LOF ÅRSBERETNING LOF. lof.dk. LOF s landsorganisation Skelmosevej 10, 2500 Valby. Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOF ÅRSBERETNING LOF. lof.dk. LOF s landsorganisation Skelmosevej 10, 2500 Valby. Tlf. 33 21 86 80 lof@lof.dk"

Transkript

1 LOF LOF er et landsdækkende oplysningsforbund med 80 lokalafdelinger, der tilbyder aftenskoleundervisning til voksne. Vi tilbyder kurser, foredrag og debatter inden for bevægelse, sprogkurser, it, kreative fag og sundhed. LOF s undervisning og aktiviteter giver viden og indsigt, som gør den enkelte i stand til at tage ansvar for sit eget liv og tage del i samfundet. LOF tilbyder undervisning, der giver personlig udvikling, refleksion og engagerende debat i forpligtende fællesskaber og som bidrager til den enkeltes aktive medborgerskab. LOF s landsorganisation Skelmosevej 10, 2500 Valby Tlf lof.dk LOF ÅRSBERETNING 2012

2 INDHOLD ÅRSBERETNING 2012 INDLEDNING...s. 3 STRATEGI s. 4 STRATEGI 2012 ORGANISATION Afdelingsfællesskaber...s. 6 Den moderniserede folkeoplysningslov...s. 8 Sundhedspartnerskaber...s. 9 > Lærerudvikling...s. 9 > Case...s. 10 Ny Nordisk Hverdagsmad...s. 12 Skolelederskifte...s. 13 FVU / OBU...s. 14 STRATEGI 2012 ADMINISTRATION DOFO og afdelingshjemmesider...s. 16 LOFnet revideret...s. 16 Organisationshåndbog...s. 17 Kommunikation...s. 17 Der sker meget i LOF i løbet af et foreningsår, således også i LOF s lokalafdelinger landet over har året igennem iværksat debatter, kurser, foredrag, oplevelsesture og meget andet til de mere end danskere, der hvert år deltager hos LOF. Det er Landsorganisationens opgave at arbejde for, at lokalafdelingerne har de bedste muligheder for at tilbyde gode læringsaktiviteter og folkeoplysende tilbud. Strategien for LOF i 2012 er en del af den samlede treårige strategi for vedtaget af LOF s landsstyrelse. Arbejdet i 2012 er beskrevet i en konkrete handlingsplan for året, og skildrer de aktiviteter og indsatser, LOF har arbejdet for i årets løb. Strategien for 2012 er omtalt på næste side. Beretningen beskriver meget af LOF s virke, men den kan ikke være fuldt dækkende de mange daglige aktiviteter i form af rådgivning til skoleledere eller bestyrelser i lokalafdelinger, eller i form af mødedeltagelse med samarbejdspartnere og interessevaretagelse overfor politikere og myndigheder kan være svært at give indtryk af i en skriftlig beretning. Vi håber dog, at du i denne beretning får et godt indblik i LOF s virksomhed og de mange aktiviteter og arrangementer, lokalafdelingerne udbyder. Læs mere om de mange ting, der er sket i året, der gik og lidt om hvad der er på vej STRATEGI 2012 AKTIVITETER/BORGER OG SAMFUND Aktivitetsudvikling...s. 18 > Nyt i programmerne i s. 18 > Højskoledage...s. 19 > Sundhedstiltag...s. 19 > Familieliv...s. 20 > Ældre og IT...s. 20 > Samarbejde med biblioteker...s. 21 > LOF-aftaler...s. 21 > Idétræf 2013 og UdviklingstræF s. 22 > Oplev Livet aktiv september...s. 23 EU oplysning...s. 24 Folkemøde...s. 25 LOF og samarbejdspartnere...s. 26 OVERSIGTER...s. 28 Udgivelse april 2013 Redigeret af Ane Kolby Kristiansen, Kommunikationskonsulent

3 S TRA TE G I var i høj grad et år med fokus på vores egen organisation. Året før var afdelingsfællesskaberne etableret med det mål at styrke LOF s organisatoriske bæredygtighed, og en del ressourcer blev derfor brugt på at udarbejde målsætninger og etablere virksomhed i de nye fællesskaber. De fleste afdelingsfællesskaber har i 2012 fået formuleret målsætninger og er i løbet af året blevet konkretiseret i arbejdet. 4 AKTIVITETER/BORGER OG SAMFUND ADMINISTRATION I forhold til udvikling af nye aktiviteter har fokus i 2012 været på at styrke LOF s virke med sundhedsaktiviteter. Konkrete partnerskaber er blevet indgået i kommunerne, ligesom vi nationalt har arbejdet for at indgå partnerskab med strategisk betydning for LOF, hvor samarbejdet med FDB om Ny Nordisk Hverdagsmad skal fremhæves. Som led i landsorganisationens udviklingsarbejde er der i samarbejde med skoleledere blevet arbejdet med helt konkrete kursusforløb, bl.a. inden for familiekurser. STRATEGI ORGANISATION I 2012 fik kommunerne ny folkeoplysningspolitik, og en række af LOF s medlemmer af folkeoplysningsudvalg har engageret sig i at påvirke disse. Folkeoplysningspolitikken var en del af den nye folkeoplysningslov, der også tilskyndede partnerskaber mellem folkeoplysende organisationer og kommunale forvaltninger. LOF har i den forbindelse gjort en indsats for at indgå partnerskaber med kommunerne om løsning af sundhedspolitiske opgaver, ligesom flere afdelinger har indgået samarbejder med biblioteker. Aktiviteterne i 2012 i LOF har således været båret af de tre strategiske indsatsområder: 5 STRATEGI 2012 STRATEGI 2012 Udgangspunktet for strategien for 2012 var en erkendelse af, at LOF kun kan skabe aktivitetsmæssig vækst og organisatorisk styrke gennem stærke sammenhænge afdelingerne imellem og mellem afdelinger og landsorganisation. På det administrative felt har fokus været på at lette og effektivisere afdelingernes administrative byrder. Målet har været, at 80 % af alle afdelinger skulle have digitaliseret administrationen. Dette mål er nået i Denne opgave kræver fortsat opmærksomhed for at sikre, at de systemer, LOF anvender, modsvarer krav til funktionalitet og effektivitet.

4 AFDELINGSFÆLLESSKABER I sommeren 2011 startede arbejdet i de 20 afdelingsfællesskaber. Afdelingsfællesskaberne afløste regionerne, som ikke fungerede optimalt. Formålet med afdelingsfællesskaberne er at sikre en platform for vækst. I praksis er arbejdet i afdelingsfællesskaberne for alvor kommet i gang i De fleste afdelingsfællesskaber er startet deres arbejde med at udarbejde målsætninger. 6 Det første stykke tid er også brugt på at lære hvordan man i samarbejde med organisationer og bestemt med at have aftalen på skrift indenfor kort tid«. at være LOF er. Vores afdeling i Viborg går forrygende og 7 hinanden og hinandens lokalafdelinger at kende. Det er blandt andet sket ved at udveksle erfaringer om afdelingernes bestyrelser og om aktiviteterne. Mange afdelingsfællesskaber har endvidere etableret særlige skoleledernetværk. Målsætningerne har taget udgangspunkt i de 4 formål for afdelingsfællesskabernes arbejde: > Styrke samarbejdet mellem LOF s afdelinger og mellem Landsorganisationen og afdelinger. > At give LOF bedre mulighed for at skabe gode tilbud til deltagerne. > At skabe bedre mulighed for at udvikle partnerskaber med blandt andet kommuner. > At samarbejde om enklere løsning af administrative opgaver i LOF. Udarbejdelse af målsætningerne er mange steder sket i samarbejde med Landsorganisationen, hvor Landsorganisationen har fungeret som procesledere. Det konkrete indhold i målsætningerne har for det første haft fokus på erfaringsudveksling. Afdelingerne har udvekslet konkrete erfaringer med aktiviteter, lærere, bestyrelsesarbejde og andet. Det har blandt andet ført til, at man nogle steder er begyndt at bruge lærere fra hinandens afdelinger, at man hyrer fælles foredragsholdere eller debattører, sådan som det har været tilfældet i afdelingsfællesskabet Thymors og Jammerbugt, hvor man hyrede Grænseforeningen til at forestå debatarrangementer om danskheden. Konkret kom de den ene dag til Thymors og dagen efter til Jammerbugt. Ved at samle»bestillingerne«på foredragsholdere og debattører er det muligt at opnå favorable priser. Udover fokus på erfaringsudveksling har der i 2012 været fokus på partnerskaber i afdelingsfællesskaberne. Det er sket ved, at Landsorganisationen i samarbejde med LOF Mariagerfjord har deltaget i en række afdelingsfællesskabsmøder, hvor der har været fokus på, kommuner kan starte konkrete sundhedsprojekter op. Helt konkret har man i LOF Mariagerfjord haft et samarbejde med Hjerteforeningen om motion og kost. Et samarbejde, der er finansieret af tilskud fra kommunen til Hjerteforeningen, som så køber tilbuddet af LOF. Der har været stor interesse i afdelingsfællesskaberne for at få mere at vide om netop denne type partnerskaber. Det er håbet, at 2013 er året, hvor flere afdelingsfællesskaber starter den type partnerskaber. I foråret 2012 tilbød Landsorganisationen en række kursustilbud til afdelingsfællesskaberne, hvoraf det med sundhed og partnerskaber, som nævnt ovenfor, var ét af dem. Andre kursustilbud var Ny i LOF, målsætningskurser, markedsføringskurser og kurser i samarbejde og kommunikation. Hertil kom tilbud om inspirationsaftener om en række emner samt tilbud om udviklingssamtaler og sparring. Desværre har Landsorganisationen ikke oplevet den store interesse for disse tilbud i 2012, når der ses bort fra kurset i sundhed og partnerskaber. Der har dog på det seneste vist sig stigende interesse for kurserne, og i foråret afvikles der kursus i markedsføring via Facebook i afdelingsfællesskabet i Midtjylland og et kursus for nye LOF ere i afdelingsfællesskabet i Vestjylland samt to visionsog målsætningsseminarer i afdelingsfællesskaberne i Sønderjylland og i Trekantsområdet. Et enkelt afdelingsfællesskab, Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmmerland, er i gang med at sikre sig en driftsoverenskomst med VUC om Forberedende Voksen Undervisning (FVU).»Det har været en besværlig proces, fordi VUC flere gange har forsøgt at skyde vores ansøgning ned«, siger skoleleder i Rebild og Mariagerfjord Jan Vestergaard og fortsætter:»vuc mente ikke, at vi kunne få en driftsoverenskomst i de tre kommuner fordi vi ikke havde én folkeoplysende forening, der dækkede området. Nu er vi jo stædige heroppe, så vi har derfor dannet LOF Himmerland som overbygning på vores lokale afdelinger. Den nye forening er godkendt i de tre kommuner, så nu kan VUC bare komme an. Vi regner helt Efter dannelsen af afdelingsfællesskaberne, hvor afdelingerne er kommet nærmere hinanden, har vi også set tendenser til, at afdelinger inden for afdelingsfællesskaberne ønsker at fusionere for at skabe bæredygtighed. Det er blandt andet sket i det østjyske, hvor LOF Vejle/ Fredericia er fusioneret med LOF Hedensted, og hvor der arbejdes på, at også LOF Kolding skal gå med i en fusion. I det sønderjyske har man tidligere vedtaget, at afdelingerne i det gamle Sønderjyllands amt skal fusionere. Her er de, som nævnt ovenfor, i gang med en proces om visioner for en fremtidig ny afdeling. I efteråret bestemte Landsstyrelsen af den gerne ville have en evaluering af det, der er sket i det første år i afdelingsfællesskaberne. Efterfølgende har medarbejdere fra Landsorganisationen forestået evalueringer i afdelingsfællesskaberne. Langt de fleste evalueringer er på plads og fandt sted i efteråret/vinteren 2012/2013. Resultatet af evalueringerne viser, at der langt de fleste steder er stor tilfredshed med afdelingsfællesskaberne. Lars K. Møller, formand for afdelingsfællesskabet i det midtjyske, udtalte på evalueringsmødet»at nu var der noget ved afdelingsfællesskabet er nu godt fra start. Hvad mere kan man forlange?«. Evalueringerne viser samtidign at der stadig er en del udfordringer i nogle afdelingsfællesskaber. En af udfordringerne er at leve op til formålet om at udvikle partnerskaber og at tænke i anden økonomi end folkeoplysningslovens muligheder. En anden udfordring er at se afdelingsfællesskaberne som en ny enhed, der kan tage selvstændige initiativer ved siden af afdelingernes egne initiativer, og at dette kan ske i samspil. I det forgange år har Landsorganisationen også arbejdet med at sikre, at afdelinger, der er forholdsvis nystartede eller genstartede, har fået særlig opmærksomhed. Det gælder LOF Esbjerg, LOF Århus og LOF Vestegnen.

5 SUNDHEDSPARTNERSKABER 8 Med den nye folkeoplysningslov, der trådte i kraft den 1. august 2011, blev der sat fokus på at fremme demokratiforståelse og det aktive medborgerskab. Loven giver mulighed for indgåelse af partnerskaber i løsningen af konkrete opgaver mellem en kommune og et oplysningsforbund. Med loven blev det besluttet,at den enkelte kommunalbestyrelse skal vedtage og offentliggøre en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen, herunder samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder. I 2013 er der fra LOF s landsorganisations side sat et arbejde i gang med at styrke landsorganisations fokus på den nye lov, og hvordan kommunerne forvalter loven. Dette vil danne grundlag for en styrket oplysning og videndeling til både skoleledere og bestyrelsesmedlemmer samt liberale medlemmer af kommunernes folkeoplysningsudvalg. Et særligt vigtigt punkt i den nye lov er udviklingspuljen, som de lokale afdelinger skal være opmærksomme på at søge midler fra til udvikling af lokale tiltage. Landsorganisationen tilbyder løbende sparring om dette. punkt i den enkelte kommunes sundhedspolitik og folkeoplysningspolitik. Fra Landsorganisationen har man i 2012 turneret landet rundt og holdt møder med afdelingerne om mulighederne for partnerskaber med både kommuner og patientforeninger. På Landsstyrelsens møde i februar 2012 blev det vedtaget at arbejde målrettet mod at skabe disse partnerskaber. Ambitionen har været over de kommende år at identificere minimum 10 afdelinger, hvor udviklingsarbejdet omkring partnerskaber kan etableres og understøttes af Landsorganisationen med udgangs- I 2012 benyttede otte afdelingsfællesskaber sig af muligheden for et temamøde omkring sundhed og partnerskaber. Derudover har andre seks LOF afdelinger fået særlig sparring til lokale udviklingstiltag indenfor indsatsområdet. > LÆRERUDVIKLING Udvikling af sundhedsfagene i LOF stiller krav til forskellige efteruddannelsestilbud for lærere indenfor sundhedsfagene. I 2010 startede vi et nyt tiltag med en årlig inspirationsdag i juni for LOF s lærere i bevægelsesfagene. I 2012 var der fokus på træning og fællesskaber i aftenskolen for særlige målgrupper som fx borgere, der lever med kronisk sygdom, inspiration til at have fokus på bækkenbundstræning i alle bevægelsesfag samt introduktion til en ny undervisningsform virtuel undervisning med yoga som det gode eksempel. Indsatsen omkring sundhed og partnerskaber fortsætter i Med udgangspunkt i LOF s kernekompetencer skal Landsorganisationen og afdelingerne samarbejde om udvikling og fornyelse af LOF s produkter. 9 D E N N Y E F OL KE OP L Y S N I N GS L OV Som en del af arbejdet med at følge op på den moderniserede folkeoplysningslov har LOF i 2012 arbejdet mod at etablere samarbejde og egentlige partnerskaber med kommunerne. Hovedfokus for LOF har været at skabe partnerskaber indenfor sundhedsområdet.

6 LOF Mariagerfjord har igennem flere år opbygget et tæt BORNHOLM LOF MARIAGERFJORD samarbejde med kommunen omkring kurser i det lokale > Rygestop > Hjerteforeningen (Hjertemotion og madværksted sundhedscenter. Det tog lidt tid at få kommunen til at medfinansiering fra 18 midler) se nytteværdien af at have forskellige træningstilbud i LEJRE > Bedre Psykiatri (foredrag) det lokale sundhedscenter, når de ikke selv bruger det til > Temakursus»Mig og min sygdom«genoptræningsforløb. Men nu er billedet vendt, og kommunen med kommune og flere patientforeninger LOF MIDTJYLLAND henvendte sig til LOF, da et nyt sundhedscenter > Hjerteforeningen (Hjerterigtig mad) blev bygget i kommunen. LOF tilbyder bl.a. cirkeltræning, SLAGELSE pilates og yoga i de kommunale sundhedscentre. > Sundhedstemauge og dialog LOF SKOLEN Bækkenbundstræning har kommunen selv forestået indledt med socialpsykiatrien > Kræftens Bekæmpelse tidligere, men det overgår nu til LOF. 10 (Bevægelse og afspænding) RINGSTED > Osteoporoseforeningen (Bevæg og bevar dig) LOF Mariagerfjord har også etableret et partnerskab om 11 >»Gå i gang«hjertetræning med Hjerteforeningen, og de afvikler fem DGI, patientforeninger og kommune LOF ØRESUND ugentlige hold i kommunen. Ved tæt samarbejde med > Osteoporoseforeningen (specialtræning) en patientforening var det muligt at komme ind i de LOLLAND > Hjerteforeningen (Hjertemotion) kommunale rehabiliteringslokaler. Disse hold tilbydes til > Kompenserende svømning > Hjertesagen (svømmehold) nedsat deltagerpris ved samarbejde omkring 18 midler. SAMARBEJDE MED KOMMUNER ØRESUND > Dialog omkring seniorseminar MIDTJYLLAND > Tilbud undervejs til ældre kronikere (frivilligcenter) HOLSTEBRO > Indledt dialog omkring kronikertræning og sund mad MARIAGERFJORD > Lokalesamarbejde i de to kommunale sundhedscentre > Zumba for etniske kvinder > Bækkenbundstræning VORDINGBORG > Lokalesamarbejde med træningsenheden SAMARBEJDE MED PATIENTFORENINGER LOF LEJRE > Hjerteforeningen, Scleroseforeningen og Hjernesagen (Mig og min sygdom) LOF RINGSTED > Flere patientforeninger et DGI projekt (Gå-i-gang LOF deltager med varmtvandstræning, aquafitness, pilates og yoga) LOF KALUNDBORG > Bedre Psykiatri (foredrag) LOF VARDE > Gigtforeningen (køkkenkursus og hjælpemidler medfinansiering fra 18 midler) > CASE LOF Mariagerfjord samarbejder også med Hjerteforeningen omkring madværksteder, og seneste tiltag er en hjertehøjskole. Jan Vestergaard, der er skoleleder i LOF Mariagerfjord, har tre gode råd til andre LOF-afdelinger, som står foran at skulle udvikle sundhedspartnerskaber: 1. Lav et grundigt forarbejde før du tager kontakt til nøglepersoner i kommunen eller patientforeningen. Enten ved, at du selv»opdyrker«kommunens eller patientforeningens politik på sundhedsområdet eller ved at benytte Landsorganisationens tilbud om konsulentbistand på området. 2. Find de»rigtige«beslutningstagere og motivér til, at de investerer i et»genkendt/godkendt«møde. Med genkendt/godkendt menes, at kommune eller patientforening skal kende os som folkeoplysende forening, hvorefter de vil godkende os som ikke-kommercielle. Brug de første møder alene på at opnå gensidig tillid og få nyttige informationer, inden du finder de områder,man kan samarbejde på. KROP SUNDHED BEVÆGELSE 3. Involvér gerne flere LOF personer udover skolelederen fx udvalgte bestyrelsesmedlemmer, lærere m.m. således at et påbegyndt samarbejde ikke strander på, at en skoleleder eller et bestyrelsesmedlem stopper i LOF midt i opbygningsarbejdet.

7 NY NORDISK HVERDAGSMAD LOF s samarbejde med FDB fortsatte også i 2012 omkring kurset»ny Nordisk Hverdagsmad«. Et køkkenkursus med udgangspunkt i Claus Meyer og Arne Astrups populære kogebog, som blev udgivet i november Kogebogen er blevet kåret til verdens bedste skandinaviske kogebog. Kurset indeholdt inspiration med fokus på det hele måltid med mange grønsager, fuldkornsprodukter og lidt kød det hele tilsat masser af smag. Samarbejdet med FDB har skabt mulighed for, at kurserne ikke alene blev annonceret af LOF-afdelingerne, men også af FDB, som lagde flyers i butikkernes grøntafdeling og hængte plakater op i butikkerne. Alle interesserede undervisere blev inviteret til en inspirationsdag i Meyers Madhus. Her fik deltagerne en introduktion til filosofien bag Ny Nordisk Hverdagsmad samt erfaring med opskrifterne fra kogebogen. 12 Kurset»Ny Nordisk Hverdagsmad«blev udbudt af Fremadrettet er det ikke muligt at fortsætte samarbejdet 13 LOF/NETOP i samarbejde med FDB på lokalt niveau. omkring kurserne»ny Nordisk Hverdagsmad«, da Det vil sige, at det var FDB s lokale kræfter, organiseret FDB har ændret sin organisationsstruktur til COOP, og i brugsforeningsbestyrelser og butiksråd, som samarbejdet deres sundhedsindsats for nuværende retter sig mod SKOLELEDERSKIFTE blev etableret med. I 2012 var målet, at kurser- skolebørn. Men de gode relationer, der er skabt til de ne skulle udbydes fra september 2012 til marts 2013, lokale butikker/butiksråd, kan sagtens danne grundlag og at mindst 100 kurser blev gennemført. Dette mål for lokale samarbejder omkring kurser, forbrugeroplysning Pakken indeholder følgende: nåede vi ikke helt. LOF har været udbyder af 64 kurser mv. i fremtiden. i perioden. Skolelederen er en nøgleperson i LOF s virke; det er derfor vigtigt, at Landsorganisationen understøtter de nye skoleledere. Hvilke kompetencer har den nye skoleleder og hvilke forventninger har vedkommende til arbejdet? Hvor kan landsorganisationen gå ind og understøtte bestyrelsen og den ny skoleleder i arbejdet for at sikre kontinuitet i virksomheden? Disse overvejelser lå til grund for udarbejdelsen af en skolelederpakke i 2012, som havde til hensigt at understøtte såvel bestyrelsen som den ny skoleleder samt at kvalificere Landsorganisationens indsats over for den pågældende lokalafdeling. Pakken er blevet godt modtaget. Der er holdt møder med ni nye skoleledere, andre møder er undervejs, og der er ydet rådgivning i forbindelse med ansættelse af nye ledere. Nogle nye ledere har sagt ja til en mentor, andre har takket nej, eller havde allerede et godt samarbejde med en erfaren leder. > SKOLELEDERKURSER Et andet vigtigt led i Landsorganisationens samarbejde med skolelederne er kursusvirksomheden for lederne. To grundkurser for nye skoleledere samlede 27 deltagere; de blev begge afviklet i samarbejde med NETOP. To skoleledertræf havde i alt 53 deltagere, og endelig fandt 39 skoleledere frem til de to skoleledermøder. TILBUD TIL BESTYRELSEN OM KONSULENTDELTAGELSE I ET MØDE MED FOKUS PÅ: a) Hvordan er afdelingen som arbejdsgiver og arbejdsplads? b) Hvilken skolelederprofil ønsker afdelingen? c) Udarbejdelse af stillingsbeskrivelse og opslag. d) Deltagelse i ansættelsessamtalen. e) Bistand ved ansættelse, fx udarbejdelse af udkast til ansættelseskontrakt. TILBUD OM ET PERSONLIGT MØDE MELLEM DEN NYE LEDER OG EN KONSULENT FRA LANDSORGANISATIONEN: a) Gennemgang af LOF s organisation (lokalafdelinger, afdelingsfællesskaber, landsorganisation, sekretariat), gennemgang af indholdet på lofnet.dk, en overordnet introduktion til folkeoplysningsloven, den nye leders ønsker og behov. b) Tilbud om deltagelse i det grundlæggende skolelederkursus. c) Tilbud om tilknytning af en mentor (en erfaren skoleleder).

8 FO RB E R E D E N DE VOK S EN UN D E R V I S N I N G ( FVU) OG O RD BL I N DE U N DE R V I S N I N G 14 For at skabe yderligere vækst på området har Landsorganisationen via arbejdet i afdelingsfællesskaberne forsøgt at motivere flere afdelinger til at søge om driftsoverenskomst. I efteråret 2012 igangsatte afdelingsfællesskabet i Mariagerfjord, Vesthimmerland og Rebild en proces for at sikre en driftsoverenskomst. Undervejs er de stødt på forhindringer fra det lokale VUC især på formkrav, men stædighed og ny struktur i LOF er nu på vej til at sikre en ny driftsoverenskomst for LOF. Lærere til at undervise i FVU er ikke altid lige lette at få fat i, men i Himmerland har man allerede lærerkræfterne i hus. For at understøtte udviklingen deltager de skoleledere, der udbyder FVU og ordblindeundervisning, i et ledernetværk, der mødes mindst to gange årligt i forbindelse med skoleledermøder og/eller årsmøde. Formålet med netværket er at udveksle erfaringer både på udviklingsdelen og på driftsdelen. Netværket understøttes af LOF s Landsorganisation, som varetager det praktiske omkring møderne og sørger for, at netværket opdateres på emner, der er relevante for området, lovgivning, generelle tendenser på området, overenskomster m.v. 15 FVU og især ordblindeundervisningen har i 2012 bidraget positivt i forhold til LOF s ønskede mål om vækst. De få afdelinger, som har driftsoverenskomst med VUC om FVU og/eller ordblindeundervisning, har formået at styrke området. Det er sket ved at arbejde systematisk med at udbrede undervisningstilbuddene, så der i 2012 har været tilbudt undervisning langt flere steder end i 2011 med de samme driftsoverenskomster og dermed det samme antal LOF skoler som i Det er sket i samarbejde med andre LOF afdelinger, som hjælper med annoncering, deltagerrekruttering og med at finde egnede undervisningslokaler. Det betyder, at vi har formået at udnytte de eksisterende driftsoverenskomster optimalt. Samtidig er det lykkedes en skole at få driftsoverenskomst i et større område. Eksempelvis har LOF Øresund fået driftsoverenskomst i Lyngby-Tårbæk kommune. Den positive tendens fortsætter i 2013.

9 DOFO OG AFDELINGSWEB LOFNET REVIDERET ORGANISATIONS- HÅNDBOG KOMMUNIKATION STRATEGI 2012 > ADMINISTRATION Stabilitet af DOFO har været et nøgleord for LOF i Det har været en udfordring at sikre, at DOFO leverer administration for afdelingerne og smertefrie tilmeldinger for LOF s deltagere uden at fejle. Der er i 2012 blevet fokuseret på at få lavet ny varekurv (onlinetilmelding) på hjemmesiderne, da den tidligere varekurv i perioder var ustabil. Den nye varekurv er til trods for forsinkelse og en periode med problemer med multitilmeldinger (tilmelding til 2 hold eller med 2 personer på et hold) nu oppe at køre og fungerer som en stabil butik for afdelingerne. I skrivende stund venter vi stadig på, at ventelistefunktionen bliver implementeret, og så er den nye varekurv færdigudviklet i denne omgang. De nye afdelingshjemmesider blev lanceret i 2011, hvor også næsten alle afdelingerne tog siden i brug. I starten af 2012 kom de sidste afdelinger på den nye hjemmeside. I dag bruger alle på nær et par enkelte afdelinger LOF s hjemmesideskabelon. Udover nye funktioner med fokus på underviserne og nyhedsbreve har det seneste år mest stået på justeringer og mindre fejlrettelser af hjemmesiderne. I det forgangne år har der også været fokus på tilmelding via smartphone så deltagere, der ønsker at tilmelde sig via telefonen, nu er i stand til at gøre det. Hjemmesiderne udvikles løbende i samarbejde med afdelingerne, og det vil vi fortsætte med i På årsmødet 2012 blev LOFnet»version 2.0«lanceret. Det betød ikke blot en ny hjemmeside for alle aktive LOF ere, men også en mere tidssvarende værktøjskasse. LOFnet har fået et løft på det visuelle. Ambitionen har været at skabe en side, som er nemmere at navigere rundt på, og som har flere billeder til at illustrere og understøtte artikler samt med søgefunktionen at gøre det nemt at finde det, man søger. I efteråret 2012 blev der arbejdet på at skabe en mere aktuel hjemmeside, hvilket har resulteret i, at nyhederne har fået en prominent plads på forsiden af LOFnet. Cirka 80% af indholdet på LOFnet er tilgængeligt for alle, mens de sidste cirka 20% som fx»udvikling«og»butik«kræver et personligt login. En af de funktioner, som kræver login, er kommentarfunktionen, som er kommet til i 2012, så man nu har mulighed for at kommentere eller stille spørgsmål til de enkelte artikler eller nyheder. Her et lille års tid efter lanceringen, er LOFnet stadig under udvikling, og nye tiltag kommer løbende til. Senest er en jobsøgningsmulighed kommet til, så afdelingerne kan uploade jobopslag på LOFnet, som spiller sammen med jobportalen jobindex.dk. Organisationshåndbogen blev i 2012 skrevet helt om i forbindelse med relancering af LOFnet.dk. LOF valgte i den forbindelse at arbejde sammen med NETOP, som også stod for at skulle revidere deres håndbog. På den måde fik vi optimeret ressourcerne og fordelt opgaverne mellem de to oplysningsforbund. Håndbogen er efterfølgende tilpasset de to organisationer på de områder, hvor vi er forskellige. Håndbogen beskriver forhold om lov, bestyrelsesarbejde, skolelederarbejde, arbejdsgiverregler, ansættelsesret, hold- og økonomistyring, arbejdsmiljø, aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, DOFO med videre. Til hvert afsnit er hæftede relevante links til lovgivning og andet. Håndbogen fungerer som et slags opslagsværk, hvor man kan få en kort introduktion til de forskellige emner. Der er altså ikke tale om udtømmende informationer på de enkelte emner, men om en generel introduktion. Hvis man ønsker nærmere oplysninger om de enkelte punkter, står de enkelte konsulenter til rådighed med uddybende vejledning. Landsorganisationen har i 2012 ønsket at styrke sit fokus på kommunikation og markedsføring. For at opnå dette valgte man derfor at ansætte en kommunikationskonsulent på fuld tid, som har fokus på at varetage Landsorganisationens kommunikation samt at yde rådgivning til lokalafdelingerne om kommunikation og markedsføring. I 2012 har man haft fokus på at styrke den interne kommunikation i organisationen, og man gik derfor i 2012 i gang med at revidere LOFnet og gøre nyhederne mere synlige på siden samt at udvikle nye skabeloner til de interne nyhedsbreve. I dag har LOF to interne nyhedsbreve; et henvendt til alle i organisationen med generel information og et henvendt til skoleledere, bestyrelsesformænd og landsstyrelsen med mere specifik information. Disse skabeloner er i foråret 2013 blevet gjort tilgængelige for lokalafdelinger, så de har mulighed for at sende nyhedsbreve ud til kunder efter samme skabelon. Skabelonen er udviklet i Umbraco, samme system som hjemmesiderne kører i, for at gøre det lettere for afdelingerne at håndtere. På Idétræf 2012 blev landsorganisationens Facebookside lanceret. Ambitionen er herigennem at skabe opmærksomhed om LOF samt endnu et værktøj til bedre intern kommunikation i organisationen. STRATEGI 2012 > ADMINISTRATION

10 AKTIVITETSUDVIKLING AKTIVITETSUDVIKLING NYT I PROGRAMMERNE I 2012 HØJSKOLEDAGE Indholdsmæssigt ser vi et stort udbud af sproghold (polsk, arabisk, litauisk, ukrainsk), IT-hold, herunder mange hold i IT for begyndere (NemID, kommunens hjemmeside mv.) samt ikke mindst et bredt og varieret udbud inden for alle former for familie- og sundhedsfag. Flere afdelinger samarbejder omkring oplevelsesture, bl.a. har Tut Ankh Amon udstillingen i Malmø være populær, og mange afdelinger tilbyder besøg på herregårde, slotte og i kirker. Højskoledage er en af de aktiviteter, der er i udvikling i LOF. EKSEMPLER PÅ OPLEVELSESTURE AFVIKLET I 2012: > Vestre Fængsels flugtmuseum > Koldkrigsmuseum Stevnsfort > Lungholm Gods > Visual Climate Center i Holeby > Flyvestation Karup > Åstrup Kloster og Selsø Slot > Cisternerne og Jesuskirken > Vestre Kirkegård ministres og kunstneres gravsteder > Arkitektoniske byvandringer > Krimi-byvandringer > Aktuelle kunstudstillinger med kunstguide >»Flotte rum i haven«med et efterfølgende kursus i»tegn din egen haveplan«> Foredrag om Amagermanden med anklager Anne Birgitte Stürup > Foredrag med Grænseforeningens kulturambassadører >»Seværdigheder og mindestene omkring Langå«> Foredrag om Søren Kirkegaard (i anledning af Kirkegaards 200 års fødselsdag) >»Verdensreligioner«(foredragsrække) >»Tradition og fornyelse Folkekirken i et spændingsfelt«(foredragsrække) >»1864: Danmarks skæbneår«>»frygt og fornuft i terrorens tidsalder«>»mormors bordel«med Karen Thisted > Foredrag om Reden det anonyme værested for kvinder >»Mig og Stalin«med Samuel Rachlin >»Velfærd og samfund«med Stine Bosse >»Et liv med rettidig omhu«med Ulrik Brandt >»Hvad kan den danske grundskole lære af kineserne?«med Niels Egelund >»Miljø og energi«med Jytte Abildstrøm i samarbejde med Hjerteforeningen >»Mellem orkaner og klimaændringer«med Jesper Theilgaard >»Min tid som forsvarsminister«med Gitte Lillelund Bech LOF s programmer har igennem de seneste år gennemgået en grafisk udvikling, således at langt de fleste fremstår i et flot design med aktuelle billeder og en overskuelig beskrivelse af indhold, tid og sted mv. LOF EKSEMPLER PÅ FOREDRAG AFVIKLET I 2012: LOF afdelinger har i igennem året udbudt forskellige højskoleforløb. De er organiseret meget forskelligt lige fra ugeforløb til enkelte højskoledage. Rigtig mange højskoleforløb har samarbejdspartnere som biblioteker, 18 ÆldreSagen, menighedsråd og lokale landsby/kul- arbejder løbende med udvikling og kreative tiltag i forhold til programdesign. > Foredrag med udsendt soldat i Afghanistan > Foredrag med tidligere drabschef Ole Dahl 19 turforeninger med et væld af forskellige temaer. LOF Ringkøbing-Skjern har specialiseret sig i højskoledage tilrettelagt i samarbejde med lokalforeninger i de små bysamfund Aadum, Hemmet, Holmsland, Lem og Ho. De har afviklet 8-16 foredrag hvert sted i SUNDHEDSTILTAG Sundhedsfagene udgør næsten 50% af LOF s aktiviteter. Sundhedsaktiviteterne spænder vidt inden for bevægelsesfag, mad og sundhed, kropsforståelse og forebyggelse af sygdomme. Flere af LOF s sundhedsfag kombinerer undervisningsformerne og giver deltagerne viden om det hele menneske. I 2012 har vi set en udvikling i retning af, at flere kurser er målrettet personer med en eller anden form for handicap eller kronisk diagnose fx bevægelseshæmmede, gigtramte, hofte- og knæskadede, personer med knogleskørhed, hjertepatienter, brystopererede, kræftopererede, personer med KOL og diabetes m.m. LOF Slagelse har indledt samarbejde med kommunen og idrætsrådet om to årlige sundhedstemauger. EKSEMPLER PÅ SPECIALTRÆNING OG ANDRE SUNDHEDSFAG AFVIKLET I 2012: > Herrerigtig hjertetræning med Hjerteforeningen > Rygestop-kurser > Hjertevenlig hverdagsmad (med særlig fokus på sænkning af kolesteroltal) > I gang igen efter en brystoperation > Anticancer livsstil hvad kan du selv gøre? > Osteoporose-kursus i forebyggelse og opbygning af knoglerne > Wellness og mindfulness > Foredrag om øjnene og øjensygdomme > Lungetræning (for personer med kronisk lungesygdom) > Træning mod knogleskørhed. > Bevægelse og afspænding for kræftramte > Varmtvandstræning for brystopererede > At komme sig af skizofreni > Hensyntagende motion for KOL-, diabetes- og hjertepatienter > Balancetræning > Fra stress til trivsel

11 20 AK TIV I TETSU DVIKLIN G A KTIV ITETS U DV IKLING FAM IL I E L I V SAMARBEJDE MED BIBLIO TEKER Samarbejde med biblioteker er et væsentligt indsatsområde i LOF. Indsatsområdet var bl.a. en del af indholdet på Skoleledertræf 2012, hvor forskellige forslag til udmøntning af samarbejde med biblioteker blev behandlet. Der blev udviklet konkrete ideer til samarbejdsmuligheder, eksempler på støttemuligheder (bl.a. Forfattercentrum) samt ideer til forskellige markedsføringstiltag. LOF-afdelingerne Kalundborg og Midtjylland udbyder begge særlige aktiviteter til familier. Vordingborg har i 2012 som noget nyt mange hold til gravide og småbørnsfamilier på programmet. De kurser, der udbydes, spænder vidt fra kommunikation og opdragelse af børnene til køkkenkurser og oplevelsesture for hele familien. Både Familieskolen, LOF Øresund og LOF Djursland udbyder barselscafé, hvor det sociale samvær over en brunch kombineres med et inspirerende foredrag om baby- og familielivstemaer. ÆLD R E O G I T LOF har i 2012 sat tiltag i gang i forhold til ældre og IT. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi indebærer, at det for borgerne frem mod 2015 vil blive obligatorisk at bruge de digitale løsninger i deres skriftlige kommunikation med de offentlige myndigheder. Papirblanketter og formularer skal udfases sådan, at alle borgere betjener sig selv på nettet, og alle borgere skal have en digital postkasse, hvor de fra 2014 kan modtage alle breve fra offentlige myndigheder. Derfor har LOF fokus på IT for ældre. LOF er med i Lær mere om IT-netværket under Digitaliseringsstyrelsen, og vi har afviklet et lærerkursus i samarbejde med NETOP, samt afviklet en workshop på Idétræf, hvor også skuespiller Lisbet Dahl causerede over IT for ældre. Lisbet Dahl er ambassadør for Seniorsurf-dagen og holder foredrag landet over. Landsorganisationen har samarbejdet med nogle lokalafdelinger om ansøgninger til folkeoplysningslovens udviklingspulje om køb af computere for at komme så tæt på målgruppen som muligt, fx i landdistrikter og på småøer. Rigtig mange LOF afdelinger har et godt og udbytterigt samarbejde med de lokale biblioteker. LOF Midtjylland har et givende samarbejde omkring foredrag, kursushenvisning og lokaler. LOF Vordingborg er en af forgangsafdelingerne i forhold til samarbejde med biblioteker især omkring it-kurser. 21 LOF AFTALER LOF s Landsorganisation indgår hvert år aftaler med foredragsholdere, som lokalafdelingerne kan benytte sig af i programlægningen. Indsatsen omkring LOF aftaler er i 2012 udvidet dels med nye LOF aftalepersoner og dels via et samarbejde med forlaget Frydenlund. Frydenlund er et uafhængigt bogforlag, der har eksisteret siden Hvert år udgiver forlaget ca. 70 titler, specialiseret inden for områderne psykologi, pædagogik, sundhed, arbejdsliv, kommunikation, samfund og historie. Frydenlund har udvalgt en række forfatterne til LOFaftalerne, som brænder for et særligt fagligt felt, og som er gode formidlere. LOF Slagelse har anvendt flere af LOF-aftalerne bl.a. ved et samarbejde med Slagelse kommune og Idrætsrådet. En særlig temauge»det aktive og sunde liv i Slagelse kommune«blev organiseret med fire foredrag, hvoraf de tre var LOF-aftaler blandt andet Jerk W. Langer med»det gode liv sundhed uden recept«, Siff Holst med»hvordan knækker vi diabeteskurven«og Helle Hein»Træk vejret og få mere energi og overskud«. LOF har også en samarbejdsaftale med Athenas, som er et af landets førende bookingbureauer. LOF får 10% rabat på alle bookinger. I 2011 blev tiltaget»familieliv«udviklet. I 2012 har arbejdsgruppen arbejdet videre med det, og den præsenterede forud for Skoleledertræf 2012 et inspirationsmateriale til det videre arbejde i afdelingerne. For flere af LOF-afdelingerne har det været muligt at etablere et samarbejde med kommunens sundhedsplejersker, hvilket har givet et godt indblik i, hvilke tiltag man fra LOF s side kan byde ind med.

12 A KTIVITETSU D VI K LI N G AKTIV ITE TSU D V IK L IN G OPLEV LIVET AKTIV SEPTEMBER 22 I februar 2013 afholdt LOF sit årlige inspirationsarrangement Idétræf, som bød på masser af spændende foredrag, debat, inspiration og hyggeligt samvær. Der var blandt andet workshops med forskellige temaer, hvor deltagerne fik mulighed for selv at arbejde med nogle af de emner, som er vigtige for LOF i de kommende år. Ligeledes gav»ideernes træf«anledning til videndeling afdelingerne imellem om lokalafdelingerne og afdelingsfællesskabernes aktiviteter. Blandt de eksterne oplægsholdere var kulturminister Marianne Jelved og regionsrådsformand i Region Syddanmark Carl Holst, som debatterede fremtidens folkeoplysning. Lisbet Dahl gav som ambassadør for Seniorsurf-dagen indspark til arbejdet med ældre og it i LOF, og Ph.d. Louise Ejgod Hansen fra Aarhus Universitet perspektiverede folkeoplysningen og trak referencer til Kulturministeriets undersøgelse om danskernes kulturvaner. På Udviklingstræf 2012 i efteråret var der masser af bud på udviklingsmuligheder og nye aktiviteter i LOF. Det er første gang, at LOF afholder Udviklingstræf. Pia Friberg, der er managementkonsulent i Frontsetter, satte med sine forskellige dialogværktøjer gang i den kreative proces, og deltagerne kom med ideer til nye temaer og aktiviteter, som LOF kan tilbyde i fremtiden. Der blev udviklet 13 konkrete bud på fremtidige temaer i LOF. LiVET aktiv september viklede en række ideer til, hvad LOF skal arbejde videre med i de kommende år, og en af ideerne var en sæsonstartskampagne. Tanken er, at afdelingerne skal arrangere særlige arrangementer til brug i kampagnen fx opstartsforedrag, korte introkurser, oplevelsesture samt en inspirationsdag, der byder inden for i LOF og introducerer til de mange forskellige aktiviteter, der udbydes lokalt. Der er allerede mange positive tilsagn om deltagelse fra afdelingernes side. 23 ID É TR ÆF 2013 OG UD V IK L I N G S TR Æ F 2012 I foråret 2013 har LOF s Landsorganisation sat gang i en ny landsdækkende kampagne under navnet»oplev livet aktiv septemer«. Som navnet afslører, skal kampagnen køre i september Kampagnen skal sætte fokus på lokalafdelingernes sæsonstart og skabe mere synlighed om aktiviteterne i september for at tiltrække flere og nye målgrupper, som endnu ikke har stiftet bekendtskab med LOF s mange tilbud. Kampagnen er blevet til på bagrund af Udviklingstræf 2012, hvor skoleledere og bestyrelsesmedlemmer ud- OPLEV

13 E U- O P L Y S N I N G 24 Formålet med LOF s EU-projekt er at levere EU-oplysning tæt på borgerne, men også at forsøge at udvikle nye former til at komme i kontakt og dialog med borgerne om europæiske spørgsmål. Fra landsorganisationens side forsøger vi hele tiden at kvalificere arbejdet, så vores lokalafdelinger finder det relevant at arbejde med oplysning om EU. Efterhånden som vores afdelinger er blevet færre, men større og dermed også dækker et større geografisk område, er der flere, der ser muligheder i også at beskæftige sig med internationale og europæiske spørgsmål. Vi havde i 2012 særligt fokus på det danske formandskab og opfølgning på dette samt at få etableret et samarbejde med Landbrug & Fødevarer. Landbrug & Fødevarer var positive i et samarbejde og med deres input afholdt vi en række møder med vinkler på landbrugets vilkår i forhold til EU. Derudover var der også i 2012 en række af LOF s afdelinger der afholdt debatmøder om EU med støtte fra Landsorganisationens pulje. Den 31. maj gennemførte Landsorganisationen en EU konference med titlen:»perspektiver for dansk EU-politik efter formandskabet«. Den blev afholdt i København. Det var for 2012 en hel klar målsætning at få opgraderet vores særlige EU-hjemmeside, så vi fremover bruger den som platform for vores EU-oplysningsaktiviteter. Ambitionen er, at den skal være det naturlig omdrejningspunkt i årene fremover, og vi vil derfor kun i meget begrænset omfang få trykt særlige EU-publikationer. Det kommende arbejde med LOF s EU-skole vil også få en særlig plads her, når dette arbejde gennemføres i ) Økonomisk krise og sammenbrud 2) EU s 2020 plan 3) EU s satsning på vedvarende energi 4) EU s klimapolitik Hjemmesiden er blevet promoveret internt i vores interne nyhedsbreve og på facebook. Eksternt i Dansk Folkeoplysnings Samråds nyhedsbrev, og det er aftalt med Venstres landsorganisation at omtale den i deres kommunikation til alle medlemmer. 25 FOTO: Folkemødet, Bornholms Regionskommune Arbejdet med EU-oplysning fortsætter i 2013, og LOF s lokalafdelinger er fortsat en vigtig del af oplysningsarbejdet. Møderne vil dog udvikle sig, så vi fremover satser på at have to former for møder. Eventmøderne med samarbejdspartnere (Landbrug & Fødevarer), hvor EUdebat og møde i spændende omgivelser vil være det bærende. Den anden form vi i 2013 vil forsøge at udvikle er, at vi vil arbejde hen imod, at LOF via oplysningsarbejdet tilbyder møder, der har karakter af»borgerinddragelse«om særlige EU tiltag. Altså sætte møder op, hvor der informeres om kommende lovgivning eller andre tiltag, så borgere/interesseorganisationer kan byde ind med input. Borgerinddragelse og medborgerskab er emner, som LOF har en lang tradition for at arbejde med. Dette arbejde vil vi gerne i højere grad overføre til vores EU oplysningsarbejde. FO LKEMØDE I 2012 deltog LOF aktivt på Folkemødet på Bornholm. Om lørdagen var der arrangeret tilbud om en endagstur til Folkemødet med bus fra København, hvilke godt 25 LOF ere benyttede sig af. Det gav en god mulighed for at opleve stemningen på Folkemødet. Om lørdagen var der desuden to spændende debatmøder, hvor LOF satte fokus på EU s år for aktiv aldring. Det ene debatmøde var med oplæg af Erik Simonsen fra DA og Søren D. Sørensen fra Danske Ældre Råd. De talte begge under overskriften»sådan får du et aktivt seniorliv«. Det andet foredrag var med Knud Aarup, forfatter til bogen»frivillighedens velfærdssamfund«. Begge foredrag havde fuldt hus eller telt. Søndag morgen var der tilbud til de morgenfriske om»søndagstrim«, hvor alle kunne møde op til en gang morgengymnastik. Herefter inviterede LOF til debat i DFS s telt om sundhed og sundhedsmani med oplæg af skribent på Weekendavisen, Morten Ebbe Juul Nielsen. Folkemødet er en spændende oplevelse og et naturlig sted at være for LOF. Det giver netværk, inspiration og nogle gode oplevelser samt mulighed for at komme tæt på politikere, mediefolk og andre med interesse for samfundet og dets mange foreninger. Derfor er LOF også igen i 2013 repræsenteret på Folkemødet og tilbyder både bustur, højskoleophold, debatmøder mv. I forhold til sidste år har vi således udviklet samarbejdet med Landbrug & Fødevarer, og vi har afholdt en række eventmøder med temaer, der er beslægtet med væsentlige emner inden for EU og landbrug. Det vil forsat være et væsentligt element i afholdelse af møder, og vi vil fremover forsøge at få flere partnerskaber om afholdelse af arrangementer og møder. Det giver en god indgang til en større potentiel deltagerkreds. Til brug for vores hjemmeside blev der udarbejdet fire baggrundsnotater:

14 LOF OG SAMARBEJDSPARTNERE Der er et godt og tæt samarbejde mellem Venstres Vort mangeårige samarbejde med NETOP fortsatte i Landsorganisation, VU s Landsorganisation og LOF s I 2012 har LOF afviklede to grundkurser for nye Landsorganisation. I det forløbne år har der været fokus skoleledere i samarbejde med NETOP. Vi har samarbejdet på at udbygge samarbejdet mellem de tre organisationer om et kursus for 16 IT-undervisere, og de to 26 i den liberale familie på lokalt niveau. Der er blandt organisationers forretningsudvalg mødes jævnligt. Vi 27 andet blevet udviklet et fællesprojekt, der har haft fokus på at indsamle og formidle gode eksempler på samarbejde mellem de tre organisationer. Den 29. september blev der afholdt et spydsspidsseminar, hvor repræsentanter fra de tre organisationer i seks kommuner udviklede konkrete planer for samarbejdet. Disse planer, samt andre eksempler er indeholdt i det fælles idekatalog, som de tre organisationer har udgivet i foråret DLDP s igangværende projekt i Kenya blev i 2012 implementeret efter planen i samarbejde med partneren Centre for Multiparty Democracy (CMD-Kenya). Støtten til en tværpolitisk platform med fokus på at opbygge kapaciteten af 27 politiske partiers interne og eksterne kommunikation og at fremme unges deltagelse i partipolitik, har givet positive resultater, som blandt andet har medvirket til, at valget i marts 2013 forløb uden større voldshandlinger, sammenlignet med valget i Projektet i Kenya er blevet forlænget til udgangen af har været partner i projektet»folkeoplysningens laboratorium forsøg med fleksibel tilrettelæggelse«, kørt af NETOP og støttet af DFS; det afsluttes her i foråret DLDP har i 2012 udført en forundersøgelse i Zambia og har efterfølgende fået godkendt finansieringen af et projekt, som udføres i Projektet bliver implementeret i samarbejde med National Restoration Party (NAREP), som er DLDP partner i Zambia. Projektet vil hovedsagligt fokusere på at styrke NAREPs organisatoriske set-up og udarbejdelsen af en politisk strategi for partiet. I 2012 fik DLDP ligeledes muligheden for at foretage en forundersøgelse til et projekt i Egypten. Dette resulterede i, at DLDP er i gang med at formulere en projektansøgning, som forhåbentligt vil blive godkendt i maj Samarbejdspartneren i Egypten bliver The Free Egyptians Party, og projektet vil bidrage til at styrke partiets interne organisation samt at udvikle en strategi for partiet. Derudover vil der også være fokus på unge og deres politiske engagement.

15 LANDSSTYRELSEN LOF S REPRÆSENTATION I EKSTERNE UDVALG, RÅD M.M LANDSFORMAND > Sonny Berthold DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS BESTYRELSE > Per Paludan Hansen (formand) OVERSIGTER NÆSTFORMAND > Britta Schall Holberg DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS REPRÆSENTANTSKAB > Sonny Berthold > Britta Schall Holberg > Per Paludan Hansen ÅRSMØDEVALGTE > Erik Olsen > Irene Wiborg DET DANSKE MODERSMÅLSELSKABS REPRÆSENTANTSKAB 28 > Eva Toftebjerg > Bent Christoffersen 29 > Claus Kronborg > Inge Midtgaard > Linda S. Jensen VALGT AF AFDELINGSFÆLLESSKABER > Aage Larsen (Bornholm) > Bent Christoffersen (Ballerup, Familieskolen, Furesø, Rudersdal, Vestegnen m.fl.) > Inge Lise Dyrekjær Larsen (Egedal, Frederikssund, Gribskov, Slangerup, Øresund) > Jørn Christophersen (Egedal, Frederikssund, Gribskov, Slangerup, Øresund) > Jørgen Kreutzer (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød) > Flemming Petersen (Guldborgsund, Lolland, Lolland Vest, Sakskøbing, Storstrømmen) > Lisa Benn Petersen (Næstved, Vordingborg *) > Julie Jensen (Faxe, Haslev, Køge, Ringsted, Stevns) > John Robert Christensen (Slagelse, Sorø) > Karin Dahl (Holbæk, Høng, Kalundborg, Kalundborg Sprogcenter, Odsherred, Svinninge) > Leif Sundberg (Faaborg-Midtfyn, Nordøstfyn, Nyborg, Sydfyn, Tranekær) > Erik Ladefoged (Ejby, Nordfyn, Odense, Vestfyn) > Egon Christensen (Alssund, Haderslev, Jobkom, Lundtoft, Toftlund) > Knud Mønsted (Hedensted, Juelsminde, Kolding, Vejen, Vejle/Fredericia) > Carsten Mølholm Hansen (Billund, Esbjerg, Grindsted Daghøjskole, Varde) > Villy Nielsen (Herning, Holstebro/Struer, Ringkøbing-Skjern) > Lars K. Møller (Ikast-Brande, Karup, Midtjylland, Skive) > Jan Vestergaard (Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland) > Mogens E. Pedersen (Jammerbugt, Nordthy, Sydthy) > Poul Erik Sørensen (Den lokale Aftenskole, Frederikshavn, Nord) *integreret i fællesskab med Faxe, Haslev, Køge, Ringstred og Stevns pr. oktober 2012 VALGT AF VENSTRE > Erik Møller > Anni Matthiesen (MF) FÖRBUNDET NORDISK VUXENUPPLYSNINGS STYRELSE > Lene Buerup Andersen DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS KONTAKTUDVALG INDENFOR FORBEREDENDE VOKSEN- UNDERVISNING, ORDBLINDEUNDERVISNING OG KOMPENSERENDE SPECIALUNDERVISNING > Lene Buerup Andersen OPLYSNINGSFORBUNDENES FÆLLESRÅD > Per Paludan Hansen (som sekretariatsleder) SAMARBEJDSUDVALGET FOR IDRÆT, UNGDOM OG OPLYSNINGSFORBUND M.M. > Per Paludan Hansen (som sekretariatsleder) UNICEF S NATIONALKOMITÉ > Lars K. Møller > Eva Toftebjerg FORENINGEN NORDENS REPRÆSENTANTSKAB > Sonny Berthold VENSTRES HOVEDBESTYRELSE > Sonny Berthold > Britta Schall Holberg VENSTRES UDVIKLINGSUDVALG > Per Paludan Hansen (som sekretariatsleder) OVERSIGTER VALGT AF VENSTRES UNGDOM > Martin N. Bech MEDARBEJDERREPRÆSENTANT > Lene Buerup Andersen

16 LANDSORGANISATIONENS PERSONALE > Per Paludan Hansen Sekretariatsleder > Jan René Westh Organisationskonsulent > Lene Buerup Andersen 30 Personale- og organisationskonsulent 31 OVERSIGTER > Dorthe Lykke Olesen Udviklingskonsulent > Bent Jørgensen Organisationskonsulent > Jacob Kofoed IT-konsulent OVERSIGTER > Birgitte Rasmussen Projektleder DLDP (ansat 1. april 2012) > Kaj Ove Jørgensen Bogholder > Lene Baagøe Lindhardt Administrator > Ane Kolby Kristiansen Kommunikationskonsulent (ansat 1. oktober 2012) > Karsten Toksvig Organisationskonsulent (Stedfortræder for sekretariatslederen) > Helene Horsbrugh Organisationskonsulent (ansat indtil 31. marts 2012) > Lone Jensen Rengøring

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 At rejse er at lære Madskolen Jorden Rundt Årsberetninger TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 s 2 LEDER Folkeoplysning uden grænser Fora består af over 150 foreninger, som hver dag afholder

Læs mere

FO-byen i Aarhus. FO-Aarhus er på 40 år vokset fra gælds- og lukningstrusler til en hel folkeoplysningens by.

FO-byen i Aarhus. FO-Aarhus er på 40 år vokset fra gælds- og lukningstrusler til en hel folkeoplysningens by. ... et netværk af aftenskoler og folkeoplysende foreninger NYTº01marts 2013 ÅRGANG 10 FO-byen i Aarhus FO-Aarhus er på 40 år vokset fra gælds- og lukningstrusler til en hel folkeoplysningens by. tema:

Læs mere

RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7

RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7 Evaluering af Netværkslokomotivet 2014 INDHOLD: RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING.... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7 ÅRSPRIS.... 7 Lidt om årsprisen og dens historie.... 7 Virsomheder, der indtil

Læs mere

Årsberetning 2010 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

Årsberetning 2010 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2010 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2010 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv., 1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk

Læs mere

nyt Hjermind sluttet i Roskilde Aftenskole Nyttige nyheder i Netavisen BOS søger skoleleder Side 5 Side 10 Side 18

nyt Hjermind sluttet i Roskilde Aftenskole Nyttige nyheder i Netavisen BOS søger skoleleder Side 5 Side 10 Side 18 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2006 Årgang 12 Nummer 3 Hjermind sluttet i Roskilde Aftenskole Side 5 Nyttige nyheder i Netavisen Side 10 BOS søger skoleleder Side 18 DOF NYT DOF NYT I dette

Læs mere

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 Kommunale visioner for folkeoplysningen Side 8 "Spørg bare" om fleksible tilrettelæg- gelsesformer Side 11 DOF NYT DOF NYT I dette

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2009 Årgang 15 Nummer 1 Tid til visioner Side 3 DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt Side 12 BOF i Århus søger skoleleder side 19 DOF NYT DOF NYT

Læs mere

nyt Sommerkursus på Hindsgavl Stockholm studierejse Kontorchef elsker fiskefrikadeller Erlands jubilæum

nyt Sommerkursus på Hindsgavl Stockholm studierejse Kontorchef elsker fiskefrikadeller Erlands jubilæum nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2005 Årgang 11 Nummer 3 Sommerkursus på Hindsgavl Side 4 Stockholm studierejse Side 10 Kontorchef elsker fiskefrikadeller Side 16 Erlands jubilæum Side 23

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Indstillede. Aftenskolernes Pris

Indstillede. Aftenskolernes Pris Indstillede Aftenskolernes Pris 2 3 Aftenskolernes priser På de efterfølgende sider findes de indstillede til de forskellige priser. Indholdsoversigt: Handicapprisen S. 3 Den debatskabende pris S.8 Partnerskabsprisen

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

ondt? 2013 i glimt Har du VI ER TIL FOR DIG - BRUG OS!

ondt? 2013 i glimt Har du VI ER TIL FOR DIG - BRUG OS! Årsberetning 2013 Træning virker Træning virker Træning virker Træning virker Har du problemer i nakke og skuldre, kan træning Inden for en to ugers periode har næsten hver Din fod består af 26 knogler

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009

Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009 Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 3 2. Organisation og opgaver.. 4 3. Beretning for 2009. 6 3.1 Interne indsatsområder 6 3.2 Tandplejen og Kagshuset. 9 3.3

Læs mere

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Udgiver: Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Frederiksgade 78B, 1. 8000 Aarhus E-mail: frise@frise.dk Tlf.: 98 12 24 24 www.frise.dk Redaktør: Marianne

Læs mere

Indhold. Intro til Årsskriftet af Lisbet Lautrup Knuden 3. Tved Amatør Teater en lille scene med en stor forestilling af Peter Rafn Dahm 4

Indhold. Intro til Årsskriftet af Lisbet Lautrup Knuden 3. Tved Amatør Teater en lille scene med en stor forestilling af Peter Rafn Dahm 4 Indhold Intro til Årsskriftet af Lisbet Lautrup Knuden 3 Tved Amatør Teater en lille scene med en stor forestilling af Peter Rafn Dahm 4 Als Revyen en lokal begivenhed for hele landsdelen af Kristina Asmussen

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring Spektrum 05/2014 Årgang 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi Fra tobak til kunst Spektrum et helt nyt blad for DOF s medlemmer Brug

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere