Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet"

Transkript

1 Januar 2016 Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 2. semester master Sexologi forår 2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævn for Medicin Studieordning for masteruddannelsen i Sexologi Semesterets temaramme Herunder en mere udfoldet redegørelse i prosaform for semesterets fokus, arbejdet med at indfri lærings- og kompetencemål og den eller de tematikker, der arbejdes med på semesteret. Semesterbeskrivelsen rummer altså den temaramme, som de studerende arbejder under, og endvidere beskrives semesterets rolle og bidrag til den faglige progression. Semesteret har et overordnet fokus på seksualitetens dysfunktioner sstrategier. Semesteret afsluttes med en projektopgave som består af en flerfaglig analyse af en sexologisk problemstilling som evalueres mundtligt med ekstern censur. Semesterets temaer bygger oven på temaerne fra 1.semester hvor fokus var den almene sexologi, herunder seksualitetens anatomi og fysiologi samt seksualitetens mangfoldighed, dette med henblik på en naturlig progression hvor den basale viden fra 1.semester danner basis for den viden, færdigheder og kompetencer den studerende opnår efter 2.semester. Med den bio-psyko-sociale model som ramme giver semestret de studerende viden om seksuelle funktionsforstyrrelser og dysfunktioner samt behandling af disse. De får viden om anamneseoptagelse, udredning. Særlige gruppers seksuelle behov, herunder psykisk sygdom og livsstilssygdommes påvirkning af seksualiteten. En videns som giver dem færdigheder og kompetencer til at identificere sexologiske problemstillinger, optage anamnese, uderede, rådgive, behandle eller henvise patienten. Der fokuseres ligeledes på projektarbejdes teori og praksis gennem hele modulet. Semesterets organisering og forløb Kortfattet beskrivelse af hvordan de forskellige aktiviteter på semesteret (såsom studieture, praktik, projektmoduler, kursusmoduler, herunder laboratoriearbejde, samarbejde med eksterne virksomheder, muligheder for tværfaglige samarbejdsrelationer, eventuelt gæsteforelæsere og andre arrangementer med videre) indbyrdes hænger sammen og understøtter hinanden samt den studerende i at nå semesterets kompetencemål. Semestret er delt op i 2 moduler og en eksamen Modulerne består af en kombination af: Klasseundervisning undervisnings seancerne som varer mellem minutter, underviserne er både interne og eksterne alle undervisnings seancerne giver mulighed for dialog mellem de studerende og underviserne. Gruppediskussioner hvor de studerende diskutere temaer fra undervisningen og relatere dem til egen praksis, der gives feedback fra underviserne. Selvstudie de studerende skal selv læse supplerende litteratur relateret til de temaer der undervises i Tænkeboks dialogforum hvor de studerende sammen med underviserne har mulighed for at diskutere temaer der relatere sig til modulets temaer men som ikke er skemalagte. Det kan have form som filmforevisning, besøg hos NGO, foredrag etc.

2 Semesterkoordinator og sekretariatsdækning Angivelse af ankerlærer, fagkoordinator, semesterkoordinator (eller tilsvarende titel) og sekretariatsdækning Semesterkoordinator: Graugaard, Klinisk Institut Semesterkoordinator: Birgitte Schantz Laursen, Klinisk Institut Semestersekretær: Melanie Rosendahl, School of Medicine and Health Semesterrepræsentant: Se semestrets Moodle-side Side 2 af 9

3 Modulbeskrivelse (en beskrivelse for hvert modul) Modultitel, ECTS-angivelse Seksuelle dysfunktioner sstrategier / Sexual Dysfunctions and Treatment Strategies 5 ECTS kursusmodul Placering Master, Sexologi, 2. semester Studienævn for Medicin Modulansvarlig Angivelse af den ansvarlige fagperson for modulets tilrettelæggelse og afvikling. Den modulansvarlige kan være identisk med semesterkoordinatoren. Såfremt der udpeges en eksamensansvarlig nævnes vedkommende her. Birgitte Schantz Laursen, Klinisk Institut. Type og sprog Angivelse af modulets type: fx kursusmodul, projektmodul, casemodul eller lign. Angivelse af sprog. Kursusmodul, foregår på dansk. Mål Kursets indhold og målsætninger beskrives i forhold til, hvad den studerende skal lære i forbindelse med modulet. Dette indbefatter gengivelse af studieordningens beskrivelse af viden, færdigheder og kompetencer. Der kan suppleres med kortfattet beskrivelse/uddybning af den metodiske, praktiske viden og kunnen, som den studerende opnår. Der kan evt. henvises til uddybninger på Moodle. Fra Studieordningen: Følgende skal være opfyldt efter gennemført modul: Viden Den studerende har forskningsbaseret viden om: Seksuelle problemer, funktionsforstyrrelser og dysfunktioner, herunder deres klassifikation, udbredelse, årsagsforhold Sexologisk anamneseoptagelse, udredning, diagnosticering, herunder seksuelle hjælpemidler Grupper, subkulturer og adfærdsformer med særlige sexologiske behov Sexologiske aspekter af psykiske og somatiske sygdomme, handicaps og særlige tilstande (fx omskæring, infertilitet og fødsel) Sammenhænge mellem livsstil og seksualitet Tværfaglige samarbejds- og henvisningsmuligheder Færdigheder Kan identificere og klassificere sexologiske problemstillinger i henhold til gældende terminologi og sammen med klienten opstille behandlingsmål og strategier Kan optage en sexologisk anamnese, identificere og udrede sexologiske problemstillinger same gennemføre eller henvise til relevant sexologisk undersøgelse, udredning, rådgivning og / eller behandling Kan målrette den sexologiske indsats til grupper med særlige behov Kan diskutere positive og negative sammenhænge mellem livsstil og seksualitet Kan redegøre for specifikke somatiske og farmakologiske behandlingsmuligheder Kan relatere den erhvervede viden til egen professionsudøvelse Kompetencer Kan gennemføre basal sexologisk udredning samt tage kvalificeret stilling til mulige rådgivnings- stiltag Kan vurdere egne faglige kompetencer ift. Undersøgelse, udredning, diagnosticering samt behovet for inddragelse af eller henvisning til andre kolleger, faggrupper og / eller instanser Side 3 af 9

4 Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre Herunder beskrives det kort og generelt, hvad modulets faglige indhold består i, samt hvad baggrunden og motivationen for modulet er, hvilket vil sige en kort redegørelse for modulets indhold og berettigelse. Hensigten er at skabe indsigt i det enkelte modul for den studerende og at skabe mulighed for at forstå modulet i forhold til det øvrige semester og uddannelsen som helhed. Uddannelsen er bygget op således at der sker en naturlig progression fra basal viden om sexologiens anatomi og fysiolog og seksualitetens kulturelle aspekter til seksualitetens mangfoldighed, funktioner og dysfunktioner samt udredning af disse. Sideløbende får de studerende viden og færdigheder i PBL tankegangen, videnskabsteori, metode og litteratursøgning. Seksualiteten ses hele uddannelsen igennem i et bio-psykosocialt lys hvilket er gennemgående i alle moduler. Modul 2 har fokus på seksualitetens dysfunktioner, udredning af disse. Omfang og forventet arbejdsindsats Forventninger om den konkrete udmøntning af modulets ECTS-belastning, hvilket omfatter antallet af konfrontationstimer, øvelsesarbejde, tid til forberedelse, eventuel rejseaktivitet med videre. 26 konfrontationstimer 100 timer forberedelse, hovedsagelig læsning af litteratur 25 timer løsning af eksamensopgave som udgøres af en skriftlig ugeopgave, ca. 4 sider/studerende som løses i grupper, med intern censur, bestået/ikke bestået. Deltagere Her angives deltagerne i modulet, det vil sige først og fremmest en angivelse af deltagere, hvis der er flere årgange/retninger/samlæsning. Hvis der er tale om valgfag, angives den/de pågældende studieretning(er). Studerende på master i Sexologi. Deltagerforudsætninger Herunder beskrives den studerendes forudsætninger for at deltage i kurset, det vil sige eksempelvis tidligere moduler/kurser på andre semestre etc. Beskrivelsen er overvejende beregnet på at fremhæve sammenhængen på uddannelsen. Dette kan eventuelt være i form af en gengivelse af studieordningsteksten. Alle de studerende har gennemført modul 1-3 på første semester og bestået alle tre prøver der ligger på 1.semester. De studerende skal på nuværende tidspunkt have basal viden om seksualitetens anatomi og fysiologi samt seksualitetens mangfoldighed for at kunne bygge videre med seksualitetens dysfunktioner sstrategier. Modulaktiviteter (kursusgange med videre) Niveau 1 Niveau 2 Aktivitet - type og titel Planlagt underviser* Læringsmål fra studieordning Læringsmål for aktivitet Intro & info Opsamling fra sidst og orientering Dialog mellem de modulansvarlige Graugaard og om dette mo- og de studerende lektor Birgitte dul Schantz Laursen Klinisk Institut Seksuelle problemer, funktionsforstyrrelser og dysfunktioner: Klassifikation, diagnostik, årsagsforhold sstrategier Klinisk lektor, Astrid Højgaard, Klinisk Institut Kan gennemføre basal sexologisk udredning samt tage kvalificeret stilling til mulige rådgivnings- stiltag Kan vurdere egne faglige kompetencer ift. undersøgelse, ud- Tidsforbrug 1 time 3 timer Side 4 af 9

5 studerende redning, diagnosticering samt behovet for inddragelse af eller henvisning til andre kolleger, faggrupper og/eller instanser Sexologiske aspekter af kronisk sygdom og funktionsnedsættelse studerende Graugaard Kan gennemføre basal sexologisk udredning samt tage kvalificeret stilling til mulige rådgivnings- stiltag Kan vurdere egne faglige kompetencer ift. undersøgelse, udredning, diagnosticering samt behovet for inddragelse af eller henvisning til andre kolleger, faggrupper og/eller instanser Filmfremvisning med efterfølgende dialog mellem underviser og de studerende Graugaard Farmakologisk behandling i sexologien Anna Maria Giraldi, Københavns Universitet Kan gennemføre basal sexologisk udredning samt tage kvalificeret stilling til mulige rådgivnings- stiltag Kan vurdere egne faglige kompetencer ift. undersøgelse, udredning, diagnosticering samt behovet for inddragelse af eller henvisning til andre kolleger, faggrupper og/eller instanser Sexologiske aspekter af psykisk sygdom og funktionsnedsættelse/handicap Anna Maria Giraldi, Københavns Universitet Kan gennemføre basal sexologisk udredning samt tage kvalificeret stilling til mulige rådgivnings- stiltag Kan vurdere egne faglige kompetencer Side 5 af 9

6 ift. undersøgelse, udredning diagnosticering samt behovet for inddragelse af eller henvisning til andre kolleger, faggrupper og/eller instanser Seksuelle problemer og muligheder for handicappede Dialog mellem de modulansvarlige og de studerende Tor Martin Møller, spastisk lammet Den studerende har forskningsbaseret viden om: Seksuelle gener, funktionsforstyrrelser og dysfunktioner, herunder disses klassifikation, udbredelse, årsagsforhold Direkte dialog med handicappet person om sexologiske problemstillinger både på det praktiske men også samfundsmæssige niveau Kan målrette den sexologiske indsats til grupper med særlige behov Film: I lyst og nød Tor Martin Møller, spastisk lammet Den studerende har forskningsbaseret viden om: Seksuelle gener, funktionsforstyrrelser og dysfunktioner, herunder disses klassifikation, udbredelse, årsagsforhold Filmforevisning omhandlende handicappedes seksualitet, Tor Martin Møller vil være tilstede og gå i dialog med de studerende efter filmen 1 time Kan målrette den sexologiske indsats til grupper med særlige behov Tænkeboks, Seksuelle hjælpemidler Else Olesen, sygeplejerske, sexologisk rådgiver Kan optage en sexologisk anamnese, identificere og udrede sexologiske problemstillinger samt gennemføre eller henvise til relevant sexologisk undersøgelse, udredning, rådgivning og/eller behandling Demonstration af hjælpemidler i tæt dialog mellem underviser og de studerende Livsstil, sundhed og seksualitet Klasseundervisning med dialog mellem underviser og de studerende Graugaard og lektor Birgitte Schantz Laursen Klinisk Institut Sammenhænge mellem livsstil og seksuel dysfunktion 1 time Side 6 af 9

7 Fertilitet, infertilitet, abort og seksualitet studerende Klinisk lektor, Astrid Højgaard, Klinisk Institut Seksuelle gener, funktionsforstyrrelser og dysfunktioner, herunder disses klassifikation, udbredelse, årsagsforhold 1 time Psykologiske aspekter af seksuel dysfunktion studerende Ledende psykolog Jørgen Bech- Jessen Sexologisk Klinik, Rigshospitalet Sexologiske aspekter af psykiske og somatiske sygdomme, handicaps og særlige tilstande Tværfaglige samarbejds- og henvisningsmuligheder Bækkenbundstræning som sexologisk metode studerende samt praktiske øvelser Helle Gerbild, fysioterapeut, cand. Scient., san, master i sexologi, UC Fyn Sexologisk anamneseoptagelse, udredning, diagnosticering, herunder seksuelle hjælpemidler Tværfaglige samarbejds- og henvisningsmuligheder 1,5 time Opsamling og orientering Graugaard og lektor Birgitte Schantz Laursen Klinisk Institut 0,5 time *Forbehold for ændringer under semestrets forløb ved f.eks. sygdom, aflysninger m.v. Eksamen Der henvises til eksamenssiden på smh.aau.dk. Side 7 af 9

8 Modulbeskrivelse (en beskrivelse for hvert modul) Modultitel, ECTS-angivelse Flerfaglig analyse af sexologisk problemstilling / Multidisciplinary Analysis of a Sexological Question 10 ECTS projektmodul Placering Master, Sexologi, 2. semester Studienævn for Medicin Modulansvarlig Angivelse af den ansvarlige fagperson for modulets tilrettelæggelse og afvikling. Den modulansvarlige kan være identisk med semesterkoordinatoren. Såfremt der udpeges en eksamensansvarlig nævnes vedkommende her. Birgitte Schantz Laursen, Klinisk Institut. Type og sprog Angivelse af modulets type: fx kursusmodul, projektmodul, casemodul eller lign. Angivelse af sprog. Projektet kan skrives på dansk eller nordisk sprog. Mål Kursets indhold og målsætninger beskrives i forhold til, hvad den studerende skal lære i forbindelse med modulet. Dette indbefatter gengivelse af studieordningens beskrivelse af viden, færdigheder og kompetencer. Der kan suppleres med kortfattet beskrivelse/uddybning af den metodiske, praktiske viden og kunnen, som den studerende opnår. Der kan evt. henvises til uddybninger på Moodle. Fra Studieordningen: Følgende skal være opfyldt efter gennemført modul: Viden Kan beskrive og kritisk reflektere over sexologiske temaer og problemstillinger i et flervidenskabeligt og biopsyko-socialt perspektiv Demonstrere indgående forståelse af sexologisk viden ift. Den valgte problemstilling og er i stand til at inddrage relevante teoretiske og kliniske perspektiver i arbejdet med løsningsforslag Kan beskrive og kritisk reflektere over projektets filosofisk-videnskabsteoretiske grundlag Færdigheder Kan identificere og argumentere for relevansen af en konkret sexologisk problemstilling Kan planlægge, gennemføre og dokumentere en relevant litteratursøgning afstemt med projektets problemstilling Kan anlægge en relevant faglig tilgang til belysning af den valgte problemstilling, udvælge relevante teorier, begreber og empirisk materiale samt argumentere herfor Kan anvende basale kvantitative og kvalitative begreber, teorier og metoder Kompetencer Kan gennemføre og formidle analyse af en konkret sexologisk problemstilling samt argumentere for valg af relevant metodologi Kan diskutere kvaliteten og anvendeligheden af den tilgængelige litteratur set i forhold til den valgte teoretiske og empiriske tilgang Kan kritisk reflektere over projektarbejdets resultater, begrænsninger og kliniske implikationer Kan indgå i og reflektere over tværfagligt samarbejde Side 8 af 9

9 Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre Herunder beskrives det kort og generelt, hvad modulets faglige indhold består i, samt hvad baggrunden og motivationen for modulet er, hvilket vil sige en kort redegørelse for modulets indhold og berettigelse. Hensigten er at skabe indsigt i det enkelte modul for den studerende og at skabe mulighed for at forstå modulet i forhold til det øvrige semester og uddannelsen som helhed. I forlængelse af 1 semester og første halvdel af 2.semester laves projekt inden for de temaer som semestrene har omhandlet, her viser de studerende at de kan anvende den teoretiske viden de har tilegnet sig ved at analysere en selvvalgt sexologisk problemstilling. Omfang og forventet arbejdsindsats Forventninger om den konkrete udmøntning af modulets ECTS-belastning, hvilket omfatter antallet af konfrontationstimer, øvelsesarbejde, tid til forberedelse, eventuel rejseaktivitet med videre. 17 timers undervisning 250 timers projektarbejde og opgaveskrivning og læsning af pensum 20 forberedelse til eksamen 20 eksamen Deltagere Her angives deltagerne i modulet, det vil sige først og fremmest en angivelse af deltagere, hvis der er flere årgange/retninger/samlæsning. Hvis der er tale om valgfag, angives den/de pågældende studieretning(er). Studerende på master i Sexologi. Deltagerforudsætninger Herunder beskrives den studerendes forudsætninger for at deltage i kurset, det vil sige eksempelvis tidligere moduler/kurser på andre semestre etc. Beskrivelsen er overvejende beregnet på at fremhæve sammenhængen på uddannelsen. Dette kan eventuelt være i form af en gengivelse af studieordningsteksten. Det forudsættes at den studerende har deltaget i og bestået de foregående moduler samt tilegnet sig viden om videnskabsteori, metode og litteratursøgning. Modulaktiviteter (kursusgange med videre) Projektmodulet består af en kombination af undervisning, vejledning, selvstudie samt skrivning af projekt i gruppe. Formålet er at den studerende efter endt eksamen har kompetencer til at gennemføre basal sexologisk udredning samt tage kvalificeret stilling til mulige rådgivnings- stiltag. Kan vurdere egne faglige kompetencer ift. undersøgelse, udredning, diagnosticering samt behovet for inddragelse af eller henvisning til andre kolleger, faggrupper og/eller instanser. Vejlederne består af kliniske lektorer, lektorer og professorer med tilknytning til Klinisk Institut. Eksamen Der henvises til eksamenssiden på smh.aau.dk. Side 9 af 9

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester kandidat Klinisk Videnskab og Teknologi - efterår 2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester master Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling - E2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Januar 2017 Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 4. semester kandidat Folkesundhedsvidenskab forår 2017 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Januar 2016 Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 4. semester kandidat Folkesundhedsvidenskab forår 2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health

Læs mere

Semesterbeskrivelser for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelser for uddannelse ved Aalborg Universitet Vejledning til udfyldelse af semesterbeskrivelser SMH-uddannelser I samarbejde mellem skole og studienævn på SMH er udarbejdet denne vejledning til udfyldelse af semesterbeskrivelser. Semesterbeskrivelserne

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Januar 2017 Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 2. sem. master Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling - forår 2017 Oplysninger om semesteret School

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Januar 2016 Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 2. sem. master Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling - forår 2016 Oplysninger om semesteret School

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Januar 2016 Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 2. semester kandidat Medicin forår 2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævnet

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 2. årgang master Sundhedsinformatik - efterår 2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævnet

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse 1. semester master Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling - E2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine and

Læs mere

Semesterbeskrivelser for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelser for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelser for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 1. semester kandidat Medicin efterår 2015 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævnet for Medicin

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse 1. semester master Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling - E2015 Oplysninger om semesteret School of Medicine and

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Januar 2016 Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 2. semester kandidat Klinisk Videnskab og Teknologi forår 2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017 E-mail: ler@dps.aau. Semesterbeskrivelse 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Januar 2017 Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 6. semester bachelor MedIS forår 2017 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævnet

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 1. årgang master Sundhedsinformatik - efterår 2015 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævnet

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Januar 2017 Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 2. semester kandidat Klinisk Videnskab og Teknologi forår 2017 Oplysninger om semesteret School of Medicine

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 2. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 1. semester bachelor Idræt - efterår 2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævnet for Sundhed,

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 1. semester kandidat Klinisk Videnskab og Teknologi - efterår 2015 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 8-9, forår 2014

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 8-9, forår 2014 Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 1, uge 8-9, forår 014 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 7-8, 014 Læringsudbytte: Redegøre for særlig

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 1. semester kandidat Idræt - efterår 2015 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævnet for Sundhed,

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Semesterets temaramme Uddannelsens 10. semester er koncentreret om udfærdigelsen af et fagspecifikt speciale i et selvvalgt emne.

Semesterets temaramme Uddannelsens 10. semester er koncentreret om udfærdigelsen af et fagspecifikt speciale i et selvvalgt emne. Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Foråret 2017 Kommunikation, 10. semester, København Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Communication, Art and Technology (CAT)

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse 1. semester master Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling - E2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine and

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Semesterbeskrivelser for uddannelser ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelser for uddannelser ved Aalborg Universitet Januar 2016 Semesterbeskrivelser for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 4. semester bachelor Sundhedsteknologi forår 2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 1. semester bachelor Sundhedsteknologi - efterår 2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævnet

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Januar 2016 Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 6. semester bachelor Idræt forår 2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævnet

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag,

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive, School of Business and Social Sciences Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning: Studieordning

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet 2. semester HA Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: erhvervsøkonomisk studienævn Studieordning:

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 1. semester bachelor Idræt - efterår 2015 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævnet for Sundhed,

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 1. semester bachelor Sundhedsteknologi - efterår 2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævnet

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 5. semester bachelor Sundhedsteknologi - efterår 2015 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævnet

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 1. semester kandidat Klinisk Videnskab og Teknologi - efterår 2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health

Læs mere

3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet 2016

3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet 2016 3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet 2016 Semesterbeskrivelse 3. semester Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse 1. semester master Sexologi - efterår 2015 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævn for Medicin

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 1. semester kandidat Klinisk Videnskab og Teknologi - efterår 2017 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 5. semester bachelor Idræt - efterår 2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævnet for Sundhed,

Læs mere

Semesterbeskrivelse 6. semester BA psykologi AAU, Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semestret Bachelorprojektet...

Semesterbeskrivelse 6. semester BA psykologi AAU, Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semestret Bachelorprojektet... Semesterbeskrivelse 6. semester BA psykologi AAU, 2017 Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semestret... 2 Bachelorprojektet... 3 Psykologiens historie... 6 Forelæsningernes referencer.... 7 1

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester kandidat Folkesundhedsvidenskab - efterår 2015 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævnet

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af 2 uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 10-11, 2012 Læringsudbytte: Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. Gøre brug

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 1. semester kandidat Klinisk Videnskab og Teknologi - efterår 2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i sexologi

Studieordning for Masteruddannelsen i sexologi Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Medicin Studieordning for Masteruddannelsen i sexologi Aalborg Universitet September 2016 Campus Aalborg Forord: I medfør af lov 261 af 18. marts 2015

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 1. semester kandidat Idræt - efterår 2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævnet for Sundhed,

Læs mere

Forelæsning: En underviser formidler stof ud af specifikke læringsmål, primært som envejskommunikation og typisk for et større antal studerende.

Forelæsning: En underviser formidler stof ud af specifikke læringsmål, primært som envejskommunikation og typisk for et større antal studerende. Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester kandidat Folkesundhedsvidenskab - Efterår 2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævnet

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 5. semester bachelor Idræt - efterår 2015 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævnet for Sundhed,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Januar 2016 Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 2. semester kandidat Folkesundhedsvidenskab forår 2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i sexologi

Studieordning for Masteruddannelsen i sexologi Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Medicin Studieordning for Masteruddannelsen i sexologi Aalborg Universitet September 2013 Campus Aalborg Forord: I medfør af lov 652 af 24. juni 2012

Læs mere

Semesterbeskrivelse for Kandidatuddannelsen i socialt arbejde Aalborg og København,

Semesterbeskrivelse for Kandidatuddannelsen i socialt arbejde Aalborg og København, Semesterbeskrivelse for Kandidatuddannelsen i socialt arbejde Aalborg og København, 10. semester Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn: Studienævnet for Kandidatuddannelsen

Læs mere

3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet 3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse 3. semester Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for

Læs mere

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet [1] BAGGRUND Sexologisk Forskningscenter (SeFo) er en forsknings- og undervisningsenhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 6. semester på Sociålrå dgiveruddånnelsen F17

Semesterbeskrivelse for 6. semester på Sociålrå dgiveruddånnelsen F17 Semesterbeskrivelse for 6. semester på Sociålrå dgiveruddånnelsen F17 Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren Indledning Studiebeskrivelse Parterapi og sexologi er to forskellige videnskaber, som sjældent bliver forenet. I praksis er der ofte

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

Se modulbeskrivelser og moodle for præcise datoer. Tildeling af vejleder

Se modulbeskrivelser og moodle for præcise datoer. Tildeling af vejleder Semesterbeskrivelse Modul 4 Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn: Studienævn for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Studieordning: Kandidatuddannelsen

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE SEXOLOGI Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til seksualitet og kvindelivet UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK i samarbejde med DinJordemoderpraksis

Læs mere

Konklusion på evaluering af modul 9

Konklusion på evaluering af modul 9 Konklusion på evaluering af modul 9 Hold: FH77 Svarprocent: 91 (31 studerende ud af 34) Dato: Forår- semesteret 2011 Konklusion: Overordnet tilfredshed: Stort set alle studerende (94 %) svarer, at de i

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester kandidat Idræt - efterår 2015 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævnet for Sundhed,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere