9,4 mio. kr. varigt til normalundervisningsområdet for at sikre balance på de enkelte bevillinger fra 2015 jf. 2.prognose De resterende 5,0 mio. kr. er blevet disponeret i overførselssagen fra til konkrete projekter på anlægsområdet. Dermed er midlerne til efterslæb på specialundervisningsområdet blevet prioriteret til andre formål. Der er et lille mer på 1,5 mio. kr. som vedrører mindre justeringer i bevillinger på de øvrige kategorier. Øvrige kernetilbud: (Mer 3,3 mio.kr.) Øvrige kernetilbud består primært af køb og salg af pladser dvs. handel med andre kommuner, regioner eller private udbydere. Der er et mer på STU på samlet set 3,5 mio.kr., som følge af køb af dyrere pladser på i alt 4,5 mio. kr. som dog modsvares af salg af 8 pladser i stedet for 4. I 2015 var der et mindre på ca. 15 mio. kr. på køb af pladser på grund af lavere priser. Budgettet er tilpasset som følge af det. I 1. prognose 2016 forventes dog en lidt højere gennemsnitspris end i 2015, hvorfor der opstår et mer. Gennemsnitsprisen påvirkes af hvilke tilbud eleverne går i og gennemsnitligt er disse altså forventet lidt dyrere end i 2015 Derudover er der mer på 4,0 mio. kr. vedrørende køb af 11 flere specialundervisningspladser end teret og til generelt højere priser end teret. På dag- og døgnbehandlingspladser er et mindre på 3,3 mio. kr. som følge køb af 55 færre pladser end forventet. Dette dækker et mer på dagbehandling på 4 mio. kr. og et mindre på døgnbehandling på 7,3 mio. kr. som følger af, at Socialforvaltningen anbringer færre børn Derudover et der et øvrigt mindre på 0,5 mio. kr. vedr. specialklasserækker på Langelinieskolen Undervisning RS Vedtaget Afvigelse Prognose Administration Vedtaget Afvigelse Prognose

6 Der er et samlet mindre på ca. 1,0 mio.kr. Administrativt personale: (Mindre 0,7 mio. kr.) Beløbet dækker over to forhold et mer på Udlån til Kvantum og et generelt mindre. Der vil i 2016 være et mer som følge af manglende indtægter fra Koncernservice. Forvaltningen har ikke udlånt medarbejdere til arbejdet med Kvantum, som forudset i tet siden I 2014 blev forvaltningen trukket 1,6 mio. kr. som følge af forventet medfinansiering med interne årsværk til det nye økonomisystem. Generelt er der en stor tilbageholdenhed i et på personale som følge af det kvalificerede ansættelsesstop, der har været i centralforvaltningen siden Dette og andre mindre forklaringer giver et mindre på 2,3 mio. kr. Facility Management: (Mindre 1,0 mio. kr.) Budgettet i 2016 er en fremskrivning af det historiske til posten. Dog har regnskabet 2015 vist et større mindre. Budgetposten er ikke fuldt ud styrbar for forvaltningen, da den også indeholder betaling af fællesudgifter til Intern service i Hans Nansens Gård og på Rådhuset. En analyse er i gang for at undersøge, om der er tale om generelt faldende udgifter på området. Er der tale om en varig tendens, vil tet blive reduceret tilsvarende og midler vil blive frigjort til andre formål. Fælles IT: (Mer 0,7 mio. kr.) Budgetposten Fælles IT dækker over to grupper: KS-Fællessystemer, som Koncernservice forvalter for hele kommunen og IT-systemer, som BUF selv forvalter. Det er generelt svært at tere de forventede udgifter i 2016 for KS-Fællessystemer, da først bestemmes ultimo marts/primo april, når KS forelægger - og regnskabskredsen et notat omkring fordeling mellem forvaltningerne. Budgettet til KS- Fællessystemer er baseret på forvaltningens bedste skøn fra tidligere år. KS-Fællessystem giver i denne prognose et forventet mer på 1,5 mio. kr. På de øvrige IT-systemer, som forvaltningen selv kan styre forventes et samlet mindre på 0,5 mio. kr. Mindreet skyldes til dels, at Koncerservice har sænket priserne på serverdrift og Token. Forvaltningen sørger bl.a. løbende for, at antallet af Token-brugere svarer til det faktiske antal ansatte, og at der ikke betales for tidligere medarbejdere mv. Derudover er der et øvrigt mindre på 0,3 mio. kr Sundhed - Demografireguleret Vedtaget Afvigelse Prognose På området forventes et mindre på 7,2 mio. kr. Øvrige kernetilbud: (Mindre 0,1 mio. kr.) Der forventes balance Understøttende aktiviteter: (Mindre 4,6 mio. kr.) De understøttende aktiviteter indeholder aktiviteter som f.eks. kompetenceudvikling, tolkning og oversættelse, metode og udvikling, praktikforløb og praktikelever. Mindreet vedrører primært endnu ikke udmeldte midler til Tandplejen og Sundhedsplejen som følge af lavere aktivitet. Decentral opsparing: (Mindre på 2,5 mio. kr.) I løbet af 2016 sker der en nedsparing af den decentrale opsparing som følge af store etableringsudgifter i forhold til effektiviseringsprojekterne Callcenter og Stregkodescanner. Derudover er der en genhusning af en klinik som følge af vandskade samt andre projekter. Vedtaget Afvigelse Anlæg Prognose Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Vedtaget * Afvigelse

7 Prognose Efterspørgselsstyrede overførsler Vedtaget Afvigelse Prognose Renter m.v. Overførsler mv. Finansposter (HK 7) Vedtaget Afvigelse Prognose Skatter, tilskud og udligning Prognose - Langfristede balanceposter Vedtaget * Afvigelse Vedtaget Afvigelse Prognose Øvrige balanceposter Finansposter (HK 8) Vedtaget Afvigelse Prognose * er inklusiv forventede korrektioner * Bem;rk, at korrektionsarket p[ hovedkonto 7 ikke kan opdeles p[ de enkelte funktioner

Tabel 1. Forventet regnskab 2016 på tværgående kategorier. Forventet budget, forbrug og afvigelse i 2016 (mio. kr.)

Tabel 1. Forventet regnskab 2016 på tværgående kategorier. Forventet budget, forbrug og afvigelse i 2016 (mio. kr.) Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 3. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 94,0 mio. kr. 74,6 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 regnskab 2015

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Det forventede budget og forbrug på driftssiden fremgår af tabel 1.

Det forventede budget og forbrug på driftssiden fremgår af tabel 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 01-11-2013 A. Uddybende forklaringer til forventningerne til 3. regnskabsprognose 2013 Sagsnr. 2013-0231834 Dokumentnr. 2013-0231834-2

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Indhold Undervisning... 2 Specialundervisning... 5 Dagtilbud... 7 Specialdagtilbud... 11 Sundhed... 14 Administration...

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af budget 2015 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling

Bilag 1: Uddybning af budget 2015 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1: Uddybning af budget 2015 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling 20-01-2015 Sagsnr.

Læs mere

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...

Læs mere

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD.

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 26042016 Sagsnr. 20160012280 Dokumentnr. 201600122801 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I HOVEDMED

DAGSORDEN FOR MØDE I HOVEDMED DAGSORDEN FOR MØDE I HOVEDMED Dato: 2. november 2016 Tid: Kl. 9-10:30 Sted: Rådhuset, Udvalgsværelse D Mødedeltagere: HovedMED: Ledelsesrepræsentanter: Tobias Børner Stax (adm. dir. formand), Steen Enemark

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer der indgår

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab 1. Det forventede regnskab pr. juli 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. juli regnskab

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Overblikstabel. Udvalg: BIU

Overblikstabel. Udvalg: BIU Overblikstabel Udvalg: BIU Indsæt data Vedtaget budget 2016 Korrigeret budget Regnskabsre sultat Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab Service HERUNDER Service overført til anlæg Anlægsudgifter (brutto) Anlægsindtægter

Læs mere

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner Indhold Nye skabeloner... 2 Skabelon 1 Det samlede resultat... 2 Skabelon 2 Regnskabsprognose...

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2013

Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Budget pr. 31. august 2013 Uddannelsesudvalget Drift Tabel 1: Uddannelsesudvalget, drift 1.000 kr. Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med mer. 1 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=mer) Skøn 31/8

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Service Mio. kr. disp og forv 2.1 Skole 904,5 901,2 906,9-5,7 2.3 Børn 387,0 382,7 380,0 2,8 2.4 Familie 181,5 181,0 176,9 4,1 Driftsudgifter i alt 1.473,1 1.464,9 1.463,8

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31.03.2016

Forventet regnskab pr. 31.03.2016 Forventet regnskab pr. 31.03.2016 Afvigelse ml. Korrigeret Forventet Afvigelse ml. vedtaget Forventede korrektioner efter afvigelse efter Periodiseret Bevilling (1000 kr.) Vedtaget 2015 Periodiseret Korrigeret

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere