K/S HANDYBULK. Investering i bulk skibe. Udvidelse af anpartskapitalen med anparter á USD pr. stk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K/S HANDYBULK. Investering i bulk skibe. Udvidelse af anpartskapitalen med 3.000 anparter á USD 3.150-3.750 pr. stk."

Transkript

1 K/S HANDYBULK Investering i bulk skibe Udvidelse af anpartskapitalen med anparter á USD pr. stk. Udbydes til salg af K/S Handybulk ved Investeringsgruppen Danmark A/S Tuborg Havnevej 18, Hellerup

2 K/S Handybulk K/S Handybulk er et dansk rederi organiseret i kommanditselskabsform. Selskabet ejer i dag 10 japansk byggede handysize bulk skibe fra perioden 1991 til 1997 og i størrelsen dwt til dwt K/S Handybulk blev etableret som rederi i 2009 ved fusion af 6 enkeltskibs-selskaber. I 2010 fusioneredes med yderligere 5 enkeltskibsselskaber, hvorefter selskabets flåde bestod af 11 handysize bulk skibe, herunder en kinesisk bygget handysize bulker som strategisk blev frasolgt i december Alle skibe er i dag japansk byggede. K/S Handybulk er administreret kommercielt, teknisk, finansielt og ledelsesmæssigt af erfarne og professionelle shippingfolk, og samtidig er selskabet majoritetsmæssigt ejet af ligeledes professionelle og erfarne shipping selskaber og personer i Danmark og udlandet. Som led i gennemførelsen af selskabets strategi for de kommende år er det besluttet at forhøje selskabets kapital ved udstedelse af nye anparter hver nominelt USD 600. Kapitalforhøjelsen forventes gennemført til kurs svarende til USD pr. anpart og et samlet provenu på ca. USD 10,3 mio. Efter kapitalforhøjelsen vil selskabet bestå af i alt anparter. I forbindelse med salget af nye anparter er det selskabets forventning, at yderligere op til anparter vil blive solgt af eksisterende anpartshavere til samme kurs. K/S Handybulk kapitalforhøjelsen giver ikke-shipping -investorer mulighed for at deltage direkte i skibsejerskab og dermed en mulighed for at tage fordel af en investering i aktiver, som almindeligvis ikke er tilgængelige som direkte investering. Selskabet giver investorerne mulighed for at deltage i skibsejerskab på lige fod med industriens professionelle selskaber. Skibsinvestering er særdeles kapitalintensiv men kan samtidig give særdeles attraktive afkast, hvis de ejede skibe opereres og drives på fornuftig og professionel vis. K/S Handybulk er sammen med sine administratorer, managere og ejere garant for den fornuftige og professionelle drift. En investering i K/S Handybulk er derfor investors mulighed for at opnå potentielt attraktive afkast på direkte skibsinvestering. K/S Handybulk investerer eksklusivt i bulkskibe i handysize segmentet ( dwt.) og med en tilstræbt aldersprofil på år. Selskabets klare formål er maksimering af det effektive afkast af investorernes penge dog uden at søge unødvendige risici. På K/S Handybulk s egen web side er det løbende rapporteringer til investorerne, hvor ellers indforståede shipping forhold forsøges lagt frem på investors præmisser, og hvor de vigtigste spørgsmål om selskabets afdækning, skibsværdier, gældsforhold og selskabets indtjening og udvikling rapporteres månedligt. Henvendelse om køb eller yderligere information: Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup Telefon / 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Indledende generelle bemærkninger - K/S Handybulk... 4 Selskabets formalia:... 4 Selskabets formål:... 4 Selskabets ledelse:... 5 Baggrund for anpartsudvidelsen i K/S Handybulk... 6 Nuværende flåde... 8 Udvidelseskandidater Teknisk management Administration og kommersiel management Budgetter for K/S Handybulk Markedet for Handysize bulk skibe

4 INDLEDENDE GENERELLE BEMÆRKNINGER - K/S HANDYBULK Nærværende er udarbejdet af Investeringsgruppen Danmark A/S på vegne af K/S Handybulk. K/S Handybulk erklærer herved, at oplysningerne heri er rigtige og ikke behæftede med udeladelser, som kunne forvanske det billede, materialet skal give. Hellerup, d. 1. august Bestyrelsen i K/S Handybulk Carl Wegeberg Ejner Bonderup Erik Berg Andersen Allan Munk Nielsen Jan S. Poulsen Carsten Munk Jensen Selskabets formalia: K/S Handybulk er stiftet den 18. august 2008 og er registreret i det centrale virksomhedsregister med CVR nr Selskabets stamkapital andrager DKK fordelt på anparter á DKK og en samlet resthæftelse på USD De nye anparters resthæftelse er begrænset til USD efter betaling af købsprisen, som fastsættes efter book-building -metoden til minimum USD og maksimum USD pr. anpart. Selskabets ledelse er bestyrelsen på 6 personer som vælges på selskabets årlige generalforsamling. Komplementaren Skibdan LXXIX ApS har ikke plads i selskabets bestyrelse. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Komplementaren Skibdan LXXIX ApS er registreret i det centrale virksomhedsregister med CVR nr Komplementaren er 100 % ejet af Investeringsgruppen Danmark A/S. Selskabets formål: K/S Handybulk s formål er at eje og drive skibe. Selskabets aktiviteter herudover består alene i disponering og placering af selskabets likvide midler samt disponering af selskabets finansieringsforhold. 4

5 Selskabets ledelse: Ledelsen af K/S Handybulk består af en bestyrelse på 6 medlemmer valgt på selskabets generalforsamling 30. april Den daglige drift af selskabet varetages af Investeringsgruppen Danmark A/S ( ID ). Bestyrelsen i K/S Handybulk: Ejner Bonderup 45 år. Administrerende Direktør i Lauritzen Bulkers A/S, ansat i J. Lauritzen-gruppen siden 1988, studier ved CBS, København; IESE Business School, University of Navarra; IMD (International Institute for Management Development). Allan Munk Nielsen 49 år. Administrerende direktør i Investeringsgruppen Danmark A/S, ansat i Investeringsgruppen Danmark A/S siden Cand. Polit. fra Københavns Universitet fra Carl Andreas Wegeberg 48. år. Vicepresident i Lauritzen Bulkers A/S, ansvarlig for køb og salg i Lauritzen Bulkers A/S og medlem af ledelsesgruppen i Lauritzen Bulkers A/S, ansat i J. Lauritzen-gruppen siden 1983, Carl Wegeberg har adskillige bestyrelsesposter i K/S-selskaber. Carsten Munk Jensen 57 år. Administrerende direktør og partner i skibsmæglevirksomheden Bidsted & Co. A/S, ansat i Bidsted og Co A/S siden 1987, Carsten Munk Jensen har adskillige bestyrelsesposter i K/Sselskaber. Jan Poulsen 49 år. Økonom. Direktør i MicroTech Software A/S, JSP Shipping ApS, Mølleå Shipping ApS, Højbjerg Shipping ApS m. fl. samt JSP Holding ApS. 12 års erfaring inden for shippinginvesteringer. Omfattende bestyrelseserfaring gennem 20 år. Er p.t. bestyrelsesformand/ bestyrelses-medlem i flere end 20 bestyrelser primært inden for shipping- og ejendomsselskaber. Erik Berg Andersen 65 år. Administrerende direktør i Transland, Transport og Spedition A/S, Transland Horsens A/S, m.m., Erik Berg Andersen har adskillige bestyrelsesposter i K/S-selskaber. Anpartshavere i selskabet Der er anparter i selskabet inden udvidelsen. Anparterne er fordelt på 63 investorer. Følgende investorer ejer over 5% af anparterne: Shipinvest A/S (Shipinvest A/S er 100% ejet af J. Lauritzen-gruppen). ID Shipping A/S, K/S Danskib 19 og Transland Spedition Horsens A/S m.m. 5

6 BAGGRUND FOR ANPARTSUDVIDELSEN I K/S HANDYBULK K/S Handybulk s aktivitetsområde er ejerskab og operation af handysize bulkskibe. Selskabets strategi er at fortsætte i dette nichesegment med en flåde på op til 15 skibe. Flådeforøgelsen fra de nærværende 10 skibe forventes sikret ved nærværende kapitalforhøjelse samt ved yderligere forhøjelser i form af anpartsudstedelse i forbindelse med hel eller delvis fusion med enkeltskibs selskaber i samme segment. Selskabets aktiviteter og strategi kan opdeles på følgende områder: a) Rederidrift og investering i tonnage b) Administration, finansiering, forsikring og ledelse er uddelegeret til Investeringsgruppen Danmark A/S. c) Teknisk drift af skibene uddelegeret til ID Wallem Shipmanagement og First Steamship d) Bemanding uddelegeret til ID Maritime i samarbejde med tekniske manager. e) Befragtning af skibene sker gennem Bidsted & Co A/S og ved deltagelse i LB/IVS handysize pool. Bestyrelsen i selskabet og administrator ser positivt på den fremtidige udvikling i K/S Handybulk. For løbende at sikre et fornuftigt forhold mellem investeringer, aktiver og selskabets soliditet samt for at sikre anpartshaverne løbende mulighed for at realisere investeringen i K/S Handybulk planlægger selskabet yderligere kapitaludvidelse indenfor en tidshorisont på 2 år. Selskabets strategi er at fastholde mellem 10 og 15 helt eller delvist ejede skibe med hovedvægt på skibe i alderen 10 til 20 år og eksklusivt i handysize bulk segmentet. Selskabet ønsker, i nuværende såvel som fremtidige investeringer i skibe, at fastholde en stor soliditet og et fornuftigt likvidt beredskab således at selskabets køb og salgsaktiviteter i markedet ikke skal styres af finansielle behov eller finansielle krav. Det er herudover selskabets målsætning at der gennem selskabets drift og løbende udvidelser af kapitalgrundlaget skal være mulighed for at fortsætte selskabets hidtidige udbyttepolitik. Det er således målsætningen, at der årligt udbetales udbytte til anpartshaverne på USD pr. anpart. Formålet med kapitalforhøjelsen er at fremskaffe yderligere arbejdskapital til at kunne fortsætte de af selskabets bestyrelse og generalforsamling prioriterede mål for de kommende år. Specielt med henblik på fastholdelse af skibsalder i området år samt med henblik på forøgelse af selskabets flåde i overensstemmelse med den vedtagne strategiplan for selskabet for de kommende år. Desuden er et væsentligt formål med udvidelsen at etablere en bredere ejerkreds af K/S Handybulk. Kapitalforhøjelsen gennemføres ved hjælp af book-building -metoden. Når denne metode er valgt er det fordi metoden er den mest fleksible for selskabet, og kan foregå ved, at anparterne bliver udbudt til en minimumspris på USD og maksimum USD De interesserede investorer byder herefter på anparterne til forskellige kurser (50 stk. til USD 3.400, yderligere 20 stk. til USD 3.300, yderligere 20 stk. til USD osv.), og på denne måde "bygger man bogen op" under hensyntagen til investors samlede nominelle investeringsbeløb. Selskabet sætter så ud fra disse bud en kurs, hvortil alle anparterne sælges. På denne måde giver det K/S Handybulk fleksibilitet med hensyn til både antal og pris. 6

7 Anparterne udbydes til minimum kurs 525 svarende til USD pr. anpart med et samlet provenu på minimum USD Den endelige kurs fastsættes den 30. september 2011 og forventes på basis af aktuelle indre værdi af selskabet at blive kurs 575 svarende til USD pr. anpart med et provenu til selskabet på USD Der udbydes maksimalt nye anparter til salg, men herudover vil der være op til anparter til salg fra eksisterende anpartshavere til samme kurs. Tegningsperioden er 1. august til 30. september 2011 og mindste tegning er af bestyrelsen fastsat til 3 anparter. Book-building -metoden kan illustreres ved følgende tænkte eksempel med bud fra 2 investorer: Investor Bud Antal Investor USD 20 Investor USD 10 Investor USD 7 Hvis afregningsprisen bliver fastsat til USD 3.600, modtager investor 2 de ønskede 7 anparter til USD 3.600, selv om han har budt USD Investor 1 modtager ingen anparter. Hvis afregningsprisen bliver fastsat til USD 3.450, modtager investor 2 de ønskede 7 anparter til USD 3.450, og investor 1 modtager 10 anparter til samme pris. Hvis afregningsprisen bliver fastsat til USD 3.200, modtager investor 2 de ønskede 7 anparter til USD 3.200, og investor 1 modtager 30 anparter til samme pris. 7

8 NUVÆRENDE FLÅDE Pr. 30. september 2011 ejer K/S Handybulk 10 handysize bulk skibe alle japansk byggede i perioden 1991 til I 2012 forventes selskabets ældste skib fra 1991 ID Pioner afhændet til USD 10 mio. og samtidig forventer selskabet at købe 2 ligeledes japansk byggede bulk skibe fra 1994 Ocean ID og 1995 Pacific ID for i alt USD 26,25 mio.. I 2014 forventes selskabets 3 enheder 1994-byggede bulk skibe solgt til USD 10 mio. pr. stk. ( Ideal Bulker, Mediterranean ID og Ocean ID ). Alle selskabets skibe er i budgetterne nedskrevet til aktuel markedsværdi som herefter afskrives med USD 1 mio. pr. skib pr. år til forventet skrapværdi når skibet er 25 år. Spring Bulker 27,321 dwt. Bygget 1995 på Mitsubishi H. I., Japan Beskæftiget spot i LB/IVS (Lauritzen Bulkers/Island View Shipping) pool sammen med 63 andre handysize bulkskibe. Værdi USD Marine Bulker 28,322 dwt. Bygget 1996 på Hakodate Dock, Japan. Beskæftiget spot i LB/IVS pool. Værdi USD Ideal Bulker 28,460 dwt. Bygget 1994 på Imabari S. B., Japan Beskæftiget spot i LB/IVS pool. Værdi USD , 8

9 ID Pioneer 26,455 dwt. Bygget 1991 på Hakodate Dock, Japan. Beskæftiget i time charter til april 2012 til USD pr. dag. Værdi USD med certeparti. Sælges primo 2012 for USD 10 mio. Scan Bulker 27,308 dwt. Bygget 1995 på Mitsubishi H. I., Japan Beskæftiget spot i LB/IVS pool. Værdi USD ,. Mediterranean ID 28,475 dwt. Bygget 1994 på Kanda S. B., Japan Beskæftiget spot i LB/IVS pool. Værdi USD Carribbean ID 27,940 dwt. Bygget 1996 på Naikai S. B., Japan Beskæftiget spot i LB/IVS pool. Værdi USD

10 ID Harbour 28,760 dwt. Bygget 1995 på Naikai S. B., Japan Beskæftiget spot i LB/IVS pool. Værdi USD Baltic ID 28,251 dwt. Bygget 1996 på Kanasashi K. K., Japan Beskæftiget i time charter til august 2012 til USD pr. dag. Værdi USD med certeparti. Arctic ID 28,450 dwt. Bygget 1997 på Imabari S. B., Japan Beskæftiget i time charter til august 2012 til USD pr. dag. Værdi USD med certeparti. 10

11 UDVIDELSESKANDIDATER I løbet af første halvdel af 2011 har der i bestyrelsen i K/S Handybulk og på selskabets årlige ordinære generalforsamling været drøftet en udvidelse af selskabet samtidigt med ønsket om, at der skulle iværksættes en flådefornyelse. Bestyrelsens strategi er, at flådefornyelsen skal ske med udgangspunkt i den eksisterende aldersprofil, dvs. med en alder på mellem 10 og 20 år. Bestyrelsen vil ikke udelukke, at der kunne købes anparter fra investorer, der ønsker en exit fra andre K/S-projekter, såfremt anparterne og skibet passer ind i profilen for K/S Handybulk. Med hensyn til flådesammensætningen ville bestyrelsen kun fokusere på at være tonnage-providers af handysize bulk skibe. Konkret planlægges der udvidelse af K/S Handybulk primo 2012 med K/S Danskib 54 ( Ocean ID ) og K/S Danskib 55 ( Pacific ID ), og evt. senere med K/S Danskib 72 (Bering ID ). K/S Danskib 54 Ocean ID 28,429 dwt. Bygget 1994 på Imabari,, Japan Værdi/købspris USD med certeparti. K/S Danskib 55 Pacific ID 27,860 dwt. Bygget 1995 på Kanasashi K. K., Japan Værdi/købspris USD K/S Danskib 72 Bering ID 28,611 dwt. Bygget 1997 på Naikai S. B., Japan Værdi/købspris USD med certeparti. 11

12 TEKNISK MANAGEMENT 6 af selskabets skibe er i management hos First Steamship Shipmanagement Ltd. ( FSS ) og 4 skibe hos ID Wallem Shipmanagement Ltd. ( IDW ). Med nogenlunde ens skibe er det muligt at lave benchmarking mellem de to managere. Som gennemsnit er de skibe, der er i management hos IDW, ca. USD dyrere pr. år pr. skib i besætningsudgifter. Dette skyldes, at IDW følger Hong Kong CBA løn tarif, mens FSS følger Taiwan ITF løn tarif. På de fleste øvrige poster er omkostningerne på samme niveau. OPEX (skibenes driftsomkostninger) blev i 2010 realiseret med gennemsnitligt USD pr. skib pr. dag omkostningsniveauet forventes ikke opretholdt i takt med, at skibene bliver ældre og får behov for flere reparationer og reservedele, men mest af alt i kraft af kraftig vækst i besætningsudgifterne. OPEX vil i de kommende år stige, og der budgetteres derfor med OPEX på USD pr. skib pr. dag i Inspektion K/S Handybulk har indgået aftale med ID Maritime Singapore Pte. Ltd. ( ID Maritime ) om owner s representative management. I henhold til managementaftalen skal ID Maritime tilse skibene gennem årlige inspektioner, overvåge driftsbudgetterne, eventuelle investeringer og generelt medvirke til at sikre billig og sikker drift af skibene i K/S Handybulk. Bemanding K/S Handybulk s to tekniske managere First Steamship og ID Wallem Shipmanagement har samarbejde med i alt 7 kinesiske besætningsagenter, som bliver brugt på ID s skibe. Hver agent har ca. 4-5 skibe, på den måde kan den enkelte besætningsagent rotere besætningerne mest optimalt. Off-hire Selskabet havde i 2010 samlet 122 dages off-hire. Heraf vedrører 77 dage dokningerne af 4 skibe ( Spring Bulker, Caribbean ID, ID Harbour, Baltic ID ). 45 dages reel off-hire svarer til 4 dage pr. skib, hvilket er som budgetteret men dog utilfredsstillende. Der var samlet 19 off-hire dage på Idefix Bulker bl.a. som følge af problemer med at holde skibets fart. Dette vil i sagens natur ikke gentage sig i 2011, da Idefix Bulker er solgt. Hertil var der 14 dages off-hire på ID Pioneer i forbindelse med en tilbageholdelse i Irland. For 15 år gamle handysize bulk skibe budgetteres med 4 dages off-hire om året pr. skib (excl. offhire i forbindelse med dokninger). Indtil 1. juli 2011, har der været i alt 6 dages off-hire, hvilket er langt lavere end det budgetterede off-hire. Forsikring Skibene er pr. 1. april 2011 forsikret for USD 160 mio. Forsikringerne justeres 2 gang om året i forbindelse med ændringer i skibsværdierne. 12

13 ADMINISTRATION OG KOMMERSIEL MANAGEMENT K/S Handybulk har indgået 5-årig kommissions- og administrationsaftale med ID, samt 5-årig inspektionsaftale med ID Maritime Singapore Pte. Ltd.. Under aftalerne varetages alle K/S ets forhold overfor den tekniske manager, den kommercielle manager (Bidsted & Co. A/S) og befragtere. ID og ID Maritime tager herudover hånd om alle forhold omkring skibets forsikring, dokning, inspektion, registrering etc. I henhold til administrationsaftalen varetager ID udarbejdelsen af regnskaber og budgetter samt forhold til kreditorer, betaling af renter og afdrag mv. For varetagelse af alle opgaver vedrørende skibet honoreres ID af K/S Handybulks indsejling med 3%. Heraf afholder ID selv omkostninger til Bidsted & Co. som kommerciel manager. Herudover modtager ID et årligt honorar på USD pr. skib for administration af K/S Handybulk. Ved eventuelt salg af et skib tilfalder der ID en kommission på 0,5% af skibets salgspris. Honoraret til ID Maritime for owner representative opgaver andrager USD årligt pr. skib og medtages som en del af skibets driftsudgifter. Ekstra omkostninger, i henhold til arbejdsinstruks fra bestyrelsen i K/S Handybulk samt revision, bestyrelseshonorar mv., afholdes af K/S Handybulk efter regning. ID varetager i dag interesser for danske rederier, som i alt ejer nedenstående skibe: 5 stk. Panamax bulkers: Bianco ID, Obelix Bulker, ID Red Sea, Pioneer Pacific og Pioneer Atlantic. 5 Handymax bulkers: ID Integrity, ID Tide, ID Nord, Nordic Bothnia og Nordic Barents. 21 stk. Handysize bulkers: ID Bulker, IDAS Bulker, Adriatic ID, Tasman ID, ID Symphony, Spring Bulker, Marine Bulker, Pacific ID, Ocean ID, Ideal Bulker, ID Harbour, ID Pioneer, Baltic ID, Danship Bulker, ID North Sea, Arctic ID, Scan Bulker, IDSHIP Bulker, ID Black Sea, Caribbean ID, Mediterranean ID samt 3 nybygninger med levering i september og december 2011 og juni stk. containerskib og 2 ERRV-skibe: ID Asia, Grampian Hunter og Grampian Orcades. 13

14 BUDGETTER FOR K/S HANDYBULK Driftsbudget i USD (1.000) Skibsindtægter Kommissioner (1.247) (1.481) (1.528) (1.590) (1.182) (771) Driftsomkostninger (16.103) (18.667) (18.725) (19.279) (14.426) (9.290) Resultat af skibsdrift Renter og omkostninger (3.814) (3.445) (3.270) (2.708) (530) Afskrivninger på skibe (9.392) (11.000) (11.000) (11.000) (8.000) (4.000) Årets resultat Dividende pr. anpart i USD Afkast af investering 20,99% 20,44% 20,44% 15,17% 12,81% Se detaljeret budget bagerst i nærværende Skibsindtægter Den gennemsnitlige daglige bruttoindtjening pr. skib er budgetteret til USD pr. dag i 2011 og stigende til USD i 2012, USD i 2013, USD i 2014, USD i 2015 og USD i Der er budgetteret med gennemsnitligt 355 skibsdage pr. år pr. skib. Bestyrelsen har i deres strategi for selskabet tilstræbt, at 25-30% af skibsdagene er fastlagt 1 år frem. Af selskabets 10 skibe er 7 skibe beskæftiget i LB/IVS-poolen og 3 skibe i periodecharter. LB/IVS-poolen er et samarbejde mellem primært Lauritzen Bulkers A/S og den sydafrikanske partner Island View Shipping. Lauritzen Bulkers A/S er pool manager, og pr. 1. juli 2011 var der 64 handysize bulk skibe i beskæftiget i poolen. Uden at tage højde for selskabets 7 skibes andel af afdækningen i LB/IVS poolen har K/S Handybulk afdækket 970 skibsdage ud af i 2011 og ca. 900 dage er allerede afdækket for Afdækningen er til gennemsnitligt USD pr. dag. Pool indtjeningen er i 2011 budgetteret til USD pr. dag. Traditionelt out performer LB/IVS-poolen handysize indekset (BHSI) med ca. USD pr. dag, ligesom en del af poolens 64 skibe ikke beskæftiges i spot-markedet, men afdækkes med periode charteraftaler. Driftsomkostninger Opex (driftsomkostninger), tager udgangspunkt i daglige driftsomkostninger på USD pr. dag for et 15-årigt bulk skib i Opex er opgjort uden dokningsomkostninger. De daglige omkostninger er budgetteret til at stige med 3% årligt i budgetperioden. Alle skibene skal gennem obligatorisk dokning og eftersyn hvert 2,5 år. Der budgetteres med dokningsomkostninger på USD pr. skib pr. dokning. Rente Renter på bankgæld er budgetteret med USD LIBOR tillagt marginal på 2,8% i alt 3,8% i 2012; 4,8% i 2013 og 5,8% i Likvider forventes forrentet med LIBOR 1%. 14

15 Afskrivninger Alle selskabets skibe er nedskrevet til aktuel markedsværdi, som herefter afskrives med USD 1 mio. pr. skib pr. år til forventet skrapværdi når skibet er 25 år. I 2011 er skrapværdien ca. USD 5,0 mio. for et handysize bulk skib, og den gennemsnitlige alder hvor skibet bliver skrappet er ca. 32 år. Dividende Efter nærværende kapitaludvidelse og drift i 2011, forventer bestyrelsen, at der udbetales dividende på USD 250 pr. anpart i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for På generalforsamlingen i april 2011 blev den fremtidige dividendestrategi fastlagt. Bestyrelsen forventer at der kan udbetales årlig dividende svarende til 8-10% af anpartsværdien. Afkast af investering Med den forventede indtjening i K/S Handybulk og nedskrivningen af skibene til skrap værdi er det årlige afkast af egenkapitalen og dermed anparterne over 20% effektivt. Når afkastet i budgettet falder i 2015 og 2016 skyldes dette primært at selskabet her har meget meget store likvide beholdninger som kun bliver beskedent forrentet. Det er bestyrelsens og selskabets strategi at disse midler skal beskæftiges med handysize aktivitet og hvis det ikke er muligt at finde attraktive investeringsmuligheder vil selskabets store likvide beholdninger i stedet blive udloddet. Omkostninger/Selskabets administration Selskabets daglige administration varetages af Investeringsgruppen Danmark A/S ( ID ) i overensstemmelse med den indgåede administrationsaftale. Selskabets øvrige administration og beslutninger varetages af selskabets bestyrelse og selskabets generalforsamling. Administrator har ansvaret for udarbejdelse af selskabets årsrapport og halvårsregnskab. Årsrapporten revideres af en af selskabet valgt statsautoriseret revisor. Selskabet har befragtnings- og kommissionsaftaler med ID og Bidsted & Co. A/S og inspektionsaftaler med ID Maritime Singapore Pte. Ltd ( ID Maritime ). Under aftalerne varetages alle selskabets kontraktforhold og al nødvendig opfølgning omkring de skibe som K/S Handybulk til enhver tid ejer eller råder over, dvs. beskæftigelse, drift, dokningsprogram, forsikringsforhold, registreringsforhold m.v. 15

16 Likviditetsbudget i USD (1.000) Resultat før afskrivninger Dokning af skibe (2.850) (3.000) (2.250) (1.500) (1.750) 0 Køb og salg af skibe 0 (16.250) Afdrag finansiering (23.030) (6.795) (20.000) (34.625) (14.000) (6.139) Midler fra investorer Dividende 0 (5.000) (6.500) (8.000) (10.000) (10.000) Årets likviditetspåvirkning (3.261) (351) Kontant likviditet Se detaljeret budget bagerst i nærværende Dokning af skibe Selskabets skibe tør dokkes og gennemgår hvert 2,5 år obligatoriske periode eftersyn. Der afsættes gennemsnitligt USD til sådan dokning og eftersyn. Køb og salg af skibe I 2012 budgetteres ID Pioneer solgt for USD 10 mio., og samtidig budgetteres Pacific ID og Ocean ID købt for i alt USD 26,25 mio. I 2014, når de er 20 år, budgetteres Ideal Bulker, Ocean ID og Mediterranean ID solgt for i alt USD 30 mio. I 2015 budgetteres Spring Bulker, ID Harbour, Scan Bulker og Pacific ID solgt for i alt USD 40 mio. og i 2016 ejer K/S Handybulk budgetmæssigt kun 4 handysize bulk skibe Marine Bulker, Caribbean ID, Arctic ID og Baltic ID. Afdrag finansiering I 2012 afdrages ordinært USD 21 mio. på selskabets gæld til Nordea og Danmarks Skibskredit, mens der samtidig optages/overtages lån på USD 14 mio. i forbindelse med køb af 2 skibe. Herefter afvikles selskabets gæld med USD 5 mio. i kvartalet og i 2014 yderligere med ekstraordinært USD 14,6 mio. i forbindelse med salg af skibe. Lånet i Nordea (8 skibe) er pr. 30. september 2011 på USD 68,215 mio. og har en løbetid til 30. juni Renten på lånet er Libor med tillæg af marginal på 2,8%. Værdibetingelser (value-to-loan betingelser) på lånet, er således at skibenes værdi skal dække restgælden med fradrag af likviditet med minimum 135%. Dette betyder, at de 8 skibe finansieret af Nordea, ultimo 2011 skal have en værdi på ca. mindst USD 86 mio. og pr. 30. september 2011 er de 8 skibe, der er belånt i Nordea, vurderet til USD 107,75 mio. Value-to-loan i Nordea er således 167%. Såfremt skibsværdierne falder til under 135%, kan investorernes resthæftelse kræves indkaldt til sikring af nævnte værdier/likviditet. Lån i Danmarks Skibskredit (2 skibe) er pr. 30. september 2011 på USD 19 mio. og har en løbetid til 30. september Pr. 30. juni 2011 er de to skibe vurderet til USD 27,5 mio. Value-to-loan i Danmarks Skibskredit er således 156%. Lånene i Danmarks Skibskredit er forrentet med en meget attraktiv rente på Libor tillagt marginal på 1,5%. Midler fra investorer Midler fra investorer er dels likviditet fra kapitaludvidelsen forventet USD 10,35 mio., dels ordinære indbetalinger fra oprindelige K/S Handybulk investorer. 16

17 Balancebudget i USD (1.000) Skibe Likvider Debitorer Aktiver i alt Anpartskapital Overført resultat Egenkapital/dividende Lån Passiver i alt Indre værdi pr. anpart $3.458 $3.521 $4.010 $4.505 $5.026 $5.289 $5.467 Se detaljeret budget bagerst i nærværende Skibe Selskabets skibe er pr. 30. september 2011 værdiansat som følger: ID Pioneer (1991) USD med charter Ideal Bulker (1994) USD Mediterranean ID (1994) USD Spring Bulker (1995) USD Scan Bulker (1995) USD ID Harbour (1995) USD Marine Bulker (1996) USD Arctic ID (1996) USD med charter Caribbean ID (1996) USD Baltic ID (1997) USD med charter Lån K/S Handybulk s nuværende skibe er finansierede i Nordea (8 skibe) og Danmarks Skibskredit (2 skibe). Lånene løber til henholdsvis 2015 og De to skibe som budgetteres købt i 2012 er finansierede i henholdsvis Nordea og HSH Nordbank. Pr. 30. september 2011 andrager selskabets gæld USD 87,3 mio. I 2012 er der ordinære afdrag på USD 21 mio. og overtagelse af lån i forbindelse med køb af 2 skibe på USD 14 mio. Værdien af selskabets skibe og likvider dækker selskabets banklån med +165% primo 2012 stigende til en forventet dækning på over 200% ultimo 2012 og 255% ultimo Risici i forbindelse med værdier og gæld er således ganske begrænsede. Værdi pr. anpart Værdien pr. anpart er opgjort EFTER investor har modtaget udbytte som i budgetperioden andrager yderligere USD Investeringen på USD er således fordoblet allerede i

18 Anpartshavernes resthæftelse Ved køb af en anpart i K/S Handybulk påtager anpartshaver sig at kautionere overfor selskabet og selskabets kreditorer for USD pr. anpart. Kautionen kan først indkræves når alle debitorer har indfriet deres skyld til K/S Handybulk. Evt. opkrævning under kaution kan ske hvis ovennævnte værdibetingelser ikke opfyldes. Vedrørende overdragelse af anparter Køb og salg af anparter er underlagt bestemmelserne i ejeroverenskomsten. Denne ejeroverenskomst bliver ændret, og der er taget tiltag til, at der etableres en handelsplatform på selskabets hjemmeside, hvor de nuværende anpartshavere han købe og sælge anparter internt. Anpartshavere der ønsker at sælge anparter kan på handelsplatformen sætte anparter til salg til en minimumspris, hvorefter indkomne bud vil blive matchet med de udbudte anparter af ID. Anparterne tilbydes de øvrige anpartshavere og fordeles så vidt muligt i forhold til deres ejerandel. Projekt ophør / anpartssalg Projektet har formelt en løbetid indtil 31. december Herefter kan selskabet opløses eller fortsætte. På generalforsamlingen 30. april 2011, blev de fremtidige strategiske overvejelser for selskabet fremlagt af bestyrelsen for generalforsamlingen, og det blev fastslået at K/S Handybulk er en going koncern, og at fortsat drift derfor er gældende. 18

19 MARKEDET FOR HANDYSIZE BULK SKIBE Med den øgede industrialisering og generelle vækst i Asien (primært Kina og Indien) har vækstraten i importen i udvalgte dominerende råvarer (jernmalm og kul), været langt højere end den økonomiske udvikling. Denne udvikling har de seneste 6-7 år gjort, at markedet for dry bulk shipping har været ualmindeligt godt, dog faldt rater og secondhand priser på dry bulk katastrofalt meget da finanskrisen ramte i slutningen af 2008 og begyndelsen af Sidenhen har raterne og secondhand priserne rettet sig og er i dag på et bæredygtigt niveau. Den fortsatte globalisering og den øgede verdenshandel har sammen med væksten i specielt BRIC landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) sikret, at investeringer i de mindre dry bulk skibe efter bestyrelsens mening stadig er en god investering, godt hjulpet af faldende nybygningspriser. Det er ikke alene mængderne af transporteret dry bulk cargo, der er afgørende for udviklingen i dry bulk shipping. En anden afgørende faktor er ton-mile - dvs. kombinationen af den transporterede mængde og afstande. Derved får ændringer i de globale handelsmønstre en kraftig indvirkning på dry bulk shipping. Bestyrelsen har i sin investeringsstrategi primært valgt at fokusere på handysize segmentet i bulk shipping. Bestyrelsesmedlemmerne har alle god erfaring i dette segment og har siden 1997 investeret i dette segment. Bestyrelsen har koncentreret sig om handysize segmentet, idet risici i dette segment vurderes at være væsentligt mindre end i de større bulk segmenter. Handysize- og handymax segmentet er de segmenter, hvor der er størst fleksibilitet, og hvor skibenes størrelse, dybgang og kranudstyr m.m. gør, at skibene kan operere med en lang række muligheder for forskellige type laster og kan anløbe, losse og laste i de fleste havne uafhængigt af havnenes udstyr. Aldersfordelingen for handysize segmentet dry bulk skibe er vist i nedenstående figur. Sammenlignet med de andre segmenter i dry bulk shipping (handymax, panamax og capesize) er aldersfordelingen meget skæv. Over 50% af handysize tonnagen er over 20 år. Aldersfordelingen i Handysize dwt. 22% > 20 years 10% years years 50% 5-9 years 12% 6% 0-4 years 19

20 Selvom der forventes en stigende konkurrence fra handymax segmentet ( dwt.), så forventer bestyrelsen, at markedsudsigten for de næste par år for handysize segmentet er gunstigt. Handysize flåden forventes ikke at vokse markant de kommende år Historical Dry bulk fleet (1.000 dwt.) Handysize Handymax Panamax Capesize \ Skrotningsalderen for handysize bulk skibe er i øjeblikket år så der vil ved en markant nedgang i raterne ske en ganske væsentlig skrotning af de mange gamle skibe. Skrotning vil være med til at holde raterne på et bæredygtigt niveau. Alt dette gør, at en investering i handysize segmentet vurderes til at være en mere stabil indtjening, sammenlignet med andre og væsentligt mere volatile dry bulk shippingsegmenter. BULK SEGMENT Capesize > tdw 1229 Vessels = 222,2 Mio. tdw Panamax tdw 1884 Vessels = 142,6 Mio. tdw Handymax tdw 2280 Vessels = 115,7 Mio. tdw Handysize tdw 3053 Vessels = 83,5 Mio. tdw TYPISKE LASTER Iron ore Coal Iron ore Coal Grain Bauxite Phosphate Coal Steel products Cement Potash Rice Sugar Gypsum Forest Products Metal scrap Sulphur Salt 20

21 Som det fremgår af nedenstående figur for 6 måneders T/C-rate de sidste 8 år ses det tydeligt at handysize segmentet ikke har nær samme udsving som f.eks. capesize segmentet, hvor både rater og secondhand skibsværdier er langt mere volatile måneders TC-rater- USD/dag Panamax Handymax Handysize Capesize Verdenshandlen med de mange forskellige råvarer og halvfabrikata (minor bulks), som hovedsageligt bliver transporteret med handysize dry bulk skibe, ventes igen i de kommende år at udvikle sig stabilt med vækstrater svarende til udviklingen i den globale økonomi (ca. 3%). En anden positiv faktor er, at handelsmønstrene ændrer sig, således at transportafstandene øger behovet for skibstransport. Den fortsatte økonomiske vækst og udbygning af infrastrukturen i BRIC landene ventes fortsat at understykke markedet for transport af råvarer og halvfabrikata i handysize segment ,0 Total minor bulks E million tonnes 900,0 800,0 700,0 million tonnes 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, E2011 Sugar Agribulks Fertiliser Scrap Cement Coke Pig Iron Forest products Steel products Others 21

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2010 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter 2010-11 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Finansielle forhold 7 Flådens udvikling 8 Flådens

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 Kontoradresse: Amaliegade 49 1256 København K Telefon: 33 15 04 51 Telefax: 33 15 61 99 www.motortramp.com KONTAKTPERSON:

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet med henblik på

Læs mere

FORTEGNINGSEMISSION 2005

FORTEGNINGSEMISSION 2005 FORTEGNINGSEMISSION 2005 Prospekt dateret 18. marts 2005 Dette prospekt er udgivet alene på dansk. Udbud af 26.858.601 nye aktier á nom. DKK 1,25 til kurs DKK 3 pr. aktie i Columbus IT Partner A/S Dette

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

INVESTERING I VINDMØLLER: K/S DIFKO PUTLITZ II. Gør mere for din formue

INVESTERING I VINDMØLLER: K/S DIFKO PUTLITZ II. Gør mere for din formue INVESTERING I VINDMØLLER: K/S DIFKO PUTLITZ II Gør mere for din formue Attraktivt vindmølleprojekt med højt afkast og stor sikkerhed Indholdsfortegnelse K/S Difko Putlitz II Præsentation af K/S Difko Putlitz

Læs mere

Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008

Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008 Ledelsesberetning CVR-nr. 76 35 17 16 1 Selskabsoplysninger Selskab Nordic Tankers A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro CVR-nr.: 76 35 17 16 Hjemstedskommune:

Læs mere

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren EJENDOMSINVEST 1 Prospektudarbejdelse Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest Udbudsdato: 3. juni 2008 Rådgivere og samarbejdspartnere Revisorerklæring Theill Andersen Revisionsaktieselskab Advokaterklæring

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Det sikre valg til din opsparing

Det sikre valg til din opsparing Det sikre valg til din opsparing DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse

Læs mere

ÅrSrapport 2008 1 Shipping with pride INDHOLDSFORTEGNELSE 6 Forord 8 Fem års hovedtal 9 2008 i hovedtræk 10 Forventninger til 2009 16 Tankdivisionen 20 Tankdivisionen - Udbud og efterspørgsel 22 Tørlastdivisionen

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Halvårsrapport 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNING Ledelsespåtegning side 4 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato )

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Børsprospekt 2007 Børsprospekt 2007 06 Deltaq Prospekt 2007 Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CVR NR. 27 49 26 49

ÅRSRAPPORT 2014 CVR NR. 27 49 26 49 ÅRSRAPPORT 2014 CVR NR. 27 49 26 49 FORMÅL OG VISION Danmarks Skibskredit har til formål at drive skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark. Herudover driver selskabet international skibsfinansieringsvirksomhed,

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Ejendommens pris Inklusiv handelsomkostninger Kr. 160.853.726 Kvadratmeterpris: Kr. 15.111 Ejendommens startafkast: 5,92% - 6,04 % Selskabskapital: Kr. 30.000.000 Investor

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer.

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer. Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen. 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Hovedpunkter i 2013 og 2014 4 Strategi, forretningsområder og mål 5 Finansiel rapportering..

Læs mere

Prospekt for Danventures A/S

Prospekt for Danventures A/S Prospekt for Danventures A/S Introduktion af Danventures A/S på First North Godkendt Rådgiver for Danventures A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet selskabet

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10 ÅRSRAPPORT 2008 2 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S CVR-nr. 67 75 89 19 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 År 2011, den 11. april kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i i Radisson Blu Falconer

Læs mere

CAPEE. Prospekt. 11. juli 2008.

CAPEE. Prospekt. 11. juli 2008. CAPEE Prospekt 11. juli 2008. Indholdsfortegnelse resumé 1 Resumé... 1 2 Baggrund for udstedelse af Foreningsbeviser... 1 3 Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme FMBA... 2 4 Risikofaktorer... 3 5

Læs mere