Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44"

Transkript

1 Halvårsrapport 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august 2007 DANSKE BANK 1. halvår /44

2 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 6 Balance 6 Ledelsesændring 6 Sampo Bank 8 Forventninger til Forretningsområder 10 Bankaktiviteter Danmark 12 Bankaktiviteter Finland 13 Bankaktiviteter Sverige 14 Bankaktiviteter Norge 15 Bankaktiviteter Nordirland 16 Bankaktiviteter Irland 17 Bankaktiviteter Baltikum 18 Bankaktiviteter Øvrige 19 Realkredit 20 Danske Markets 21 Danske Capital 22 Danica Pension 23 Øvrige Områder 25 Ledelsespåtegning 26 Regnskab - Danske Bank koncernen 26 Anvendt regnskabspraksis 27 Resultatopgørelse 28 Balance 29 Kapitalforhold 30 Solvensopgørelse 31 Pengestrømsopgørelse 32 Noter 36 Regnskab - Danske Bank A/S 44 Supplerende information DANSKE BANK 1. halvår /44

3 Hovedtal Danske Bank koncernen PERIODENS RESULTAT 1. halvår Proforma Indeks 1. halvår Proforma Året Mio. kr halvår / Året Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtjening fra forsikringsaktiviteter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel BALANCE (ULTIMO) MIO. KR. Udlån Repoudlån Aktiver i handelsportefølje Investeringsaktiver Aktiver vedr. forsikringskontrakter Øvrige aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Repoindlån Udstedte realkreditobligationer Forpligtelser i handelsportefølje Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter Øvrige forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Forpligtelser og egenkapital i alt NØGLETAL Periodens resultat pr. aktie (kr.) 11,1-9,7-21,5 Periodens resultat pr. aktie (udvandet) (kr.) 11,1-9,7-21,4 Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital 15,9-16,6-17,5 Omkostninger i pct. af indtægter 55,4-54,7-52,0 Solvensprocent 9,7-9,8-11,4 Kernekapitalprocent 6,7-7,1-8,6 Risikovægtede poster, ultimo (mia. kr.) Børskurs, ultimo (kr.) 226,0-221,5-250,0 Indre værdi pr. aktie (kr.) 142,5-117,5-139,1 Heltidsmedarbejdere, ultimo Sampo Bank koncernen er i proforma tallene indregnet fra februar DANSKE BANK 1. halvår /44

4 Beretning Koncernens resultat efter skat steg 11 pct. i forhold til opgjort proforma tal for 1. halvår 2006 og er bedre end forventet På baggrund af 1. halvårs resultat og den positive effekt af ændret skattelovgivning opjusteres forventningerne til årets resultat. Der forventes samlet set et resultat efter skat på niveau med 2006 proforma Nettorenteindtægterne steg 11 pct. i forhold til 1. halvår 2006 proforma Omkostningsvækst på 13 pct. afspejler især planlagte udgifter til integration af tilkøbte enheder. Reel underliggende omkostningsvækst var kun 3 pct. Succesfuld introduktion af nye online og opsparingsprodukter i Danmark og Sverige medførte betydelig kundeaktivitet Stigende rentabilitet i de udenlandske bankaktiviteter Udlån forøget med 12 pct. i forhold til ultimo juni 2006 proforma De udenlandske enheder stod for 56 pct. af den samlede udlånsvækst i bankaktiviteterne Integrationsprocessen med Sampo Bank følger tidsplanen Resultat for 1. halvår 2007 Koncernens resultat efter skat udgjorde mio. kr. i 1. halvår 2007 og er bedre end forventet ved offentliggørelsen af 1. kvartalsrapporten Danske Bank koncernens køb af Sampo Bank koncernen blev godkendt 30. januar 2007 og effektueret 1. februar Sampo Bank koncernen konsolideres i Danske Banks regnskab fra denne dato. Sammenligningstal for Sampo Bank koncernen er indregnet fra februar 2006 og kommenteringen omfatter den realiserede udvikling for 1. halvår 2007 i forhold til proforma tal for Danske Bank koncernens resultat efter skat steg 11 pct. i forhold til 1. halvår 2006 proforma. Indtægter I forhold til 1. halvår 2006 steg indtægterne 12 pct. til mio. kr. Fremgangen i indtægter kan tilskrives en god udvikling i handelsindtægter, i samtlige bankaktiviteter og i forsikringsaktiviteterne. Nettorenteindtægterne steg 11 pct. til mio. kr. i forhold til 1. halvår Fremgangen afspejler en fortsat høj udlånsvækst og stigende renter, der mere end opvejer presset på marginalerne fra bl.a. koncernens nye bankprodukter. Nettogebyrindtægterne faldt med 2 pct. til mio. kr. Udviklingen kan primært henføres til afholdte udgifter til afdækning af kreditrisikoen for en portefølje af realkreditudlån (credit default swaps). Bortset herfra steg nettogebyrindtægterne med 1 pct. på trods af den generelt lavere aktivitet på boligmarkedet i Danmark. Handelsindtægterne steg 11 pct. til mio. kr. Stigningen er drevet af øget kundeaktivitet og stabilt resultat af positionstagningen. Øvrige indtægter steg med 17 pct. til mio. kr. Stigningen kan hovedsageligt henføres til en gevinst på 199 mio. kr. fra salget af 5 norske filialer. Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter steg fra 33 mio. kr. i 1. halvår 2006 til 669 mio. kr. i 1. halvår Stigningen kan tilskrives et forbedret investeringsresultat. Driftsomkostninger Omkostningsprocenten var uændret på 55. Eksklusive samlede integrationsomkostninger udgjorde omkostningsprocenten uændret 51. Omkostningerne steg 13 pct. Stigningen afspejler især integrationsomkostninger på tilkøbte enheder, øget performanceafhængig aflønning og den forøgede forretningsaktivitet inden for operationel leasing. For egenudviklet software medfører regnskabsreglerne, at alene omkostninger afholdt i forbindelse med den egentlige udvikling aktiveres, mens omkostninger til blandt andet foranalyse, brugertest og implementering ikke aktiveres. Der blev i 1. halvår 2007 anvendt betydelige ressourcer til foranaly- DANSKE BANK 1. halvår /44

5 ser af integrationen af Sampo Banks systemer og opgradering af koncernens IT-systemer i øvrigt. I vurderingen af koncernens underliggende omkostningsudvikling er der i nedenstående tabel renset for disse og andre særlige poster. OMKOSTNINGSUDVIKLING 1. halvår 1. halvår Indeks Mio. kr /06 Omkostninger i alt Afskrivninger på immaterielle aktiver Integrationsomkostninger Omkostninger i alt ekskl. samlede integrationsomkostninger Performanceafhængig aflønning Øget operationel leasing Mæglerkæden Nylander, Norge (erhvervet i 3. kvartal 2006) Frasalg af pensionsforpligtelse, Norge Aktivering af udviklingsomkostninger Underliggende omkostningsudvikling Omkostninger i pct. af indtægter 55,4 55,0 Omkostninger ekskl. samlede integrationsomk. i pct. af indtægter 50,9 51,3 Sampo Bank indgår i sammenligningstallene fra februar 2006 På trods af udlånsvækst og generelt høj forretningsaktivitet var den underliggende omkostningsudvikling på kun 3 pct. Det afspejler dels effekten af omkostningssynergier på tilkøbte enheder, dels at koncernens IT-platform er skalerbar på en omkostningseffektiv måde. Tab på udlån Tab på udlån udgjorde en nettoudgift på 5 mio. kr. mod et positivt resultat på 477 mio. kr. i 1. halvår Gunstige økonomiske konjunkturer er stadig fremherskende på koncernens markeder. Skat Den danske selskabsskat er med virkning fra 1. januar 2007 nedsat fra 28 pct. til 25 pct. Skat af periodens resultat er som følge heraf positivt påvirket med 368 mio. kr., hvoraf 188 mio. kr. vedrører ændring i udskudt skat primo Forrentning Forrentningen af egenkapitalen udgjorde 15,9 pct. mod 16,6 pct. i 1. halvår Periodens resultat pr. aktie steg fra 9,7 kr. til 11,1 kr. Det svarer til en stigning på 14 pct. Forrentningen af egenkapitalen og periodens resultat pr. aktie er for 2006 opgjort efter den daværende koncern- og kapitalstruktur, hvor Sampo Bank koncernen ikke indgik i Danske Bank koncernen. Kapital og solvens Egenkapital Egenkapitalen udgjorde 97,5 mia. kr. ved udgangen af juni 2007 mod 95,2 mia. kr. ultimo Ændringen kan primært henføres til udlodning af udbytte i marts 2007 samt indregning af periodens resultat. Aktiekapitalen udgjorde kr. eller stk. aktier ultimo juni Antallet af udestående aktier ultimo juni 2007 udgjorde aktier. Tallene inkluderer udstedelse af nye aktier i november 2006 som led i erhvervelsen af Sampo Bank. Det gennemsnitlige antal af udestående aktier i 1. halvår 2007 udgjorde aktier. Solvens Solvensprocenten blev ultimo juni 2007 opgjort til 9,7, hvoraf 6,7 procentpoint kunne henføres til koncernens kernekapital. Kernekapitalprocenten eksklusive hybrid kernekapital udgjorde 5,8. Ved årsskiftet udgjorde solvens- og kernekapitalprocenten henholdsvis 11,4 pct. og 8,6 pct. Reduktionen kan primært henføres til fradrag for immaterielle aktiver ved erhvervelsen af Sampo Bank koncernen. KAPITAL Målsætning (pct.) Realiseret 1. halvår 2007 (pct.) Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 5,5-6,0 5,8 Hybrid kernekapitalprocent 1,0-1,5 0,9 Solvensprocent 9,0-10,0 9,7 Forventet pay-out ratio De risikovægtede poster steg fra mia. kr. ved årsskiftet til mia. kr. ved udgangen af juni Stigningen kan primært tilskrives konsolidering af Sampo Bank koncernen. Afdækning af kreditrisikoen (credit default swaps) for en portefølje af realkreditudlån reducerede de risikovægtede poster med 140 mia. kr. Solvensprocent, kernekapitalprocent samt risikovægtede poster er for 2006 opgjort efter den daværende koncern- og kapitalstruktur, hvor Sampo Bank koncernen ikke indgik i Danske Bank koncernen. Fra 2007 er introduceret et nyt regelsæt for bankers minimumskapital, Kapitalkravsdirektivet, som gør det muligt at vælge mellem forskellige DANSKE BANK 1. halvår /44

6 metoder til at opgøre kapitaldækningen. Koncernen har i 2006 ansøgt Finanstilsynet om anvendelse af avancerede interne modeller til opgørelse af kapitalkravet for kreditrisici, og koncernen forventer at kunne overgå til de nye opgørelsesmetoder fra 2008 og opnå fuld effekt af det ændrede regelsæt i Balance Udlån Koncernens udlån eksklusive reverseforretninger steg fra ultimo juni 2006 med 169 mia. kr. til mia. kr. ultimo juni 2007, svarende til en stigning på 12 pct. De indenlandske udlån steg med 74 mia. kr. i forhold til ultimo juni Det svarer til en stigning på 9 pct. De udenlandske enheder bidrog med en udlånsvækst på 95 mia. kr. Det svarer til en stigning på 17 pct. De udenlandske enheder stod for 56 pct. af den samlede udlånsvækst. UDLÅN (ULTIMO) 1. halvår 1. halvår Indeks Mia. kr /06 Bankaktiviteter Danmark Realkredit Øvrige Indland i alt Bankaktiviteter Finland Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Øvrige Udland i alt Udlån i alt Sampo Bank indgår i sammenligningstallene Samlet set steg koncernens udlån til privatkunder 10 pct., mens udlån til erhvervskunder steg 14 pct. i forhold til 1. halvår Indlån Indlån inklusive puljer steg til 803 mia. kr. mod 696 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår Det svarer til en stigning på 15 pct. Indenlandske indlån steg med 70 mia. kr. Det svarer til en stigning på 16 pct. De udenlandske enheder bidrog med en indlånsvækst på 37 mia. kr., svarende til en stigning på 14 pct. De udenlandske enheder stod for 35 pct. af den samlede indlånsvækst. INDLÅN (ULTIMO) 1. halvår 1. halvår Indeks Mia. kr /06 Bankaktiviteter Danmark Øvrige Indland i alt Bankaktiviteter Finland Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Øvrige Udland i alt Indlån inkl. puljer mv. i alt Sampo Bank indgår i sammenligningstallene Aktiver i handelsporteføljen Aktiver i handelsporteføljen steg med 131 mia. kr. fra 408 mia. kr. ultimo juni 2006 til 539 mia. kr. ultimo juni Stigningen skyldes øget obligationsbeholdning og øget positiv markedsværdi af derivater. Sidstnævnte modsvares af en tilsvarende stigning i negativ markedsværdi af derivater under forpligtelser i handelsporteføljen. Markedsrisikoen på koncernens positioner opgøres dagligt ved hjælp af risikomålet value-atrisk (VaR), der udtrykker det maksimale tab på koncernens beholdninger inden for 10 dage med 99 pct. sandsynlighed. Koncernens VaR eksklusive forsikringsaktiviteter i Danica Pension udgjorde 377,2 mio. kr. ultimo 1. halvår 2007 mod 398,6 mio. kr. ultimo 1. halvår For 1. halvår 2007 var den gennemsnitlige VaR 287,2 mio. kr. mod 275,8 mio. kr. for 1. halvår Ledelsesændring Viceordførende direktør Jakob Brogaard fyldte 60 år i juni 2007 og gik på pension efter 43 år i Danske Bank. Jakob Brogaard udtrådte pr. 30. juni 2007 af direktionen i Danske Bank A/S. Jakob Brogaard vil fortsat bestride visse bestyrelsesposter i koncernen, herunder som formand i Realkredit Danmark A/S. Sampo Bank Sampo Bank er efter effektuering af købet primo februar 2007 indpasset i Danske Bank koncernens organisationsstruktur. Herunder er der udpeget selvstændige ledelser for aktiviteterne i DANSKE BANK 1. halvår /44

7 Finland og Baltikum samt foretaget ændringer i organisationen generelt, således at denne afspejler Danske Bank koncernens organisationsstruktur. Integrationen af Sampo Bank til Danske Bank koncernens systemer, produkter og processer, herunder kreditbevilling og økonomistyring, forløber planmæssigt. Foranalyse er gennemført, og projektet er i gang med kravspecifikationer til den videre udvikling. Det forventes, at Sampo Banks finske aktiviteter vil blive integreret på Danske Banks it-platform i påsken 2008, på samme tidspunkt som Sampo Bank forventes filialiseret. De samlede omkostninger til integrationen forventes at udgøre ca. 1,6 mia. kr. Ultimo juni 2007 er der afholdt 96 mio. kr. Integrationen forventes at skabe årlige omkostnings- og fundingsynergier på i alt 0,6 mia. kr., realiseret med 0,1 mia. kr. i løbet af 2007, 0,4 mia. kr. ved udgangen af 2008 og 0,6 mia. kr. ved udgangen af Danske Bank forventer, at købet af Sampo Bank vil have en positiv effekt på resultat pr. aktie fra andet halvår Der henvises til noten Erhvervelse af tilknyttede virksomheder for den regnskabsmæssige effekt af erhvervelsen. DANSKE BANK 1. halvår /44

8 Forventninger til 2007 Det forventes, at 2007 bliver endnu et tilfredsstillende år for Danske Bank koncernen. Koncernens resultatmæssige forventninger kommenteres i forhold til de proforma hovedtal for 2006, der er præsenteret i 1. kvartalsrapport På baggrund af 1. halvårs resultat og den positive effekt af ændret skattelovgivning opjusteres forventningerne til årets resultat. Der forventes nu et resultat før tab på udlån, som er lidt højere end i Det samlede resultat efter skat forventes nu på niveau med 2006 proforma. I 2007 forventes fortsat stigende gennemsnitlige renter og moderat økonomisk vækst i Europa. Væksten i Danmark kan komme lidt under gennemsnittet i EU, mens væksten på koncernens øvrige markeder vil ligge over. Nettorenteindtægterne forventes at blive øget med 8-10 pct., primært som følge af en tocifret udlånsvækst på koncernens markeder og forventning om stigende gennemsnitlig rente. Nettogebyrindtægterne forventes at blive forøget med 1-3 pct., primært som følge af et stigende aktivitetsniveau på fondsmarkedet og trods udgifter til indgåede credit default swaps som led i finansieringen af Sampo handelen. Aktivitetsniveauet på realkreditmarkedet forventes lidt lavere. Handelsindtægterne forventes at stige med 3-7 pct. i forhold til det høje niveau fra Koncernens markedsposition forventes fastholdt, men indtægternes størrelse vil i betydeligt omfang afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Driftsomkostningerne for koncernen forventes at stige med 8-9 pct. med en underliggende omkostningsstigning på 0-1 pct., jf. nedenstående tabel. FORVENTET OMKOSTNINGSUDVIKLING Stigning (pct.) Samlede omkostninger 8-9 Heraf samlede integrationsomkostninger 5 Øvrige omkostninger 3-4 Performanceafhængig aflønning 1 Øget operationel leasing 1 Frasalg af pensionsforpligtelse i 2006, Norge 1 Underliggende omkostninger 0-1 Resultatet før tab på udlån forventes herefter at blive lidt højere end i Koncernen forventer ikke som i 2006 at kunne realisere et positivt resultat under tab på udlån for hele året. På baggrund af den forventede gunstige økonomiske udvikling og tilfredsstillende bonitet i låneporteføljen ventes beskedne tab på udlån i Resultatet før skat forventes derfor at blive lidt lavere end i Den positive effekt af ændret skattelovgivning forventes at reducere årets skat med 0,5 mia. kr. Koncernens effektive skatteprocent forventes med de nye skatteregler at falde fra 27 pct. til 25 pct. Der forventes samlet set et resultat efter skat på niveau med 2006 proforma. Som følge af, at der ikke, som i 2006, ventes større realiserede indtægter fra salg af ejendomme, forventes øvrige indtægter at falde med 5-7 pct. Det høje investeringsresultat i forsikringsaktiviteterne i 1. halvår 2007 forventes ikke at kunne gentages i 2. halvår Samlet set antages indtjeningen i forsikringsaktiviteterne at falde med 2-5 pct. i forhold til Dette skal ses i sammenhæng med, at der allokeres mindre kapital til forsikringsaktiviteterne i Udviklingen på de finansielle markeder vil dog også her påvirke resultatet i betydeligt omfang. DANSKE BANK 1. halvår /44

9 Koncernens forretningsområder Andel (pct.) Andel (pct.) RESULTAT FØR TAB PÅ UDLÅN 1. halvår 1. halvår Indeks 1. halvår 1. halvår Året Mio. kr / Bankaktiviteter Danmark Bankaktiviteter Finland Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Bankaktiviteter Øvrige Bankaktiviteter i alt Realkredit Danske Markets Danske Capital Danica Pension Øvrige områder Koncernen i alt Andel (pct.) Andel (pct.) INDTÆGTER 1. halvår 1. halvår Indeks 1. halvår 1. halvår Året Mio. kr / Bankaktiviteter Danmark Bankaktiviteter Finland Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Bankaktiviteter Øvrige Bankaktiviteter i alt Realkredit Danske Markets Danske Capital Danica Pension Øvrige områder Koncernen i alt I sammenligningstal for Bankaktiviteter Finland og Baltikum, Danske Markets, Danske Capital og Øvrige områder indregnes Sampo Bank koncernen proforma fra februar BG Bank blev den 10. april 2007 sammenlagt med Danske Bank Danmark. Enhederne blev regnskabsmæssigt sammenlagt den 1. januar Danske Bank Helsinki filialen indgår under Bankaktiviteter Finland, og Danske Bank Luxembourg indgår under Danske Capital. I 2006 indgik begge områder under Bankaktiviteter Øvrige. Sammenligningstal er tilrettet. Sampo Bank koncernen er konsolideret i Danske Banks regnskab fra februar Sammenligningstal for Sampo Bank koncernen er indregnet proforma fra februar 2006 for Bankaktivitet Finland og Baltikum, Danske Markets, Danske Capital og Øvrige områder. Derfor omfatter kommenteringen for disse forretningsområder den realiserede udvikling for 1. halvår 2007 opgjort i forhold til proforma tal for Beregning af allokeret kapital i forretningsområderne blev pr. 1. januar 2007 ændret fra 6,5 pct. til 5,5 pct. For Bankaktiviteter medførte det et fald i nettorenteindtægterne på 158 mio. kr. i 1. halvår 2007, der modsvares af indtægtsførsel under øvrige områder. Sammenligningstal er ikke tilrettet. Ændringen medførte tillige en fremgang i nøgletallet for resultat i pct. p.a. af allokeret kapital. DANSKE BANK 1. halvår /44

10 Bankaktiviteter Danmark Bankaktiviteter Danmark omfatter bankaktiviteterne i Danske Bank, Danmark. Danske Bank betjener alle typer af privat- og erhvervskunder. Større erhvervskunder og private banking kunder betjenes i finanscentrene. Bankaktiviteter Danmark er inddelt i ni regioner med 424 filialer, fem landbrugscentre og ni finanscentre og beskæftiger omkring medarbejdere. BANKAKTIVITETER DANMARK 1. halvår 1. halvår Indeks 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Året Mio. kr / Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Udlån (ultimo) Indlån inkl. puljeindlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 43,6 42,0 41,2 46,0 40,6 40,3 41,1 41,2 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 45,3 45,4 37,6 53,1 38,8 39,1 43,9 42,0 Omkostninger i pct. af indtægter 52,4 51,3 54,6 50,1 51,3 49,5 51,1 50,9 Omkostninger ekskl. integrationsomk. i pct. af indtægter 51,5 51,3 53,2 49,8 51,3 49,5 51,1 50,9 Bankaktivitet BG Bank er pr. 1. januar 2007 sammenlagt med bankaktivitet Danske Bank. Sammenligningstal for 2006 er tilrettet. Resultat før tab på udlån fastholdt på niveau med året før Udlån steg 16 pct. Succesfuld introduktion af nye produkter Efterspørgslen efter finansielle produkter og ydelser var fortsat høj i 1. halvår 2007, selvom perioden var præget af lavere aktivitet på markedet for boligfinansiering i forhold til 1. halvår Nettorenteindtægterne steg med 9 pct. til mio. kr. i forhold til 1. halvår Stigningen hidrører fra vækst i ud- og indlån samt rentestigninger, der mere end opvejer indsnævringen af rentemarginalen fra blandt andet nye produkter. Væksten i udlån var primært drevet af et stigende behov for lånefinansiering til erhverv samt pantsikrede boliglån til private. Stigningen i indlån på 13 pct. afspejler blandt andet succesfuld lancering af to højrentekonti med et samlet indskud på 25 mia. kr. Nettogebyrindtægterne for 1. halvår 2007 blev reduceret med 9 pct., primært som følge af den lavere aktivitet på boligmarkedet samt et ekstraordinær højt niveau af emissionsprovisioner i 1. halvår Driftsomkostningerne steg 5 pct. i forhold til 1. halvår 2006, primært som følge af omkostninger til forbedring af koncernens it-systemer samt integrationsomkostninger i forbindelse med sammenlægningen af Danske Bank og BG Bank. Eksklusive integrationsomkostninger blev omkostningsprocenten fastholdt på 51. De samlede udlån steg med 16 pct. i forhold til 1. halvår Udlån til private kunder steg med 17 pct. Udlån til erhvervskunder steg 15 pct. De seneste 6 måneder er væksten for privatkunder faldet, mens væksten er steget for erhvervskunder. De samlede indlån steg med 13 pct. i forhold til 1. halvår Indlånet fra private kunder steg 9 pct., mens indlånet fra erhvervsvirksomhederne steg 19 pct. I 1. halvår 2007 lancerede Danske Bank en række nye kundepakker målrettet de kunder, der betjener sig selv via netbank samt bankens pen- DANSKE BANK 1. halvår /44

11 geautomater. Kunderne tilbydes nu alle fordelene ved selvbetjening kombineret med et bredt filialnet og 24-timers telefonservice. Derudover gør kundepakkerne bankkundens behov i hverdagen gebyrfri, og samtidig tilbydes en fast, lav udlånssats og en attraktiv indlånsrente. Kunderne har taget vel imod de nye produkter, hvilket har resulteret i, at mere end kunder har oprettet en kundepakke ved udgangen af juni Bankaktiviteter Danmarks markedsandel på udlån udgjorde 27,3 pct., og markedsandelen på indlån udgjorde 31,4 pct. Siden introduktionen af kundepakker og højrentekonti er markedsandelen fastholdt. I forlængelse af beslutningen om at sammenlægge BG Bank og Danske Bank Danmark i ét brand, blev 31 filialer lukket, heraf 7 Danske Bank filialer og 24 tidligere BG Bank filialer. Det drejer sig om filialer, der fysisk lå meget tæt på en fortsættende filial. Kunderne betjenes fortsat af de rådgivere, de kender, idet rådgiverne er fulgt med over i den fortsættende filial. Sammenlægningen af de to brands går bedre end forventet. I samarbejde med de lokale ledelser er der identificeret yderligere filialer, som styrkes af en sammenlægning. Det er derfor besluttet at sammenlægge omkring 50 filialer til 25 filialer i 2. halvår Ud af de samlede integrationsomkostninger ved sammenlægningen på 275 mio. kr. forventes ca. 250 mio. kr. afholdt i Af de samlede synergiforventninger på 300 mio. kr. forventes ca. 135 mio. kr. realiseret i 2007 med fuld regnskabsmæssig effekt fra Det gode økonomiske klima i Danmark forventes at fortsætte gennem 2007 om end på et aftagende niveau i forhold til Banken forventer fortsat stigende renter og et intenst konkurrencepres. DANSKE BANK 1. halvår /44

12 Bankaktiviteter Finland Bankaktiviteter Finland omfatter bankaktiviteterne i Sampo Bank, Finland samt Danske Bank filialen i Helsinki. Sampo Bank er den tredjestørste bank i Finland og fokuserer på privatkunder, små og mellemstore erhvervskunder samt på institutionelle kunder. Sampo Bank har 123 filialer i Finland og beskæftiger omkring medarbejdere. BANKAKTIVITETER FINLAND 1. halvår 1. halvår Indeks 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Året Mio. kr / Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Afskrivninger på immaterielle aktiver Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (EUR) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 16,4 23,7 15,0 18,4 23,6 27,9 24,7 24,9 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 16,3 25,9 14,1 19,6 26,1 25,6 28,0 25,9 Omkostninger i pct. af indtægter 75,1 57,7 76,9 72,5 61,0 50,5 56,2 56,7 Omkostninger ekskl. samlede integrationsomk. i pct. af indtægter 57,2 57,7 58,5 55,3 61,0 50,5 56,2 56,7 Sampo Bank koncernen indgår i sammenligningstallene fra februar Resultat før tab på udlån faldt 39 pct. Resultat før tab på udlån eksklusive samlede integrationsomkostninger steg 6 pct. Udlån steg 9 pct. Forventning om fortsat vækst Det økonomiske klima i Finland fortsatte med at være gunstigt i 1. halvår Nettorenteindtægterne steg med 6 pct. til mio. kr. i forhold til 1. halvår Stigningen er en følge af udlånsvækst samt stigende renter, hvilket mere end opvejer presset på udlånsmarginalerne samt periodiseringen af dagsværdireguleringen af ud- og indlån i åbningsbalancen pr. 1. februar 2007 på 77 mio. kr. Eksklusive periodisering af dagsværdireguleringen steg nettorenteindtægterne med 12 pct. Driftsomkostningerne steg 36 pct. i forhold til 1. halvår 2006 og afspejler samlede integrationsomkostninger, afledt af købet af Sampo Bank koncernen. Eksklusive de samlede integrationsomkostninger steg driftsomkostningerne med 4 pct. i forhold til 1. halvår Omkostningsprocenten ekskl. samlede integrationsomkostninger blev marginalt forbedret fra 57,7 i 1. halvår 2006 til 57,2 ultimo juni Udlån steg med 9 pct. i forhold til 1. halvår Udlån til privatkunder steg 12 pct. og udlån til erhvervskunder steg med 6 pct. Indlån steg 2 pct. i forhold til 1. halvår Indlån fra privatkunder steg 3 pct., mens indlån fra erhvervsvirksomheder steg 1 pct. Bankaktiviteter Finlands markedsandel på udlån udgjorde 15,7 pct. mod 16,0 pct. ultimo juni Markedsandelen på indlån udgjorde 12,7 pct. mod 13,8 pct. året før. Det forventes, at integrationsomkostningerne vil stige i 2. halvår 2007 i takt med migrationsprocessen. Væksten i Bankaktiviteter Finland forventes samlet set at fortsætte i 2007 baseret på et gunstigt økonomisk klima. DANSKE BANK 1. halvår /44

13 Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Sverige omfatter bankaktiviteterne i Östgöta Enskilda Bank og Provinsbankerne i Sverige, der betjener alle typer privatog erhvervskunder. Bankaktiviteter Sverige er inddelt i fire regioner med 59 filialer og fire finanscentre og beskæftiger omkring 920 medarbejdere. Formidlingen af køb og salg af fast ejendom sker bl.a. gennem mæglervirksomheden Skandia Mäklarna, der har 75 forretninger tilknyttet. BANKAKTIVITETER SVERIGE 1. halvår 1. halvår Indeks 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Året Mio. kr / Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (SEK) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 20,0 14,5 19,8 20,1 17,3 16,3 14,7 15,7 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 17,2 13,5 18,5 15,8 15,6 15,9 17,7 14,7 Omkostninger i pct. af indtægter 54,2 60,3 55,5 52,7 55,0 54,7 60,3 57,4 Resultat før tab på udlån steg 38 pct. Udlånsvækst på 15 pct. Lancering af indlånsproduktet Sparkonto XL Stigende afkast Halvåret var for Bankaktiviteter Sverige præget af god vækst samt stigende markedsandele. Nettorenteindtægterne steg 21 pct. i forhold til 1. halvår Stigningen er en følge af væksten i ud- og indlån, stigende markedsrenter og på trods af indsnævring på rentemarginalen. Nettogebyrindtægterne udviklede sig positivt i 1. halvår 2007 med en stigning på 12 pct. i forhold til 1. halvår Udviklingen skyldes et forøget antal aktiehandler og betalingstransaktioner samt god tilgang af nye kunder. Driftsomkostningerne steg 7 pct. i 1. halvår 2007 i forhold til 1. halvår De højere driftsomkostninger kan primært henføres til øgede udgifter i forbindelse med produktlanceringer og omkostninger til indførsel af en forbedret låneproces for boliglån. Omkostningsprocenten blev forbedret fra 60,3 i 1. halvår 2006 til 54,2 i 1. halvår Væksten i udlån fortsatte i 1. halvår 2007, og udlånet steg med 15 pct. Udlån til privatkunder steg 15 pct., mens udlån til erhvervsvirksomheder steg 14 pct. Indlån steg med 15 pct. i forhold til 1. halvår Indlån fra erhvervskunder steg 9 pct., mens indlån fra privatkunder steg 28 pct. Lanceringen af indlånsproduktet Sparkonto XL i maj 2007 medførte 2,2 mia. SEK i midler indskudt af kunder. Bankaktiviteter Sveriges markedsandel på udlån steg til 5,7 pct. fra 5,5 pct. ultimo juni Markedsandelen på indlån udgjorde 4,4 pct., hvilket var uændret i forhold til året før. Med de seneste års tilpasninger af organisationsstrukturen i Bankaktiviteter Sverige og ekspansionen af filialnettet forventes 2007 fortsat at give grundlag for yderligere rentabel vækst, hvilket også understøttes af en generel god økonomisk udvikling. DANSKE BANK 1. halvår /44

14 Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Norge omfatter bankaktiviteterne i Fokus Bank, Norge. Fokus Bank betjener alle typer privat- og erhvervskunder. Bankaktiviteter Norge er inddelt i fem regioner med 55 filialer og fem finanscentre og beskæftiger omkring medarbejdere. Formidlingen af køb og salg af fast ejendom sker via mæglervirksomheden Fokus Krogsveen Nylander, der har 40 kontorer tilknyttet. BANKAKTIVITETER NORGE 1. halvår 1. halvår Indeks 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Året Mio. kr / Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (NOK) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 20,7 17,0 21,6 19,9 17,2 17,3 18,8 17,1 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 21,2 19,7 24,5 17,7 14,0 18,3 24,5 17,7 Omkostninger i pct. af indtægter 61,2 64,9 59,6 62,8 64,7 63,6 62,0 64,5 Resultat før tab på udlån steg 31 pct. Udlånsvækst på 22 pct. Filialisering af Fokus Bank pr. 1. april 2007 For Bankaktiviteter Norge var halvåret præget af fortsat høj vækst samt stigende markedsandele. I marts 2007 blev fem filialer afhændet. Filialernes kvartalsindtjening i 2006 udgjorde ca. 5 mio. kr. før skat, hvoraf indtægterne udgjorde 10 mio. kr. og omkostningerne 5 mio. kr. Avancen ved salget på 199 mio. kr. er indtægtsført under Øvrige Områder. Nettorenteindtægterne steg med 17 pct. i forhold til 1. halvår Stigningen skyldes et stigende udlån og er opnået på trods af svækkede udlånsmarginaler til privatkunder og frasalg af filialer. Nettogebyrindtægterne steg med 8 pct. i forhold til 1. halvår Udviklingen er en følge af høj aktivitet indenfor opsparings- og investeringsområdet samt stigende forretningsaktivitet med erhvervskunder. Øvrige indtægter steg i 1. halvår 2007 med 34 pct. til 172 mio. kr. Stigningen er primært drevet af øgede indtægter fra Fokus Banks ejendomsmæglerkæde herunder erhvervelsen af ejendomsmæglerkæden Nylander i sommeren Eksklusive Nylander steg driftsomkostningerne med 6 pct. sammenlignet med 1. halvår Omkostningsprocenten blev forbedret fra 64,9 i 1. halvår 2006 til 61,2. Udlån steg med 22 pct. i forhold til 1. halvår Justeret for afhændelse af filialer var væksten 25 pct. Væksten er primært drevet af udlån til erhvervskunder. Indlån steg 29 pct. i forhold til 1. halvår Justeret for salg af filialer var væksten 32 pct. Væksten er primært drevet af indlån fra erhvervskunder. Bankaktiviteter Norges markedsandel på udlån steg til 5,5 pct. fra 5,2 pct. ultimo juni Markedsandelen på indlån steg til 4,8 pct. mod 4,1 pct. året før. Det gunstige økonomiske klima i Norge forventes at fortsætte i resten af 2007, hvilket skaber grundlag for fortsat rentabel vækst. DANSKE BANK 1. halvår /44

15 Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Nordirland omfatter bankaktiviteterne i Northern Bank, som betjener såvel private kunder som erhvervskunder. Bankaktiviteter Nordirland er inddelt i fire regioner med 95 filialer og beskæftiger omkring personer. BANKAKTIVITETER NORDIRLAND 1. halvår 1. halvår Indeks 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Året Mio. kr / Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Afskrivninger på immaterielle aktiver Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (GBP) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 0,1-14,8-14,5 15,3 11,3 9,4-23,5-2,4 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) -1,5-16,1-12,7 10,1 6,5 9,8-25,3-4,2 Omkostninger i pct. af indtægter 99,9 117,1 114,9 85,2 88,2 90,4 127,2 102,6 Omkostninger ekskl. samlede integrationsomk. i pct. af indtægter 62,3 67,3 63,1 61,5 56,6 62,2 71,3 63,2 Resultat før tab på udlån steg med 189 mio. kr. Udlån steg 12 pct. i lokal valuta Realisering af synergier følger plan Afkast eksklusive samlede integrationsomkostninger forbedret betydeligt Resultat før skat i Bankaktiviteter Nordirland udgjorde -18 mio. kr. i 1. halvår 2007 mod -204 mio. kr. i 1. halvår Indtægterne steg med 9 pct. til mio. kr. Nettorenteindtægterne steg 10 pct. som følge af en stigning i både indlån og udlån samt stigende renter. Nettogebyrindtægterne steg 5 pct. i forhold til 1. halvår Driftsomkostningerne faldt 7 pct. i forhold til 1. halvår Integrationsomkostningerne steg i 2. kvartal 2007 med 161 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2007 primært som følge af fratrædelsesomkostninger. De indgåede aftaler sikrer, at området opnår de planlagte omkostningssynergier ved årets udgang. Medarbejderantallet i Northern Bank vil ved udgangen af 2007 være reduceret med 25 pct. siden erhvervelsen i På grund af realiserede omkostningssynergier steg driftsomkostningerne eksklusive samlede integrationsomkostninger med beskedne 1 pct. Omkostningsprocenten eksklusive samlede integrationsomkostninger blev forbedret fra 67,3 til 62,3. I 1. halvår 2007 blev der realiseret årlige synergier for 108 mio. kr. Siden erhvervelsen er der i alt opnået årlige synergier for 269 mio. kr. Udlån i lokal valuta steg 12 pct. i forhold til ultimo juni Eksklusive kortvarige udlån til den offentlige sektor udgjorde stigningen 15 pct. Indlån i lokal valuta steg 9 pct. i forhold til ultimo 1. halvår Eksklusive kortvarige indlån fra den offentlige sektor udgjorde stigningen 14 pct. Den økonomiske vækst i Nordirland forventes fortsat at være gunstig i 2007, hvilket sammenholdt med opnåede synergier skaber grundlag for rentabel vækst. DANSKE BANK 1. halvår /44

16 Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Irland omfatter bankaktiviteterne i National Irish Bank, som primært betjener privatkunder og erhvervskunder. Bankaktiviteter Irland er inddelt i fire regioner med 61 filialer og beskæftiger omkring 650 personer. BANKAKTIVITETER IRLAND 1. halvår 1. halvår Indeks 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Året Mio. kr / Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Afskrivninger på immaterielle aktiver Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (EUR) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 8,9-10,5 10,3 7,4 8,4 11,8-12,5 1,0 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 6,9-12,5 7,6 6,2 8,4 15,7-16,7 1,1 Omkostninger i pct. af indtægter 82,1 120,8 79,7 85,0 81,5 74,5 125,0 97,9 Omkostninger ekskl. samlede integrationsomk. i pct. af indtægter 63,1 82,7 59,1 67,8 70,6 64,3 90,3 74,6 Resultat før tab på udlån forbedret med 231 mio. kr. Udlån steg 51 pct. Betydelig kundetilgang Realisering af synergier følger plan Udvidelse af filialnettet påbegyndt Resultat før skat i Bankaktiviteter Irland udgjorde 95 mio. kr. i 1. halvår 2007 mod -129 mio. kr. i 1. halvår Indtægterne steg med 33 pct. og udgjorde 689 mio. kr. Nettorenteindtægterne steg 31 pct. Stigningen afspejler den fortsatte stærke vækst i indlån og udlån samt de stigende renter. Nettogebyrindtægter steg 48 pct. og handelsindtægter 15 pct. som følge af øget krydssalg og øgede indtægter fra kapitalforvaltningsområdet. Driftsomkostningerne faldt 10 pct. i forhold til 1. halvår Integrationsomkostningerne steg i 2. kvartal 2007 med 20 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2007 primært som følge af fratrædelsesomkostninger. Eksklusive de samlede integrationsomkostninger steg driftsomkostningerne beskedne 1 pct. grundet realiserede synergier. Omkostningsprocenten ekskl. samlede integrationsomkostninger blev forbedret fra 82,7 i 1. halvår 2006 til 63,1 i 1. halvår På trods af en udlånsvækst på 158 pct. siden erhvervelsen i 2005 er medarbejderantallet reduceret med 11 pct. Siden erhvervelsen af National Irish Bank er der i alt opnået årlige synergier for 48 mio. kr. Udlån steg med 51 pct. i forhold til ultimo 1. halvår Udlån til privatkunder steg 35 pct., blandt andet som følge af en ny type af lavrisiko boligudlån, og udlån til erhvervskunder steg med 65 pct. Indlån steg 32 pct. i forhold til ultimo 1. halvår Indlån fra privatkunder steg 25 pct. og indlån til erhvervskunder steg 43 pct. Der forventes en lille nedgang i den økonomiske vækst i Irland i 2007, om end væksten fortsat forventes at overstige den gennemsnitlige vækst i Europa. DANSKE BANK 1. halvår /44

17 Bankaktiviteter Baltikum Bankaktiviteter Baltikum omfatter bankaktiviteter i Estland, Letland og Litauen, der betjener alle typer af privat- og erhvervskunder. Bankaktiviteter Baltikum består af 41 filialer og beskæftiger i alt omkring medarbejdere. BANKAKTIVITETER BALTIKUM 1. halvår 1. halvår Indeks 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Året Mio. kr / Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 27,7 21,8 28,3 26,1 22,3 27,6 22,4 24,0 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 20,8 20,9 22,7 17,4 19,9 26,0 22,4 22,4 Omkostninger i pct. af indtægter 57,9 64,7 56,6 60,0 63,2 53,3 63,2 61,0 Omkostninger ekskl. integrationsomk. i pct. af indtægter 57,9 64,7 56,6 60,0 63,2 53,3 63,2 61,0 RESULTAT FØR SKAT 1. halvår 1. halvår Indeks 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Året Mio. kr / Estland Letland Litauen Bankaktiviteter Baltikum i alt Sampo Bank koncernen indgår i sammenligningstallene fra februar Resultat før tab på udlån steg 75 pct. Udlån steg 56 pct. Forbedret omkostningsprocent Indtægterne steg med 47 pct. til 316 mio. kr. i forhold til 1. halvår Denne stigning afspejler et meget højt aktivitetsniveau. Nettorenteindtægterne steg med 90 mio. kr. til 233 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2006 som følge af høj udlånsvækst. Driftsomkostningerne steg 44 mio. kr. til 183 mio. kr. i forhold til 1. halvår Stigningen kan ligeledes tilskrives det øgede aktivitetsniveau. Omkostningsprocenten blev forbedret fra 64,7 i 1. halvår 2006 til 57,9 i 1. halvår Udlån steg med 56 pct. i forhold til 1. halvår Udlån til privatkunder steg 71 pct., og udlån til erhvervskunder steg med 44 pct. Indlån steg 24 pct. i forhold til 1. halvår Indlån fra privatkunder steg 23 pct., mens indlån fra erhvervsvirksomheder steg 25 pct. Den høje vækst i Bankaktiviteter Baltikum forventes at fortsætte i 2. halvår af 2007, om end på et lidt lavere niveau end i 2006, som følge af de makroøkonomiske forhold. DANSKE BANK 1. halvår /44

18 Bankaktiviteter Øvrige Bankaktiviteter Øvrige omfatter Nordania Leasing og bankaktiviteterne i Tyskland og Polen. BANKAKTIVITETER ØVRIGE 1. halvår 1. halvår Indeks 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Året Mio. kr / Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 35,1 26,6 32,7 37,6 32,5 23,6 25,4 27,4 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 35,7 27,8 33,9 37,6 36,4 17,6 24,4 27,4 Omkostninger i pct. af indtægter 66,2 67,6 68,0 64,4 63,8 69,3 67,3 66,9 RESULTAT FØR SKAT 1. halvår 1. halvår Indeks 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Året Mio. kr / Nordania Tyskland Polen Bankaktiviteter Øvrige i alt Resultat før skat steg 19 pct. Alle enheder havde en positiv forretningsmæssig udvikling Resultat før skat i Bankaktiviteter Øvrige udgjorde 404 mio. kr. mod 339 mio. kr. i 1. halvår Resultat før tab på udlån steg med 72 mio. kr. Resultatet før skat fra Nordania viste en stigning på 20 pct. fra 208 mio. kr. til 250 mio. kr. Højere indtjening på nye leasingforretninger bidrog til stigningen. Bankaktiviteterne i Tyskland og Polen viste en fortsat positiv forretningsudvikling i 1. halvår Resultatet før skat udgjorde 154 mio. kr. i 1. halvår 2007 mod 131 mio. kr. i 1. halvår Det svarer til en stigning på 18 pct. I Tyskland er stigningen en følge af høj udlånsvækst og i Polen et generelt større aktivitetsniveau. DANSKE BANK 1. halvår /44

Kvartalsrapport kvartal 2007

Kvartalsrapport kvartal 2007 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2007 30. oktober 2007 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2007 1/37 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 4 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 1. maj 2007 DANSKE BANK 1. kvartal 2007 1/36 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 5 Balance 6 Incitamentsprogrammer

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 1/2008 31. januar 2008 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/50 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 5 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2006

Kvartalsrapport kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2006 31. oktober 2006 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2006 1/31 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 4 Balance

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 Kvartalsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 06/ 2. maj DANSKE BANK 1/31 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank 5 Kapital og solvens 5 Balance 5 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 10/ august DANSKE BANK 1. halvår /39

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 10/ august DANSKE BANK 1. halvår /39 Halvårsrapport 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 10. august 2006 DANSKE BANK 1. halvår 2006 1/39 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 5 Balance 5 Integration af

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005

Årsregnskabsmeddelelse 2005 Årsregnskabsmeddelelse 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2006 9. februar 2006 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2005 1/40 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007 FORRETNINGSOMRÅDER INDTÆGTER Andel (pct.) 2008 Andel (pct.) 2007 Bankaktiviteter Danmark 20.993 19.459 108 49 43 Bankaktiviteter Finland 4.708 4.278 110 11 10 Bankaktiviteter Sverige 2.953 2.657 111 7

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2005

Kvartalsrapport kvartal 2005 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2005 1. november 2005 DANSKE BANK 1.3. kvartal 2005 1/30 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2005 3. maj 2005 DANSKE BANK 1. kvartal 2005 1/28 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ august DANSKE BANK 1. halvår /42

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ august DANSKE BANK 1. halvår /42 Halvårsrapport 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2005 11. august 2005 DANSKE BANK 1. halvår 2005 1/42 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank 5 Kapital

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Forretningsområder. Forretningsområder

Forretningsområder. Forretningsområder Forretningsområder Forretningsområder RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) 2005 2004 Indeks 05/04 Andel 2005 Bankaktiviteter Danske Bank 5.767 3.481 166 32% Bankaktiviteter BG Bank 1.782 1.462 122 10% Bankaktiviteter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER LEDELSESBERETNING Hovedtal - Danske Bank-koncernen 3 Executive summary 4 Eksekvering af strategien 6 Kundetilfredshed 8 Forventninger til 2015 9 Regnskabsberetning 10 FORRETNINGSOMRÅDER PERIODEREGNSKAB

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA SELSKABSmEDDELELSE 28. OKTOBER 2008 Årsrappor DELÅrsrapport t KVartaL

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA SELSKABSmEDDELELSE 28. OKTOBER 2008 Årsrappor DELÅrsrapport t KVartaL FORSIKRINGSSELSKABET Selskabsmeddelelse DANICA 28. oktober DELÅRSRAPPORT 1. 3. KVARTAL Årsrapport BERETNING 2 Regnskabsberetning 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Periodens resultat 5 s resultat 6 Balance

Læs mere

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER LEDELSESBERETNING Hovedtal - Danske Bank-koncernen 3 Executive summary 4 Eksekvering af strategi 5 Ambitioner og mål 7 Kundetilfredshed 8 Markedsforhold 9 Forventninger til 2014 9 Regnskabsberetning 10

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. kvartal 215 1. KVT. I OVERSKRIFTER: AKTIESALG I NØRRESUNDBY BANK OG HØJ KUNDEAKTIVITET

Læs mere

Regnskab for første halvår 2007

Regnskab for første halvår 2007 Pressemøde Regnskab for første halvår 2007 9. august 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

FORRETNINGSOMRÅDER. 3. kvartal 2009

FORRETNINGSOMRÅDER. 3. kvartal 2009 FORRETNINGSOMRÅDER BANKAKTIVITETER Mio. kr. 2008 Indeks 09/08 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Nettorenteindtægter 27.102 26.921 101 6.622 6.554 6.778 7.148 Nettogebyrindtægter 6.419 6.700 96

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Danske Bank koncernen hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Proforma 1.-3.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

3. November Delårsrapport kvartal 2009

3. November Delårsrapport kvartal 2009 Selskabsmeddelelse 3. November 2009 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2009 LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal Danske Bank koncernen 3 Overblik 4 Periodens resultat 5 Balance 8 Forventninger til 2009 12 Forretningsområder

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2004

Kvartalsrapport kvartal 2004 Kvartalsrapport - 1.-3. kvartal 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 26. oktober 2004 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2004 1/25 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 5 Balance

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 1 PROCENT Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 OVERSKRIFTER FRA HALVÅRSREGNSKABET 1 Nettorenteindtægterne faldt

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere