Nanu Børn Landsorganisationen Nanu GER nr Årsrapport 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nanu Børn Landsorganisationen Nanu GER nr. 31 29 20 26. Årsrapport 2009"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Postboks 20 Imaneq 33, etage 3900 Nuuk Telefon Telefax Nanu Børn Landsorganisationen Nanu GER nr Årsrapport 2009 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

2 Nanu Børn Indholdsfortegnelse Side Organisationsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse for Balance pr Noter 13

3 Nanu Børn 1 Organisationsoplysninger Organisation Nanu Børn Landsorganisationen Nanu Hans Egedesvej 29, stuen t.v Nuuk Hjemstedskommune: Sermersooq GER nr Bestyrelse Kristine Winberg, formand Ditte Hammeken Elise Bruhn Parnuna Heilmann Tom Amtoft Julie Berthelsen Christina Viskum L. Larsen Jesper Kunuk Egede Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på organisationens generalforsamling, den Dirigent

4 Nanu Børn 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2009 for Nanu Børn. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af organisationens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 22. marts 2010 Bestyrelse Kristine Winberg Ditte Hammeken Elise Bruhn formand Parnuna Heilmann Tom Amtoft Julie Berthelsen Christina Viskum L. Larsen Jesper Kunuk Egede

5 Nanu Børn 3 Den uafhængige revisors påtegning Til ledelsen i Nanu Børn Vi har revideret årsrapporten for Nanu Børn for regnskabsåret 1. januar december 2009 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for organisationens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den 22. marts 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Jansen statsautoriseret revisor

6 Nanu Børn 4 Ledelsesberetning Aktiviteter Jeg har i denne beretning opdelt Nanus aktiviteter måned for måned for at anskueliggøre det frivillige arbejde der bliver lagt for dagen på bare en måned. Vores lille forening begynder rigtigt at tage form, og vi kan mærke at vi i 2009 rigtigt begynder at få fat i den retning, vi gerne vil. Vi har besluttet os for en omstrukturering i 2010, og vi vil i bestyrelsen, efter overstået gallashow 2010, sætte vores fokus ind på projekt væresteder, samt projekter der understøtter eksisterende væresteder. Vi vil dog holde fast i enkelte projekter som juleprojektet, samt fortsætte med at skabe opmærksomhed og frivillighed, samt inspirere til at være en del af det sociale ansvar der skal støtte den del af familien Grønland der virkelig har behov for os. I 2010 vil vi også fokusere på at få fælleslokaler med de andre foreninger, Mi/BB og Red Barnet, da vi har et utroligt godt samarbejde i enkelte projekter og er enige om at bakke hinanden op i vores frivillige arbejde. Det kan være svært at være begrænset i ressourcer, og i frivillighed på mange af de ting vi gerne vil, men vi er enige om at vi må nå det vi kan, med det vi har til rådighed. Vi har mange jern i ilden og bliver ofte meget berørte følelsesmæssigt på det man kan se med det blotte øje, i mødet med børnene og deres familier. Det forstærker lysten til handling, og lysten til at gøre noget nu! I de 2 år Nanu har eksisteret har nøgleordet været handling, og fokus på projekter der kan give børnene noget at se frem til, ligesom vi har talt meget om at vi gerne vil være med til at give børn og deres familier (hvis de vil) en værdi følelse. At det betyder noget at de er til i det her samfund. Afdelingen i DK Jeg syntes det er på sin plads at nævne Nanus afdeling i Danmark i denne beretning da de er en lille skare af ildsjæle der holder fast i at bidrage til Nanus virke på så stor afstand, og som alle bruger meget af deres private tid på at arbejde for en organisation der er placeret så langt væk fra dem. De har stået for opdatering af hjemmeside, og har indsamlet ca. en kvart million til Nanus virke. Jeg har været heldig at kunne deltage i få af deres møder når jeg har været nede på ferie og jeg tager derfra inspireret af dem og deres engagement. De holder hinanden oppe og er altid klar til at tiltræde når der er private, eller virksomheder i Danmark der vil i kontakt med Nanu - så tager de af sted. En stor tak fra mig og bestyrelsen her i Nuuk, og vi håber at de holder ud, for der kommer flere og flere opgaver - også fra Danmark af, hvor vi har brug for den frivillighed. Tak for 2009 til Jesper Kunuk Egede, Kristina Malou Hesselberg, Mona Rygaard og Kenny Handberg, Bjarne og Edna Olsen, René Villadsen, Julie Knudsen, Naja Mikkelsen, Søs Fenger, Julie Berthelsen, Ellen Schmidt, Lotte Lings Greir og Aviaq Mørch Nordlund samt Torben Eriksen og alle de andre frivillige fra Lions Club Greve, som i øvrigt leverede et fantastisk arrangement i Greve hvor de indsamlede kroner. Vi er så taknemmelige for jeres alles indsats Tak. Samarbejde 2009 har stået i samarbejdet tegn og vi har, som nævnt, haft et rigtigt godt samarbejde med Mi/bb, Red Barnet, og ICYC. Vi har mødtes med Mimi Stilling Jakobsen fra Red Barnet, som kun har åbne arme og som hilser et fremtidigt samarbejde velkomment. Vi har haft et interessant møde med Maryfonden, som har sendt små Kit s (rygsække) til krisecentre i Grønland, så børnene der ofte ankommer om natten kan få en bamse, nattøj, og

7 Nanu Børn 5 tandbørste m.m. De vil iværksætte et fri for mobning projekt i Grønland, som vi har sagt ja tak til at være en del af. I de 4 foreninger Mi/bb, Red Barnet, og Icyc har vi haft mange møder der har gået på fællesprojekter, sparring og opbakning, og trods forskellig tilgang er vi kommet rigtig godt fra start og fungerer strategisk virkelig godt sammen. Vi er enige om at fortsætte ind i 2010 og 2011 og har allerede besluttet at landsindsamlingen i 2010 skal gentages i 2011, men hvor der samles ind til en af de andre foreningers projekt til fordel for børn og unge i Grønland. Nanu deltog i september i en stor konference om et børnehus i Grønland, hvor vi var der som deltagere, og som opbakning til Mi/bb og deres projekt. Igennem foråret deltog vi i Hjemmestyrets arbejdsgrupper, som havde fokus på børns trivsel, og som blev overtaget af Selvstyret, efter valget i Selvstyret valgte heldigvis at lade grupperne færdiggøre det vi var i gang med og Nanu bidrog med vores anbefalinger til børns trivsel, som blev afleveret samlet til Maliina Abelsen. Bestyrelsesmedlem Christina Viskum Lytken Larsen deltog engageret i de fleste af møderne og lagde et stort stykke arbejde i at få skrevet Nanus anbefalinger. Vi taler også om at gøre Natteravnene til en selvstændig forening i Nuuk, som ikke længere hører under Nanu. Dette er ikke afgjort endnu, og indtil videre fungerer det rigtig fint at de hører til i Nanu. Natteravnene gik i 2009 fra at være 4 personer i starten til nu 29 natteravne i Nuuk. Henvendelser til Nanu i 2009 Vi synes det er vigtigt at beskrive nogen af de henvendelser vi har fået igennem 2009, da det vil medvirke til at give et billede af de små ting vi også laver i Nanu. Vi har fået henvendelser fra flere familier med flere forskellige problemstillinger, og vi har i bestyrelsen besluttet at vi gerne vil hjælpe de her familier med at komme igennem systemet, som jo har det endelige ansvar for at støtte familierne. Vi har hjulpet en familie med at komme igennem systemet, hvor moderen har taget børnene og forladt faderen, som har været voldelig både fysisk og psykisk, og da hun begyndte at mistænke ham for seksuelle overgreb mod sin 2 årige datter besluttede de sig for at kontakte os, som hentede dem og hjalp dem ud af lejligheden, ned i vores lokaler hvor de boede indtil kommunen havde en løsning til dem. Vi har hjulpet et par enlige mødre med at få bedre vilkår igennem systemet, og ved at vi står ved deres side, får de mere hjælp i systemet end de ellers ville, da vi lægger et venligt pres på systemet i den retning. Vi vil gerne aflaste og hjælpe til også med at få socialrådgiverne til at yde det de skal når vi står der, og vi har samtidigt en enorm forståelse for deres situation, da køen altid er ubeskrivelig lang i omsorgsafdelingen. Vi har oplevet at 2 piger på 9-10 år fortæller deres skolelærer om seksuelle overgreb, men at de ikke vil have at skolen kontakter politi, men at de gerne vil have at de kontakter Nanu, for de kan hjælpe dem. Det er på én gang et stort ansvar og en stor forventning der ligge omkring vores virke, men vi har besluttet at så længe vi lytter og er der til at gribe, og hjælpe dem igennem systemet, så er vi der jo også. Vi vil altid hjælpe med at få mennesker der har behov til den rette instans der kan afhjælpe dem med det de står i.

8 Nanu Børn 6 Op til gallashowet fik vi kontakt til 3 fantastiske sundhedsplejersker, i Qaanaaq, Tasiilaq og Ittoqqottoormitt, og deres beretninger er horrible. Derfor var det en ekstra stor ting for os at dele julekurve og gaver ud i alle tre distrikter. Sundhedsplejerskerne gjorde en enorm fysisk indsats sammen med Pilersuisoq for at nå ud til alle, og for at nå det inden jul. Vi starter i 2010 projekter op i alle 3 distrikter, som skal give børnene og deres familier noget at se frem til. Lone Ganderup, sygeplejerske i Qaanaaq, fortalte hvordan familierne der modtog ikke kunne begribe at der er nogen der tænker på dem uden at de har bedt om noget. De fik mad på bordet juleaften og deres børn fik en gave med deres navn på. De projekter vi gerne vil igangsætte handler netop om det at føle noget personligt, at man er noget værd, at det betyder noget at man er her og at man er til. Det gør en forskel for nogen og for en selv. Vi vil skabe selvværd og selvtillid hos børnene og familierne, og arbejder på at skabe og realisere projekter der vil gavne dette. Det er vigtigt for Nanu at vi har fokus på familien, og barnets helhed, at vi imødekommer tingenes tilstand nøjagtigt som de er, og at vi sætter ind der hvor vi kan med sans for hvad der er muligt nu og her og hvad der ikke er. Det er små bitte skridt og ind imellem frustrerende at vi ikke kan nå hurtigere ud og i gang. Men det er nu engang frivilligt arbejde der skal passe ind i et dagligt skema, vi har alle jobs, børn og andre gøremål, men vi er her alle for en personlig grund, og det er vores styrke i Nanu. Jeg uddyber gerne områderne nævnt i denne beretning, eller svarer på andre spørgsmål vedrørende Nanus virke. Januar: morgenstue med morgenmad den sidste lørdag og søndag i hver måned, samt aftensmad hver 2.mandag i både januar og februar. Herefter besluttede bestyrelsen at lukke det ned, pga manglende besøg samt manglende frivillige til projektet. Vi vurderede at det ikke er manglende behov, men snarere vores fysiske beliggenhed i projektet. I sommeren 2009 havde vi åbent i lokalerne i form af Paarisas uge-kursus for unge omkring det at være forældre. Det var Birgit Hansen fra Paarisa der kørte dette og der er lavet en evalueringsrapport, hvor vi er nævnt. Februar: Morgenstue med morgenmad den sidste fredag og lørdag i hver måned samt aftensmad hver 2.mandag Forberedelse gallashow til fordel for børns vilkår Medvirke i hjemmestyrets arbejdsgruppe børns trivsel ved møder ca. hver 14 dag. Natteravne kursus med instruktører fra landssekretariatet i DK, 15 tilmeldte kurset, inkl førstehjælps kursus. Forløb over 2 dage, afsluttede med gåtur Marts: Forberedelse gallashow til fordel for børns vilkår Medvirke i hjemmestyrets arbejdsgruppe børns trivsel Generalforsamling i Nanu Natteravnene på gaden i weekenden

9 Nanu Børn 7 April: Natteravne på gaden i weekenderne Forberedelse gallashow Møde med Maryfonden og Red barnet vedr. projekt fri for mobning, herunder en tilblivelse af et samarbejde om projektet. Medvirke i hjemmestyrets arbejdsgruppe børns trivsel Bestyrelses møde med konstituering af de nye medlemmer af bestyrelsen Afd. DK arrangerede og afviklede stor indsamling til fordel for Nanu i Grevecenteret, sammen med Lions Club Greve, og samlede i alt kroner ind. Der blev malet, afholdt koncert, lodtrækning og fortalt om Nanus virke i Grønland. Alt sammen koordineret og afviklet af Afdelingen i Danmark. Maj: Forberedelse gallashow, som vi besluttede at aflyse pga. manglede billetsalg. Dette skyldes hovedsageligt at vi havde planeret gallashowet til at foregå i den største konfirmationsweekend overhovedet. Vi fik mange henvendelser der kritiserede netop dette. Planlægning af nationaldagens børneaktiviteter Medvirke i hjemmestyrets arbejdsgruppe børns trivsel Juni: Planlægge nationaldagens børneaktiviteter, herunder fiskedam, trampolin, og kaffemik i vores lokaler. Mange besøgende inkl. Dronning Margrethe, som fik en Cd med Søs Fengers og Julies Nanu støtte sang med hjem. Vi fik kort tid efter et personligt takkebrev fra Dronning Margrethe, vedr. denne Cd. Sidste bestyrelses møde inden sommerferien. Juli: Sommerferie August: Bestyrelsesmøde hvor vi planerede at genoptage hver måned Juleprojekt planlægning begyndte Ansøgninger til juleprojektet udfærdiges Deltog med bod og trampolin i Sermits børneløb i Inussivik. Krissie til møde med Mimi Stilling Jakobsen og Red barnet om væresteder i Grønland. September: Bestyrelsen drøfter på et møde en omstrukturering af den organisatoriske sammensætning, og aftaler at få dette med på næste generalforsamling. Målet er at kunne etablere lokalafdelinger i Nuuk og på kysten og have en hovedbestyrelse og afdeling som overordnet kører det administrative. På denne måde at man på sigt ansætter en sekretariatsansat der tager hånd om de administrative opgaver og koordinerer opgaver internt. Der arbejdes i bestyrelsen på at finde nye lokaler sammen med de andre foreninger, sådan at man har fælleslokaler, og mulighed for koordinering optimeres. Vi vil gerne dele lokaler, men et kriterium bestyrelsen har, er at der er plads til at kunne holde åbent for børn et par gange om måneden. Juleprojektet er i fuld gang og der er mange kontakter i gang på kysten. Vi vil gerne sprede julen ud så det ikke kun er i Nuuk, men også i andre byer. Natteravnene vil gerne have flere frivillige til gåturene og der tales om hvordan vi kan rekruttere og sprede dette. Det aftales at natteravnene vil stille sig op i Brugsen en lørdag formiddag med pjecer og fortælle om hvad det er de laver.

10 Nanu Børn 8 Nanu deltager i og bakker Mi/bb op i deres konference der skal afklare hvordan vi får et Børnehus i Grønland. En smuk konference der udmundede i et færdigt forslag med anbefalinger til etablering af et børnehus i Grønland. Oktober: Bestyrelses møde med juleprojekt, fælleslokaler, ny dato for gallashow, Natteravne, samt omstrukturering på dagsordenen. November: Der søges hos Kommuneqarfik Sermersooq om kr til et natteravneseminar, der har til formål at etablere natteravne i hele Sermersooq Kommune. Herudover søges der penge til juleprojektet. Pengene til natteravnene bevilliges i December måned. Juleplanlægningen er rigtig i gang, ned i detaljer med indkøb, budgetlægning, kontaktflader m.m Birgit Hansen gør et enormt stykke arbejde og har allerede de frivillige der skal bruges. Det aftales hvem der gør hvad, og det er alt fra at stege ænderne til at leje forsamlingshuset igen. Gallashow begynder at fylde meget igen og Ditte og Krissie har deadline på deltagernavne allerede nu, ligesom der holdes en del møde med Mi/bb, ICYC, Red Barnet som bakker op og er en stor del af showet. Budgettet revideres og showet begynder at tage form. Udover bestyrelsesmøderne har Ditte og Krissie ugentlige møder vedrørende deadlines, og om alt går fordelingsmæssigt efter planen. December: Juleprojektet fylder alt tiden i december måned. Vi har nu etableret kontakt til 3 sundhedsplejersker i Qaanaaq, Tasiilaq, samt Ittoqqottoormiit, som alle vil være med til at uddele julekurve og pakker ifølge en beskrevet navneliste. Herudover vil Peter Larsen afholde jul igen i Narsaq. Nanu beslutter at støtte alle 4 byer med midler for at gøre dette muligt. Tele Greenland går med i projektet og støtter med til netop dette projekt, hvilket gør at vi kan få alle børn og deres familier, på navnelisten med i år. Den 22 december flyver Air Greenlands helikopter i Qaanaaq ud til de to bygder savigssivik og siorapaluk med gaver og mad, og Lone Ganderup som er sundhedsplejerske fortalte at folk var rørt til tårer over at der er nogen der tænker på dem. I Tassilaq, tager helikopteren også fragten med til 2 bygder gratis, så alle fik inden jul. Juleaften i Nuuk, var også velbesøgt af mange børn og deres familier, og også nogen børn uden familie. De fik gaver, julemad, leg og dans om træet, og julemanden kom også på besøg. Da jeg kom med and og rensdyr,samt saucen kl blev jeg mødt af glade børn der spændt kiggede på alle pakkerne under træet, og Birgit Hansen der var i fuld gang sammen med hendes 12 frivillige. De frivillige legede lege med børnene. Der var smil og latter og på sådan en aften gir det hele mening. Mange af de tilstedeværende er ikke vant til sådan en jul, med fred og ro og med fokus på børnene. Det var smukt og Nanu vil meget gerne gentage juleprojektet næste år og gerne koble et par byer mere på. Natteravnene får af kommuneqarfik Sermersooq, og planlægningen af et seminar i 2010, iværksættes sammen med Tom fra Nanus bestyrelse. Tom er tovholder på projekt natteravne. Til sidst vil vi sige tak til alle der valgte at støtte Nanu i 2009, private, frivillige, virksomheder og foreninger. Uden jer var alt det ovenstående ikke muligt. Vi håber på et fremtidigt godt samarbejde.

11 Nanu Børn 9 Økonomi Organisationens 2. regnskabår viser et overskud på 294 t.kr., hvorefter egenkapitalen udgør 320 t.kr. Der er endvidere indgået bidrag på 148 t.kr., som skal anvendes til indsamlingsprojekt/galla Show i Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

12 Nanu Børn 10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Dette er organisationens 2. regnskabsår. Sammenligningstal omfatter regnskabsperioden 15. marts 31. december Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før. Resultatopgørelsen Donationer/sponsorater Donationer indregnes i resultatopgørelsen, når indbetaling til organisationen har fundet sted. Indbetalinger henføres i videst muligt omfang til det regnskabsår de vedrører. Omkostninger Omkostninger omfatter omkostninger til aktiviteter og administration. Omkostninger henføres i videst muligt omfang til det regnskabsår de vedrører. Renteindtægter Renteindtægter omfatter renteindtægter fra bank. Skat Organisationen er undtaget for skattepligt i henhold til den grønlandske indkomstskattelov. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

13 Nanu Børn 11 Resultatopgørelse for Note kr. t.kr. Bidrag erhverv og fonde Bidrag private Andre indtægter Indtægter i alt Projektomkostninger Produktionsomkostninger 0 15 Lokaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger Omkostninger i alt Driftsresultat Renteindtægter Renteomkostninger (562) 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført til næste år

14 Nanu Børn 12 Balance pr Note kr. t.kr. Tilgodehavende sponsorater 0 25 Andre tilgodehavender Depositum lejemål Forudbetalt husleje 0 7 Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Egenkapital primo Overført overskud Egenkapital Skyldige omkostninger Fondsmidler til indsamlingsprojekt (Nuna Fonden) Midler til indsamlingsprojekt (Air Greenland A/S) Midler til indsamlingsprojekt (Metronome) Skyldig husleje 0 48 Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

15 Nanu Børn 13 Noter 1. Bidrag fra fonde og erhverv Natteravnene kr. Metronome - statister Allstars *) Lions Greve Tele Greenland A/S Anders Matthesen Production ApS Helene og Svend Junges Fond Air Greenland A/S *) Mødrup Kirke Lions Club Ray Fine Enterprises Bang.gl Arctic Constructeri ApS Grønlands Ejendomsselskab ApS Trendsales ApS Metronome Mosede Kirke forening Heraf overført til 2010 *) ( ) Herudover er der ydet en række materielle bidrag. 2. Projektomkostninger Børnenes jul kr. t.kr. Julekurve/julehjælp Tilskud Røde Kors m.v Juleprojekt Andre projekter Mad Natteravne m.v

16 Nanu Børn 14 Noter 3. Lokaleomkostninger Husleje kr. t.kr. Varme/vand/el Diverse Administrationsomkostninger Fragt Fragt, sponsorat (545) 0 Varekøb/gaver Annoncer og tryksager Kursus Generalforsamling Rejseudgifter Udlæg bestyrelse retur 0 10 Porto/gebyr Fastnettelefon/Internet Hjemmeside Revisor Sponsorat, revisor (12.500) (12) RJA/vlm T:\AFD7200\FAELLES\SEK\159502\re 2009.doc

Foreningen Danske Hospitalsklovne

Foreningen Danske Hospitalsklovne Foreningen Danske Hospitalsklovne Jyllandsgave 20, 9000 Aalborg CVR-nr. 27 15 06 32 Årsregnskab for 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 16. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 16. REGNSKABSÅR Make-A-Wlsh Ønskefondens formål er at opfylde ønsker for børn og unge mellem 3 og 18 år, der bor i Danmark og lider af en alvorlig sygdom af livstruende karakter. MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014

Læs mere

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning.

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. Beretning 2013 Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. I år er det kongres år, og derfor afholder vi generalforsamling allerede

Læs mere

DBFF CVR-nr. 10 24 99 37

DBFF CVR-nr. 10 24 99 37 DBFF CVR-nr. 10 24 99 37 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på forbundets ordinære generalforsamling den / 2013. Kaj Rindholm Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund

Danske Døves Ungdomsforbund ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ Danske Døves Ungdomsforbund CVR-nr. 25 27 46 95 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ ÔÎ

Læs mere

ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN

ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN ÅRSRAPPORT 2014 TAK FOR PARTNERSKABER STØTTEN DONORER I 2014 Tusind tak til alle, der i 2014 har hjulpet os med at forandre fremtiden for udsatte børn og unge. Tak til

Læs mere

fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport 2010/11 (2. regnskabsår)

fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport 2010/11 (2. regnskabsår) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport

Læs mere

Foreningen Roskilde Festival CVR-nr. 39 12 27 15. Årsrapport 2014

Foreningen Roskilde Festival CVR-nr. 39 12 27 15. Årsrapport 2014 4 1 0 2 T R O P ÅRSRAP S L A IV T S E F E D IL K S O R N FORENINGE G IN L M A S R O F L A R E N E G ORDINÆRE 24. MARTS 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport Fonden Mødrehjælpen Årsrapport 214 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar 31.december

Læs mere

KNB. Kalalliit Nunaanni brugseni. årsrapport

KNB. Kalalliit Nunaanni brugseni. årsrapport KNB Kalalliit Nunaanni brugseni 2014 årsrapport Sisimiut Maniitsoq Sisimiut Postboks 1019 3911 Sisimiut Tlf. 86 40 86 Fax 86 47 73 sisimiut@brugseni.gl Maniitsoq Postboks 148 3912 Maniitsoq Tlf. 81 33

Læs mere

Årsrapport 2007. DSqF Dansk Squash Forbund. Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001 THNY MMKH 061100 07147

Årsrapport 2007. DSqF Dansk Squash Forbund. Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001 THNY MMKH 061100 07147 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 22 sider 08-r001

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06

Læs mere

Mødrehjælpens Årsrapport

Mødrehjælpens Årsrapport Mødrehjælpens Årsrapport 2013 2 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Nuna Fonden GER-nr. 14883592 Årsrapport

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2010

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske Soldater

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 13. REGNSKABSÅR

0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 13. REGNSKABSÅR Landsforeningen 0nskefondens formål er at opfylde ønsker for børn og unge mellem 3 og 18 år, der bor i Danmark og lider af en alvorlig sygdom af livstruende karakter. 0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 2011 13. REGNSKABSÅR

Læs mere

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere