Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune"

Transkript

1 Præsentation Teknik & Esbjerg Kommune

2 Indhold Forord...3 Mission, Vision og Værdigrundlag Teknik &, organisationsplan Præsentation Teknik &

3 Direktion Kommunaldirektør for Fællesforvaltningen for Sundhed & Omsorg for Borger & Arbejdsmarked for Teknik & for Børn & Kultur Forord Formålet med denne folder er at give nye medarbejdere og andre interesserede information om forvaltningen Teknik &. Teknik & i Esbjerg Kommune er ét af fem direktørområder. Der er i alt ca. 500 medarbejdere i forvaltningen fordelt på de fem afdelinger:, Esbjerg Lufthavn,, og. Teknik & betjener tre politiske udvalg: Teknik & Byggeudvalget & udvalget Økonomiudvalget Medarbejderne i Teknik & tilstræber at give de ca borgere og mange virksomheder i Esbjerg Kommune den bedst mulige service. I det følgende kan du læse forvaltningens mission, vision og værdigrundlag. Derudover kan du læse om de enkelte afdelingers arbejde, struktur og budget. Teknik & Præsentation 3

4 Mission, Vision og Værdigrundlag MISSION Vores mission er at skabe fysiske rammer, så Esbjerg kommune er et godt sted at bo, arbejde, leve og besøge. VISION 2016 Vi gør det nemt, hurtigt og professionelt med respekt for helheden. Det gør vi ved at: omsætte den politiske dagsorden til handling servicere med respekt for helheden have en inspirerende arbejdsplads VÆRDIGRUNDLAG Det daglige arbejde i Teknik & følger et fælles værdigrundlag: Service Vi yder god service ved at skabe helhed i ydelserne være løsningsorienterede kommunikere åbent, ansvarligt og loyalt udvise forståelse for andres behov Faglighed Vi udøver faglighed ved at være kompetente og levere ydelser af høj kvalitet give rum til nytænkning og overskue konsekvenserne finde bæredygtige løsninger arbejde tværfagligt Respekt Vi udviser respekt ved at lytte være troværdige og synlige have forståelse for forskellighed og andres situation Trivsel Vi skaber trivsel og arbejdsglæde ved at vise tillid have råderum og udfordringer bruge humor udvise engagement og fleksibilitet være hjælpsomme og ordentlige tage ansvar 4 Præsentation Teknik &

5 Teknik & Hans Kjær har det overordnede ansvar for udførelse, koordinering og udvikling af alle de opgaver, der udføres i Teknik &. Han er medlem af Direktionen, som består af direktørerne fra de fem forvaltninger. Hans Kjær har den direkte kontakt til politikerne. Teknik & Præsentation 5

6 Teknik & s opgave er at varetage stabsopgaver indenfor områderne administration, økonomi, jura og digitale kort. har ligeledes som opgave at udleje, købe og sælge fast ejendom og at føre tilsyn med støttet boligbyggeri. Målsætningen er at sikre god servicering af borgere, politikere, forvaltningens direktør og afdelinger. Dertil kommer, at vi som stabsfunktion vil sikre, at der så vidt muligt opnås ensartethed imellem afdelingerne i Teknik &. I tager vi os af tværgående administrative, budgetmæssige, planlægningsmæssige og juridiske opgaver i forvaltningen. Særligt i økonomiske og juridiske opgaver og spørgsmål har en konsulentfunktion for forvaltningen. har endvidere sekretærfunktionen for Teknik & Byggeudvalget og & udvalget. Derudover varetager vi salg af kommunes parcelhusgrunde og erhvervsgrunde samt formidler salg af bebyggede ejendomme herunder beboelsesejendomme. sørger for administration af udlejningsejendomme samt kolonihaver. Dertil fører vi tilsyn med diverse former for støttet byggeri samt varetager økonomisk/administrativ sagsbehandling af byfornyelse. Ligeledes har vi ansvaret for kommunens digitale kort og en bred vifte af GIS-opgaver (Geografisk Informations System) herunder blandt andet analyse, support og rådgivning. Funktionen servicerer primært Teknik &, men har også de øvrige forvaltninger og eksterne parter som kunder. er opdelt på to fysiske lokaliteter. i Frodesgade samt på Rådhuset. På begge lokaliteter varetages økonomi- og administrationsopgaver, mens personaleopgaven er placeret på Rådhuset. Budget 2015 for Udgifter 82,7 mio. kr. Indtægter 101,6 mio. kr. Teknik & s ledes af sekretariatschef Jørgen Gejl og har 40 ansatte. 6 Præsentation Teknik &

7 Teknik &, der er en regional lufthavn for det sydvestjyske område, er base for helikopterflyvningen til olie- og gasinstallationerne i Nordsøen. Derudover sikrer de daglige ruteforbindelser til København, Aberdeen og Stavanger. Målsætningen er at bevare som en sikker og velfungerende lufthavn. Vi ønsker at yde god service til lufthavnens kunder, sikre et godt miljø for lufthavnens omgivelser og opretholde en teknisk standard svarende til myndighedernes krav. Derudover arbejder vi for at udbygge lufttrafikken i det sydvestjyske område. har følgende funktioner. Teknik Vedligehold er en teknisk funktion, som vedligeholder teknisk udstyr, bygninger, vognpark, grønne områder og de faste belægninger. Lufttrafiktjenesten (AFIS) yder service til lufttrafikken til og fra. Vejrobservationstjenesten varetages ligeledes herfra. Passagerhandling Tra fi kbetjener passagerer og besætningsmedlemmer. Funktionen forestår ligeledes driften af lufthavnens toldfri butik samt ekspedition af fragt og post. I Security føres der kontrol med passagerer og bagage for at sikre, at der ikke kommer ulovlige genstande om bord i luftfartøjer. Cafeen sørger for anretninger til kunder og ansatte. Derudover laves der mad til flypassagerer. Rampehandling Brand og Redning forestår brandtjeneste, vintertjeneste, bagagehåndtering, flybetjening samt fuglebekæmpelse. Her ligger ligeledes ansvaret for udlevering af brændstof til luftfartøjer. Dragt betjener alle overlevelsesdragter for lufthavnes kunder. Budget 2015 for Udgifter 41 mio. kr. Indtægter 41 mio. kr. ledes af lufthavnschef Anette Bendixen og har 70 ansatte. er hjemsted for en række virksomheder. I alt er der ca. 250 ansatte ved Teknik & Præsentation 7

8 Teknik & Gennem planlægning, rådgivning og service har som opgave at skabe de bedst mulige rammer for udvikling og bevaring i byerne og det åbne land. Målsætning: Gennem planlægning, rådgivning og service ønsker at skabe de bedst tænkelige rammer for byudvikling og arkitektur på en måde, der tilgodeser borgernes og erhvervslivets behov for effektive og faglige opgaveløsninger. består af to kontorer: I Kommune- & Byplan forestår vi arbejdet med lokalplanlægning, byfornyelse og bevaring, rådgivning i bybygning og arkitektur. Derudover foretager vi vurderinger af virkninger på miljøet (VVM) i samarbejde med. Ydermere arbejder vi med layout og implementering af statslige planinteresser og udviklingsprojekter indenfor byplanlægning. Kommune- & Byplan er desuden sekretariat for de tre Byfora og for Esbjerg Kommunes Byfond. Klima & Bæredygtighed, som ligeledes hører under Kommune- & Byplan, tager sig af koordineringen af kommunens klima- og bæredygtighedsopgaver. I Byggeri tager vi os af byggesagsbehandling, landzoneadministration herunder naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer, tilladelser efter råstofloven, Bygnings- og Boligregistret samt Ejendomsskat. Endelig er vi sekretariat for hegnssynet. Budget 2015 for Udgifter 74,0 mio. kr. Indtægter 15,5 mio. kr. ledes af planchef Peter Bagge og har 66 ansatte. 8 Præsentation Teknik &

9 Teknik & s opgave er at planlægge, administrere og føre tilsyn med miljø og natur samt udføre vandløbsvedligeholdelse. Herudover varetager afdelingen håndtering af det affald, som frembringes i kommunen. Vores målsætning er at servicere erhvervsliv, borgere og lodsejere således, at vi i videst muligt omfang mødekommer deres behov under samtidig hensyntagen til miljø, natur og økonomi. består af 3 kontorer: I Industrimiljø tager vi os af miljøsager, miljøtilsyn og miljøgodkendelser, som vedrører industrivirksomheder, tekniske anlæg og vindmøller. Desuden varetager vi bl.a. planlægning og administration af spildevandsområdet og miljøvurdering af planer. I Natur & Vandmiljø har vi ansvaret for miljøsager og miljøtilsyn i det åbne land samt miljøgodkendelser til husdyrbrug. Herudover varetager kontoret bl.a. kommunens planlægning og administration i forhold til grundvand og natur. Kontoret løser også opgaverne vedrørende planlægning for og vedligeholdelse af vandløb. I Affald, som er brugerfinansieret, varetager vi opgaver i forhold til dagrenovation, genbrugsindsamling, genbrugspladser, erhvervsaffald, affaldsdeponering og jorddeponier. Markpersonalet er beskæftiget på Esbjerg Affaldshåndtering og genbrugspladserne. Budget 2015 for Udgifter 193,4 mio. kr. Indtægter 162,4 mio. kr. ledes af miljøchef Søren Lunde og har 75 ansatte. Teknik & Præsentation 9

10 Teknik & har som opgave at varetage og udvikle drift og administration af bl.a. kirkegårde, parker, grønne områder, skove, vandløb, veje og kollektiv trafik. Derudover rådgiver vi omkring og varetager de fleste kommunale byggeopgaver, ligesom vi sikrer vedligeholdelsen af kommunale bygninger. Målsætningen er, at medarbejderne skal servicere erhvervslivet og borgere på en måde, som tilgodeser kundernes behov og hensynet til en økonomisk, effektiv og faglig forsvarlig løsning af opgaverne. Desuden ønsker vi at opfylde Esbjerg Kommunes behov for velfungerende bygninger. Vi ønsker derigennem at tilgodese skoler og institutioner uden unødig ressourceforbrug. Hos Entreprenør varetager vi drift af veje, kirkegårde, parker, legepladser, grønne områder, offentlige toiletter og skove. Vi varetager vinterberedskabet rydning og saltning af veje og stier i Esbjerg Kommune. Derudover løses en række mindre anlægsopgaver. Materielsektionen hører under Entreprenør. I Ejendomme forestår vi arbejdet med at rådgive og varetage bygherrerollen i forbindelse med de fleste kommunale byggeopgaver. Vi varetager vedligeholdelse af kommunale bygninger, ligesom vi rådgiver omkring tekniske installationer, energibesparende installationer og overvåger driftstilstanden af de kommunale bygninger. er opdelt i 3 kontorer: I Vej & Park er vi kommunens myndighed inden for vejområdet. Vi står for trafikplanlægning og overordnet planlægning af kommunens grønne områder og parker. Endvidere projekterer og anlægger vi kommunens veje, stier, parker og grønne områder. Vi planlægger og forestår større renoveringer af veje, fortove og grønne områder samt byggemodningen. Kontoret administrerer endvidere kollektiv trafik. Budget 2015 for Udgifter 751,6 mio. kr. Indtægter 309,6 mio. kr. ledes af Drifts- og anlægschef Morten Andersson. Afdelingen har ca.266 ansatte. Heraf arbejder 56 administrative og tekniske medarbejdere i Frodesgade 30, mens markpersonalet, der udgør ca. 210 personer, er ansat i Entreprenørafdelingen. hvor der også er et virksomhedscenter med plads til 12 praktikanter, 5 nyttejobbere og 4 seniorjobbere. Entreprenørs centrale materialegård er placeret på Vibevej i Esbjerg, og der er mindre materialegårde i Bramming og Ribe. 10 Præsentation Teknik &

11 Teknik & Organisationsplan Esbjerg Lufthavn Teknik Passager Handling Rampe Handling Administration Frodesgade Økonomi & Personale Kommune- & Byplan Natur & Vandmiljø Byggeri Industrimiljø Affald Ejendomme Kommuneplan & Klima Vedligehold Skov & Vandløb Kirkegårde Niveau 2 direktør Niveau 3 afdeling Vej & Park Entreprenør Drift Admini stration Vej Vej Park Park Materiel & Værksted Niveau 4 kontor Niveau 5 sektion/stab Niveau 6 funktionsleder September 2014 Teknik & Præsentation 11

12 Torvegade Esbjerg Tlf: Fax: Layout: Grafisk Kommunikation. Foto: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv. Esbjerg Kommune. Marts 2014

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af kontorchef til Industrimiljø Job- og personprofil Baggrund Esbjerg Kommune søger en ny kontorchef til Industrimiljø. Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er Danmarks

Læs mere

Virksomhedsplan 2011. Skive Kommune - Teknisk Forvaltning

Virksomhedsplan 2011. Skive Kommune - Teknisk Forvaltning Virksomhedsplan 2011 Skive Kommune - Teknisk Forvaltning Indhold Indhold... 2 Forord... 3 Værdigrundlag... 4 Vision og Strategi... 5 RAMMERNE OM BORGERNES LIV... 5 Udvikling og innovation... 5 ORGANISATIONS-

Læs mere

TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 2015 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS INDHOLD Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 Teknik og Miljøforvaltningen

Virksomhedsplan 2013 Teknik og Miljøforvaltningen Virksomhedsplan 2013 Teknik og Miljøforvaltningen Januar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning 7 Udvikling siden 2007 7 Læsevejledning 8 Virksomhedsplan 2012 9 Forvaltningen 9 Sammenhænge til andre planer/dokumenter

Læs mere

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014 Job- og personprofil Klima-, natur- og miljøchef Gentofte Kommune Den 14. januar 2014 Denne job- og personprofil for Gentofte Kommunes klima-, natur- og miljøchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013 Job- og personprofil Park- og vejchef 2. oktober 2013 Denne job- og personprofil for s park- og vejchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer og ansvarsområder o Udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 18 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Entreprenørafdelingen løser forskellige driftsopgaver for kommunes forvaltninger og afdelinger/institutioner, bl.a.: Pleje og vedligeholdelse af grønne

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS Teknik & Miljø Esbjerg Kommune TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen i efteråret

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Strategisk ledelse i regioner og kommuner

Strategisk ledelse i regioner og kommuner Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Århus april 2008. 1. Hvorfor arbejde med strategisk ledelse? Overordnet strategisk ledelse har været et vigtigt led i især store private

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 41 Miljøudvalget. 51 Børne- og Undervisningsudvalget 62 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 117

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget

Miljø- og teknikudvalget et - Tabel med overordnede tal - Drift (i 1.000 kr.) Sekretariat miljø og 35.907 35.646 35.652 35.658 Teknik Plan- og bygge- 3.453 3.453 3.453 3.453 afdeling Trafik- og miljø- 44.521 44.521 44.521 44.521

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Ydelseskatalog 2010

Teknik- og Miljøudvalget Ydelseskatalog 2010 Indholdsfortegnelse Ydelse: Ordinær drift...2 Aktivitet: Administrativ støttefunktion...2 Aktivitet: Driftsopgaver i Center for Anlæg og Udbud...4 Aktivitet: Driftsopgaver i Center for Bydesign...5 Aktivitet:

Læs mere

Job- og kravprofil Centerchef for Erhverv, Politik og Organisation i Helsingør Kommune April 2014

Job- og kravprofil Centerchef for Erhverv, Politik og Organisation i Helsingør Kommune April 2014 Job- og kravprofil Centerchef for Erhverv, Politik og Organisation i April 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Job- og kravprofilen... 3 2. Visionen for... 3 3. Styringsfilosofi... 4 4. Organiseringen i... 4

Læs mere

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET - BEVILLING

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET - BEVILLING MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET - BEVILLING 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: v byudvikling og byfornyelse v myndighedsopgaver vedrørende

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

28-01-2013 16:08 Virksomhedsplan 2013

28-01-2013 16:08 Virksomhedsplan 2013 Indhold 1.1 Ledelse af... 3 1.2 Tværgående udvikling... 4 1.3 MED-udvalg og arbejdsmiljø... 8 1.4 Digitalisering og Gis... 9 2.1 Planrådgivning og strategisk planlægning + ledelse... 15 2.2 Bygningsbevaring

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere