Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter"

Transkript

1 Tekniske drøftelser mellem Brønderslev / Frederikshavn Kommuner og Total / Nordsøfonden / Energistyrelsen på møde afholdt fredag den 16. marts 2012 i Brønderslev Formålet med mødet med de tekniske direktorater i Brønderslev og Frederikshavn Kommune var at følge op på tiltag, som blev fastlagt på informationsmødet den 2. februar i Hjørring, hvor de fem borgmestre fra Nordjylland var samlet for at blive orienteret om projektet vedrørende efterforskning af naturgasforekomster i området. Efter mødet blev der stillet forslag om at afholde endnu et møde med de tekniske direktorater i Frederikshavn og Brønderslev på baggrund af et foruddefineret efterforskningsområde på ca. 15x30 kilometer mellem Frederikshavn og Brønderslev Kommune. Formålet med drøftelserne var at fastlægge projektets videre forløb. En efterforskningsboring er planlagt til at blive påbegyndt fra efteråret Der skal dog indhentes flere myndighedsgodkendelser inden da.

2 Dagsorden for mødet Dagsordenen for mødet omfattede efter velkomst og præsentation af alle deltagere en general præsentation af operatøren Total samt baggrunden og nuværende status for projektet. Derefter præsenterede Energistyrelsen sin rolle i det konkrete projekt, sin organisation og generelle opgaver. Så præsenterede Total projektets tidsplan og gav tekniske præsentationer af de kommende hovedaktiviteter: VVM-screening, klargøring af borepladsen, borefasen, og efterfølgende stimulering og testproduktion af brønden. Endelig var der en generel diskussion og en spørgsmål/svar-runde blandt alle deltagere.

3 Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter I juni 2010 modtog Total licens 1/10 til efterforskning og produktion af olie og naturgas i et område, der dækker næsten hele Vendsyssel. Licensen gælder for en samlet periode på 6 år. De 6 år er inddelt i 3 faser på hver 2 år, hvor der efter hver fase med stigende teknisk kompleksitet tages en samlet beslutning blandt konsortiepartnerne (Total og Nordsøfonden) om at fortsætte til næste fase på grundlag af de opnåede resultater. I løbet af de sidste to år ( ) er de eksisterende data for hele licensområdet, herunder især seismiske data, blevet undersøgt og genfortolket. Som følge af dette arbejde har konsortiet kunnet konkludere, at det på baggrund af kvaliteten og resultaterne af de eksisterende data kan besluttes at fortsætte til næste fase, hvor vi har til hensigt at bore en efterforskningsbrønd for at undersøge, om der findes naturgas i skiferlagene i Nordjylland. På baggrund af resultaterne af efterforskningsboringen vil konsortiepartnerne i 2014 træffe beslutning om, hvorvidt efterforskningsprocessen skal fortsætte.

4 Præsentation af Energistyrelsen og deres rolle i forhold til tildeling af licenser samt opfølgning

5 Energistyrelsens placering i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Energistyrelsen er en styrelse under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Energiministeriet håndterer alle sager inden for energisektoren, herunder opfølgning på licenser tildelt til private selskaber i forbindelse med efterforskning og produktion af olie og naturgas. Energistyrelsens rolle er at sikre, at dansk lovgivning overholdes. Desuden er Energistyrelsen ansvarlig for vindmøller, elbiler, fjernvarme samt energi generelt og forskning i energi. Energistyrelsen tager sig også af sikkerhed inden for olie- og gasproduktion, men kun i relation til offshore efterforskning og produktion. Energistyrelsen har ikke beføjelser i relation til aktiviteter på land. For de olie- og gasaktiviteter, der finder sted på land, har Arbejdstilsynet det overordnede ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø. Men Energistyrelsen er stadig involveret i sikkerheden omkring boringen, selv hvis den finder sted på land, i forbindelse med godkendelse af boreprogrammet.

6 Organisationsdiagram for Energistyrelsen

7 Energistyrelsens rolle i forbindelse med godkendelse af efterforskningsboreprogram og udstyr Energistyrelsen sikrer, at bestemmelserne i undergrundslovens 28 overholdes. Loven regulerer dybe boringer i den danske undergrund og bestemmer, at sådanne boringer kræver forudgående godkendelse fra de danske myndigheder, hvilket vil sige Energistyrelsen. Operatøren, i dette tilfælde Total, skal derfor udarbejde et detaljeret boreprogram over de boringer, som skal godkendes af Energistyrelsen. Energistyrelsen er ligeledes involveret i materialeudvælgelsesprocessen og vurderer således sammen med operatøren, om den pågældende borerig er egnet til formålet. En anden dansk myndighed, nemlig Arbejdstilsynet, har bemyndigelse til at godkende borepladsen, arbejdsmiljøet og hele driften af borepladsen. Energistyrelsen og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) indsamler desuden data, som efterfølgende kan evalueres af den danske stat.

8 Projektets tidsplan Dette er en oversigt over den nuværende tidsplan for projektet. Som det fremgår, er processen i Nordjylland blevet indledt med to informationsmøder. Det første blev afholdt den 2. februar, hvor der blev givet en orientering til de fem borgmestre og deres medarbejdere i Nordjylland. Det andet møde er det tekniske møde, som blev afholdt den 16. marts 2012 i Brønderslev. Næste skridt er iværksættelsen af en VVM-screening sideløbende med, at der indledes drøftelser med de forskellige interessenter i området og i løbet af processen for at identificere det sted, hvor boringen skal finde sted. Dette er en iterativ proces på grundlag af resultaterne af de tekniske og miljømæssige undersøgelser og ud fra drøftelser med myndighederne og borgerne i området. Dette sikrer, at placeringen er bedst egnet til formålet og acceptabel for lodsejeren og kommunen.

9 VVM screeningsområde (vurdering af virkningerne på miljøet) for første efterforskningsbrønd I den nuværende fase i projektet er formålet at bore en efterforskningsbrønd. Geovidenskabelige og miljømæssige undersøgelser for et indledende område af interesse er allerede blevet udført i projektets første fase ( ). På informationsmødet i Hjørring den 2. februar 2012 blev dette område indsnævret til omkring 450 km 2. Nu er der blevet defineret et endeligt screeningsområde på 130 km 2 mellem Frederikshavn og Brønderslev Kommune, hvor der vil blive foretaget specifikke undersøgelser. Der vil blive foretaget generelle undersøgelser af det samlede område af interesse. Aktiviteterne vil være en fortsættelse af de kortsigtede aktiviteter. I første omgang vil der blive etableret en boreplads, og derefter bliver der opstillet en borerig til at bore ned i skiferformationen. Hvis der findes gas, vil der blive gennemført en produktionstest. I modsat fald vil brønden blive sløjfet og efterladt i overensstemmelse med nationale og internationale regler.

10 Målsætninger og arbejdsplan for VVM-screening Der skal gennemføres en række miljømæssige og sociale undersøgelser. Total og Nordsøfonden finder det meget vigtigt at drøfte vores projekt med lokalsamfundet, og det er meget vigtigt for os at kende den nøjagtige miljømæssige status for at kunne planlægge aktiviteterne på en god måde. Vi vil starte med en undersøgelse af den miljømæssige status, inden projektet påbegyndes: hvad er status for grundvandet, hvordan er biodiversiteten, og så videre den samlede status for miljøet det er det, vi vil fastslå i løbet af disse 6 måneder: det miljømæssige og samfundsmæssige udgangspunkt for området. Det næste spørgsmål vil være, hvordan vi kan afhjælpe virkningen af vores aktiviteter. Undersøgelsen vil blive foretaget af Rambøll.

11 Nøgleroller og ansvarsfordeling ved VVM-screening i forbindelse med første efterforskningsbrønd Total E&P Denmark er klienten, som vil udforme projektet i samarbejde med Rambøll og kommunerne. Vores projekt er udtænkt, så det sikres, at alle regler overholdes. Vi vil f.eks. indhente de tilladelser, som er obligatoriske for sådan et projekt. Rambøll vil være vores rådgivere, der vil udarbejde et baseline-studie og foretage undersøgelser, og de vil møde folk og sikre, at alle nødvendige oplysninger udveksles. Kommunen er den myndighed, som vil gennemgå al dokumentation og efterfølgende godkende tilladelserne samt rådgive om lokale regler om affaldsbehandling og andre begrænsninger.

12 Checkliste til boretilladelse skal godkendes af Energistyrelsen Tilladelser: Alle aktiviteter, der vedrører undergrunden, er Energistyrelsens ansvar. Dette er en liste over de dokumenter, der skal vedlægges boreprogrammet. Enkelte af dokumenterne på listen, f.eks. beredskabsplanen, er ikke et direkte krav for at opnå boretilladelse. Energistyrelsen kræver, at et sådan dokument findes, således at vi kan være sikre på, at operatøren har overvejet disse elementer. Beredskabsplanen for sikkerhed & miljø kræver ikke direkte godkendelse, men Energistyrelsen vil drøfte den med selskabet.

13 Liste over andre tilladelser, der kræves i forbindelse med efterforskningsboringer og som skal godkendes af kommunen Liste over tilladelser, der skal gives af kommune / museum / brandvæsen: Byggetilladelse Tilladelse til boring af vandbrønd(e) Zonetilladelse 35 (land- / byzone) Tilladelse til krydsning af veje (hvis nødvendigt) Museumstilladelse Tilladelse til opbevaring af brandfarlige væsker (diesel,...) Tilladelse i forbindelse med affaldshåndtering

14 Løbende overvågning af centrale miljømæssige parametre før, under og efter efterforskningsboring Fotomontagen er brugt som eksempel. Før vi påbegynder arbejdet, vil vi iværksætte en miljøovervågning. Arbejdet vil typisk blive udført af et lokalt, uafhængigt miljørådgivningsfirma eller universitet.

15 Anlægsarbejder i forbindelse med klargøring af borepladsen Anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af borepladsen vil begynde med geotekniske undersøgelser, og det lokale museum vil ligeledes foretage undersøgelser. Derefter vil der blive gennemført en udbudsrunde for at vælge et brøndborerfirma. Dette er ikke en regel men anbefalet praksis i Danmark. Totals normale praksis er at lave alle boringer fra starten, men i dette konkrete tilfælde vil vi ansætte et specialiseret dansk selskab til at lave vandboringerne og den første del af brønden. Der etableres en borekælder omkring top hole og derefter vil borepladsen blive anlagt. Overfladen vil være vand- og spildsikker. Alle væsker vil blive samlet i en særlig lukket grube.

16 Ny generation af borerig 350T / HP Den rig, der planlægges anvendt i dette projekt, er den nyeste generation af rigge, som er blevet bygget fra omkring år Denne type rig findes på det europæiske marked. Det maksimale støjniveau fra den nye generation af rigge er 55 db på 300 m (cirka det samme som en vaskemaskine). I borefasen vil riggen være i drift 24 timer i døgnet 7 dage om ugen.

17 Design af efterforskningsbrønden Diaset viser et typisk brønddesigndiagram. Som det fremgår, løber der en foring ned i brønden. Forseglingen fuldføres ved at cementere annulus mellem formationen og den foring, vi har lavet. Ved de vandførende lag vil vi have to foringer, der begge er cementeret til overfladen.

18 Planlagt produktionstest i forbindelse med test af efterforskningsbrønd Ved afslutningen af boringen såfremt vi finder den forventede geologiske struktur vil boreriggen blive afmonteret, og udstyret til den hydrauliske frakturering vil blive opstillet efter 4 til 6 måneder, den tid, der er nødvendig for at udføre kerneprøveanalyse og analyse af borehulslog. I tidsplanen er der afsat en periode på godt to måneder 70 dage til at fuldføre boringen. Efter afslutningen af boringen og efter at boreriggen har forladt stedet (hvis brønden er positiv), vil det tage os noget tid at gennemføre en analyse på kerneprøver fra boringen. Denne periode anslås at være 4 til 5 måneder. Hvis brønden på dette tidspunkt viser sig at være negativ, vil den blive sløjfet og efterladt i overensstemmelse med gældende regler og Totals interne procedurer og i henhold til et efterladelsesprogram, der skal godkendes af Energistyrelsen. Derefter vil området blive genetableret.

19 Hydraulisk fraktureringsproces ved brøndstimulering før produktionstest I forbindelse med produktionstest af brønden skal den stimuleres for at sikre gennemstrømning. Dette gøres ved hjælp af hydraulisk frakturering. Metoden bygger på god viden og erfaring fra tidligere boringer (især i den danske del af Nordsøen). Den går ud på at pumpe en blanding af vand, sand og tilsætningsstoffer ind i formationen under højt tryk. Billedet viser et typisk brøndhoved med alle rør til injektion af fraktureringsvæsken. I højre side ses den såkaldte flare. Hvis der er gas til stede, vil denne gas blive afbrændt i løbet af produktionstesten. Der er tre forskellige niveauer, der skal testes, og planen er at udføre i alt fem fraktureringer. I relation til det første niveau, som vil være det dybeste, planlægger vi at udføre tre fraktureringer, og en yderligere frakturering på de to højere niveauer. Størrelsen på frakturerne er meget begrænset i længde og højde: henholdsvis maksimalt 100 m og 60 m. Tykkelsen på frakturerne er i millimeterstørrelse.

20 Genetablering af boreområde efter fuldførelse af boring og testaktiviteter Diaset viser fotos fra en fransk boreplads, som er ved at blive genetableret efter 20 års produktion. Alle produktionssystemer bliver taget ned og jorden genoprettet. Inden da vil det blive kontrolleret, om der er forurening af jorden, og så sørger vi sammen med lodsejeren for, at jorden bliver pløjet og tilsået (i dette tilfælde med græs). Vi genetablerer således jorden til den tilstand, den var i, før vi påbegyndte aktiviteterne.

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

OIL AND GAS DANMARKS OLIEOG GASPRODUKTION. and Subsoil. anvendelse af undergrunden

OIL AND GAS DANMARKS OLIEOG GASPRODUKTION. and Subsoil. anvendelse af undergrunden OIL AND GAS DANMARKS PRODUCTION IN DENMARK OLIEOG GASPRODUKTION and Subsoil samt anden Use anvendelse af undergrunden 2012 FORORD Når man ser på den historiske udvikling for den danske olie- og gasproduktion,

Læs mere

Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver F&U-projekt nr. 2011-7

Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver F&U-projekt nr. 2011-7 Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver Revision 0 Udarbejdet Jesper Magtengaard (DFG), 01. november 2011 Kontrolleret Lars Henrik Nielsen (GEUS), 11. november 2011 Søren Berg Lorenzen

Læs mere

Danmarks olieog gasproduktion og anvendelse af undergrunden

Danmarks olieog gasproduktion og anvendelse af undergrunden 8 Danmarks olieog gasproduktion og anvendelse af undergrunden Energistyrelsen beskæftiger sig nationalt og internationalt med opgaver i relation med energiforsyning og forbrug samt indsatsen for at nedbringe

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøfonden

Årsrapport 2013. Nordsøfonden Årsrapport 2013 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 7 Regnskabspraksis 21 Regnskab 27 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Danmarks olie og gasproduktion 1994

Danmarks olie og gasproduktion 1994 e energistyrelsen Danmarks olie og gasproduktion 1994 Energistyrelsen er oprettet ved lov i 1976 og varetager Miljø- og Energiministeriets faglige og forvaltningsroressige opgaver på energiområdet Energistyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2012. Nordsøfonden

Årsrapport 2012. Nordsøfonden Årsrapport 2012 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 8 Regnskabspraksis 22 Regnskab 29 Resultatopgørelse 29 Balance 31. december 30

Læs mere

Årsrapport 2014. Nordsøfonden Nordsøenheden

Årsrapport 2014. Nordsøfonden Nordsøenheden Årsrapport 2014 Nordsøfonden Nordsøenheden Årsrapporten for 2014 omhandler i modsætning til tidligere år både Nordsøfonden og Nordsøenheden. Nordsøfonden ejer statens andele i danske olie- og gaslicenser.

Læs mere

Når vi arbejder med at finde varige løsninger, der hverken belaster miljøet ved udvinding eller ved brug - ikke mindst CO 2

Når vi arbejder med at finde varige løsninger, der hverken belaster miljøet ved udvinding eller ved brug - ikke mindst CO 2 2 Forord Vi skal passe på den jord, vi bor på. Også i Nordsjælland. Og vi skal finde energikilder, som ikke belaster vores miljø endnu mere. Derfor har vi en klima-strategi i Hillerød Kommune, hvor alle

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011 1 Sammenfatning...3 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen...5 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen...6 3.1

Læs mere

VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion

VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion Hess Denmark ApS VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion Oktober 2006 Hess Denmark ApS VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion Oktober 2006 Dokument nr 62341-A-2 Revision nr 1 Udgivelsesdato

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Indhold. Selskabsoplysninger

Indhold. Selskabsoplysninger ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Kulbrintehistorik i Grønland 4 Bestyrelsesformandens forord 6 Ledelsesberetning NUNAOIL s resultat og forventninger 7 Olieindustriens faser 9 Efterforskning

Læs mere

Når vi arbejder med at finde varige løsninger, der hverken belaster miljøet ved udvinding eller ved brug - ikke mindst CO 2

Når vi arbejder med at finde varige løsninger, der hverken belaster miljøet ved udvinding eller ved brug - ikke mindst CO 2 2 Forord Vi skal passe på den jord, vi bor på. Også i Nordsjælland. Og vi skal finde energikilder, som ikke belaster vores miljø endnu mere. Derfor har vi en klima-strategi i Hillerød Kommune, hvor alle

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledningerne fra aktiviteter i Nordsøen

Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledningerne fra aktiviteter i Nordsøen Undersøgelse af mulighederne for begrænsning af CO 2 -udledningerne fra aktiviteter i Nordsøen Skatteministeriet Miljø- og Energiministeriet Februar 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...

Læs mere

20. oktober 2012. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K

20. oktober 2012. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K Bemærkninger til forslag til ændring af VE-loven jf. Energistyrelsens høringsbrev af 24. september 2012. 20. oktober 2012 Danmarks Vindmølleforening er enig i

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning om pipelines til olieprodukter

Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2007 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS BAGGRUND OG ANVENDELSE 5 1.2 ORDLISTE 6 1.3 DEFINITION AF PIPELINES 7 1.3.1

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012. Foto: KE. Grafisk design: TMF GRAFISK

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012. Foto: KE. Grafisk design: TMF GRAFISK Vandforsyningsplan 2012 1 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012 Foto: KE Grafisk design: TMF GRAFISK FORORD 3 Drikkevand er en livsnødvendig ressource og levnedsmiddel,

Læs mere