Vi ønsker dig god fornøjelse i arbejdet med din CONVOTHERM og gæster, der altid er tilfredse!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi ønsker dig god fornøjelse i arbejdet med din CONVOTHERM og gæster, der altid er tilfredse!"

Transkript

1 Dansk 3

2 Du har besluttet dig for en CONVOTHERM, mange tak for din tillid. Din nye CONVOTHERM Dampovn forbinder på eksemplarisk vis den enkleste betjening med en førsteklasses og altid reproducerbar kvalitet på dine retter. Du vil spore dine gæsters tilfredshed, for: med din CONVOTHERM er du sikker på, at din menu har den bedste kvalitet. Altid og hver gang. For at det skal lykkes for dig fra begyndelsen, vil vi gerne give dig denne håndbog med alle nødvendige henvisninger og tips til en perfekt produktion af dine retter. CONVOTHERM garanterer, at dit apparat virker uden problemer. Vi tilbyder dig: Vores rådgivnings-hotline +49(0)8847/ for spørgsmål vedr. din CONVOTHERM eller pr. Altid aktuelle informationer, et diskussionsforum for alle spørgsmål vedr. CONVOTHERM, samt download af internationale opskrifter på vores webside CONVOTHERM Service Telefon (tekniske krisesituationer) +49(0)8847/67-0 svarer 24 timer i døgnet med meddelelse om det aktuelle telefonnummer. Kortfristet reservedelsservice, efter ønske hurtigst muligt ved ekspresforsendelse. Der gælder din Convotherm-forhandlers aktuelle garantibestemmelser. Undtaget fra garantien er glasskader, elpærer og pakningsmaterialer samt skader som følge af forkert installation, brug, rengøring, vedligeholdelse, reparation og afkalkning. Vi ønsker dig god fornøjelse i arbejdet med din CONVOTHERM og gæster, der altid er tilfredse! Hilsen fra CONVOTHERM Elektrogeräte GmbH; Denne håndbog beskriver det størst mulige udstyrsomfang for vore dampovne, som er forudset på tidspunktet for trykningen. Det er ikke alle udstyrskarakteristika, som er seriemæssigt udstyr. Nogle af de omtalte funktioner kan kun leveres i forbindelse med bestemte modeller som ekstraudstyr. Vi forbeholder os retten til fejl og tekniske ændringer. 4

3 For at du hurtigt kan finde det, du søger, har vi sat forskellige symboler ind til din orientering. Du finder følgende symboler i teksten: Advarsel om noget, som kræver opmærksomhed Eksplosionsfare Pas på stærkstrøm Pas på varm damp Pas på påfyldningshøjden Tips til anvendelsen 5

4 7 8 9 STOP D _00 OEB Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger 7 Funktionsbeskrivelse, normal anvendelse, fare for ulykker, forebyggelse af farer CONVOTHERM Dampovn 12 Funktionsdele, betjeningselementer og deres funktion Praktiske henvisninger vedr. tilberedning 15 Dampning, dampkogning, varmluft, regenerering, kernetemperaturmåling, CONVOTHERM Kogebog Tilberedningstabeller: Grønsager og tilbehør Fisk og skaldyr Kød og pølser Vildt og fjerkræ Bagværk og desserter Tilberedning med CONVOTHERM 36 Dampning, dampkogning, varmluft, regenerering, kernetemperaturmåling, Delta-T-tilberedning, Cook&Hold, tillægsfunktioner CONVOTHERM Kogebog 50 Arbejde med tilberedningsideer, arbejde med kogebogen, Bearbejdning af opskrifter i kogebogen, Arbejde med Press&Go (symbol) Daglig vedligeholdelse og pleje 58 Dampgeneratorskylning, halvautomatisk rengøring, automatisk rengøring Grundindstillinger 63 Signaltone, lydstyrke, klokken, dato, kogebogens sortering, praktiske grundværdier, memoværdier, temperaturvisning, netværksadresse, sprog? Hvad er der i vejen, når Afhjælpning af fejl, nøddrift Produktinformationer 71 Oversigt over apparater, tekniske data, tilbehør Stikordsliste 74 Betjening, opskrifter på tilberedning af levnedsmidler Panel forreste / bagerste omslagsside 6

5 Sikkerhedshenvisninger En forkert installation, vedligeholdelse eller rengøring såvel som ændringer på apparatet kan medføre alvorlige indtil dødelige kvæstelser for operatøren og skader på apparatet. Læs brugerhåndbogen omhyggeligt, inden du tager apparatet i brug. Sådan virker din dampovn Du kan tilberede forskellige levnedsmidler i din dampovn. Det ske ved hjælp af damp, vamluft og overophedet damp. Med disse midler afdækker din dampovn næsten alle former for tilberedning af levnedsmidler. Du kan dampe, blanchere, pochere, færdigtilberede, dampkoge, koge, stege, smelte, bage, afbage, grille, gratinere, sous vide-tilberede, tilberede ved lavtemperatur, regenerere og optø levnedsmidler. Din dampovn er således et universalapparat. Du sætter råvarerne ind i dampovnen i beholdere eller på riste, bestemmer program, tid eller kernetemperatur, og starter ovnen. Normal anvendelse CONVOTHERM dampovne må kun bruges til de ovenfor nævnte tilberedninger! CONVOTHERM dampovne er beregnet til kommercielt brug. Den tilladte omgivende temperatur er 4 C til 35 C For at undgå ulykker og skader på dampovnen skal ejeren regel-mæssigt undervise personalet. Apparatet må kun betjenes af medarbejdere, som har fået den nødvendige instruktion. Det er desuden bydende nødvendigt med sikkerhedsundervisning af betjeningspersonalet. Apparatet må under ingen omstændigheder bruges i giftig eller eksplosiv atmosfære tages i brug første gang eller i drift ved en temperatur <+4 C, også efter en transport eller i det fri bruges i det fri uden beskyttelse mod regn bruges til tilbered-ning af levnedsmidler i lukkede beholdere (dåser og konserves), der ikke er egnet til det bruges til at opvarme brand-bare genstande, f.eks. olie, fedt, håndklæder m.v. opvarme andet end levnedsmidler (bortset fra egnet tilbehør) Livsfare Eksplosionsfare ved gaslugt Afbryd straks gasforsyningen. Udluft rummet omhyggeligt. Undgå gnistdannelse (betjening af afbryder, telefon eller elektriske omstillinger) eller åbne flammer. Informer gasforsyningen eller brandvæsenet (ekstern telefon). Elektriske stød Dampovnen skal gøres spændingsfri mod bygningen inden åbning af sidevæggen og gennemførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejder (kun elektriker må det)! 7

6 Sikkerhedshenvisninger Fare for kvæstelser Installation Undgå apparater som friture-gryder, apparater til fedtholdigt bagværk osv. ved siden af dampovnen. Fare for alvorlige forbrændinger for operatøren, hvis der sprøjter vand i varmt fedt. Ved fedtbade eller frituregryder ved siden af apparatet skal man sørge for en tilstrækkelig sikkerhedsafstand (håndbruserens aktionsradius). Tilberedning Pas på: Damp! Gå frem som følger ved åbning af ovnrummets låger: Drej først grebet i vandret position (ventilationsstilling). Derved afbrydes programmet og motoren bremser. Åbn lågen langsomt efter nogle få sekunder. Ellers kan udslip af damp medføre skoldninger af f.eks. ansigt og hænder. Fare for skoldning! Hvis beholdere er fyldt med væsker eller fyldes med materialer, som bliver flydende under tilberedningen, så må der ikke bruges højere indstiksniveauer end sådanne, som er synlige. Vær opmærksom på de andre henvisninger / etiketter på apparatet. Køkkenlogistik Opbevar eller brug ikke brandbare gasser eller væsker nær ved apparatet. De kan selvantænde pga. apparatets varme-afgivelse og være til fare for mennesker og produktet. glasskiven springe under tilberedningen og medføre snitsår. Dampovnen må kun bruges med funktionsdygtig lågemagnetafbryder. Hvis den er defekt, skal det straks meldes til servicepersonalet. Ellers kan der under den automatiske rengøring sprøjte kemikalier i operatørens øjne eller på hans hud og irritere disse. Rengøring Ved brug af uoriginale CONVOTHERM rengøringsmidler er der fare for sundhedsskader i form af ætsning i lunger og på huden. Vær opmærksom på sikkerhedshenvisningerne på etiketterne hhv. rengøringsmidlets datablade! Mulige produkt- eller bygningsskader Installation Indskyd en tilgængelig universel ledningsadskiller foran med mindst 3 mm kontaktåbning i nærheden af apparatet, den skal bruges til at gøre apparatet spændingsfrit ved udvendige rengøringer, reparationer eller installationsarbejder. Se de nærmere installationshenvisninger i installationsvejledningen. Tilslutningsværdi, spænding og afsikring se tekniske data eller ledningsdiagrammet i dampovnens tilslutningsrum. Apparatdefekter Hvis du kan konstatere rifter, hakker eller revner på indersiden af apparatets låger, så skal lågerne straks udskiftes. Ellers kan Alle apparattyper For at sikre, at din CONVOTHERM dampovn er teknisk upåklagelig, skal den mindst én gang om året efterses af en autoriseret servicepartner. 8

7 Sikkerhedshenvisninger Rengør skydelågernes styreskinner én gang om måneden med en fedtende klud. Det garanterer en lang levetid. Kontroller regelmæssigt (mindst én gang om året), at skydelågernes skruer og hængsler sidder fast. Luk vandspærrehanen i driftspauser og afbryd energiforsyningen (strøm og gas) til dampovnen. Gasapparater Ved gasapparater kan udstødningen og dens afdækning opnå meget høje temperaturer. Anbring ikke brandbare materialer over apparaterne. Brandfare. Området under gasapparatet må ikke blokeres af eller fyldes med genstande. Brug kun gas-dampovnen i vindstille omgivelser. Rengøring Håndbruseren må kun bruges til rengøring af ovnrummet og ikke til huset udvendigt! Sprøjt ikke på dampovnens åbninger for til- og afgangsluft. Rengørings- og vedligeholdelsesarbejder må kun udføres på kold dampovn. Sprøjt ikke med håndbruseren ind i det varme tilberedningsrum! Lad dampovnen afkøle til under 60 C rumtemperatur. Regelmæssig rengøring af dampovnen ind- og udvendig efter den daglige brug garanterer dig mange års glæde ved din CONVOTHERM! Brug kun originalt CONVOTHERM rengøringsmiddel CONVOClean new eller CONVOClean forte samt dyseskyllemiddel CONVOCare (ved automatisk rengøring). Brug under ingen omstændigheder ætsende, stærkt alkaliske eller skurende rengøringsmidler. Ved skader, der kan føres tilbage til ukorrekt rengøring, bortfalder ethvert garantikrav! Brug ikke højtryksrenser eller vandstråle til rengøring af din CONVOTHERM! Dampovne må ikke udsættes for syrer eller syredampe, da rustfrit stål så korroderer. Afkalkning (kun ved uddannet servicepersonale) Tag aldrig dampovnen i brug med påfyldt afkalker. Afkalkning må kun ske i kold tilstand. Fjern straks overløbet afkalker grundigt med meget vand. Vær daglig opmærksom på Gasapparater Ved installation under en aftrækshætte skal den være tilsluttet, når ovnen er i brug. Ved en tilslutning til en skorsten med strømningsretning skal aftræksledningen rengøres regelmæssigt (overhold nationale forskrifter). Ved gasapparater kan udstødningen og dens afdækning (bagerst til venstre) opnå meget høje temperaturer. Udstødningsgas og varme pladedele kan medføre forbrændinger. 9

8 Sikkerhedshenvisninger Inden indkoblingen Lås indsugningspladen foroven og forneden. Grib aldrig ind bag indsugningspladen under brugen og brems aldrig ventilatoren manuelt. Fastgør emnestellet eller gitterstelvognen korrekt. Ved en omgivende temperatur på under +4 C på opstillingsstedet, skal temperaturen bringes op til stuetemperatur, inden ovnen tages i brug. Efter transport af dampovnen ved udetemperaturer under -5 C kan sikkerhedstemperaturens begrænser være udløst. Der skal en elektriker til at afhjælpe den situation. Ved fejlmeldinger E... se kap. Hvad er der i vejen, når... Påfyldning/Udtagelse Forbrændingsfare! Afhængig af den valgte temperatur kan der forekomme høje temperaturer, især på beholdere, riste, gittervogne og på lågernes indvendige sider. Vi anbefaler at bruge sikkerheds-handsker. Temperaturen på lågeglasset og huset udvendigt kan sine steder under brug være på mere end 60 C. Fare for skoldning! Transport af beholdere (enkeltvis eller i vogn) med varme, flydende madvarer skal være afdækket for at undgå, at væsken skvulper over. Den maksimalt tilladte belastningsvægt: kg (pr. indstik maks. 15 kg) kg (pr. indstik maks. 15 kg) kg (pr. indstik maks. 15 kg) kg (pr. indstik maks. 15 kg) kg (pr. indstik maks. 15 kg) kg (pr. indstik maks. 15 kg) kg (pr. indstik maks. 15 kg) Fastgørelse og svingning af emnestellet (bordapparat) Svingning: Løsne fjeder oppe og nede. Tag af: tryk emnestellet efter svingning opad og tag det af. Pas på, at skinnerne ikke bliver bøjet, ellers kan riste, plader og beholdere ikke længere holdes sikkert. Arbejde med gitterstelvognen, påfyldningsvognen Fyld ikke på gitterstelvognen, så den bliver næsetung fare for at den tipper. Sørg altid for, at beholderlåsen er lukket. Fastgør gitterstellets transportvogn for påfyldning og udtagelse til dampovnen og træk håndbremsen. Kør gitterstelvognen ind til anslag og fastgør den. Brug det medleverede greb til at trække vognen ud. Tag grebet af og hæng det på venstre sidevæg, når ovnen er i brug. Tøm kondensatdrypkarret regelmæssigt, ellers vil der være fare for at skride på grund af overskvulpende vand. Ved transport af gitterstellet på dets transportvogn skal man sørge for, at det går i hak i transportsikringen. 10

9 Sikkerhedshenvisninger Ved transport over et hældende niveau hhv. dørtrin kan påfyldningsvognen, tallerkenbanketvognen og gittertransportvognen tippe. Det samme gælder for en dampovn, som er monteret på hjul. Arbejde med banketsystem (tilbehør ved bordapparater) Tag emnestellet ud. Sæt indkørselsskinner på apparatets bund. Kør gitterstellet ind. Arbejde med kernetemperaturføler Kernetemperaturføleren kan være varm! Brug beskyttelseshandsker. Pas på, at du eller andre ikke stikker sig på følerspidsen. Lad ikke føleren hænge uden for rummet. Føleren er et følsomt måleinstrument, så hæng den altid rigtigt på den position, der er beregnet til den. Fjern føleren fra det tilberedte, inden det tages ud. Rengøring Bær passende sikkerhedsudstyr under rengøringen (handsker, beskyttelsesbriller). Stil lågegrebet på ventilationsstilling (vandret) ved længere stilstandstider efter rengøringen (f.eks. natten over). Afkalkning (kun ved uddannet servicepersonale) Bær i alle tilfælde passende sikkerhedsudstyr som handsker og briller. Overhold sikkerhedshenvisningerne på afkalkerens etiketter resp. datablade! Generelle henvisninger Denne betjeningsvejledning er en del af dampovnen: Opbevar altid denne vejledning i nærheden af apparatet til senere brug! Giv den med til en efterfølgende ejer. 11

10 CONVOTHERM Dampovn Funktionsdele PAS PÅ: kan være varm! 1. Betjeningspanel Kan udtages for servicearbejde (kun elektriker) Betjeningselementer og deres funktioner se senere 2. Skydelåge med dobbelt glasskive (pas på faren for at komme i klemme, når låger skydes ind. 3. Lågegreb Greb lodret: Apparatet lukket Grebet vandret: Apparatet åben eller i ventilationsstilling Apparatet åben: Drej grebet via vandret position Tillægsfunktion indtil ventilationsstilling Ved ventilationsstilling er nødåbning mulig fra rumsiden 4. Apparatfødder kan indstilles i højden Bordapparat Understel: Stil altid bordapparater på understel eller et arbejdsbord (højde mindst 620 mm). 5. Skorsten med strømningssikring tilbehør ved CONVOTHERM OGB & OGS (ikke vist) 6. Håndbruser trinløs mængderegulering. Hæng den altid op på den dertil beregnede holder 7. Spærreventil luk den ved driftspauser 8. Udluftningsstuds og undertrykssikring 9. Indkøringshjælp (fritstående apparater) Typeskilt med følgende data: Forbrug, gasart, spænding, fasetal og frekvens samt apparattype og nummer Sidevæg åbnes for servicearbejder (kun af elektriker, afbryd spændingen inden) Lågedrypkar integreret, selvtømmende Apparatdrypkar (bordapparater) 14. Berøringsfri lågekontakt-afbbryder Rumbelysning Fritstående apparat 12

11 CONVOTHERM Dampovn Betjeningselementer og deres funktioner CONVOTHERM OEB, OES, OGB, OGS CONVOTHERM TIL/FRA (1) CONVOTHERM går i driftsklar tilstand: Selvdiagnose udføres Rumbelysning tænder Automatisk påfyldning og opvarmning af dampgeneratoren (OEB og OGB) Automatisk dampgeneratorskylning ved datoskift efter ønske (OEB og OGB) Tilberedningsprogram Dampe (2) Rumtemperaturen kan indstilles trinløst mellem 30 C og 120 C Det optimale rumklima indstilles automatisk i henhold til produkt og mængde Tilberedningsprogram Varmdamp (3) Rumtemperaturen kan indstilles trinløst mellem 100 C og 250 C Det optimale rumklima indstilles automatisk i henhold til produkt og mængde STOP Start / Stop Starter tilberednings-programmerne, ideer og opskrifter fra kogebogen Stop: Stopper den aktive tilberedning Bekræfter den afsluttede tilberedning med summetonen Forlad Mr.C funktioner (escape) Kogebog (7) Kald/forlad kogebog Displayet viser en liste over lagrede opskrifter Mr.C (8) Indstil tillægsfunktioner CONVOTHERM's grundindstillinger Skrive / Redigere (9) Oprette, ændre, kopiere og slette opskrifter Tilberedningsprogram Varmluft (4) Rumtemperaturen kan indstilles trinløst mellem 30 C og 250 C Tilberedningsprogram Regenerering (5) Rumtemperaturen kan indstilles trinløst mellem 120 C og 160 C Det optimale rumklima indstilles automatisk i henhold til produkt og mængde 13

12 D _00 CONVOTHERM Dampovn Funktions- og driftsvisninger Lyser, når den pågældende funktion hhv. tilberedning er aktiv: reduceret ydelse (10) (tilbehør for CONVOTHERM OES) Brænder eller elektrisk opvarmning tilsluttet reduceret ydelse (12) (tilbehør for CONVOTHERM OES og OGS) Tilberedning (13) Tastespærre (14) Crisp&Tasty (affugtning) (15) Programbeskyttelse (16) (ved CONVOTHERM OEB & OES) Display (17) Visninger i normal drift: Dato, klokken, rumtemperatur, tilberedningstid, kernetemperatur Visninger i programmeret drift: Klartekst, hukommelse pladsnr., symboler Rumtemperatur (18) Indstilling af den nominelle rumtemperatur Aflæsning af den aktuelle resp. den nominelle rumtemperatur Tilberedningstid (19) Indstilling af tilberedningstid fra 1 min til 9 h 59 min eller vedvarende drift (ved 9:59 hhv. 0:01 slip vippen og drej derefter nok en gang til højre eller venstre) Aflæsning af den aktuelle resp. den nominelle tilberedningstid Kald af forvalgt starttid Aflæsning af den allerede forløbne tilberedningstid ved kernetemperaturmåling Kernetemperatur (tilbehør ved OES og OGS) (20) Indstilling af den nominelle kernetemperatur Aflæsning af den aktuelle resp. den nominelle kernetemperatur Aflæsning af den aktuelle kernetemperatur under drift ved tilberedning på tid Blade/rulle til venstre hhv. til højre (21/22) Et skridt frem hhv. tilbage (blade/rulle) ved programmeret drift Indstillingsvippe (23) Rumtemperatur Tilberedningstid Kernetemperatur Programnavn Programnummer Valg af Mr.C funktioner og redigeringsfunktioner samt opskrifter i kogebogen Press&Go (symbol) (24) (tilbehør ved OES & OGS) Start lagret opskrift direkte LED under tasten lyser, hvis tilsvarende tilberednings-opskrift er startet Henvisning: Lågemagnetafbryder Hvis du åbner rummets låger under programafviklingen, afbryder lågemagnetafbryderen automatisk tilberedningsprogrammet. Så løber tilberedningstiden ikke videre.. Når rummets låger lukkes igen, fortsætter CONVOTHERM tilberedningsprogrammet automatisk. Når du åbner rummets låger efter at programmet er slut og summeren lyder, så afbryder programmet automatisk. Betjen ikke panelet med spidse genstande (f.eks. knive) 14

13 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Dampe Med programmet Dampe kan du koge, dampe, blanchere, pochere, færdigtilberede og konservere. Dampe med 100 C Benyt dig af disse fordele: Du får retter med en kraftig naturlig farve, bidsikker konsistens og intensiv smag. Dampningen skåner vitaminer, mineralstoffer og sekundære planteindhold som farve- og fyldstoffer særdeles godt. Smagsstoffer overføres ikke, når du damper en fyldning af forskellige levnedsmidler som grønsager og fisk. Du behøver færre krydderier, mindre fedt og salt. Du arbejder hurtigt, for dampen står hele tiden til din rådighed. Det skal du være opmærksom på: Til dampningen egner sig især gennemhullede GN-beholdere med en dybde på indtil 65 mm. De sørger for korte tilberedningstider og forhindrer, at levnedsmidler, der ligger nederst i GN-beholderen, bliver trykket sammen. Frostklumper ved dybfrosne levnedsmidler skal ubetinget deles i mindre stykker, så alt er færdig samtidig. Hvis du damper en fyldning af forskellige levnedsmidler, skal du være opmærksom på tilberedningstiden for hver enkelt slags levnedsmiddel. Ved konservering retter tilberedningstiden sig efter produktets art, beholderstørrelse og beskaffenhed. CONVOTHERM egner sig til fremstilling af halvkonserves. Overhold de sædvanlige arbejdsmetoder for konservering. Skyl grønsager efter dampningen med håndbruseren, krydr og kom smør på. Brug fonden for at fremstille legerede grønsager. Damp grønsager i lukkede beholdere og opsaml simpelt hen fonden i beholdere uden huller. Damp langkornet ris i lukkede beholdere. Du skal bruge 1,5 del koldt vand eller fond til en del ris. Sæt risen i blød ca minutter før den sættes i ovnen. Damp nudler af hård hvede i lukkede beholdere. Du skal bruge mindst 5 dele koldt vand til en del nudler. Knødler, boller og lignende sættes til dapning på smurte plader. Afdækkes direkte efter tilberedningen. Ved længere tid inden serveringen holdes de varme i vand blandet med stivelse. Kartofler strøs umiddelbart før dampningen med finkornet salt og blandes eller lægges 15 minutter i saltvand. 15

14 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Dampe med 30 C til 99 C Benyt dig af disse fordele: Du tilbereder dine levnedsmidler særdeles skånsomt. Du reducerer vægttabet ved kød og pølsevarer med optimal smag, aroma og farve. Du undgår sprængte skind og tarme ved kogning eller opvarmning af pølsevarer. Du opnår optimale kvaliteter på følsomme levnedsmidler som terriner, kød i gelé, kødboller, crème caramel og ved diætkost. Velegnet til brug ved vakuumkogning efter Sous Vide-metoden. Ved en indstillet temperatur under 100 C kører ventilatorhjulet i takter. Ved gradnøjagtig kogning stivner æggehviden optimalt, dvs. den løber ikke ud af levnedsmidlet. Det skal du være opmærksom på: Tænk på, at kogetiden ved dampning med 30 C til 99 C forlænges sammenlignet med dampning ved 100 C. Lad mindre dejklumper af gær-, brødog wienerbrødsdej hæve hhv. gære ved en temperaturindstilling på 35 C. Du popper korn til sund og nærende kost som müsli. Du får blå foreller, hvis du hælder eddike eller vin over forellerne. Du kan koge skinke og pølsevarer. Dampe med 101 C til 120 C Benyt dig af disse fordele: Dampning med temperaturer over 100 C er hovedsageligt egnet til grove levnedsmidler som pillekartofler, rødbeder, roer, bærfrugter og kål. Kogetiderne forkortes i forhold til dampning ved 100 C med ca. 10 %. Det skal du være opmærksom på: Vælg ved en lille mængde en temperatur mellem 105 C og 110 C og ved fuld påfyldning mellem 110 C og 120 C. Brug GN-beholder med låg til skånsom regenerering af forportionerede levnedsmidler. PAS PÅ: Beholdere må kun sættes inden for U-skinnerne. Ved at lægge en beholder på skinnerne, kan den tippe skråt ud af ophængningen hhv. vognen! 16

15 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Varmdamp Du steger store stykker steg og bager bagværk med programmet Varmdamp Benyt dig af disse fordele: Med varmdamp får du altid det optimale rumklima, fordi det produktog mængdeorienterede rumklima indstilles helt automatisk i kraft af CLOSED SYSTEM. Du behøver ikke at specificere fugtighedsværdier manuelt. Levnedsmidlerne tørrer ikke ud. Smagen og aromaen forbliver bedst muligt i varerne. Du koger levnedsmidler meget hurtigt og med minimale vægttab. Smagsstoffer overføres ikke, når du blander forskellige levnedsmidler. Bagværk som gær-, butterdej osv. hæver optimalt ved bagningen. Porerne i store stegstykker lukkes straks af den indførte damp, så det bliver unødvendigt at brune dem først. Du behøver ikke fordampe stege med svær, da CONVOTHERM automatisk føder damp ind ved processens start. Ved behov kan du affugte ovnrummet (Crisp&Tasty-funktion) og få et saftigt og sprødt produkt med en ensartet bruning. Det skal du være opmærksom på: Forvarm CONVOTHERM inden bagningen i mindst minutter med C over bagetemperaturen. Forvarm altid fritstående apparater med forvarmningsbroen. Forvarm altid mindst 15 minutter ved 250 C for TK-produkter. Jo højere rumtemperatur jo mere brunes levnedsmidlet, men samtidig bliver vægttabet også større. Bruning af levnedsmidler begynder ved en temperaturindstilling på ca.120 C. Du reducer generelt rumtemperaturen med % sammenlignet med traditionelle metoder. Læg stegene på riste. Derved lukkes porerne på alle sider af stegene. Du får et ensartet resultat uden at skulle vende stegene. Sæt altid bage- eller gratinforme på riste. Derved koger levnedsmidlet hurtigere og mere ensartet. Sæt et kar ind under ristene med stege for at opsamle sauce hhv. aflejringer. I det tilbereder du ben, Mire poix (ristede grønsager) og krydderier, og hælder vand eller fond på hen ad vejen. 17

16 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Varmluft Programmet Varmluft er egnet til alle stege, al bagværk og alle grillprodukter, som ikke har behov for fugtighed, samt til at lune bagværk. Stege hhv. bage Benyt dig af disse fordele: Du reducerer fedtbehovet med indtil 95% sammenlignet med almindelige metoder. Ved behov kan du affugte ovnrummet (Crisp&Tasty-funktion) og få et saftigt og sprødt produkt med en ensartet bruning. Ved bageprodukter får du en tynd skorpe ved affugtning (Crisp&Tastyfunktion). Det skal du være opmærksom på: Forvarm CONVOTHERM inden kogningen i mindst minutter med en temperatur på C over kogetemperaturen. Forvarm altid fritstående apparater med forvarmningsbroen. Jo højere rumtemperatur jo mere brunes levnedsmidlet, men samtidig bliver vægttabet også større. Ved stegning reducerer du temperaturen med % sammenlignet med traditionelle metoder. Til fremstilling af panerede retter bruger du bedst Convenience-produkter, som er egnede til varmluft, og fedt. Tilberedning ved lavtemperatur (fra rumtemperaturer på 30 C til 100 C) Især mørke kødsorter er egnet til tilberedning ved lave temperaturer. Benyt dig af disse fordele: Store stege steges så skånsomt, at den rå vægt fastholdes næsten fuldstændigt. For at levnedsmiddeloverfladen ikke skal tørre ud, takter ventilatorens hjul ved rumtemperaturer under 100 C. Tilberedning ved lavtemperatur kan også bruges ved nattilberedning. Kødet er meget mørt og saftigt. Det skal du være opmærksom på: Rumtemperaturen skal kun ligge få grader over slut-kernetemperaturen. Jo højere rumtemperatur jo større stegetab. Med denne metode kommer der ingen skorpe. Du kan holde forberedte retter varme i indtil 2 timer ved en rumtemperatur på 80 C og takterende ventilatorhjul, uden at overfladen tørrer ind. PAS PÅ: Beholdere må kun sættes inden for U-skinnerne. Ved at lægge en beholder på skinnerne, kan den tippe skråt ud af ophængningen hhv. vognen! 18

17 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Regenerering Med dette program kan du i løbet af kort tid regenerere retter, som er anrettet på tallerkner eller platter. Benyt dig af disse fordele: Ved regenerering får du altid det optimale rumklima, fordi det nødvendige produkt- og mængdeorienterede rumklima indstilles helt automatisk i kraft af CLOSED SYSTEM. På den måde producerer du retter i rolige, knap så travle tider og anretter dem på tallerkner eller platter. Det er ikke nødvendigt at holde retterne varme. Dermed forekommer der heller ikke kvalitetstab. De færdigt anrettede retter tørrer ikke ud ved regenerering. Der danner sig hverken kondensatpytter eller tørre rande på tallerknerne. Ved banketter regenererer du et vilkårligt antal tallerkner efter afkald. Du kan fylde tallerkenbanketvognen fra alle sider uden besvær. Store, kompakte komponenter i retter som knødel, boller, roulader, gratiner behøver længere tid til at regenerere end f.eks. skiver af steg, grønsager, ris, kvarte eller vendte kartofler. Fordel komponenterne ensartet og i små stykker på tallerknen. Undgå, at komponenterne overlapper hinanden i store flader og har forskellig anretterhøjde. Du bør ikke afbryde regenereringen, hvis du vil have et godt resultat. Tilsæt saucer på tallerknerne efter regenereringen med en saucespender. Det skal du være opmærksom på: Forvarm altid CONVOTHERM. Forvarm altid fritstående apparater med forvarmningsbroen. Du kan finde forvarmningstemperaturer, regenereringstider og temperaturer i tabellen (næste side). Forvarm efter den tredje regenerering med fuld påfyldning kort igen, dvs. 1-2 minutter (se tabel næste side). Åbn først CONVOTHERM's låger efter forvarmning, når ventilatorens hjul står stille, og fyld så hurtigt på med anrettede tallerkner eller platter. På den måde bliver den varme luft inde i CONVOTHERM. 19

18 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Sæt fisk og kød på en sokkel, så det regenererer ensartet og ikke klæber fast til tallerknen. Forsteg kød til rare, hvis det efter regenerering skal steges til medium. Grønsager, ris og nudler skal smøres med smør inden regenerering. Skær kompakte komponenter som knødel eller hele fileter op. Brug en termohætte ved længere transportveje. Læg termohætten til forvarmning på CONVOTHERM'en, inden den skal i brug. PAS PÅ: Udluftningsstudsen må ikke dækkes til. Arbejd med flere tallerkenbanketvogne ved større banketter. Du kan holde tallerkner varme i 20 minutter med termohætten. I den tid kan du regenerere yderligere fyldninger. På den måde kan du servere retterne samtidig og varme for dine gæster. Jævn evt. sauce noget tykkere, så den kan optage rester af fugtighed fra fisk og grønsager. Gem optimerede ideer om standardtallerkner som opskrift. Det garanterer, at du får en problemfri afvikling af banketter eller à-la-carteforretninger. Retningsværdier for forvarmningstemperaturer, regenereringstider og -temperaturer ved fuld påfyldning (Regenereringstid og -temperatur afhænger af det antal tallerkner, der skal regenereres) CONVOTHERM OEB, OGB, OES, OGB Regenereringsriste 26 cm Tallerkenkapacitet indtil 32 cm Forvarmningstemperatur med varmdamp Forvarmningstid Regenereringstemperatur Regenereringstid C 10 min C 4 8 min C 10 min C 4 8 min C 10 min C 4 8 min C 20 min C 6 10 min C 20 min C 6 10 min C 20 min C 6 10 min C 20 min C 6 10 min Eftervarme Opvarm efter hver tredje regenerering igen til forvarmningstemperatur. Når forvarmningstemperaturen nås, kan du straks begynde at regenerere igen. 20

19 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Kernetemperaturmåling Kernetemperaturmålingen anbefales til tilberedning af langtidsstege og til regenerering af levnedsmidler i GN-beholdere. Benyt dig af disse fordele: Uafhængig af stegens størrelse og vægt tilbereder du den til punkt og prikke. På den måde får du altid en garanti for højeste kvalitet. Du behøver ikke bruge tid og energi på at overvåge og kontrollere tilberedningen ved langtidsstegning. Du reducerer stegetabet indtil 50 % i forhold til almindelige metoder. Flerpunktføleren måler på flere steder langs følerens spids og registrerer automatisk den koldest målte kernetemperatur som midtpunkt for kødstykket. Flerpunktføleren forhindrer fejl ved stikningen af føleren og forenkler håndteringen. CONVOTHERM PC-HACCP Software bruger kernetemperaturmålingen til automatisk registrering og arkivering af HACCP-relevante data. Derfor bør du bruge denne software. Brug flerpunktføleren til dokumentation (muligt temperaturområde fra 5 C til 150 C.) Retningsværdier for kernetemperaturmåler: Oksekød, kalvekød, fisk Levnedsmiddel Tilberedning KT Oksefilet Roastbeef Medium C Oksesteg C Rullesteg Well done C kogt oksekød Kalveryg Medium C Kalvebryst Kalvebov Well done C Kalvekølle Well done C Det skal du være opmærksom på: Flerpunktføleren må ikke bruges til at tage de færdige madvarer ud af ovnen. Afkøl flerpunkttemperaturføleren med håndbruseren inden brugen. Stik flerpunktføleren gennem det midterste af kødstykket. Tag straks langtidsstegen ud af ovnen, når summeren fortæller, at stegningen er færdig. På den måde forhindrer du, at stegen får for meget. Ved valget af slutkernetemperatur vær opmærksom på, at langtidsstegen efter at være taget ud af ovnen trækker ca. 3 C efter sig. Den kernetemperatur, der skal vælges, afhænger stærkt af, hvad dine gæster er vant til, og deres krav til dit køkken. Tabellen viser retningsværdier for kernetemperaturer. Svinekød, lam, fjerkræ Levnedsmiddel Tilberedning KT Svineryg Svinenakke Svinebug Schweinshaxe Medium C C Well done Hamburgerryg Medium C Lammekølle Lammeryg Kylling, hel Kyllingebryst Kyllingelår Medium Well done C C C C C Laksesnitte Medium C 21

20 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Program Grønsager, forretter æggeretter Temperatur Tid Kernetemperatur Infos Nudler (langkornet ris) 100 C min - brug beholder uden hul, omrøring falder væk, 1 del nudler, min. 5 dele koldt vand koge Langkornet ris Rundkornet ris Basmatiris 100 C min - brug beholder uden hul, 1 del ris, 1,5 til 2 dele koldt vand eller fond Grønsager frisk Blomkål, gulerødder, asparges 100 C 8 15 min - snittet i små stykker Grønsager TK (små stykker) Grønsager TK (store stykker) 100 C min C min - Kartofler (kvarte) 100 C min - læg i saltvand 15 min eller strø med fint salt inden tilberedningen dampe/ blanchere Knødel/boller 100 C min - Æg 100 C 8 15 min - Kål, bærfrugter Pillekartofler Roer C min - sættes på smurt plade, dækkes af direkte, når de er færdige skal ikke stikkes, blødkogt efter ca. 10 min, hårdkogt efter ca. 15 min pochere Æggestand TK-røræg TK-omlet 85 C min - bage Grønsagsgratin C min - damp grønsager inden forarbejdning PAS PÅ: Åbn altid CONVOTHERM'en forsigtigt. Udslippende damp kan medføre skoldninger. Krydring Grønsager skylles, krydres og kommes smør på efter dampningen. beholdere og opsaml fond i en beholder uden huller. Asparges Bitre asparges koges i beholdere uden huller i egen suppe. Lune/gratinere Grønsager og forretter kan lunes med varmluftprogrammet ved 230 C 250 C i 2 5 minutter. Legerede grønsager Damp grønsagerne i hullede 22

21 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Bordapparater Fritstående apparater x GN 1/ x GN 2/1 12 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 20 x GN 1/ x GN 2/1 24 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 40 x GN 1/1 12 kg 24 kg 20 kg 40 kg 48 kg 40 kg 80 kg 12 kg 24 kg 20 kg 40 kg 48 kg 40 kg 80 kg kg kg kg kg kg kg 180 kg kg kg kg kg kg kg 180 kg kg kg kg kg kg kg 180 kg kg kg kg kg kg kg 180 kg 90 stk 180 stk 150 stk 300 stk 360 stk 300 stk 600 stk 360 stk 720 stk 600 stk stk stk stk stk kg kg kg kg kg kg 180 kg 24 kg 48 kg 40 kg 80 kg 96 kg 80 kg 160 kg 24 kg 48 kg 40 kg 80 kg 96 kg 80 kg 160 kg Pochering af grønsager Bemærk: Pochering af grønsager tager længere tid end dampning. Pochering i vakuumpose Bemærk: Pochering i vakuumpose tager længere tid end dampning. Regenerering af grønsager og forretter Anret afkølede levnedsmidler på tallerkner eller platter og regenerer ved 135 C i 5 minutter. Damp afkølede levnedsmidler for hurtig regenerering i GN beholdere med låg ved 120 C damp. Mindre dejklumper Lad mindre dejklumper af gær-, brød eller wienerbrødsdej hæve resp. tilberede ved en temperaturindstilling på 35 C. Korn Du kan tilberede korn skånsomt for sund og nærende kost. 23

22 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Program Temperatur C Tid Fisk, skaldyr, Sous Videmetoder Foreller Rødspætter Søtunger hele Kernetemperatur Infos min - brug hvert 2. indstik stege Laksesteak Fiskefilet paneret TK C C 6 12 min - brug hvert 2. indstik min - brug hvert 2. indstik brug slip-let plade Rejer C 4 8 min - brug hvert 2. indstik dampe Hummer Languster 100 C Ca. 12 min - brug hvert 2. indstik Muslinger 96 C min - Foreller 72 C min - Læg foreller med udklappede buglapper på plade Rejer C 4 8 min - pochere Lakseskiver C 4 8 min - Fisketerrine C min C brug hvert 2. indstik Fiskeboller/ Fiskefrikadeller Fars i kål 72 C 8 12 min - Foreller i vakuumpose 65 C min - Terriner, kød i gelé i vakuumpose (sous vide) 70 C Ca. 2 h C brug hvert 2. indstik PAS PÅ Åbn altid CONVOTHERM'en forsigtigt. Udslippende damp kan medføre skoldninger. Fedt og olie Ved stegning i CONVOTHERM opnår du meget gode resultater med olier og fedt med højt røgpunkt. Stegning på emaljerede plader eller belagte resp. Superpan plader Med disse plader får du en meget god bruning også på undersiden af produkterne. 24

23 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Bordapparater Fritstående apparater x GN 1/ x GN 2/1 12 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 20 x GN 1/ x GN 2/1 24 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 40 x GN 1/ stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk afhængig af rejernes størrelse afhængig af hummerens resp. langusterens størrelse afhængig af muslingernes størrelse stk stk stk stk stk stk stk afhængig af rejernes størrelse stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk ca. 240 stk ca. 480 stk ca. 400 stk ca. 800 stk ca. 960 stk ca. 800 stk ca stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk Stegning Læg stykker til stegning på riste. Derved lukker porerne på stegene på alle sider, og du får et ensartet resultat uden at skulle vende stegene. Saucer Brug den fond, der kommer, til at forfine saucerne. Anbring et kar under de riste, der ligger stege på. I det tilbereder du ben, Mire poix (ristede grønsager) og krydderier, og hælder vand eller fond på hen ad vejen. Foreller blå Hæld eddike eller vin over foreller. Banket Du kan nedkøle retter som bruges i banketten, med en chokkøler. Så retter du tallerknerne an. 25

24 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Program Kød, pølsevarer store stege Temperatur Tid Kernetemperatur Infos Svinenakke Flæskesteg Svineryg C min ca. 75 C Schweinshaxe Kalbshaxe C min ca. 78 C rids sværen Leberkäse frisk masse 4 kg Varmdamp 1.Dampe 2.Varmluft 130 C eller C C min C 1.ca.58 C 2.68 C Slå massen fast i formen for at undgå huller. 1-trins eller 130 C eller 2-trins opskrift. Lammekølle Lammesteg C min ca. 62 C stege forloren hare C min ca C form den til en teglsten eller fyld i en kasseform. Tilbered på plade Kalverullesteg Kalvesteg C min ca. 80 C Oksemørbrad Oksemørbrad indbagt C min min C stryg butterdej med æg, Filet forbrunes. Forvarmning. Roastbeef C min C stryg let med sennep. indsnit i dæksel Skinke Ca. 78 C C C 2.65 C rids sværen efter dampning. 2-trins opskrift grydestege Kålroulader Fyldte peberfrugter Roulade Oksemørbrad C min C min min - Forvarmning, overhæld beholder uden huller med sauce med eller uden fond overhæld beholder uden huller efter ca. ½ time med sauce pochere Kogt skinke Ca. 78 C Pro kg 70 min 65 C Opvarmningstid efter påfyldningsmængde. Rumtemperatur Vælg rumtemperatur C lavere sammenlignet med traditionelle metoder. Krydr Gnid store stege godt med krydderier, så de ikke kan skylles af. Kernetemperaturmåling Generelt gælder, at de bedste resultater fås med flerpunktføleren. Stegetabet øges væsentligt for hver grad over den nødvendige kernetemperatur. Stegetab Programmet Varmdamp reducerer stegetabene væsentligt. Stege Læg stegene på en rist, så de bliver tilberedt ensartet. Grydestege Læg grydesteg som sædvanligt i dybe beholdere og hæld fond over. 26

25 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Bordapparater Fritstående apparater x GN 1/ x GN 2/1 12 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 20 x GN 1/ x GN 2/1 24 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 40 x GN 1/ kg kg kg kg kg kg kg 18 stk 12 stk 36 stk 24 stk 30 stk 20 stk 60 stk 40 stk 72 stk 48 stk 60 stk 40 stk 120 stk 80 stk 8 x 4 kg forme 16 x 4 kg forme 12 x 4 kg forme 18 x 4 kg forme 24 x 4 kg forme 24 x 4 kg forme 36 x 4 kg forme 6 stk kg 12 stk kg 10 stk kg 20 stk kg 24 stk kg 20 stk kg 40 stk kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 90 stk 180 stk 150 stk 300 stk 360 stk 300 stk 600 stk 90 stk kg 180 stk kg 150 stk kg 300 stk kg 360 stk kg 300 stk kg 600 stk kg afhængig af størrelse Brune Omstændelig bruning med sædvanlige metoder falder væk. Dampen lukker straks porerne. Stege i dej Forvarm CONVOTHERM, på den måde får du en meget god kvalitet på indbagte stege. Svær Sværen er let at ridse, hvis du først damper stegen i ca. 10 minutter og så ridser og krydrer. Sauce Du behøver ikke give afkald på saucer eller sauceaflejringer. Læg stegene på riste og sæt et kar under ristene. I det tilbereder du ben, Mire poix (ristede grønsager) og krydderier, og hælder vand eller fond på hen ad vejen. 27

26 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Program Kød, pølsevarer korttidsstegning Temperatur Tid Kernetemperatur Filetsteak, okse 180 g C 6 15 min - Rumpsteak g C 6 12 min - Infos rare 6 8 min medium 8 10 min well done min rare 6 8 min medium 8 10 min well done min Kalvesteak 160 g C 8 10 min - Svinefilet 80 g C 5 8 min - Leversnitter C 4 6 min - ikke mele grille Frikadeller 150 g Kassler Kotelet 160 g C C min - smør evt. pladen (afhængig af massen) Lammecarrée C min - Kød på spid C min - Paneret kotelet eller snitsel Cordon bleu C min - Paneret kylling 200 g C min - Bratwurst C min - Pølse i glas (230g) Leberkäse i glas Kogte pølser 100 C 50 C/100 C 80 C 90 min 20min/70 min 72 C Sæt glas på regenereringsrist, køl derefter ned dampe/ pochere Dåsepølse 200 g 400 g 100 C 65 min 90 min - Fyld dåseindhold + 15 g på, luk låget, køl derefter ned Weißwurst Wiener afhængig af tarmen ca. 78 C min min - Opvarmningstid afhængig af påfyldningsmængde PAS PÅ: Afdryppende fedtrester kan medføre forbrændinger. Rengør rummet grundigt efter stegning af fedtholdige levnedsmidler. Ellers kan der efterfølgende forekomme røgudvikling. Forvarmning Forvarm altid godt for korttidsstegning. Korttidsstegning Læg stege til kortidsstegning på rist eller plade. Brug så vidt muligt ikke dybe beholdere uden huller. Det kan medføre uensartede resultater. 28

27 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Bordapparater Fritstående apparater x GN 1/ x GN 2/1 12 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 20 x GN 1/ x GN 2/1 24 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 40 x GN 1/1 90 stk 180 stk 150 stk 300 stk 360 stk 300 stk 600 stk 48 stk 96 stk 80 stk 160 stk 192 stk 160 stk 320 stk 48 stk 96 stk 80 stk 160 stk 192 stk 160 stk 320 stk 96 stk 192 stk 160 stk 320 stk 384 stk 320 stk 640 stk 48 stk 96 stk 80 stk 160 stk 192 stk 160 stk 320 stk 90 stk 180 stk 150 stk 300 stk 360 stk 300 stk 600 stk 48 stk 96 stk 80 stk 160 stk 192 stk 160 stk 320 stk 60 stk 120 stk 100 stk 200 stk 240 stk 200 stk 400 stk 48 stk 96 stk 80 stk 160 stk 192 stk 160 stk 320 stk 36 stk 72 stk 60 stk 120 stk 144 stk 120 stk 240 stk afhængig af størrelse 150 stk 300 stk 250 stk 500 stk 600 stk 500 stk 1000 stk 45 stk 90 stk 75 stk 150 stk 180 stk 150 stk 300 stk 300 stk 600 stk 500 stk 1000 stk 1200 stk 1000 stk 2000 stk Indfedtning Stege til korttidsstegning skal altid indfedtes godt. På den måde får du en bedre varmeoverførsel. Brug fedt med et højt røgpunkt. Varmeoverførsel Brug emaljerede eller belagte plader (Superpan). Så får du en bedre varmeoverførsel og får et varmelager. Grillmønster Forvarm risten, hvis du vil have et grillmønster. 29

28 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Program Vildt og fjerkræ Temperatur Tid Kernetemperatur Infos Vildsvinekølle ca. 2 2,5 kg C min ca. 65 C Rådyrkølle udløst C min C And C min - eventuelt krydre eller marinere eventuelt fylde med æble og løg stege Gås Ca. 4,5 kg 120 C ca. 3 3,5 h. - spæd af og til Kalkun ca. 3 4 kg C min ca. 80 C eventuelt fylde med fars og krydderier stege/ grydestege Kalkunbryst C min ca. 60 C Hareryg C min C Harekølle C min ca. 68 C eventuelt fylde med fars og krydderier eventuelt krydre eller marinere eventuelt krydre eller grydestege i fond grydestege Dyresteg C min C Læg steg i dyb beholder og fyld den med fond hen ad vejen bage Rådyrpostej C C 1.ca. 15 min 2.ca. 60 min - Sæt ubetinget aftræk på 2-trins opskrift grille Kylling C min - Kyllingekølle C 25 min - Special-kyllingegrillrist med fedtopsamlingskar Gnid krydderier godt ind PAS PÅ Åbn altid CONVOTHERM'en forsigtigt. Udslippende damp kan medføre skoldninger. Rumtemperatur Vælg rumtemperatur for store stegestykker C lavere sammenlignet med traditionelle metoder. Varmeoverførsel Brug emaljerede eller belagte plader (Superpan) til korttidsstegning. Kernetemperaturmåling Generelt gælder, at de bedste resultater fås med flerpunktføleren. Stegetabet øges væsentligt for hver grad over den nødvendige kernetemperatur. Stegetab Programmet Varmdamp reducerer stegetabene væsentligt. 30

29 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Bordapparater Fritstående apparater x GN 1/ x GN 2/1 12 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 20 x GN 1/ x GN 2/1 24 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 40 x GN 1/ kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 12 stk 24 stk 20 stk 40 stk 48 stk 40 stk 80 stk 2 stk 4 stk 4 stk 6 stk 9 stk 8 stk 15 stk 4 stk 8 stk 6 stk 12 stk 16 stk 12 stk 24 stk 12 stk 24 stk 20 stk 40 stk 48 stk 40 stk 80 stk 12 stk 24 stk 20 stk 40 stk 48 stk 40 stk 80 stk 24 stk 48 stk 40 stk 80 stk 96 stk 80 stk 160 stk kg kg kg kg kg kg kg kg stk kg kg kg kg kg 18 stk 40 stk 27 stk 60 stk 80 stk 54 stk 120 stk 60 stk 120 stk 100 stk 200 stk 240 stk 200 stk 400 stk Forvarmning Forvarm altid godt for korttidsstegning. Krydring Stykker til korttidsstegning skal krydres inden de bliver smurt. Gnid store stege godt med krydderier, så de ikke kan skylles af. Stege Læg stegene på en rist, så de bliver tilberedt ensartet. Det er ikke nødvendigt at vende dem. Grydestege Læg grydestege som sædvanligt i dybe beholdere og hæld fond over. Sauce Du behøver ikke give afkald på saucer eller sauceaflejringer. Læg stegene på riste og sæt et kar under ristene. I det tilbereder du ben, Mire poix (ristede grønsager) og krydderier, og hælder vand eller fond på hen ad vejen. 31

30 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Program Bagværk og desserter Temperatur Tid Kernetemperatur Infos Pladekager C min - brug hvert 2. indstik Biskuitbunde C C 1.10 min 2.15 min - 2-trins opskrift Ostekager C C 3.80 C 1.20 min 2.35 mi n - brug hvert 2. indstik 3-trins opskrift Sandkager Frugtkager C min - brug hvert 2. indstik bage Sprøjtebagværk Mørdej Kringler C min - Apfelstrudel C min - Blandet brød C min - Rundstykker Butterdej Wienerbrød C min - Croissanter C min - Gærfletbrød C min - Rundstykker TK C 6 12 min - Antal pr. plade afhængig af størrelse, ikke for tæt brug hvert 2. indstik, Antal pr. plade afhængig af størrelse, ikke for tæt brug hvert 2. indstik, Antal pr. plade afhængig af størrelse, ikke for tæt Antal pr. plade afhængig af størrelse, ikke for tæt Antal pr. plade afhængig af størrelse, ikke for tæt brug hvert 2. indstik, antal pr. plade afhængig af størrelse, ikke for tæt Antal pr. plade afhængig af størrelse, ikke for tæt Baguetter TK C 6 12 min - Antal pr. plade afhængig af størrelse, ikke for tæt pochere Creme Caramel Creme Royal 58 C min - brug hvert 2. indstik, brug regenereringsrist PAS PÅ Åbn altid CONVOTHERM'en forsigtigt. Udslippende damp kan medføre skoldninger. Forvarmning Forvarm apparatet mindst minutter inden bagning med en temperatur på C over bagetemperaturen. Vent med at fylde levnedsmidler på, til ventilatorens hjul står stille. På den måde undgår du varmetab. Forvarm altid mindst 15 minutter ved 250 C for TK-produkter. 32

31 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Bordapparater Fritstående apparater x GN 1/ x GN 2/1 12 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 20 x GN 1/ x GN 2/1 24 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 40 x GN 1/1 3 plader 6 plader 5 plader 10 plader 12 plader 10 plader 20 plader 6 plader 12 plader 10 plader 20 plader 24 plader 20 plader 40 plader 3 forme 6 forme 5 forme 10 forme 12 forme 10 forme 20 forme 3 plader 6 plader 5 plader 10 plader 12 plader 10 plader 20 plader 6 plader 12 plader 10 plader 20 plader 24 plader 20 plader 40 plader 3 plader 6 plader 5 plader 10 plader 12 plader 10 plader 20 plader 3 plader 6 plader 5 plader 10 plader 12 plader 10 plader 20 plader 6 plader 12 plader 10 plader 20 plader 24 plader 20 plader 40 plader 6 plader 12 plader 10 plader 20 plader 24 plader 20 plader 40 plader 3 plader 6 plader 5 plader 10 plader 12 plader 10 plader 20 plader 6 plader 12 plader 10 plader 20 plader 24 plader 20 plader 40 plader 6 plader 12 plader 10 plader 20 plader 24 plader 20 plader 40 plader 90 stk 180 stk 150 stk 300 stk 360 stk 300 stk 600 stk Hævning Brug programmet Dampe med en temperaturindstilling på 32 C til hævning af gærdej, brød og wienerbrød. Bagning Hvis du bruger programmet Varmdamp til bagning, får produkterne en glinsende overflade. 33

32 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Program Kartoffelprodukter, asiatiske retter, fingerfood Temperatur Tid Kernetemperatur Infos Pommes 210 C 8 12 min brug CONVOTHERM friturekurv; hvert 2. indstik, max. 2kg produkt Potato Wedges / Cubes 210 C min brug CONVOTHERM friturekurv; hvert 2. indstik Gaufrettes 210 C 8 10 min brug CONVOTHERM friturekurv; hvert 2. indstik bage uden fedt med Crisp&Tasty funktion (affugtning) Mini forårsruller 210 C 8 10 min Shrimp Roll 210 C 8 10 min brug CONVOTHERM friturekurv, behandle evt. med Combiphase brug CONVOTHERM friturekurv, behandle evt. med Combiphase; hvert 2. indstik Cheese nuggets 210 C 8-10 min brug CONVOTHERM sortplade Vegetable Tempura 200 C 8 10 min brug CONVOTHERM sortplade Samosa 210 C 8 12 min brug CONVOTHERM friturekurv, behandle evt. med Combiphase Dim Sum 100 C 8 12 min brug CONVOTHERM sortplade dampe stege med Crisp&Tasty funktion Sushi Reis 100 C min brug 65 mm Gastronorm Chicken fingers Chicken wings Chicken sticks 210 C min brug CONVOTHERM sortplade eller grillrist BBQ ribs 180 C C læg på rist PAS PÅ: Åbn altid CONVOTHERM'en forsigtigt. Udslippende damp kan medføre skoldninger. Dressing Server fingerfood med en god frugtagtig dip. Forvarmning Brug det automatiske forvarmningsprogram under Mister C. Crisp&Tasty (affugtning) Panerede produkter får en knasende skorpe. 34

33 Praktiske henvisninger vedr. tilberedningen Bordapparater Fritstående apparater x GN 1/ x GN 2/1 12 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 20 x GN 1/ x GN 2/1 24 x GN 1/ x GN 1/ x GN 2/1 40 x GN 1/1 12 kg 24 kg 20 kg 40 kg 44 kg 40 kg 80 kg 4,5 kg 9 kg 7 kg 15 kg 18 kg 15 kg 30 kg 4,5 kg 9 kg 7 kg 15 kg 18 kg 15 kg 30 kg 3 kg 6 kg 5 kg 10 kg 12 kg 10 kg 20 kg 4,5 kg 9 kg 7 kg 15 kg 18 kg 15 kg 30 kg 240 stk 480 stk 400 stk 800 stk 960 stk 800 stk 1600 stk 6 kg 12 kg 10 kg 20 kg 24 kg 20 kg 40 kg 6 kg 12 kg 10 kg 20 kg 24 kg 20 kg 40 kg 3 kg 6 kg 5 kg 10 kg 12 kg 10 kg 20 kg 12 kg 24 kg 20 kg 40 kg 48 kg 40 kg 80 kg 4,5 kg 9 kg 7 kg 15 kg 18 kg 15 kg 30 kg 12 kg 24 kg 20 kg 40 kg 48 kg 40 kg 80 kg Dim Sum Damp Dim Sum i en bambuskurv foret med savojkål. CONVOTHERM Grillrist Med CONVOTHERM grillristen får du et smukt grillmønster på dine spydretter. CONVOTHERM Sortplade Praktisk, så levnedsmidler med stivelse eller æggehvider ikke brænder på eller klæber til pladerne. Optimal varmeoverførsel, også nedefra. CONVOTHERM Friturekurv Rister fra alle sider UDEN tilsætning af fedt. Fingerfood direkte fra dybfryseren til den forvarmede CONVOTHERM. Ris Udblød risen, det betyder kortere tilberedningstid. 35

34 Tilberedning med CONVOTHERM Dampe Med programmet Dampe kan du koge, dampe, blanchere, pochere, færdigtilberede og konservere. 1. Tænd for CONVOTHERM med tasten. 2. Tryk tasten displayet viser 100 C og den praktiske grundværdi eller den sidst anvendte tid for dampning. STOP For omgående start tryk tasten eller: 3. Tryk tasten displayet viser rumtemperaturen fremhævet. Indstil den ønskede rumtemperatur med indstillingsvippen. 4. Tids- eller kernetemperaturdrift: Tid: Tryk tasten indstil den ønskede kogetid eller vedvarende drift (slip vippen ved 9:59 hhv. 0:01 og indstil nok en gang efter drej til højre eller til venstre). Kernetemperatur (ekstra tilbehør for CONVOTHERM OES & OGS): Tryk tasten. Indstil den ønskede kernetemperatur. 5. Tryk tasten STOP programmet startes. Displayet viser den nominelle rumtemperatur og den resterende tilberedningstid resp. den aktuelle kernetemperatur. 6. For ændring af de indstillede værdier under driften tryk tasterne og korriger værdierne. 7. Aflæs den aktuelle rumtemperatur, den nominelle tid hhv. den nominelle kernetemperatur ved et enkelt eller to tryk på den pågældende taste. 8. Når tilberedningstiden er udløbet, ellerden indstillede kernetemperatur er nået, lyder summeren, og programmet afslutter. Tryk tasten STOP eller åbn lågerne. Med programmet Dampe kan du udføre følgende tillægsfunktioner og programmer (se nedenfor). Tray Timer Forvarmning Reduceret ventilatoromdrejningstal Reduceret effekt Programbeskyttelse Delta-T-tilberedning, Du kan finde anbefalinger eller tips i kapitlet Praktiske henvisninger. PAS PÅ: Varm damp og em! Skoldningsfare Varme beholdere, riste og indvendigt! Fare for forbrænding Overhold gittervognens forskriftsmæssige fastgørelse! 36

35 Tilberedning med CONVOTHERM Varmdamp Du steger store stykker steg og bager bagværk med programmet Varmdamp 1. Tænd for CONVOTHERM med tasten. 2. Tryk tasten displayet viser den sidst indstillede nominelle værdi eller den praktiske grundværdi for varmdamp. Du kan starte straks med de viste værdier ved tryk på tasten STOP eller: 3. Tryk tasten displayet viser rumtemperaturen fremhævet. Indstil med indstillingsvippen den ønskede rumtemperatur fra 100 C til 250 C. 4. Tids- eller kernetemperaturdrift: Tilberedningstid: Tryk tasten indstil den ønskede kogetid eller vedvarende drift (slip vippen ved 9:59 hhv. 0:01 og indstil nok en gang efter drej til højre eller til venstre). Kernetemperatur (ekstra tilbehør for CONVOTHERM OES & OGS): Tryk tasten indstil den ønskede kernetemperatur. 5. Tryk tasten STOP Programmet Varmdamp starter. Displayet viser den nominelle rumtemperatur og den resterende tilberedningstid resp. den aktuelle kernetemperatur. 6. For ændring af de indstillede værdier under driften tryk tasterne og korriger værdierne. 7. Aflæs den aktuelle rumtemperatur, den nominelle kogetid hhv. den nominelle kernetemperatur ved et enkelt eller to tryk på den pågældende taste. 8. Når tilberedningstiden er udløbet, eller den indstillede kernetemperatur er nået, lyder summeren, og programmet afslutter. Tryk tasten STOP eller åbn lågerne. Henvisning (OEB og OGB): Tryk tasten og hold den for at aflæse den opnåede kernetemperatur i tidsdrift. Tryk samtidig tasten. Den momentane kernetemperatur bliver vist i displayet. Med programmet Varmdamp kan du udføre følgende tillægsfunktioner og programmer (se nedenfor). Crisp&Tasty (affugtning) Tray Timer Forvarmning Reduceret ventilatoromdrejningstal Reduceret effekt Fylde manuelt med damp Programbeskyttelse Delta-T-tilberedning Du kan finde anbefalinger eller tips i kapitlet Praktiske henvisninger. PAS PÅ: Varm damp og em! Fare for skoldning Varme beholdere, riste og det indvendige rum! Fare for forbrænding Sørg for, at gitterstelvognen låses forskriftsmæssig!! 37

36 Tilberedning med CONVOTHERM Varmluft Programmet Varmluft er egnet til alle stege og bagværk, som ikke behøver fugtighed. 1. Tænd for CONVOTHERM med tasten. 2. Tryk tasten displayet viser den sidst indstillede nominelle værdi eller den praktiske grundværdi for varmluft. STOP For omgående start tryk tasten eller: 3. Tryk tasten displayet viser rumtemperaturen fremhævet. Indstil med indstillingsvippen den ønskede rumtemperatur fra 30 C til 250 C. 4. Tids- eller kernetemperaturdrift: Tilberedningstid: Tryk tasten indstil den ønskede tilberedningstid eller vedvarende drift (slip vippen ved 9:59 hhv. 0:01 og indstil nok en gang efter drej til højre eller til venstre). Kernetemperatur (ekstra tilbehør for CONVOTHERM OES & OGS): Tryk tasten indstil den ønskede kernetemperatur. 5. Tryk tasten STOP Programmet Varmluft starter. Displayet viser den nominelle rumtemperatur og den resterende tilberedningstid resp. den aktuelle kernetemperatur. 6. For ændring af de indstillede værdier under drift tryk tasterne og korriger værdierne. 7. Aflæs den aktuelle rumtemperatur, den nominelle kogetid hhv. den nominelle kernetemperatur ved et enkelt eller to tryk på den pågældende taste. 8. Når tilberedningstiden er udløbet, eller den indstillede kernetemperatur er nået, lyder summeren, og programmet afslutter. Tryk tasten STOP eller åbn lågerne. Henvisning (CONVOTHERM OEB og OGB): Tryk tasten og hold den for at aflæse den opnåede kernetemperatur under tidsdrift. Tryk tasten samtidig. Displayet viser øverst den opnåede temperatur. Med programmet Varmluft kan du udføre følgende tillægsfunktioner og programmer (se nedenfor). Crisp&Tasty (affugtning) Tray Timer Forvarmning Reduceret ventilatoromdrejningstal Reduceret effekt Fylde manuelt med damp Programbeskyttelse Delta-T-tilberedning Du kan finde anbefalinger eller tips i kapitlet Praktiske henvisninger. PAS PÅ: Varm damp og em! Fare for skoldning Varme beholdere, riste og det indvendige rum! Fare for forbrænding Sørg for, at gitterstelvognen låses forskriftsmæssig! 38

37 Tilberedning med CONVOTHERM Regenerering Med dette program kan du i løbet af kort tid regenerere retter, som er anrettet på tallerkner eller platter. 1. Tænd for CONVOTHERM med tasten. 2. Tryk tasten displayet viser den sidst indstillede nominelle værdi eller den praktiske grundværdi for regenerering. STOP For omgående start tryk tasten eller: 3. Tryk tasten displayet viser rumtemperaturen fremhævet. Indstil med indstillingsvippen den ønskede rumtemperatur fra 120 C til 160 C. 4. Tids- eller kernetemperaturdrift: Regenereringstid: Tryk tasten indstil den ønskede regenereringstid eller vedvarende drift (slip vippen ved 9:59 hhv. 0:01 og indstil nok en gang efter drej til højre eller til venstre). Kernetemperatur (ekstra tilbehør for CONVOTHERM OES & OGS): Tryk tasten indstil den ønskede kernetemperatur. 5. Tryk tasten STOP Programmet Regenerering starter. Displayet viser den nominelle rumtemperatur og den resterende regenereringstid resp. den aktuelle kernetemperatur. 6. For ændring af de indstillede værdier tryk tasterne og korriger værdierne. 7. Du kan aflæse den aktuelle rumtemperatur og den nominelle regenereringstid ved et eller to tryk på den pågældende taste. 8. Når tiden eller den nominelle kernetemperatur er opnået, lyder summeren, og regenereringen slutter. Tryk tasten STOP eller åbn lågerne. Ved regenerering er det særdeles vigtigt at forvarme. Kun derved får du optimalt regenererede retter. Du bør ikke afbryde regenereringen, hvis du vil have et godt resultat. Med programmet Regenerering kan du udføre følgende tillægsfunktioner og programmer (se nedenfor). Tray Timer Forvarmning Reduceret ventilatoromdrejningstal Programbeskyttelse Delta-T-tilberedning Du kan finde anbefalinger eller tips i kapitlet Praktiske henvisninger. PAS PÅ: Varm damp og em! Fare for skoldning Varme beholdere, riste og det indvendige rum! Fare for forbrænding Sørg for, at gitterstelvognen låses forskriftsmæssig! 39

38 Tilberedning med CONVOTHERM Kernetemperaturmåling (Ekstra tilbehør ved CONVOTHERM OES og OGS) Kernetemperaturmålingen anbefales især til tilberedning af langtidsstegning og til regenerering af levnedsmidler i GN-beholdere. 1. Tænd for CONVOTHERM med tasten. 2. Stik flerpunktføleren gennem midten af varen. 3. Vælg det ønskede program. 4. Tryk tasten displayet viser rumtemperaturen fremhævet. Indstil den ønskede rumtemperatur med indstillingsvippen. 5. Tryk tasten indstil den ønskede kernetemperatur. 6. Tryk tasten STOP programmet startes. Displayet viser den nominelle rumtemperatur og den aktuelle kernetemperatur. 7. For ændring af de indstillede værdier under driften tryk tasterne og korriger værdierne. 8. Du kan aflæse den aktuelle rumtemperatur og den nominelle kernetemperatur ved et eller to tryk på den pågældende taste. 9. Når kernetemperaturen når den indstillede værdi, lyder summeren, og programmer slutter. Tryk tasten STOP eller åbn lågerne. Ved kernetemperaturføleren drejer det sig om en flerpunktføler. Du får også optimale resultater, selv om du ikke rammer lige i midten. Brug kun føleren til at måle kernetemperaturen og ikke i stedet for kødgaffel eller lign, bøj den ikke, og træk ikke i dens kabel. Så undgår du defekter. Afkøl føleren med koldt vand, inden du sætter den i kødet. Du kan finde anbefalinger eller tips i kapitlet Praktiske henvisninger. PAS PÅ: Kernetemperatur-føler kan være varm sæt den i holder, når den ikke bruges lad den ikke hænge uden for dampovnen fjern den fra det tilberedte, inden det tages ud pas på, at du og andre ikke stikker sig på spidsen. Henvisning Du kan afspørge den allerede afviklede kogetid ved at trykke på tasten og holde den nede. Tryk tasten samtidig. Displayet viser den allerede afviklede tid. Tryk tasten og hold den for at aflæse den opnåede kernetemperatur. Tryk tasten samtidig. Displayet viser den momentane kernetemperatur. 40

39 Tilberedning med CONVOTHERM Delta-T-tilberedning Ved Delta-T-tilberedning skal du arbejde med kernetemperaturføleren, da rumtemperaturen i dette program stiger afhængig af kernetemperaturen. Rumtemperaturen andrager i den forbindelse altid temperatur plus kernetemperaturen (se figur nedenfor). 1. Tænd for CONVOTHERM med tasten. 2. Tryk tasten displayet viser forskellige valgmuligheder. Vælg Delta- T-tilberedning med indstillingsvippen. Bekræft ved tryk på tasten. 3. Bekræft Ja med tasten. 4. Tryk tasten indstil den ønskede Delta-T-temperatur med indstillingsvippen. 5. Tryk tasten indstil den ønskede slutkernetemperatur. 6. Delta-T-programmet startes. Displayet viser Delta-T-temperaturen og den aktuelle kernetemperatur 7. Når kernetemperaturen når den indstillede værdi, lyder summeren, og programmer slutter. Tryk tasten STOP eller åbn lågerne. Benyt dig af disse fordele: Du tilbereder store stegstykker særdeles skånsomt. De forbliver saftige og møre. Desuden får du mindre stegetab. Det skal du være opmærksom på: Jo højere Delta-T-temperaturen er, jo højere er vægttabet, desto mere bruner levnedsmidlet ganske vist. Med Delta-T-tilberedning kan du udnytte de knapt så travle tider særdeles godt (f.eks. nattid). Brug forvalg af starttid i den forbindelse. Stegestykker T Kernetemperat Roastbeef C C Oksefilet C C Kalvesteg C 78 C Svinenakke C 78 C Kogt skinke C 78 C Henvisning: Delta-T-tilberedning er kun mulig med kernetemperaturføler (ekstra tilbehør for CONVOTHERM OES & OGS). ur Start T = Differens mellem rumtemperatur og kerntemperatur 41 ømskede temperatur nået.

40 Tilberedning med CONVOTHERM Cook & Hold Cook & Hold omfatter en Cook-fase og en Hold-fase, hvor levnedsmidlet modner langsomt. Funktionen skifter automatisk fra Cook-fasen til Hold-fasen, når den indstillede omstillingskernetemperatur er nået. (se figur ved siden af). 1. Tænd for CONVOTHERM med tasten. 2. Tryk tasten displayet viser valgmuligheder. Vælg med indstillingsvippen ny opskrift og bekræft ved tryk på tasten. 3. Se i CONVOTHERM kogebogen hvordan du fortsætter Cook-fasen og indgiver opskriftens navn.. 4. Forindgivelse af Hold-fasen ved blinkende programtaster tryk displayet viser forskellige valgmuligheder. Vælg med indstillingsvippen. Bekræft ved tryk på tasten. 5. Bekræft Ja med tasten. 6. Tryk tasten indstil den ønskede Hold-temperatur. Bekræft ved tryk på tasten. Du kan som sædvanligt forberede levnedsmidler i driftsstille tider, fylde CONVOTHERM, starte Cook & Hold længe før du har brug for de færdige retter. Cook & Hold kan også bruges til natdrift. Henvisning: Cook & Hold er kun mulig med kernetemperaturføler (ekstra tilbehør for CONVOTHERM OES & OGS). Benyt dig af disse fordele: I Cook-fasen steger kød meget skånsomt ved Varmluft eller Varmdamp. I Hold-fasen modner produktet særdeles skånsomt. Det skal du være opmærksom på: I Cook-fasen er det hensigtsmæssigt med et temperaturområde fra 120 C til 150 C i programmerne Varmluft hhv. Varmdamp. Omstillingstidspunktet til Hold-fasen afhænger af påfyldningsmængden, kødets art og kødets stykstørrelser. Vælg som Hold-temperatur den ønskede nominelle kernetemperatur, så det ikke bliver muligt at blive stegt for meget. 42

41 Tilberedning med CONVOTHERM Eksempler på Cook & Hold Stege Program Temperatur Roastbeef (Stykstørrelse ca. 2 kg) Svineskinker (Stykstørrelse ca. 3 kg) Varmluft Cook & Hold Varmluft Cook & Hold C c&h 50 C 130 C c&h 75 C Omstillingskernetemperatur Infos 20 C 2-trins program C 2-trins program Princippet i Cook & Hold Cook-fase Hold-fase modne hold ønskede slutkernetemperatur = holdtemperatur Start Rum forvarmet Omstilling fra Cook til Hold ved omstillingskernetemperatur serveringsklar maks.holdevarm-tid 43

42 Tilberedning med CONVOTHERM Tillægsfunktioner Med yderligere funktioner i CONVOTHERM har du mulighed for at optimere din køkkenhverdag og dens afvikling. Forvalg af starttid Med forvalg af starttid bestemmer du, hvornår CONVOTHERM skal starte det ønskede program hhv. opskrift automatisk. 1. Tryk tasten og hold den. Drej herunder indstillingsvippen displayet viser f.eks. følgende tidsspecifikation: Forklaring til eksemplet øverst: Tilberedningstid i alt 1:00 (denne værdi vises kun ved tidsdrift) nederst til venstre: CONVOTHERM starter om 48 minutter (vises ved tidsog kernetemperaturdrift (ekstra tilbehør ved CONVOTHERM OES & OGS)) nederst i midten: Starttid 10:23 (vises ved tids- og kernetemperaturdrift). nederst til højre: Tilberedningstid slut 11:23 (denne værdi vises kun ved tidsdrift) 2. Hold tasten og drej samtidig på indstillingsvippen for at indstille starttid hhv. sluttid (kun ved tidsdrift). 3. CONVOTHERM skifter automatisk til den forvalgte starttid, når du slipper tasten. 4. Tryk tasten og hold den for at ændre den indstillede forvalgte starttid. Korriger med indstillingsvippen. 5. Det indstillede program begynder automatisk, når starttiden nås. Henvisning: STOP Tryk tasten hvis du vil afslutte funktionen før tiden. Så slettes den forvalgte starttid. Udnyt denne tillægsfunktion til at undgå flaskehalse i produktionen og forberedelsen. Du kan forberede levnedsmidler som sædvanligt, fylde CONVOTHERM, vælge det ønskede program og tiden hhv. kernetemperaturen længe før tilberedningen skal begynde. Brug f.eks. den forvalgte starttid til nattilberedning. PAS PÅ: Vær opmærksom på, at opbevaring af levnedsmidler over et længere tidsrum i uafkølede, ikke opvarmede rum bryder kølekæden og dermed kan være hygiejnisk betænkelig! 44

Sikkerhedsforskrifter

Sikkerhedsforskrifter Håndbog CombiMaster Sikkerhedsforskrifter Advarsel: Ukorrekt installation, indstilling, service, vedligeholdelse eller rengøring samt ændring af apparatet kan have beskadigelse, kvæstelser og i værste

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Dampovn DG 1050 Læs venligst denne brugs- og monteringsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 643

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 050 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monterings anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 070

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning

Brugs- og installationsvejledning Brugs- og installationsvejledning Ovn EKDG 6550.0 3172650-000 Kære kunde. Tak fordi du valgte dette Küppersbusch produkt. Vi beder dig gennemlæse instruktionerne i denne manual grundigt, da den vil give

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL.

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL. Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 134. INSTALLATION AF APPARATET 136 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 138 4. KOGEPLADE 144 5. BRUG AF OVNEN 146 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR 147

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

GRANAT BRUGSANVISNING. GRANAT Trykkoger i rustfri stål

GRANAT BRUGSANVISNING. GRANAT Trykkoger i rustfri stål GRANAT BRUGSANVISNING GRANAT Trykkoger i rustfri stål Hurtiginfo Hurtiginfo Følgende symboler bruges på vores produkt: Læs betjeningsvejledningen! Overhold advarselsog sikkerhedsinstruktionerne! Tak for

Læs mere

Betjeningsvejledning Dampovn

Betjeningsvejledning Dampovn Betjeningsvejledning Dampovn DA Indhold 1 FORHOLDSREGLER VED BRUG... 1 2 BORTSKAFFELSESANVISNINGER - VORES MILJØPOLITIK... 2 3 SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER... 3 4 LÆR DIN OVN AT KENDE... 6 5 TILGÆNGELIGT TILBEHØR...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet

Læs mere

Indhold. Tak fordi du har købt en Panasonic mikrobølgeovn. 1 DK. Installation 2. Opstilling af ovnen 2. Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6

Indhold. Tak fordi du har købt en Panasonic mikrobølgeovn. 1 DK. Installation 2. Opstilling af ovnen 2. Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6 Indhold Installation 2 Opstilling af ovnen 2 Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6 Oversigtsdiagram 7 Ovnens betjeningspanel 8 Indstilling af uret 9 Børnesikring 9 Tilberedning og optøning med mikrobølger

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 12623 S -1 KDN 12823 S -1/-2 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere