Nanu Børn Landsorganisationen Nanu GER nr Årsrapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nanu Børn Landsorganisationen Nanu GER nr. 31 29 20 26. Årsrapport 2009"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Postboks 20 Imaneq 33, etage 3900 Nuuk Telefon Telefax Nanu Børn Landsorganisationen Nanu GER nr Årsrapport 2009 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

2 Nanu Børn Indholdsfortegnelse Side Organisationsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse for Balance pr Noter 13

3 Nanu Børn 1 Organisationsoplysninger Organisation Nanu Børn Landsorganisationen Nanu Hans Egedesvej 29, stuen t.v Nuuk Hjemstedskommune: Sermersooq GER nr Bestyrelse Kristine Winberg, formand Ditte Hammeken Elise Bruhn Parnuna Heilmann Tom Amtoft Julie Berthelsen Christina Viskum L. Larsen Jesper Kunuk Egede Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på organisationens generalforsamling, den Dirigent

4 Nanu Børn 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2009 for Nanu Børn. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af organisationens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 22. marts 2010 Bestyrelse Kristine Winberg Ditte Hammeken Elise Bruhn formand Parnuna Heilmann Tom Amtoft Julie Berthelsen Christina Viskum L. Larsen Jesper Kunuk Egede

5 Nanu Børn 3 Den uafhængige revisors påtegning Til ledelsen i Nanu Børn Vi har revideret årsrapporten for Nanu Børn for regnskabsåret 1. januar december 2009 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for organisationens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den 22. marts 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Jansen statsautoriseret revisor

6 Nanu Børn 4 Ledelsesberetning Aktiviteter Jeg har i denne beretning opdelt Nanus aktiviteter måned for måned for at anskueliggøre det frivillige arbejde der bliver lagt for dagen på bare en måned. Vores lille forening begynder rigtigt at tage form, og vi kan mærke at vi i 2009 rigtigt begynder at få fat i den retning, vi gerne vil. Vi har besluttet os for en omstrukturering i 2010, og vi vil i bestyrelsen, efter overstået gallashow 2010, sætte vores fokus ind på projekt væresteder, samt projekter der understøtter eksisterende væresteder. Vi vil dog holde fast i enkelte projekter som juleprojektet, samt fortsætte med at skabe opmærksomhed og frivillighed, samt inspirere til at være en del af det sociale ansvar der skal støtte den del af familien Grønland der virkelig har behov for os. I 2010 vil vi også fokusere på at få fælleslokaler med de andre foreninger, Mi/BB og Red Barnet, da vi har et utroligt godt samarbejde i enkelte projekter og er enige om at bakke hinanden op i vores frivillige arbejde. Det kan være svært at være begrænset i ressourcer, og i frivillighed på mange af de ting vi gerne vil, men vi er enige om at vi må nå det vi kan, med det vi har til rådighed. Vi har mange jern i ilden og bliver ofte meget berørte følelsesmæssigt på det man kan se med det blotte øje, i mødet med børnene og deres familier. Det forstærker lysten til handling, og lysten til at gøre noget nu! I de 2 år Nanu har eksisteret har nøgleordet været handling, og fokus på projekter der kan give børnene noget at se frem til, ligesom vi har talt meget om at vi gerne vil være med til at give børn og deres familier (hvis de vil) en værdi følelse. At det betyder noget at de er til i det her samfund. Afdelingen i DK Jeg syntes det er på sin plads at nævne Nanus afdeling i Danmark i denne beretning da de er en lille skare af ildsjæle der holder fast i at bidrage til Nanus virke på så stor afstand, og som alle bruger meget af deres private tid på at arbejde for en organisation der er placeret så langt væk fra dem. De har stået for opdatering af hjemmeside, og har indsamlet ca. en kvart million til Nanus virke. Jeg har været heldig at kunne deltage i få af deres møder når jeg har været nede på ferie og jeg tager derfra inspireret af dem og deres engagement. De holder hinanden oppe og er altid klar til at tiltræde når der er private, eller virksomheder i Danmark der vil i kontakt med Nanu - så tager de af sted. En stor tak fra mig og bestyrelsen her i Nuuk, og vi håber at de holder ud, for der kommer flere og flere opgaver - også fra Danmark af, hvor vi har brug for den frivillighed. Tak for 2009 til Jesper Kunuk Egede, Kristina Malou Hesselberg, Mona Rygaard og Kenny Handberg, Bjarne og Edna Olsen, René Villadsen, Julie Knudsen, Naja Mikkelsen, Søs Fenger, Julie Berthelsen, Ellen Schmidt, Lotte Lings Greir og Aviaq Mørch Nordlund samt Torben Eriksen og alle de andre frivillige fra Lions Club Greve, som i øvrigt leverede et fantastisk arrangement i Greve hvor de indsamlede kroner. Vi er så taknemmelige for jeres alles indsats Tak. Samarbejde 2009 har stået i samarbejdet tegn og vi har, som nævnt, haft et rigtigt godt samarbejde med Mi/bb, Red Barnet, og ICYC. Vi har mødtes med Mimi Stilling Jakobsen fra Red Barnet, som kun har åbne arme og som hilser et fremtidigt samarbejde velkomment. Vi har haft et interessant møde med Maryfonden, som har sendt små Kit s (rygsække) til krisecentre i Grønland, så børnene der ofte ankommer om natten kan få en bamse, nattøj, og

7 Nanu Børn 5 tandbørste m.m. De vil iværksætte et fri for mobning projekt i Grønland, som vi har sagt ja tak til at være en del af. I de 4 foreninger Mi/bb, Red Barnet, og Icyc har vi haft mange møder der har gået på fællesprojekter, sparring og opbakning, og trods forskellig tilgang er vi kommet rigtig godt fra start og fungerer strategisk virkelig godt sammen. Vi er enige om at fortsætte ind i 2010 og 2011 og har allerede besluttet at landsindsamlingen i 2010 skal gentages i 2011, men hvor der samles ind til en af de andre foreningers projekt til fordel for børn og unge i Grønland. Nanu deltog i september i en stor konference om et børnehus i Grønland, hvor vi var der som deltagere, og som opbakning til Mi/bb og deres projekt. Igennem foråret deltog vi i Hjemmestyrets arbejdsgrupper, som havde fokus på børns trivsel, og som blev overtaget af Selvstyret, efter valget i Selvstyret valgte heldigvis at lade grupperne færdiggøre det vi var i gang med og Nanu bidrog med vores anbefalinger til børns trivsel, som blev afleveret samlet til Maliina Abelsen. Bestyrelsesmedlem Christina Viskum Lytken Larsen deltog engageret i de fleste af møderne og lagde et stort stykke arbejde i at få skrevet Nanus anbefalinger. Vi taler også om at gøre Natteravnene til en selvstændig forening i Nuuk, som ikke længere hører under Nanu. Dette er ikke afgjort endnu, og indtil videre fungerer det rigtig fint at de hører til i Nanu. Natteravnene gik i 2009 fra at være 4 personer i starten til nu 29 natteravne i Nuuk. Henvendelser til Nanu i 2009 Vi synes det er vigtigt at beskrive nogen af de henvendelser vi har fået igennem 2009, da det vil medvirke til at give et billede af de små ting vi også laver i Nanu. Vi har fået henvendelser fra flere familier med flere forskellige problemstillinger, og vi har i bestyrelsen besluttet at vi gerne vil hjælpe de her familier med at komme igennem systemet, som jo har det endelige ansvar for at støtte familierne. Vi har hjulpet en familie med at komme igennem systemet, hvor moderen har taget børnene og forladt faderen, som har været voldelig både fysisk og psykisk, og da hun begyndte at mistænke ham for seksuelle overgreb mod sin 2 årige datter besluttede de sig for at kontakte os, som hentede dem og hjalp dem ud af lejligheden, ned i vores lokaler hvor de boede indtil kommunen havde en løsning til dem. Vi har hjulpet et par enlige mødre med at få bedre vilkår igennem systemet, og ved at vi står ved deres side, får de mere hjælp i systemet end de ellers ville, da vi lægger et venligt pres på systemet i den retning. Vi vil gerne aflaste og hjælpe til også med at få socialrådgiverne til at yde det de skal når vi står der, og vi har samtidigt en enorm forståelse for deres situation, da køen altid er ubeskrivelig lang i omsorgsafdelingen. Vi har oplevet at 2 piger på 9-10 år fortæller deres skolelærer om seksuelle overgreb, men at de ikke vil have at skolen kontakter politi, men at de gerne vil have at de kontakter Nanu, for de kan hjælpe dem. Det er på én gang et stort ansvar og en stor forventning der ligge omkring vores virke, men vi har besluttet at så længe vi lytter og er der til at gribe, og hjælpe dem igennem systemet, så er vi der jo også. Vi vil altid hjælpe med at få mennesker der har behov til den rette instans der kan afhjælpe dem med det de står i.

8 Nanu Børn 6 Op til gallashowet fik vi kontakt til 3 fantastiske sundhedsplejersker, i Qaanaaq, Tasiilaq og Ittoqqottoormitt, og deres beretninger er horrible. Derfor var det en ekstra stor ting for os at dele julekurve og gaver ud i alle tre distrikter. Sundhedsplejerskerne gjorde en enorm fysisk indsats sammen med Pilersuisoq for at nå ud til alle, og for at nå det inden jul. Vi starter i 2010 projekter op i alle 3 distrikter, som skal give børnene og deres familier noget at se frem til. Lone Ganderup, sygeplejerske i Qaanaaq, fortalte hvordan familierne der modtog ikke kunne begribe at der er nogen der tænker på dem uden at de har bedt om noget. De fik mad på bordet juleaften og deres børn fik en gave med deres navn på. De projekter vi gerne vil igangsætte handler netop om det at føle noget personligt, at man er noget værd, at det betyder noget at man er her og at man er til. Det gør en forskel for nogen og for en selv. Vi vil skabe selvværd og selvtillid hos børnene og familierne, og arbejder på at skabe og realisere projekter der vil gavne dette. Det er vigtigt for Nanu at vi har fokus på familien, og barnets helhed, at vi imødekommer tingenes tilstand nøjagtigt som de er, og at vi sætter ind der hvor vi kan med sans for hvad der er muligt nu og her og hvad der ikke er. Det er små bitte skridt og ind imellem frustrerende at vi ikke kan nå hurtigere ud og i gang. Men det er nu engang frivilligt arbejde der skal passe ind i et dagligt skema, vi har alle jobs, børn og andre gøremål, men vi er her alle for en personlig grund, og det er vores styrke i Nanu. Jeg uddyber gerne områderne nævnt i denne beretning, eller svarer på andre spørgsmål vedrørende Nanus virke. Januar: morgenstue med morgenmad den sidste lørdag og søndag i hver måned, samt aftensmad hver 2.mandag i både januar og februar. Herefter besluttede bestyrelsen at lukke det ned, pga manglende besøg samt manglende frivillige til projektet. Vi vurderede at det ikke er manglende behov, men snarere vores fysiske beliggenhed i projektet. I sommeren 2009 havde vi åbent i lokalerne i form af Paarisas uge-kursus for unge omkring det at være forældre. Det var Birgit Hansen fra Paarisa der kørte dette og der er lavet en evalueringsrapport, hvor vi er nævnt. Februar: Morgenstue med morgenmad den sidste fredag og lørdag i hver måned samt aftensmad hver 2.mandag Forberedelse gallashow til fordel for børns vilkår Medvirke i hjemmestyrets arbejdsgruppe børns trivsel ved møder ca. hver 14 dag. Natteravne kursus med instruktører fra landssekretariatet i DK, 15 tilmeldte kurset, inkl førstehjælps kursus. Forløb over 2 dage, afsluttede med gåtur Marts: Forberedelse gallashow til fordel for børns vilkår Medvirke i hjemmestyrets arbejdsgruppe børns trivsel Generalforsamling i Nanu Natteravnene på gaden i weekenden

9 Nanu Børn 7 April: Natteravne på gaden i weekenderne Forberedelse gallashow Møde med Maryfonden og Red barnet vedr. projekt fri for mobning, herunder en tilblivelse af et samarbejde om projektet. Medvirke i hjemmestyrets arbejdsgruppe børns trivsel Bestyrelses møde med konstituering af de nye medlemmer af bestyrelsen Afd. DK arrangerede og afviklede stor indsamling til fordel for Nanu i Grevecenteret, sammen med Lions Club Greve, og samlede i alt kroner ind. Der blev malet, afholdt koncert, lodtrækning og fortalt om Nanus virke i Grønland. Alt sammen koordineret og afviklet af Afdelingen i Danmark. Maj: Forberedelse gallashow, som vi besluttede at aflyse pga. manglede billetsalg. Dette skyldes hovedsageligt at vi havde planeret gallashowet til at foregå i den største konfirmationsweekend overhovedet. Vi fik mange henvendelser der kritiserede netop dette. Planlægning af nationaldagens børneaktiviteter Medvirke i hjemmestyrets arbejdsgruppe børns trivsel Juni: Planlægge nationaldagens børneaktiviteter, herunder fiskedam, trampolin, og kaffemik i vores lokaler. Mange besøgende inkl. Dronning Margrethe, som fik en Cd med Søs Fengers og Julies Nanu støtte sang med hjem. Vi fik kort tid efter et personligt takkebrev fra Dronning Margrethe, vedr. denne Cd. Sidste bestyrelses møde inden sommerferien. Juli: Sommerferie August: Bestyrelsesmøde hvor vi planerede at genoptage hver måned Juleprojekt planlægning begyndte Ansøgninger til juleprojektet udfærdiges Deltog med bod og trampolin i Sermits børneløb i Inussivik. Krissie til møde med Mimi Stilling Jakobsen og Red barnet om væresteder i Grønland. September: Bestyrelsen drøfter på et møde en omstrukturering af den organisatoriske sammensætning, og aftaler at få dette med på næste generalforsamling. Målet er at kunne etablere lokalafdelinger i Nuuk og på kysten og have en hovedbestyrelse og afdeling som overordnet kører det administrative. På denne måde at man på sigt ansætter en sekretariatsansat der tager hånd om de administrative opgaver og koordinerer opgaver internt. Der arbejdes i bestyrelsen på at finde nye lokaler sammen med de andre foreninger, sådan at man har fælleslokaler, og mulighed for koordinering optimeres. Vi vil gerne dele lokaler, men et kriterium bestyrelsen har, er at der er plads til at kunne holde åbent for børn et par gange om måneden. Juleprojektet er i fuld gang og der er mange kontakter i gang på kysten. Vi vil gerne sprede julen ud så det ikke kun er i Nuuk, men også i andre byer. Natteravnene vil gerne have flere frivillige til gåturene og der tales om hvordan vi kan rekruttere og sprede dette. Det aftales at natteravnene vil stille sig op i Brugsen en lørdag formiddag med pjecer og fortælle om hvad det er de laver.

10 Nanu Børn 8 Nanu deltager i og bakker Mi/bb op i deres konference der skal afklare hvordan vi får et Børnehus i Grønland. En smuk konference der udmundede i et færdigt forslag med anbefalinger til etablering af et børnehus i Grønland. Oktober: Bestyrelses møde med juleprojekt, fælleslokaler, ny dato for gallashow, Natteravne, samt omstrukturering på dagsordenen. November: Der søges hos Kommuneqarfik Sermersooq om kr til et natteravneseminar, der har til formål at etablere natteravne i hele Sermersooq Kommune. Herudover søges der penge til juleprojektet. Pengene til natteravnene bevilliges i December måned. Juleplanlægningen er rigtig i gang, ned i detaljer med indkøb, budgetlægning, kontaktflader m.m Birgit Hansen gør et enormt stykke arbejde og har allerede de frivillige der skal bruges. Det aftales hvem der gør hvad, og det er alt fra at stege ænderne til at leje forsamlingshuset igen. Gallashow begynder at fylde meget igen og Ditte og Krissie har deadline på deltagernavne allerede nu, ligesom der holdes en del møde med Mi/bb, ICYC, Red Barnet som bakker op og er en stor del af showet. Budgettet revideres og showet begynder at tage form. Udover bestyrelsesmøderne har Ditte og Krissie ugentlige møder vedrørende deadlines, og om alt går fordelingsmæssigt efter planen. December: Juleprojektet fylder alt tiden i december måned. Vi har nu etableret kontakt til 3 sundhedsplejersker i Qaanaaq, Tasiilaq, samt Ittoqqottoormiit, som alle vil være med til at uddele julekurve og pakker ifølge en beskrevet navneliste. Herudover vil Peter Larsen afholde jul igen i Narsaq. Nanu beslutter at støtte alle 4 byer med midler for at gøre dette muligt. Tele Greenland går med i projektet og støtter med til netop dette projekt, hvilket gør at vi kan få alle børn og deres familier, på navnelisten med i år. Den 22 december flyver Air Greenlands helikopter i Qaanaaq ud til de to bygder savigssivik og siorapaluk med gaver og mad, og Lone Ganderup som er sundhedsplejerske fortalte at folk var rørt til tårer over at der er nogen der tænker på dem. I Tassilaq, tager helikopteren også fragten med til 2 bygder gratis, så alle fik inden jul. Juleaften i Nuuk, var også velbesøgt af mange børn og deres familier, og også nogen børn uden familie. De fik gaver, julemad, leg og dans om træet, og julemanden kom også på besøg. Da jeg kom med and og rensdyr,samt saucen kl blev jeg mødt af glade børn der spændt kiggede på alle pakkerne under træet, og Birgit Hansen der var i fuld gang sammen med hendes 12 frivillige. De frivillige legede lege med børnene. Der var smil og latter og på sådan en aften gir det hele mening. Mange af de tilstedeværende er ikke vant til sådan en jul, med fred og ro og med fokus på børnene. Det var smukt og Nanu vil meget gerne gentage juleprojektet næste år og gerne koble et par byer mere på. Natteravnene får af kommuneqarfik Sermersooq, og planlægningen af et seminar i 2010, iværksættes sammen med Tom fra Nanus bestyrelse. Tom er tovholder på projekt natteravne. Til sidst vil vi sige tak til alle der valgte at støtte Nanu i 2009, private, frivillige, virksomheder og foreninger. Uden jer var alt det ovenstående ikke muligt. Vi håber på et fremtidigt godt samarbejde.

11 Nanu Børn 9 Økonomi Organisationens 2. regnskabår viser et overskud på 294 t.kr., hvorefter egenkapitalen udgør 320 t.kr. Der er endvidere indgået bidrag på 148 t.kr., som skal anvendes til indsamlingsprojekt/galla Show i Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

12 Nanu Børn 10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Dette er organisationens 2. regnskabsår. Sammenligningstal omfatter regnskabsperioden 15. marts 31. december Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før. Resultatopgørelsen Donationer/sponsorater Donationer indregnes i resultatopgørelsen, når indbetaling til organisationen har fundet sted. Indbetalinger henføres i videst muligt omfang til det regnskabsår de vedrører. Omkostninger Omkostninger omfatter omkostninger til aktiviteter og administration. Omkostninger henføres i videst muligt omfang til det regnskabsår de vedrører. Renteindtægter Renteindtægter omfatter renteindtægter fra bank. Skat Organisationen er undtaget for skattepligt i henhold til den grønlandske indkomstskattelov. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

13 Nanu Børn 11 Resultatopgørelse for Note kr. t.kr. Bidrag erhverv og fonde Bidrag private Andre indtægter Indtægter i alt Projektomkostninger Produktionsomkostninger 0 15 Lokaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger Omkostninger i alt Driftsresultat Renteindtægter Renteomkostninger (562) 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført til næste år

14 Nanu Børn 12 Balance pr Note kr. t.kr. Tilgodehavende sponsorater 0 25 Andre tilgodehavender Depositum lejemål Forudbetalt husleje 0 7 Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Egenkapital primo Overført overskud Egenkapital Skyldige omkostninger Fondsmidler til indsamlingsprojekt (Nuna Fonden) Midler til indsamlingsprojekt (Air Greenland A/S) Midler til indsamlingsprojekt (Metronome) Skyldig husleje 0 48 Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

15 Nanu Børn 13 Noter 1. Bidrag fra fonde og erhverv Natteravnene kr. Metronome - statister Allstars *) Lions Greve Tele Greenland A/S Anders Matthesen Production ApS Helene og Svend Junges Fond Air Greenland A/S *) Mødrup Kirke Lions Club Ray Fine Enterprises Bang.gl Arctic Constructeri ApS Grønlands Ejendomsselskab ApS Trendsales ApS Metronome Mosede Kirke forening Heraf overført til 2010 *) ( ) Herudover er der ydet en række materielle bidrag. 2. Projektomkostninger Børnenes jul kr. t.kr. Julekurve/julehjælp Tilskud Røde Kors m.v Juleprojekt Andre projekter Mad Natteravne m.v

16 Nanu Børn 14 Noter 3. Lokaleomkostninger Husleje kr. t.kr. Varme/vand/el Diverse Administrationsomkostninger Fragt Fragt, sponsorat (545) 0 Varekøb/gaver Annoncer og tryksager Kursus Generalforsamling Rejseudgifter Udlæg bestyrelse retur 0 10 Porto/gebyr Fastnettelefon/Internet Hjemmeside Revisor Sponsorat, revisor (12.500) (12) RJA/vlm T:\AFD7200\FAELLES\SEK\159502\re 2009.doc

Nanu Børn Landsorganisationen Nanu. Årsrapport 2008

Nanu Børn Landsorganisationen Nanu. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Postboks 20 Imaneq 22 3900 Nuuk Telefon +299 32 15 11 Telefax +299 32 27 11 www.deloitte.dk Nanu Børn Landsorganisationen Nanu Årsrapport

Læs mere

Nanu Børn Landsorganisationen Nanu GER nr. 31 29 20 26. Årsrapport 2010

Nanu Børn Landsorganisationen Nanu GER nr. 31 29 20 26. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Postboks 20 Imaneq 33, 6.-7. etage 3900 Nuuk Telefon +299 32 15 11 Telefax +299 32 27 11 www.deloitte.dk Nanu Børn Landsorganisationen

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Nanu Børn Landsorganisationen Nanu GER-nr. 31 29 20 26. Årsrapport 2011

Nanu Børn Landsorganisationen Nanu GER-nr. 31 29 20 26. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Nanu Børn Landsorganisationen

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Aalborg Syd

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Depectio ApS CVR-nr. 28 14 34 78 Årsrapport

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 Fællesudvalget for Kantorparken Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden Årsrapport 2007/08 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer,

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr.

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SD Karreen Holding ApS Holmens

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 5700 Svendborg Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 2 Bestyrelsens erklæring: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for år 2016 for Rødskebølle

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 339 Hundested - Tlf. 72683 - Telefax 72682 REG LAB (CVR.NR. 26 64 34 49) ÅRSRAPPORT 27 reglab27pdfgrundlag.lwp INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere