Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009"

Transkript

1 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne for 2009 indeholder en vækst i udgifterne på sundhedsområdet, der giver mulighed for flere og nye behandlinger, herunder en vækst i dyr medicin. Samtidig er regionerne stillet overfor et væsentligt produktivitetskrav på 1,265 mia. kr. svarende til en produktivitetsstigning på 2,5 pct. Regionernes samlede nettodriftsudgifter til sundhedsområdet er ca. 90,8 mia. kr. i 2009, heraf udgør sygehusvæsenet ca. 70 mia. kr. Der er tale om en vækst på ca. 2,1 mia. kr. i forhold til budget 2008, når der korrigeres for opgaveændringer svarende til 2,6 pct. En mindre del af denne vækst blev afholdt allerede i I økonomiaftalen for 2009 blev der aftalt et løft i 2008 på 175 mio kr. til at færdigimplementere forløbspakkerne på kræftområdet, og derudover er der efter budgetlægningen for 2008 aftalt højere lønstigninger i 2008 til de regionale medarbejdere svarende til 300 mio. kr. Når der korrigeres herfor, er der en realvækst mellem budget 2008 og budget 2009 på sundhedsområdet på 1,6 mia. kr. svarende til 1,8 pct. Sundhedsudgifternes størrelse afspejler, at en stor del af befolkningen hvert år er i kontakt med sundhedsvæsenet. I 2007 var der godt en million sygehusindlæggelser og 8,7 mio. ambulante besøg. Og inden for praksissektoren var der 19,6 mio. konsultationer. 11

2 Livstruende sygdomme er blandt de højt prioriterede områder. Ved en teknisk fordeling af samtlige sygehusudgifter kan det opgøres, at ca. 21 pct. af de samlede sygehusudgifter vedrører kræftbehandling og hjertebehandling. Regionernes aktivitet på social- og specialundervisningsområdet er faldende i Dermed fortsætter tendensen fra de foregående år, hvor flere kommuner har valgt at hjemtage pladser. Bruttodriftsudgifterne i budget 2009 er faldet med knap 300 mio. kr., svarende til ca. 6,3 pct. De samlede antal pladser på socialområdet er faldet med 251 pladser siden På det regionale udviklingsområde ligger budgetterne for 2009 på niveau med 2008, når der ses bort fra de afgiftsændringer, der er blevet indført på området. På grund af et stort udgiftspres på kollektiv trafik har det været nødvendigt at opprioritere dette område, hvilket har betydet, at udgifterne til kultur og uddannelse mv. er faldet med 16 pct. 1. Regionernes økonomi på sundhedsområdet I 2009 udgør regionernes nettodriftsudgifter til sundhedsområdet ca. 90,8 mia. kr., heraf udgør nettodriftsudgifterne til sygehusene 69,7 mia. kr., jf. tabel 1. Tabel 1. Nettodriftsudgifterne på sundhedsområdet fordelt på hovedområder fra regnskab 2007 til budget 2009 i mio. kr pris- og lønniveau Regnskab 2007 Budget 2008 Budget 2009 Sygehusvæsen mv heraf behandlingspsykiatrien Praksissektoren Sundhedsvæsen ekskl. medicintilskud Medicintilskud Sundhedsvæsen i alt Kilde: Danmarks Statistik og de regionale indberetninger af budget 2009 til Velfærdsministeriet. Anm.: Der er foretaget tekniske korrektioner i forhold til Danmarks Statistiks opgørelse af budget 2008, jf. note til tabel 2. Anm.: Sygehusvæsen mv. omfatter udgifter til sygehusvæsen, diverse udgifter og indtægter på sundhedsområdet samt udgifter til fælles formål og administration på hele sundhedsområdet. 12

3 Væksten fra budget 2008 til budget 2009 udgør dermed ca. 2,1 mia. kr. Når der ses bort fra regionernes udgifter til medicintilskud, er væksten ca. 1,9 mia. kr. Der er heri ikke taget højde for, at en mindre del af væksten fra budget 2008 til budget 2009 forventes at blive afholdt allerede i Det betyder, at det forventes, at regnskabet for 2008 vil ligge over budgettet for 2008, og at væksten fra 2008 til budget 2009 derfor reelt vil være lavere. Det følger dels af økonomiaftalen for 2009, hvor der blev aftalt et løft i 2008 til færdigimplementering af kræftpakker på 175 mio. kr. og dels af aftalen mellem regeringen, Danske Regioner og KL i december 2007 om ændrede lønforudsætninger for Der blev i den forbindelse aftalt en forhøjet lønstigning i 2008 for de regionale medarbejdere svarende til 300 mio. kr. på sundhedsområdet. I tabel 1 er der endvidere ikke taget hensyn til, at der er sket opgaveændringer på sundhedsområdet som følge af ny lovgivning. Eksempelvis dækker faldet i udgifterne på ca. 0,5 mia. kr. mellem budget 2008 og budget 2009 i praksissektoren over, at kommunerne har overtaget den vederlagsfri fysioterapi og fået penge med fra regionerne til opgaven. I den regionsfordelte realvækst i tabel 2 er der derimod korrigeret for alle opgaveændringer mellem 2007, 2008 og 2009, således at udgifterne er opgjort i 2009 opgaveniveau. 13

4 Tabel 2. Regionsfordelt realvækst i nettodriftsudgifter på sundhedsområdet ekskl. medicintilskud fra regnskab 2007 til budget 2009 i mio. kr pris-, løn- og opgaveniveau R07-B08 B08-B09 Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Hovedstaden 557 2, ,6 Sjælland 143 1, ,3 Syddanmark 635 3, ,5 Midtjylland 166 1, ,9 Nordjylland 249 3, ,8 I alt , ,6 Kilde: Danmarks Statistik og de regionale indberetninger af budget 2009 til Velfærdsministeriet. Anm.: Der er korrigeret for opgaveændringer (DUT), således at regnskab 2007 og budget 2008 er opgjort i 2009 opgaveniveau. DUT-beløbene er fordelt på regioner efter bloktilskudsfordelingen. Anm.: Der er foretaget tekniske korrektioner i forhold til Danmarks Statistiks opgørelse af budget For Region Nordjylland er udgifterne korrigeret ned med 95 mio. kr. For Region Midtjylland er udgifterne korrigeret op med 118 mio. kr. For Region Hovedstaden er udgifterne korrigeret op med 10 mio. kr. Der er tale om omflytninger mellem andre konti. Det ses, at skal væksten varierer fra 1,6 pct. i Region Hovedstaden til 3,9 pct. i Region Midtjylland. Forskellene i realvæksten mellem budget 2008 og budget 2009 afspejler bl.a. den eksisterende 5-årige overgangsordning på sundhedsområdet, hvor Region Midtjylland fik mulighed for at hæve deres udgiftsniveau relativt set i forhold til de øvrige regioner. Når der tages hensyn til ændrede lønforudsætninger i 2008 på 300 mio. kr. og løftet i 2008 vedrørende færdigimplementering af kræftpakker, er væksten på landsplan 1,6 mia. kr. fra budget 2008 til budget 2009 svarende til 1,8 pct. Figur 1 viser denne opgavekorrigerede realvækst fra regnskab 2007 til budget 2009 fordelt på udgiftsområder. Det ses, at den største vækst prioriteres til sygehusvæsenet, hvor væksten mellem budget 2008 og budget 2009 er på 2 mia. kr. Medicintilskud har traditionelt også haft høje udgiftsstigninger. Medicinvæksten forventes dog at være lavere i 2008 og 2009 end tidligere som følge af en ændring af medicintilskudsreglerne, som mindsker væksten 14

5 Figur 1. Opgavekorrigeret realvækst mellem regnskab 2007 og budget 2009 fordelt på udgiftsområder pris-, løn- og opgaveniveau 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Sygehusvæsen mv. Praksissektoren Medicintilskud Kilde: Danmarks Statistik og regionale indberetninger til Danske Regioner R2007-B2008 B2008-B2009 Hvad går pengene til i sygehussektoren? Sundhedsudgifternes størrelse afspejler, at en stor del af befolkningen hvert år er i kontakt med sundhedsvæsenet. I 2007 var der lidt over en million sygehusindlæggelser på de regionale sygehuse. Det svarer gennemsnitligt set til, at hver femte dansker var indlagt. På det ambulante område var der i 2007 over 8,7 mio. besøg, hvilket svarer til, at hver dansker i gennemsnit var på sygehuset 1,6 gange om året til et ambulant besøg. Figur 2 viser, hvordan udgifterne i sygehusvæsenet fordeler sig på forskellige områder i Figuren er baseret på en teknisk opgørelse, hvor udgifterne til behandling er opgjort ud fra produktionsværdien. Produktionsværdien baserer sig på aktiviteten i de enkelte DRG-grupper og DRG-værdien sat i forhold til den samlede produktion. 15

6 Figur 2. Udgifter til sygehusvæsenet i 2007 fordelt på områder pris- og lønniveau 12,3% 9,3% Cancer - 7,3 mia. kr. Hjerter - 5,5 mia. kr. Behandlingspsykiatri - 5,8 mia. kr. Øvrige udgifter (forskning, uddannelse mv.) - 5,2 mia.kr. Øvrige sygdomme - 35,4 mia. kr. 59,7% 9,7% 8,9% Kilde: LPR, Danmarks Statistik og regionale indberetninger til Danske Regioner Nogle af de højt prioriterede områder i sygehusvæsenet er behandling af livstruende sygdomme som kræft og hjertebehandling. Omkring hver femte indlagte patient bliver behandlet for kræft- eller hjertesygdomme. Opgjort som udgifter anvendes ca. 7,3 mia. kr. eller 12,3 pct. af de samlede sygehusudgifter på kræftbehandling, mens godt 9,3 pct. eller 5,5 mia. kr. anvendes på hjertebehandling. Kræftområdet er blevet opprioriteret i regionerne efter indførelsen af pakkeforløbene. Behandlingspsykiatri Nettodriftsudgifterne til behandlingspsykiatrien i regionerne udgør i budget ,5 mia. kr., jf. tabel 3. Der er tale om en realvækst på 0,4 pct. fra regnskab 2007 til budget 2008 og 2,5 pct. fra budget 2008 til budget

7 Tabel 3. Nettodriftsudgifterne til behandlingspsykiatrien i mio. kr pris- og lønniveau Region Regnskab 2007 Budget 2008 Budget 2009 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Total Kilde: Regionale indberetninger til Danske Regioner Anm.: Stigningen i Region Sjælland fra budget 2008 til budget 2009, skyldes strukturændringer Aktiviteten indenfor behandlingspsykiatrien har været stigende i de seneste år. Fra 2005 til 2007 har der været en vækst på (voksne samt børn og unge), der har været behandlet på psykiatriske sygehusafdelinger, jf. tabel 4. Særligt inden for børne- og ungdomspsykiatri har væksten været høj. Her har 22 pct. flere været i behandling i 2007 end i Tabel 4. Aktiviteten i behandlingspsykiatrien Borgere i behandling på voksenpsykiatriske afdelinger Ambulante besøg på voksenpsykiatriske afdelinger Borgere i behandling på børneog ungdomspsykiatriske afdelinger Ambulante besøg på børneog ungdomspsykiatriske afdelinger Kilde: Regionale indberetninger til Danske Regioner 17

8 Der forventes en fortsat vækst i aktiviteten i børne- og ungdomspsykiatrien i 2008 og 2009 som følge af den udvidede udrednings- og behandlingsret. Praksissektoren Udgifterne i praksissektoren dækker over udgifter til praktiserende læger, speciallæger, tilskud til medicin, briller og kiropraktorer mv. Der har generelt været en stigende aktivitet i sektoren. Et eksempel er besøg hos praktiserende læger, hvor der fra 2003 til 2007 har været en vækst på 7,1 pct. i antallet af konsultationer, jf. figur 3. I 2007 var der ca. 19,6 mio. konsultationer svarende til, at hver borger i gennemsnit besøgte den praktiserende læge 3,5 gange i løbet af Ses der på de samlede ydelser, der leveres af de praktiserende læger, har hver dansker kontakt til deres praktiserende læge 6,8 gange om året. Figur 3. Antal konsultationer ved alment praktiserende læger i Konsultationer Grundydelser i alt inkl. konsultationer Kilde: Sygesikringsregistret og CSC Scandihealth Anlægsudgifter på sundhedsområdet Regionerne fik med økonomiaftalen for 2009 mulighed for at afholde anlægsudgifter for 4 mia. kr., hvoraf 1 mia. kr. finansieres fra Kvalitetsfonden. Da Erik Juhl Udvalget og Regeringen ikke forud for budgetlægningen havde udmeldt, hvordan midlerne fra Kvalitetsfonden skulle udmøntes, kunne regionerne ikke fuldt ud indarbejde midlerne i forbindelse med budgetlægningen, og regionerne har budgetteret med 3,5 mia. kr. i anlægsudgifter i Det fremgår af tabel 5, at regionerne i 2007 afholdt anlægsudgifter for 2,6 mia. kr., og at regionerne i 2008 forventes at have investeret for 3,7 mia. kr. 18

9 Tabel 5. Regionernes anlægsudgifter til sundhedsområdet i mio. kr pris- og lønniveau Regnskab Korrigeret budget Budget Sundhedsområdet Kilde: Danmarks Statistik og de regionale indberetninger af budget 2009 til Velfærdsministeriet. Anm.: I 2008 havde regionerne budgetteret med knap 2,8 mia.kr. Men efter budgetlægningen er det aftalt, at regionerne kan optage yderligere lån til medicoteknisk udstyr for 850 mio. kr. De 850 mio. kr. er tillagt budgettallene i tabel 3 i 2008 Regionernes indtægter på sundhedsområdet Regionernes finansiering af sundhedsområdet består af fem finansieringskilder, bloktilskud fra staten, aktivitetsafhængigt tilskud fra staten, grundbidrag fra kommunerne, aktivitetsbestemt finansiering fra kommunerne og eventuelle lån, jf. figur 4. Figur 4. Regionernes finansieringskilder på sundhedsområdet i 2009 i mia. kr pris- og lønniveau 2,7 pct. 6,8 pct. 11,1 pct. 0,3 pct. Bloktilskud (stat) - 79,1 pct. Aktivitetsafhængigt tilskud (stat) - 2,7 pct. Grundbidrag (kommuner) - 6,8 pct. 79,1 Aktivitetsbestemt finansiering (kommuner) - 11,1 pct. Nettolån og leasinggæld (ny gæld) - 0,3 pct. Kilde: Regionale indberetninger af budget 2009 til Velfærdsministeriet 19

10 2. Regional udvikling En del af regionernes opgaver vedrører regional udvikling. Opgaverne omfatter primært kollektiv trafik, miljø og erhvervsudvikling. Regionernes samlede nettodriftsudgifter i budget 2009 til regional udvikling udgør 2,5 mia. kr. Omkring halvdelen går til den kollektive bustrafik, mens 16,7 pct. går til oprydning af forurenet jord og 21,9 pct. går til erhvervsudvikling. De sidste ca. 11 pct. af udgifterne vedrører kultur, uddannelse, administration mv. Tabel 6. Nettodriftsudgifterne til regional udvikling samt realvækst fra budget 2008 til budget 2009 i mio. kr pris- løn- og opgaveniveau Budget 2009 i mio. kr. Realvækst mellem Budget Budget 2009 Kollektiv trafik ,6 Erhvervsudvikling ,6 Miljø ,9 Uddannelse og kultur ,4 Administration og øvrige ,8 udgifter I alt ,5 Kilde: Danmarks Statistik og de regionale indberetninger af budget 2009 til Velfærdsministeriet. De budgetterede udgifter for 2009 ligger på niveau med 2008, når der ses bort fra konsekvenserne af en ny lov, der forøger energiafgifterne ved buskørslen. Tabel 6 viser realvæksten fordelt på de forskellige områder mellem de to år. Det ses, at særligt den kollektive trafik er blevet prioriteret. Det sker som følge af et stort udgiftspres i den kollektive bustrafik, og opprioriteringen heraf indebærer, at udgifterne til kultur og uddannelse mv. falder. i pct. 20

11 3. Social- og specialundervisningsområdet Regionerne varetager driften af institutioner på social- og specialundervisningsområdet på vegne af kommunerne. Kommunerne har mulighed for løbende at hjemtage de sociale institutioner, hvilket flere kommuner har benyttet sig af. Udviklingen afspejler sig i antallet af pladser på institutionerne, hvor antallet er faldet med 251 pladser fra 2008 til 2009, jf. figur 5, samme udvikling afspejles i bruttodriftsudgifterne til området, jf. tabel 7. Tabel 7. Regionernes bruttodriftsudgifter til social- og specialundervisningsområdet i mio. kr pris- og lønniveau Kilde: Danmarks Statistik og de regionale indberetninger af budget 2009 til Velfærdsministeriet. Anm.: Bruttodriftsudgifter dækker over hovedarterne 1-6 samt 9 i den regionale kontoplan Dagtilbud børn og unge Døgninstitutioner børn og unge Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland I alt Figur 5. Antal pladser på det regionale socialområde i 2007, 2008 og Dagtilbud voksne Døgntilbud voksne Kilde: Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet 2009 Danske Regioner, december

12 Det største aktivitetsområde er voksenområdet, der tegner sig for 83 pct. af det samlede antal pladser på det regionale socialområde. Region Midtjylland har det største antal pladser pr. borger, jf. tabel 8. Tabel 8. Indeks for antallet af pladser pr. indbygger på de regionale sociale institutioner for børn og voksne i 2009 Børn og unge Voksne I alt Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt (indeks 100) Kilde: Danmarks Statistik og Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet 2009 Danske Regioner, december Anm.: Landsgennemsnittet er henholdsvis 0,7 pladser for børn og unge pr borger i den nævnte aldersgruppe og 1,2 pladser for voksne pr borger i den nævnte aldersgruppe. Anm.: Med antal pladser pr. borger menes borgere inddelt i følgende aldersgrupper, børn og unge (0-19 årige) og voksne (20+ årige) 22

Regionernes budgetter i 2010

Regionernes budgetter i 2010 Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2009 og 2010

Kommunal medfinansiering 2009 og 2010 Dokumentnr. 32942/09 Kommunal medfinansiering 2009 og 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik den 13-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2010. Denne økonomiske vejledning omhandler midtvejsreguleringen

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009.

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009. Dokumentnr. 37584/08 Kommunal medfinansiering 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik den 14-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2009. Den kommunale medfinansiering er en af regionernes finansieringskilder

Læs mere

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører.

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. N O T A T Regionernes anvendelse af private leverandører En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. 30-04-2009 Denne analyse præsenterer omfanget

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011 Aftale om regionernes økonomi i 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Aftale om regionernes økonomi i 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 14. juni aftale om regionernes økonomi for 2009. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Presseresumé Budgetredegørelse 2010

Presseresumé Budgetredegørelse 2010 Presseresumé Budgetredegørelse 1 Stort potentiale for frigørelse af ressourcer fra administration i kommuner og regioner Kommunerne har ikke reduceret udgifterne til administration siden 7, selv om kommunalreformen

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2012 Udsendt juni 2012

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2012 Udsendt juni 2012 Aftale om regionernes økonomi i 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...4 1.1. Strukturreformen...4 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...5 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...7 2. Regionernes indtægter i

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Regionsrådets temadage 29. og 30. januar Den økonomiske situation og forskellige løsningsmodeller.

Regionsrådets temadage 29. og 30. januar Den økonomiske situation og forskellige løsningsmodeller. Regionsrådets temadage 29. og 30. januar 2008. Den økonomiske situation og forskellige løsningsmodeller. Per Grønbech www.regionmidtjylland.dk Forventet driftsresultat 2007 Tal i mio. kr. Merudgift/mindreindtægt

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2012

Kommunal medfinansiering 2012 Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Kommunal medfinansiering 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Den 1. januar 2012 træder den nye

Læs mere

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 69 Offentligt Sundhedsudvalget (SUU) 3. April 2007 Økonomigruppen i Folketinget Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Læs mere

Danske Regioners Budgetvejledning 2007 Udsendt

Danske Regioners Budgetvejledning 2007 Udsendt Økonomisk politik Den statslige aktivitetsafhængige pulje i 2007 Regeringen og Danske Regioner indgik den 10-06-2006 aftale om regionernes økonomi i 2007. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i budgetvejledningspunktet

Læs mere

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019.

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019. STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:2 23. januar 2019 Offentliggørelse af budget 2019 for kommunerne Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019 Resumé: Regionerne har budgetteret med

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt Dokumentnr. 35553/07 De statslige aktivitetsafhængige puljer i 2008 Regeringen og Danske Regioner indgik den 11-06-2007 aftale om regionernes økonomi i 2008. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i punktet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest?

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Sundhedsvæsenet er i hele den vestlige verden præget af stor. Ny teknologi muliggør nye og flere behandlinger og efterspørgselen efter

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2019

BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET BUDGET 2019 Millioner kroner Region Sjælland 19.232 - heraf: Sundhed 17.884 Socialområdet 761 Regional Udvikling 587 Sundhed 93,0% Socialområdet 4,0% Regional Udvikling 3,0%

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Side 1 Kommunal medfinansiering 2014 Regeringen og Danske Regioner indgik den 4. juni 2013 aftale om regionernes økonomi for 2014. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale medfinansiering

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2017 Maj 2017 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2018 Januar 2018 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014 0 4 0 0 8 4 0 0 0 49 3 00 02 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2014 April 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013 0 4 0 0 0 0 00 00 8 0000 490 0 00 0 3 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2013 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET - Juni 2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet ISBN nr.: 978-87-7601-297-7 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Baggrund for arbejdet og arbejdsgruppens

Læs mere

STATUS PÅ DEN KOMMUNALE AKTIVITETSBESTEMTE MEDFINANSIERING I REGION SYDDANMARK

STATUS PÅ DEN KOMMUNALE AKTIVITETSBESTEMTE MEDFINANSIERING I REGION SYDDANMARK Ledelse og Udvikling Dato: 5. september 2018 Sagsbehandler: Morten Jessen-Hansen Direkte tlf.: 7376 7753 E-mail: mjh@aabenraa.dk STATUS PÅ DEN KOMMUNALE AKTIVITETSBESTEMTE MEDFINANSIERING I REGION SYDDANMARK

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2016

Kommunal medfinansiering 2016 Side 1 Kommunal medfinansiering 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik den 20. august 2015 aftale om regionernes økonomi for 2016. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne- og

Læs mere

Regionernes regnskaber 2015

Regionernes regnskaber 2015 24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2019 Januar 2019 Indledning Danske Regioner udgiver hvert år en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

I alt

I alt NOTAT 22-05-2019 Opdaterede psykiatrital for Notatet opgør opdaterede tal for psykiatrien i. De første sider viser udviklingen på områderne, og vedlagt til slut er bilagsmateriale med baggrundstallene.

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2018

BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET BUDGET 2018 Millioner kroner Region Sjælland 18.760 Sundhed 17.522 Socialområdet 666 Regional Udvikling 572 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,0% SUNDHED

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) og Magnus Heunicke (S).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) og Magnus Heunicke (S). Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 86 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 19. november 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober

Læs mere

27,6 3,9. 0,1 mio.kr. Årets resultat ,7 % 0,02 % 0,02 % mio. kr. 0,8 % 4,7 % mia.kr. Omsætning/ samlede indtægter. mio.kr.

27,6 3,9. 0,1 mio.kr. Årets resultat ,7 % 0,02 % 0,02 % mio. kr. 0,8 % 4,7 % mia.kr. Omsætning/ samlede indtægter. mio.kr. Overblik over det omkostningsbaserede resultat 2015 Årets Resultat 1.282.750 Indbyggere 196 27,6 mia.kr. Omsætning/ samlede indtægter 0,7 % + 0,6 % - point 26.680 Fuldtidsstillinger Overblik over driftsudgifter

Læs mere

Nøgletal for sundhed November 2006

Nøgletal for sundhed November 2006 Nøgletal for sundhed November 26 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli 26 faldet med 22 procent fra 27 til knap 21 uger for 18 behandlinger, som ellers historisk har haft

Læs mere

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014. Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Økonomisk vejledning kommunal medfinansiering 2020

Økonomisk vejledning kommunal medfinansiering 2020 NOTAT Økonomisk vejledning kommunal medfinansiering 2020 Regeringen og Danske Regioner indgik den 4. september 2019 aftale om regionernes økonomi for 2020 (ØA20). Denne vejledning beskriver beregningen

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. september 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal 2015 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. kvartal 2015

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling 2007-2009 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet...

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL16 29. september 2015 Der er med finanslovforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Økonomisk vejledning 2019: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2019: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2019: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 5. juni aftale om regionernes økonomi for 2019. Aftalen mellem regeringen og KL blev indgået

Læs mere

Budget 2019 Regional Udvikling

Budget 2019 Regional Udvikling Afdeling: Regional Udvikling/Økonomi Journal nr.: Dato: 08. august 2018 Budget 2019 Regional Udvikling Sidepapir til brug for 1. behandlingen, august 2018 1. Indledning Regional Udvikling omfatter i henhold

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

Om Region Midtjylland

Om Region Midtjylland Om Region Midtjylland Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen Informationsmøde for regionsrådskandidater den 9. maj 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Analyse af virkningerne for den kommunale og regionale økonomi af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet Maj 2015

Analyse af virkningerne for den kommunale og regionale økonomi af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet Maj 2015 Analyse af virkningerne for den kommunale og regionale økonomi af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet Maj 2015 Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Analyse af virkningerne

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL august 2016

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL august 2016 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL17 29. august 2016 Der er med finanslovforslaget for 2017 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2017-2019 i medfør af

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017 Udvalget for Voksne Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 7 Sundhed, som omfatter medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, samt sundhedsforebyggende og rehabiliterende indsats

Læs mere

Forslag. Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009

Forslag. Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 2007/2 LSF 174 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-2400-54 Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget

Læs mere

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Personale udgør den væsentligste produktionsfaktor i sygehusvæsenet og lønningerne til personalet er samtidig langt den største udgiftspost. Personalet på

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Tabel 1 Aftalt udgiftsniveau i 2015 på sundhedsområdet, mio. kr. og 15-pl

Tabel 1 Aftalt udgiftsniveau i 2015 på sundhedsområdet, mio. kr. og 15-pl N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2015 Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 3. juni aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/~/media/mediebibliotek_2011/økonomi/økonomiaftal

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere