REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE. Årsskrift GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE. Årsskrift 2013-2014 GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT 2013-2014"

Transkript

1 GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken Odense C Tlf GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift GIERSINGS REALSKOLE

2 Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 Hvad har man købt for sine skolepenge?...8 Hvad er opgaven?...10 Årets gang i Bakkehuset...14 De syv dødssynder...18 Foårskoncerterne på Magasinet...21 Comeniusprojekt Vederti bella Roma...26 Tutte le stade pertano a Roma...28 Paris - Mon coeur ab på Bornholm...32 Se Ribe - og forstå! Intens lejrskole i Ribe a s Hasmarkerindringer b dyrker Hasmark...37 Mettingen tur-retur c på rystesammentur DM i hjemkundskab...41 Forårsudstillingen Bibliotekets juleindsamling Fri for mobberi Snedronningen Fastelavn...47 Det er forår - og legepatruljen slipper legene fri...49 Iværksætterimessen Indskolingen erobrer nyt udflygtsmål...51 Kavalkade...52 Giersings på Facebook En go stil - Hvor går grænsen?...56 Personalet ved Giersings Realskole 2013/ Farvel og goddag - personaleforhold...66 Generalforsamling...66 Gorm går på pension...67 Konfirmationsforberedelse Giersing Realskoles fælleslegat...70 Kombineret elev-forsikring Undervisningsprincipper Karaktergivning...72 Elevlister...75 Skoleskemaer Feriekalender Indmeldelse Vedtægter Hvor går eleverne hen? Skolefritidsordningen Fagenes timetal Skolepenge Tilsynsplan Om 10. klasse Her finder du vej til Giersings Realskole...90 ÅRSSKRIFT

3 Giersings Realskole er oprettet d. 5. april 1866 og er fra d. 1. august 1961 en selv ejende institution, hvis bestyrelse består af 5 medlemmer. Ledelsen Bestyrelsen Læge Eva Holtved, formand Arkitekt Søren Vestergaard, næstformand Afd. leder Jacob Mortensen Revisor Line Hedam Underdirektør/Advokat Christian Jensen Skoleleder: Poul H. Pedersen SFO-leder: Per K. Frederiksen Skolen har valgt at bruge selvevaluering efter. gældende regler. Skolens adresse: Nonnebakken 7, 5000 Odense C Skolens telefon: Skolefritidsordning: Hjemmeside: Redaktion på Årsskrift : Ansvarshavende: Skoleleder Poul H. Pedersen & viceskoleleder Ole Wichmann Viceskoleleder: Ole Wichmann Bestyrelsen SFO-souschef: Jesper Junker Afdelingsleder i indskolingen: Kirstine Andreassen Arbejdende redaktør: Overlærer Gorm Gaarde Tak til alle der har bidraget med artikler og fotos Lay-out: Formand: Eva Holtved Næstformand: Søren Vestergaard Forældrerepræsentant: Jacob Mortensen Tyk: 4 Bagsidefoto+personale- og elevfotos: Gauss Foto, Svendborg GIERSINGS REALSKOLE Forældre- Forældrerepræsentant: repræsentant: GIERSINGS REALSKOLE Line Hedam Christian Jensen ÅRSSKRIFT

4 Om Giersings Realskole Giersings Realskole er en selvejende institution, der modtager elever fra børnehaveklasse til og med 10.klasse. I henhold til gældende lov om friskoler og private grundskoler hører Giersings Realskole til sidstnævnte gruppe, og i henhold til samme lov er der meddelt skolelederen ret til at afholde de for Folkeskolen gældende prøver. Undervisningsplanen er tilrettelagt med henblik på, at eleverne skal kunne afslutte deres skolegang med disse prøver, idet vi anser det for værdifuldt, at der er et fast mål at stræbe imod. I øvrigt skal skolen i henhold til lovgivningen give en undervisning, der mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Vi anser det for en væsentlig og essentiel opgave at formidle værdifulde og relevante kundskaber på et højt fagligt niveau i alle fag til vores elever. I undervisningen bliver der lagt vægt på, at eleverne stifter bekendtskab med og lærer at værdsætte vort lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønster. Giersings Realskole arbejder ikke ud fra noget bestemt politisk eller religiøst grundsyn. Det er endvidere vort mål, at den enkelte elev udvikler en selvstændig personlighed, som forstår værdien af at samarbejde med andre, og som i sine handlinger viser hensyn og respekt for andre kulturer og mennesker. Skolen tilstræber, at den tryghed, som er en nødvendig forudsætning for den enkeltes velbefindende, trivsel og læring, er til stede. Med Giersings Realskoles tydelige rammer er der mulighed for at følge og tage hensyn til den enkelte elevs udvikling. I tæt samarbejde med hjemmet tilstræber skolen at tilrettelægge undervisningen, så den understøtter og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau. Skolen forventer, at eleven altid fokuseret forsøger at løse sine arbejdsopgaver på bedst mulige måde. Gennem forældremøder, skole/hjemsamtaler, standpunktsbedømmelser og skolens intranet holdes forældrene underrettet om elevens skolemæssige situation. I det kommende skoleår er der 2 klasser på hvert af flg. klassetrin: Børnehaveklasse, 1.-7.kl. - og 3 spor på klassetrin. Fordelingen af de enkelte fag fremgår af siden med fagenes timetal på skolens hjemmeside. Afgangsprøverne Efter 9. skoleår afsluttes der med FolkeskolensAfgangsprøve (FSA), der er fælles for alle elever. FSA-prøverne er delt i dels obligatoriske prøvefag og dels en række udtræksfag. Der udtrækkes et fag blandt de humanistiske fag og et fag blandt naturfagene til de enkelte klasser. Obligatoriske fag: Dansk skriftlig og mundtlig, engelsk mundtlig, matematik skriftlig og fysik/kemi mundtlig. Humanistiske udtræksfag: Engelsk skriftlig, tysk skriftlig og mundtlig, historie mundtlig, samfundsfag mundtlig og kristendom mundtlig. Naturfag til udtræk: Biologi skriftlig, geografi skriftlig (online) og matematik mundtlig. Desuden kan der aflægges prøve i valgfagene fransk og hjemkundskab efter gældende retningslinjer. Efter 10. klasse afsluttes der med 10. klasse Prøven (FS10). Dansk m.m. Faget dansk har fået tilført et antal timer, således at klasselæreren har mulighed for at løse forskellige andre opgaver, som ikke indgår i den almindelige timeplan, f.eks. færdselslære, orientering om rus- og nydelsesmidler, seksualvejledning, forberedende arbejde til lejrskoler og erhvervspraktik. Engelsk Faget engelsk er obligatorisk fra 1. kl. Tysk Faget tysk er obligatorisk i kl. Optagelse i børnehaveklassen Børnehaveklasserne har 22 ugentlige timers undervisning. Ved optagelse i Børnehaveklassen følger Giersings Realskole de kriterier, der fra UVM er meldt ud: Undervisningspligten i Danmark indtræder i august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Skolefritidsordning (SFO) Elever i bh.kl. til 3.kl. tilbydes ophold i skolens fritidsordning før og efter skoletid. Takster og åbningstider er beskrevet på skolens hjemmeside. Det skal dog bemærkes, at der er ferielukket i 3 uger i juli samt dagene mellem jul og nytår. Fra 2014 er der etableret Forårs-SFO for kommende børnehaveklasser. 6 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

5 Hvad har man købt for sine skolepenge? En skole? En lærer? En plads i solen? Når man går på Giersings Realskole, har man ikke købt en færdig pakke af ydelser eller retten til at bestemme skolens eller undervisningens retning, men man har valgt et gensidigt forpligtende samarbejde mellem elev, forældre og skole. Giersings Realskole har velkendte overordnede principper og mål for såvel læring som social adfærd. Disse gentænkes og nyfortolkes løbende i samklang med det omgivende samfund, men ændres i essensen ikke væsentligt. Vi har alle, elever såvel som ansatte, skolen til låns i kortere eller længere perioder, og det påhviler skolens ledelse og bestyrelse at sikre, at skolen bevares som en kulturbærende institution med klare værdier og en tydelighed i undervisning og adfærd, som forvaltes af en kompetent og empatisk lærerstab. Eleven låner en plads i en årrække og dermed en ret til skolens omsorg og årvågenhed og den undervisning, som sikrer, at den enkelte elevs potentiale udbygges og udnyttes bedst muligt. Når man har valgt Giersings Realskole, har man aktivt valgt en skole med en holdning og et værdisæt, som ikke ændres. Man har valgt at forpligte sig til at indgå i et samarbejde omkring den enkelte elev. Et samarbejde, som skal give eleven de bedst mulige vilkår; men man har ikke tilkøbt sig en ret til at kunne ændre på elev- eller lærersammensætning, undervisningsmetoder eller ledelsesvilkår. En elev kan møde mange udfordringer gennem sin skoletid, så mange at virkeligheden af og til overgår fantasien. Det at være elev på Giersings Realskole betyder, at der altid er nogen, der tager hånd om eleven med forståelse, professionalisme og engagement. I et fåtal af tilfælde er udfordringerne så store, at elevens behov varetages bedst andetsteds udenfor skolens rammer, men det er ganske sjældent forekommende, og i de tilfælde følges eleven altid godt på vej. Så det man får for sine skolepenge er: Sikkerhed for at eleven får de bedst mulige betingelser for individuel læring og vækst i samarbejde med skolen indenfor dennes rammer og i overensstemmelse med skolens bærende værdier. Grundlæggende er det, vi ønsker for vore børn, at de som unikke individer bliver set, hørt og fulgt på vej i livet med mod på og lyst til læring, ansvar og omsorg - alt det får man for skolepengene på Giersings Realskole Tak for det! Af bestyrelsesformand Eva Holtved 8 9

6 HVAD ER OPGAVEN? Skolens opgave er uden tvivl, at hver eneste elev bedst muligt udvikler sig både fagligt, socialt og menneskeligt og bliver i stand til at skabe gode relationer til andre. Skolens klare mål er derfor, at den enkelte elev udvikler en selvstændig personlighed og ligeledes arbejder målrettet for at opnå et personligt godt fagligt niveau, som giver mulighed for at træffe et personligt frit valg, når der skal vælges ungdomsuddannelse. Det er desuden vigtigt, at den enkelte elev forstår værdien af at samarbejde med andre, og som i sine handlinger viser hensyn og respekt for andre kulturer og mennesker. Evaluering Skolens bestyrelse og forældrekreds valgte på en ekstraordinær generalforsamling den 13. maj 2013 at overgå til Selvevaluering i stedet for at have en ekstern tilsynsførende. Det betyder, at Giersings Realskole fra august 2013 er overgået til Selvevaluering i stedet for den gamle tilsynsmodel. Det arbejder vi meget med i tæt samarbejde med Danmarks Privatskoleforening og UVM. Evalueringsmetoden og resultaterne skal i løbet af tre år være tilgængelige på skolens hjemmeside. Vi har modtaget konsulentbistand i forbindelse med vores Selvevaluering fra UC-Nord. UC-Nord har udarbejdet et særligt evalueringsværktøj, som skolens lærere i Indskolingen, Støttecentret og skolens SFO i år har arbejdet med. Målet er, at vi bliver endnu bedre til at undervise skolens elever på alle niveauer og sætte tydelige og præcise mål for elevernes læring, så vi efterfølgende kan evaluere vores læringsmål. Næste skoleår vil vi arbejde med Selvevaluering på Mellemtrinnet og året efter i Udskoling og 10. klasse. Skolen har valgt, at eleverne bliver fagligt og socialt evalueret skriftligt to gange pr. år, ligesom der arbejdes stringent med, at målene bliver tydelige og præcise både for elever og forældre. De nuværende test er test tilegnet de forskellige fag, de nationale test og lignende. Skolens tidlige indsats betyder desuden, at indskolingen i et internt tæt samarbejde evaluerer elevernes sociale, motoriske og faglige niveau. Hvis en elev har særlige udfordringer, udarbejder skolen en plan for at afhjælpe problemet. For at afdække den enkelte elevs svage og stærke sider arbejder vi meget målrettet med forskellige evalueringsmetoder. Alle klasselærere evaluerer desuden elevernes trivsel via bl.a. IT-baserede undersøgelser som Klassetrivsel.dk. Det gør det muligt for lærerne og skolen at handle på manglende trivsel hos enkelte elever eller grupper af elever - og altid i et tæt samarbejde med forældrene. Lektiecafé Fra august 2013 har vi etableret lektiecafé fra 3. klassetrin. Det fungerer efterhånden rigtig godt, og mange elever benytter sig af tilbuddet. 10. klasse Skolen har gennem de seneste år udviklet et rigtigt godt tilbud til de elever, der ønsker 10. klasse, og skolen oplever såvel stor søgning som stor tilfredshed med tilbuddet. I foråret 2013 overtog skolen Allégade 61 (Gilderne), som efter en gennemgående renovering stod klar den 7. august Huset benyttes nu til undervisning af 10. klasserne. De nye rammer har gjort, at eleverne i 10. klasse kan interagere på en helt ny måde, og i et tæt samarbejde med lærerne har skolen nu et helt særligt undervisningstilbud for 10. årgang. Giersings Realskole melder klart ud, at 10. årgang undervises på et niveau, der forbereder eleverne til at fortsætte i en gymnasial ungdomsuddannelse, hvis de ønsker det. Vi har erfaret, at det ind imellem er nødvendigt, at vi bruger tid på samtaler og opfølgning på den enkelte elevs selvvurdering og læringsniveau. I den forbindelse er det vigtigt at understrege den store forældreopbakning, skolen møder. Eleverne anstrenger sig meget fokuseret på at leve op til skolens værdier og læringsmål, hvilket betyder, at langt de fleste elever indhenter og opnår de fornødne kompetencer, der er brug for i løbet af et skoleår i 10. klasse, så de kan træffe et frit personligt valg af ungdomsuddannelse. Skolen vil bestemt fortsætte med at udbyde 10. klasse, så længe muligheden og elevgrundlaget er til stede. Eleverne har alle levet op til skolens forventninger, og eleverne giver udtryk for, at deres egne forventninger til skolen i høj grad indfries. Skolens fritidsordning Skolens SFO er beliggende i Kronprinsensgade 23. Næsten alle elever (0. 3. klasse), der har mulighed for at bruge skolens SFO, benytter tilbuddet. Personalet arbejder årgangsdelt og med mange aktiviteter, der giver mulighed for, at eleverne også kan være sammen på tværs af de forskellige årgange. SFO ens nye legeplads, skolens øvrige lokaler, Allégade (Det hvide Hus) og Odense by og nærliggende grønne anlæg giver mulighed for mange spændende aktiviteter, som børn og forældrene værdsætter højt. Forældrene fremhæver skolens SFO som et sted, hvor deres børn trives og har mulighed for at deltage i et stort udvalg af tilbud, organiseret af SFO ens personale. Desuden tilbyder skolen i samarbejde med en danselærer dans en gang om ugen til interesserede elever. Skole og SFO arbejder meget tæt sammen, hvilket betyder, at alle har udbytte af hinandens kompetencer til glæde for 10 11

7 eleverne. SFO-personalet er med i skolen i emneuger og i hverdagen med et antal timer. Mange af timerne er nu overgået til lærerkræfter, nu hvor SFO-personalet skal tage sig af Forårs-SFO. Odense Kommune besluttede i 2013, at alle førskolebørn fra foråret 2014 skal begynde i de kommunale skolers SFO. Den mulighed har vi valgt at følge for kommende elever i Giersings Realskoles børnehaveklasser. Den 1. marts 2014 begyndte 44 elever i forårs-sfo på Giersings Realskole. Skolen valgte grundet denne ændring at renovere skolens SFO i forhold til det nye behov, og samtidigt har vi ændret på strukturen i forhold til personalet i skolens SFO. Vi er kommet godt i gang, og jeg er sikker på, at rammerne er gode, og alle vil få gavn af en rolig og god tilvænningsperiode. (Læs venligst om Årets gang i vores SFO andetsteds i dette Årskrift). Det statslige driftstilskud Giersings Realskole har i dag et elevtal, som ligger på et niveau, der er med til at skabe en god og rationel økonomisk drift på trods af de statslige tilskudsændringer. Regeringens beslutning om at reducere de private og frie skolers statstilskud med fuld virkning i 2014 betyder, at skolens bestyrelse og ledelse fortsat skal være meget økonomisk bevidste og handle med rettidig omhu. Skolens bestyrelse har på baggrund af ovenstående meget fokus på de centrale beslutninger for at være i stand til at imødegå de økonomiske udfordringer - og den orienterer fortløbende forældrekredsen, hvis der sker væsentlige politisk centrale beslutninger, der kan ændre på skolens hverdag for elever, forældre og ansatte. Det betyder en meget fokuseret økonomisk styring, men det er dog vigtigt at pointere, at det på ingen måde har og må få negativ betydning for det faglige niveau og elevernes trivsel. Det er selvfølgelig også fortsat vigtigt, at forældrene har mulighed og ret til selv at vælge en værdibaseret skoleform - og inden for en overkommelig udgift. Samarbejde med Odense Kommune Giersings Realskole afholder årligt sammen med de øvrige frie og private skoler i Odense Kommune dialogmøder med Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune. Baggrunden er, at de frie skoler og Odense Kommune har en fælles in- teresse i at orientere og drøfte politiske beslutninger med hinanden. På baggrund af ovenstående og de centrale politiske tiltag er det for skolen vigtigt hele tiden at være opmærksom, så skolen kan agere på fremadrettede politiske ændringer, dels de statslige og dels de kommunale politiske beslutninger. Her er det vigtigt at nævne udmeldingen om Forårs- SFO, som tidligere nævnt, men også at vinterferien flyttes fra uge 8 til uge 7 som i Odense Kommunes ferieplan. Skolereform og arbejdstidsaftale Den nye skolereform og arbejdstidsaftale, som er indgået med LC har på forskellig vis også indflydelse på Giersings Realskole, som selvfølgelig kræver opmærksomhed fra bestyrelse og ledelse. Det vil bestyrelsen og ledelsen sammen med de implicerede medarbejdere have meget fokus på fremadrettet - og særligt i Skolens hjemmeside Skolens hjemmeside bliver jævnligt gennemgået og opdateret for, at serviceniveauet og kommunikationen er informativ, præcis, god og i overensstemmelse med gældende regler. Desuden har vi, som noget helt nyt, valgt, at skolen også er på Facebook. Facebook giver skolens elever, forældre og interessenter mulighed for at følge dagligdagen på skolen. Det er også her, at vi fremadrettet vil forsøge at bevare kontakten til så mange af vores tidligere elever som muligt. Skolens vigtigste samarbejdspartnere Skolens vigtigste samarbejdspartnere er jer forældre. Uden jeres opbakning, støtte og tillid ville det være umuligt at drive skolen. Tak for den! Husk, at I kan læse meget mere i vores årsskrift, på vores hjemmeside og på Facebook. En stor tak til skolens samlede personale og bestyrelse, der hver især yder en fantastisk indsats. Tak for et fantastisk og berigende samarbejde. God sommer til alle! Poul Haahr Pedersen Skoleleder 12 13

8 Årets gang i Bakkehuset Markedsdag - Camping - juni 2013: Solen stod højt på himlen, da årets markedsdag blev skudt i gang. Temaet var i år Camping, så legepladsen var for en stund nedlagt og i stedet forvandlet til den 5-stjernede Bakkehøj Camping. De hvide tennissokker var vasket, campinghabitterne var fundet frem, luften fyldt med tonerne af Dansktop-musik - og duften af pølser på grillen kælede lifligt for gæsternes næser. Som de 5 stjerner antyder, så tilbød Bakkehøj Camping også i denne sæson sine gæster et bredt udvalg af udsøgte aktiviteter. Om lysten var til ro og fordybelse ved fiskedammen, sved på panden ved Linedanceområdet, træning af handicap på minigolfbanen, eller havde man blot brug for at afpudse sine færdigheder i at bakke med campingvogn, så var alt dette muligheder. Som altid på denne dag summede Bakkehuset af glade børn og voksne. Overnatning - 3.klasse - juni 2013 Inden vi siger farvel til Bakkehusets største børn, afholdes der overnatning for husets 3.klasser. En aften/nat, der ikke blot står i hyggens tegn med bl.a. leg, dans og sen sengetid, men ofte også i vemodens. Om hjørnet venter en lang sommerferie med fri fra lektier og skole. Der venter også en hverdag som elev i 4.klasse, hvilket betyder afslutning på tiden i SFO. Børnene skal nu sige farvel til 4 forhåbentlig - gode år i Bakkehuset, og de voksne skal tage afsked med deres kontaktbørn. Koloni - 2.klasse - Ida Holst Skole - juli 2013 Efter flere år med fantastiske kolonier på smukke Ærø, blev 2012 året, hvor vi endeligt måtte sige farvel til besøg hos SFO Skibet i Ærøskøbing. Skibet skulle lukke og nye muligheder for koloni skulle nu søges. Som vi i flere år havde gjort med Skibet, var vi så heldige, at Ida Holst skole i Svendborg bød os velkommen og gerne ville bytte SFO. I uge 27 sendte Ida Holst en gruppe børn til Bakkehuset, og vi sprang på toget og drog imod Svendborg. På trods af blandet dansk sommervejr og med Ærø i tankerne, fik børn og voksne 4 fantastiske dage i det sydfynske. Dage med leg, shopping, hjemve, besøg på Naturama, kagespisning, legeland og et voksende fællesskab. Som altid vendte vi hjem trætte og klar til sommerferie, men også med en glæde over de gode oplevelser, der var skabt grupperne imellem. Renovering: Bakkehuset har gennem de senere år gennemgået en transformation fra hyggelig patriciervilla med udviklingspotentiale til moderne og innovativ institution. De første udvekslinger af ideer og tegninger skete i slutningen af 2011, og i marts 2012 var vores legeplads færdiggjort. 14 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

9 November 2012 kickstartede en vandskade en større renovering af kælderetagen. Personalestuen, der havde været mest udsat, blev totalrenoveret, og grupperummet, der huser 2.klasserne, fik nyt gulv, blev malet og tapetseret. Det var/er tanken at tage renoveringen og møbleringen i flere tempi, og i foråret og sommeren 2013 var tiden kommet til stueetagen. Vi fik indfriet et stort ønske om progression og ensartethed i møbleringen samt opfriskning af farve på vægge og døre. Halloween Som i de senere år var det igen 3.klasserne, der stod for tur i forbindelse med afholdelse af Halloween i SFO. Anført af entusiastiske voksne lykkedes det endnu engang at transformere vores hyggelige Bakkehuset om til et uhyggens palads. Det blev en god og (u)hyggelig aften med bl.a. dans, kagespisning og flotte kostumer. Formålet med denne ny adopterede keltiske tradition er ene og alene at skræmme livet af alt og alle. Vurderet på skrig og skrål blev missionen fuldført. I sommeren 2014 er det så 1.sal, der står for tur. Stilen forsættes med støjsvage skamler, borde på hjul, klassiske Montana-reoler og Verner Pantons udødelige flowerpots. Nye børn - 0.klasse Det nye skoleår startede vanen tro med hæsblæsende oprydning - og i tilfældet 2013 med montering af mange nye møbler og lamper. Den altoverskyggende begivenhed var dog endnu en gang tilkomsten af 44 nye forventningsfulde børn og deres lettere bekymrede forældre. Vi var stolte, da vi kunne byde dem alle inden for i vores nyistandsatte lokaler. De fleste af børnene kommer fra daginstitutioner, hvor de i længere tid er blevet tituleret de store børn, men på dage som disse er vi alle små. Spændte og ydmyge over for de forandringer, som det endnu ukendte skoleliv kan tilbyde. Børn er dog så umiddelbare, let aflæselige og behovstyrede. Modsat vi voksne er børnene udstyret med en naturlig og fordomsfri nysgerrighed for det nye. De søger udfordringer, muligheder og trives i det, og bekymringer viser sig ofte at være forbeholdt forældre og personaler. Jul & Teater - 2.klasse Traditionen tro, så var Bakkehuset atter vært ved et lille julearrangement bygget op omkring en teaterforestilling fremført af eleverne fra 2.klasse. I mange uger blev der øvet replikker og dans, optaget film, sunget sange, lavet kulisser, så alt kunne blive klart til den store premiere. Da dagen oprandt, dannede skolens gymnastiksal rammen omkring fortællingen om faderen, der læser godnathistorie for sine børn. En godnathistorie omhandlende en stresset familie, nisser, en kidnappet julemand og meget mere. Alt sammen tilsat musik, dans og film. Det blev en vellykket dag med sommerfugle i maverne, spændte forældre, glade børn og et meget stolt personale. Fri for mobberi-uge Leg godt ugen har været fast tradition i Bakkehuset de sidste 10 år. De senere år er Fri for mobberi dog blevet en mere fast del i forbindelsen med vores arbejde med trivslen. Derfor sagde vi i 2014 goddag til Fri for mobberiugen. En uge hvor børnene med udgangspunkt i de 4 værdier (tolerance, respekt, omsorg og mod) bl.a. så teater, bagte, gav/fik massage. (læs mere om Fri for mobberi andetsteds i dette årsskrift) kaldte forårs-sfo er af, og det blev efterfølgende besluttet fra politisk side at gøre projektet obligatorisk fra marts De umiddelbare bevæggrunde for etableringen af Forårs- SFO erne har indiskutabelt været et ønske om besparelse, men tilbagemeldinger fra de skoler, der havde erfaring med Forårs-SFO var så positive, at bestyrelsen på Giersings Realskole i efteråret 2013 besluttede, at Bakkehuset, der som privat institution ikke er underlagt det helt samme regelsæt som i kommunen, alligevel skulle følge trop. Som personale i Bakkehuset har det ikke været svært at finde det plausible i at børnene lærer hinanden og skolens rytmer og rutiner at kende. Vores største bekymring har primært været forbundet med logistikken i at skulle finde plads til yderligere 44 børn i et relativt lille hus som Bakkehuset. Efter en rum tid i tænkeboks og mange overvejelser valgte vi at rykke 3.klasserne til de nyerhvervede lokaler i Allégade 59; et valg der endte med at tilgodese alle implicerede. I skrivende stund har forårs-sfo en fungeret i 2 måneder, og det er gået over al forventning. Fem passionerede pædagoger, en masse skønne børn og samarbejdsvillige forældre har gjort alle bekymringer til skamme, og der arbejdes på højtryk med alt, hvad der vedrører det at gå i skole. Struktur og rutiner Motorik Rytmik Kognitive test Fri for mobberi Værkstedsarbejde/leg Begrebsafklaring/indføring i skolens. og Bakkehusets værdier Brug af IT/uni log-in etc En netop overstået midtvejsevaluering viser, at vi er i fuld gang med arbejdet af ovennævnte mål, og med de planlagte besøg på skolen i juni måned føler vi os overbevist om, at vi får skabt en optimal overgang til det skoleliv, der venter børnene på den anden side af sommerferien. Tak Stor tak til alle de forældre og bedsteforældre, der bakker op omkring vores arrangementer, støtter os i hverdagen, bager kager til diverse, kommer med ris/ros og gerne giver konstruktive inputs. Af SFO-leder Per K. Frederiksen Trods uforudsete rokader i forbindelse med Forårs-SFO (se afsnit om Forårs-SFO) blev bekymringerne endnu en gang gjort til skamme, og pludselig var de store børn fra børnehaven blevet til store skolebørn. Forårs-SFO I foråret 2013 havde tre kommunale skoler i Odense - Tarup, Tingløkke og Holluf Pile skole- prøvet forsøget med de så- I Bakkehuset arbejder vi ud fra følgende målsætningv Der skal etableres en glidende overgang fra børnehave til skolegang, med udgangspunkt i nedenstående arbejdsområder: 16 17

10 Den første måned, da timerne startede, sad man kun ved siden af dem, man kendte. Så det var lidt underligt, at skulle sidde ved siden af dem fra parallelklassen, men efter en måned var det bare normalt, fordi vi er ET HOLD. Man får mange nye venskaber - med nogle man ikke normalt snakker med. Det første halve år vælger vi, så vi enten kommer på dramaholdet, danseholdet, musikholdet eller teknikholdet. Holdene arbejder med forskellige emner. Danseholdet går i gang med at lære dansene til musicalen; dramaholdet begynder at lave manuskriptet; musikholdet lærer sangene, og teknikholdet laver de videoer med overguden oppe på storskærmen. Det sjove ved at komme på dramaholdet er, at manuskriptet IKKE bliver skrevet af lærerne - men af os selv! Vi skriver hver især oplæg til scenerne, og så sætter vi dem sammen til vores EGET manuskript. Det sjove ved at komme på danseholdet er,. at man laver selv dansene. Det sjove ved at komme på musikholdet er,. at man får spillet en masse musik. Det sjove ved at komme på teknikholdet er,. at man får lov til at lege med teknikken. Af Frederikke Grønbæk Bager Vi var meget spændte på, hvordan ugen skulle forløbe. Men senere hen blev det til en normal hverdag, da vi blev vant til det. Men på den anden side er det ikke lige noget, man vænner sig til, da der hele tiden sker noget nyt og spændende. Hele ugen var ret stressende, og tiden fløj forbi. Men det var vildt hyggeligt, og sammenholdet blev meget bedre - til sidst var vi et stort hold. Vi fik alle overskredet en masse grænser - og nogen overvandt også deres sceneskræk. Det var i hvert fald en af de bedste uger i vores liv. Ugen startede med at spille scener igennem. Og alt var virkelig kaos. Hvor er Peter henne? Jo han gik op til Niels og bandet. Men vi skal bruge ham Peter er ikke oppe ved bandet. Der var næsten så meget kaos, at man næsten ikke kunne følge med i, hvad der skete. Men onsdag vidste alle, hvad de skulle, hvad de måtte, og hvor de skulle være hvornår. Alle kunne deres ting udenad, og det gik meget bedre. Så meget bedre at vi kunne lave en italiener. Og den var vi stolte af. Alle- sammen, og vi holdt sammen. Det var noget af det bedste. Ugen var stressende, men alligevel ren hygge. Alle havde det sjovt. Og det, som vi syntes var mest fantastisk, var at skulle leve sig ind i rollen og bare folde sig ud på scenen. Det var fantastisk. Af Emma Heiberg Friis & Cecilia Asmussen 18 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

11 Det har været et rigtig spændende forløb op til musical. Vi sov stort set ikke den sidste uge, så spændte var vi. Det var noget, som man havde glædet sig til lige siden 0. klasse. Bare det at kunne få lov at stå på den store scene. Man følte næsten, at det var ens hjem. Det er sjovt at tænke tilbage på, at da vi startede med musical, havde man ikke rigtig lyst til at sætte sig ved siden af en fra parallelklassen, men nu er det helt normalt. Det var altid så hyggeligt inden forestillingerne, vi lavede sjove kampråb og hyggede os rigtig meget. Efter det steg spændingen. Det var så spændende at se salen blive fyldt. Alle de mennesker, der skulle se på en. Lige inden man skulle op på scenen, var man vildt nervøs, man tænkte, at det her klarer jeg aldrig, men idet man trådte op scenen, glemte man alt omkring sig - og gik så i gang. Når man kom ned igen, blev man så glad, selvom det var lidt kaotisk med folk, der styrtede igennem omklædningsrummet, fordi de hurtigt skulle på scenen, og folk der lynklædte2 om, men der var også et eller andet hyggeligt og spændende over det. Da forestillingen var ved at være slut, og vi skulle bukke, kunne man ikke lade være med at smile, alle de klappende mennesker og glade ansigter, og man vidste bare - det var lykkedes!!! Nu er forløbet slut. Er der noget, som vi savner, så er det musical. Det er blevet så tomt. Alt det, man havde gået og glædet sig til siden 0. Klasse, var væk nu. Vi har fået rigtig meget med fra musical. Mange nye venner, mere selvtillid, større sammenhold og nyopdagede egenskaber. Altsammen noget man også kan bruge på andre tidspunkter i livet. Musical har givet os rigtig meget, og vi savner det uendelig meget. Af Ane Kirstine Kjeldvig-Eriksen og Otilie Fossar Mahdi Schmidt. Forårskoncerterne på Magasinet - En skøn tradition, som vi hvert år glæder os til. Den er et mix af sang, musik, dans og drama på højt niveau - leveret af glade og modige elever fra klasse, skolens kor og 10. kl. musiklinie med kyndig hjælp fra skolens musiklærere. Det er en koncert, der i den grad emmer af engagement, glæde og sammenhold. Vi kan ikke undgå at blive revet med af stemningen og være stolte af det, børnene og skolen gang på gang præsterer. Af Sarah, Thomas og Mette (forældre) 20 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

12 Comeniusprojekt : Our lives by the Sea I vores Comeniusprojekt - Our lives by the Sea - har vi i 2 år arbejdet sammen med skoler i 7 forskellige lande; England, Spanien, Polen, Tyrkiet, Frankrig, Italien, Grækenland. Et stort europæisk skoleprojekt. Vi har samarbejdet om alt lige fra skolesystemer, madkultur, nationale sange/danse, juletraditioner, myter og legender, men også tungere emner så som forurening i vores havmiljøer, bæredygtighed i dyrkning af afgrøder og beskyttelse af naturen. I Danmark er vi meget stolte af at have rent drikkevand fra vandhanerne, men vi skal ikke så langt væk, før det skal købes på flasker. Dette er med til at skabe en forståelse hos vores elever for vores egen danske natur samt at passe på den. Vi har haft besøg af 20 skoleledere/ lærere fra vores 7 partnerskoler, der alle har bidraget med at fortælle om deres kultur. Et meget spændende besøg. Vi har via Skype været i kontakt med græske elever fra Patras, hvor klasselokalet var fyldt med græske og danske flag. I Patras sad 300 ventende græske elever og lærere og fulgte dette. Et meget stort øjeblik for både danske og græske elever, ingen tvivl om det. Elevernes engelskkundskaber udvikles under et sådan projekt. Færdigheder skal læres, og de skal udtrykkes både mundtligt og skriftligt her og nu. Danmark er et lille land sammenlignet med andre lande, og når vi rejser ud i verden, eller når verden møder os her, hvor vi bor, er der muligheder for at blive beriget i mødet med mennesker fra andre kulturer. Men der er også risiko for, at vi ikke forstår det, vi møder, og så afviser det måske som uvigtigt eller ligefrem forkert. Misforståelser og afvisning forekommer ofte, hvis vi ikke har værktøjer til at forstå de begreber og den adfærd, som vi ikke kan kende fra vores egen kultur. Det, vi behøver, er, at vi undres, før vi forarges!! Det er vigtigt at turde sætte sig i en andens sted, uden nødvendigvis at gøre dette til sit eget. Man kunne kalde det respekt og imødekommenhed. Når elever skal til prøve efter 9.kl. skal de kunne perspektivere til en anden kultur end deres egen. Sådan var det ikke tidligere, men kravene om at kende nye verdener og kunne fortælle om dem, er nu påkrævet. For at kunne det er det nødvendigt, at de kender deres egen kultur og kan sætte denne i perspektiv til en anden kultur. Undervisningsministeriet har siden 2009 haft den internationale dimension i deres Fælles Mål for undervisningen, og det kræver, at sådanne projekter som vores inddrages i undervisningen. Det er et krav til undervisningen

13 Odile Quintin, Generaldirektør for Uddannelse og Kultur/ EU kommissionen udtaler: Siden midt i halvfemserne har mange skoler modtaget støtte fra Comenius-programmet i deres bestræbelser på at åbne dørene op for et europæisk samarbejde. I kraft af sine forskellige muligheder har programmet givet tusindvis af elever, studerende, undervisere og andre aktører i uddannelsessektoren lejlighed til at tilegne sig tværnational erfaring, deltage i europæiske samarbejdsprojekter, besøge samarbejdspartnere i andre europæiske lande, forbedre deres færdigheder i fremmedsprog, dele og sammenligne pædagogiske tiltag og endelig at udvikle og forbedre deres undervisnings- og indlæringsfærdigheder. Man kan roligt sige, at for mange elever og lærere har deltagelse i Comenius-programmet været en særdeles berigende og motiverende erfaring, der har gjort dem til bedre aktører i en livslang læringsproces, set i en bred europæisk sammenhæng. Det er det, vi forstår ved at bringe den europæiske dimension ind i uddannelserne. Det lærende fællesskab for skoler i Europa, er ved at blive en realitet. Vores projekt er ved at være slut. Vi har arbejdet sammen med entusiastiske og dygtige lærere, der har gjort dette samarbejde til noget særligt. Vi har arbejdet sammen om en fælles opgave, der blev løst på bedste vis og i bedste ånd. Vi har lært meget. Jeg vil slutte af med et citat fra en af Michael Jackson s sange, som de spanske elever i Sevilla optrådte med under vores besøg i januar. 500 spanske elever i skolegården dannede kreds om hinanden med vores 8 nationalflag og lige så mange forældre stående uden for skolen ved lågen. Disse mange optrædende elever i havets farver, vores 8 nationalflag og toner i højttalerne i skolegården, der lød således, vil blive husket i meget lang tid. En meget rørt forsamling af lærere/skoleledere fra vores partnerskoler. En smukkere afslutning kunne man næppe forestille sig. Think about the generations and to say we want to make a better world for our children and our children s children. There are ways to get there, if you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for me and for you and the entire human race. / Michael Jackson. Af Charlotte Pedersen 24 25

14 Vederti bella Roma 9.a valgte i fællesskab at deres skolerejse skulle gå til Rom Lørdag d. 5. april Kl tog vi toget mod Kastrup Lufthavn, hvor vi efterfølgende skulle flyve til Rom. Da vi endelig ankom til Rom efter en lang rejse med tog, fly og bus, var vi alle trætte og udmattede efter en lang rejse. Det ændrede ikke på, at vi skulle ud og opleve Rom med det samme. Termini, Santa Maria Maggiore, Vittorio Emanuele, Trajansøjlen, Trevifontænen, Spanske Trappe, Piazza del Popolo, Villa Borghese var på planen den dag. Den spanske trappe var en utrolig oplevelse, der var virkelig mange mennesker, og folk sad og nød solen på trappen. Trevifontænen var virkelig smuk. Vi kastede en masse mønter i, fordi myten siger, at hvis man kaster en mønt over skulderen, kommer man tilbage til Rom en dag så det håber vi på, at vi gør. Rom er en utrolig spændende og fantastisk by! Allerede den første dag fik vi et godt indtryk af byen og en nogenlunde stedfornemmelse. Søndag d. 6. april Planen denne dag var, at vi skulle se: San Pietro in Vincoli, Forum Romanum, Palatinerhøjen, Colosseum, Circus Maximus, Sandhedens mund og San Clemente kirken. Dagen var rigtig god, og vi fik en masse information. Det kom som et chok for de fleste, hvor stor Colosseum i virkeligheden er. Det var imponerende at gå og tænke på Colosseums historie og bare nyde pladsen. Så var vi nede og se Forum Romanum. Det var virkelig spændende, at man kunne se alle de gamle bygninger og se det gamle Rom. Vi lavede små fremlæggelser for hinanden om de forskellige bygninger og templer. Mandag d. 7. april Planen: Vatikanmuseet m. Sixtinske Kapel og Rafaels rum, Peterskirken og kuplen, Engelsborg. Da vi var inde i Peterskirken, var der igen mange, der blev overrasket over, hvor stor kirken er. Vi blev helt målløse over, hvordan man overhovedet har kunnet bygge sådan en kirke, få det til at se så ens ud og ikke mindst, hvordan man har kunnet lave det for så lang tid siden. Omkring halvdelen af klassen valgte at gå med op i kuplen, mens den anden halvdel fik tid til at gå deres egen vej og selv finde hjem fra Engelsborg. Tirsdag d. 8. april Vi skulle se: San Giovannibasilikaen, Scala Santa, Via Appia og Katakomberne. Størstedelen af dagen gik med at se Katakomberne. Selve historien er meget fascinerende, når man tænker over, hvor mange døde mennesker, der har ligget nede i gravene, og hvor mange lig der ligger der nu. Onsdag d. 9. april Det var den sidste hele dag, vi havde i Rom, og der skulle vi se: Isola, Trastevera, Piazza Campo de Fiori, Piazza Navona, Pantheon, Palazzo Valentini. Vi nød den sidste dag, hvor vi valgte at tage ud at spise sammen; lærerne var så søde at betale. Det var en meget hyggelig dag, og vi havde det super sjovt i hinandens selskab. Om aftenen pakkede vi det sidste, ryddede op på vores værelser og gjorde klar til næste dag, hvor vi skulle hjem. Torsdag d. 10. april Vi rejste hjem. Vi sagde farvel til Rom kl. 11 og kørte med bus mod Roms lufthavn, hvorfra turen gik mod Odense. Overordnet har vi haft en helt igennem fantastisk tur med en masse dejlig mad, skønt vejr, virkelig god is, søde mennesker, skønne lærere og minder for livet. Vi siger tak til Hanne og Ib for en fantastisk tur - og forhåbentlig på gensyn til Rom vederti bella Roma. Af Kamma, Sabine & Ulrikke, 9.a 26 GIERSINGS REALSKOLE

15 Tutte le strade portano a Roma Tidlige farvelkrammere Klokken var kvart over fem om morgenen, og vi stod på OBC med rande under øjnene. Egentlig ville vi helst ligge hjemme i vores varme senge, men sommerfuglene i maven var på vej til Rom. Der var seks timer, til vi lettede fra Kastrup. Det er supernemt at finde rundt i Rom Vi havde alle glædet os i flere måneder til denne tur, dels fordi vejrudsigten lovede høj solskin hver dag, men nok mest fordi Peter har været der flere gange før og skulle kende byen som sin egen bukselomme(?) Vi måtte alle smide nogle jakker og trøjer, så snart vi trådte ud af lufthavnen i Rom pga. den længe savnede varme. Så gik jagten ind på en bus med Giersings Realskole i ruden. Vi fandt den og så afsted mod Roms centrum. Vi blev sat af i en smal gade, hvorefter vi gik en kæmpe omvej for så at finde ud af, at hotellet lå på samme gade, som vi blev sat af på. Så godt kender Peter altså sin egen bukselomme!!! Han kom dog efter det, og vi har bestemt ikke fortrudt, at vi tog til Rom. Impara a conoscere Roma Allerede første eftermiddag/aften gik vi en tur ned til skrivemaskinen aka Piazza Venecia, som skulle være som Nordstjernen for os, for hvis man kan se den, kan man finde rundt over alt i Rom sådan da. Vi gik derefter op til kirken Santa Maria Maggiore, hvor ALLE piger blev smidt ud, fordi de havde shorts på. Derefter sørgede alle pigerne for altid at have noget med til at dække ben og skuldre med, når vi var ude med Peter. Trafikken i Rom er meget hektisk. Det handler om tålmodighed, beslutsomhed og ikke mindst opmærksomhed. Bilisterne i Rom kører, som det passer dem, men de holder dog tilbage, hvis man vil over ved en fodgængerovergang. Det ser ikke ud til, at bilerne vil stoppe, men hvis man får øjenkontakt med bilisten og beslutsomt træder ud på gaden, så stopper den. Det er meget nervepirrende, og man skal virkelig samle modet de første par gange, men når man så endelig når over på den anden side, er det altså bare en kæmpe sejr, og man føler sig som konge af hele verden ;-) Peter Steen-Andersens sightseeing Rom er en fantastisk by, især når man er dernede med en Rom-ekspert, som Peter. Han vidste lige, hvad der var værd at se, og hvor vi kunne gå hen, hvis der var kø. Han kendte (stort set) alle de små smutveje, så vi kom hurtigt rundt på gåben. Nogle af de steder, hvor der var mange turister, kunne man hurtigt blive væk, men man skulle bare kigge efter en mand i ternet skjorte og en rygsæk, som ligner et skildpadde-skjold. Ninjaturtle-Peter, som vi kaldte ham. Vi så selvfølgelig Colosseum, som gav et sus i maven ved tanken om, hvad der har forgået der for flere hundrede år siden. Peterskirken var også et must, hvor vi fik lov til at gå alene rundt og studere alle de små detaljer. Derudover var vi også lige på besøg i Vatikanmuseet. Et besøg, som de flest af os helst ikke vil gentage. Stort set alle fik smidt en mønt i Trevifontænen og besteget den spanske trappe om tirsdagen, hvor vi også var i Pantheon, på pladsen Piazza Navona og på et frugtmarked aka Campo de Fiori. Udover Peterskirken fik vi set en masse andre kirker, bl.a. Roms domkirke og Sant Calisto, som er en kirke bygget ovenpå en kirke, som er bygget ovenpå et tempel. Capitolmuseet, Forum Romanum og Palatinerhøjen blev også besøgt i løbet af turen, og på Engelsborg nød vi den smukke udsigt over hele Rom og fodrede sultne måger med tørre kiks fra morgenmaden. Vi var også flere meter under jorden i Katakomberne, hvor man anbragte lig i gamle dage. Sandhedens mund skulle også lige besøges, og vi har heldigvis alle vores hænder endnu. Sui propri due piedi a Roma Det var heldigvis ikke sådan, at vi behøvede at følge efter Ninjaturtlen hele tiden. Vi fik en del fritid, hvilket især pigerne var rigtig glade for. Masser af tid til shopping. Det lykkedes os endda at få Marianne med på Via del Corso, som er den helt store shopping-gade i Rom. Der kunne vi så selv få lov til at diskutere med gadesælgerne. Hver aften fik vi lov til selv at bestemme, hvor vi ville spise. Ofte fordelte vi os i små grupper, alt efter hvad man havde lyst til. Det kunne være lige fra en fin restaurant til en lille biks, som solgte pizza slices. En aften var der fodbold, Athletico Madrid mod FC Barcelona, og den kamp kunne vi da ikke gå glip af. Så halvdelen af os tog på sportsbar og fik pizza der. Super hygge. Når man er i Italien, skal man nyde det Og vi nød det! I de 25 grader kunne man ikke undgå at få mindst en italiensk gelato om dagen, som blev spist i solen. Der blev også spist en masse lækker frutta fresco. Derudover var vi jo i pizza og pastaens hjemland, så det blev der guffet hver aften. Morgenmaden var heldigvis ikke så ringe endda. Peter sagde, at det var den bedste morgenmad, han nogensinde har fået på sådan en skoletur. Så selv om toiletterne var meget små, værelserne beskidte og ikke særlig lydtætte, var hotellet da alligevel ok. Alfredo Ristorante Den sidste aften blev tilbragt på Alfredo Ristorante på skolens regning (det var i hvert fald, hvad vi bildte os selv ind). Her fik vi en treretters menu hver. Det var utroligt dejligt at spise sammen hele klassen, og der blev da også fældet nogle tårer ved tanken om, hvor lidt tid vi har tilbage sammen, men de blev hurtigt tørret væk med et grin. Godt mætte gik vi arm i arm tilbage til hotellet, hvor vi hver især hyggede os for en sidste gang med vores værelseskammerater. Ciao Roma Lørdag var vi tidligt oppe - som på en normal skoledag. Total uacceptabelt, når man tænker på, at det var en lørdag. Bussen hentede os samme sted, som den havde sat os af om mandagen - denne gang gik vi direkte ned ad gaden - og derfra kørte vi så videre til lufthavnen i Rom. Da vi landede i Kastrup, kunne det også kun gå for langsomt. Vi havde haft en fantastisk tur, men når vi nu var i Danmark igen, ville vi også bare godt hjem til vores egne senge. Så selvfølgelig skulle bagagen drille. Peters kuffert var der ikke, vi ledte og ledte til sidst fandt vi den på bagagebåndet. Den sidste del af turen blev der hygget i toget med kortspil og musik. Der blev krammet, smilt og grædt, da vi nåede til Odense. Denne tur har givet os et helt fantastisk sammenhold, og vi er skolen dybt taknemmelige. #GR sempre nei nostri cuori Af Anthon Wulf, Oliver Krøyer, Emil Bertil, Phillip Trinh, Mathies Thomsen, Mathilde Lilleholt og Mia Dalager, 9.b 28 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

16 Paris Mon coeur! Den 11. april vendte 9.c hjem fra 6 dage i det skønne og charmerende Paris. En by, der er fyldt med hyggelige caféer, brasserier med lækker fransk mad, fede shoppingmuligheder og masser af spændende turistattraktioner. Den 6. april en søndag morgen - ankom klassen til Paris efter en lang nat, der blev brugt på hyggelig tidsfordriv i lufthavnen og togturen fra Odense til København. Solen skinnede, og vi kunne dufte de friskbagte franske croissanter, lige så snart vi steg ud af flyet. Allerede i lufthavnen formåede det første hold at blive væk, men det tog vi med et gran salt og et smil på læben, og ved hjælp af mobiltelefoner blev vi hurtigt samlet igen. Vi ankom til vores midlertidige hjem, Hotel Saint Marie, hvor vi hurtigt fik værelser, fik pakket ud og følte os til rette. Ikke alle mente, at hotellet lignede et femstjernet Hilton hotel, men det forhindrede på ingen måder eleverne fra 9.c i at have den fedeste tur til Paris. Vi boede i et område, hvor næsten alt, hvad vi havde brug for, lå næsten lige uden for døren. Kedsomhed er ikke noget, som 9.c har brugt tiden på i Paris. Vi har oplevet en masse sjove og spændende ting. Vi brugte en hel dag i Disneyland, hvor både piger og drenge slog sig løs, grinte, prøvede forlystelser, så Disneyparaden og havde det sjovt sammen på tværs af klassen. Vi var en tur på centre Pompidou, hvor vi så på moderne kunst, vi besøgte Versailles slottet, hvor vi b.la. så den smukkeste spejlsal. Vi så Notre dame, Sacre Coeur kirken, triumfbuerne og havde fællesmiddag på den franske restaurant Chartier, hvor mange af eleverne for første gang havde fornøjelsen af at smage snegle. Shopping var der selvfølgelig også tid til. Pigerne blev sluppet løs på Champs Elysees, hvor pengepungen kom godt i brug, imens tog drengene metroen til Pigalleområdet, hvor de hjemmefra havde udset sig et par butikker. Et par af eleverne fik også overskredet nogle grænser, både da de prøvede den vilde forlystelse Space Mountain i Disneyland, men også da vi tog en tur helt op i toppen af Eiffeltårnet. Om aftenen var der hygge på værelserne, og drengene tog på Hard Rock café, hvor de hyggede sig. Efter 6 skønne og solskinsrige dage i Paris, var det tid til at vende snuden mod Danmark igen. Vi kom hjem med en masse gode minder, et fantastisk indtryk af den dejlige by Paris - og ikke mindst et meget bedre sammenhold på tværs af klassen. Af Karoline og Peter L 9.c 30 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

17 7.ab på.. Bornholm Når man siger Bornholm på 7. årgang tænker de fleste nok på: hygge, spas, NATLØB... Ups, slik, cykeltur, mormor hytter,. fællesskab... Bornholm er nok den lejrtur, der fik ført A og B klassen sammen. Før hen var vi meget to klasser, men nu er vi som en fælles!!! Bornholm var også det sted, hvor vi kom langt væk fra ALT. Både skole, interesser og familien. Det er en tur, hvor man bare kan være sig selv, og samtidig føle, at man er med i et stort fællesskab. Af Elisabeth N.C Det startede med, at vi skulle mødes på Odense Banegård klokken 7:20 mandag. Så tog vi toget til København, derefter med bus til Ystad. Vi tog færgen til Rønne og derefter igen med bus til Sandvig-Allinge. Vi pakkede ud, og efter vi havde fundet os til rette, gik vi en lille tur op til klipperne, flotte søer og en meget smuk udsigt. Tirsdag gik vi ind til byen og lejede cykler. Vi cyklede til Døndalen, Helligdomsklipperne og smuk natur. Så kunne man vælge at cykle videre til Gudhjem eller at cykle hjem. Dem, der cyklede til Gudhjem, cyklede 12 km mere end de andre. I Gudhjem var der mange slik-, is-, karamel-, bolsje- og chokoladebutikker. Det var en hård tur. Da vi kom tilbage, lavede vi mad og gik lidt frem og tilbage i hinandens hytter. Det var en sjov, men hård dag. Onsdag skulle vi på bustur. Vi blev hentet og kørt til Alminingen, Ekkodalen, Natur Bornholm, Rytterknægten, Østerlars Rundkirke, Svaneke Røgeri og Svaneke by. Vi var hjemme klokken 17. Om aftenen var vi inde hos hinanden og se Rita. Det var hyggeligt. Torsdag kunne man vælge at komme med på den lange tur til Jons Kapel, eller man kunne vælge den lidt mindre tur og så komme med til Moseløkke Granitbrud. Vi mødtes ved Hammershus og løste ved fælles hjælp spørgsmål omkring den gamle bygning. Da vi kom tilbage, skulle vi gøre klar til afrejsen dagen efter. Der blev også holdt fødselsdag for Emilie fra 7.b med lagkage og gaver. Fredag skulle vi op klokken 4:00!!!!, da vi skulle hentes af bussen kl. 5:30!!!! Alle var trætte, og nogle sov også på vejen hjem. Vi var i Odense klokken 13:30. Det var rigtig sjovt at lave mad sammen, og det var dejligt at kunne hygge om aftenen. Af Mia Mahler Så blev det vores tur til at tage til Bornholm. Det var en lang tur med tog, bus og færge, men selvom turen tog en del tid af dagen, var den pågældende og de efterfølgende dage dejlige. Vi boede i små hytter og sørgede selv for mad. Hver dag var der udflugt, og der var mulighed for at køre ind til et supermarked, hvis man manglede noget til aftensmaden. På udflugten besøgte vi nogle af Bornholms største attraktioner, deriblandt den Sortegryde, Rokke-stenen og Rytterknægten. Vi var også ude at cykle en af dagene, men der var desværre styrt undervejs. Så var der så hjemturen, den var fyldt med ærgrelser - fordi turen næsten var slut- men også glæde og grin - fordi folk prøvede at nyde den sidste del af turen. Af Nicoline og Anna 32 33

18 Se Ribe - og forstå! Så oprandt dagen endelig. Barometeret stod højt, det samme børnenes forventninger; en hel uge på lejrskole, i Ribe, langt hjemmefra. Alene togturen nåede nærmest euforiske højder, vi rejser, sammen, væk fra skolen og mor og far! Fremme ved vandrehjemmet, værelsesfordelingen, smækken med døre, kiggen ind til hinanden, og hvad skal vi nu? Ingen tvivl om, at et lejrskoleophold gør godt på krop og sjæl. De sociale relationer i klassen udfordres, og vi er nødt til at yde for at få fællesskabet til at fungere. Vi lærer meget. Og hvor er det sjovt, at alt det vi lærte om Maren Spliid, heksebrænding, Vadehavet og vikinger, det bliver gentaget her blot i ny forklædning. Det er lige, som om vi får alt repeteret, og der bliver yderligere bygget ny viden på. Vi husker det helt meget tydeligt, fordi vi er lige midt i det, det var her, det foregik. Mandag aften var vi med nattevægteren rundt i Ribes hyggelige gader, han kunne fortælle. Tirsdag var vi ved Vadehavet og på Mandø, her var højt til himlen. Onsdag mødte vi vikingelandsbyens Vølve, hun var intens og autentisk, hun læste runer for os. Torsdag blev vi guidet af den kloge hvidhårede ældre mand, som kunne svare på alle spørgsmål om Ribe i vikingetiden, i middelalderen og om Ribe domkirke, og der var 248 trin op i tårnet. Fredag skulle vi hjem, og det var godt, for vi kunne slet ikke rumme flere indtryk, og nu savnede vi pludselig vores mor og far rigtig meget. Tak for en dejlig tur med store indtryk og minder for livet. Intens lejrskole i Ribe I september var 5.B i Ribe med vores lærere, Charlotte og Jesper. Vi var der i hele 5 dage, og vi havde det så hyggeligt, men det var ikke bare fis og ballade. Vi skulle nemlig også ud og besøge en masse historiske steder. Vi var på stjerneløb, hvor vi lærte at finde rundt i Ribe by. Vi var også i Vikinge Centeret, hvor vi var i en kopi af en gammel vikingeby. Der så vi et gammelt vikinge- skib, som vi fik lov til at komme ned i. Vi var også oppe i Ribe Domkirkes tårn, hvor der var rigtig langt op og ned igen. Det var rigtig sjovt, fordi uden for Ribe var det helt fladt, så langt vi kunne se. Vi var ude i Vadehavet, hvor vi kørte med en traktor på vandet/sandet. Da vi kom derhen, lærte vi om havets dyr og tidevandet. Det var rigtig sjovt. En aften gik vi en hyggelig tur med vægteren rundt i Ribe, hvor han sang en masse gamle sange for os og fortalte om Ribe i gamle dage. Vi syntes, det sjoveste var stjerneløbet, Vikinge Centeret og Vadehavet, fordi det var spændende og lærerigt. Vi boede på Danhostel Ribe, hvor personalet var rigtig søde. De havde endda også en stor sportshal, som vi måtte låne til at spille fodbold, håndbold osv Vi skulle skrive dagbog for hver dag - og den sidste dag læste vi dem højt for de andre grupper. Charlotte havde også lavet en konkurrence om, hvem der havde det pæneste værelse ugen igennem. Værelse 13 vandt, og de fik en masse lækkert til deres søde tænder. 34 I Ribe by havde de en masse gode butikker, hvor vi shoppede en hel del. Ribe har en fantastisk flot natur, som man kun kan komme i godt humør af! I forløbet er hele klassen kommet meget tættere på hinanden! Samtidig har vi også lært en masse historiske ting - for eksempel om dronning Dagmar-statuen og de gamle vikinger og meget andet! Det var den bedste lejrskole nogensinde! Af Louise, Mathilde S., Kristian, Karoline Sofie 5B. 35

19 3.a s Hasmarkerindringer 3.b dyrker Hasmark Vi kørte i bus hen til Hasmark, og vi sang mange sange. Da vi kom parkerede, steg vi ud og fik værelser og Ditte Marie, Julie og Bjørg skulle sove sammen. Vi skulle til Hofmansgave. Vi skulle på et kartoffelmuseum. Og vi smagte fodermajs. Det smagte dårligt. Vi gik hjem,. og så legede vi på en sjov legeplads. Og så fik vi aftensmad. Vi fik millionbøf, og så så vi film, og bagefter gik vi i seng. Næste dag gik vi 13 en halv kilometer. Vi gik hen til fyrtårnet, og da vi kom hjem spiste, vi aftensmad. Af Julie og Ditte Marie Da vi skulle til Hasmark, kørte vi med bus og sang sange i bussen. Da vi ankom legede vi straks på den seje legeplads, hvor der var både cykler, svævebane og mange andre sjove ting. Så skulle vi have værelser. Så skulle vi have aftensmad. Vi fik millionbøf, og til dessert fik vi koldskål. Næste dag fik vi morgenmad, og så skulle vi ud og gå fem km ud til Hofmansgave. Der var en mand, der var klædt ud som H.C Andersen. Han fortalte os historier. Så gik vi hen til et kartoffelmuseum. Vi var også på en gård, hvor der var køer og maskiner, og vi smagte fodermajs. De smagte ikke særlig godt. Så gik vi hjem til lejrskolen og legede lidt. Så fik kage. Vi var også på stranden. Næste dag skulle vi også ud og gå. Vi gik fjorten km til et fyrtårn. Vi havde smurt madpakker selv. Vi spiste mad derude. Winnie havde frugtkarameller med. De smagte godt. Da vi var hjemme igen, legede vi lidt. Vi var også på stranden, der legede vi lidt i vandet. Vi fandt også flotte sten. Og så spiste vi. Laura kom også, da vi havde spist vi lavede snobrød på stranden. Bag efter så vi film. Det var Alvin og alle de frække jordegern. Det var meget hyggeligt. Bagefter skulle vi sove. Næste dag skulle vi spise morgenmad. Vi skulle også pakke, og så måtte vi også lege lidt. Så skulle vi gå ud foran, og der skulle vi vente på bussen. Så kom bussen for at hente os. Vi havde haft en meget hyggelig tur. På vej hjem sang vi også sange. Det var vores tur til Hasmark lejrskole og til dem der ikke har været der så skal de glæde sig meget. Af Laura og Bjørg 3.a Traditionen tro tog 3. klasserne på hyttetur nordpå i OPAD hytten ved Hasmark Strand i starten af september. 3.b var afsted i starten af ugen, og 3.a ankom i midten af ugen. Eleverne blev indlogeret på 3- og 4-mandsværelser. Eleverne var glade og spændte. Hurtigt spredte sig en lejrskolestemning med besøg på hinandens værelser, sure sokker på gulvet og hyggestemning i alle kroge. Området blev undersøgt mooncars blev trukket ud, der blev trådt hårdt i pedalerne på BMX cyklerne på cykelbanen, og der var sus i maven ved svævebanen. Alt med stor fornøjelighed! Lang gåtur rundt om Enebærodde, smukt og spændende besøg på Hofmannsgave, om aftenen var der fællessang i vores egne sanghæfter ved bålet på standen, snobrød blev med stor anstrengelse og begejstring bagt over bålet. Jo, dagene i Hasmark har bestemt givet os nogle gode oplevelser sammen i 3.b. Af Kirstine Andreassen 36 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

20 METTINGEN TUR-RETUR I foråret 2014 gik turen for fjorten 8.klasse-elever fra Giersings Realskole til den tyske by Mettingen. Men for inden havde de tyske udvekslingselever i oktober måned 2013 besøgt skolen og os for at opleve den danske kultur. Det var en hyggelig uge med masser af gode oplevelser. Og så efter 5 måneders venten blev det vores tur til at komme ned og besøge dem og se, hvordan en tysk hverdag forløber. Da vi efter en lang tur i toget ankom til perronen i Osnabrück, blev vi hver især hentet af vores værtsfamilier. Vi skulle derefter tilbringe en weekend sammen. Det var meget forskelligt, hvad vi hver især lavede, men en ting var sikkert, vi havde alle haft en spændende og sjov weekend, da vi mødtes igen. Da det blev hverdag, skulle vi med i skole og opleve en tysk skolegang, hvilket skulle vise sig at være meget anderledes end den vi var vant til herhjemme. I ugens løb var vi både på rundvisning i den lille by og hørte om dens historie. Vi så MANGE kirker, vi var på storbystur til Köln, hvor vi så den store domkirke, som tyskerne er meget stolte af, og derefter fik vi tid til at shoppe for os selv. Senere på dagen var vi på chokolademuseum og fik en rigtig fin og lærerig rundvisning. Derudover var der mange arrangementer uden for skolen, fx fest hos en af de tyske drenge med fællesdans for deres årgang, som vi alle havde meget glæde af. Da vi nåede torsdag, var det tid til at vende snuden hjemad, men først havde tyskerne arrangeret en fællesbuffet og små fælleslege. Vores værtsfamilier fulgte os til perronen, og vi fik sagt pænt farvel og tak for en god uge. Da vi kom hjem, talte vi meget om, hvordan ugen havde været, og vi blev enige om, at det havde været en god og lærerig uge, hvor vi fik snakket en masse engelsk(?) og tysk og ligeledes fik en grundig oplevelse af en helt anden kultur. Af Elisabeth & Freja 8.a 38 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift 2012-2013 GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 En byskole i udvikling...8 HVAD ER VIGTIGT?...10 Årets gang i

Læs mere

Giersin - 2010 giersings r ealsk ole realskole skrift 2009 Års Års skrift 2009-2010

Giersin - 2010 giersings r ealsk ole realskole skrift 2009 Års Års skrift 2009-2010 giersings REALSKOLE Årsskrift 2009-2010 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole - om skolen................... 6 Bedre læring og trivsel for alle!...................

Læs mere

N G. Årsskrift 2006-2007

N G. Årsskrift 2006-2007 G IE R SI N G Årsskrift 2006-2007 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole............................. 6 Skolebestyrelsesformand Eva Holtved om året der

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 008/009 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk Hjemmeside:

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2012 Årsskrift 2012 Kære læsere af årsskrift 2012... 5 Afslutningstale... 6 Thylands Efterskole anno 1958... 8 Fotografering gennem 50 år... 12 Spritny erfaringsfyldt

Læs mere

Hindholm Privatskole 2011/12

Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole Postadresse: Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg Skolens kontor: Tlf. 55 45 31 14 Fax: 55 45 31 34 E-mail: privatskole@hindholm.dk Hjemmeside: www.hindholm.dk

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Der var Idre Fjäll, vikingeuge i indskolingen, avisproduktion i 7. og 8. klasse, 9. klasse i Barcelona. idrætsdage og meget, meget mere.

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Trinberetning for 2013-2014

Trinberetning for 2013-2014 Trinberetning for 2013-2014 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion

Læs mere

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

Trinberetning 2012-2013

Trinberetning 2012-2013 Trinberetning 2012-2013 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion og så

Læs mere

Kære elever, forældre, ansatte og samarbejdspartnere

Kære elever, forældre, ansatte og samarbejdspartnere YEARBOOK 2012/13 Redaktion Rani Bødstrup Hørlyck, skoleleder Sofia Suleman Design & layout: Martin Hvam Hvam Oplag: 600 stk. Kære elever, forældre, ansatte og samarbejdspartnere Forord af Rani Bødstrup

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 007/008 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen, mobil: 60 8 46 7 E-mail:

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Nyt fra Skolebestyrelsen. 3 Hård fødsel smukt barn? 4 Nye ansigter 6. 6.

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Nyt fra Skolebestyrelsen. 3 Hård fødsel smukt barn? 4 Nye ansigter 6. 6. Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Nyt fra Skolebestyrelsen 3 Hård fødsel smukt barn? 4 Nye ansigter 6 6. C på Bornholm 10 Pædagogisk weekend 15 Lejrskole ved Snaptun 18 Praktiske oplysninger 20

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2011 Årsskrift 2011 Thyland Idrætsefterskole 2011....................................... 5 Kære læsere........................................................ 6 Det

Læs mere

100 års jubilæum. Årsberetning 2005

100 års jubilæum. Årsberetning 2005 1905 2005 100 års jubilæum Årsberetning 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse................. 2 Skoledata......................... 3 Taastrup Realskole 1905-2005........ 4 Familien Egekvist på

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

EngelsborgNyt. Fremtidens skole

EngelsborgNyt. Fremtidens skole EngelsborgNyt Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune - og på Engelsborgskolen Af Liselotte Bendixen, lærer og tovholder på Fremtidens skole, inklusion Lyngby-Taarbæk Kommune er godt i gang med et stort

Læs mere

Eksamenstid! Nr. 89 juni 2014

Eksamenstid! Nr. 89 juni 2014 Eksamenstid! Nr. 89 juni 2014 Nr. 89 Juni 2014 Kløverbladet Indhold s. 3-4: Nyt fra Skolelederen s. 5-8: Forskolen s. 9-13: 1. klasse s. 14-19 2. klasse s. 20-22 Næste skoleår s. 23-27: 3. klasse s. 28-31:

Læs mere

Vingesuset FASTELAVN. LEKTIECAFÉ der er hjælp og hygge på menukortet NYE MØBLER I FÆLLES- RUMMET. Tranegårdskolen Marts 2012

Vingesuset FASTELAVN. LEKTIECAFÉ der er hjælp og hygge på menukortet NYE MØBLER I FÆLLES- RUMMET. Tranegårdskolen Marts 2012 Tranegårdskolen Marts 2012 Vingesuset LEKTIECAFÉ der er hjælp og hygge på menukortet FASTELAVN NYE MØBLER I FÆLLES- RUMMET LINDS LEDER Stemningen er god. Der arbejdes og udvikles. Vi har som skole arbejdet

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole.

Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole. Årsskrift 2002 1 2 Udgivelse: Hørby Ungdomsskole. Redaktion: Mogens Vestergård Pedersen og Charlotte Christensen. Foto: Løkke Foto, Hørby Ungdomsskole. Repro, sats og tryk: Toptryk Grafisk ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær. Nr. 9 // oktober 2013

Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær. Nr. 9 // oktober 2013 Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær Nr. 9 // oktober 2013 Dette nummer 03/ Leder 04/ Introugen 06/ Livet på SINE 08/ Golf på sine 10/ HUS A-B-C 12/ Badmintonlinjen 16/ Nye lærere

Læs mere