Det kræver en læreruddannelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det kræver en læreruddannelse:"

Transkript

1 Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen Velkommen til præsentationen af følgegruppens evaluering og anbefalinger om læreruddannelsen af 2006, som vi præsenterer under overskriften - deregulering og internationalisering. Vi har i følgegruppen set frem til at præsentere vores arbejde gennem 4 år for ministre, forligskreds og interessenterne rundt om den danske læreruddannelse. Læreruddannelsen skal sætte nutidens og fremtidens lærere i stand til at mestre lærergerningen i en folkeskole, der er i evig bevægelse. Lærerne skal være i stand til at formidle deres fag og at møde de udfordringer, som jobbet giver og skabe relationer til børn, forældre, ledelse, kolleger og andre faggrupper. Det kræver en læreruddannelse: Der er fleksibel, attraktiv og fremtidssikret og giver kompetente og ambitiøse studerende lyst til at søge ind på uddannelsen Der styrker lærerprofessionen og giver den studerende et grundigt fagligt afsæt for at udøve sin profession Der giver den studerende indsigt i den seneste viden og forskning også gerne viden, der er erhvervet udenfor Danmark.. Det gælder både inden for de fag, som den studerende skal formidle, og på det pædagogiske, psykologiske og didaktiske område. Samtidig skal uddannelsen give de studerende kompetencer, således at de efter endt uddannelse løbende 1

2 kan erhverve og bruge ny viden som fundament for udøvelse af professionen. Der giver den studerende indsigt i den praksis, der venter efter endt uddannelse. Derfor skal læreruddannelsen være på forkant med udviklingen i folkeskolen, selvom uddannelsen ikke kan forudse og løse alle de problemstillinger, som den færdiguddannede lærer senere møder i folkeskolen. Der fører til, at uddannelsen samlet set giver fremtidens lærer det professionelle afsæt for at undervise, engagere, skabe gejst og skabe læring. Følgegruppens kommissorium og sammensætning - 2 plancher Følgegruppens arbejde har været rammesat af det kommissorium som minister og forligskreds har udstukket for vores arbejde: Vi skulle følge uddannelsen og løbende komme med forslag til forbedringer Vi skulle evaluere uddannelsen, herunder uddannelsens faglige kvalitet og samspillet mellem uddannelsens forskellige elementer Vi har vurderet, at vi skulle holde os indenfor de rammer, der har været udstukket for så vidt angår uddannelsens længde og udbyderkreds. Det ville jo være let nok at styrke alle uddannelsens elementer, hvis vi havde mere end 240 ECTS-point til rådighed. Men det har vi ikke! Og derfor er opgaven, at anvende de 240 ECTS-point, så de lever op til forventningerne i min indledning. Følgegruppen har ikke forholdt til den nuværende udbuds og institutionsstruktur. Følgegruppen har afholdt op imod 30 møder over de 4 år herunder årlige møder med interessenter og besøg på uddannelsessteder. Hertil kommer, at jeg har holdt et tilsvarende antal møder med interessenter m.v. for at lytte til synspunkter og fortælle om vores arbejde. 2

3 Vores arbejde har groft sagt været delt i 2 faser: De 2 første år blev primært anvendt til at komme med forslag til forsøg, der kunne sikre at flere studerende tog linjefag indenfor det naturfaglige område og som sikrede at flere studerende fik mulighed for at tage 3 linjefag og løsne nogle af rammerne omkring linjefagene. Følgegruppens arbejde har også været påvirket af den tidligere regerings drøftelse af en supplerende læreruddannelse og arbejdet og konklusionerne omkring skolens rejsehold. De 2 sidste års arbejde har været præget af arbejdet med diverse evalueringer af uddannelsen samt det vigtige arbejde med at komme med anbefalinger vedr. en justering af uddannelsen eller en egentlig ny læreruddannelse. Evalueringsprogrammet fremgår af bilag 3 i vores afrapportering og alle evalueringer, der har været en del af vores arbejde er tilgængelige på følgegruppens hjemmeside. Det er vigtigt for mig at understrege, at følgegruppens arbejde ikke er et egentligt reformarbejde. Det har ikke været vores opdrag. Men vi præsenterer i dag en række anbefalinger og sigtelinjer, der kan anvendes i det videre arbejde med læreruddannelsen. Følgegruppens sammensætning - planche Styrker og svagheder ved læreruddannelsen 3 plancher EVA har for følgegruppen gennemført en evaluering af læreruddannelsens faglige kvalitet. Tiden tillader ikke en grundig gennemgang af evalueringen men lad mig knytte nogle få bemærkninger til hovedkonklusionerne. Ifølge EVA er uddannelsens styrker: 3

4 Der er sket et fagligt løft i de store linjefag dansk og matematik og til dels engelsk målopfyldelsen er mere begrænset i de øvrige store linjefag De indholdsmæssige ændringer af praktikken har været med til at styrke uddannelsen kvalitet men der er stadig behov for at styrke kvaliteten af praktikken bl.a. gennem flere uddannede praktiklærere De professionsrettede kompetencer indenfor områder som undervisningsdifferentiering, klasseledelse og de studerendes evne til at evaluere og dokumentere er styrket i uddannelsen Svagheder: Uddannelsens struktur og de mange bindinger i uddannelsen er efter vores opfattelse en svaghed, som vi har søgt at lappe på gennem forsøg med naturfag, engelsk, historie og idræt alle med det formål at flere havde mulighed for at vælge 3 linjefag. De professionsrettede kompetencer indenfor skole-hjem-samarbejdet, specialpædagogik og undervisning af tosprogede står meget svagt og for de 2 sidste elementer er der meget forskel mellem de studerende der har linjefaget og dem der kun har fællesfaget. De små linjefag de er pressede på indhold og tilrettelæggelse - for få vælger naturfag, praktisk-musiske fag og visse sprogfag - og der sker samlæsning på tværs af årgange Opmærksomhedspunkter O,2 samarbejdet - er en positiv intention om sammentænkning af de pædagogiske fag og linjefag samarbejdet varierer meget fra udbudssted til udbudssted bør skrives ind i kompetencemål for alle linjefag og pædagogiske fag fremover De pædagogiske fag 4

5 Følgegruppen har ikke kunnet konstatere en reel styrkelse af de pædagogiske fag i uddannelsen fra Det er problematisk, jf. mine betragtninger i indledningen. De pædagogiske fag skal styrkes. Det samme gælder den kommendes lærers evne til at anvende IT og nye medier. Jens Rasmussen vil senere uddybe følgegruppens anbefalinger på dette område. Progression og sammenhæng Ændringen af praktikken har været med til at styrke praktikkens målrettethed og uddannelsens progression. Men det halter efter vores opfattelse med en højnelse af niveauet igennem uddannelsens forløb og på tværs af uddannelsens forskellige fag. Det skyldes uddannelsens struktur, fagenes mål og den omfattende samlæsning, som jeg tidligere har redegjort for Læreruddannelsens vidensbasering Der er meget stor forskellighed i, hvordan udbudsstederne arbejder med vidensbasering og anvendelse af forsknings- og udviklingsbasering i uddannelsen. Der er behov for at styrke dette element og samspillet med universiteterne. Agi Csonka vil senere uddybe følgegruppens anbefalinger på dette område. 2 retningsgivende anbefalinger deregulering og internationalisering Mine betragtninger i det foregående fører frem til følgende retningsgivende anbefalinger fra følgegruppen 1. Deregulering Det er nødvendigt med en læreruddannelse der er mere fleksibel og mindre reguleret. Mindre der fastsættes centralt og mere skal bestemmes lokalt på den enkelte professionshøjskole 5

6 Især er der nogle bindinger omkring linjefag store og små fag og obligatoriske og ikke-obligatoriske fag som må løsnes eller ophæves Nils- Georg Lundberg vil uddybe disse betragtninger senere på konferencen Det er nødvendigt, at den enkelte studerende og det enkelte udbudssted får mere frihed til at sammensætte egen uddannelse og udvikle uddannelsen herunder forskellige toninger af uddannelsen Uddannelsen skal efter følgegruppens opfattelse fremover styres efter kompetencemål ligesom en række andre danske uddannelser. Målene udtrykker forventninger til fag og eventuelt fagovergribende mål, som er af betydning for lærerprofessionen. 2. Internationalisering Læreruddannelsen er en central uddannelse i forhold til internationaliseringen af hele uddannelsessystemet (rådet for internationalisering af uddannelserne) En modulopbygget uddannelse, der lever op til Bologna-processen og uden skæve ects-point En uddannelse der giver bedre muligheder for at anvende fremmedsproget litteratur indenfor f.eks. didaktik m.v. En uddannelse hvor flere studerende får reel mulighed for at tage en del af uddannelsen i udlandet og Hvor udenlandske studerende ligeledes får en reel mulighed for at tage en læreruddannelse i Danmark. Temaer i følgegruppens rapport Følgegruppens rapport er bygget op af en række temaer, som vi i overensstemmelse med kommissoriet har beskæftiget os særligt med. Jeg kommenterer kun nogle af temaerne, da en række anbefalinger efterfølgende vil blive præsenteret af 3 følgegruppemedlemmer. Planche 6

7 Søgning og rekruttering Vi anbefaler, at der stilles større krav til de studerendes kvalifikationer ved optagelsen på læreruddannelsen - og ligeledes et bredere rekrutteringsgrundlag. Hvis der skal være optagelseskriterier, så ser følgegruppen hellere en generel adgangskvotient til hele uddannelsen end til det enkelte linjefag. Herudover foreslår vi, at man bør overveje optagelsessamtaler. Fastholdelse og fravær her foreslår følgegruppen at man fortsætter de bestræbelser og udvikler yderligere initiativer, der allerede gøres på professionshøjskolerne. Den enkelte professionshøjskole bør fastsætte retningslinjer for møde- og deltagelsespligt. Praktik skal stort sat fastholdes på samme niveau - og der skal gøres en yderligere indsats for at styrke praktikken gennem uddannelse af kvalificerede praktiklærere og indgåelse af forpligtende partnerskabsaftaler mellem kommuner og professionshøjskoler. Det har bl.a. vist sig perspektivrigt, at de studerende øver sig i at arbejde med centrale uddannelseselementer i praktikken og i selve uddannelsen, således at de får mere praksis i at undervise. Afslutning Det har ikke været en enkel proces i følgegruppen - for læreruddannelsen er noget helt særligt i dansk uddannelsespolitik. Men vi har søgt at gøre os umage og jeg vil gerne rette en stor tak til følgegruppens øvrige medlemmer for jeres store arbejdsindsats og godt og konstruktivt med og modspil undervejs. En lige så stor tak skal rettes til sekretariatet og til Rambøll Management, Evalueringsinstituttet, UNI-C m.fl., som alle i høj grad har bidraget til at kvalificere følgegruppens arbejde. Det er mit håb, at interessenterne og uddannelsespolitikerne nu vil tage konstruktivt og åbent imod følgegruppens anbefalinger. Og at vi i dag og i de kommende måneder får en god dialog om fremtidens læreruddannelse. 7

8 Ser frem til dagens debat om vores anbefalinger Tak for opmærksomheden. Jeg har hermed glæden at give ordet til uddannelsesminister Morten Østergaard 8

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

fremtidens folkeskole - Én af verdens bedste

fremtidens folkeskole - Én af verdens bedste fremtidens folkeskole - Én af verdens bedste anbefalinger A 360-graders-eftersyn af folkeskolen gennemført af Skolens rejsehold juni 2010 Rapport A: Fremtidens folkeskole én af verdens bedste Anbefalinger

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

ÅRSBERETNING UDDANNELSEN ENSOR 2013FORMANDSKABET

ÅRSBERETNING UDDANNELSEN ENSOR 2013FORMANDSKABET ÆRER UDDANNELSEN ENSOR 2013FORMANDSKABET ÅRSBERETNING CENSORFORMANDSKABET FOR LÆRERUDDANNELSEN ÅRSBERETNING 2012-2013 2 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 5 Arbejdet i 2012 2013 7 Årets tema 1:

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk DM Dansk Magisterforening Hvad vil vi med professionsuddannelser? DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse Projektnr: 129602 Projektansvarlig: Mette Abildgaard 1. Indledning Vordingborg Gymnasium er et provinsgymnasium og har et meget

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

MENNESKE- RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET KORT UDGAVE

MENNESKE- RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET KORT UDGAVE MENNESKE- RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET KORT UDGAVE INDHOLD HOVEDRESULTATER HVORFOR FOKUS PÅ FOLKESKOLEN OG LÆRERUDDANNELSEN? FORMÅL FØLGEGRUPPE ANBEFALINGER IDEKATALOG METODE SAMMENFATNING AF RESULTATER

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Ulf Hjelmar, Torben Pilegaard Jensen, Sebastian Daugaard og Søren Haselmann. Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne

Ulf Hjelmar, Torben Pilegaard Jensen, Sebastian Daugaard og Søren Haselmann. Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne Ulf Hjelmar, Torben Pilegaard Jensen, Sebastian Daugaard og Søren Haselmann Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne Publikationen Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne kan

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere