Ro i klassen gennem klasseledelse og struktureret undervisning. Lene Heckmann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ro i klassen gennem klasseledelse og struktureret undervisning. Lene Heckmann"

Transkript

1 Ro i klassen gennem klasseledelse og struktureret undervisning Lene Heckmann

2 Goddag og velkommen Lene Heckmann Lærer, forfatter og selvstændig udviklingskonsulent i Danmark og Norge Indehaver kompetencehuset Læs mere på Eller på Du kan skrive til

3 Mål for dette oplæg At få en viden om hvad klasseledelse handler om At få konkrete værktøjer til at arbejde med tydelige regler og regelledelse At få konkrete værktøjer til at arbejde med tydelighed og struktur i timen At få bekræftet/ bevidstgjort egen god praksis

4 Indhold Kl (inkl. ca. 20 min. pause) 1. Velkomst og intro 2. Rammesætning af begrebet Klasseledelse 3. Tydelige regler og regelledelse Pause 4. Den gode time 5. Opsamling

5 Litteraturliste Berkastet, Inger m.fl.: Relationsorienteret klasseledelse, Dafolo Hattie, John: Visible Learning, Taylor og Francis Ltd Hattie, John: Synlig læring for lærere Dafolo Helmke, Andreas: Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet Dafolo Heckmann, Lene: Den gode time, Dafolo Heckmann, Lene: Den gode vurderingspraksis Dafolo

6 Litteraturliste Hermansen, Mads: Spilleregler i klassen, Akademisk forlag Jensen, Elsebeth m.fl.: Klasseledelse - Nye forståelser og handlemuligheder, Akademisk forlag Lohmann, Gert: Klasseledelse og samarbejde analyser og handlemuligheder, Gyldendal Meyer, Hilbert: Hvad er god undervisning? Gyldendal Moos, Leif & Krejsler, John (red.): Klasseledelse, Dafolo Nordahl, Thomas: Eleven som aktør, Hans Reitzel forlag

7 Litteraturliste - links Rapport fra Dansk clearinghouse danskclearinghouseforuddannelsesforskning/udgivelser/ laererkompetencerogeleverslaeringifoerskoleogskole/ Rapporter fra EVA: Rapport fra bl.a. Thomas Nordahl Skoler_med_liten_og_stor_forekomst_av_atferdsproblemer.pdf Rapport fra SFI folkeskoleanalyse.pdf

8 Klasseledelse Det handler om lærerens/pædagogens evne til at skabe et inkluderende læringsrum, hvor læreren gennem organisering, synlige regler og rutiner hjælper eleverne til at få en overskuelig og tryg skolegang med plads til udfordringer, hvor den enkelte elevs læring er i fokus. Visionen er ikke at få alle elever til at lære lige meget, men at få alle elever til at lære mest muligt

9 Klasseledelse Management Det instrumentelle fx tydelige regler og rutiner og konkrete værktøjer, tips og tricks - At gøre det rigtigt Klasseledelse er både udøvelse af management og leadership Leadership Det relationelle fx det at se alle elever og involvere dem i undervisningen - At gøre det rigtige

10 Klasseledelse Kontrol Autoritære Autoritative Forsømmende Eftergivende Varme Kilde: Thomas Nordahl

11 Summeopgave Hvilke refleksioner giver oplægget om klasseledelse anledning til? - Hvorfor?

12 Evidensparadigme Praksis Private synsninger, antagelser og tro Erfaring Forskning - Evidensbaseret - Evidensinformeret

13 God klasseledelse = Forsker i egen praksis Kilde: Hilbert Meyer

14 Klasseledelse Skolens klasseledelses praksis Teamets klasseledelses praksis Den enkelte lærers klasseledelsespraksis

15 Skolecharter Møder veludhvilet og forberedt til tiden. Deltager positivt og aktivt i undervisningen. Anerkender, respekterer og viser interesse for andre. Overholder aftaler og retningslinjer. Møder veloplagt og forberedt til tiden. Er autentisk, positiv og tydelig i sin undervisning og ledelse af klassen. Anerkender, respekterer og viser interesse for den enkelte elev. Sætter klare og tydelige rammer for aftaler og retningslinjer. Finder aktivt sted i et godt visuelt læringsmiljø og tager højde for indlagt fysisk aktivitet og ydre rammer. Bygger på en god og tryg stemning og giver mulighed for, at eleverne er aktive. Bygger på, at eleverne har indflydelse på indhold og metode. Har en klar struktur med tydelige spilleregler. Sørger for, at barnet møder veludhvilet og forberedt til tiden. Støtter barnet i sin forberedelse til skolen og i at deltage positivt i undervisningen. Anerkender, viser respekt og interesse for skolens ansatte, elever og forældre. Hjælper barnet med at overholde aftaler og retningslinjer. Er nysgerrig, har mod på og lyst til at prøve nyt. Udfordrer sig selv og er åben over for konstruktiv kritik. Giver passende udfordringer til alle elever med mulighed for fremgang. Motiverer og stimulerer barnets nysgerrighed og lærelyst. Kender sin egen måde at lære på. Er fagligt velfunderet og er både i stand til at tænke kreativt og stille åbne opgaver. Er varieret med hensyn til metoder og måder at arbejde på, og tager højde for, at børn har forskellige måder at lære på. Er positiv og åben for forskellige måder at lære på. Ved, hvad der skal arbejdes med i undervisningen og hvorfor. Gør undervisningens mål forståelig og foretager løbende evaluering. Lægger op til, at eleven reflekterer over sin egen læring. Hjælper barnet med at forstå målet med undervisningen og til at reflektere over sin læring. Bidrager aktivt til og ser sig selv som en værdifuld del af fællesskabet. Skaber et velfungerende fællesskab, der højner niveauet. Veksler imellem at lade elever arbejde individuelt og sammen med andre. Støtter op omkring samarbejde og fællesskaber. Kilde: NyHolteSkole

16 Standarder ELEVSTANDARD Succeskriterier Vurdering1+5 1 Jeggjørmittbesteforålæremest muligpåskolen. Detvilsiatjegmøteruthvilttiltimene,jegsynes deterokåblistiltkravtil,jegjobberjevntog truttforåutviklemegmestmuligogjegharen positivinnstillingtilskolen. 2 Jegstillerforberedttiltimer. Detvilsiatjeggjørhjemmearbeidetmittoghar medutstyrogbøkersomtrengs. 3 Jegkommertidsnoktiltimer. 4 Jegholderordeniklasserommet. Detvilsiatjegholderordenpåpultenmin,bruker innesko,setteroppstolenvedskoledagensslutt, sortererogkastersøppelderdetskal. 5 Jegrespektereratmobiltelefonikke skalbrukespåskolen. 6 Jegbidrartilatdetergode arbeidsforholdiklasserommet. Detvilsiatjegrekkeropphåndanårjegskalsi noe,jegforstyrrerellerbråkerikke,ogjeggjør mindelavjobbennårviskalsamarbeide. 7 Jegviserrespektogtoleranseoverfor medelevenemine,lærernemineog deandresomjobberpåskolen. Detvilsiatjeghilserpåmedelever,lærereog andrevoksnenårjegmøterdem.jegroserandre, jeggjørdetjegblirbedtom,jeglerbareavandre nårdetermedgodmening,jegspørførjeglåner ogjegholderfrekkekommentarerformegselv. 8 Jegtaroppproblemermed kontaktlærer,tillitseleveneiklassen, foreldre,trinnleder,rektoreller skolemiljøteamet. LEDELSESSTANDARD Succeskriterier Vurdering175 1 Jeggjørmittbesteforateleveneskallæremest mulig. Det$vil$si$at$jeg$holder$meg$faglig$oppdatert,$følger$med$i$ skoleutviklingen,$har$et$forbedrings9$og$endringsfokus,$ samarbeider$med$andre$skolefaglige$instanser,$har$en$åpen$ dialog$med$alle$skolens$brukergrupper,$sørger$for$god$ medbestemmelse$og$rekrutterer$og$beholder$gode$lærere.$ 2 Jegstillerforberedttilmøter. Det$vil$sige$der$er$en$tydelig$plan,$og$alle$har$fået$vigtig$ information$ $ 3 Jegkommertidsnok. 4 Jegholderordenpåskolen. Det$vil$si$at$jeg$holder$orden$på$kontoret$mtt,$bruker$ innesko,$forlater$fellesrom$i$ryddig$stand,$sorterer$og$kaster$ søppel$der$det$skal$og$jobber$for$at$skolen$ser$pen$ut.$$ 5 Jegrespektereratmobiltelefonikkeskalbrukes påblantelevene. Det$vil$si$at$jeg$unngår$å$bruke$mobil$blant$dem$og$forklarer$ elevene$hvorfor$jeg$evt.$må$gjøre$det$av$og$til.$$$ 6 Jegviserrespektogtoleranseforelever,foreldre ogkolleger.$$det$vil$si$at$jeg$hilser$på$elever$og$kolleger$ når$jeg$møter$dem.$jeg$opptrer$vennlig$og$bestemt,$og$ ønsker$å$kommunisere$godt$med$alle.$jeg$er$lojal$til$skolens$ reglement$og$felles$bestemmelser.$ 7 Jegeretgodtforbildeforelevenepåskolen. Det$vil$si$at$jeg$er$bevisst$min$egen$språkbruk,$hvilke$verdier$ og$holdninger$jeg$formidler$og$er$konsekvent$og$rettferdig.$$ $ 8 Jegstøtterogveilederkollegerogelever. Det$vil$si$at$jeg$inspirerer$og$motiverer,$jeg$gir$ tilbakemeldinger,$jeg$jobber$for$at$vi$skal$ha$en$god$lagånd,$ godt$samhold,$glød$$og$$stort$engasjement.$framfor$alt$er$ jeg$tilgjengelig$og$støtter$jeg$elevene,$læreren,$skolens$ ansatte$og$foreldre$ 9 Jegbidrartilatdetergodearbeidsforholdpå skolen Det$vil$si$at$jeg$tilrettelegger$praktisk,$sørger$for$reglement$ og$felles$bestemmelser,$jobber$for$et$sosialt,$utviklende$og$ inkluderende$arbeidsmiljø$ 10 Jegsørgerforetgodtsamarbeidmedogmellom lærere,elevene,foreldrene,trinnlederne,andre ansatteellervåresamarbeidspartnere. Det$vil$si$at$jeg$våger$å$ta$opp$kritikkverdige$forhold,$jeg$ sørger$for$god$informasjon,$åpenhet$og$synlighet$og$sørger$ for$gode$samarbeidsbetingelser.$$$$ FORÆLDRESTANDARD Succeskriterier Vurdering1:5 1 Jeg$gjør$mitt$beste$for$at$mitt$barn$ skal$lære$mest$mulig$på$skolen.$$ Det$vil$si$at$jeg$følger$med$på$planer,$sjekker$at$ hjemmearbeid$er$gjort,$følger$med$på$og$støtter$ utviklingen$til$mitt$barn$og$leser$informasjon$fra$ skolen.$$ 2 Jeg$sørger$for$at$mitt$barn$stiller$ forberedt$til$skoledagen.$ Det$vil$si$at$jeg$sørger$for$at$mitt$barn$er$uthvilt,$ har$spist$frokost,$har$med$nødvendig$utstyr$og$har$ gjort$hjemmearbeidet$sitt.$$ 3 Jeg$kommer$tidsnok$til$avtaler$på$ skolen$og$jeg$sørger$for$at$mitt$barn$ kommer$tidsnok$på$skolen.$ 4 Jeg$er$lojal$til$skolens$reglement.$$ Det$vil$blant$annet$si$at$jeg$støtter$skolens$ bestemmelse$om$at$mobiltelefon$ikke$skal$brukes$ på$skolen.$ 5 Jeg$viser$respekt$for$mitt$barn,$andre$ elever,$ansatte,$ledelse$og$andre$ foreldre$ved$skolen.$$ Det$vil$si$at$jeg$hilser$når$jeg$møter$dem.$Jeg$roser$ og$anerkjenner$mitt$eget$og$andres$barn.$jeg$gir$ skolen$støtte$og$tillit$og$jeg$er$vennlig$og$ inkluderende$overfor$andre$foreldre.$$ 8 Jeg$har$en$positiv$holdning$til$skolen$ og$signaliserer$at$skole$er$viktig.$$ Det$vil$si$at$jeg$snakker$godt$om$skolen$så$mitt$og$ andres$barn$hører$det,$jeg$tar$opp$det$jeg$ikke$er$ fornøyd$med$på$en$konstruktiv$måte$og$jeg$lærer$ mitt$barn$at$utdanning$er$viktig.$$ 9 Jeg$bruker$min$bestemmelsesrett$på$ skolen.$$ Det$vil$si$at$jeg$bidrar$med$informasjon$om$ hvordan$mitt$barn$lærer$best,$jeg$kommer$med$ innspill$til$mitt$barns$læreprosess$og$jeg$støtter$ FAU s$arbeid$for$en$bedre$skole.$$ LÆRERSTANDARD* Succeskriterier* Vurdering)1+5) 1 Jeg)gjør)mitt)beste)for)at)elevene)skal)lære)mest) ) mulig.) Det)vil)si)at)jeg)sørger)for)å)holde)meg)faglig)oppdatert,)jeg) reflekterer)over)egen)praksis,.)jeg)setter)opp)tydelige) læringsmål,)og)tilpasser)undervisningen)ved)å)kartlegge) elevene.)jeg)vurderer)og)veileder)eleven)i)videre)læringsprosess) gjennom)tilbake+)og)framovermeldinger.)) 2 Jeg)stiller)forberedt)til)timene)mine.) Jeg)har)en)tydelig)plan)og)mål)for)mine)timer) 3 Jeg)kommer)tidsnok)til)timene)mine.) ) 4 Jeg)holder)orden)i)klasserommet)og)andre) ) fellesrom)jeg)oppholder)meg)i.) Det)vil)si)at)jeg)holder)orden)på)pulten)min,)bruker) innesko,)forlater)fellesrom)i)ryddig)stand,)sorterer)og) kaster)søppel)der)det)skal)og)jobber)for)at)skolen)ser) pen)ut.) 5 Jeg)respekterer)at)mobiltelefon)ikke)skal)brukes) ) blant)elevene.) Det)vil)si)at)jeg)unngår)å)bruke)mobil)blant)elevene)og) forklarerer)elevene)hvorfor)jeg)evt)må)gjøre)det)av)og) til.) 6 Jeg)viser)respekt)og)toleranse)for)elever,) ) foreldre)og)kolleger.) Det)vil)si)at)jeg)hilser)på)elever,)foreldre)og)kolleger) når)jeg)møter)dem.)jeg)opptrer)vennlig)og)bestemt,)og) ønsker)å)kommunisere)godt)med)alle.)jeg)er)lojal)til) skolens)reglement)og)felles)bestemmelser.) 7 Jeg)er)et)godt)forbilde)for)elevene)på)skolen.) Det)vil)si)at)jeg)er)bevisst)min)egen)språkbruk,)hvilke) ) verdier)og)holdninger)jeg)formidler)og)er)konsekvent) og)rettferdig.)) 8 Jeg)tar)opp)problemer)med)kolleger,)elever,) ) trinnleder,)inspektør,)rektor)eller)andre) samarbeidspartnere.) 9 Jeg)logger)meg)på)It`s)Learning)daglig)og)sjekker) ) bla)årshjulet,)kalenderen,)e+posten)og) Oppslagstavla.) ) Kilde: Runni Ungdomsskole

17 Summeopgave Hvilke refleksioner giver oplægget om klasseledelse anledning til? - Hvorfor?

18 Tydelige regler og regelledelse Forstyrrende elevadfærd er for det meste ikke bevidst tilsigtet Der er oftest et af tre motiver på spil Slippe ud af kedsomhed Kommunikere Skaffe sig opmærksomhed Eleverne har brug for tryghed og tydelighed i spørgsmål om adfærd = Tydelig ledelse Kilde: Gert Lohman

19 GOD ADFÆRD SKAL LÆRES Fire trin for at lære nye procedurer 1. Forklare 2. Øve 3. Understøtte og styrke proceduren med henblik på at skabe rutine 4. Fejre

20 8.a De gyldne 7 1. Jeg kommer til tiden 2. Jeg er forberedt 3. Jeg er aktiv i timen 4. Jeg spørger, hvis jeg er i tvivl 5. Jeg giver plads til alle i klassen 6. Jeg bruger computer/telefon på en god måde 7. Jeg er med til at sikre arbejdsro Dato:

21 De gyldne 7 Navn: Dato: Lever jeg selv og klassen op til vores aftaler? Skala Beviser 1. Jeg kommer til tiden Mig Klassen 2. Jeg er forberedt Mig Klassen 3. Jeg er aktiv i timen 4. Jeg spørger, hvis jeg er i tvivl Mig Klassen Mig Klassen 5. Jeg giver plads til alle i klassen Mig Klassen 6. Jeg bruger computer/telefon på en god måde 7. Jeg er med til at sikre arbejdsro Mig Klassen Mig Klassen

22 Læringsmiljø Per Mette Nicklas Ida Hassan Mads Hilde Læringsudbytte

23 Syv karaktertræk Selvkontrol Engagement Vedholdenhed Social intelligens Taknemmelighed Optimisme Nysgerrighed Kilde: Martin Seligman KIPP charter schools

24 De 7 Personlige karaktertræk Skala Jeg vil arbejde med

25 Sociale intelligens De 5 principper Engagement Selvkontrol Taknemmelighed Optimisme Vedholdenhed Nysgerrighed

26 6.A Læringstank 1. Alle skal komme til tiden 2. Der skal være arbejdsro 3. Vi skal holde orden 4. Vi skal kunne samarbejde 5. Vi skal bruge et positivt sprog Dato:

27 Udarbejdelse af gode Jeg kan lytte aktivt Jeg kan tage ansvar Jeg kan samarbejde Jeg kan dele Jeg kan respektere andres ideer Jeg kan sige min mening Jeg kan stille spørgsmål Jeg spørge om hjælp

28 Tipsplakat 1 Når du skal komme til tiden: Stå op og gå hjemmefra i god tid Læs ugeplanen Pak tasken aftenen før Tjek klokken i fællesrummet/ur/mobil Tipsplakat 2 Når der skal være arbejdsro: Vær klar før timen starter Vær stille når du går ind Ræk fingeren op, hvis du har spørgsmål Gå stille og roligt i klassen Læs dagens program på tavlen Tipsplakat 3 Når du skal holde orden: Ryd op efter dig selv Pas på tingene Husk at følge job-hjulet Fortæl hvis der er noget der mangler Tipsplakat 4 Når du skal kunne samarbejde: Lyt til de andre Kom gerne med forslag Hjælp hinanden Alle skal være med Del med hinanden Det er OK at være uenig Tipsplakat 5 Når du skal bruge det positive sprog: Brug ord og udtryk som: god dag, ha det godt, hyggeligt at se dig, vær så venlig, tak, ja tak, nej tak, og så videre så ofte du kan. Brug jeg-budskaber Tænk på dit kropssprog

29 Evaluering af klassens Selv evaluering Lærer evaluering 1. Jeg kan komme til tiden 2. Jeg kan være rolig 3. Jeg kan holde orden 4. Jeg kan samarbejde 5. Jeg kan bruge et positivt sprog Begrundelse: Mit mål: Navn: Dato:

30 I 1.a arbejder vi i øjeblikket med den gode opstart Find din plads HUSKAT Find bøger og penalhus frem Kig op og vær stille

31 Huskat Jeg kan finde min plads Jeg kan finde bøger og penalhus frem Jeg kan kigge op og være stille Jeg øver mig på J J J Navn: Dato:

32 Huskat Jeg kan finde min plads Jeg kan finde bøger og penalhus frem Jeg kan kigge op og være stille Jeg øver mig på J J J At være stille når vi skal starte timen op Navn: Dato:

33 Summeopgave Hvad husker du bedst fra oplægget om klasseledelse og hvilke værktøjer kunne være aktuelle at tage med til egen praksis?

34

35 Den gode undervisning 6 nøglestrategier Tydelighed og struktur Tydelige mål - både fælles og individuelle mål Evaluering som en del af undervisningen Involvere eleverne i sin egen læring Variation God feedback Kilde: Hattie, Meyer, Nordahl

36 Summeopgave Hvilke nøglestrategier er du god til? Hvilke nøglestrategier kan du udvikle?

37 Den gode time - En time med bid, krop og smæk i. Kilde: Heckmann

38 Opstart af timen Opsamling fra sidst Tydelige mål Tydeligt indhold Tydelige fagbegreber

39 Summeopgave Hvordan ser dine timer ud? Hvorfor?

40 Mandag d Fysik / Kemi Vi arbejder med radioaktivitet 1) Fælles oplæg Tjek ind 2) Gennemgang af forsøg 3) Udførelse af forsøg i grupper 4) Oprydning og opsamling - Tjek ud Timens mål: Jeg ved hvad alfa, beta og gammastråling er

41 Tydelige begreber Ord og begreber - Neutroner - Stærk/svag kernekraft - Nuklider - Isotoper - Ioniserende stråling - Baggrundsstråling - Halvveringstid

42 Begrebsskema* * Navn: ****** Dato: * * Emne: * * * Jeg$ved$ikke,$hvad$ ordet$betyder$ Ioniserende stråling Jeg$har$hørt$ ordet$før$ Jeg$tror,$jeg$ved,$ hvad$ordet$ betyder$ Nuklider Halvveringstid Isotoper Stærk/svag kernekraft Neutroner Jeg$ved$hvad$ordet$ betyder$og$kan$ med$egne$ord$ forklare$det$ Baggrundsstråling

43 Tydelige mål

44

45 Tydelige kriterier Håndskrift tjekliste Navn: Dato: Klasse: Tjek liste matematik Jeg holder rigtigt på blyanten Jeg skriver på linjen Jeg skriver rigtig højde i bogstavhuset Tydeligt navn og klasse Mellemregninger Benævnelser fx cm, m2, kr, kg Tydeligt hvad der er facit fx ved at sætte 2 streger under Tydelig afmærkning af opgaverne Tydelig skrift og tal Stykkerne står under hinanden God luft mellem opgaverne Underskrevet af: Dato:

46 Tjek liste matematik Succeskriterier 1. Jeg har husket tydeligt navn og klasse 2. Jeg har mellemregninger med Selv vurdering Lærer vurdering 3. Jeg de rigtige tal i mellemregningerne 4. Jeg har husket benævnelser 5. Jeg har tydeligt markeret facit evt. med 2 streger 6. Jeg har en tydelig afmærkning af opgaverne 7. Jeg har tydelig skrift og tal 8. Jeg har god luft mellem opgaverne 9. Jeg har pæn orden igennem hele opgaven Individuelle succeskriterier Jeg kan læse opgaven og forstå den

47 Tjek liste matematik Succeskriterier Selv vurdering Lærer vurdering Kommentar 1. Jeg har husket tydeligt navn og klasse 2. Jeg har mellemregninger med 3. Jeg de rigtige tal i mellemregningerne 4. Jeg har husket benævnelser 5. Jeg har tydeligt markeret facit evt. med 2 streger 6. Jeg har en tydelig afmærkning af opgaverne 7. Jeg har tydelig skrift og tal Husk at tjekke dine mellemregninger Husk bevævnelser Det er nu tydeligt hvad der er facit - flot 8. Jeg har god luft mellem opgaverne 9. Jeg har pæn orden igennem hele opgaven Individuelle succeskriterier Jeg kan læse opgaven og forstå den Husk at læse opgaven igennem 2 gange

48 Fag: Dansk 2. Kl. Måltaksonomier Navn: Dato: Mål / Kriterier Kendetegn på målopnåelse Lav Middel Høj 1. Læse Jeg kan læse små lydrette og kendte ord Jeg kan læse lydrette og ukendte ord uden hjælp Jeg kan læse små tekster og fortælle hvad de handler om 2. Skrive (historier) Jeg kan skrive små sætninger med hjælp Jeg kan skrive små sætninger uden hjælp Jeg kan skrive små gode historier, med en start, midte og afslutning. Fag: Mit skoleliv 3. Stave Jeg kan stave små lydrette ord Fag: Matematik 2. Kl. Jeg kan stave lydrette og små hyppige ord Jeg kan stave svære ord, og ord jeg ikke kender Mål / Kriterier 1. At være en god kammerat 2. At kunne lytte og tage i mod en besked 3. At kunne være selvstændig 4. At kunne være selvhjulpen 5. At kunne samarbejde Mit mål Navn: Dato: Kendetegn på målopnåelse Lav Jeg ved hvad det vil sige at være en god kammerat Jeg kan række fingeren op, når jeg vil sige noget Jeg kan fortælle hvordan jeg har det Jeg ved hvad det vil sige at være selvhjulpen Jeg ved hvad det vil sige at samarbejde Middel Jeg kan lege med andre på en god måde Jeg kan vente på tur og lytte til en besked Jeg kan sætte grænser for min egen opførsel Jeg kan holde styr på mine egne ting og tøj med hjælp Jeg kan arbejde to sammen på en god måde Høj Jeg kan forstå andre og deres følelser Jeg kan forstå og handle på en besked Jeg tør stå frem og sige min mening Jeg kan selv holde styr på mine egne ting og tøj og selv gå i gang Jeg kan arbejde i en gruppe på en god måde 4. Mundtligt Jeg kan fortælle hvad jeg har oplevet 5. Skrive (håndskrift) Mål / Kriterier Mit mål Navn: 2. Regningsarter Sådan vil jeg Jeg kan nå regne med + mit mål og - mellem Jeg kan fremlægge udvalgt stof for andre Dato: Jeg kan skrive både Jeg kan skrive store og små bogstaverne på linjen trykbogstaver og med den rigtige Middel form Kendetegn på målopnåelse Lav 1. Talforståelse Jeg kan placere tallene til 1000 i titalssystemet 3. Geometri Jeg kan genkende simple figurer 4. Statistik Jeg kan gruppere, indtegne og aflæse simple diagrammer 5. Matematikkens verden Jeg ved hvad man bruger matematik til Jeg kan arbejde med tallene til 1000 Jeg kender til + og - i titals-systemet Jeg kan genkende og tegne simple figurer ved kopiering Jeg kan indsamle simple data og behandle disse Jeg kan tale med om løsningen af matematiske problemstillinger Høj Jeg har et godt og sikkert kendskab til placering i hele titalssystemet Jeg kan regne med + og i titals-systemet Simple gangestykker Jeg kan tegne og beskrive simple figurer Jeg har kendskab til målestok Jeg kan indsamle og behandle simple data samt indsætte disse i selvvalgte diagrammer Jeg kan opstille egne matematiske problemstillinger fx ved brug af regnehistorier Jeg kan fremlægge for andre og bruge hjælpemidler til det. Jeg kan skrive en pæn og læselige skrift med trykbogstaver Mit mål Sådan vil jeg nå mit mål

49 Trinmål 9. klasse 1.Skrive forståeligt og klart med et varieret sprog 2.Udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form 3.Anvende de rigtige genretræk 4. Kunne anvende den rigtige tegnsætning 5. Kunne anvende den rigtige stavning 6. Layoute tekster, så det fremmer kommunikation og vidner om æstetisk bevidsthed 7. Kunne læse korrektur på egne og andres tekster Fag: Dansk Skriftlig fremstilling Kendetegn på målopnåelse Jeg kan skrive forståeligt Jeg har vanskeligt ved at få min opgave til at hænge sammen Jeg anvender få genretræk Jeg skriver fuldstændige sætninger med punktum, spørgsmålstegn, udråbstegn og stort bogstav Jeg kan stave til almindelige ord Jeg kan lave overskrift og afsnit Jeg kan stille spørgsmål til egne og andres opgaver Jeg kan variere mit sprog lidt Jeg kan anvende en sammenhængende form Jeg kan anvende nogle genretræk Jeg sætter komma foran men og ved opremsning Jeg kan stave til svære ord Jeg kan lave et læsbart layout med overskrift, afsnit og god margen Jeg kan komme med forslag til forbedring af egne og andres opgaver Jeg har et meget varieret sprogbrug og sætningskonstruktioner Jeg kan anvende den rigtige opbygning og i en disponeret form Jeg anvender bevidst de rigtige genretræk tilpasset indholdet Jeg skriver med rigtig tegnsætning Jeg anvender bevidst den rigtige stavning i hele opgaven Jeg kan lave et meget pænt layout som har overensstemmelse mellem indhold og form Jeg kan analysere og vurdere egne og andres opgaver Karakter 00, 02 4, 7 10, 12

50 Summeopgave Hvilke refleksioner giver oplægget om timens opstart herunder tydelige mål anledning til? - Hvorfor?

51 Afslutning af timen Tydelig opsamling næste gang Refleksion og evaluering Perspektivering

52 To#stjerner#og#et#ønske# Vurderingskrydset- Hvad-gik-godt?- Hvorfor?- Hvad-kan-- gøres-bedre?- Hvordan?-

53 Tjek ud - Hvad er det vigtigste som du tager med fra oplæggene om klasseledelse og struktureret undervisning?

54 Litteraturliste Berkastet, Inger m.fl.: Relationsorienteret klasseledelse, Dafolo Hattie, John: Visible Learning, Taylor og Francis Ltd Hattie, John: Synlig læring for lærere Dafolo Helmke, Andreas: Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet Dafolo Heckmann, Lene: Den gode time, Dafolo Heckmann, Lene: Den gode vurderingspraksis Dafolo

55 Litteraturliste Hermansen, Mads: Spilleregler i klassen, Akademisk forlag Jensen, Elsebeth m.fl.: Klasseledelse - Nye forståelser og handlemuligheder, Akademisk forlag Lohmann, Gert: Klasseledelse og samarbejde analyser og handlemuligheder, Gyldendal Meyer, Hilbert: Hvad er god undervisning? Gyldendal Moos, Leif & Krejsler, John (red.): Klasseledelse, Dafolo Nordahl, Thomas: Eleven som aktør, Hans Reitzel forlag

56 Litteraturliste - links Rapport fra Dansk clearinghouse danskclearinghouseforuddannelsesforskning/udgivelser/ laererkompetencerogeleverslaeringifoerskoleogskole/ Rapporter fra EVA: Rapport fra bl.a. Thomas Nordahl Skoler_med_liten_og_stor_forekomst_av_atferdsproblemer.pdf Rapport fra SFI folkeskoleanalyse.pdf

Læringsmålstyret undervisning. Tinderhøj skole 04. marts 2015 Lene Heckmann

Læringsmålstyret undervisning. Tinderhøj skole 04. marts 2015 Lene Heckmann Læringsmålstyret undervisning Tinderhøj skole 04. marts 2015 Lene Heckmann Lene Heckmann Lærer, forfatter og udviklingskonsulent i Danmark og Norge Indehaver Læs mere på www.leneheckmann.dk Eller på www.facebook.com/leneheckmann

Læs mere

De gode læringsmål. Konference for UVM den 06. maj 2015

De gode læringsmål. Konference for UVM den 06. maj 2015 De gode læringsmål Konference for UVM den 06. maj 2015 Kompetencehuset LeneHeckmann.dk Lene Skovbo Heckmann CVR: 32 90 84 97 Avedøregårdsvej 74, 2650 Hvidovre Tlf.: 0045 28947944 E-mail: mail@leneheckmann.dk

Læs mere

BroAshehoug. Lene Skovbo Heckmann www.leneheckmann.dk

BroAshehoug. Lene Skovbo Heckmann www.leneheckmann.dk BroAshehoug Lene Skovbo Heckmann www.leneheckmann.dk Onsdag den 03.02.10 kl. 9.00-15.00 Velkomst og intro til kurset Klasseledelse i teori Klasseledelse i praksis Ledelse af læringsmiljøer Konkrete værktøjer

Læs mere

AKT-KONFERENCE 2012 Spilleregler i klassen Aalborg, d. 4. oktober 2012

AKT-KONFERENCE 2012 Spilleregler i klassen Aalborg, d. 4. oktober 2012 AKT-KONFERENCE 2012 Spilleregler i klassen Aalborg, d. 4. oktober 2012 Gitte.Stamp1@skolekom.dk 1 Gitte.Stamp1@skolekom.dk 2 Mål for dagen: At se og diskutere konkrete bud på rammesætning af spilleregler

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO GOD UNDERVISNING og PRAKSISTEORI

Ledelse & Organisation/KLEO GOD UNDERVISNING og PRAKSISTEORI GOD UNDERVISNING og PRAKSISTEORI Hørsholm 14. Maj 2014 10 KENDETEGN PÅ GOD UNDERVISNING 1. Klar strukturering af undervisningen 2. En betydelig mængde ægte læretid 3. Læringsfremmende arbejdsklima 4. Indholdsmæssig

Læs mere

RO I KLASSEN FOKUS PÅ URO, STRUKTURERET UNDERVISNING OG REDSKABER TIL KLASSELEDELSE KONFERENCE SCANDIC KOLDING 01.04.2014 KURSER & KONFERENCER

RO I KLASSEN FOKUS PÅ URO, STRUKTURERET UNDERVISNING OG REDSKABER TIL KLASSELEDELSE KONFERENCE SCANDIC KOLDING 01.04.2014 KURSER & KONFERENCER FOKUS PÅ URO, STRUKTURERET UNDERVISNING OG REDSKABER TIL KLASSELEDELSE KONFERENCE SCANDIC KOLDING 01.04.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Kan vi så få ro! Gad vide, hvor mange gange

Læs mere

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen Lisbet Nørgaard Goddag og velkommen! LISBET NØRGAARD: Erfaring: 2 år som deltidskonsulent 1 år som selvstændig

Læs mere

Om God undervisning. Ledelse & Organisation/KLEO

Om God undervisning. Ledelse & Organisation/KLEO Om God undervisning Skolereformen lægger op til øget fokus på læring fra skoleledelsen Fokus på: læring og læringsmålsstyret undervisning at følge elevernes læring gennem data (tests, opgavebesvarelser,

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO GOD UNDERVISNING og PRAKSISTEORI

Ledelse & Organisation/KLEO GOD UNDERVISNING og PRAKSISTEORI GOD UNDERVISNING og PRAKSISTEORI Hørsholm 12. Maj 2014 10 KENDETEGN PÅ GOD UNDERVISNING 1. Klar strukturering af undervisningen 2. En betydelig mængde ægte læretid 3. Læringsfremmende arbejdsklima 4. Indholdsmæssig

Læs mere

GOD UNDERVISNING - Hvad kan man forstå ved det?

GOD UNDERVISNING - Hvad kan man forstå ved det? GOD UNDERVISNING - Hvad kan man forstå ved det? Hørsholm 8. april 2014 Vores arbejdsmodel GOD PRAKSIS Observation/video LEDER/VEJLEDER PÆDAGOG/LÆRER Mikael Axelsen 2 Hvad er god undervisning? Hvad ved

Læs mere

Synlig læring TOR BE N R A HN KA RSTENSEN 1 0. AUGUST

Synlig læring TOR BE N R A HN KA RSTENSEN 1 0. AUGUST Synlig læring TORBEN RAHN KARSTENSEN 10.AUGUST Program 1. Velkomst dagens mål 2. Hvorfor fokus på målstyret undervisning? 3. Gode læringsmål 4. Kriterier som skridt på vejen 5. Egne læringsmål 6. Opsamling

Læs mere

Klasseledelse og releationskompetence

Klasseledelse og releationskompetence Klasseledelse og releationskompetence [Lær at se på egen praksis] 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Frafaldsårsager...3 Hvad er klasseledelse? Et entydigt begreb?...4 God klasseledelse...4 Lederskabets

Læs mere

Lene Skovbo Heckmann. Den gode time

Lene Skovbo Heckmann. Den gode time Lene Skovbo Heckmann Den gode time Lene Skovbo Heckmann Den gode time 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars Clement Kristensen Omslagsillustration: Søren Bach Svendsen

Læs mere

Dialogredskab til vurdering af uddannelsesparathed

Dialogredskab til vurdering af uddannelsesparathed Dialogredskab til vurdering af uddannelsesparathed OM DIALOGREDSKABET Dialogredskabet er udviklet til elever, forældre, vejledere og lærere for at understøtte dialog om og vurdering af uddannelsesparathed.

Læs mere

KLASSELEDELSE. skal være demokratisk og ikke autoritær. Af Lotte Gottlieb, adjunkt

KLASSELEDELSE. skal være demokratisk og ikke autoritær. Af Lotte Gottlieb, adjunkt KLASSELEDELSE skal være demokratisk og ikke autoritær Af Lotte Gottlieb, adjunkt Diskussioner om urolige elever og disciplinærproblemer i skolen fylder i den aktuelle skoledebat, senest i forbindelse med

Læs mere

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter STATUS skrive 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Skrive i div genrer skrive enkle

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

GOD UNDERVISNING - Hvad kan man forstå ved det?

GOD UNDERVISNING - Hvad kan man forstå ved det? GOD UNDERVISNING - Hvad kan man forstå ved det? Guldborgsund 4. november 2013 OECD- review 2011 om evaluering i grundskolen Væsentlige styrker Danske lærere er betroede professionelle med en høj grad af

Læs mere

LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING - MÅLPILEN SOM VÆRKTØJ

LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING - MÅLPILEN SOM VÆRKTØJ LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING - MÅLPILEN SOM VÆRKTØJ Oversigt Lovmæssige forandringer: Fælles Mål Indsigter fra pædagogisk forskning vedrørende læringsmål i undervisningen Målpilen som værktøj Muligheder

Læs mere

Hvad peger forskningen på, vi kan udfordre eleverne med, indenfor: Klasseledelse Relationsdannelse samt Faglig udvikling og formativ evaluering

Hvad peger forskningen på, vi kan udfordre eleverne med, indenfor: Klasseledelse Relationsdannelse samt Faglig udvikling og formativ evaluering s Hvad peger forskningen på, vi kan udfordre eleverne med, indenfor: Klasseledelse Relationsdannelse samt Faglig udvikling og formativ evaluering Af lektor Jørgen T. Østergaard, jtos@phmetropol.dk Forskningen

Læs mere

GOD UNDERVISNING - fortsat - Hvad kan man forstå ved det?

GOD UNDERVISNING - fortsat - Hvad kan man forstå ved det? GOD UNDERVISNING - fortsat - Hvad kan man forstå ved det? Guldborgsund 2. december 2013 10 KENDETEGN PÅ GOD UNDERVISNING 1. Klar strukturering af undervisningen 2. En betydelig mængde ægte læretid 3. Læringsfremmende

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Ledelse af læring og Visible learning

Ledelse af læring og Visible learning Ledelse af læring og Visible learning Katja Christoffersen Lærer Søndermarksskolen Henrik Hallig Skoleleder Søndermarkskolen Oplæg Få kendskab til, hvorfor vi har valgt at arbejde med Synlig læring inspireret

Læs mere

Københavnerdrenge skal lære nye vaner på camp

Københavnerdrenge skal lære nye vaner på camp Københavnerdrenge skal lære nye vaner på camp Af: Helle Lauritsen Formålet med KøbenhavnerAkademiet er en blanding af læring og dannelse. 108 drenge tog til Tisvildeleje for at stave, læse og regne være

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Klassens sociale mål: I 1. klasse skal vi blive gode til: At lytte til og respektere hinanden. At hjælpe hinanden At passe på egne og andres ting At passe på hinanden,

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Forudsætninger for en god samtale den gode rollemodel Det sociale miljø har stor betydning for barnets deltagelse

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

Kan skabe ro og tryghed. Kan skabe fællesskab. Fjerner unødvendig støj på linjen. Opstart og afslutning på dagen. Tydelige regler og krav

Kan skabe ro og tryghed. Kan skabe fællesskab. Fjerner unødvendig støj på linjen. Opstart og afslutning på dagen. Tydelige regler og krav Kan skabe ro og tryghed Kan skabe fællesskab Fjerner unødvendig støj på linjen Tydelige regler og krav Opstart og afslutning på dagen Mål og evaluering Dagens program Synliggørelse og tydelighed struktur

Læs mere

Målstyret læring. Sommeruni 2015

Målstyret læring. Sommeruni 2015 Målstyret læring Sommeruni 2015 Dagens Program 8.30-11.30 Check-in og hvem er vi? Hvad er målstyret læring? Synlig læring Måltaksonomier 11.30-12.30 Frokost 12.30-14.30 ( og kage) Tegn Kriterier for målopfyldelse

Læs mere

Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet.

Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet. Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet. Drengeakademiet - FØA- 2014 1 Drengeakademiet er en ny inklusionsindsats,

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Fra læseføl til læsehest Principper for interaktion Det er vigtigt, at pædagogen reflekterer over, hvordan han/hun

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Ro, rum og rammer. Klasseledelse. v/ Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen CFU-Herning

Ro, rum og rammer. Klasseledelse. v/ Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen CFU-Herning Ro, rum og rammer Klasseledelse v/ Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen CFU-Herning Trivsel At blive set At være god nok At være en del af en flok At deltage i noget meningsfyldt At føle sig

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Dit barns læring. = et fælles ansvar

Dit barns læring. = et fælles ansvar Dit barns læring = et fælles ansvar Indhold Kære forælder Indledning... 3 Integritet og selvstændighed... 4-5 Trivsel og tryghed... 6-7 Sociale kompetencer... 8-9 Kommunikation og sprog... 10-11 Læringskompetence...

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Relationer i folkeskolen

Relationer i folkeskolen VIA UNIVERSITY COLLEGE, LÆRERUDDANNELSEN I SILKEBORG Relationer i folkeskolen Eksamensopgave i Almen Didaktik Tina W. Mortensen 186578 og Mette K. Lukassen 186578 Vejleder: Anja Madsen Kvols 01-06-2015

Læs mere

Målstyret undervisning i praksis

Målstyret undervisning i praksis Målstyret undervisning i praksis ANNE MARIE VINTHER 13. MARTS Når disse tre timer er gået, er det målet, at I mundtligt kan reflektere over forskningen om synlig læring, give eksempler på læringsmål og

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Undervisningsdifferentiering og læringsmål. Ph.d. Bodil Nielsen bodilnsti@gmail.com

Undervisningsdifferentiering og læringsmål. Ph.d. Bodil Nielsen bodilnsti@gmail.com Undervisningsdifferentiering og læringsmål Ph.d. Bodil Nielsen bodilnsti@gmail.com Undervisningsdifferentiering - et princip Fælles undervisning med grundlæggende fælles læringsmål En obligatorisk bestræbelse:

Læs mere

Dorte Ågård 1. Hvordan får vi eleverne med i innovativ undervisning? Mit ph.d.-projekt. Innovationsbegrebet? Innovationsbegrebet?

Dorte Ågård 1. Hvordan får vi eleverne med i innovativ undervisning? Mit ph.d.-projekt. Innovationsbegrebet? Innovationsbegrebet? Mit ph.d.-projekt Hvordan får vi eleverne med i innovativ undervisning? Oplæg på Gymnasiedage SDU 26. september 2012 Dorte Ågård Aarhus Universitet dagard@tdm.au.dk Relationer og relationskompetence i

Læs mere

Job-kendskab/karrierelæring

Job-kendskab/karrierelæring UEA-projekt for 3. klasse Indskoling Job-kendskab/karrierelæring Et uea-forløb om job-kendskab i 3. klasse skal højne elevernes kendskab til -og viden om forskellige jobfunktioner, samt hvilke kriterier

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Ledelse af læringsmiljøer

Ledelse af læringsmiljøer Ledelse af læringsmiljøer Rikke Lawsen, Ledelse & Organisation/ KLEO RILA@ucc.dk 4189 Rasmus Anker Bendtsen, Program for Inklusion og Integration RAB@ucc.dk 41898173 1 Mål Når vi slutter har vi: Identificeret

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Signe Nabe-Nielsen: signen@roskilde.dk, Tlf.: 46 31 44 36 Skolen som uddannelsessted

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Workshop( Pædagogik(på(lejr( Landslejrkurset( 18.:20.9.2015( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Workshop( Pædagogik(på(lejr( Landslejrkurset( 18.:20.9.2015( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Workshop Pædagogikpålejr Landslejrkurset 18.:20.9.2015 Pladstilalle sestyrkerne Indledendetekst: Allemenneskerbesidderstyrker.Noglegangeerdeletteatåøjepå fordepassermåskeligeind isituationen.nårvæbnerkasperforeksempeligentageropvaskenogkanblivevedmedatvaske

Læs mere

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 26 elever og der er afsat 5 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 1A og 1B, de tilhørende kopisider + CD-rom, Rema samt evt. ekstraopgaver. Derudover vil

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk.

Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk. Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk. Links: http://www.ryparkenskole.dk/index.php?id=121 Forord: Det skal fortsat være

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Med denne folder vil vi først og fremmest gerne byde jer og jeres børn velkommen på Vadum Skole. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Med denne folder vil vi først og fremmest gerne byde jer og jeres børn velkommen på Vadum Skole. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. September 2010 Kære forældre Med denne folder vil vi først og fremmest gerne byde jer og jeres børn velkommen på Vadum Skole. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. Det er noget stort at

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Læringsmål. Ph.d. Bodil Nielsen

Læringsmål. Ph.d. Bodil Nielsen Læringsmål Ph.d. Bodil Nielsen Reform 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham konference 22.10.14 som led i plan for kompetenceudvikling i Aabenraa kommune www.challenginglearning.com www.jamesnottingham.co.uk www.visiblelearningplus.com

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. årgang: Matematik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Konference Folkeskolereformen - Nye Muligheder Nyborg Strand 23.april 2014. Lektor Helle Bjerresgaard - hbje@ucsyd.dk

Konference Folkeskolereformen - Nye Muligheder Nyborg Strand 23.april 2014. Lektor Helle Bjerresgaard - hbje@ucsyd.dk Konference Folkeskolereformen - Nye Muligheder Nyborg Strand 23.april 2014 Børn skal have en opdragelse, der svarer ikke til den nuværende, men derimod den fremtidigt muligt bedre tilstand for menneskeheden.

Læs mere

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK Sommeruni 2015 Louise Falkenberg og Eva Rønn UCC PRÆSENTATION Eva Rønn, UCC, er@ucc.dk Louise Falkenberg, UCC, lofa@ucc.dk PROGRAM Mandag d. 3/8 Formiddag (kaffepause

Læs mere

Børnehaveklassen Krebs. Årsplan 2015 2016 (Dansk Matematik ST)

Børnehaveklassen Krebs. Årsplan 2015 2016 (Dansk Matematik ST) Tid og fagligt område Årsplan 1. periode Fra skolestart til efterårsferien. Uge 33-42 Aktivitet Læringsmål Opstart i børnehavekassen Emne: Mig selv og min familie Børnene tegner selvportrætter. Der klippes

Læs mere

Greve Kommune. Klasserumsledelse. - Mindre problemadfærd - mere ro og effektivt gruppearbejde. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. Klasserumsledelse. - Mindre problemadfærd - mere ro og effektivt gruppearbejde. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune Klasserumsledelse - Mindre problemadfærd - mere ro og effektivt gruppearbejde En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Sprogbrug i forhold til skole og SFO...3 Hvorfor klasserumsledelse?...4

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik Skole- og fritidspædagogik 2. Praktikperiode Kompetenceområde: Udvikling og læringsrum Området retter sig mod pædagogisk

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Citat fra folderen 'Børn skal favnes i fællesskab Om inklusion i Furesø Kommune':

Citat fra folderen 'Børn skal favnes i fællesskab Om inklusion i Furesø Kommune': Indhold Inkluderende læringsmiljøer i Furesø Kommune... 2 Hvad er PAF modellen?... 3 Hvorfor arbejde med PAF modellen?... 4 PAF mødet... 5 Tre forskellige perspektiver - tre forskellige vinkler... 6 PAF

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016 Fokuspunkter i 1. klasse: Hovedvægten lægges på arbejdet med læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Den enkelte elev og eleverne i fællesskab arbejder med

Læs mere

Tydelige mål, evaluering og feedback Dagtilbud Højvangen. Den 26.09. 2015 kl. 9.00-14.30. Birgit Schøn

Tydelige mål, evaluering og feedback Dagtilbud Højvangen. Den 26.09. 2015 kl. 9.00-14.30. Birgit Schøn Tydelige mål, evaluering og feedback Dagtilbud Højvangen Den 26.09. 2015 kl. 9.00-14.30 Birgit Schøn Program Velkomst og intro til dagen - Tjek ind Evidens- og læringsparadigmet De gode læringsmål og kriterier

Læs mere

Lærervejledning til MinMestring

Lærervejledning til MinMestring OMI 2014 Professionshøjskolen Metropol Lærervejledning til MinMestring Find vejen frem VIA University College LÆRERVEJLEDNING TIL MINMESTRING Denne lærervejledning og tilhørende præsentation af konkrete

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere