Ro i klassen gennem klasseledelse og struktureret undervisning. Lene Heckmann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ro i klassen gennem klasseledelse og struktureret undervisning. Lene Heckmann"

Transkript

1 Ro i klassen gennem klasseledelse og struktureret undervisning Lene Heckmann

2 Goddag og velkommen Lene Heckmann Lærer, forfatter og selvstændig udviklingskonsulent i Danmark og Norge Indehaver kompetencehuset Læs mere på Eller på Du kan skrive til

3 Mål for dette oplæg At få en viden om hvad klasseledelse handler om At få konkrete værktøjer til at arbejde med tydelige regler og regelledelse At få konkrete værktøjer til at arbejde med tydelighed og struktur i timen At få bekræftet/ bevidstgjort egen god praksis

4 Indhold Kl (inkl. ca. 20 min. pause) 1. Velkomst og intro 2. Rammesætning af begrebet Klasseledelse 3. Tydelige regler og regelledelse Pause 4. Den gode time 5. Opsamling

5 Litteraturliste Berkastet, Inger m.fl.: Relationsorienteret klasseledelse, Dafolo Hattie, John: Visible Learning, Taylor og Francis Ltd Hattie, John: Synlig læring for lærere Dafolo Helmke, Andreas: Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet Dafolo Heckmann, Lene: Den gode time, Dafolo Heckmann, Lene: Den gode vurderingspraksis Dafolo

6 Litteraturliste Hermansen, Mads: Spilleregler i klassen, Akademisk forlag Jensen, Elsebeth m.fl.: Klasseledelse - Nye forståelser og handlemuligheder, Akademisk forlag Lohmann, Gert: Klasseledelse og samarbejde analyser og handlemuligheder, Gyldendal Meyer, Hilbert: Hvad er god undervisning? Gyldendal Moos, Leif & Krejsler, John (red.): Klasseledelse, Dafolo Nordahl, Thomas: Eleven som aktør, Hans Reitzel forlag

7 Litteraturliste - links Rapport fra Dansk clearinghouse danskclearinghouseforuddannelsesforskning/udgivelser/ laererkompetencerogeleverslaeringifoerskoleogskole/ Rapporter fra EVA: Rapport fra bl.a. Thomas Nordahl Skoler_med_liten_og_stor_forekomst_av_atferdsproblemer.pdf Rapport fra SFI folkeskoleanalyse.pdf

8 Klasseledelse Det handler om lærerens/pædagogens evne til at skabe et inkluderende læringsrum, hvor læreren gennem organisering, synlige regler og rutiner hjælper eleverne til at få en overskuelig og tryg skolegang med plads til udfordringer, hvor den enkelte elevs læring er i fokus. Visionen er ikke at få alle elever til at lære lige meget, men at få alle elever til at lære mest muligt

9 Klasseledelse Management Det instrumentelle fx tydelige regler og rutiner og konkrete værktøjer, tips og tricks - At gøre det rigtigt Klasseledelse er både udøvelse af management og leadership Leadership Det relationelle fx det at se alle elever og involvere dem i undervisningen - At gøre det rigtige

10 Klasseledelse Kontrol Autoritære Autoritative Forsømmende Eftergivende Varme Kilde: Thomas Nordahl

11 Summeopgave Hvilke refleksioner giver oplægget om klasseledelse anledning til? - Hvorfor?

12 Evidensparadigme Praksis Private synsninger, antagelser og tro Erfaring Forskning - Evidensbaseret - Evidensinformeret

13 God klasseledelse = Forsker i egen praksis Kilde: Hilbert Meyer

14 Klasseledelse Skolens klasseledelses praksis Teamets klasseledelses praksis Den enkelte lærers klasseledelsespraksis

15 Skolecharter Møder veludhvilet og forberedt til tiden. Deltager positivt og aktivt i undervisningen. Anerkender, respekterer og viser interesse for andre. Overholder aftaler og retningslinjer. Møder veloplagt og forberedt til tiden. Er autentisk, positiv og tydelig i sin undervisning og ledelse af klassen. Anerkender, respekterer og viser interesse for den enkelte elev. Sætter klare og tydelige rammer for aftaler og retningslinjer. Finder aktivt sted i et godt visuelt læringsmiljø og tager højde for indlagt fysisk aktivitet og ydre rammer. Bygger på en god og tryg stemning og giver mulighed for, at eleverne er aktive. Bygger på, at eleverne har indflydelse på indhold og metode. Har en klar struktur med tydelige spilleregler. Sørger for, at barnet møder veludhvilet og forberedt til tiden. Støtter barnet i sin forberedelse til skolen og i at deltage positivt i undervisningen. Anerkender, viser respekt og interesse for skolens ansatte, elever og forældre. Hjælper barnet med at overholde aftaler og retningslinjer. Er nysgerrig, har mod på og lyst til at prøve nyt. Udfordrer sig selv og er åben over for konstruktiv kritik. Giver passende udfordringer til alle elever med mulighed for fremgang. Motiverer og stimulerer barnets nysgerrighed og lærelyst. Kender sin egen måde at lære på. Er fagligt velfunderet og er både i stand til at tænke kreativt og stille åbne opgaver. Er varieret med hensyn til metoder og måder at arbejde på, og tager højde for, at børn har forskellige måder at lære på. Er positiv og åben for forskellige måder at lære på. Ved, hvad der skal arbejdes med i undervisningen og hvorfor. Gør undervisningens mål forståelig og foretager løbende evaluering. Lægger op til, at eleven reflekterer over sin egen læring. Hjælper barnet med at forstå målet med undervisningen og til at reflektere over sin læring. Bidrager aktivt til og ser sig selv som en værdifuld del af fællesskabet. Skaber et velfungerende fællesskab, der højner niveauet. Veksler imellem at lade elever arbejde individuelt og sammen med andre. Støtter op omkring samarbejde og fællesskaber. Kilde: NyHolteSkole

16 Standarder ELEVSTANDARD Succeskriterier Vurdering1+5 1 Jeggjørmittbesteforålæremest muligpåskolen. Detvilsiatjegmøteruthvilttiltimene,jegsynes deterokåblistiltkravtil,jegjobberjevntog truttforåutviklemegmestmuligogjegharen positivinnstillingtilskolen. 2 Jegstillerforberedttiltimer. Detvilsiatjeggjørhjemmearbeidetmittoghar medutstyrogbøkersomtrengs. 3 Jegkommertidsnoktiltimer. 4 Jegholderordeniklasserommet. Detvilsiatjegholderordenpåpultenmin,bruker innesko,setteroppstolenvedskoledagensslutt, sortererogkastersøppelderdetskal. 5 Jegrespektereratmobiltelefonikke skalbrukespåskolen. 6 Jegbidrartilatdetergode arbeidsforholdiklasserommet. Detvilsiatjegrekkeropphåndanårjegskalsi noe,jegforstyrrerellerbråkerikke,ogjeggjør mindelavjobbennårviskalsamarbeide. 7 Jegviserrespektogtoleranseoverfor medelevenemine,lærernemineog deandresomjobberpåskolen. Detvilsiatjeghilserpåmedelever,lærereog andrevoksnenårjegmøterdem.jegroserandre, jeggjørdetjegblirbedtom,jeglerbareavandre nårdetermedgodmening,jegspørførjeglåner ogjegholderfrekkekommentarerformegselv. 8 Jegtaroppproblemermed kontaktlærer,tillitseleveneiklassen, foreldre,trinnleder,rektoreller skolemiljøteamet. LEDELSESSTANDARD Succeskriterier Vurdering175 1 Jeggjørmittbesteforateleveneskallæremest mulig. Det$vil$si$at$jeg$holder$meg$faglig$oppdatert,$følger$med$i$ skoleutviklingen,$har$et$forbedrings9$og$endringsfokus,$ samarbeider$med$andre$skolefaglige$instanser,$har$en$åpen$ dialog$med$alle$skolens$brukergrupper,$sørger$for$god$ medbestemmelse$og$rekrutterer$og$beholder$gode$lærere.$ 2 Jegstillerforberedttilmøter. Det$vil$sige$der$er$en$tydelig$plan,$og$alle$har$fået$vigtig$ information$ $ 3 Jegkommertidsnok. 4 Jegholderordenpåskolen. Det$vil$si$at$jeg$holder$orden$på$kontoret$mtt,$bruker$ innesko,$forlater$fellesrom$i$ryddig$stand,$sorterer$og$kaster$ søppel$der$det$skal$og$jobber$for$at$skolen$ser$pen$ut.$$ 5 Jegrespektereratmobiltelefonikkeskalbrukes påblantelevene. Det$vil$si$at$jeg$unngår$å$bruke$mobil$blant$dem$og$forklarer$ elevene$hvorfor$jeg$evt.$må$gjøre$det$av$og$til.$$$ 6 Jegviserrespektogtoleranseforelever,foreldre ogkolleger.$$det$vil$si$at$jeg$hilser$på$elever$og$kolleger$ når$jeg$møter$dem.$jeg$opptrer$vennlig$og$bestemt,$og$ ønsker$å$kommunisere$godt$med$alle.$jeg$er$lojal$til$skolens$ reglement$og$felles$bestemmelser.$ 7 Jegeretgodtforbildeforelevenepåskolen. Det$vil$si$at$jeg$er$bevisst$min$egen$språkbruk,$hvilke$verdier$ og$holdninger$jeg$formidler$og$er$konsekvent$og$rettferdig.$$ $ 8 Jegstøtterogveilederkollegerogelever. Det$vil$si$at$jeg$inspirerer$og$motiverer,$jeg$gir$ tilbakemeldinger,$jeg$jobber$for$at$vi$skal$ha$en$god$lagånd,$ godt$samhold,$glød$$og$$stort$engasjement.$framfor$alt$er$ jeg$tilgjengelig$og$støtter$jeg$elevene,$læreren,$skolens$ ansatte$og$foreldre$ 9 Jegbidrartilatdetergodearbeidsforholdpå skolen Det$vil$si$at$jeg$tilrettelegger$praktisk,$sørger$for$reglement$ og$felles$bestemmelser,$jobber$for$et$sosialt,$utviklende$og$ inkluderende$arbeidsmiljø$ 10 Jegsørgerforetgodtsamarbeidmedogmellom lærere,elevene,foreldrene,trinnlederne,andre ansatteellervåresamarbeidspartnere. Det$vil$si$at$jeg$våger$å$ta$opp$kritikkverdige$forhold,$jeg$ sørger$for$god$informasjon,$åpenhet$og$synlighet$og$sørger$ for$gode$samarbeidsbetingelser.$$$$ FORÆLDRESTANDARD Succeskriterier Vurdering1:5 1 Jeg$gjør$mitt$beste$for$at$mitt$barn$ skal$lære$mest$mulig$på$skolen.$$ Det$vil$si$at$jeg$følger$med$på$planer,$sjekker$at$ hjemmearbeid$er$gjort,$følger$med$på$og$støtter$ utviklingen$til$mitt$barn$og$leser$informasjon$fra$ skolen.$$ 2 Jeg$sørger$for$at$mitt$barn$stiller$ forberedt$til$skoledagen.$ Det$vil$si$at$jeg$sørger$for$at$mitt$barn$er$uthvilt,$ har$spist$frokost,$har$med$nødvendig$utstyr$og$har$ gjort$hjemmearbeidet$sitt.$$ 3 Jeg$kommer$tidsnok$til$avtaler$på$ skolen$og$jeg$sørger$for$at$mitt$barn$ kommer$tidsnok$på$skolen.$ 4 Jeg$er$lojal$til$skolens$reglement.$$ Det$vil$blant$annet$si$at$jeg$støtter$skolens$ bestemmelse$om$at$mobiltelefon$ikke$skal$brukes$ på$skolen.$ 5 Jeg$viser$respekt$for$mitt$barn,$andre$ elever,$ansatte,$ledelse$og$andre$ foreldre$ved$skolen.$$ Det$vil$si$at$jeg$hilser$når$jeg$møter$dem.$Jeg$roser$ og$anerkjenner$mitt$eget$og$andres$barn.$jeg$gir$ skolen$støtte$og$tillit$og$jeg$er$vennlig$og$ inkluderende$overfor$andre$foreldre.$$ 8 Jeg$har$en$positiv$holdning$til$skolen$ og$signaliserer$at$skole$er$viktig.$$ Det$vil$si$at$jeg$snakker$godt$om$skolen$så$mitt$og$ andres$barn$hører$det,$jeg$tar$opp$det$jeg$ikke$er$ fornøyd$med$på$en$konstruktiv$måte$og$jeg$lærer$ mitt$barn$at$utdanning$er$viktig.$$ 9 Jeg$bruker$min$bestemmelsesrett$på$ skolen.$$ Det$vil$si$at$jeg$bidrar$med$informasjon$om$ hvordan$mitt$barn$lærer$best,$jeg$kommer$med$ innspill$til$mitt$barns$læreprosess$og$jeg$støtter$ FAU s$arbeid$for$en$bedre$skole.$$ LÆRERSTANDARD* Succeskriterier* Vurdering)1+5) 1 Jeg)gjør)mitt)beste)for)at)elevene)skal)lære)mest) ) mulig.) Det)vil)si)at)jeg)sørger)for)å)holde)meg)faglig)oppdatert,)jeg) reflekterer)over)egen)praksis,.)jeg)setter)opp)tydelige) læringsmål,)og)tilpasser)undervisningen)ved)å)kartlegge) elevene.)jeg)vurderer)og)veileder)eleven)i)videre)læringsprosess) gjennom)tilbake+)og)framovermeldinger.)) 2 Jeg)stiller)forberedt)til)timene)mine.) Jeg)har)en)tydelig)plan)og)mål)for)mine)timer) 3 Jeg)kommer)tidsnok)til)timene)mine.) ) 4 Jeg)holder)orden)i)klasserommet)og)andre) ) fellesrom)jeg)oppholder)meg)i.) Det)vil)si)at)jeg)holder)orden)på)pulten)min,)bruker) innesko,)forlater)fellesrom)i)ryddig)stand,)sorterer)og) kaster)søppel)der)det)skal)og)jobber)for)at)skolen)ser) pen)ut.) 5 Jeg)respekterer)at)mobiltelefon)ikke)skal)brukes) ) blant)elevene.) Det)vil)si)at)jeg)unngår)å)bruke)mobil)blant)elevene)og) forklarerer)elevene)hvorfor)jeg)evt)må)gjøre)det)av)og) til.) 6 Jeg)viser)respekt)og)toleranse)for)elever,) ) foreldre)og)kolleger.) Det)vil)si)at)jeg)hilser)på)elever,)foreldre)og)kolleger) når)jeg)møter)dem.)jeg)opptrer)vennlig)og)bestemt,)og) ønsker)å)kommunisere)godt)med)alle.)jeg)er)lojal)til) skolens)reglement)og)felles)bestemmelser.) 7 Jeg)er)et)godt)forbilde)for)elevene)på)skolen.) Det)vil)si)at)jeg)er)bevisst)min)egen)språkbruk,)hvilke) ) verdier)og)holdninger)jeg)formidler)og)er)konsekvent) og)rettferdig.)) 8 Jeg)tar)opp)problemer)med)kolleger,)elever,) ) trinnleder,)inspektør,)rektor)eller)andre) samarbeidspartnere.) 9 Jeg)logger)meg)på)It`s)Learning)daglig)og)sjekker) ) bla)årshjulet,)kalenderen,)e+posten)og) Oppslagstavla.) ) Kilde: Runni Ungdomsskole

17 Summeopgave Hvilke refleksioner giver oplægget om klasseledelse anledning til? - Hvorfor?

18 Tydelige regler og regelledelse Forstyrrende elevadfærd er for det meste ikke bevidst tilsigtet Der er oftest et af tre motiver på spil Slippe ud af kedsomhed Kommunikere Skaffe sig opmærksomhed Eleverne har brug for tryghed og tydelighed i spørgsmål om adfærd = Tydelig ledelse Kilde: Gert Lohman

19 GOD ADFÆRD SKAL LÆRES Fire trin for at lære nye procedurer 1. Forklare 2. Øve 3. Understøtte og styrke proceduren med henblik på at skabe rutine 4. Fejre

20 8.a De gyldne 7 1. Jeg kommer til tiden 2. Jeg er forberedt 3. Jeg er aktiv i timen 4. Jeg spørger, hvis jeg er i tvivl 5. Jeg giver plads til alle i klassen 6. Jeg bruger computer/telefon på en god måde 7. Jeg er med til at sikre arbejdsro Dato:

21 De gyldne 7 Navn: Dato: Lever jeg selv og klassen op til vores aftaler? Skala Beviser 1. Jeg kommer til tiden Mig Klassen 2. Jeg er forberedt Mig Klassen 3. Jeg er aktiv i timen 4. Jeg spørger, hvis jeg er i tvivl Mig Klassen Mig Klassen 5. Jeg giver plads til alle i klassen Mig Klassen 6. Jeg bruger computer/telefon på en god måde 7. Jeg er med til at sikre arbejdsro Mig Klassen Mig Klassen

22 Læringsmiljø Per Mette Nicklas Ida Hassan Mads Hilde Læringsudbytte

23 Syv karaktertræk Selvkontrol Engagement Vedholdenhed Social intelligens Taknemmelighed Optimisme Nysgerrighed Kilde: Martin Seligman KIPP charter schools

24 De 7 Personlige karaktertræk Skala Jeg vil arbejde med

25 Sociale intelligens De 5 principper Engagement Selvkontrol Taknemmelighed Optimisme Vedholdenhed Nysgerrighed

26 6.A Læringstank 1. Alle skal komme til tiden 2. Der skal være arbejdsro 3. Vi skal holde orden 4. Vi skal kunne samarbejde 5. Vi skal bruge et positivt sprog Dato:

27 Udarbejdelse af gode Jeg kan lytte aktivt Jeg kan tage ansvar Jeg kan samarbejde Jeg kan dele Jeg kan respektere andres ideer Jeg kan sige min mening Jeg kan stille spørgsmål Jeg spørge om hjælp

28 Tipsplakat 1 Når du skal komme til tiden: Stå op og gå hjemmefra i god tid Læs ugeplanen Pak tasken aftenen før Tjek klokken i fællesrummet/ur/mobil Tipsplakat 2 Når der skal være arbejdsro: Vær klar før timen starter Vær stille når du går ind Ræk fingeren op, hvis du har spørgsmål Gå stille og roligt i klassen Læs dagens program på tavlen Tipsplakat 3 Når du skal holde orden: Ryd op efter dig selv Pas på tingene Husk at følge job-hjulet Fortæl hvis der er noget der mangler Tipsplakat 4 Når du skal kunne samarbejde: Lyt til de andre Kom gerne med forslag Hjælp hinanden Alle skal være med Del med hinanden Det er OK at være uenig Tipsplakat 5 Når du skal bruge det positive sprog: Brug ord og udtryk som: god dag, ha det godt, hyggeligt at se dig, vær så venlig, tak, ja tak, nej tak, og så videre så ofte du kan. Brug jeg-budskaber Tænk på dit kropssprog

29 Evaluering af klassens Selv evaluering Lærer evaluering 1. Jeg kan komme til tiden 2. Jeg kan være rolig 3. Jeg kan holde orden 4. Jeg kan samarbejde 5. Jeg kan bruge et positivt sprog Begrundelse: Mit mål: Navn: Dato:

30 I 1.a arbejder vi i øjeblikket med den gode opstart Find din plads HUSKAT Find bøger og penalhus frem Kig op og vær stille

31 Huskat Jeg kan finde min plads Jeg kan finde bøger og penalhus frem Jeg kan kigge op og være stille Jeg øver mig på J J J Navn: Dato:

32 Huskat Jeg kan finde min plads Jeg kan finde bøger og penalhus frem Jeg kan kigge op og være stille Jeg øver mig på J J J At være stille når vi skal starte timen op Navn: Dato:

33 Summeopgave Hvad husker du bedst fra oplægget om klasseledelse og hvilke værktøjer kunne være aktuelle at tage med til egen praksis?

34

35 Den gode undervisning 6 nøglestrategier Tydelighed og struktur Tydelige mål - både fælles og individuelle mål Evaluering som en del af undervisningen Involvere eleverne i sin egen læring Variation God feedback Kilde: Hattie, Meyer, Nordahl

36 Summeopgave Hvilke nøglestrategier er du god til? Hvilke nøglestrategier kan du udvikle?

37 Den gode time - En time med bid, krop og smæk i. Kilde: Heckmann

38 Opstart af timen Opsamling fra sidst Tydelige mål Tydeligt indhold Tydelige fagbegreber

39 Summeopgave Hvordan ser dine timer ud? Hvorfor?

40 Mandag d Fysik / Kemi Vi arbejder med radioaktivitet 1) Fælles oplæg Tjek ind 2) Gennemgang af forsøg 3) Udførelse af forsøg i grupper 4) Oprydning og opsamling - Tjek ud Timens mål: Jeg ved hvad alfa, beta og gammastråling er

41 Tydelige begreber Ord og begreber - Neutroner - Stærk/svag kernekraft - Nuklider - Isotoper - Ioniserende stråling - Baggrundsstråling - Halvveringstid

42 Begrebsskema* * Navn: ****** Dato: * * Emne: * * * Jeg$ved$ikke,$hvad$ ordet$betyder$ Ioniserende stråling Jeg$har$hørt$ ordet$før$ Jeg$tror,$jeg$ved,$ hvad$ordet$ betyder$ Nuklider Halvveringstid Isotoper Stærk/svag kernekraft Neutroner Jeg$ved$hvad$ordet$ betyder$og$kan$ med$egne$ord$ forklare$det$ Baggrundsstråling

43 Tydelige mål

44

45 Tydelige kriterier Håndskrift tjekliste Navn: Dato: Klasse: Tjek liste matematik Jeg holder rigtigt på blyanten Jeg skriver på linjen Jeg skriver rigtig højde i bogstavhuset Tydeligt navn og klasse Mellemregninger Benævnelser fx cm, m2, kr, kg Tydeligt hvad der er facit fx ved at sætte 2 streger under Tydelig afmærkning af opgaverne Tydelig skrift og tal Stykkerne står under hinanden God luft mellem opgaverne Underskrevet af: Dato:

46 Tjek liste matematik Succeskriterier 1. Jeg har husket tydeligt navn og klasse 2. Jeg har mellemregninger med Selv vurdering Lærer vurdering 3. Jeg de rigtige tal i mellemregningerne 4. Jeg har husket benævnelser 5. Jeg har tydeligt markeret facit evt. med 2 streger 6. Jeg har en tydelig afmærkning af opgaverne 7. Jeg har tydelig skrift og tal 8. Jeg har god luft mellem opgaverne 9. Jeg har pæn orden igennem hele opgaven Individuelle succeskriterier Jeg kan læse opgaven og forstå den

47 Tjek liste matematik Succeskriterier Selv vurdering Lærer vurdering Kommentar 1. Jeg har husket tydeligt navn og klasse 2. Jeg har mellemregninger med 3. Jeg de rigtige tal i mellemregningerne 4. Jeg har husket benævnelser 5. Jeg har tydeligt markeret facit evt. med 2 streger 6. Jeg har en tydelig afmærkning af opgaverne 7. Jeg har tydelig skrift og tal Husk at tjekke dine mellemregninger Husk bevævnelser Det er nu tydeligt hvad der er facit - flot 8. Jeg har god luft mellem opgaverne 9. Jeg har pæn orden igennem hele opgaven Individuelle succeskriterier Jeg kan læse opgaven og forstå den Husk at læse opgaven igennem 2 gange

48 Fag: Dansk 2. Kl. Måltaksonomier Navn: Dato: Mål / Kriterier Kendetegn på målopnåelse Lav Middel Høj 1. Læse Jeg kan læse små lydrette og kendte ord Jeg kan læse lydrette og ukendte ord uden hjælp Jeg kan læse små tekster og fortælle hvad de handler om 2. Skrive (historier) Jeg kan skrive små sætninger med hjælp Jeg kan skrive små sætninger uden hjælp Jeg kan skrive små gode historier, med en start, midte og afslutning. Fag: Mit skoleliv 3. Stave Jeg kan stave små lydrette ord Fag: Matematik 2. Kl. Jeg kan stave lydrette og små hyppige ord Jeg kan stave svære ord, og ord jeg ikke kender Mål / Kriterier 1. At være en god kammerat 2. At kunne lytte og tage i mod en besked 3. At kunne være selvstændig 4. At kunne være selvhjulpen 5. At kunne samarbejde Mit mål Navn: Dato: Kendetegn på målopnåelse Lav Jeg ved hvad det vil sige at være en god kammerat Jeg kan række fingeren op, når jeg vil sige noget Jeg kan fortælle hvordan jeg har det Jeg ved hvad det vil sige at være selvhjulpen Jeg ved hvad det vil sige at samarbejde Middel Jeg kan lege med andre på en god måde Jeg kan vente på tur og lytte til en besked Jeg kan sætte grænser for min egen opførsel Jeg kan holde styr på mine egne ting og tøj med hjælp Jeg kan arbejde to sammen på en god måde Høj Jeg kan forstå andre og deres følelser Jeg kan forstå og handle på en besked Jeg tør stå frem og sige min mening Jeg kan selv holde styr på mine egne ting og tøj og selv gå i gang Jeg kan arbejde i en gruppe på en god måde 4. Mundtligt Jeg kan fortælle hvad jeg har oplevet 5. Skrive (håndskrift) Mål / Kriterier Mit mål Navn: 2. Regningsarter Sådan vil jeg Jeg kan nå regne med + mit mål og - mellem Jeg kan fremlægge udvalgt stof for andre Dato: Jeg kan skrive både Jeg kan skrive store og små bogstaverne på linjen trykbogstaver og med den rigtige Middel form Kendetegn på målopnåelse Lav 1. Talforståelse Jeg kan placere tallene til 1000 i titalssystemet 3. Geometri Jeg kan genkende simple figurer 4. Statistik Jeg kan gruppere, indtegne og aflæse simple diagrammer 5. Matematikkens verden Jeg ved hvad man bruger matematik til Jeg kan arbejde med tallene til 1000 Jeg kender til + og - i titals-systemet Jeg kan genkende og tegne simple figurer ved kopiering Jeg kan indsamle simple data og behandle disse Jeg kan tale med om løsningen af matematiske problemstillinger Høj Jeg har et godt og sikkert kendskab til placering i hele titalssystemet Jeg kan regne med + og i titals-systemet Simple gangestykker Jeg kan tegne og beskrive simple figurer Jeg har kendskab til målestok Jeg kan indsamle og behandle simple data samt indsætte disse i selvvalgte diagrammer Jeg kan opstille egne matematiske problemstillinger fx ved brug af regnehistorier Jeg kan fremlægge for andre og bruge hjælpemidler til det. Jeg kan skrive en pæn og læselige skrift med trykbogstaver Mit mål Sådan vil jeg nå mit mål

49 Trinmål 9. klasse 1.Skrive forståeligt og klart med et varieret sprog 2.Udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form 3.Anvende de rigtige genretræk 4. Kunne anvende den rigtige tegnsætning 5. Kunne anvende den rigtige stavning 6. Layoute tekster, så det fremmer kommunikation og vidner om æstetisk bevidsthed 7. Kunne læse korrektur på egne og andres tekster Fag: Dansk Skriftlig fremstilling Kendetegn på målopnåelse Jeg kan skrive forståeligt Jeg har vanskeligt ved at få min opgave til at hænge sammen Jeg anvender få genretræk Jeg skriver fuldstændige sætninger med punktum, spørgsmålstegn, udråbstegn og stort bogstav Jeg kan stave til almindelige ord Jeg kan lave overskrift og afsnit Jeg kan stille spørgsmål til egne og andres opgaver Jeg kan variere mit sprog lidt Jeg kan anvende en sammenhængende form Jeg kan anvende nogle genretræk Jeg sætter komma foran men og ved opremsning Jeg kan stave til svære ord Jeg kan lave et læsbart layout med overskrift, afsnit og god margen Jeg kan komme med forslag til forbedring af egne og andres opgaver Jeg har et meget varieret sprogbrug og sætningskonstruktioner Jeg kan anvende den rigtige opbygning og i en disponeret form Jeg anvender bevidst de rigtige genretræk tilpasset indholdet Jeg skriver med rigtig tegnsætning Jeg anvender bevidst den rigtige stavning i hele opgaven Jeg kan lave et meget pænt layout som har overensstemmelse mellem indhold og form Jeg kan analysere og vurdere egne og andres opgaver Karakter 00, 02 4, 7 10, 12

50 Summeopgave Hvilke refleksioner giver oplægget om timens opstart herunder tydelige mål anledning til? - Hvorfor?

51 Afslutning af timen Tydelig opsamling næste gang Refleksion og evaluering Perspektivering

52 To#stjerner#og#et#ønske# Vurderingskrydset- Hvad-gik-godt?- Hvorfor?- Hvad-kan-- gøres-bedre?- Hvordan?-

53 Tjek ud - Hvad er det vigtigste som du tager med fra oplæggene om klasseledelse og struktureret undervisning?

54 Litteraturliste Berkastet, Inger m.fl.: Relationsorienteret klasseledelse, Dafolo Hattie, John: Visible Learning, Taylor og Francis Ltd Hattie, John: Synlig læring for lærere Dafolo Helmke, Andreas: Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet Dafolo Heckmann, Lene: Den gode time, Dafolo Heckmann, Lene: Den gode vurderingspraksis Dafolo

55 Litteraturliste Hermansen, Mads: Spilleregler i klassen, Akademisk forlag Jensen, Elsebeth m.fl.: Klasseledelse - Nye forståelser og handlemuligheder, Akademisk forlag Lohmann, Gert: Klasseledelse og samarbejde analyser og handlemuligheder, Gyldendal Meyer, Hilbert: Hvad er god undervisning? Gyldendal Moos, Leif & Krejsler, John (red.): Klasseledelse, Dafolo Nordahl, Thomas: Eleven som aktør, Hans Reitzel forlag

56 Litteraturliste - links Rapport fra Dansk clearinghouse danskclearinghouseforuddannelsesforskning/udgivelser/ laererkompetencerogeleverslaeringifoerskoleogskole/ Rapporter fra EVA: Rapport fra bl.a. Thomas Nordahl Skoler_med_liten_og_stor_forekomst_av_atferdsproblemer.pdf Rapport fra SFI folkeskoleanalyse.pdf

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indhold Ideer til arbejdet med Vurdering for læring... 2 Præsentation... 2 Læringsmål og kriterier... 2 Links til området: læringsmål og kriterier for målopfyldelse + tomme dokumenter... Fejl! Bogmærke

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING Fundamentet for teamet. Procesark til teamudvikling Fælles i teamet 1. Hvert enkelt teammedlem forholder sig til spørgsmålene (A-D). Det kan være en god idé, at man har forberedt sig enkeltvis til processen

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner?

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner? BT1 Kort sagt Ingen underviser er stærkere, holder længere eller er i stand til at yde en bedre indsats, end den pædagogiske ramme som underviseren arbejder i! Skolens strategi danner grundlag for den

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskasser til vellykket skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Dette er en af fem værktøjskasser til lærere,

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Spils muligheder og begrænsninger i. matematikundervisningen - 1\\ Professionsbacheloropgave ~~~

Spils muligheder og begrænsninger i. matematikundervisningen - 1\\ Professionsbacheloropgave ~~~ p Spils muligheder og begrænsninger i matematikundervisningen - 1\\,, Professionsbacheloropgave Skrevet i liniefaget matematik Liniefagslærer: Steen Grode Lærer fra den pædagogiske faggruppe: Ebbe Kromann

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 5.

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

December 2013. December 2013.

December 2013. December 2013. December 2013 December 2013. Side 1. Forord side 2-3 Vejledning.. side 4 0. 3. klassetrin. side 5 4. 6. klassetrin. side 6 7. 10. klassetrin.. side 7 Vejledningsbilag A (Klassens regler) side 8-9 Vejledningsbilag

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering Skolens Sociale Liv Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering 1 Indhold: Isbjergsmodellen...3 Isbjergets enkelte lag og kompetenceområder...5

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik - marts 2003 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere