K/S HANDYBULK. Investering i bulk skibe. Udvidelse af anpartskapitalen med anparter á USD pr. stk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K/S HANDYBULK. Investering i bulk skibe. Udvidelse af anpartskapitalen med 3.000 anparter á USD 3.150-3.750 pr. stk."

Transkript

1 K/S HANDYBULK Investering i bulk skibe Udvidelse af anpartskapitalen med anparter á USD pr. stk. Udbydes til salg af K/S Handybulk ved Investeringsgruppen Danmark A/S Tuborg Havnevej 18, Hellerup

2 K/S Handybulk K/S Handybulk er et dansk rederi organiseret i kommanditselskabsform. Selskabet ejer i dag 10 japansk byggede handysize bulk skibe fra perioden 1991 til 1997 og i størrelsen dwt til dwt K/S Handybulk blev etableret som rederi i 2009 ved fusion af 6 enkeltskibs-selskaber. I 2010 fusioneredes med yderligere 5 enkeltskibsselskaber, hvorefter selskabets flåde bestod af 11 handysize bulk skibe, herunder en kinesisk bygget handysize bulker som strategisk blev frasolgt i december Alle skibe er i dag japansk byggede. K/S Handybulk er administreret kommercielt, teknisk, finansielt og ledelsesmæssigt af erfarne og professionelle shippingfolk, og samtidig er selskabet majoritetsmæssigt ejet af ligeledes professionelle og erfarne shipping selskaber og personer i Danmark og udlandet. Som led i gennemførelsen af selskabets strategi for de kommende år er det besluttet at forhøje selskabets kapital ved udstedelse af nye anparter hver nominelt USD 600. Kapitalforhøjelsen forventes gennemført til kurs svarende til USD pr. anpart og et samlet provenu på ca. USD 10,3 mio. Efter kapitalforhøjelsen vil selskabet bestå af i alt anparter. I forbindelse med salget af nye anparter er det selskabets forventning, at yderligere op til anparter vil blive solgt af eksisterende anpartshavere til samme kurs. K/S Handybulk kapitalforhøjelsen giver ikke-shipping -investorer mulighed for at deltage direkte i skibsejerskab og dermed en mulighed for at tage fordel af en investering i aktiver, som almindeligvis ikke er tilgængelige som direkte investering. Selskabet giver investorerne mulighed for at deltage i skibsejerskab på lige fod med industriens professionelle selskaber. Skibsinvestering er særdeles kapitalintensiv men kan samtidig give særdeles attraktive afkast, hvis de ejede skibe opereres og drives på fornuftig og professionel vis. K/S Handybulk er sammen med sine administratorer, managere og ejere garant for den fornuftige og professionelle drift. En investering i K/S Handybulk er derfor investors mulighed for at opnå potentielt attraktive afkast på direkte skibsinvestering. K/S Handybulk investerer eksklusivt i bulkskibe i handysize segmentet ( dwt.) og med en tilstræbt aldersprofil på år. Selskabets klare formål er maksimering af det effektive afkast af investorernes penge dog uden at søge unødvendige risici. På K/S Handybulk s egen web side er det løbende rapporteringer til investorerne, hvor ellers indforståede shipping forhold forsøges lagt frem på investors præmisser, og hvor de vigtigste spørgsmål om selskabets afdækning, skibsværdier, gældsforhold og selskabets indtjening og udvikling rapporteres månedligt. Henvendelse om køb eller yderligere information: Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup Telefon / 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Indledende generelle bemærkninger - K/S Handybulk... 4 Selskabets formalia:... 4 Selskabets formål:... 4 Selskabets ledelse:... 5 Baggrund for anpartsudvidelsen i K/S Handybulk... 6 Nuværende flåde... 8 Udvidelseskandidater Teknisk management Administration og kommersiel management Budgetter for K/S Handybulk Markedet for Handysize bulk skibe

4 INDLEDENDE GENERELLE BEMÆRKNINGER - K/S HANDYBULK Nærværende er udarbejdet af Investeringsgruppen Danmark A/S på vegne af K/S Handybulk. K/S Handybulk erklærer herved, at oplysningerne heri er rigtige og ikke behæftede med udeladelser, som kunne forvanske det billede, materialet skal give. Hellerup, d. 1. august Bestyrelsen i K/S Handybulk Carl Wegeberg Ejner Bonderup Erik Berg Andersen Allan Munk Nielsen Jan S. Poulsen Carsten Munk Jensen Selskabets formalia: K/S Handybulk er stiftet den 18. august 2008 og er registreret i det centrale virksomhedsregister med CVR nr Selskabets stamkapital andrager DKK fordelt på anparter á DKK og en samlet resthæftelse på USD De nye anparters resthæftelse er begrænset til USD efter betaling af købsprisen, som fastsættes efter book-building -metoden til minimum USD og maksimum USD pr. anpart. Selskabets ledelse er bestyrelsen på 6 personer som vælges på selskabets årlige generalforsamling. Komplementaren Skibdan LXXIX ApS har ikke plads i selskabets bestyrelse. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Komplementaren Skibdan LXXIX ApS er registreret i det centrale virksomhedsregister med CVR nr Komplementaren er 100 % ejet af Investeringsgruppen Danmark A/S. Selskabets formål: K/S Handybulk s formål er at eje og drive skibe. Selskabets aktiviteter herudover består alene i disponering og placering af selskabets likvide midler samt disponering af selskabets finansieringsforhold. 4

5 Selskabets ledelse: Ledelsen af K/S Handybulk består af en bestyrelse på 6 medlemmer valgt på selskabets generalforsamling 30. april Den daglige drift af selskabet varetages af Investeringsgruppen Danmark A/S ( ID ). Bestyrelsen i K/S Handybulk: Ejner Bonderup 45 år. Administrerende Direktør i Lauritzen Bulkers A/S, ansat i J. Lauritzen-gruppen siden 1988, studier ved CBS, København; IESE Business School, University of Navarra; IMD (International Institute for Management Development). Allan Munk Nielsen 49 år. Administrerende direktør i Investeringsgruppen Danmark A/S, ansat i Investeringsgruppen Danmark A/S siden Cand. Polit. fra Københavns Universitet fra Carl Andreas Wegeberg 48. år. Vicepresident i Lauritzen Bulkers A/S, ansvarlig for køb og salg i Lauritzen Bulkers A/S og medlem af ledelsesgruppen i Lauritzen Bulkers A/S, ansat i J. Lauritzen-gruppen siden 1983, Carl Wegeberg har adskillige bestyrelsesposter i K/S-selskaber. Carsten Munk Jensen 57 år. Administrerende direktør og partner i skibsmæglevirksomheden Bidsted & Co. A/S, ansat i Bidsted og Co A/S siden 1987, Carsten Munk Jensen har adskillige bestyrelsesposter i K/Sselskaber. Jan Poulsen 49 år. Økonom. Direktør i MicroTech Software A/S, JSP Shipping ApS, Mølleå Shipping ApS, Højbjerg Shipping ApS m. fl. samt JSP Holding ApS. 12 års erfaring inden for shippinginvesteringer. Omfattende bestyrelseserfaring gennem 20 år. Er p.t. bestyrelsesformand/ bestyrelses-medlem i flere end 20 bestyrelser primært inden for shipping- og ejendomsselskaber. Erik Berg Andersen 65 år. Administrerende direktør i Transland, Transport og Spedition A/S, Transland Horsens A/S, m.m., Erik Berg Andersen har adskillige bestyrelsesposter i K/S-selskaber. Anpartshavere i selskabet Der er anparter i selskabet inden udvidelsen. Anparterne er fordelt på 63 investorer. Følgende investorer ejer over 5% af anparterne: Shipinvest A/S (Shipinvest A/S er 100% ejet af J. Lauritzen-gruppen). ID Shipping A/S, K/S Danskib 19 og Transland Spedition Horsens A/S m.m. 5

6 BAGGRUND FOR ANPARTSUDVIDELSEN I K/S HANDYBULK K/S Handybulk s aktivitetsområde er ejerskab og operation af handysize bulkskibe. Selskabets strategi er at fortsætte i dette nichesegment med en flåde på op til 15 skibe. Flådeforøgelsen fra de nærværende 10 skibe forventes sikret ved nærværende kapitalforhøjelse samt ved yderligere forhøjelser i form af anpartsudstedelse i forbindelse med hel eller delvis fusion med enkeltskibs selskaber i samme segment. Selskabets aktiviteter og strategi kan opdeles på følgende områder: a) Rederidrift og investering i tonnage b) Administration, finansiering, forsikring og ledelse er uddelegeret til Investeringsgruppen Danmark A/S. c) Teknisk drift af skibene uddelegeret til ID Wallem Shipmanagement og First Steamship d) Bemanding uddelegeret til ID Maritime i samarbejde med tekniske manager. e) Befragtning af skibene sker gennem Bidsted & Co A/S og ved deltagelse i LB/IVS handysize pool. Bestyrelsen i selskabet og administrator ser positivt på den fremtidige udvikling i K/S Handybulk. For løbende at sikre et fornuftigt forhold mellem investeringer, aktiver og selskabets soliditet samt for at sikre anpartshaverne løbende mulighed for at realisere investeringen i K/S Handybulk planlægger selskabet yderligere kapitaludvidelse indenfor en tidshorisont på 2 år. Selskabets strategi er at fastholde mellem 10 og 15 helt eller delvist ejede skibe med hovedvægt på skibe i alderen 10 til 20 år og eksklusivt i handysize bulk segmentet. Selskabet ønsker, i nuværende såvel som fremtidige investeringer i skibe, at fastholde en stor soliditet og et fornuftigt likvidt beredskab således at selskabets køb og salgsaktiviteter i markedet ikke skal styres af finansielle behov eller finansielle krav. Det er herudover selskabets målsætning at der gennem selskabets drift og løbende udvidelser af kapitalgrundlaget skal være mulighed for at fortsætte selskabets hidtidige udbyttepolitik. Det er således målsætningen, at der årligt udbetales udbytte til anpartshaverne på USD pr. anpart. Formålet med kapitalforhøjelsen er at fremskaffe yderligere arbejdskapital til at kunne fortsætte de af selskabets bestyrelse og generalforsamling prioriterede mål for de kommende år. Specielt med henblik på fastholdelse af skibsalder i området år samt med henblik på forøgelse af selskabets flåde i overensstemmelse med den vedtagne strategiplan for selskabet for de kommende år. Desuden er et væsentligt formål med udvidelsen at etablere en bredere ejerkreds af K/S Handybulk. Kapitalforhøjelsen gennemføres ved hjælp af book-building -metoden. Når denne metode er valgt er det fordi metoden er den mest fleksible for selskabet, og kan foregå ved, at anparterne bliver udbudt til en minimumspris på USD og maksimum USD De interesserede investorer byder herefter på anparterne til forskellige kurser (50 stk. til USD 3.400, yderligere 20 stk. til USD 3.300, yderligere 20 stk. til USD osv.), og på denne måde "bygger man bogen op" under hensyntagen til investors samlede nominelle investeringsbeløb. Selskabet sætter så ud fra disse bud en kurs, hvortil alle anparterne sælges. På denne måde giver det K/S Handybulk fleksibilitet med hensyn til både antal og pris. 6

7 Anparterne udbydes til minimum kurs 525 svarende til USD pr. anpart med et samlet provenu på minimum USD Den endelige kurs fastsættes den 30. september 2011 og forventes på basis af aktuelle indre værdi af selskabet at blive kurs 575 svarende til USD pr. anpart med et provenu til selskabet på USD Der udbydes maksimalt nye anparter til salg, men herudover vil der være op til anparter til salg fra eksisterende anpartshavere til samme kurs. Tegningsperioden er 1. august til 30. september 2011 og mindste tegning er af bestyrelsen fastsat til 3 anparter. Book-building -metoden kan illustreres ved følgende tænkte eksempel med bud fra 2 investorer: Investor Bud Antal Investor USD 20 Investor USD 10 Investor USD 7 Hvis afregningsprisen bliver fastsat til USD 3.600, modtager investor 2 de ønskede 7 anparter til USD 3.600, selv om han har budt USD Investor 1 modtager ingen anparter. Hvis afregningsprisen bliver fastsat til USD 3.450, modtager investor 2 de ønskede 7 anparter til USD 3.450, og investor 1 modtager 10 anparter til samme pris. Hvis afregningsprisen bliver fastsat til USD 3.200, modtager investor 2 de ønskede 7 anparter til USD 3.200, og investor 1 modtager 30 anparter til samme pris. 7

8 NUVÆRENDE FLÅDE Pr. 30. september 2011 ejer K/S Handybulk 10 handysize bulk skibe alle japansk byggede i perioden 1991 til I 2012 forventes selskabets ældste skib fra 1991 ID Pioner afhændet til USD 10 mio. og samtidig forventer selskabet at købe 2 ligeledes japansk byggede bulk skibe fra 1994 Ocean ID og 1995 Pacific ID for i alt USD 26,25 mio.. I 2014 forventes selskabets 3 enheder 1994-byggede bulk skibe solgt til USD 10 mio. pr. stk. ( Ideal Bulker, Mediterranean ID og Ocean ID ). Alle selskabets skibe er i budgetterne nedskrevet til aktuel markedsværdi som herefter afskrives med USD 1 mio. pr. skib pr. år til forventet skrapværdi når skibet er 25 år. Spring Bulker 27,321 dwt. Bygget 1995 på Mitsubishi H. I., Japan Beskæftiget spot i LB/IVS (Lauritzen Bulkers/Island View Shipping) pool sammen med 63 andre handysize bulkskibe. Værdi USD Marine Bulker 28,322 dwt. Bygget 1996 på Hakodate Dock, Japan. Beskæftiget spot i LB/IVS pool. Værdi USD Ideal Bulker 28,460 dwt. Bygget 1994 på Imabari S. B., Japan Beskæftiget spot i LB/IVS pool. Værdi USD , 8

9 ID Pioneer 26,455 dwt. Bygget 1991 på Hakodate Dock, Japan. Beskæftiget i time charter til april 2012 til USD pr. dag. Værdi USD med certeparti. Sælges primo 2012 for USD 10 mio. Scan Bulker 27,308 dwt. Bygget 1995 på Mitsubishi H. I., Japan Beskæftiget spot i LB/IVS pool. Værdi USD ,. Mediterranean ID 28,475 dwt. Bygget 1994 på Kanda S. B., Japan Beskæftiget spot i LB/IVS pool. Værdi USD Carribbean ID 27,940 dwt. Bygget 1996 på Naikai S. B., Japan Beskæftiget spot i LB/IVS pool. Værdi USD

10 ID Harbour 28,760 dwt. Bygget 1995 på Naikai S. B., Japan Beskæftiget spot i LB/IVS pool. Værdi USD Baltic ID 28,251 dwt. Bygget 1996 på Kanasashi K. K., Japan Beskæftiget i time charter til august 2012 til USD pr. dag. Værdi USD med certeparti. Arctic ID 28,450 dwt. Bygget 1997 på Imabari S. B., Japan Beskæftiget i time charter til august 2012 til USD pr. dag. Værdi USD med certeparti. 10

11 UDVIDELSESKANDIDATER I løbet af første halvdel af 2011 har der i bestyrelsen i K/S Handybulk og på selskabets årlige ordinære generalforsamling været drøftet en udvidelse af selskabet samtidigt med ønsket om, at der skulle iværksættes en flådefornyelse. Bestyrelsens strategi er, at flådefornyelsen skal ske med udgangspunkt i den eksisterende aldersprofil, dvs. med en alder på mellem 10 og 20 år. Bestyrelsen vil ikke udelukke, at der kunne købes anparter fra investorer, der ønsker en exit fra andre K/S-projekter, såfremt anparterne og skibet passer ind i profilen for K/S Handybulk. Med hensyn til flådesammensætningen ville bestyrelsen kun fokusere på at være tonnage-providers af handysize bulk skibe. Konkret planlægges der udvidelse af K/S Handybulk primo 2012 med K/S Danskib 54 ( Ocean ID ) og K/S Danskib 55 ( Pacific ID ), og evt. senere med K/S Danskib 72 (Bering ID ). K/S Danskib 54 Ocean ID 28,429 dwt. Bygget 1994 på Imabari,, Japan Værdi/købspris USD med certeparti. K/S Danskib 55 Pacific ID 27,860 dwt. Bygget 1995 på Kanasashi K. K., Japan Værdi/købspris USD K/S Danskib 72 Bering ID 28,611 dwt. Bygget 1997 på Naikai S. B., Japan Værdi/købspris USD med certeparti. 11

12 TEKNISK MANAGEMENT 6 af selskabets skibe er i management hos First Steamship Shipmanagement Ltd. ( FSS ) og 4 skibe hos ID Wallem Shipmanagement Ltd. ( IDW ). Med nogenlunde ens skibe er det muligt at lave benchmarking mellem de to managere. Som gennemsnit er de skibe, der er i management hos IDW, ca. USD dyrere pr. år pr. skib i besætningsudgifter. Dette skyldes, at IDW følger Hong Kong CBA løn tarif, mens FSS følger Taiwan ITF løn tarif. På de fleste øvrige poster er omkostningerne på samme niveau. OPEX (skibenes driftsomkostninger) blev i 2010 realiseret med gennemsnitligt USD pr. skib pr. dag omkostningsniveauet forventes ikke opretholdt i takt med, at skibene bliver ældre og får behov for flere reparationer og reservedele, men mest af alt i kraft af kraftig vækst i besætningsudgifterne. OPEX vil i de kommende år stige, og der budgetteres derfor med OPEX på USD pr. skib pr. dag i Inspektion K/S Handybulk har indgået aftale med ID Maritime Singapore Pte. Ltd. ( ID Maritime ) om owner s representative management. I henhold til managementaftalen skal ID Maritime tilse skibene gennem årlige inspektioner, overvåge driftsbudgetterne, eventuelle investeringer og generelt medvirke til at sikre billig og sikker drift af skibene i K/S Handybulk. Bemanding K/S Handybulk s to tekniske managere First Steamship og ID Wallem Shipmanagement har samarbejde med i alt 7 kinesiske besætningsagenter, som bliver brugt på ID s skibe. Hver agent har ca. 4-5 skibe, på den måde kan den enkelte besætningsagent rotere besætningerne mest optimalt. Off-hire Selskabet havde i 2010 samlet 122 dages off-hire. Heraf vedrører 77 dage dokningerne af 4 skibe ( Spring Bulker, Caribbean ID, ID Harbour, Baltic ID ). 45 dages reel off-hire svarer til 4 dage pr. skib, hvilket er som budgetteret men dog utilfredsstillende. Der var samlet 19 off-hire dage på Idefix Bulker bl.a. som følge af problemer med at holde skibets fart. Dette vil i sagens natur ikke gentage sig i 2011, da Idefix Bulker er solgt. Hertil var der 14 dages off-hire på ID Pioneer i forbindelse med en tilbageholdelse i Irland. For 15 år gamle handysize bulk skibe budgetteres med 4 dages off-hire om året pr. skib (excl. offhire i forbindelse med dokninger). Indtil 1. juli 2011, har der været i alt 6 dages off-hire, hvilket er langt lavere end det budgetterede off-hire. Forsikring Skibene er pr. 1. april 2011 forsikret for USD 160 mio. Forsikringerne justeres 2 gang om året i forbindelse med ændringer i skibsværdierne. 12

13 ADMINISTRATION OG KOMMERSIEL MANAGEMENT K/S Handybulk har indgået 5-årig kommissions- og administrationsaftale med ID, samt 5-årig inspektionsaftale med ID Maritime Singapore Pte. Ltd.. Under aftalerne varetages alle K/S ets forhold overfor den tekniske manager, den kommercielle manager (Bidsted & Co. A/S) og befragtere. ID og ID Maritime tager herudover hånd om alle forhold omkring skibets forsikring, dokning, inspektion, registrering etc. I henhold til administrationsaftalen varetager ID udarbejdelsen af regnskaber og budgetter samt forhold til kreditorer, betaling af renter og afdrag mv. For varetagelse af alle opgaver vedrørende skibet honoreres ID af K/S Handybulks indsejling med 3%. Heraf afholder ID selv omkostninger til Bidsted & Co. som kommerciel manager. Herudover modtager ID et årligt honorar på USD pr. skib for administration af K/S Handybulk. Ved eventuelt salg af et skib tilfalder der ID en kommission på 0,5% af skibets salgspris. Honoraret til ID Maritime for owner representative opgaver andrager USD årligt pr. skib og medtages som en del af skibets driftsudgifter. Ekstra omkostninger, i henhold til arbejdsinstruks fra bestyrelsen i K/S Handybulk samt revision, bestyrelseshonorar mv., afholdes af K/S Handybulk efter regning. ID varetager i dag interesser for danske rederier, som i alt ejer nedenstående skibe: 5 stk. Panamax bulkers: Bianco ID, Obelix Bulker, ID Red Sea, Pioneer Pacific og Pioneer Atlantic. 5 Handymax bulkers: ID Integrity, ID Tide, ID Nord, Nordic Bothnia og Nordic Barents. 21 stk. Handysize bulkers: ID Bulker, IDAS Bulker, Adriatic ID, Tasman ID, ID Symphony, Spring Bulker, Marine Bulker, Pacific ID, Ocean ID, Ideal Bulker, ID Harbour, ID Pioneer, Baltic ID, Danship Bulker, ID North Sea, Arctic ID, Scan Bulker, IDSHIP Bulker, ID Black Sea, Caribbean ID, Mediterranean ID samt 3 nybygninger med levering i september og december 2011 og juni stk. containerskib og 2 ERRV-skibe: ID Asia, Grampian Hunter og Grampian Orcades. 13

14 BUDGETTER FOR K/S HANDYBULK Driftsbudget i USD (1.000) Skibsindtægter Kommissioner (1.247) (1.481) (1.528) (1.590) (1.182) (771) Driftsomkostninger (16.103) (18.667) (18.725) (19.279) (14.426) (9.290) Resultat af skibsdrift Renter og omkostninger (3.814) (3.445) (3.270) (2.708) (530) Afskrivninger på skibe (9.392) (11.000) (11.000) (11.000) (8.000) (4.000) Årets resultat Dividende pr. anpart i USD Afkast af investering 20,99% 20,44% 20,44% 15,17% 12,81% Se detaljeret budget bagerst i nærværende Skibsindtægter Den gennemsnitlige daglige bruttoindtjening pr. skib er budgetteret til USD pr. dag i 2011 og stigende til USD i 2012, USD i 2013, USD i 2014, USD i 2015 og USD i Der er budgetteret med gennemsnitligt 355 skibsdage pr. år pr. skib. Bestyrelsen har i deres strategi for selskabet tilstræbt, at 25-30% af skibsdagene er fastlagt 1 år frem. Af selskabets 10 skibe er 7 skibe beskæftiget i LB/IVS-poolen og 3 skibe i periodecharter. LB/IVS-poolen er et samarbejde mellem primært Lauritzen Bulkers A/S og den sydafrikanske partner Island View Shipping. Lauritzen Bulkers A/S er pool manager, og pr. 1. juli 2011 var der 64 handysize bulk skibe i beskæftiget i poolen. Uden at tage højde for selskabets 7 skibes andel af afdækningen i LB/IVS poolen har K/S Handybulk afdækket 970 skibsdage ud af i 2011 og ca. 900 dage er allerede afdækket for Afdækningen er til gennemsnitligt USD pr. dag. Pool indtjeningen er i 2011 budgetteret til USD pr. dag. Traditionelt out performer LB/IVS-poolen handysize indekset (BHSI) med ca. USD pr. dag, ligesom en del af poolens 64 skibe ikke beskæftiges i spot-markedet, men afdækkes med periode charteraftaler. Driftsomkostninger Opex (driftsomkostninger), tager udgangspunkt i daglige driftsomkostninger på USD pr. dag for et 15-årigt bulk skib i Opex er opgjort uden dokningsomkostninger. De daglige omkostninger er budgetteret til at stige med 3% årligt i budgetperioden. Alle skibene skal gennem obligatorisk dokning og eftersyn hvert 2,5 år. Der budgetteres med dokningsomkostninger på USD pr. skib pr. dokning. Rente Renter på bankgæld er budgetteret med USD LIBOR tillagt marginal på 2,8% i alt 3,8% i 2012; 4,8% i 2013 og 5,8% i Likvider forventes forrentet med LIBOR 1%. 14

15 Afskrivninger Alle selskabets skibe er nedskrevet til aktuel markedsværdi, som herefter afskrives med USD 1 mio. pr. skib pr. år til forventet skrapværdi når skibet er 25 år. I 2011 er skrapværdien ca. USD 5,0 mio. for et handysize bulk skib, og den gennemsnitlige alder hvor skibet bliver skrappet er ca. 32 år. Dividende Efter nærværende kapitaludvidelse og drift i 2011, forventer bestyrelsen, at der udbetales dividende på USD 250 pr. anpart i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for På generalforsamlingen i april 2011 blev den fremtidige dividendestrategi fastlagt. Bestyrelsen forventer at der kan udbetales årlig dividende svarende til 8-10% af anpartsværdien. Afkast af investering Med den forventede indtjening i K/S Handybulk og nedskrivningen af skibene til skrap værdi er det årlige afkast af egenkapitalen og dermed anparterne over 20% effektivt. Når afkastet i budgettet falder i 2015 og 2016 skyldes dette primært at selskabet her har meget meget store likvide beholdninger som kun bliver beskedent forrentet. Det er bestyrelsens og selskabets strategi at disse midler skal beskæftiges med handysize aktivitet og hvis det ikke er muligt at finde attraktive investeringsmuligheder vil selskabets store likvide beholdninger i stedet blive udloddet. Omkostninger/Selskabets administration Selskabets daglige administration varetages af Investeringsgruppen Danmark A/S ( ID ) i overensstemmelse med den indgåede administrationsaftale. Selskabets øvrige administration og beslutninger varetages af selskabets bestyrelse og selskabets generalforsamling. Administrator har ansvaret for udarbejdelse af selskabets årsrapport og halvårsregnskab. Årsrapporten revideres af en af selskabet valgt statsautoriseret revisor. Selskabet har befragtnings- og kommissionsaftaler med ID og Bidsted & Co. A/S og inspektionsaftaler med ID Maritime Singapore Pte. Ltd ( ID Maritime ). Under aftalerne varetages alle selskabets kontraktforhold og al nødvendig opfølgning omkring de skibe som K/S Handybulk til enhver tid ejer eller råder over, dvs. beskæftigelse, drift, dokningsprogram, forsikringsforhold, registreringsforhold m.v. 15

16 Likviditetsbudget i USD (1.000) Resultat før afskrivninger Dokning af skibe (2.850) (3.000) (2.250) (1.500) (1.750) 0 Køb og salg af skibe 0 (16.250) Afdrag finansiering (23.030) (6.795) (20.000) (34.625) (14.000) (6.139) Midler fra investorer Dividende 0 (5.000) (6.500) (8.000) (10.000) (10.000) Årets likviditetspåvirkning (3.261) (351) Kontant likviditet Se detaljeret budget bagerst i nærværende Dokning af skibe Selskabets skibe tør dokkes og gennemgår hvert 2,5 år obligatoriske periode eftersyn. Der afsættes gennemsnitligt USD til sådan dokning og eftersyn. Køb og salg af skibe I 2012 budgetteres ID Pioneer solgt for USD 10 mio., og samtidig budgetteres Pacific ID og Ocean ID købt for i alt USD 26,25 mio. I 2014, når de er 20 år, budgetteres Ideal Bulker, Ocean ID og Mediterranean ID solgt for i alt USD 30 mio. I 2015 budgetteres Spring Bulker, ID Harbour, Scan Bulker og Pacific ID solgt for i alt USD 40 mio. og i 2016 ejer K/S Handybulk budgetmæssigt kun 4 handysize bulk skibe Marine Bulker, Caribbean ID, Arctic ID og Baltic ID. Afdrag finansiering I 2012 afdrages ordinært USD 21 mio. på selskabets gæld til Nordea og Danmarks Skibskredit, mens der samtidig optages/overtages lån på USD 14 mio. i forbindelse med køb af 2 skibe. Herefter afvikles selskabets gæld med USD 5 mio. i kvartalet og i 2014 yderligere med ekstraordinært USD 14,6 mio. i forbindelse med salg af skibe. Lånet i Nordea (8 skibe) er pr. 30. september 2011 på USD 68,215 mio. og har en løbetid til 30. juni Renten på lånet er Libor med tillæg af marginal på 2,8%. Værdibetingelser (value-to-loan betingelser) på lånet, er således at skibenes værdi skal dække restgælden med fradrag af likviditet med minimum 135%. Dette betyder, at de 8 skibe finansieret af Nordea, ultimo 2011 skal have en værdi på ca. mindst USD 86 mio. og pr. 30. september 2011 er de 8 skibe, der er belånt i Nordea, vurderet til USD 107,75 mio. Value-to-loan i Nordea er således 167%. Såfremt skibsværdierne falder til under 135%, kan investorernes resthæftelse kræves indkaldt til sikring af nævnte værdier/likviditet. Lån i Danmarks Skibskredit (2 skibe) er pr. 30. september 2011 på USD 19 mio. og har en løbetid til 30. september Pr. 30. juni 2011 er de to skibe vurderet til USD 27,5 mio. Value-to-loan i Danmarks Skibskredit er således 156%. Lånene i Danmarks Skibskredit er forrentet med en meget attraktiv rente på Libor tillagt marginal på 1,5%. Midler fra investorer Midler fra investorer er dels likviditet fra kapitaludvidelsen forventet USD 10,35 mio., dels ordinære indbetalinger fra oprindelige K/S Handybulk investorer. 16

17 Balancebudget i USD (1.000) Skibe Likvider Debitorer Aktiver i alt Anpartskapital Overført resultat Egenkapital/dividende Lån Passiver i alt Indre værdi pr. anpart $3.458 $3.521 $4.010 $4.505 $5.026 $5.289 $5.467 Se detaljeret budget bagerst i nærværende Skibe Selskabets skibe er pr. 30. september 2011 værdiansat som følger: ID Pioneer (1991) USD med charter Ideal Bulker (1994) USD Mediterranean ID (1994) USD Spring Bulker (1995) USD Scan Bulker (1995) USD ID Harbour (1995) USD Marine Bulker (1996) USD Arctic ID (1996) USD med charter Caribbean ID (1996) USD Baltic ID (1997) USD med charter Lån K/S Handybulk s nuværende skibe er finansierede i Nordea (8 skibe) og Danmarks Skibskredit (2 skibe). Lånene løber til henholdsvis 2015 og De to skibe som budgetteres købt i 2012 er finansierede i henholdsvis Nordea og HSH Nordbank. Pr. 30. september 2011 andrager selskabets gæld USD 87,3 mio. I 2012 er der ordinære afdrag på USD 21 mio. og overtagelse af lån i forbindelse med køb af 2 skibe på USD 14 mio. Værdien af selskabets skibe og likvider dækker selskabets banklån med +165% primo 2012 stigende til en forventet dækning på over 200% ultimo 2012 og 255% ultimo Risici i forbindelse med værdier og gæld er således ganske begrænsede. Værdi pr. anpart Værdien pr. anpart er opgjort EFTER investor har modtaget udbytte som i budgetperioden andrager yderligere USD Investeringen på USD er således fordoblet allerede i

18 Anpartshavernes resthæftelse Ved køb af en anpart i K/S Handybulk påtager anpartshaver sig at kautionere overfor selskabet og selskabets kreditorer for USD pr. anpart. Kautionen kan først indkræves når alle debitorer har indfriet deres skyld til K/S Handybulk. Evt. opkrævning under kaution kan ske hvis ovennævnte værdibetingelser ikke opfyldes. Vedrørende overdragelse af anparter Køb og salg af anparter er underlagt bestemmelserne i ejeroverenskomsten. Denne ejeroverenskomst bliver ændret, og der er taget tiltag til, at der etableres en handelsplatform på selskabets hjemmeside, hvor de nuværende anpartshavere han købe og sælge anparter internt. Anpartshavere der ønsker at sælge anparter kan på handelsplatformen sætte anparter til salg til en minimumspris, hvorefter indkomne bud vil blive matchet med de udbudte anparter af ID. Anparterne tilbydes de øvrige anpartshavere og fordeles så vidt muligt i forhold til deres ejerandel. Projekt ophør / anpartssalg Projektet har formelt en løbetid indtil 31. december Herefter kan selskabet opløses eller fortsætte. På generalforsamlingen 30. april 2011, blev de fremtidige strategiske overvejelser for selskabet fremlagt af bestyrelsen for generalforsamlingen, og det blev fastslået at K/S Handybulk er en going koncern, og at fortsat drift derfor er gældende. 18

19 MARKEDET FOR HANDYSIZE BULK SKIBE Med den øgede industrialisering og generelle vækst i Asien (primært Kina og Indien) har vækstraten i importen i udvalgte dominerende råvarer (jernmalm og kul), været langt højere end den økonomiske udvikling. Denne udvikling har de seneste 6-7 år gjort, at markedet for dry bulk shipping har været ualmindeligt godt, dog faldt rater og secondhand priser på dry bulk katastrofalt meget da finanskrisen ramte i slutningen af 2008 og begyndelsen af Sidenhen har raterne og secondhand priserne rettet sig og er i dag på et bæredygtigt niveau. Den fortsatte globalisering og den øgede verdenshandel har sammen med væksten i specielt BRIC landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) sikret, at investeringer i de mindre dry bulk skibe efter bestyrelsens mening stadig er en god investering, godt hjulpet af faldende nybygningspriser. Det er ikke alene mængderne af transporteret dry bulk cargo, der er afgørende for udviklingen i dry bulk shipping. En anden afgørende faktor er ton-mile - dvs. kombinationen af den transporterede mængde og afstande. Derved får ændringer i de globale handelsmønstre en kraftig indvirkning på dry bulk shipping. Bestyrelsen har i sin investeringsstrategi primært valgt at fokusere på handysize segmentet i bulk shipping. Bestyrelsesmedlemmerne har alle god erfaring i dette segment og har siden 1997 investeret i dette segment. Bestyrelsen har koncentreret sig om handysize segmentet, idet risici i dette segment vurderes at være væsentligt mindre end i de større bulk segmenter. Handysize- og handymax segmentet er de segmenter, hvor der er størst fleksibilitet, og hvor skibenes størrelse, dybgang og kranudstyr m.m. gør, at skibene kan operere med en lang række muligheder for forskellige type laster og kan anløbe, losse og laste i de fleste havne uafhængigt af havnenes udstyr. Aldersfordelingen for handysize segmentet dry bulk skibe er vist i nedenstående figur. Sammenlignet med de andre segmenter i dry bulk shipping (handymax, panamax og capesize) er aldersfordelingen meget skæv. Over 50% af handysize tonnagen er over 20 år. Aldersfordelingen i Handysize dwt. 22% > 20 years 10% years years 50% 5-9 years 12% 6% 0-4 years 19

20 Selvom der forventes en stigende konkurrence fra handymax segmentet ( dwt.), så forventer bestyrelsen, at markedsudsigten for de næste par år for handysize segmentet er gunstigt. Handysize flåden forventes ikke at vokse markant de kommende år Historical Dry bulk fleet (1.000 dwt.) Handysize Handymax Panamax Capesize \ Skrotningsalderen for handysize bulk skibe er i øjeblikket år så der vil ved en markant nedgang i raterne ske en ganske væsentlig skrotning af de mange gamle skibe. Skrotning vil være med til at holde raterne på et bæredygtigt niveau. Alt dette gør, at en investering i handysize segmentet vurderes til at være en mere stabil indtjening, sammenlignet med andre og væsentligt mere volatile dry bulk shippingsegmenter. BULK SEGMENT Capesize > tdw 1229 Vessels = 222,2 Mio. tdw Panamax tdw 1884 Vessels = 142,6 Mio. tdw Handymax tdw 2280 Vessels = 115,7 Mio. tdw Handysize tdw 3053 Vessels = 83,5 Mio. tdw TYPISKE LASTER Iron ore Coal Iron ore Coal Grain Bauxite Phosphate Coal Steel products Cement Potash Rice Sugar Gypsum Forest Products Metal scrap Sulphur Salt 20

21 Som det fremgår af nedenstående figur for 6 måneders T/C-rate de sidste 8 år ses det tydeligt at handysize segmentet ikke har nær samme udsving som f.eks. capesize segmentet, hvor både rater og secondhand skibsværdier er langt mere volatile måneders TC-rater- USD/dag Panamax Handymax Handysize Capesize Verdenshandlen med de mange forskellige råvarer og halvfabrikata (minor bulks), som hovedsageligt bliver transporteret med handysize dry bulk skibe, ventes igen i de kommende år at udvikle sig stabilt med vækstrater svarende til udviklingen i den globale økonomi (ca. 3%). En anden positiv faktor er, at handelsmønstrene ændrer sig, således at transportafstandene øger behovet for skibstransport. Den fortsatte økonomiske vækst og udbygning af infrastrukturen i BRIC landene ventes fortsat at understykke markedet for transport af råvarer og halvfabrikata i handysize segment ,0 Total minor bulks E million tonnes 900,0 800,0 700,0 million tonnes 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, E2011 Sugar Agribulks Fertiliser Scrap Cement Coke Pig Iron Forest products Steel products Others 21

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Der afholdtes ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup torsdag den 27.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger:

Læs mere

K/S Hamlet. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 16 42 75 35. (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

K/S Hamlet. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 16 42 75 35. (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling K/S Hamlet CVR-nr. 16 42 75 35 Årsrapport for 2013 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/04 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2014 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04 2015 Fritz Larsen Dirigent Statsautoriseret

Læs mere

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Til investorerne i K/S Danskib 72 K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Hellerup, marts 2015 Tørlastmarkedet i 2014 og udsigterne for 2015 Året 2014 blev på ingen måde som forventet. Efter en hæderlig

Læs mere

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 12. september 2007 kl. 17.00 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling på selskabets adresse Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

K/S Danskib 15. Årsrapport for 2012. CVR-nr. 17 28 09 02. (20. regnskabsår)

K/S Danskib 15. Årsrapport for 2012. CVR-nr. 17 28 09 02. (20. regnskabsår) K/S Danskib 15 CVR-nr. 17 28 09 02 Årsrapport for 2012 (20. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/04 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K/S DANSKIB 64. Bulk carrier investering. m/v Arctic ID. 70 anparter á. nom. kr. 800.000. resthæftelse USD 80.000

K/S DANSKIB 64. Bulk carrier investering. m/v Arctic ID. 70 anparter á. nom. kr. 800.000. resthæftelse USD 80.000 K/S DANSKIB 64 Bulk carrier investering m/v Arctic ID 70 anparter á nom. kr. 800.000 resthæftelse USD 80.000 Udbydes til salg af ID Shipping A/S Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup 2 K/S Danskib 64 Rederiet

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

K/S Danskib 22. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 18 21 30 01. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 22. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 18 21 30 01. (21. regnskabsår) K/S Danskib 22 CVR-nr. 18 21 30 01 Årsrapport for 2014 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/04 2015 Fritz Larsen Dirigent Statsautoriseret

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg K/S Vesterbro 12 C, Aalborg c/o Habro & Finansgruppen Fund Mamangement A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (14. regnskabsår) CVR nr. 26 17 85 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping c/o InvestorService A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) CVR nr. 29 93 35 61 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor den 26. maj 2010 Emne: K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Kære Investor Jeg har fået til opgave at finde en køber et mindre antal andele i K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Projektet blev i 2000

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

K/S Vesterhavet c/o ID Management ApS, Tonsbakken 16-18, 2. sal, 2740 Skovlunde

K/S Vesterhavet c/o ID Management ApS, Tonsbakken 16-18, 2. sal, 2740 Skovlunde K/S Vesterhavet c/o ID Management ApS, Tonsbakken 16-18, 2. sal, 2740 Skovlunde CVR-nr. 14 63 19 92 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Fritz

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Årsrapport for 2015 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2016 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS CVR.nr. 33 25 73 41 Adresse Herredsvej 9B, 4944 Fejø -2- Indholdsfortegnelse: 1. Tegning af nye anparter:... 3 2. Udsteder:... 3 3. Økonomi:... 4 4. Rettigheder

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

Af de efterfølgende sider fremgår regnskabet for perioden 1. januar til 30. juni 2011.

Af de efterfølgende sider fremgår regnskabet for perioden 1. januar til 30. juni 2011. Til investorerne i K/S Albatros VII Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato 30.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

K/S FABRIKSVEJ, ODENSE

K/S FABRIKSVEJ, ODENSE K/S FABRIKSVEJ, ODENSE Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2015 Brian I. Petersen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Rettede emissioner i Columbus IT Partner A/S

Rettede emissioner i Columbus IT Partner A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2004 Rettede emissioner i indfrier gæld for en række datterselskaber, ved udstedelse af aktier i. Endvidere konverteres et ansvarligt lån fra Gaardboe Holding ApS samt gæld til

Læs mere

Det er ledelsens forventning, at regnskabsåret 2012/2013 vil udvise et positivt resultat.

Det er ledelsens forventning, at regnskabsåret 2012/2013 vil udvise et positivt resultat. Fondsbørsmeddelelse nr. 9 28. september 2012 Årsresultat for 2011/12 i KIF Håndbold Elite A/S. KIF Håndbold Elite A/S reviderede årsrapport for året 2011/12 viser en omsætning på 15,6 mio. kr. Årets resultat

Læs mere

ApS Birmingham Broad Street Komplementar

ApS Birmingham Broad Street Komplementar ApS Birmingham Broad Street Komplementar c/o Habro & Finansgruppen Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2012 (7. regnskabsår) CVR-nr. 29 39 33 89 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd.

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd. Selskabsmeddelelse nr. 24-2011/12 29. august 2011 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til dansk ret. Redegørelsen er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

K/S MANDO 46. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 46. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 46 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 10 % kræver

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

Komplementarselskabet Malmø I ApS

Komplementarselskabet Malmø I ApS Komplementarselskabet Malmø I ApS c/o VPM Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR-nr. 26 11 73 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

K/S Nordshuttle Danmark. CVR. nr. 12 41 33 94. c/o Projektforvaltning A/S Hovedgaden 6, 1. 2970 Hørsholm

K/S Nordshuttle Danmark. CVR. nr. 12 41 33 94. c/o Projektforvaltning A/S Hovedgaden 6, 1. 2970 Hørsholm K/S Nordshuttle Danmark CVR. nr. 12 41 33 94 c/o Projektforvaltning A/S Hovedgaden 6, 1. 2970 Hørsholm Telefon 45 16 07 70 - Telefax 45 74 05 01 E-mail info@projektforvaltning.dk ÅRSRAPPORT 2011 Vedtaget

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

HML FINANS ApS. Kystvejen Hirtshals. Årsrapport 1. januar december 2015

HML FINANS ApS. Kystvejen Hirtshals. Årsrapport 1. januar december 2015 HML FINANS ApS Kystvejen 2 9850 Hirtshals Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/03/2016 Henning Larsen Dirigent

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005 København, den 25. april 2005 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 10: Det samlede resultat i 2008 blev kr. 686.467. De samlede indtægter udgjorde

Læs mere