Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2012. Referat"

Transkript

1 Godkendt PU-møde den 8. august Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2012 Referat EGEDAL KOMMUNE Samrådet blev afholdt i Konfirmandhuset, Flodvej 73 E, 2765 Smørum, onsdag den 13. juni 2012, klokken Provst Inge Bastkær Rasmussen bød velkommen til samrådet, og forsamlingen sang Danmark nu blunder den lyse nat (Højskolesangbogen 314) De fremmødte repræsentanter for menighedsrådene og provstiudvalget præsenterede sig. DAGSORDEN 1. Præsentation Fra Ledøje-Smørum menighedsråd Poul Jacobsen Jens Larsen Formand Regnskabsfører/daglig leder (ej MR-medlem) Fra Veksø menighedsråd Anders Niemann Formand Karen Svahn Næstformand Fra Stenløse menighedsråd Flemming Enghave Formand Jan Herlin Kasserer Fra Slagslunde-Ganløse menighedsråd Ketty Berth Eva Fahnøe Buch Gudrun Busk Formand Kasserer Regnskabsfører (ej MR-medlem) Fra Ølstykke menighedsråd Flemming Jensen Formand Fra Jørlunde menighedsråd Ingen fremmødte

2 Fra provstiudvalget Inge Bastkær Rasmussen Formand/provst Birthe Larsen Næstformand PU Paw Jønsson Johannes Woller Anny Fosborg Jens Larsen Provstisekretær: Birgit Rajcic Tilhører/e: Ingen 2. Menighedsrådenes indkøb af energi nuværende og kommende aftaler om rabatordninger Chefkonsulent Lars Bjørck Olsen fra SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S) var indbudt af provstiudvalget til at orientere menighedsrådene om de nye muligheder for at opnå besparelser ved indkøb af fyringsolie, brændstof og el ved anvendelse af de rammeaftaler, som SKI netop har indgået med leverandører af de pågældende produkter. Plancherne fra Lars Bjørck Olsens indlæg på mødet er efterfølgende blevet udsendt fra provstikontoret til alle menighedsråd. 3. Provstiudvalget gennemgår reglerne for budgetsamråd i henhold til Kirkeministeriets LBK nr af 5. december 2010 Provsten skitserede kort reglerne for afholdelse af budgetsamråd, herunder indkaldelse af repræsentanter for menighedsrådene og krav til dagsorden med hensyn til, hvilke emner der skal drøftes på mødet. På mødet blev der udleveret en kuvert til hvert menighedsråd. I kuverten ligger der, foruden dagsorden for budgetsamrådet og oversigt over vigtige datoer i 2012, skemaer med oversigter, der viser provstiudvalgets foreløbige udmelding af kirkelig ligning til de enkelte kirkekasser, herunder status på menighedsrådenes ønsker om forøgede bevillinger til driftsramme og/eller anlægsbevilling i budgetår 2013 og i de kommende budgetår, så menighedsrådene efter i aften kan tilrette de foreløbige budgetter hen over sommeren. På budgetsamrådene gennem årene har provstiudvalget opfordret til samarbejde hen over sognegrænserne med henblik på at få den bedste kirke for de kirkelige midler. Der er sket og sker flere steder på mange niveauer, uden at de enkelte sogne har mistet deres særpræg. Mange af os har oplevet, hvordan det har givet ro på bagsmækken, når gode regnskabsførere og daglige ledere/administrationschefer har fået overdraget opgaven med at håndtere budget- og regnskabsarbejdet samt personaleadministrationen på en professionel måde. På den måde bliver der skabt overskud til, at menighedsrådsmedlemmerne kan varetage det egentlige menighedsrådsarbejde. Det kan blive vanskeligt at få nye folk til at gå ind i menighedsrådene, hvis arbejdet opleves alt for tungt på grund af mange administrative opgaver. Provsten påpegede, at menighedsrådet naturligvis stadig har ansvaret for disse områder og derfor skal kende til dem. Provstiudvalget vil derfor efter menighedsrådsvalget i november afholde et

3 seminar i februar 2013 for at give de nye medlemmer en indføring i det kirkelige budget- og regnskabsarbejde. Opmålingen og udarbejdelse af fælles kirkegårdstakster er ved at gå ind i den sidste fase og skal være tilendebragt inden den 1. september Det er en stor udfordring, og på nuværende tidspunkt er det ikke helt til at sige, hvor vi lander. Fra 2013 skal kirkegårdsdriften være indtægtsdækket, så der skulle budgetteres herudfra i budget Det har imidlertid ikke været muligt, da taksterne endnu ikke er fastsat. 4. Orientering om de foreløbige prognoser for den kirkelige ligning og de økonomiske muligheder i budgetår 2013 samt i de følgende tre budgetår Provstiudvalgsmedlem Paw Jønsson orienterede om de forudsætninger, som udvalget havde været nødsaget til at anvende i forbindelse med beregningen af de foreløbigt udmeldte budgetrammer for Egedal Kommune valgte i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2010 at anvende statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skat. Det betyder, at de økonomiske muligheder i budgetår 2013 er en anelse bedre end i tidligere år, fordi der i budget 2013 ikke skal reserveres midler til modregning af en negativ efterregulering i den kirkelige ligning. Paw Jønsson pointerede, at provstiudvalget - trods de lidt forbedrede økonomiske muligheder i budgetarbejdet for 2013 er nødsaget til at prioritere menighedsrådenes budgetønsker om yderligere bevillinger til henholdsvis drifts- og anlægsopgaver med hensyn til økonomien og de enkelte projekter. Provstiudvalget går ikke ind for en forhøjelse af kirkeskatteprocenten, da det kan medvirke til, at der ville blive færre medlemmer af folkekirken og beskatningsgrundlaget dermed blive tilsvarende forringet. Umiddelbart findes der kun en løsning til forbedring af sognenes økonomi, og det er med effektivisering og samarbejde på tværs af sognegrænser. Når provstiudvalget har modtaget Kirkeministeriets udmelding om Landskirkeskat for 2013, Økonomi og Indenrigsministeriets udmelding af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat i 2013 samt den seneste prognose fra Egedal Kommune fastsættes de endelige bevillinger til budget for Såfremt udmeldingerne resulterer i et overskud, vil det blive tildelt de kasser, hvor udvalget skønner at behovet er størst samt til en styrkelse af provstiudvalgets 5 pct. reserve. Paw Jønsson gennemgik to af de skemaer, der var udleveret til menighedsrådene i kuverten. Skema 1 oversigt over samtlige ønsker om yderligere bevilling til drift og eller anlæg, som provstiudvalget har modtaget fra menighedsrådene med budgetforslag 2013, hvor der med farveangivelse er markeret status for bevilling Skema 2 oversigt ønsker om merbevilling i budgetår 2013 og BO-år , der er godkendt af provstiudvalget Der var ingen spørgsmål vedrørende materialet. 5. Provstiudvalget fremlægger de foreløbige budgetrammer for drift og anlæg for 2013 for de enkelte kasser samt for provstiudvalgskassen Menighedsrådene havde i den udleverede kuvert endvidere fået udleveret en detaljeret udmelding af foreløbig bevilling af driftsramme og anlægsramme for henholdsvis budgetår 2013 og BO-årene

4 for egen kirkekasse, hvor nye eller ændrede bevillinger i forhold til provstiudvalgets udmelding i marts 2011 var markeret med anden farve. Paw Jønsson forklarede, hvordan udmeldingsskemaerne skulle forstås. Der var ingen spørgsmål vedrørende materialet. Budgetforslag 2013 for provstiudvalgskassen blev fremlagt det samlede budget i 2013 er på kr., hvilket er uændret i forhold til Af det samlede budget i 2013 udgør udgifterne til fælles aktiviteter i alt kr. mod kr. i Udgifterne til fælles aktiviteter fordeler sig således: Folkekirkens Skoletjeneste kr. Stiftsbidrag kr. fællesmøde for MR/kursusaften kr. udgifter relateret til sygehuspræstens virke kr. tilskud til fælles konfirmand events kr. fælles studiedage for sognepræster i provstiet kr.. Egedal Kommunes forventede andel af ligningen til provstiudvalgskassen er i budgetforslag 2013 på kr. Der var ingen kommentarer til det fremlagte budgetforslag for provstiudvalgskassen. 6. Med udgangspunkt i de fremsendte budgetbidrag for 2013 drøftes menighedsrådenes ønsker om nye større udgiftskrævende opgaver inden for driftsramme og anlæg Der var ingen kommentarer til dette mødepunkt, da menighedsrådenes ønsker om midler til nye større udgiftskrævende opgaver inden for driftsramme og anlæg i vid udstrækning var indarbejdet som ønsker i menighedsrådenes budgetforslag for Forholdene omkring provstiudvalgets udmelding af de endelige beløb til driftsrammen og til anlægsudgifter i budgetår 2013 I henhold til gældende regler skal provstiudvalget senest den 15. september 2012 fastsætte det endelige beløb for den kirkelige ligning i 2013 og fremsende meddelelse herom til Egedal Kommune. Provstiudvalget meddeler samtidig menighedsrådene de endelige beløb til driftsrammen og til anlægsudgifter i budgetår 2013 samt i budgetoverslagsårene Menighedsrådene udarbejder derefter årsbudget for 2013 på grundlag af de fastsatte driftsrammer og anlægsbevillinger. Alle de udmeldte budgetbevillinger, herunder også for BO-årene skal indgå i årsbudgettet, da de er bindende for menighedsrådenes budgettering. 8. Orientering om menighedsrådenes udarbejdelse og indsendelse af de endelige budgetter for 2013 Provst Inge Bastkær Rasmussen nævnte, at det stadig forekommer, at det elektronisk afleverede regnskab eller budget indholdsmæssigt ikke svarer til den godkendte papirversion af regnskabet eller budgettet, som menighedsrådet fremsender til provstiudvalget. Det er vigtigt, at det er det

5 indlæste eller indtastede regnskab/budget, der udskrives fra Økonomiportalen og bliver forelagt menighedsrådet til godkendelse Menighedsrådene skal senest den 15. oktober 2012 sende det reviderede årsregnskab for 2011 til provstiudvalget. Menighedsrådet skal senest den 15. november 2012 sende årsbudget 2013 både elektronisk i provstiernes økonomiportal og på papir til provstiudvalget. Provsten anmodede menighedsrådene om at være meget opmærksomme på de forskellige tidsfrister for aflevering af regnskaber og budgetter og fastlægge datoerne for menighedsrådsmøderne i forhold hertil, da provstiudvalget har meget kort tid til at sagsbehandle regnskaberne og budgetterne inden materialet skal returneres til menighedsrådene. Provsten bad indtrængende om en høj disciplin på dette punkt - hvis bare ét menighedsråd mangler at aflevere til tiden, går processen i stå. Samtidig blev menighedsrådene bedt om at være meget omhyggelige med, at deres regnskabsfører løbende får udleveret alt relevant materiale vedrørende økonomi/regnskab, som sendes til menighedsrådet fra henholdsvis Kirkeministeriet, Helsingør Stift og Frederikssund provsti. Provsten henviste til, at regnskabsinstruks for menighedsråd med tilhørende vejledning kan hentes på menighedsrådenes IT-skrivebord. Endelig nævnte provsten, at provstiudvalget har besluttet, at menighedsrådenes budgetforslag for 2014 skal afleveres senest den 1. maj 2013, så der kan afholdes budgetsamråd i juni måned, hvilket menighedsrådene anmodes om at tage hensyn til i forbindelse med planlægningen af menighedsrådsmøderne i første halvår Formanden for Ølstykke menighedsråd Flemming Jensen nævnte her, at han havde udarbejdet et skema med oversigt over fordelingen af bevilgede midler til driftsrammen for kirkekasserne i Egedal Kommune herunder en beregning af bevilgede driftsmidler pr. medlem af folkekirken i de respektive sogne. Skemaet blev omdelt til alle mødedeltagere til orientering. Provstiudvalget vil give menighedsrådene en tilbagemelding herpå, når udvalget har haft mulighed for at gennemgå skemaet. 9. Afslutning Provsten afsluttede budgetsamrådet med at ønske alle menighedsråd en god sommer, og på provstiudvalgets vegne at takke Ledøje-Smørum menighedsråd for velvilligt at have stillet Konfirmandhuset til rådighed for budgetsamrådet, samt for deres hjælp i forbindelse med afviklingen af arrangementet.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. april 2013. Kl. 10:00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Knud Fuusgaard orienterer om loft og tag på

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens

Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens Dagsorden: 1. Velkomst 2. Jacob Lysemose præsenterer sit arbejde som provstiets personalekonsulent.

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

VEJLEDNING TIL BUDGETSKEMA

VEJLEDNING TIL BUDGETSKEMA Dato: 27. april 2014 Sagsbehandler Økonomikontoret VEJLEDNING TIL BUDGETSKEMA TIL BRUG FOR KIRKE- OG PROVSTIUDVALGSKASSER GÆLDENDE FRA BUDGET 2016 1. Indhold Side 2 1. INDHOLD... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1.

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - 1. behandling af budget

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 28. august 2014 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning

Læs mere

Vejledning til årsbudgetskema 2012

Vejledning til årsbudgetskema 2012 Vejledning til årsbudgetskema 212 Dokumentnummer: 11/3121 Indholdsfortegnelse: 1.. Indledning... 3 2. Årsbudgetskemaet 212... 4 2.1. Forsiden... 4 2.2. Målsætning, indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Referat af offentligt budgetsamrådsmøde vedrørende de kirkelige kassers budgetter for 2014 torsdag den 29. august 2013 kl. 19.00 i Hammelev sognehus

Referat af offentligt budgetsamrådsmøde vedrørende de kirkelige kassers budgetter for 2014 torsdag den 29. august 2013 kl. 19.00 i Hammelev sognehus Haderslev Domprovsti 2. september 2013 Menighedsrådene i Haderslev Domprovsti Referat af offentligt budgetsamrådsmøde vedrørende de kirkelige kassers budgetter for 2014 torsdag den 29. august 2013 kl.

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 31. august 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Hjørring Fælles Provstiudvalg

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand REFERAT Budgetsamråd i Brabrand Sognegård torsdag den 18. juni 2015 kl. 18.00-21.00 Til stede var: Repræsentanter fra menighedsråd (MR) i provstiet (ÅVP) og provstiudvalget (PU) jf. vedhæftede oversigt.

Læs mere

Referat. It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin R E F E R A T

Referat. It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin R E F E R A T It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Provst Johanne Haastrup (JOST) Kordegn Finn Poulsen (FPO) Sognepræst Jørgen Degn

Læs mere