Vi ønsker dig god fornøjelse i arbejdet med din CONVOTHERM og gæster, der altid er tilfredse!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi ønsker dig god fornøjelse i arbejdet med din CONVOTHERM og gæster, der altid er tilfredse!"

Transkript

1 Dansk 3

2 Du har besluttet dig for en CONVOTHERM, mange tak for din tillid. Din nye CONVOTHERM Dampovn forbinder på eksemplarisk vis den enkleste betjening med en førsteklasses og altid reproducerbar kvalitet på dine retter. Du vil spore dine gæsters tilfredshed, for: med din CONVOTHERM er du sikker på, at din menu har den bedste kvalitet. Altid og hver gang. For at det skal lykkes for dig fra begyndelsen, vil vi gerne give dig denne håndbog med alle nødvendige henvisninger og tips til en perfekt produktion af dine retter. CONVOTHERM garanterer, at dit apparat virker uden problemer. Vi tilbyder dig: Vores rådgivnings-hotline +49(0)8847/ for spørgsmål vedr. din CONVOTHERM eller pr. Altid aktuelle informationer, et diskussionsforum for alle spørgsmål vedr. CONVOTHERM, samt download af internationale opskrifter på vores webside CONVOTHERM Service Telefon (tekniske krisesituationer) +49(0)8847/67-0 svarer 24 timer i døgnet med meddelelse om det aktuelle telefonnummer. Kortfristet reservedelsservice, efter ønske hurtigst muligt ved ekspresforsendelse. Der gælder din Convotherm-forhandlers aktuelle garantibestemmelser. Undtaget fra garantien er glasskader, elpærer og pakningsmaterialer samt skader som følge af forkert installation, brug, rengøring, vedligeholdelse, reparation og afkalkning. Vi ønsker dig god fornøjelse i arbejdet med din CONVOTHERM og gæster, der altid er tilfredse! Hilsen fra CONVOTHERM Elektrogeräte GmbH; Denne håndbog beskriver det størst mulige udstyrsomfang for vore dampovne, som er forudset på tidspunktet for trykningen. Det er ikke alle udstyrskarakteristika, som er seriemæssigt udstyr. Nogle af de omtalte funktioner kan kun leveres i forbindelse med bestemte modeller som ekstraudstyr. Vi forbeholder os retten til fejl og tekniske ændringer. 4

3 For at du hurtigt kan finde det, du søger, har vi sat forskellige symboler ind til din orientering. Du finder følgende symboler i teksten: Advarsel om noget, som kræver opmærksomhed Eksplosionsfare Pas på stærkstrøm Pas på varm damp Pas på påfyldningshøjden Tips til anvendelsen 5

4 7 8 9 STOP D _00 OEB Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger 7 Funktionsbeskrivelse, normal anvendelse, fare for ulykker, forebyggelse af farer CONVOTHERM Dampovn 12 Funktionsdele, betjeningselementer og deres funktion Praktiske henvisninger vedr. tilberedning 15 Dampning, dampkogning, varmluft, regenerering, kernetemperaturmåling, CONVOTHERM Kogebog Tilberedningstabeller: Grønsager og tilbehør Fisk og skaldyr Kød og pølser Vildt og fjerkræ Bagværk og desserter Tilberedning med CONVOTHERM 36 Dampning, dampkogning, varmluft, regenerering, kernetemperaturmåling, Delta-T-tilberedning, Cook&Hold, tillægsfunktioner CONVOTHERM Kogebog 50 Arbejde med tilberedningsideer, arbejde med kogebogen, Bearbejdning af opskrifter i kogebogen, Arbejde med Press&Go (symbol) Daglig vedligeholdelse og pleje 58 Dampgeneratorskylning, halvautomatisk rengøring, automatisk rengøring Grundindstillinger 63 Signaltone, lydstyrke, klokken, dato, kogebogens sortering, praktiske grundværdier, memoværdier, temperaturvisning, netværksadresse, sprog? Hvad er der i vejen, når Afhjælpning af fejl, nøddrift Produktinformationer 71 Oversigt over apparater, tekniske data, tilbehør Stikordsliste 74 Betjening, opskrifter på tilberedning af levnedsmidler Panel forreste / bagerste omslagsside 6

5 Sikkerhedshenvisninger En forkert installation, vedligeholdelse eller rengøring såvel som ændringer på apparatet kan medføre alvorlige indtil dødelige kvæstelser for operatøren og skader på apparatet. Læs brugerhåndbogen omhyggeligt, inden du tager apparatet i brug. Sådan virker din dampovn Du kan tilberede forskellige levnedsmidler i din dampovn. Det ske ved hjælp af damp, vamluft og overophedet damp. Med disse midler afdækker din dampovn næsten alle former for tilberedning af levnedsmidler. Du kan dampe, blanchere, pochere, færdigtilberede, dampkoge, koge, stege, smelte, bage, afbage, grille, gratinere, sous vide-tilberede, tilberede ved lavtemperatur, regenerere og optø levnedsmidler. Din dampovn er således et universalapparat. Du sætter råvarerne ind i dampovnen i beholdere eller på riste, bestemmer program, tid eller kernetemperatur, og starter ovnen. Normal anvendelse CONVOTHERM dampovne må kun bruges til de ovenfor nævnte tilberedninger! CONVOTHERM dampovne er beregnet til kommercielt brug. Den tilladte omgivende temperatur er 4 C til 35 C For at undgå ulykker og skader på dampovnen skal ejeren regel-mæssigt undervise personalet. Apparatet må kun betjenes af medarbejdere, som har fået den nødvendige instruktion. Det er desuden bydende nødvendigt med sikkerhedsundervisning af betjeningspersonalet. Apparatet må under ingen omstændigheder bruges i giftig eller eksplosiv atmosfære tages i brug første gang eller i drift ved en temperatur <+4 C, også efter en transport eller i det fri bruges i det fri uden beskyttelse mod regn bruges til tilbered-ning af levnedsmidler i lukkede beholdere (dåser og konserves), der ikke er egnet til det bruges til at opvarme brand-bare genstande, f.eks. olie, fedt, håndklæder m.v. opvarme andet end levnedsmidler (bortset fra egnet tilbehør) Livsfare Eksplosionsfare ved gaslugt Afbryd straks gasforsyningen. Udluft rummet omhyggeligt. Undgå gnistdannelse (betjening af afbryder, telefon eller elektriske omstillinger) eller åbne flammer. Informer gasforsyningen eller brandvæsenet (ekstern telefon). Elektriske stød Dampovnen skal gøres spændingsfri mod bygningen inden åbning af sidevæggen og gennemførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejder (kun elektriker må det)! 7

6 Sikkerhedshenvisninger Fare for kvæstelser Installation Undgå apparater som friture-gryder, apparater til fedtholdigt bagværk osv. ved siden af dampovnen. Fare for alvorlige forbrændinger for operatøren, hvis der sprøjter vand i varmt fedt. Ved fedtbade eller frituregryder ved siden af apparatet skal man sørge for en tilstrækkelig sikkerhedsafstand (håndbruserens aktionsradius). Tilberedning Pas på: Damp! Gå frem som følger ved åbning af ovnrummets låger: Drej først grebet i vandret position (ventilationsstilling). Derved afbrydes programmet og motoren bremser. Åbn lågen langsomt efter nogle få sekunder. Ellers kan udslip af damp medføre skoldninger af f.eks. ansigt og hænder. Fare for skoldning! Hvis beholdere er fyldt med væsker eller fyldes med materialer, som bliver flydende under tilberedningen, så må der ikke bruges højere indstiksniveauer end sådanne, som er synlige. Vær opmærksom på de andre henvisninger / etiketter på apparatet. Køkkenlogistik Opbevar eller brug ikke brandbare gasser eller væsker nær ved apparatet. De kan selvantænde pga. apparatets varme-afgivelse og være til fare for mennesker og produktet. glasskiven springe under tilberedningen og medføre snitsår. Dampovnen må kun bruges med funktionsdygtig lågemagnetafbryder. Hvis den er defekt, skal det straks meldes til servicepersonalet. Ellers kan der under den automatiske rengøring sprøjte kemikalier i operatørens øjne eller på hans hud og irritere disse. Rengøring Ved brug af uoriginale CONVOTHERM rengøringsmidler er der fare for sundhedsskader i form af ætsning i lunger og på huden. Vær opmærksom på sikkerhedshenvisningerne på etiketterne hhv. rengøringsmidlets datablade! Mulige produkt- eller bygningsskader Installation Indskyd en tilgængelig universel ledningsadskiller foran med mindst 3 mm kontaktåbning i nærheden af apparatet, den skal bruges til at gøre apparatet spændingsfrit ved udvendige rengøringer, reparationer eller installationsarbejder. Se de nærmere installationshenvisninger i installationsvejledningen. Tilslutningsværdi, spænding og afsikring se tekniske data eller ledningsdiagrammet i dampovnens tilslutningsrum. Apparatdefekter Hvis du kan konstatere rifter, hakker eller revner på indersiden af apparatets låger, så skal lågerne straks udskiftes. Ellers kan Alle apparattyper For at sikre, at din CONVOTHERM dampovn er teknisk upåklagelig, skal den mindst én gang om året efterses af en autoriseret servicepartner. 8

7 Sikkerhedshenvisninger Rengør skydelågernes styreskinner én gang om måneden med en fedtende klud. Det garanterer en lang levetid. Kontroller regelmæssigt (mindst én gang om året), at skydelågernes skruer og hængsler sidder fast. Luk vandspærrehanen i driftspauser og afbryd energiforsyningen (strøm og gas) til dampovnen. Gasapparater Ved gasapparater kan udstødningen og dens afdækning opnå meget høje temperaturer. Anbring ikke brandbare materialer over apparaterne. Brandfare. Området under gasapparatet må ikke blokeres af eller fyldes med genstande. Brug kun gas-dampovnen i vindstille omgivelser. Rengøring Håndbruseren må kun bruges til rengøring af ovnrummet og ikke til huset udvendigt! Sprøjt ikke på dampovnens åbninger for til- og afgangsluft. Rengørings- og vedligeholdelsesarbejder må kun udføres på kold dampovn. Sprøjt ikke med håndbruseren ind i det varme tilberedningsrum! Lad dampovnen afkøle til under 60 C rumtemperatur. Regelmæssig rengøring af dampovnen ind- og udvendig efter den daglige brug garanterer dig mange års glæde ved din CONVOTHERM! Brug kun originalt CONVOTHERM rengøringsmiddel CONVOClean new eller CONVOClean forte samt dyseskyllemiddel CONVOCare (ved automatisk rengøring). Brug under ingen omstændigheder ætsende, stærkt alkaliske eller skurende rengøringsmidler. Ved skader, der kan føres tilbage til ukorrekt rengøring, bortfalder ethvert garantikrav! Brug ikke højtryksrenser eller vandstråle til rengøring af din CONVOTHERM! Dampovne må ikke udsættes for syrer eller syredampe, da rustfrit stål så korroderer. Afkalkning (kun ved uddannet servicepersonale) Tag aldrig dampovnen i brug med påfyldt afkalker. Afkalkning må kun ske i kold tilstand. Fjern straks overløbet afkalker grundigt med meget vand. Vær daglig opmærksom på Gasapparater Ved installation under en aftrækshætte skal den være tilsluttet, når ovnen er i brug. Ved en tilslutning til en skorsten med strømningsretning skal aftræksledningen rengøres regelmæssigt (overhold nationale forskrifter). Ved gasapparater kan udstødningen og dens afdækning (bagerst til venstre) opnå meget høje temperaturer. Udstødningsgas og varme pladedele kan medføre forbrændinger. 9

8 Sikkerhedshenvisninger Inden indkoblingen Lås indsugningspladen foroven og forneden. Grib aldrig ind bag indsugningspladen under brugen og brems aldrig ventilatoren manuelt. Fastgør emnestellet eller gitterstelvognen korrekt. Ved en omgivende temperatur på under +4 C på opstillingsstedet, skal temperaturen bringes op til stuetemperatur, inden ovnen tages i brug. Efter transport af dampovnen ved udetemperaturer under -5 C kan sikkerhedstemperaturens begrænser være udløst. Der skal en elektriker til at afhjælpe den situation. Ved fejlmeldinger E... se kap. Hvad er der i vejen, når... Påfyldning/Udtagelse Forbrændingsfare! Afhængig af den valgte temperatur kan der forekomme høje temperaturer, især på beholdere, riste, gittervogne og på lågernes indvendige sider. Vi anbefaler at bruge sikkerheds-handsker. Temperaturen på lågeglasset og huset udvendigt kan sine steder under brug være på mere end 60 C. Fare for skoldning! Transport af beholdere (enkeltvis eller i vogn) med varme, flydende madvarer skal være afdækket for at undgå, at væsken skvulper over. Den maksimalt tilladte belastningsvægt: kg (pr. indstik maks. 15 kg) kg (pr. indstik maks. 15 kg) kg (pr. indstik maks. 15 kg) kg (pr. indstik maks. 15 kg) kg (pr. indstik maks. 15 kg) kg (pr. indstik maks. 15 kg) kg (pr. indstik maks. 15 kg) Fastgørelse og svingning af emnestellet (bordapparat) Svingning: Løsne fjeder oppe og nede. Tag af: tryk emnestellet efter svingning opad og tag det af. Pas på, at skinnerne ikke bliver bøjet, ellers kan riste, plader og beholdere ikke længere holdes sikkert. Arbejde med gitterstelvognen, påfyldningsvognen Fyld ikke på gitterstelvognen, så den bliver næsetung fare for at den tipper. Sørg altid for, at beholderlåsen er lukket. Fastgør gitterstellets transportvogn for påfyldning og udtagelse til dampovnen og træk håndbremsen. Kør gitterstelvognen ind til anslag og fastgør den. Brug det medleverede greb til at trække vognen ud. Tag grebet af og hæng det på venstre sidevæg, når ovnen er i brug. Tøm kondensatdrypkarret regelmæssigt, ellers vil der være fare for at skride på grund af overskvulpende vand. Ved transport af gitterstellet på dets transportvogn skal man sørge for, at det går i hak i transportsikringen. 10

9 Sikkerhedshenvisninger Ved transport over et hældende niveau hhv. dørtrin kan påfyldningsvognen, tallerkenbanketvognen og gittertransportvognen tippe. Det samme gælder for en dampovn, som er monteret på hjul. Arbejde med banketsystem (tilbehør ved bordapparater) Tag emnestellet ud. Sæt indkørselsskinner på apparatets bund. Kør gitterstellet ind. Arbejde med kernetemperaturføler Kernetemperaturføleren kan være varm! Brug beskyttelseshandsker. Pas på, at du eller andre ikke stikker sig på følerspidsen. Lad ikke føleren hænge uden for rummet. Føleren er et følsomt måleinstrument, så hæng den altid rigtigt på den position, der er beregnet til den. Fjern føleren fra det tilberedte, inden det tages ud. Rengøring Bær passende sikkerhedsudstyr under rengøringen (handsker, beskyttelsesbriller). Stil lågegrebet på ventilationsstilling (vandret) ved længere stilstandstider efter rengøringen (f.eks. natten over). Afkalkning (kun ved uddannet servicepersonale) Bær i alle tilfælde passende sikkerhedsudstyr som handsker og briller. Overhold sikkerhedshenvisningerne på afkalkerens etiketter resp. datablade! Generelle henvisninger Denne betjeningsvejledning er en del af dampovnen: Opbevar altid denne vejledning i nærheden af apparatet til senere brug! Giv den med til en efterfølgende ejer. 11

10 CONVOTHERM Dampovn Funktionsdele PAS PÅ: kan være varm! 1. Betjeningspanel Kan udtages for servicearbejde (kun elektriker) Betjeningselementer og deres funktioner se senere 2. Skydelåge med dobbelt glasskive (pas på faren for at komme i klemme, når låger skydes ind. 3. Lågegreb Greb lodret: Apparatet lukket Grebet vandret: Apparatet åben eller i ventilationsstilling Apparatet åben: Drej grebet via vandret position Tillægsfunktion indtil ventilationsstilling Ved ventilationsstilling er nødåbning mulig fra rumsiden 4. Apparatfødder kan indstilles i højden Bordapparat Understel: Stil altid bordapparater på understel eller et arbejdsbord (højde mindst 620 mm). 5. Skorsten med strømningssikring tilbehør ved CONVOTHERM OGB & OGS (ikke vist) 6. Håndbruser trinløs mængderegulering. Hæng den altid op på den dertil beregnede holder 7. Spærreventil luk den ved driftspauser 8. Udluftningsstuds og undertrykssikring 9. Indkøringshjælp (fritstående apparater) Typeskilt med følgende data: Forbrug, gasart, spænding, fasetal og frekvens samt apparattype og nummer Sidevæg åbnes for servicearbejder (kun af elektriker, afbryd spændingen inden) Lågedrypkar integreret, selvtømmende Apparatdrypkar (bordapparater) 14. Berøringsfri lågekontakt-afbbryder Rumbelysning Fritstående apparat 12

11 CONVOTHERM Dampovn Betjeningselementer og deres funktioner CONVOTHERM OEB, OES, OGB, OGS CONVOTHERM TIL/FRA (1) CONVOTHERM går i driftsklar tilstand: Selvdiagnose udføres Rumbelysning tænder Automatisk påfyldning og opvarmning af dampgeneratoren (OEB og OGB) Automatisk dampgeneratorskylning ved datoskift efter ønske (OEB og OGB) Tilberedningsprogram Dampe (2) Rumtemperaturen kan indstilles trinløst mellem 30 C og 120 C Det optimale rumklima indstilles automatisk i henhold til produkt og mængde Tilberedningsprogram Varmdamp (3) Rumtemperaturen kan indstilles trinløst mellem 100 C og 250 C Det optimale rumklima indstilles automatisk i henhold til produkt og mængde STOP Start / Stop Starter tilberednings-programmerne, ideer og opskrifter fra kogebogen Stop: Stopper den aktive tilberedning Bekræfter den afsluttede tilberedning med summetonen Forlad Mr.C funktioner (escape) Kogebog (7) Kald/forlad kogebog Displayet viser en liste over lagrede opskrifter Mr.C (8) Indstil tillægsfunktioner CONVOTHERM's grundindstillinger Skrive / Redigere (9) Oprette, ændre, kopiere og slette opskrifter Tilberedningsprogram Varmluft (4) Rumtemperaturen kan indstilles trinløst mellem 30 C og 250 C Tilberedningsprogram Regenerering (5) Rumtemperaturen kan indstilles trinløst mellem 120 C og 160 C Det optimale rumklima indstilles automatisk i henhold til produkt og mængde 13

12 D _00 CONVOTHERM Dampovn Funktions- og driftsvisninger Lyser, når den pågældende funktion hhv. tilberedning er aktiv: reduceret ydelse (10) (tilbehør for CONVOTHERM OES) Brænder eller elektrisk opvarmning tilsluttet reduceret ydelse (12) (tilbehør for CONVOTHERM OES og OGS) Tilberedning (13) Tastespærre (14) Crisp&Tasty (affugtning) (15) Programbeskyttelse (16) (ved CONVOTHERM OEB & OES) Display (17) Visninger i normal drift: Dato, klokken, rumtemperatur, tilberedningstid, kernetemperatur Visninger i programmeret drift: Klartekst, hukommelse pladsnr., symboler Rumtemperatur (18) Indstilling af den nominelle rumtemperatur Aflæsning af den aktuelle resp. den nominelle rumtemperatur Tilberedningstid (19) Indstilling af tilberedningstid fra 1 min til 9 h 59 min eller vedvarende drift (ved 9:59 hhv. 0:01 slip vippen og drej derefter nok en gang til højre eller venstre) Aflæsning af den aktuelle resp. den nominelle tilberedningstid Kald af forvalgt starttid Aflæsning af den allerede forløbne tilberedningstid ved kernetemperaturmåling Kernetemperatur (tilbehør ved OES og OGS) (20) Indstilling af den nominelle kernetemperatur Aflæsning af den aktuelle resp. den nominelle kernetemperatur Aflæsning af den aktuelle kernetemperatur under drift ved tilberedning på tid Blade/rulle til venstre hhv. til højre (21/22) Et skridt frem hhv. tilbage (blade/rulle) ved programmeret drift Indstillingsvippe (23) Rumtemperatur Tilberedningstid Kernetemperatur Programnavn Programnummer Valg af Mr.C funktioner og redigeringsfunktioner samt opskrifter i kogebogen Press&Go (symbol) (24) (tilbehør ved OES & OGS) Start lagret opskrift direkte LED under tasten lyser, hvis tilsvarende tilberednings-opskrift er startet Henvisning: Lågemagnetafbryder Hvis du åbner rummets låger under programafviklingen, afbryder lågemagnetafbryderen automatisk tilberedningsprogrammet. Så løber tilberedningstiden ikke videre.. Når rummets låger lukkes igen, fortsætter CONVOTHERM tilberedningsprogrammet automatisk. Når du åbner rummets låger efter at programmet er slut og summeren lyder, så afbryder programmet automatisk. Betjen ikke panelet med spidse genstande (f.eks. knive) 14

13 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Dampe Med programmet Dampe kan du koge, dampe, blanchere, pochere, færdigtilberede og konservere. Dampe med 100 C Benyt dig af disse fordele: Du får retter med en kraftig naturlig farve, bidsikker konsistens og intensiv smag. Dampningen skåner vitaminer, mineralstoffer og sekundære planteindhold som farve- og fyldstoffer særdeles godt. Smagsstoffer overføres ikke, når du damper en fyldning af forskellige levnedsmidler som grønsager og fisk. Du behøver færre krydderier, mindre fedt og salt. Du arbejder hurtigt, for dampen står hele tiden til din rådighed. Det skal du være opmærksom på: Til dampningen egner sig især gennemhullede GN-beholdere med en dybde på indtil 65 mm. De sørger for korte tilberedningstider og forhindrer, at levnedsmidler, der ligger nederst i GN-beholderen, bliver trykket sammen. Frostklumper ved dybfrosne levnedsmidler skal ubetinget deles i mindre stykker, så alt er færdig samtidig. Hvis du damper en fyldning af forskellige levnedsmidler, skal du være opmærksom på tilberedningstiden for hver enkelt slags levnedsmiddel. Ved konservering retter tilberedningstiden sig efter produktets art, beholderstørrelse og beskaffenhed. CONVOTHERM egner sig til fremstilling af halvkonserves. Overhold de sædvanlige arbejdsmetoder for konservering. Skyl grønsager efter dampningen med håndbruseren, krydr og kom smør på. Brug fonden for at fremstille legerede grønsager. Damp grønsager i lukkede beholdere og opsaml simpelt hen fonden i beholdere uden huller. Damp langkornet ris i lukkede beholdere. Du skal bruge 1,5 del koldt vand eller fond til en del ris. Sæt risen i blød ca minutter før den sættes i ovnen. Damp nudler af hård hvede i lukkede beholdere. Du skal bruge mindst 5 dele koldt vand til en del nudler. Knødler, boller og lignende sættes til dapning på smurte plader. Afdækkes direkte efter tilberedningen. Ved længere tid inden serveringen holdes de varme i vand blandet med stivelse. Kartofler strøs umiddelbart før dampningen med finkornet salt og blandes eller lægges 15 minutter i saltvand. 15

14 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Dampe med 30 C til 99 C Benyt dig af disse fordele: Du tilbereder dine levnedsmidler særdeles skånsomt. Du reducerer vægttabet ved kød og pølsevarer med optimal smag, aroma og farve. Du undgår sprængte skind og tarme ved kogning eller opvarmning af pølsevarer. Du opnår optimale kvaliteter på følsomme levnedsmidler som terriner, kød i gelé, kødboller, crème caramel og ved diætkost. Velegnet til brug ved vakuumkogning efter Sous Vide-metoden. Ved en indstillet temperatur under 100 C kører ventilatorhjulet i takter. Ved gradnøjagtig kogning stivner æggehviden optimalt, dvs. den løber ikke ud af levnedsmidlet. Det skal du være opmærksom på: Tænk på, at kogetiden ved dampning med 30 C til 99 C forlænges sammenlignet med dampning ved 100 C. Lad mindre dejklumper af gær-, brødog wienerbrødsdej hæve hhv. gære ved en temperaturindstilling på 35 C. Du popper korn til sund og nærende kost som müsli. Du får blå foreller, hvis du hælder eddike eller vin over forellerne. Du kan koge skinke og pølsevarer. Dampe med 101 C til 120 C Benyt dig af disse fordele: Dampning med temperaturer over 100 C er hovedsageligt egnet til grove levnedsmidler som pillekartofler, rødbeder, roer, bærfrugter og kål. Kogetiderne forkortes i forhold til dampning ved 100 C med ca. 10 %. Det skal du være opmærksom på: Vælg ved en lille mængde en temperatur mellem 105 C og 110 C og ved fuld påfyldning mellem 110 C og 120 C. Brug GN-beholder med låg til skånsom regenerering af forportionerede levnedsmidler. PAS PÅ: Beholdere må kun sættes inden for U-skinnerne. Ved at lægge en beholder på skinnerne, kan den tippe skråt ud af ophængningen hhv. vognen! 16

15 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Varmdamp Du steger store stykker steg og bager bagværk med programmet Varmdamp Benyt dig af disse fordele: Med varmdamp får du altid det optimale rumklima, fordi det produktog mængdeorienterede rumklima indstilles helt automatisk i kraft af CLOSED SYSTEM. Du behøver ikke at specificere fugtighedsværdier manuelt. Levnedsmidlerne tørrer ikke ud. Smagen og aromaen forbliver bedst muligt i varerne. Du koger levnedsmidler meget hurtigt og med minimale vægttab. Smagsstoffer overføres ikke, når du blander forskellige levnedsmidler. Bagværk som gær-, butterdej osv. hæver optimalt ved bagningen. Porerne i store stegstykker lukkes straks af den indførte damp, så det bliver unødvendigt at brune dem først. Du behøver ikke fordampe stege med svær, da CONVOTHERM automatisk føder damp ind ved processens start. Ved behov kan du affugte ovnrummet (Crisp&Tasty-funktion) og få et saftigt og sprødt produkt med en ensartet bruning. Det skal du være opmærksom på: Forvarm CONVOTHERM inden bagningen i mindst minutter med C over bagetemperaturen. Forvarm altid fritstående apparater med forvarmningsbroen. Forvarm altid mindst 15 minutter ved 250 C for TK-produkter. Jo højere rumtemperatur jo mere brunes levnedsmidlet, men samtidig bliver vægttabet også større. Bruning af levnedsmidler begynder ved en temperaturindstilling på ca.120 C. Du reducer generelt rumtemperaturen med % sammenlignet med traditionelle metoder. Læg stegene på riste. Derved lukkes porerne på alle sider af stegene. Du får et ensartet resultat uden at skulle vende stegene. Sæt altid bage- eller gratinforme på riste. Derved koger levnedsmidlet hurtigere og mere ensartet. Sæt et kar ind under ristene med stege for at opsamle sauce hhv. aflejringer. I det tilbereder du ben, Mire poix (ristede grønsager) og krydderier, og hælder vand eller fond på hen ad vejen. 17

16 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Varmluft Programmet Varmluft er egnet til alle stege, al bagværk og alle grillprodukter, som ikke har behov for fugtighed, samt til at lune bagværk. Stege hhv. bage Benyt dig af disse fordele: Du reducerer fedtbehovet med indtil 95% sammenlignet med almindelige metoder. Ved behov kan du affugte ovnrummet (Crisp&Tasty-funktion) og få et saftigt og sprødt produkt med en ensartet bruning. Ved bageprodukter får du en tynd skorpe ved affugtning (Crisp&Tastyfunktion). Det skal du være opmærksom på: Forvarm CONVOTHERM inden kogningen i mindst minutter med en temperatur på C over kogetemperaturen. Forvarm altid fritstående apparater med forvarmningsbroen. Jo højere rumtemperatur jo mere brunes levnedsmidlet, men samtidig bliver vægttabet også større. Ved stegning reducerer du temperaturen med % sammenlignet med traditionelle metoder. Til fremstilling af panerede retter bruger du bedst Convenience-produkter, som er egnede til varmluft, og fedt. Tilberedning ved lavtemperatur (fra rumtemperaturer på 30 C til 100 C) Især mørke kødsorter er egnet til tilberedning ved lave temperaturer. Benyt dig af disse fordele: Store stege steges så skånsomt, at den rå vægt fastholdes næsten fuldstændigt. For at levnedsmiddeloverfladen ikke skal tørre ud, takter ventilatorens hjul ved rumtemperaturer under 100 C. Tilberedning ved lavtemperatur kan også bruges ved nattilberedning. Kødet er meget mørt og saftigt. Det skal du være opmærksom på: Rumtemperaturen skal kun ligge få grader over slut-kernetemperaturen. Jo højere rumtemperatur jo større stegetab. Med denne metode kommer der ingen skorpe. Du kan holde forberedte retter varme i indtil 2 timer ved en rumtemperatur på 80 C og takterende ventilatorhjul, uden at overfladen tørrer ind. PAS PÅ: Beholdere må kun sættes inden for U-skinnerne. Ved at lægge en beholder på skinnerne, kan den tippe skråt ud af ophængningen hhv. vognen! 18

17 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Regenerering Med dette program kan du i løbet af kort tid regenerere retter, som er anrettet på tallerkner eller platter. Benyt dig af disse fordele: Ved regenerering får du altid det optimale rumklima, fordi det nødvendige produkt- og mængdeorienterede rumklima indstilles helt automatisk i kraft af CLOSED SYSTEM. På den måde producerer du retter i rolige, knap så travle tider og anretter dem på tallerkner eller platter. Det er ikke nødvendigt at holde retterne varme. Dermed forekommer der heller ikke kvalitetstab. De færdigt anrettede retter tørrer ikke ud ved regenerering. Der danner sig hverken kondensatpytter eller tørre rande på tallerknerne. Ved banketter regenererer du et vilkårligt antal tallerkner efter afkald. Du kan fylde tallerkenbanketvognen fra alle sider uden besvær. Store, kompakte komponenter i retter som knødel, boller, roulader, gratiner behøver længere tid til at regenerere end f.eks. skiver af steg, grønsager, ris, kvarte eller vendte kartofler. Fordel komponenterne ensartet og i små stykker på tallerknen. Undgå, at komponenterne overlapper hinanden i store flader og har forskellig anretterhøjde. Du bør ikke afbryde regenereringen, hvis du vil have et godt resultat. Tilsæt saucer på tallerknerne efter regenereringen med en saucespender. Det skal du være opmærksom på: Forvarm altid CONVOTHERM. Forvarm altid fritstående apparater med forvarmningsbroen. Du kan finde forvarmningstemperaturer, regenereringstider og temperaturer i tabellen (næste side). Forvarm efter den tredje regenerering med fuld påfyldning kort igen, dvs. 1-2 minutter (se tabel næste side). Åbn først CONVOTHERM's låger efter forvarmning, når ventilatorens hjul står stille, og fyld så hurtigt på med anrettede tallerkner eller platter. På den måde bliver den varme luft inde i CONVOTHERM. 19

18 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Sæt fisk og kød på en sokkel, så det regenererer ensartet og ikke klæber fast til tallerknen. Forsteg kød til rare, hvis det efter regenerering skal steges til medium. Grønsager, ris og nudler skal smøres med smør inden regenerering. Skær kompakte komponenter som knødel eller hele fileter op. Brug en termohætte ved længere transportveje. Læg termohætten til forvarmning på CONVOTHERM'en, inden den skal i brug. PAS PÅ: Udluftningsstudsen må ikke dækkes til. Arbejd med flere tallerkenbanketvogne ved større banketter. Du kan holde tallerkner varme i 20 minutter med termohætten. I den tid kan du regenerere yderligere fyldninger. På den måde kan du servere retterne samtidig og varme for dine gæster. Jævn evt. sauce noget tykkere, så den kan optage rester af fugtighed fra fisk og grønsager. Gem optimerede ideer om standardtallerkner som opskrift. Det garanterer, at du får en problemfri afvikling af banketter eller à-la-carteforretninger. Retningsværdier for forvarmningstemperaturer, regenereringstider og -temperaturer ved fuld påfyldning (Regenereringstid og -temperatur afhænger af det antal tallerkner, der skal regenereres) CONVOTHERM OEB, OGB, OES, OGB Regenereringsriste 26 cm Tallerkenkapacitet indtil 32 cm Forvarmningstemperatur med varmdamp Forvarmningstid Regenereringstemperatur Regenereringstid C 10 min C 4 8 min C 10 min C 4 8 min C 10 min C 4 8 min C 20 min C 6 10 min C 20 min C 6 10 min C 20 min C 6 10 min C 20 min C 6 10 min Eftervarme Opvarm efter hver tredje regenerering igen til forvarmningstemperatur. Når forvarmningstemperaturen nås, kan du straks begynde at regenerere igen. 20

19 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Kernetemperaturmåling Kernetemperaturmålingen anbefales til tilberedning af langtidsstege og til regenerering af levnedsmidler i GN-beholdere. Benyt dig af disse fordele: Uafhængig af stegens størrelse og vægt tilbereder du den til punkt og prikke. På den måde får du altid en garanti for højeste kvalitet. Du behøver ikke bruge tid og energi på at overvåge og kontrollere tilberedningen ved langtidsstegning. Du reducerer stegetabet indtil 50 % i forhold til almindelige metoder. Flerpunktføleren måler på flere steder langs følerens spids og registrerer automatisk den koldest målte kernetemperatur som midtpunkt for kødstykket. Flerpunktføleren forhindrer fejl ved stikningen af føleren og forenkler håndteringen. CONVOTHERM PC-HACCP Software bruger kernetemperaturmålingen til automatisk registrering og arkivering af HACCP-relevante data. Derfor bør du bruge denne software. Brug flerpunktføleren til dokumentation (muligt temperaturområde fra 5 C til 150 C.) Retningsværdier for kernetemperaturmåler: Oksekød, kalvekød, fisk Levnedsmiddel Tilberedning KT Oksefilet Roastbeef Medium C Oksesteg C Rullesteg Well done C kogt oksekød Kalveryg Medium C Kalvebryst Kalvebov Well done C Kalvekølle Well done C Det skal du være opmærksom på: Flerpunktføleren må ikke bruges til at tage de færdige madvarer ud af ovnen. Afkøl flerpunkttemperaturføleren med håndbruseren inden brugen. Stik flerpunktføleren gennem det midterste af kødstykket. Tag straks langtidsstegen ud af ovnen, når summeren fortæller, at stegningen er færdig. På den måde forhindrer du, at stegen får for meget. Ved valget af slutkernetemperatur vær opmærksom på, at langtidsstegen efter at være taget ud af ovnen trækker ca. 3 C efter sig. Den kernetemperatur, der skal vælges, afhænger stærkt af, hvad dine gæster er vant til, og deres krav til dit køkken. Tabellen viser retningsværdier for kernetemperaturer. Svinekød, lam, fjerkræ Levnedsmiddel Tilberedning KT Svineryg Svinenakke Svinebug Schweinshaxe Medium C C Well done Hamburgerryg Medium C Lammekølle Lammeryg Kylling, hel Kyllingebryst Kyllingelår Medium Well done C C C C C Laksesnitte Medium C 21

20 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Program Grønsager, forretter æggeretter Temperatur Tid Kernetemperatur Infos Nudler (langkornet ris) 100 C min - brug beholder uden hul, omrøring falder væk, 1 del nudler, min. 5 dele koldt vand koge Langkornet ris Rundkornet ris Basmatiris 100 C min - brug beholder uden hul, 1 del ris, 1,5 til 2 dele koldt vand eller fond Grønsager frisk Blomkål, gulerødder, asparges 100 C 8 15 min - snittet i små stykker Grønsager TK (små stykker) Grønsager TK (store stykker) 100 C min C min - Kartofler (kvarte) 100 C min - læg i saltvand 15 min eller strø med fint salt inden tilberedningen dampe/ blanchere Knødel/boller 100 C min - Æg 100 C 8 15 min - Kål, bærfrugter Pillekartofler Roer C min - sættes på smurt plade, dækkes af direkte, når de er færdige skal ikke stikkes, blødkogt efter ca. 10 min, hårdkogt efter ca. 15 min pochere Æggestand TK-røræg TK-omlet 85 C min - bage Grønsagsgratin C min - damp grønsager inden forarbejdning PAS PÅ: Åbn altid CONVOTHERM'en forsigtigt. Udslippende damp kan medføre skoldninger. Krydring Grønsager skylles, krydres og kommes smør på efter dampningen. beholdere og opsaml fond i en beholder uden huller. Asparges Bitre asparges koges i beholdere uden huller i egen suppe. Lune/gratinere Grønsager og forretter kan lunes med varmluftprogrammet ved 230 C 250 C i 2 5 minutter. Legerede grønsager Damp grønsagerne i hullede 22

21 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Bordapparater Fritstående apparater x GN 1/ x GN 2/1 12 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 20 x GN 1/ x GN 2/1 24 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 40 x GN 1/1 12 kg 24 kg 20 kg 40 kg 48 kg 40 kg 80 kg 12 kg 24 kg 20 kg 40 kg 48 kg 40 kg 80 kg kg kg kg kg kg kg 180 kg kg kg kg kg kg kg 180 kg kg kg kg kg kg kg 180 kg kg kg kg kg kg kg 180 kg 90 stk 180 stk 150 stk 300 stk 360 stk 300 stk 600 stk 360 stk 720 stk 600 stk stk stk stk stk kg kg kg kg kg kg 180 kg 24 kg 48 kg 40 kg 80 kg 96 kg 80 kg 160 kg 24 kg 48 kg 40 kg 80 kg 96 kg 80 kg 160 kg Pochering af grønsager Bemærk: Pochering af grønsager tager længere tid end dampning. Pochering i vakuumpose Bemærk: Pochering i vakuumpose tager længere tid end dampning. Regenerering af grønsager og forretter Anret afkølede levnedsmidler på tallerkner eller platter og regenerer ved 135 C i 5 minutter. Damp afkølede levnedsmidler for hurtig regenerering i GN beholdere med låg ved 120 C damp. Mindre dejklumper Lad mindre dejklumper af gær-, brød eller wienerbrødsdej hæve resp. tilberede ved en temperaturindstilling på 35 C. Korn Du kan tilberede korn skånsomt for sund og nærende kost. 23

22 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Program Temperatur C Tid Fisk, skaldyr, Sous Videmetoder Foreller Rødspætter Søtunger hele Kernetemperatur Infos min - brug hvert 2. indstik stege Laksesteak Fiskefilet paneret TK C C 6 12 min - brug hvert 2. indstik min - brug hvert 2. indstik brug slip-let plade Rejer C 4 8 min - brug hvert 2. indstik dampe Hummer Languster 100 C Ca. 12 min - brug hvert 2. indstik Muslinger 96 C min - Foreller 72 C min - Læg foreller med udklappede buglapper på plade Rejer C 4 8 min - pochere Lakseskiver C 4 8 min - Fisketerrine C min C brug hvert 2. indstik Fiskeboller/ Fiskefrikadeller Fars i kål 72 C 8 12 min - Foreller i vakuumpose 65 C min - Terriner, kød i gelé i vakuumpose (sous vide) 70 C Ca. 2 h C brug hvert 2. indstik PAS PÅ Åbn altid CONVOTHERM'en forsigtigt. Udslippende damp kan medføre skoldninger. Fedt og olie Ved stegning i CONVOTHERM opnår du meget gode resultater med olier og fedt med højt røgpunkt. Stegning på emaljerede plader eller belagte resp. Superpan plader Med disse plader får du en meget god bruning også på undersiden af produkterne. 24

23 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Bordapparater Fritstående apparater x GN 1/ x GN 2/1 12 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 20 x GN 1/ x GN 2/1 24 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 40 x GN 1/ stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk afhængig af rejernes størrelse afhængig af hummerens resp. langusterens størrelse afhængig af muslingernes størrelse stk stk stk stk stk stk stk afhængig af rejernes størrelse stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk ca. 240 stk ca. 480 stk ca. 400 stk ca. 800 stk ca. 960 stk ca. 800 stk ca stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk Stegning Læg stykker til stegning på riste. Derved lukker porerne på stegene på alle sider, og du får et ensartet resultat uden at skulle vende stegene. Saucer Brug den fond, der kommer, til at forfine saucerne. Anbring et kar under de riste, der ligger stege på. I det tilbereder du ben, Mire poix (ristede grønsager) og krydderier, og hælder vand eller fond på hen ad vejen. Foreller blå Hæld eddike eller vin over foreller. Banket Du kan nedkøle retter som bruges i banketten, med en chokkøler. Så retter du tallerknerne an. 25

24 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Program Kød, pølsevarer store stege Temperatur Tid Kernetemperatur Infos Svinenakke Flæskesteg Svineryg C min ca. 75 C Schweinshaxe Kalbshaxe C min ca. 78 C rids sværen Leberkäse frisk masse 4 kg Varmdamp 1.Dampe 2.Varmluft 130 C eller C C min C 1.ca.58 C 2.68 C Slå massen fast i formen for at undgå huller. 1-trins eller 130 C eller 2-trins opskrift. Lammekølle Lammesteg C min ca. 62 C stege forloren hare C min ca C form den til en teglsten eller fyld i en kasseform. Tilbered på plade Kalverullesteg Kalvesteg C min ca. 80 C Oksemørbrad Oksemørbrad indbagt C min min C stryg butterdej med æg, Filet forbrunes. Forvarmning. Roastbeef C min C stryg let med sennep. indsnit i dæksel Skinke Ca. 78 C C C 2.65 C rids sværen efter dampning. 2-trins opskrift grydestege Kålroulader Fyldte peberfrugter Roulade Oksemørbrad C min C min min - Forvarmning, overhæld beholder uden huller med sauce med eller uden fond overhæld beholder uden huller efter ca. ½ time med sauce pochere Kogt skinke Ca. 78 C Pro kg 70 min 65 C Opvarmningstid efter påfyldningsmængde. Rumtemperatur Vælg rumtemperatur C lavere sammenlignet med traditionelle metoder. Krydr Gnid store stege godt med krydderier, så de ikke kan skylles af. Kernetemperaturmåling Generelt gælder, at de bedste resultater fås med flerpunktføleren. Stegetabet øges væsentligt for hver grad over den nødvendige kernetemperatur. Stegetab Programmet Varmdamp reducerer stegetabene væsentligt. Stege Læg stegene på en rist, så de bliver tilberedt ensartet. Grydestege Læg grydesteg som sædvanligt i dybe beholdere og hæld fond over. 26

25 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Bordapparater Fritstående apparater x GN 1/ x GN 2/1 12 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 20 x GN 1/ x GN 2/1 24 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 40 x GN 1/ kg kg kg kg kg kg kg 18 stk 12 stk 36 stk 24 stk 30 stk 20 stk 60 stk 40 stk 72 stk 48 stk 60 stk 40 stk 120 stk 80 stk 8 x 4 kg forme 16 x 4 kg forme 12 x 4 kg forme 18 x 4 kg forme 24 x 4 kg forme 24 x 4 kg forme 36 x 4 kg forme 6 stk kg 12 stk kg 10 stk kg 20 stk kg 24 stk kg 20 stk kg 40 stk kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 90 stk 180 stk 150 stk 300 stk 360 stk 300 stk 600 stk 90 stk kg 180 stk kg 150 stk kg 300 stk kg 360 stk kg 300 stk kg 600 stk kg afhængig af størrelse Brune Omstændelig bruning med sædvanlige metoder falder væk. Dampen lukker straks porerne. Stege i dej Forvarm CONVOTHERM, på den måde får du en meget god kvalitet på indbagte stege. Svær Sværen er let at ridse, hvis du først damper stegen i ca. 10 minutter og så ridser og krydrer. Sauce Du behøver ikke give afkald på saucer eller sauceaflejringer. Læg stegene på riste og sæt et kar under ristene. I det tilbereder du ben, Mire poix (ristede grønsager) og krydderier, og hælder vand eller fond på hen ad vejen. 27

26 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Program Kød, pølsevarer korttidsstegning Temperatur Tid Kernetemperatur Filetsteak, okse 180 g C 6 15 min - Rumpsteak g C 6 12 min - Infos rare 6 8 min medium 8 10 min well done min rare 6 8 min medium 8 10 min well done min Kalvesteak 160 g C 8 10 min - Svinefilet 80 g C 5 8 min - Leversnitter C 4 6 min - ikke mele grille Frikadeller 150 g Kassler Kotelet 160 g C C min - smør evt. pladen (afhængig af massen) Lammecarrée C min - Kød på spid C min - Paneret kotelet eller snitsel Cordon bleu C min - Paneret kylling 200 g C min - Bratwurst C min - Pølse i glas (230g) Leberkäse i glas Kogte pølser 100 C 50 C/100 C 80 C 90 min 20min/70 min 72 C Sæt glas på regenereringsrist, køl derefter ned dampe/ pochere Dåsepølse 200 g 400 g 100 C 65 min 90 min - Fyld dåseindhold + 15 g på, luk låget, køl derefter ned Weißwurst Wiener afhængig af tarmen ca. 78 C min min - Opvarmningstid afhængig af påfyldningsmængde PAS PÅ: Afdryppende fedtrester kan medføre forbrændinger. Rengør rummet grundigt efter stegning af fedtholdige levnedsmidler. Ellers kan der efterfølgende forekomme røgudvikling. Forvarmning Forvarm altid godt for korttidsstegning. Korttidsstegning Læg stege til kortidsstegning på rist eller plade. Brug så vidt muligt ikke dybe beholdere uden huller. Det kan medføre uensartede resultater. 28

27 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Bordapparater Fritstående apparater x GN 1/ x GN 2/1 12 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 20 x GN 1/ x GN 2/1 24 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 40 x GN 1/1 90 stk 180 stk 150 stk 300 stk 360 stk 300 stk 600 stk 48 stk 96 stk 80 stk 160 stk 192 stk 160 stk 320 stk 48 stk 96 stk 80 stk 160 stk 192 stk 160 stk 320 stk 96 stk 192 stk 160 stk 320 stk 384 stk 320 stk 640 stk 48 stk 96 stk 80 stk 160 stk 192 stk 160 stk 320 stk 90 stk 180 stk 150 stk 300 stk 360 stk 300 stk 600 stk 48 stk 96 stk 80 stk 160 stk 192 stk 160 stk 320 stk 60 stk 120 stk 100 stk 200 stk 240 stk 200 stk 400 stk 48 stk 96 stk 80 stk 160 stk 192 stk 160 stk 320 stk 36 stk 72 stk 60 stk 120 stk 144 stk 120 stk 240 stk afhængig af størrelse 150 stk 300 stk 250 stk 500 stk 600 stk 500 stk 1000 stk 45 stk 90 stk 75 stk 150 stk 180 stk 150 stk 300 stk 300 stk 600 stk 500 stk 1000 stk 1200 stk 1000 stk 2000 stk Indfedtning Stege til korttidsstegning skal altid indfedtes godt. På den måde får du en bedre varmeoverførsel. Brug fedt med et højt røgpunkt. Varmeoverførsel Brug emaljerede eller belagte plader (Superpan). Så får du en bedre varmeoverførsel og får et varmelager. Grillmønster Forvarm risten, hvis du vil have et grillmønster. 29

28 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Program Vildt og fjerkræ Temperatur Tid Kernetemperatur Infos Vildsvinekølle ca. 2 2,5 kg C min ca. 65 C Rådyrkølle udløst C min C And C min - eventuelt krydre eller marinere eventuelt fylde med æble og løg stege Gås Ca. 4,5 kg 120 C ca. 3 3,5 h. - spæd af og til Kalkun ca. 3 4 kg C min ca. 80 C eventuelt fylde med fars og krydderier stege/ grydestege Kalkunbryst C min ca. 60 C Hareryg C min C Harekølle C min ca. 68 C eventuelt fylde med fars og krydderier eventuelt krydre eller marinere eventuelt krydre eller grydestege i fond grydestege Dyresteg C min C Læg steg i dyb beholder og fyld den med fond hen ad vejen bage Rådyrpostej C C 1.ca. 15 min 2.ca. 60 min - Sæt ubetinget aftræk på 2-trins opskrift grille Kylling C min - Kyllingekølle C 25 min - Special-kyllingegrillrist med fedtopsamlingskar Gnid krydderier godt ind PAS PÅ Åbn altid CONVOTHERM'en forsigtigt. Udslippende damp kan medføre skoldninger. Rumtemperatur Vælg rumtemperatur for store stegestykker C lavere sammenlignet med traditionelle metoder. Varmeoverførsel Brug emaljerede eller belagte plader (Superpan) til korttidsstegning. Kernetemperaturmåling Generelt gælder, at de bedste resultater fås med flerpunktføleren. Stegetabet øges væsentligt for hver grad over den nødvendige kernetemperatur. Stegetab Programmet Varmdamp reducerer stegetabene væsentligt. 30

29 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Bordapparater Fritstående apparater x GN 1/ x GN 2/1 12 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 20 x GN 1/ x GN 2/1 24 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 40 x GN 1/ kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 12 stk 24 stk 20 stk 40 stk 48 stk 40 stk 80 stk 2 stk 4 stk 4 stk 6 stk 9 stk 8 stk 15 stk 4 stk 8 stk 6 stk 12 stk 16 stk 12 stk 24 stk 12 stk 24 stk 20 stk 40 stk 48 stk 40 stk 80 stk 12 stk 24 stk 20 stk 40 stk 48 stk 40 stk 80 stk 24 stk 48 stk 40 stk 80 stk 96 stk 80 stk 160 stk kg kg kg kg kg kg kg kg stk kg kg kg kg kg 18 stk 40 stk 27 stk 60 stk 80 stk 54 stk 120 stk 60 stk 120 stk 100 stk 200 stk 240 stk 200 stk 400 stk Forvarmning Forvarm altid godt for korttidsstegning. Krydring Stykker til korttidsstegning skal krydres inden de bliver smurt. Gnid store stege godt med krydderier, så de ikke kan skylles af. Stege Læg stegene på en rist, så de bliver tilberedt ensartet. Det er ikke nødvendigt at vende dem. Grydestege Læg grydestege som sædvanligt i dybe beholdere og hæld fond over. Sauce Du behøver ikke give afkald på saucer eller sauceaflejringer. Læg stegene på riste og sæt et kar under ristene. I det tilbereder du ben, Mire poix (ristede grønsager) og krydderier, og hælder vand eller fond på hen ad vejen. 31

30 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Program Bagværk og desserter Temperatur Tid Kernetemperatur Infos Pladekager C min - brug hvert 2. indstik Biskuitbunde C C 1.10 min 2.15 min - 2-trins opskrift Ostekager C C 3.80 C 1.20 min 2.35 mi n - brug hvert 2. indstik 3-trins opskrift Sandkager Frugtkager C min - brug hvert 2. indstik bage Sprøjtebagværk Mørdej Kringler C min - Apfelstrudel C min - Blandet brød C min - Rundstykker Butterdej Wienerbrød C min - Croissanter C min - Gærfletbrød C min - Rundstykker TK C 6 12 min - Antal pr. plade afhængig af størrelse, ikke for tæt brug hvert 2. indstik, Antal pr. plade afhængig af størrelse, ikke for tæt brug hvert 2. indstik, Antal pr. plade afhængig af størrelse, ikke for tæt Antal pr. plade afhængig af størrelse, ikke for tæt Antal pr. plade afhængig af størrelse, ikke for tæt brug hvert 2. indstik, antal pr. plade afhængig af størrelse, ikke for tæt Antal pr. plade afhængig af størrelse, ikke for tæt Baguetter TK C 6 12 min - Antal pr. plade afhængig af størrelse, ikke for tæt pochere Creme Caramel Creme Royal 58 C min - brug hvert 2. indstik, brug regenereringsrist PAS PÅ Åbn altid CONVOTHERM'en forsigtigt. Udslippende damp kan medføre skoldninger. Forvarmning Forvarm apparatet mindst minutter inden bagning med en temperatur på C over bagetemperaturen. Vent med at fylde levnedsmidler på, til ventilatorens hjul står stille. På den måde undgår du varmetab. Forvarm altid mindst 15 minutter ved 250 C for TK-produkter. 32

31 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Bordapparater Fritstående apparater x GN 1/ x GN 2/1 12 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 20 x GN 1/ x GN 2/1 24 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 40 x GN 1/1 3 plader 6 plader 5 plader 10 plader 12 plader 10 plader 20 plader 6 plader 12 plader 10 plader 20 plader 24 plader 20 plader 40 plader 3 forme 6 forme 5 forme 10 forme 12 forme 10 forme 20 forme 3 plader 6 plader 5 plader 10 plader 12 plader 10 plader 20 plader 6 plader 12 plader 10 plader 20 plader 24 plader 20 plader 40 plader 3 plader 6 plader 5 plader 10 plader 12 plader 10 plader 20 plader 3 plader 6 plader 5 plader 10 plader 12 plader 10 plader 20 plader 6 plader 12 plader 10 plader 20 plader 24 plader 20 plader 40 plader 6 plader 12 plader 10 plader 20 plader 24 plader 20 plader 40 plader 3 plader 6 plader 5 plader 10 plader 12 plader 10 plader 20 plader 6 plader 12 plader 10 plader 20 plader 24 plader 20 plader 40 plader 6 plader 12 plader 10 plader 20 plader 24 plader 20 plader 40 plader 90 stk 180 stk 150 stk 300 stk 360 stk 300 stk 600 stk Hævning Brug programmet Dampe med en temperaturindstilling på 32 C til hævning af gærdej, brød og wienerbrød. Bagning Hvis du bruger programmet Varmdamp til bagning, får produkterne en glinsende overflade. 33

32 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Program Kartoffelprodukter, asiatiske retter, fingerfood Temperatur Tid Kernetemperatur Infos Pommes 210 C 8 12 min brug CONVOTHERM friturekurv; hvert 2. indstik, max. 2kg produkt Potato Wedges / Cubes 210 C min brug CONVOTHERM friturekurv; hvert 2. indstik Gaufrettes 210 C 8 10 min brug CONVOTHERM friturekurv; hvert 2. indstik bage uden fedt med Crisp&Tasty funktion (affugtning) Mini forårsruller 210 C 8 10 min Shrimp Roll 210 C 8 10 min brug CONVOTHERM friturekurv, behandle evt. med Combiphase brug CONVOTHERM friturekurv, behandle evt. med Combiphase; hvert 2. indstik Cheese nuggets 210 C 8-10 min brug CONVOTHERM sortplade Vegetable Tempura 200 C 8 10 min brug CONVOTHERM sortplade Samosa 210 C 8 12 min brug CONVOTHERM friturekurv, behandle evt. med Combiphase Dim Sum 100 C 8 12 min brug CONVOTHERM sortplade dampe stege med Crisp&Tasty funktion Sushi Reis 100 C min brug 65 mm Gastronorm Chicken fingers Chicken wings Chicken sticks 210 C min brug CONVOTHERM sortplade eller grillrist BBQ ribs 180 C C læg på rist PAS PÅ: Åbn altid CONVOTHERM'en forsigtigt. Udslippende damp kan medføre skoldninger. Dressing Server fingerfood med en god frugtagtig dip. Forvarmning Brug det automatiske forvarmningsprogram under Mister C. Crisp&Tasty (affugtning) Panerede produkter får en knasende skorpe. 34

33 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Bordapparater Fritstående apparater x GN 1/ x GN 2/1 12 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 20 x GN 1/ x GN 2/1 24 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 40 x GN 1/1 12 kg 24 kg 20 kg 40 kg 44 kg 40 kg 80 kg 4,5 kg 9 kg 7 kg 15 kg 18 kg 15 kg 30 kg 4,5 kg 9 kg 7 kg 15 kg 18 kg 15 kg 30 kg 3 kg 6 kg 5 kg 10 kg 12 kg 10 kg 20 kg 4,5 kg 9 kg 7 kg 15 kg 18 kg 15 kg 30 kg 240 stk 480 stk 400 stk 800 stk 960 stk 800 stk 1600 stk 6 kg 12 kg 10 kg 20 kg 24 kg 20 kg 40 kg 6 kg 12 kg 10 kg 20 kg 24 kg 20 kg 40 kg 3 kg 6 kg 5 kg 10 kg 12 kg 10 kg 20 kg 12 kg 24 kg 20 kg 40 kg 48 kg 40 kg 80 kg 4,5 kg 9 kg 7 kg 15 kg 18 kg 15 kg 30 kg 12 kg 24 kg 20 kg 40 kg 48 kg 40 kg 80 kg Dim Sum Damp Dim Sum i en bambuskurv foret med savojkål. CONVOTHERM Grillrist Med CONVOTHERM grillristen får du et smukt grillmønster på dine spydretter. CONVOTHERM Sortplade Praktisk, så levnedsmidler med stivelse eller æggehvider ikke brænder på eller klæber til pladerne. Optimal varmeoverførsel, også nedefra. CONVOTHERM Friturekurv Rister fra alle sider UDEN tilsætning af fedt. Fingerfood direkte fra dybfryseren til den forvarmede CONVOTHERM. Ris Udblød risen, det betyder kortere tilberedningstid. 35

34 Tilberedning med CONVOTHERM Dampe Med programmet Dampe kan du koge, dampe, blanchere, pochere, færdigtilberede og konservere. 1. Tænd for CONVOTHERM med tasten. 2. Tryk tasten displayet viser 100 C og den praktiske grundværdi eller den sidst anvendte tid for dampning. STOP For omgående start tryk tasten eller: 3. Tryk tasten displayet viser rumtemperaturen fremhævet. Indstil den ønskede rumtemperatur med indstillingsvippen. 4. Tids- eller kernetemperaturdrift: Tid: Tryk tasten indstil den ønskede kogetid eller vedvarende drift (slip vippen ved 9:59 hhv. 0:01 og indstil nok en gang efter drej til højre eller til venstre). Kernetemperatur (ekstra tilbehør for CONVOTHERM OES & OGS): Tryk tasten. Indstil den ønskede kernetemperatur. 5. Tryk tasten STOP programmet startes. Displayet viser den nominelle rumtemperatur og den resterende tilberedningstid resp. den aktuelle kernetemperatur. 6. For ændring af de indstillede værdier under driften tryk tasterne og korriger værdierne. 7. Aflæs den aktuelle rumtemperatur, den nominelle tid hhv. den nominelle kernetemperatur ved et enkelt eller to tryk på den pågældende taste. 8. Når tilberedningstiden er udløbet, ellerden indstillede kernetemperatur er nået, lyder summeren, og programmet afslutter. Tryk tasten STOP eller åbn lågerne. Med programmet Dampe kan du udføre følgende tillægsfunktioner og programmer (se nedenfor). Tray Timer Forvarmning Reduceret ventilatoromdrejningstal Reduceret effekt Programbeskyttelse Delta-T-tilberedning, Du kan finde anbefalinger eller tips i kapitlet Praktiske henvisninger. PAS PÅ: Varm damp og em! Skoldningsfare Varme beholdere, riste og indvendigt! Fare for forbrænding Overhold gittervognens forskriftsmæssige fastgørelse! 36

35 Tilberedning med CONVOTHERM Varmdamp Du steger store stykker steg og bager bagværk med programmet Varmdamp 1. Tænd for CONVOTHERM med tasten. 2. Tryk tasten displayet viser den sidst indstillede nominelle værdi eller den praktiske grundværdi for varmdamp. Du kan starte straks med de viste værdier ved tryk på tasten STOP eller: 3. Tryk tasten displayet viser rumtemperaturen fremhævet. Indstil med indstillingsvippen den ønskede rumtemperatur fra 100 C til 250 C. 4. Tids- eller kernetemperaturdrift: Tilberedningstid: Tryk tasten indstil den ønskede kogetid eller vedvarende drift (slip vippen ved 9:59 hhv. 0:01 og indstil nok en gang efter drej til højre eller til venstre). Kernetemperatur (ekstra tilbehør for CONVOTHERM OES & OGS): Tryk tasten indstil den ønskede kernetemperatur. 5. Tryk tasten STOP Programmet Varmdamp starter. Displayet viser den nominelle rumtemperatur og den resterende tilberedningstid resp. den aktuelle kernetemperatur. 6. For ændring af de indstillede værdier under driften tryk tasterne og korriger værdierne. 7. Aflæs den aktuelle rumtemperatur, den nominelle kogetid hhv. den nominelle kernetemperatur ved et enkelt eller to tryk på den pågældende taste. 8. Når tilberedningstiden er udløbet, eller den indstillede kernetemperatur er nået, lyder summeren, og programmet afslutter. Tryk tasten STOP eller åbn lågerne. Henvisning (OEB og OGB): Tryk tasten og hold den for at aflæse den opnåede kernetemperatur i tidsdrift. Tryk samtidig tasten. Den momentane kernetemperatur bliver vist i displayet. Med programmet Varmdamp kan du udføre følgende tillægsfunktioner og programmer (se nedenfor). Crisp&Tasty (affugtning) Tray Timer Forvarmning Reduceret ventilatoromdrejningstal Reduceret effekt Fylde manuelt med damp Programbeskyttelse Delta-T-tilberedning Du kan finde anbefalinger eller tips i kapitlet Praktiske henvisninger. PAS PÅ: Varm damp og em! Fare for skoldning Varme beholdere, riste og det indvendige rum! Fare for forbrænding Sørg for, at gitterstelvognen låses forskriftsmæssig!! 37

36 Tilberedning med CONVOTHERM Varmluft Programmet Varmluft er egnet til alle stege og bagværk, som ikke behøver fugtighed. 1. Tænd for CONVOTHERM med tasten. 2. Tryk tasten displayet viser den sidst indstillede nominelle værdi eller den praktiske grundværdi for varmluft. STOP For omgående start tryk tasten eller: 3. Tryk tasten displayet viser rumtemperaturen fremhævet. Indstil med indstillingsvippen den ønskede rumtemperatur fra 30 C til 250 C. 4. Tids- eller kernetemperaturdrift: Tilberedningstid: Tryk tasten indstil den ønskede tilberedningstid eller vedvarende drift (slip vippen ved 9:59 hhv. 0:01 og indstil nok en gang efter drej til højre eller til venstre). Kernetemperatur (ekstra tilbehør for CONVOTHERM OES & OGS): Tryk tasten indstil den ønskede kernetemperatur. 5. Tryk tasten STOP Programmet Varmluft starter. Displayet viser den nominelle rumtemperatur og den resterende tilberedningstid resp. den aktuelle kernetemperatur. 6. For ændring af de indstillede værdier under drift tryk tasterne og korriger værdierne. 7. Aflæs den aktuelle rumtemperatur, den nominelle kogetid hhv. den nominelle kernetemperatur ved et enkelt eller to tryk på den pågældende taste. 8. Når tilberedningstiden er udløbet, eller den indstillede kernetemperatur er nået, lyder summeren, og programmet afslutter. Tryk tasten STOP eller åbn lågerne. Henvisning (CONVOTHERM OEB og OGB): Tryk tasten og hold den for at aflæse den opnåede kernetemperatur under tidsdrift. Tryk tasten samtidig. Displayet viser øverst den opnåede temperatur. Med programmet Varmluft kan du udføre følgende tillægsfunktioner og programmer (se nedenfor). Crisp&Tasty (affugtning) Tray Timer Forvarmning Reduceret ventilatoromdrejningstal Reduceret effekt Fylde manuelt med damp Programbeskyttelse Delta-T-tilberedning Du kan finde anbefalinger eller tips i kapitlet Praktiske henvisninger. PAS PÅ: Varm damp og em! Fare for skoldning Varme beholdere, riste og det indvendige rum! Fare for forbrænding Sørg for, at gitterstelvognen låses forskriftsmæssig! 38

37 Tilberedning med CONVOTHERM Regenerering Med dette program kan du i løbet af kort tid regenerere retter, som er anrettet på tallerkner eller platter. 1. Tænd for CONVOTHERM med tasten. 2. Tryk tasten displayet viser den sidst indstillede nominelle værdi eller den praktiske grundværdi for regenerering. STOP For omgående start tryk tasten eller: 3. Tryk tasten displayet viser rumtemperaturen fremhævet. Indstil med indstillingsvippen den ønskede rumtemperatur fra 120 C til 160 C. 4. Tids- eller kernetemperaturdrift: Regenereringstid: Tryk tasten indstil den ønskede regenereringstid eller vedvarende drift (slip vippen ved 9:59 hhv. 0:01 og indstil nok en gang efter drej til højre eller til venstre). Kernetemperatur (ekstra tilbehør for CONVOTHERM OES & OGS): Tryk tasten indstil den ønskede kernetemperatur. 5. Tryk tasten STOP Programmet Regenerering starter. Displayet viser den nominelle rumtemperatur og den resterende regenereringstid resp. den aktuelle kernetemperatur. 6. For ændring af de indstillede værdier tryk tasterne og korriger værdierne. 7. Du kan aflæse den aktuelle rumtemperatur og den nominelle regenereringstid ved et eller to tryk på den pågældende taste. 8. Når tiden eller den nominelle kernetemperatur er opnået, lyder summeren, og regenereringen slutter. Tryk tasten STOP eller åbn lågerne. Ved regenerering er det særdeles vigtigt at forvarme. Kun derved får du optimalt regenererede retter. Du bør ikke afbryde regenereringen, hvis du vil have et godt resultat. Med programmet Regenerering kan du udføre følgende tillægsfunktioner og programmer (se nedenfor). Tray Timer Forvarmning Reduceret ventilatoromdrejningstal Programbeskyttelse Delta-T-tilberedning Du kan finde anbefalinger eller tips i kapitlet Praktiske henvisninger. PAS PÅ: Varm damp og em! Fare for skoldning Varme beholdere, riste og det indvendige rum! Fare for forbrænding Sørg for, at gitterstelvognen låses forskriftsmæssig! 39

38 Tilberedning med CONVOTHERM Kernetemperaturmåling (Ekstra tilbehør ved CONVOTHERM OES og OGS) Kernetemperaturmålingen anbefales især til tilberedning af langtidsstegning og til regenerering af levnedsmidler i GN-beholdere. 1. Tænd for CONVOTHERM med tasten. 2. Stik flerpunktføleren gennem midten af varen. 3. Vælg det ønskede program. 4. Tryk tasten displayet viser rumtemperaturen fremhævet. Indstil den ønskede rumtemperatur med indstillingsvippen. 5. Tryk tasten indstil den ønskede kernetemperatur. 6. Tryk tasten STOP programmet startes. Displayet viser den nominelle rumtemperatur og den aktuelle kernetemperatur. 7. For ændring af de indstillede værdier under driften tryk tasterne og korriger værdierne. 8. Du kan aflæse den aktuelle rumtemperatur og den nominelle kernetemperatur ved et eller to tryk på den pågældende taste. 9. Når kernetemperaturen når den indstillede værdi, lyder summeren, og programmer slutter. Tryk tasten STOP eller åbn lågerne. Ved kernetemperaturføleren drejer det sig om en flerpunktføler. Du får også optimale resultater, selv om du ikke rammer lige i midten. Brug kun føleren til at måle kernetemperaturen og ikke i stedet for kødgaffel eller lign, bøj den ikke, og træk ikke i dens kabel. Så undgår du defekter. Afkøl føleren med koldt vand, inden du sætter den i kødet. Du kan finde anbefalinger eller tips i kapitlet Praktiske henvisninger. PAS PÅ: Kernetemperatur-føler kan være varm sæt den i holder, når den ikke bruges lad den ikke hænge uden for dampovnen fjern den fra det tilberedte, inden det tages ud pas på, at du og andre ikke stikker sig på spidsen. Henvisning Du kan afspørge den allerede afviklede kogetid ved at trykke på tasten og holde den nede. Tryk tasten samtidig. Displayet viser den allerede afviklede tid. Tryk tasten og hold den for at aflæse den opnåede kernetemperatur. Tryk tasten samtidig. Displayet viser den momentane kernetemperatur. 40

39 Tilberedning med CONVOTHERM Delta-T-tilberedning Ved Delta-T-tilberedning skal du arbejde med kernetemperaturføleren, da rumtemperaturen i dette program stiger afhængig af kernetemperaturen. Rumtemperaturen andrager i den forbindelse altid temperatur plus kernetemperaturen (se figur nedenfor). 1. Tænd for CONVOTHERM med tasten. 2. Tryk tasten displayet viser forskellige valgmuligheder. Vælg Delta- T-tilberedning med indstillingsvippen. Bekræft ved tryk på tasten. 3. Bekræft Ja med tasten. 4. Tryk tasten indstil den ønskede Delta-T-temperatur med indstillingsvippen. 5. Tryk tasten indstil den ønskede slutkernetemperatur. 6. Delta-T-programmet startes. Displayet viser Delta-T-temperaturen og den aktuelle kernetemperatur 7. Når kernetemperaturen når den indstillede værdi, lyder summeren, og programmer slutter. Tryk tasten STOP eller åbn lågerne. Benyt dig af disse fordele: Du tilbereder store stegstykker særdeles skånsomt. De forbliver saftige og møre. Desuden får du mindre stegetab. Det skal du være opmærksom på: Jo højere Delta-T-temperaturen er, jo højere er vægttabet, desto mere bruner levnedsmidlet ganske vist. Med Delta-T-tilberedning kan du udnytte de knapt så travle tider særdeles godt (f.eks. nattid). Brug forvalg af starttid i den forbindelse. Stegestykker T Kernetemperat Roastbeef C C Oksefilet C C Kalvesteg C 78 C Svinenakke C 78 C Kogt skinke C 78 C Henvisning: Delta-T-tilberedning er kun mulig med kernetemperaturføler (ekstra tilbehør for CONVOTHERM OES & OGS). ur Start T = Differens mellem rumtemperatur og kerntemperatur 41 ømskede temperatur nået.

40 Tilberedning med CONVOTHERM Cook & Hold Cook & Hold omfatter en Cook-fase og en Hold-fase, hvor levnedsmidlet modner langsomt. Funktionen skifter automatisk fra Cook-fasen til Hold-fasen, når den indstillede omstillingskernetemperatur er nået. (se figur ved siden af). 1. Tænd for CONVOTHERM med tasten. 2. Tryk tasten displayet viser valgmuligheder. Vælg med indstillingsvippen ny opskrift og bekræft ved tryk på tasten. 3. Se i CONVOTHERM kogebogen hvordan du fortsætter Cook-fasen og indgiver opskriftens navn.. 4. Forindgivelse af Hold-fasen ved blinkende programtaster tryk displayet viser forskellige valgmuligheder. Vælg med indstillingsvippen. Bekræft ved tryk på tasten. 5. Bekræft Ja med tasten. 6. Tryk tasten indstil den ønskede Hold-temperatur. Bekræft ved tryk på tasten. Du kan som sædvanligt forberede levnedsmidler i driftsstille tider, fylde CONVOTHERM, starte Cook & Hold længe før du har brug for de færdige retter. Cook & Hold kan også bruges til natdrift. Henvisning: Cook & Hold er kun mulig med kernetemperaturføler (ekstra tilbehør for CONVOTHERM OES & OGS). Benyt dig af disse fordele: I Cook-fasen steger kød meget skånsomt ved Varmluft eller Varmdamp. I Hold-fasen modner produktet særdeles skånsomt. Det skal du være opmærksom på: I Cook-fasen er det hensigtsmæssigt med et temperaturområde fra 120 C til 150 C i programmerne Varmluft hhv. Varmdamp. Omstillingstidspunktet til Hold-fasen afhænger af påfyldningsmængden, kødets art og kødets stykstørrelser. Vælg som Hold-temperatur den ønskede nominelle kernetemperatur, så det ikke bliver muligt at blive stegt for meget. 42

41 Tilberedning med CONVOTHERM Eksempler på Cook & Hold Stege Program Temperatur Roastbeef (Stykstørrelse ca. 2 kg) Svineskinker (Stykstørrelse ca. 3 kg) Varmluft Cook & Hold Varmluft Cook & Hold C c&h 50 C 130 C c&h 75 C Omstillingskernetemperatur Infos 20 C 2-trins program C 2-trins program Princippet i Cook & Hold Cook-fase Hold-fase modne hold ønskede slutkernetemperatur = holdtemperatur Start Rum forvarmet Omstilling fra Cook til Hold ved omstillingskernetemperatur serveringsklar maks.holdevarm-tid 43

42 Tilberedning med CONVOTHERM Tillægsfunktioner Med yderligere funktioner i CONVOTHERM har du mulighed for at optimere din køkkenhverdag og dens afvikling. Forvalg af starttid Med forvalg af starttid bestemmer du, hvornår CONVOTHERM skal starte det ønskede program hhv. opskrift automatisk. 1. Tryk tasten og hold den. Drej herunder indstillingsvippen displayet viser f.eks. følgende tidsspecifikation: Forklaring til eksemplet øverst: Tilberedningstid i alt 1:00 (denne værdi vises kun ved tidsdrift) nederst til venstre: CONVOTHERM starter om 48 minutter (vises ved tidsog kernetemperaturdrift (ekstra tilbehør ved CONVOTHERM OES & OGS)) nederst i midten: Starttid 10:23 (vises ved tids- og kernetemperaturdrift). nederst til højre: Tilberedningstid slut 11:23 (denne værdi vises kun ved tidsdrift) 2. Hold tasten og drej samtidig på indstillingsvippen for at indstille starttid hhv. sluttid (kun ved tidsdrift). 3. CONVOTHERM skifter automatisk til den forvalgte starttid, når du slipper tasten. 4. Tryk tasten og hold den for at ændre den indstillede forvalgte starttid. Korriger med indstillingsvippen. 5. Det indstillede program begynder automatisk, når starttiden nås. Henvisning: STOP Tryk tasten hvis du vil afslutte funktionen før tiden. Så slettes den forvalgte starttid. Udnyt denne tillægsfunktion til at undgå flaskehalse i produktionen og forberedelsen. Du kan forberede levnedsmidler som sædvanligt, fylde CONVOTHERM, vælge det ønskede program og tiden hhv. kernetemperaturen længe før tilberedningen skal begynde. Brug f.eks. den forvalgte starttid til nattilberedning. PAS PÅ: Vær opmærksom på, at opbevaring af levnedsmidler over et længere tidsrum i uafkølede, ikke opvarmede rum bryder kølekæden og dermed kan være hygiejnisk betænkelig! 44

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Svinekam med svær. Kokkens tip. Programmering af combiovn. Fersk Svinekam (ikke ridset)

Svinekam med svær. Kokkens tip. Programmering af combiovn. Fersk Svinekam (ikke ridset) Svinekam med svær Fersk Svinekam (ikke ridset) Programmering af combiovn ClimaOptima 100ºC og 100% fugt i 5 minutter Alarm Svinekammene sættes i ovnen ClimaOptima 100ºC og 100% fugt i 10 minutter Alarm

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Stegeanvisning. Perfekte stege og fjerkræ til jul

Stegeanvisning. Perfekte stege og fjerkræ til jul Stegeanvisning Perfekte stege og fjerkræ til jul For at få den største oplevelse anbefaler vi, at man steger i almindelig varmluft ovn. Ved stegning i ovn skal ovnen altid være på rette temperatur, inden

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Jule menu 2013 Stegte sild i eddikelage 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Lage: 4 dl. Eddike 1 dl. Vand 150 gram Sukker 4 laurbærblade 12 Peberkorn, sorte * 1 Løg Vask sildefileterne godt og lad dem dryppe

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken På de følgende sider kan du finde forskellige tips og opskrifter til madlavning på din Aduro kuglegasgrill. Grillens patenterede tragtsystem muliggør, at du

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Filet Royal 2 g Sauté skiver af svinefilet 2 g Medaljon af svinefilet 2 g

Filet Royal 2 g Sauté skiver af svinefilet 2 g Medaljon af svinefilet 2 g Fedt i 100 g råt kød: Filet Royal 2 g Sauté skiver af svinefilet 2 g Medaljon af svinefilet 2 g Skinkeschnitzel af inderlår 2 g Wok strimler af inderlår 2 g Kalkun uden skind 2 g Kalveschnitzel af inderlår

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Den 19. februar 2015. Danmarks bedste. v/rikke Kring

Den 19. februar 2015. Danmarks bedste. v/rikke Kring Den 19. februar 2015 Danmarks bedste v/rikke Kring www.mgi.dk Menu Gammeldaws Flæskesteg m/kartofler, brun sovs og hjemmelaver rødkål Lækkerier fra Kring chokoladekage af chokolade fra Ecuador med blødende

Læs mere

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Kokkeskole den 10. januar 2012 Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Jordskokkesuppe 600g jordskokker 2 stk skalotteløg 1 fed hvidløg 1 bagekartoffel 100g smør 1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

DEN ORIGINALE. Mine yndlingsopskrifter. RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse

DEN ORIGINALE. Mine yndlingsopskrifter. RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse DEN ORIGINALE Mine yndlingsopskrifter RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse RÖMERTOPF Mine yndlingsopskrifter RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse 1. Oplag Copyright 2009 by RÖMERTOPF Keramik

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College Løgkompot til fisk 3 stk. Kepaløg. 2 stk. Stjerne anis. ½ spsk. Karry. 25 gram. Cashewnødder. ½ dl. Hvid balsamico. 1 stor spsk. Honning. Salt og peber. Rapsolie. Pil og rens løgene. Skær fra top til bund

Læs mere

Mad til17 kræsne ganer

Mad til17 kræsne ganer 17 Mad til kræsne ganer Mad til Kræsne ganer 17 indeholder opskrifter til en lille tapasbuffet Kold hvidløgssuppe med croutons og druer 400 g hvidt brød uden skorpe 300 g mandler uden skal 2 fed hvidløg

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Fjerkræ. Hurtig optøning Fjerkræet kan evt. optøes i en plastpose i lunkent vand, derefter er optøningstiden 3-5 timer.

Fjerkræ. Hurtig optøning Fjerkræet kan evt. optøes i en plastpose i lunkent vand, derefter er optøningstiden 3-5 timer. Fjerkræ Frosset fjerkræ Optøs bedst i køleskab. Den langsomme optøning giver kødet mulighed for at modne, og et yderligere ophold på 1 døgn i køleskab gør det mere mørt og saftigt. Det bør optø og eftermodne

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge UGe 42-43 Indkøbsliste QR-koden for Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksefars 1 kilo tykkamsteg 800 gram kalkungyros 4 stk. store jægerfugle 1 stk citron 1 stk rødløg 9 stk alm løg

Læs mere

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011 Mad fra Thailand Rød Grøntsags karry 1 spsk olie 1 løg, hakket 1-2 spsk rød karrypasta 3,75 dl kokosmælk 2,5 dl vand 350g kartofler, i tern 200g blomkål, i buketter 6 kaffir lime blade 150g grønne bønner,

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. august 2008

Eriks Mad og Musik 23. august 2008 Eriks Mad og Musik. august 008 Skaldyr Pil selv rejer - ½ kg hele rejer tskf groft salt dild citron mayonnaise surbrød (eller ristet brød) Bring rigeligt vand i kog og tilsæt salt og dild. Kogte krebs

Læs mere

FIND FLERE SAUCEOPSKRIFTER PÅ PHILADELPHIA.DK/ PROFESSIONAL

FIND FLERE SAUCEOPSKRIFTER PÅ PHILADELPHIA.DK/ PROFESSIONAL FORKÆLER DIN SAUCE MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGS- PARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene til at bede

Læs mere

Opskrifter Oktober 2014

Opskrifter Oktober 2014 Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

Menu. Det kan du lave allerede lillejuleaften

Menu. Det kan du lave allerede lillejuleaften Det kan du lave allerede lillejuleaften Her er JuleMåltidsKassen med flæskesteg. Glem alt om stress, det klæder ikke den gode julemad. Start derfor gerne i god tid helst dagen i forvejen. Herunder er listet

Læs mere

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGSPARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på FRISKE RÅVARER Sensommerens med kød på 2 3 Koteletter i fad med friske urter 4 Koteletter og grønt: 4 svinekoteletter (ca. 5 600 g) 200 g champignon eller shiitake svampe 1 squash Sovs: 1 løg 1 fed hvidløg

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

TILPASSET ALLE BEHOV. Eterna kombi grillplade til pizza/grillstegning. Eterna grillrist

TILPASSET ALLE BEHOV. Eterna kombi grillplade til pizza/grillstegning. Eterna grillrist TILBEHØR TILPASSET ALLE BEHOV Eterna kombi grillplade til pizza/grillstegning HOUNÖs kombiplade tilbyder et bredt udvalg af anvendelsesmuligheder. Den ene side er designet til grillstegning af fisk og

Læs mere

Opskrifterne indgår i Vikingeskibsmuseets event, Stormandens Fest, som afholdes den 8. og 9. august 2009.

Opskrifterne indgår i Vikingeskibsmuseets event, Stormandens Fest, som afholdes den 8. og 9. august 2009. Opskrifter fra vikingernes køkken Med særlig tilladelse fra Bi Skaarup. Opskrifterne indgår i Vikingeskibsmuseets event, Stormandens Fest, som afholdes den 8. og 9. august 2009.» Besøg Vikingeskibsmuseet:

Læs mere

Alle ingredienser blandes og tilsmages med salt og peber og stilles kølig 2 timer før serveringen.

Alle ingredienser blandes og tilsmages med salt og peber og stilles kølig 2 timer før serveringen. Carpaccio 500 g filet mørksej eller brosme ½ dl olivenolie Saften af 1 citron ½ løg 3 saltede drueagurker Fileterne rulles sammen og stilles køligt et par timer. Rullerne skæres i 2 mm tykke skiver og

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kylling i karry Sur sød suppe med med ris og svinekødsstrimler salat og

Læs mere

Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun

Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun Forret Boullionkogt Gul Vandel med kartoffel dildcreme på Royal, stuvede Rød Vandel og muslinge sauce med dild akvavit Boullionkogt Gul Vandel Kom den

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Pocherede Limfjordsøsters

Pocherede Limfjordsøsters 5 personer Pocherede Limfjordsøsters af Jens Peter Skov, Sallingsund Færgekro 10 Limfjordsøsters medium størrelse 1 l. fiskefond ½ l. hvidvin ½ fennikel Finthakkede urter (gulerødder, porrer, selleri,

Læs mere

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA 2 stilke bladselleri 2 fed hvidløg 2 gulerødder 1 renset rød chili 1 spsk. olivenolie 50 g bacon i små tern 600 g hakket oksekød, 1 ds. flåede hakkede tomater 2 dl bouillon 2 tsk. tørret oregano salt,

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

HOUNÖ. Brugermanual CombiSlim II CPE

HOUNÖ. Brugermanual CombiSlim II CPE HOUNÖ Brugermanual CombiSlim II CPE DK Version 1.1x 06-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 5 BRUGE AF SMARTTOUCH DISPLAY 7 Betjening generelt 7 HOVEDMENU 8 FUNKTIONER 9 Generelle funktioner 9 Indstilling

Læs mere

Cofocos nytårsmenu Opvarmnings- & anretningsvejledning

Cofocos nytårsmenu Opvarmnings- & anretningsvejledning Cofocos nytårsmenu 2017 Opvarmnings- & anretningsvejledning Velkommen i køkkenet! I dette hæfte finder du vejledning til opvarmningen og anretningen af dette års nytårsmenu fra Cofoco Det er vigtigt, at

Læs mere

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret Opskrift til 2-3 personer. Ingredienser: Bryndzové halusky slovakisk bolle ret - 750 g skrællet rå kartofler, fint revet. - salt - 250 g mel - 250 g gæret fåreost (i form af smøreost, kendt som bryndza)

Læs mere

Tjek at du selv har: JuleMåltidsKassen indeholder:

Tjek at du selv har: JuleMåltidsKassen indeholder: Sanne Venlov, Søren Ejlersen og Thomas Hess er kokkene bag JuleMåltidsKassen. Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul! Skriv til info@aarstiderne.com, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til kassen.

Læs mere

Cofocos nytårsmenu 2017

Cofocos nytårsmenu 2017 Cofocos nytårsmenu 2017 Opvarmnings- & anretningsvejledning KLASSISK NYTÅRSMENU VEGETARISK NYTÅRSMENU BØRNEVENLIG NYTÅRSMENU Den klassiske nytårsmenu NATMAD 01. Jomfruhummerbisque Tænd ovnen på varmluft

Læs mere

Eriks Mad og Musik. 25. december 2010. Vintersalat. Festmad til mange. 10-12 personer

Eriks Mad og Musik. 25. december 2010. Vintersalat. Festmad til mange. 10-12 personer Eriks Mad og Musik. december 00 Vintersalat 0- personer savoykål 0 små rødløg krukke brøndkarse bakke feldsalat spsk citronsaft modne avocado røde grapefrugter g ristede cashewnødder spsk balsamico spsk

Læs mere

Ved kick-off på Fiskedysten på Gaarden den 25. februar Opskrifter til 4 kuverter. v/kok Jens-Peter Jørgensen

Ved kick-off på Fiskedysten på Gaarden den 25. februar Opskrifter til 4 kuverter. v/kok Jens-Peter Jørgensen Ved kick-off på Fiskedysten på Gaarden den 25. februar 2017. Opskrifter til 4 kuverter. v/kok Jens-Peter Jørgensen Frisk stenbiderrogn på smørristet rugbrød, med Cremefraiche og rødløg. (8 stk. små startere)

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Lam. Det hele lam. Skær bovene fra ved at lægge kniven under skanken og løsne hinderne hele vejen rundt. Når boven er løsnet, brækkes den bagover.

Lam. Det hele lam. Skær bovene fra ved at lægge kniven under skanken og løsne hinderne hele vejen rundt. Når boven er løsnet, brækkes den bagover. Lam Partering Kødet er finttrådet og bliver let mørt. Optøningen skal ske langsomt i køleskab, da det eftermodner kødet. Kødet bliver mere mørt og får mere smag. Bov, kølle og ryg er ca. 2 døgn om at tø

Læs mere

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter Familieudvalgets Kartoffelopskrifter Forretter Kartoffelsuppe med karry og rejer 750 g kartofler 3 løg 5 g margarine -2 spsk karry /2 l grønsagsbouillon 2 gulerødder 300 g rejer bdt. purløg Skræl kartoflerne

Læs mere

Svampesuppe med rosmarin MCS nr. 4500

Svampesuppe med rosmarin MCS nr. 4500 Madlavning og måltidet har alle dage handlet om duft, konsistens og smag specielt smag er for de fleste den afgørende faktor for den samlede vurdering af måltidet. Efteråret er tiden hvor jagten på den

Læs mere

DET FRANSKE HJØRNE. Opskrifter fra kokkeskolen. Courgette mousse. Fiskesuppe. Aioli. Opskrifter til ca. 10 personer

DET FRANSKE HJØRNE. Opskrifter fra kokkeskolen. Courgette mousse. Fiskesuppe. Aioli. Opskrifter til ca. 10 personer Opskrifter til ca. 10 personer Fiskesuppe 1 daurade eller fiskeben 2 løg 1 fennikel 1 ds flåede tomater 3 fed 3 spiseske olivenolie lidt safran lidt hvidvin 2 l vand Courgette mousse 1 courgette 1 spiseske

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Din brugermanual TEFAL HOME BREAD

Din brugermanual TEFAL HOME BREAD Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opskrifter - langtidsstegning

Opskrifter - langtidsstegning Opskrifter - langtidsstegning Smag og måltider Maj 2014 Opskrifter langtidsstegning I denne pjece får du opskrifter og tips til langtidsstegning. Derudover finder du også forskellige opskrifter på tilbehør.

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Spaghetti Kylling med Lakseruller Ribbensteg med med urtekødboller nye

Læs mere

Mad og mænd. Tre opskrifter til lommen

Mad og mænd. Tre opskrifter til lommen Mad og mænd Tre opskrifter til lommen Find flere opskrifter! NØGLEHULSMÆRKET OPSKRIFT Ristet laks med revet parmesan og rå blomkål ARBEJDSTID: 30 MIN. TILBEREDNINGSTID: 45 MIN. ANTAL: 4 PERS. DET SKAL

Læs mere

Mad og mænd. Tre opskrifter til lommen

Mad og mænd. Tre opskrifter til lommen Mad og mænd Tre opskrifter til lommen Find flere opskrifter! Nøglehulsmærket opskrift Ristet laks med revet parmesan og rå blomkål Arbejdstid: 30 min. Tilberedningstid: 45 min. Antal: 4 pers. Det skal

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen (

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen ( Ribbensteg & Brød Ca. 2 kg ribbensteg 2-3 spsk. salt 2 tsk peber 5 laurbærblade 1 l vand Tænd ovnen på 250 0 Salt og peber gnides grundigt ned i alle ridserne i sværen. Del laurbærbladene og stik dem ned

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps 26. april 2015 Indhold 1 Flødekartofler 3 2 Spinattærte 4 3 Fennikeltærte 5 4 Frikadeller 6 5 Pastasalat 7 6 Rødkålssalat 8 7 Klassisk Rødkålssalat 9 8 Hummus

Læs mere

Eriks Mad og Musik. Tema: Brunch. Bland mel, sukker, natron og salt og pisk blandingen i skålen lidt efter lidt.

Eriks Mad og Musik. Tema: Brunch. Bland mel, sukker, natron og salt og pisk blandingen i skålen lidt efter lidt. Eriks Mad og Musik.september 00 Tema: Brunch Varm Chokolade l sødmælk - spsk kakao 00 g mørk chokolade på 0-70% spsk sukker Piskefløde Hæld mælken i en tykbundet gryde og læg forsigtigt et par teskefulde

Læs mere

Smørrebrød Mandag 31. oktober 2016

Smørrebrød Mandag 31. oktober 2016 Smørrebrød Mandag 31. oktober 2016 Rullepølse Rugbrødet smøres og salatbladet 1 stk. Salatblad lægges på i toppen. Rullepølsen 4-5 sk. Rullepølse lægges på brødet start med to skiver 2 sk. Sky på højre

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

19. januar 2017 Middelfart Nostalgi v/kurt Reerslev

19. januar 2017 Middelfart Nostalgi v/kurt Reerslev 19. januar 2017 Middelfart Nostalgi v/kurt Reerslev Menu Klassisk Rejecocktal Den Gyldne Gryde Frituestegt Camenbert Klassisk rejecocktail DET SKAL DU BRUGE! ( 4 pers.) Dressing: 0.5 dl hakkede syltede

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

8 retter med Lene hansson - alle i en sund og en slank version Lene Hansson har lavet 8 opskrifter i to versioner - en sund og en slank

8 retter med Lene hansson - alle i en sund og en slank version Lene Hansson har lavet 8 opskrifter i to versioner - en sund og en slank 8 retter med Lene hansson - alle i en sund og en slank version Lene Hansson har lavet 8 opskrifter i to versioner - en sund og en slank Af Lene Hansson Foto: Andreas Beck og Camilla Rønde, oktober 2012

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Inspiration fra Pharmakons køkken

Inspiration fra Pharmakons køkken Inspiration fra Pharmakons køkken Efterårets hyggestunder Oktober 2014 Efteråret er over os. Derfor har vi, her på Pharmakon, valgt at fokusere på, lidt til den søde tand og lidt der varmer i de mørke

Læs mere

SUPPEBAR DET ER IKKE BAR SUPPE

SUPPEBAR DET ER IKKE BAR SUPPE SUPPEBAR DET ER IKKE BAR SUPPE VELKOMMEN TIL EN HELT NY OPLEVELSE MED OSCAR SUPPEBAR ASPARGESSUPPE 90 g OSCAR Aspargessuppe, granulat OSCAR INTRODUCERER NU BEGREBET SUPPEBAR, HVOR DU MED FORSKELLIGE SUPPER

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15

viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15 viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15 Fakta Inden for madlavning taler man om en fødevare og dens madtekniske egenskaber. Det vil sige, at en fødevare reagerer på en bestemt

Læs mere

Gourmet. Spændende retter og salater med Bonduelle Gourmet Majs

Gourmet. Spændende retter og salater med Bonduelle Gourmet Majs Gourmet Spændende retter og salater med Bonduelle Gourmet Majs Grillet tun med majssalsa 4 stk. tunsteaks, ca. 1 cm tykke Majssalsa: 1 mango i små tern 1/2 agurk i små tern 2 små rødløg, finthakket Saften

Læs mere

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009 Eriks Mad og Musik. januar 009 Henriettes gulerodssuppe ½ kg gulerødder 0 g smør / dl appelsinsaft l grønsagsbouillon (måske lidt mere) lille grofthakket løg - tskf hakket frisk timian salt peber muskatnød

Læs mere

Indbagt marsbar. 4 Mars bar 4 stykker butterdej Et pisket æg til pensling

Indbagt marsbar. 4 Mars bar 4 stykker butterdej Et pisket æg til pensling Indbagt marsbar 4 Mars bar 4 stykker butterdej Et pisket æg til pensling Tø butterdejsstykkerne op og rul dem forsigtigt lidt tyndere på et melstrøget bord et ad gangen. Pak hver enkelt Mars bar ind i

Læs mere