UNDERSØGELSENS FORMÅL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSENS FORMÅL"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 PROBLEMFORMULERING 3 BEGREBSDEFINITIONER 4 UNDERSØGELSENS FORMÅL 4 METODE 5 Synsvinkel 5 Kombinationsparadigme 6 Kilder, genrer og billedmateriale 7 Interviews 9 TEORIAFSNIT 11 Journalistik er lig praksis 11 Om uafhængighed 11 Journalistik som brand 12 Servicejournalistik 12 Rejsejournalistikkens egenart 13 Gavens magt 15 Symbolske gavers økonomi 15 Tidsfaktoren er afgørende 16 Gavens indbyggede selvbedrag 16 AFGRÆNSNING 18 HIDTIDIG FORSKNING 18 EMPIRISK UNDERSØGELSE 20 Om kategorierne 20 Kilder 21 Signatur og invitation 22 Rejsesektionernes overordnede kendetegn 22 Billedside og grafiske illustrationer 23 Genrer 23 Kilder 23 Signatur 24 Invitation 24 Særlige forhold 24 Delkonklusion 25

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORTSAT INTERVIEWS MED REJSEREDAKTØRER 26 Rejseredaktøren 26 Invitationsrejsen 26 Om uafhængighed 28 Kilderelation 29 Anmelderfunktion 30 Delkonklusion 31 REJSEJOURNALISTISK PRODUKTION 32 Public service forpligtelser 32 Om P4 32 Hvorfor P4? 33 Tilblivelsen 33 Indholdet 33 Delkonklusion 35 DISKUSSION 36 Er rejsejournalisterne uafhængige? 37 Invitationsrejsen som gaverelation 38 Magtspillet 38 Hvad er alternativet? 39 Public service-rejsejournalistik 40 KONKLUSION 41 Efterkritik 43 Formidlende artikel 44 Abstract 48 Litteraturliste 49 Bilagsoversigt 53

4 1.1 INDLEDNING Fundamentet for den frie presse skrider, hvis vi kommer på redaktionel sponsorstøtte i forhold til det, som er pressens kerneopgave. Den uafhængig, kritiske journalistik. Lige præcis det måske eneste som adskiller os fra blot at være i underholdningsbranchen I anledningen af pressefrihedens dag 2009, påpegede chefredaktøren på Berlingske Tidende, Lisbeth Knudsen, at sponsorjournalistik truer journalistikkens berettigelse. På samme avis får rejseredaktør Lars Johansen dagligt tilbud om sponsorerede rejser, og syv ud af ti rejser er ifølge Johansen en invitationsrejse, altså en sponsorstøttet rejse (Johansen 2009: 6). Så ikke alene giver Lisbeth Knudsens indlæg indirekte udtryk for, at noget af den journalistik, der bedrives på hendes avis, tilhører underholdningsgenren. Rejsejournalistikken på Berlingske Tidende og andre danske medier er på sponsorstøtte. Det hævder i hvert fald dansk rejsjeournalistiks nestor, Ejvind Olesen, der har fulgt rejsejournalistikkens flirt med sponsorer siden midten af 1970 erne: Da jeg overtog stoffet i 1974, tog man imod alt, hvad der kom. Ingen etiske skrupler.[...] Med rejsesektioner i dag har man ikke betaling selv, for så kan det aldrig hænge sammen økonomisk. (Olesen 2009: 2-3) Rejsejournalistikken har med andre ord en tradition for sponsorstøtte. Og over tid er rejsejournalistikkens forbindelse til annoncekronerne blevet mere og mere accepteret. For i kraft af, at medierne har opnået en dominerende stilling som leverandør af kulturprodukter og forestillinger, er også kulturproduktionen undergået en kommercialisering (Hjarvard 2008: 19). Samtidig spiller rejser en tiltagende større rolle for det senmoderne menneske. Ifølge FN vil 1 milliard mennesker foretage en rejse i Så rejsejournalistikken vil være relevant mange år fremover relevant for læsere, seere og lyttere, relevant for medierne, fordi der er gode annoncekroner at hente på rejsemarkedet. Men skal vi så blot acceptere, at rejsejournalistikken er på sponsorstøtte? Nej, ville Lisbeth Knudsen og mange andre sikkert sige. For som Kramhøft udtrykker det, bør journalisten altid informere og formidle uafhængigt af særinteresser (Kramhøft 2000: 13). In fact, travel journalism is a highly charged discourse beleaguered by the public relations efforts of the private travel industry and by government-sponsored tourism departments. In 1 I 2007 blev der registreret næsten 900 millioner ankomster, eller rejser, på verdensplan (UNWTO World Tourism Barometer, 2008: Volume 6. No. 1). 1

5 addition to the public relations saturation, travel journalism exists in symbiotic relationship with advertising. (Fürsich & Kavoori 2001: 154) Rejsejournalister er i værste fald købt i bedste fald involveret i et symbiotisk forhold til annoncørerne. Faktisk synes der at eksistere en holdning blandt medieforskere, der accepterer denne symbiose som sandheden (se bl.a. Cocking 2009, Fürsich 2001; 2002, Jensen & Waade 2009). Blandt rejsejournalisterne betones dette symbiotiske forhold som en akilleshæl, der især i 1980 erne gav anledning til stor debat om rejsejournalistikkens etiske forhold (Se Swick 2001). Også i Danmark blev dette symbiotiske forhold taget op til debat ifølge mangeårig rejseredaktør på Berlingske Tidende Ejvind Olesen (Olesen 2009). Alligevel er der efter min omfattende research ikke et eneste eksempel på, at rejsejournalistikken har været genstand for en undersøgelse, der kan verificere denne påstand. Det vil dette speciale forsøge at råde bod på. Derfor har jeg forsøgt gennem interviews at få en række rejseredaktører til at forholde sig kritisk til denne symbiose først og fremmest ud fra forestillingen om, at den journalistiske uafhængighed er på spil. For, som Nete Nørgaard Kristensen har påpeget, har kommercialiseringen af kulturprodukterne skabt et problematisk forhold mellem journalister og kilder (Kristensen 2004). Eller sagt på en anden måde; når ophavskvinden til en historie samtidig muliggør historien i kraft af et økonomisk tilskud, så skrider den journalistiske uafhængighed. Så hvordan forklarer vi så denne tilsyneladende symbiose? Mit bud er i Bourdieus teori om gaverelationen; altså de forhold, der gør sig gældende, når man modtager en gave. For det er jo præcis, hvad rejsejournalisterne indledningsvis modtager, en gave. Og ved at se invitationsrejsen som en gaverelation, skaber jeg forhåbentlig et mere nuanceret billede af det symbiotiske forhold, som klæber sig til rejsejournalistikken. Når jeg forsøger at åbne for forståelsen af invitationsrejsens iboende gaverelation, er det naturligvis - fordi der - selv efter 35 år med rejsejournalistik i de danske aviser ikke synes at være noget alternativ. Og derfor ønsker jeg da også at komme med et bud på, hvordan rejsejournalistikken kan fungere uden sponsorstøtte. For således at tilføre specialet en nytænkende dimension, tester jeg rejsejournalistikken inden for rammerne af public service. Resultatet er blevet en radioproduktion, der tager udgangspunkt i Danmarks Radios eksplicitte krav om journalistisk uafhængighed af økonomiske særinteresser. Jeg måtte med andre ord vurdere, hvilken rejsejournalistik, der praktisk kunne gennemføres uden sponsor- og invitationsrejser. Samt hvordan radioens virkemidler kan fungere 2

6 som subsitut for billedernes meget dominerende position i rejsesektionerne. Det er forsøgt løst ved hjælp af dogmet, at journalisten rejser ud til kilden, ikke ud i verden. Og i stedet bruger sin tid på at tænke over billedskabende sprog, lydkulisser og andre af radioens virkemidler. Konkret betyder det, at jeg har produceret indslagene i Danmark. 2.1 PROBLEMFORMULERING Traditionally, the field is not considered valid journalism because it seems to defy several major values of journalism: objectivity, editorial independence and public relevance. (Fürsich 2002: 61) Selv om det er alment kendt, at rejsejournalistikken sjældent benytter sig af den kritiske tilgang, som ifølge Lisbeth Knudsen adskiller os fra at være i underholdningsbranchen, så er det ikke klart, i hvor høj grad sponsorjournalistikken eller invitationsrejsen påvirker den redaktionelle linje hos danske avisers rejsesektioner. Men den begrænsede forskning på området nødvendiggør i første omgang en nærmere indkredsning af begrebet rejsejournalistik, dels som beskrevet i eksisterende litteratur, dels som den kommer til udtryk i rejsesektionerne på fire af de største danske dagblade. Dernæst ønsker jeg at få en dybere, og kvalitativ, forståelse af journalisternes tilgang til arbejdet med rejsejournalistikken. Og i den forbindelse komme tættere på begrebet invitationsrejsen. Således er min problemformulering overordnet styret af hypotesen om, at invitationsrejsen modarbejder den journalistiske uafhængighed. Og som en modvægt til denne hypotese, forsøger jeg at bidrage med et rejsejournalistisk produkt, der ikke er styret af økonomiske særinteresser, og som kan realiseres. Problemformuleringen lyder følgelig: Hvad karakteriserer rejsesektionerne i Berlingske, BT, Jyllands- Posten og Politiken særligt med henblik på genre- og kildevalg? Hvordan oplever disse avisers rejseredaktører den journalistiske praksis særligt i forhold til invitationsrejsen? Hvordan kan rejsejournalistikken gøres uafhængig af økonomiske særinteresser i en radioproduktion til Danmarks Radio? 3.1 BEGREBSDEFINITIONER 3

7 Jeg vælger således at fokusere på kilderelationen i rejsejournalistikken, dels i den kvantitative undersøgelse af rejsesektionerne, dels i samtalerne med rejseredaktørerne. Jeg finder det derfor nødvendigt at præcisere nogle forhold omkring kilder. Kilder er i denne sammenhæng at forstå som mere end blot den, der har et materiale især viden han [journalisten] har brug for (Meilby 1999: 138). Jeg vælger at nuancere kildebegrebet ved henvinsing til Kristensens definition af kilderne som de aktører, der bidrager med information til den journalistiske research og til de konkrete nyhedshistorier (Kristensen 2005: 14). Og i en rejsejournalistisk kontekst udvider jeg begrebet til at omfatte de aktører, der økonomisk gør en journalistisk historie mulig. Det er netop i den gensidige, symbolske udveksling mellem medieprodukter og almindelige varer (Hjarvard 2008: 19), at jeg ser en ny type kilderelation. En relation, der tiltrækker sig stigende interesse fra akademisk side (se From 2007, Kristensen 2005 og Jensen & Waade 2009). Og en relation, jeg har valgt at døbe den økonomiskprofessionelle kilderelation. Denne særlige kilderelation definerer jeg som de rejsebureauer, flyselskaber, turistbureauer mm., der reklamerer i rejsesektionen, og som sender invitationer om gratis rejser til rejseredaktionen. Såvel annonceringen som tilbuddet om en invitationsrejse er i dag et væsentligt tilskud til rejsesektionens økonomiske fundament (se bl.a. Olesen 2009, Heine 2009 og Husted 2009). Derved byder kilden på langt mere end bare viden eller information. 4.1 UNDERSØGELSENS FORMÅL Specialets omdrejningspunkt er et akademisk felt, der hidtil har været genstand for begrænset opmærksomhed. Samtidig er der konkret mangel på undersøgelser af rejsejournalistens forhold til kilder med økonomisk særinteresser. Og da rejsejournalistikken efter min opfattelse deler mange genretræk med kultur- og servicejournalistikken, giver det nyttig viden at få belyst, hvordan en nær kilderelation, der baserer sig på gaveudveksling, påvirker den journalistiske praksis ultimativt idealet om uafhængighed. Med ambitionen om at bedrive rejsejournalistik uafhængig af annoncører forsøger jeg således dels at opfylde den kritisk-diagnosticerende struktur, som specialet rummer. Dels foreslå nye veje, nye metoder for rejsejournalistikken, der kan benyttes, uanset om mediet er baseret på licensmidler eller annoncekroner. 5.1 METODE I dette kapitel redegør jeg for specialets metodiske tilgang, og i 4

8 den forbindelse er det værd at gentage, at jeg anskuer undersøgelsen af rejsejournalistikken som tredelt. Hvilket giver anledning til at betragte opgavens kritisk-diagnosticerende struktur. Kendetegnet for en kritisk-diagnosticerende fremgangsmåde er, at der i problemets udgangspunkt er en umiddelbar erkendelse af, at der er noget galt, og hvor man gennem projektet søger at afdække, hvad årsagerne er, samt mulighederne for at ændre og forbedre forholdene (Andersen red. 1994: 39). Sygdommen er således at forstå som invitationsrejsens indflydelse på den journalistiske uafhængighed. Og invitationsrejsens udbredelse og natur søges afdækket eller diagnosticeret gennem interviews, der kan afdække de synlige kendetegn på sygdommen. Desuden bliver Bourdieus tanker om gaverelationen et sæt briller til at forklare de usynlige eller ikke direkte iagtagelige årsagssammenhænge. Jeg indtager med andre ord et normativt standpunkt, der bunder i idealet om at de økonomiske interesser ikke udelukker eller nedprioriterer de mere ideelle redaktionelle overvejelser (Kramhøft 2000: 16). Min stillingtagen til det journalistiske felt udtrykker således en erklæret position i forhold til projektets genstand (Andersen red. 1994: 39). Det betyder konkret, at mit videnskabsteoretiske udgangspunkt placerer sig uden for den positivistiske tradition, hvorfor specialets resultater heller ikke kan betragtes som værdifri. 5.2 Synsvinkel Selv om specialet er opbygget som en kritisk-diagnosticerende opgave, der i nogen grad er udsprunget af den marxistiske teori (Andersen (red.) 1994: 39ff), er mit videnskabsteoretiske udgangspunkt først og fremmest funderet i kravet om intersubjektivitet. Jeg indtager med andre ord det standpunkt, at min forskning skal åbne op for forståelsen af rejsejournalistikkens natur, på samme vis som andre forskere vil kunne observere forskningsfeltet ikke som et spørgsmål om økonomiske strukturer (alene), men som en journalistisk praksis, der også rummer en økonomisk dimension, nemlig gaverelationen. Og netop gaverelationen kan ikke forklares uden at acceptere tilstedeværelsen af sociale klasser (Bourdieu 1997: 29). Dermed indskriver Bourdieu sig i et (neo)marxistisk forklaringsunivers, der også rummer den kritiske diskursteoris fokus på sociale processer og strukturer (Rossau 2009: 49). Mit teoretiske standpunkt er således hverken værdifrit eller fri for marxistisk dialektik (Andersen (red.) 1994: 41). Men da jeg ikke foretager en konsekvent økonomisk analyse, eller fordyber mig i en tekstnær, sproglig fortolkning af 5

9 rejsejournalistikken, finder jeg ikke anledning til at abonnere på hverken marxisme eller diskursteori. Jeg er bevidst om, at når jeg benytter Bourdieu som analyseværktøj, får analysen snarere en konstruktivistisk drejning. Det vil sige et kritisk standpunkt over for vedtaget viden - som et modargument over for den positivistiske søgen efter objektive facts (Burr 1995: 4). Et syn, der kan siges at støde sammen med den kvantitative undersøgelsesnatur, som specialet også rummer. Her må jeg dog minde om, at jeg ser hverken tilgang eller resultater af den kvantitative analyse som et udtryk for objektivitet i forskningen. Det følger af denne opfattelse, at sandhed er et produkt ikke af en objektiv realitet eller observation men af de sociale processer og samkvem, som mennesker indgår i. Eller som Burr forklarer en - blandt flere udlægninger af socialkonstruktivismen, er der tale om en forhandling om virkeligheden (Burr 1995: 4). Kritikere af socialkonstruktivismen vil hævde, at virkeligheden bliver relativ; altid til forhandling og dermed grundlæggende altid i bevægelse. Og i nærværende opgave er det netop mit udgangspunkt. Spørgsmålet, hvor vidt og hvordan journalistikken er uafhængig, er efter min mening et udtryk for en konstant sproglig magtkamp. Jeg betragter med andre ord invitationsrejsen som en social proces, hvor menneskers daglige handlinger og sprog konstruerer deres viden. 5.3 Kombinationsparadigme Denne opgavestruktur stiller mig således over for en udfordring i mødet med empirien. For metodisk foretager jeg en kvantitativ undersøgelse af rejsesektionerne. Dermed berører jeg en forskningstradition, hvor kravet om objektivitet i analysen oprindelig var eksplicit (Hansen et al. 1998: 94), men som i senere definitioner have omitted references to objectivity, requiring simply that content analysis be systematic or replicable (Hansen et al. 1998: 95). I undersøgelsen af rejsesektionerne har jeg således systematisk fokuseret på udvalgte undersøgelseskategorier, der knytter sig til diskussionen om invitationsrejsens indflydelse på den journalistiske uafhængighed. Ved at kombinere empiri, der har en deskriptiv karakter (Asp 1986: 20), med empiri, der i højere grad har en meningsgivende karakter (Ørsten 2005: 19), bevæger jeg mig ind på et videnskabeligt stridsemne. Kombinationsparadigmet, som Mark Ørsten kalder det, giver således fortolkningskraft til en kombination af metoder og opfattelser, der normalt sondres imellem, nemlig den hermeneutisk, fortolkende metode og den positivistiske, typisk naturvidenskabelige tilgang (Rossau 2009: 49). Men, som Ørsten 6

10 anfører, kan kombinationen af kvantitativ og kvalitativ indholdsanalyse netop supplere hinanden gennem to overordnede målsætninger (Ørsten 2005: 19): at supplere den kvantitative optælling af begivenheder, kilder osv. med kvalitative snit af, hvordan mening konstrueres i den enkelte tekst eller gennem flere tekster. at systematisere den kvalitative analyse, så blandt andet grundlaget for fortolkning lægges tydeligere frem og kan identificeres fra tekst til tekst. Kombinationsparadigmet har efter min opfattelse den fordel, at det bliver muligt at uddybe de statistiske resultater, som den kvantitative undersøgelse tilbyder. Det giver eksempelvis ikke mening alene at tælle antallet af invitationsrejser, som journalisterne skilter med i rejsesektionen. Men det statistiske grundlag kan således bearbejdes i mødet med redaktørerne. Samtidig kan jeg få indsigt i, hvilken mening rejsejournalisterne tillægger antallet af kilder, genrer og andre målbare observationer gennem de sproglige ytringer i interviewet. Konsekvensen af denne fremgang er imidlertid, at det bliver min fortolkning af, hvad der er vigtigt, hvad der skal uddybes i mødet med empirien. Altså at resultatet bliver [så] afhængigt af observatørens personlige kvaliteter (Asp 1986: 22). Og som Ørsten forklarer, giver indholdsanalysen i sig selv ikke anvisniger på, hvordan fortolkningen af resultaterne kan ske (Ørsten 2005: 19). Indholdsanalysen foretages derfor i relation til teorien om gavens magt, eller de symbolske goders økonomi, der kan belyse, hvordan gaven (invitationsrejsen) påvirker rejsejournalistens forhold til journalistisk uafhængighed. Og med henblik på at karakterisere rejsejournalistikken ved dens synlige som usynlige kendetegn. Her spiller især kilderelationen efter min mening en central rolle. 5.4 Kilder, genrer og billedmateriale Kulturjournalistik er et stofområde, som ifølge danske journalister er meget modtageligt over for kilders forsøg på at påvirke det redaktionelle indhold (Kristensen 2004: 199). Selv om rejsejournalistikken ikke umiddelbart har været genstand for mange empiriske analyser, ser jeg i rejsejournalistikken en række sammenfald med kulturjournalistikken alene ved at betragte rejser som en del af et såkaldt bredt kulturbegreb (Kristensen 2001: 3). Rejsesektionen er efter min opfattelse det mest oplagte empiriske materiale til at beskrive rejsejournalistikken med. Dels rummer sektionens artikler, notitser, læserbreve m.m. tilsammen feltets mangfoldighed. Dels er rejsesektionen afgrænset i form og 7

11 udtryk, for så vidt som den præsenteres som en selvstændig sektion. Endelig er det væsentligt, at rejsesektionen er et fast ugentligt tillæg, der kan læses uden forbindelse til det øvrige indhold af avisen. At karakterisere rejsejournalistikken bliver i min optik et spørgsmål om at beskrive de mest udbredte kendetræk det vil lidt populært sige det umiddelbare indtryk af artiklerne og de kendetegn, der er observerbare ved første læsning af artiklerne. I tilgangen til det empiriske materiale har jeg således ladet mig inspirere af Nete Nørgaard Kristensens undersøgelse af kulturjournalistikken i Danmark (Kristensen 2001, 2004), der udstikker to overordnede undersøgelseskategorier: genrer og kilder. Nete Nørgaard Kristensens undersøgelse viser, at professionaliseringen af kilder inden for kulturområdet betyder, at der på den ene side eksisterer tætte relationer, der kan fremme fortroligheden og samarbejdet mellem journalist og kilde (Kristensen 2004: 246). Men samtidig også kan gøre det svært at opretholde en kritisk distance og et uafhængigt balanceforhold (Kristensen 2004: 247). Samtidig peger Nørgaard Kristensen på, at kulturjournalistikken betjener sig af to formidlingsvinkler, der til forveksling minder om rejsejournalistikkens. Dels en aktuel rapportering baseret på traditionelle journalistiske genrer, dels en anmeldervinkel. Det særligt interessante ved begge genrer er, at de i princippet kan fungere som mere eller mindre direkte reklame for kulturlivet og som vejledning og service for modtagerne (Kristensen 2004: 206) I tillæg til Kristensens undersøgelse vurderer jeg, at billeder også er en relevant undersøgelseskategori. Hvor genrer og kilder kan siges at hænge organisk sammen og være en indikation for, hvilke overvejelser, journalisten har gjort sig i forhold til idealet om uafhængighed, optræder billeder anderledes selvstændigt. Ofte har journalisten ikke selv taget billederne, og jeg finder derfor billederne anvendelige primært i forhold til at beskrive rejsejournalistikkens egenart. Jeg foretager altså ikke en konsekvent billedanalyse. Optællingen af billedindholdet i rejsesektionerne bliver først og fremmest benyttet til at karakterisere rejsejournalistikken, som den umiddelbart tager sig ud. Disse kategorier giver ikke en udtømmende beskrivelse af rejsejournalistikkens karakteristika. Jeg anerkender således den kvantitative analyses begrænsning, som little more than a set of guidelines about how to analyse and quantify media content in a systematic and realiable fashion (Hansen et al. 1998: 123). Det skal understreges, at billeder, genre- og kildevalg er kategorier, der betegnes som standard in any content analysis (Hansen et al. 8

12 1998: 106f). Og kategorierne styrer også min tilgang til den kvalitative analyse, de semi-strukturerede interviews, som også er en del af specialets empiriske fundament. 5.5 Interviews Jeg har fortaget et kvalitativt interview med hver af de tre rejseredaktører (Berlingske og BT har en og samme rejseredaktør). Der er tale om interviews, der henter metodisk inspiration primært i Kvales standardværk, InterView, og sekundært i grundbøger om kritisk interviewteknik. Strukturen på et kvalitativt forskningsinterview nærmer sig ifølge Steinar Kvale en hverdagssamtale, men fordi det er et professionelt interview, forudsætter det en bestemt tilgang og spørgeteknik (Kvale 1997: 38). Jeg har undgået, at det blev en hverdagssamtale ved at have en systematiseret interviewguide, hvor spørgsmålene er korte, enkle og samtidig i nogen grad tager udgangspunkt i en konkret rejseartikel (et dokument). Det vil sige, at interviewet tager form som et halvstruktureret interview, hvor jeg har forsøgt at afdække temaerne omkring kilde- og genrebrug ved at bede journalisten beskrive hele arbejdsprocessen fra artiklen undfanges i tankerne til det færdige produkt på papir. Hvor det dernæst har vist sig oplagt, har jeg stillet skarpt på forholdet mellem annoncører og rejsejournalisten. I forskningsinterviewet styrer intervieweren forløbet ved blandt andet at definere situationen og introducere samtaleemnerne. Der er altså ikke tale om en gensidig interaktion mellem to ligeværdige partnere, men om en afgjort magtasymmetri, hvor intervieweren har magten (Kvale 1997: 131). I mit tilfælde betyder det, at interviewpersonen har været bekendt med, at mit overordnede mål var at forstå rejsejournalistikkens forhold til uafhængighed, samt at jeg specifikt ønskede at diskutere den journalistiske tilgang. Interviewpersonerne har konkret fået forelagt fem samtaleområder ikke konkrete spørgsmål - inden interviewet. Spørgsmålene var samlet i en interviewguide, der dels rummede en overordnet målsætning, hvor rejseredaktøren skulle beskrive, hvilke metodiske overvejelser, der indgår i produktionen af en (ugentlig) rejsesektion. Dels en specifik målsætning, hvor redaktøren skulle forklare, hvordan kilder udvælges, og hvordan rejsejournalisten sikrer uafhængighed af eksterne interessenter. Ifølge Kvale vil interviewerens hypotese under det optimale interview være færdigafprøvet ved interviewets slutning, fordi intervieweren gerne skulle bruge sine spørgsmål til at få den beeller afkræftet (Kvale 1997: 136ff). Dette forhold kan imidlertid være svært at få på plads, når hypotesen er, at journalisten er bundet af en til tider ubevidst symbiose med annoncører. Jeg 9

13 forventede desuden, at journalisterne ville forsvare invitationsrejsen som praksis, da den er ganske udbredt som metode. Derfor har jeg søgt at udvide forståelsen af denne symbiose med Bourdieus teoretiske begreber symbolsk gaveøkonomi og gavens magt. Ifølge Nete Nørgaard Kristensen opererer medieforskere med to beslægtede begreber for denne rationelle udveksling af information, der benævnes byttemodellen og forhandlingsmodellen (Kristensen 2004: 70-84). Jeg foreslår de symbolske gavers økonomi som en tredje forklaringsmodel for en tilsyneladende rationel logik om at maksimere egne interesser og udbytte (Kristensen 2004: 71). Ved at betragte rejsejournalistikken med Bourdieus briller kan jeg karakterisere invitationsrejsen som en gave, der kræver en modydelse, som minimum modsvarer gavens værdi (Bourdieu 1997: 136). Det giver mulighed for at vurdere, i hvor høj grad invitationsrejsen skal forstås som en en indbygget samarbejdsrutine inden for rejsejournalistikken. Jeg accepterer dermed også Bourdieus udgangspunkt for den sociologiske analyse, der betoner, at det er i mødet med empirien, at teorien får forklaringskraft (Schultz 2006: 18). 10

14 6.1 TEORIAFSNIT I det følgende forsøger jeg at placere rejsejournalistikken i et journalistisk, teoretisk univers. Samtidig gør jeg rede for det teoretiske analyseredskab, gavens magt. Teoriafsnittet skal dermed tydeliggøre, hvad mit afsæt for den senere diskussion er. 6.2 Journalistik er lig praksis. Ifølge Mogens Meilby s definition af journalistik (2001), anskues journalistikken som en metode, placeret mellem kravet om ny viden og bred appel: Journalistik kan beskrives som metoder til hurtigt at finde og samle information og meninger om begivenheder, fænomener og problemer samt til at forarbejde dem til produkter i massemedier i af form af rapporter, der interesserer et større publikum og tilfredsstiller dets nysgerrighed eller behov for ny viden (Meilby 2001:29). Meilbys meget brede definition fokuserer på journalistik som en praksis, hvilket jeg tager udgangspunkt i som en grundlæggende forståelse af journalistikkens funktion; journalisten indsamler, redigerer og formidler information og har et publikum han gerne vil have i tale. Denne definition af journalistik deler medieforsker Peter Kramhøft. Han inkluderer desuden, at journalisten altid informerer og formidler uafhængigt af særinteresser, der underbygger dette speciales grundlæggende synsvinkel, at journalistikkens eksistensberettigelse bør være uafhængighed af særinteresser (Kramhøft 2000: 13). 6.3 Om uafhængighed Som Nete Nørgaard antyder, er kravet eller idealet om uafhængighed selve hjørnestenen i journalitikken (Kristensen 2004: 59). Men uafhængighed lader sig ikke nemt definere. For som Nete Nørgaard Kristensen pointerer, skal journalisten fx være uafhængig i forhold til annoncører (Kristensen 2004: 58). Ifølge Peter Kramhøft bunder mediernes selvforståelse da også først og fremmest i idealet om journalistikken som en pluralistisk, demokratisk, offentlig nødvendighed, der skaber sammenhængskraft mellem beslutningstager og borger. Reelt giver de kommercielle vilkår dog anledning til interessekonflikt: Det kommercielle udgangspunkt giver på den ene side medierne den uafhængighed af statsmagten, som er afgørende for, at de kan udøve rollen som fjerde statsmagt, men er samtidig akilleshælen i idealforestillingen om mediernes rolle i demokratiet (Kramhøft 2000: 15). 11

15 Og i udgangspunktet må ethvert medie, der betjener sig af reklamefinansiering (i en eller anden grad), siges at være på kant med uafhængigheden. Mange medier løser problemstillingen ved såkaldte etiske regelsæt. Og dermed antager idealet om uafhængighed en normativ karakter, der er relativ fra medie til medie, fra institution til institution. Mediernes uafhængighed skal dermed ses i forhold til deres økonomiske fundament. 6.4 Journalistik som brand Ifølge mediesociolog Stig Hjarvard har dansk journalistiks grundvilkår imidlertid ændret sig. Hjarvard taler om, at journalistikken optræder med en styrket selvforståelse som autonom institution og med egen (medie)logik (Hjarvard 2008: 23). Denne medielogik kommer til udtryk i journalistikkens kommercielle ægteskab med forbrugsindustrien, hvor journalistikkens rolle mere får karakter af brand end selvstændig og uafhængig journalistik: Som konsekvens spiller kommercielle budskaber som reklame, sponsorering, produktplacering mm. en stigende rolle i mediekulturen, hvorved den symbolske og økonomiske gensidighed mellem forbrugskultur og mediekultur øges (Hjarvard 2008: 19). Ifølge Hjarvad, udfolder medielogikken sig som en mere eller mindre synlig proces, hvor industri og medier gensidigt udvikler værdier, forestillinger og livsstil: Et meget konkret eksempel på dette er tv s mange livsstilsprogrammer om bolig, ferie eller udseende, hvor tv både markedsfører en attraktiv livsstil og sætter fokus på de produkter, der kan virkeliggøre denne livsstil. (Hjarvad 2008: 19) Og som et resultat af denne medielogik foreslår medieforsker Ida Schultz et farvel til omnibusavisen og en genkomst af segmentavisen (2007). Hvis segment-tankegangen således kan siges at være slået igennem som en medielogik, vil jeg uddybe denne medielogik med et kig på servicejournalistikken. 6.5 Servicejournalistik Specialtillæg og tillæg henvendt til bestemte målgrupper er i dag en del af avisernes daglige tilbud til læserne. Tillæggene dækker et bredt udsnit af emner som bolig, biler, rejser, forbrug og livsstil, og det er karakteristisk, at de fleste snarere relaterer sig til den private sfære end til offentlige og politiske spørgsmål (From 2007: 35). Tillægene kan samlet set betegnes som servicejournalistik, der som akademisk begreb sædvanligvis tilskrives den norske medieforsker Martin Eide. Allerede i 1992 udtrykte Eide dette serviceindtog i 12

16 journalistikken som den fjerde servicemagt (Eide 1992) naturligvis som en sproglig omformulering af den velkendte journalistiske funktion som den fjerde statsmagt. Eide påpeger således, at journalistens rolle - som offentlighedens fortaler med en demokratisk public service forpligtelse - i anden halvdel af det 20. århundrede er blevet overtaget af en anden servicefunktion i mere bogstavelig forstand. Ifølge Unni Fromm benytter servicejournalistikken sig af en række forskellige genrer som fx nyhedsartiklens klassiske struktur og reportagens begivenhedsorienterede struktur (From 2007). Desuden er fx brevkassen, handlingsanvisende artikler (fx madopskrifter) og anmeldelser (i et spektrum fra den argumenterende og vurderende filmanmeldelse til fx korte anmeldelser af vintilbud) genrer, som servicejournalistikken excellerer i (Fromm 2007: 37). Det er således vanskeligt at sige noget entydigt om servicejournalistikken som genre. Men ifølge From og Waade er servicejournalistikken kendetegnet ved sin henvendelsesform og diskursive implementering af avisen og journalisten i rollen som serviceorgan (From og Waade 2007: 69) Og i Nete Nørgaard Kristensens analyser af kulturjournalistikken fremlægges servicejournalistikken som en journalistik, der kommer til udtryk i den stigende mængde stoftyper inden for kulturformidling (Kristensen 2001: 5). Og kulturjournalistikken kan således siges at rumme flere elementer af servicejournalistikken (Kristensen 2004: 202f). Men før jeg således placerer rejsejournalistikken inden for rammerne af servicejournalistikken, er det relevant at forsøge at definere rejsejournalistikken som genre. 6.6 Rejsejournalistikkens egenart Det er imidlertid yderst sparsomt med definitioner af den rejsejournalistiske genre. I Fürsich og Kavooris oversigtsartikel Mapping a Critical Framework for the Study of Travel Journalism er travel writing defineret som non-fictional accounts echoing Hartley s (1996) imperative that journalism counts as true (Fürsich & Kavoori 2001: 166f). Det er her værd at bemærke, at rejsejournalistik inden for den angelsaksiske akademiske tradition er lig med rejseberetning, altså travel writing. Også selv om fx Fürsich og Kavooris artikel udstikker retningslinjer for travel journalism. Det giver i sig selv nogle problemer, når man forsøger at definere genren. 2 Den populære rejseguide Lonely Planet tilbyder måske det mest 2 For en uddybning heraf se afsnittet HIDTIDIG FORSKNING, s. 18f. 13

17 konkrete bud på, hvad rejsejournalistik er. I bogen Travel Writing præsenterer Don George en skabelon for den, der gerne vil prøve kræfter med rejsejournalistikken 3. I hans udlægning er rejsejournalistik et stykke faglitterært bidrag, der altid tager udgangspunkt i et sted, a place (2004: 11), og desuden er karakteriseret ved en narrativ fortællerform og et billedskabende sprog (George 2004: 11). Og med rejseredaktør Thomas Swicks ord, så eksisterer der i dag en standardhistorie inden for rejsejournalistikken, der varierer en smule over Georges påstand om, at rejsejournalistik grundlæggende handler om et sted. Den handler først og fremmest om en person, hævder Swick. Newspapers have created a standard type of travel story that is generally about a person who goes to a place as opposed to being about a place. (Swick 2001: 65) Ifølge Swick nedprioriterer rejsejournalister brugen af kilder i deres historier (Swick 2001), og traditionelt har rejsejournalistikkens omdrejningspunkt været repræsentationen af andre folkeslag og steder (Cocking 2009: 57). Karakteristikken af rejsejournalistikken bliver dermed langt hed ad vejen på rejseberetningens præmisser. Og rejsejournalistikken som genre fremstår derfor nemt som en hybrid af flere forskellige journalistiske genrer og traditioner. Dels den serviceorienterede, der henvender sig til et forbrugerpublikum. Dels som en anmeldergenre, der sender en person ud for at vurdere, hvordan et givent sted er. Dels som en litterær genre, der er baseret på personlige, subjektive oplevelser. Rejsejournalistikken som genre fremstår med andre ord uklar: This perception of travel journalism is further muddied by the genre s close relationship with advertising [...]. This further blurs the issue of objectivity and adds to the perception that travel journalism lacks the critical distance associated with other genres, such as political or financial journalism. (Cocking 2009: 4) Og hvis manglende kritisk distance således kan forklares som en journalistik, der primært servicerer sine læsere, så underbygger det rejsejournalistikkens placering inden for servicejournalistikken. I forlængelse af Cockings citat vil jeg derfor foreslå, at rejsejournalistikken får plads inden for rammerne af servicejournalistikken, hvor genrehybrider, anmelderfunktioner og personlige oplevelser er kendetegn. Ikke mindst, fordi servicejournalistikken såvel som 3 Igen skal det tilføjes, at George benytter betegnelsen rejseberetning og rejsejournalistik i flæng. 14

18 rejsejournalistikken har produktomtale som et centralt omdrejningspunkt. En produktomtale, som jeg i nærværende speciale ønsker at belyse som en gaverelation. 6.7 Gavens magt Bourdieus forfatterskab spænder vidt og bredt, men trods den omfattende og vidtfavnende produktion er det muligt at identificere to gennemgribende træk i hans forfatterskab: Analysen af magt og (re)produktionen af social ulighed, og samtidig en vurdering af det videnskabsteoretiske grundlag for forskningen generelt (Merkelsen 2007: 187). I det følgende er det Bourdieus tanker omkring gavegivningen, der skal beskrives. For selv om Bourdieus feltteori og tilknyttede begreber habitus og doxa kunne flytte diskussionen op på et højere plan, er der begrænsninger i et produktionsspeciale. Og med henvisning til Merkelsen, kan jeg forsvare dette greb om Bourdieus tankesystem med, at der er [dog] udbredt enighed om, at Bourdieu formulerede nogle tænkeredskaber snarere end et overordnet system for sin tænkning (Merkelsen 2007: 188f). Og et sådant tankeredskab er hans betragtninger omkring gavegivningen. I gavegivningens etnologi står to synspunkter over for hinanden. Mauss beskrev fx gaveudvekslingen som en afbrudt række af generøse handlinger, mens Lévi-Strauss på den anden side definerede gaveudvekslingen som en uafbrudt gensidighedsstruktur, hvor gaven refererer til den gave, der gives til gengæld (Habermann 2007: 248). Bourdieu gør gældende, at det, som mangler i begge disse analyser, er en opmærksomhed mod tidsintervallet mellem gave og modgave. Man giver ikke straks det tilbage, som man har modtaget. Det ville være det samme som at afvise gaven. Tidsintervallet har den opgave at skærme gaven og modgaven fra hinanden og at give to symmetriske handlinger mulighed for at fremstå som unikke (Habermann 2007: 248) Symbolske goders økonomi En gaveudveksling mellem mennesker er i Bourdieus optik det rene eksempel på, hvordan menneskelige relationer udfolder sig inden for de symbolske goders økonomi; det vil sige, hvor forventningen er en modydelse i form af taknemmelighed, eller en ydelse af værdi, der kan omsættes til kapital. Ifølge Bourdieu hviler de symbolske goders økonomi på fortrængningen eller censureringen af den økonomiske interesse. Derfor må prisen skjules, eller også må man lade det stå hen i det uvisse, hvad den repræsenterer. 15

19 De symbolske goders økonomi er en økonomi, der er baseret på det vage og det ubestemmelige. (Bourdieu 1997: 213) Men Bourdieu peger ligeledes mod gaven som et indirekte magtforhold mellem to agenter; et udtryk for en magtspiral og trussel, fordi den kræver en modydelse, der som minimum skal svare til gavens værdi, da modtager ellers føler sig forlegen, fornærmet eller æren trådt for nær: Under alle omstændigheder er den indledende gavegivningshandling en krænkelse af modtagerens frihed. Der ligger implicit en trussel i den. Den forpligter én til at gøre gengæld og give mere igen end man fik. Derudover skaber den indledende handling nogle forpligtelser. Ved at gøre modtagerne forpligtede, er den en måde at binde dem på, at få dem i sin magt.(bourdieu 1997: 176) Tidsfaktoren er afgørende Den trussel om afhængighed og forpligtelse (asymmetri og magt), som gaven skaber, bliver sløret eller holdt hemmelig af tidsintervallet. Ifølge Bourdieu, er tidsintervallet mellem modtagelsen af en gave og dens modydelse væsentlig: [...]det er en uskreven regel i praktisk talt alle samfund, at man ikke straks giver det tilbage som man har modtaget, hvilket ville være det samme som en afvisning..(..)..tidsintervallet havde den funktion at skærme gave og modgave fra hinanden og at give to helt igennem symmetriske handlinger mulighed for, at fremstå som unikke handlinger uden forbindelse til hinanden (Bourdieu ) Og oplevelsen af den unikke handling gennem forskydningen af tid hænger sammen med det formålsløse; den første gave gives netop uden interesser, og modparten kan stadig risikere ikke at modtage en modydelse. Den uvished, der således opstår i takt med tidsforløbet inden en evt. modydelse, kan betraktes som tidsfaktoren. Gaveudvekslingen har en særlig alkymi, der er et tavst kompromis mellem giver og modtager. Og tidsfaktoren er her afgørende. Bourdieu hævder, at begge parter arbejder på at tilsløre denne objektive sandhed, fordi gaven i sit udgangspunkt gives uegennyttigt, men alligevel indgår i et kynisk beregnende spil. Det væsentlige i gaveudvekslingen er således det faktum, at de to udvekslende parter via det mellemliggende tidsinterval arbejder sammen om at tilsløre eller fortrænge den objektive sandhed, om det de gør. Og de udfører dette arbejde uden at vide af det bevidst og uden at planlægge det (Bourdieu 1997: 177) Gavens indbyggede selvbedrag Der eksisterer således en fælles bevidsthed om, at gaven er en 16

20 bevidst handling, der belønner sig inden for rammen af noget-fornoget-relation. Der sker en slags kollektiv fortrængning, og det er umuligt at forstå tidsintervallet, hvis man ikke går ud fra den hypotese, at giveren og modtageren uden at de ved det samarbejder om en hemmeligholdelsesproces, der har en tendens til at fornægte sandheden bag udvekslingens logik. At sige sandheden højt er at således at fornægte gavens logik. Derfor indgår parterne en kontrakt baseret på selvbedrag og instituerede roller: Man kunne sige at den objektive sandhed om gaveudvekslingen i en vis forstand er common knowledge: jeg ved, at du ved, at jeg ved, at du vil give mig noget igen, når jeg giver dig noget etc. Men det ligger fast at det er tabu at eksplicere denne offentlige hemmelighed. Det bør alt sammen blive på et implicit plan. (Bourdieu 1997: 180). Hver gave, der gives, opfattes som en enkeltstående handling, samtidig med at alle godt ved, at hver givet gave er et led i en større gavegivningsproces. Dette kan kun lade sig gøre ved en form for kollektivt selvbedrag. Kernen i dette selvbedrag er tidsintervallet. For at den enkelte gave kan forstås som netop en gave, og ikke som led i et bytteforhold, må der nødvendigvis være et tidsinterval mellem hver givet gave. Tidsintervallet indikerer en uvished mht. hvornår en gave bliver gengældt, hvor meget den bliver gengældt med, ja om den overhovedet bliver gengældt. Dette afviger fra "den økonomiske udvekslings økonomi", hvor der altid er styr på disse forhold, som oftest via en kontrakt. Det, der kræves, er ikke, at man gør lige præcis, det man skal efter bogen, men derimod at man i det mindste sender nogle signaler om, at man forsøger at gøre, det man skal. (Bourdieu 1997: 182). 17

21 7.1 AFGRÆNSNING Jeg har således afgrænset rejsejournalistikken som forskningsområde til et spørgsmål om genrer, kilder og uafhængighed. Og placeret det inden for rammerne af servicejournalistikken. Karakteristikken af rejsejournalistikken er således ikke udtømmende, fx går jeg ikke tekstnært til værks for at sige noget kvalitativt om indholdet af artiklerne, og jeg styrer også udenom en kvalitativ vurdering af billedernes placering og indhold som en måde at karakterisere rejsejournalistikken på (se i stedet Jensen & Waade 2009). Rejsejournalistikkens symbiotiske forhold til annoncører (Fürsich & Kavoori 2001: 154) har givet anledning til min undersøgelse af specifikt invitationsrejsen. En fyldestgørende undersøgelse af rejsejournalistikkens forhold til annoncører ville efter min mening også kræve en velvilje fra avisernes side, som jeg ikke umiddelbart forventer at møde. Konkret ville der være behov for at se nærmere på budgetter og/eller de konkrete samtaler, der føres mellem rejseredaktion og annonceafdeling. Disse undersøgelsesfelter har jeg fravalgt, men de er oplagte for fremtidige studier af rejsejournalistikken som akademisk område. Ligeledes vil fremtidig forskning inden for feltet med fordel kunne fokusere på de elementer, der i øvrigt kan siges at relatere sig til begrebet uafhængighed. Her tænker jeg særligt på mediernes ejerskabsforhold og de interne interesser, som kan præge den medieorganisation, som en journalist er ansat ved (Kristensen 2004: 58). Elementer, som jeg altså ikke inkluderer. Tilsvarende kunne betragtninger om mediernes indbyrdes konkurrence - og øvrige strukturelle forhold på det danske mediemarked nuancere analysen. 8.1 HIDTIDIG FORSKNING Given the literary origins of travel journalism it is perhaps not surprising that amongst the few academic works specifically on the genre most make use of analytical methods derived from the field of travel writing studies. (Cocking 2009: 57) Citatet fra Ben Cockings artikel Travel Journalism indikerer en udfordring ved at skulle vurdere det rejsejournalistiske forksningsfelt. Opfattelsen af rejsejournalistik som en rejseberetning, der betjener sig af den personlige fortælling, bevirker nemlig, at selve rejsejournalistikken kun sjældent hvis overhovedet er blevet genstandsfelt for analyse. Dermed bliver analysen også, som citatet af Cocking antyder, underlagt metoder og teorier fra kultur-, identitet- og litteraturstudier. Det betyder, at rejsejournalistikken reduceres til tekst. Særligt 18

22 inden for den anglo-amerikanske forskning har rejsejournalistikkens litterære tilbøjeligheder givet anledning til analyser, ikke af rejsejournalistikken som journalistisk praksis, men af rejseberetningens sprog og blik på det fremmede. Ud fra en postmoderne og postkolonial optik har rejseberetningen, hvad enten den stammede fra en avis eller en litterær udgivelse, været kastet for kritiske øjne - se blandt andet Pratt (1992), Rojek og Urry (1997) samt Spurr (1993). Og konsekvensen har været, at rejsejournalistikken kun til nøds er blevet defineret. Hos Debbie Lisle, der med stor overbevisning beskriver rejsejournalistikkens betydning for en global-politisk diskurs, bliver genredefinitionen omgået med tilsvarende begrænsede midler. For ifølge Lisle har alle kritiske studier af rejseberetningen en implicit fornemmelse for, hvad kriterierne for travel writing er (Lisle 2008: 35). Mens der således er få rejsejournalistiske værker, men nogle artikler inden for den anglo-amerikanske forskningsverden, kan antallet af titler i dansk forskningssammenhæng tælles på en hånd. I det seneste bidrag til rejsejournalistisk forskning undrer Jensen og Waade sig da også over den manglende akademiske interesse for rejsejournalistikken, efter som [...] turist- og rejsestof [har] udgjort en væsentlig del af forbrugerjournalistik og medieunderholdningsproduktion, så længe massemedierne har eksisteret, uden at der har været sat særlig fokus på dette område (Jensen & Waade 2009: 13) Waade har tidligere bidraget med undersøgelsen af rejsejournalistikkens placering i et oplevelsesperspektiv, eller matricer. I artiklen Smagfulde fremstillinger afdækker hun og Unni From det æstetiske anslag i mad- og rejselivsjournalistikken (Journalistica 2007, nr. 4: 68-92). Det er dog værd at bemærke, at rejsejournalistik i visse undersøgelser indgår med større eller mindre vægt i forskningen af fx servicejournalistik, kultur- eller forbrugerjournalistik. Et eksempel på dette er Unni Froms analyse af bilstof og servicejournalistik i danske aviser (From 2007), ligesom Nete Nørgaard Kristensens analyse af den danske kulturjournalistik refererer til rejser som en del af det såkaldt brede kulturbegreb (Kristensen 2001). 19

23 9.1 EMPIRISK UNDERSØGELSE Undersøgelsesfeltet udgøres af rejsesektionerne i fire danske aviser, henholdsvis Berlingske Tidende, BT, Jyllands-Posten og Politiken. Og tidspunktet for undersøgelsen er ugerne 12, 13 og 14 i Ugerne er tilfældigt udvalgte, men det er værd at bemærke, at uge 14 falder sammen med påsken. Det betyder blandt andet, at Berlingske sender en specialudgave af rejsesektionen på gaden den uge, hvilket er ensbetydende med en 68-siders rejsesektion mod normalt 24 sider. Også Jyllands-Postens udgave er større denne påskeuge, nemlig 36 mod normalt 32 sider. De tre uger kan dog efter min opfattelse betragtes som normaluger med det forbehold, at rejser er stof, der, som Waade og From antyder, er tillægsmateriale og ikke døgnaktuelt (From & Waade 2007: 69). Jeg vælger desuden at tolke den overvejende ensartede udtryksform rejsesektionerne imellem som et udtryk for, at der er tale om normaluger. I den forbindelse bør det understreges, at jeg har foretaget en skønsmæssig vurdering af omfanget af såvel artikler, billeder og reklamer. Der kan med andre ord godt forekomme mindre uoverensstemmelser mellem det samlede antal redaktionelle sider og de respektive kategorier lagt sammen. 4 Endelig er det vigtigt at fremhæve, at undersøgelsen ikke har til formål at tegne et billede af forskellene aviserne imellem. Det er alene mit ønske at finde frem til det typiske, det gennemsnitlige i rejsejournalistikken. 9.2 Om kategorierne Jeg har defineret syv forskellige genrer, hvoraf de seks korresponderer med Meilbys beskrivelser af genrekategorier i afsnittet Journalistiske genrer og sammenhæng mellem research og genre (Meilby 1999: 64-75). Et par kommentarer til disse seks genrer er dog på sig plads. Da Meilby fx ikke tydeliggør, hvor vidt notitsen benytter sig af kilder, vil jeg gerne definere notitsen som en ofte nyhedsrelateret artikel, der kan benytte sig af kilder/kildeangivelser. 5 4 En redaktionel side skal forstås som en journalistisk produktion, der ikke er (åbenlys) reklame, dvs. fra klumme til reportage, over vejledning til læserbreve. 5 Det er værd at bemærke, at notitserne i rejsesektionerne har tydelige paralleller til kulturjournalistikkens forhåndsomtale (forskræp), der ifølge Nete Nørgaard Kristensen optager en betydelig plads inden for kulturjournalistikken (Kristensen 2004: 205). 20

24 Læserbreve i rejsesektionen har ofte form som spørgsmål snarere end meninger. På den vis bliver læserbrevene mere serviceorienterede og vejledende, hvorfor min definition af læserbreve udvides en smule i forhold til Meilby. Alligevel har jeg valgt at kategorisere disse spørgsmål som læserbreve, da layout og præsentation ligner de afsnit i aviserne, som typisk er genrekategoriseret som læserbreve. Den ene kategori, som jeg selv har opfundet til lejligheden, er vejledning, der skal forstås som en artikel, der ikke har en synlig journalistisk anmelder til stede. Vejledningen fungerer oftest som en forbrugerorienteret service, der udstyrer læseren med en guide, eller vejledning, til, hvordan hun fx køber den billigste ferie, finder kagehuse i Wien eller begår sig på Sicilien. Vejledningen kan til tider minde om anmeldelsen og omvendt. Kategorien er således et godt eksempel på, at rejsejournalistikken er præget af genrehybrider Kilder Foruden de nævnte genrekategorier har jeg defineret en række kildetyper, der ikke nødvendigvis kan overføres til andre typer af journalistisk formidling, men omvendt heller ikke adskiller sig væsentligt fra traditionelle kildedefinitioner. Det er imidlertid relevant at udvide kildebegrebet i forhold til fx Wien og Lund (i Femø Nielsen 2001: 89ff), der alene opererer med amatør- og professionelle kilder. Wien og Lund afviser nemlig en slags bytterelationer mellem journalist og kilde, der netop i rejsejournalistikken kunne beskrives som en økonomisk-professionel kilde; altså en kilde, der både fungerer professionelt (se fx Wien og Lund samt Nørgaard Kristensen) og har en særlig økonomisk forbindelse til journalisten, som kan opfattes som en bytterelation, eller gaverelation. Da rejsejournalistikken imidlertid også benytter sig af kilder med en særlig (personlig) økonomisk interesse, der ikke kan forventes at indgå i en egentlig bytterelation, skelner jeg mellem økonomisk-professionel og økonomisk kilde. Et eksempel på en økonomisk kilde er de ofte lokale rejsebureauer, beværtninger, guider og lign., som journalisten benytter sig af måske på eget initiativ, måske ikke. De såkaldte amatørkilder (Wien og Lund i Femø Nielsen 2001: 90) har jeg valgt at kalde ikke-professionelle i modsætning til de professionelle kilder, der skal forstås som eksperter. Fælles for såvel ikke-professionelle som professionelle kilder er, at de sædvanligvis ikke tager kontakt til journalisten. De optræder i kraft af deres ekspertise, som fx Politikens juridiske brevkasseekspert eller som erfaringskilde. 21

Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook

Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook Akademisk speciale, RUC FS 2012 Af Freja Thorbech og Sarah Ziegler Ehrenreich Vejledt af Mads Kæmsgaard Eberholst Sideblad

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Sleipner... 4 Anbringelse... 5 Problemstilling... 7 Problemformulering... 7 Projektformål... 8 Begrebsafklaring... 8 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori...

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

En kritisk diskursanalyse

En kritisk diskursanalyse En kritisk diskursanalyse - som strategi til forandringskommunikation Speciale? Kommunikation? Roskilde Universitetscenter? November 2004 Udarbejdet af? Søren Bom? Mads Tamborg Hansen? Gitte Grønlund Rasmussen

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Lektiecaféen for de mange eller de få?

Lektiecaféen for de mange eller de få? Lektiecaféen for de mange eller de få? The lektiecafe for the many or the few? SAM-Bachelorprojekt 6. semester 2015 Skrevet af; Astrid Andrea Schultz (49692) Oliver Alexander Strube (49678) Sandra Springborg

Læs mere

Lærepladser til alle - konstruktiv journalistik på DR P3

Lærepladser til alle - konstruktiv journalistik på DR P3 Lærepladser til alle - konstruktiv journalistik på DR P3 Joachim Claushøj Bindslev (studienummer: 36624) og Lærke Hviid Lytken (studienummer: 34486) Journalistik Vejleder: Michael Bruun Andersen 3. marts

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Kampen om dagsordenen

Kampen om dagsordenen 1 Kampen om dagsordenen - strategisk planlægning af mediehåndtering i en interesseorganisation Af Jakob Ebeling & Troels Johannesen Speciale, Kommunikation, RUC, maj 2004 Vejleder: Rasmus Jønsson 2 Kapitel

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Undersøgelsens fokus: DR MAMA... 3 Problemfelt... 4 Videnskabsteoretisk metode... 7 Det socialkonstruktionistiske

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Undersøgelsens fokus: DR MAMA... 3 Problemfelt... 4 Videnskabsteoretisk metode... 7 Det socialkonstruktionistiske Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Undersøgelsens fokus: DR MAMA... 3 Problemfelt... 4 Videnskabsteoretisk metode... 7 Det socialkonstruktionistiske grundlag... 7 Metodiske tilgange... 10 Hermeneutisk

Læs mere

Institut for Journalistik Syddansk Universitet Semesteropgave cand.public.-studiet. Indleveret 1/6 2004. Udsyn gennem rammer

Institut for Journalistik Syddansk Universitet Semesteropgave cand.public.-studiet. Indleveret 1/6 2004. Udsyn gennem rammer Institut for Journalistik Syddansk Universitet Semesteropgave cand.public.-studiet Indleveret 1/6 2004 Udsyn gennem rammer Framing af nyhedsartikler 1954-2003 Af Simon Kruse Rasmussen Gorm Ruge Vejleder:

Læs mere

KAPITEL 1 PROBLEMFELT... 3 1.1 INDLEDNING... 3 1.2 PROBLEMFORMULERING... 4 Delmål... 4 1.3 BEGREBSAFKLARING... 4 1.4 SPECIALETS OPBYGNING...

KAPITEL 1 PROBLEMFELT... 3 1.1 INDLEDNING... 3 1.2 PROBLEMFORMULERING... 4 Delmål... 4 1.3 BEGREBSAFKLARING... 4 1.4 SPECIALETS OPBYGNING... KAPITEL 1 PROBLEMFELT... 3 1.1 INDLEDNING... 3 1.2 PROBLEMFORMULERING... 4 Delmål... 4 1.3 BEGREBSAFKLARING... 4 1.4 SPECIALETS OPBYGNING... 5 KAPITEL 2 METODEDESIGN... 7 2.1 DELTAGENDE OBSERVATION...

Læs mere

Vejen væk. Personlige beretninger og journalistiske fortællinger. om vold i parforholdet. Af Lone Roesgaard

Vejen væk. Personlige beretninger og journalistiske fortællinger. om vold i parforholdet. Af Lone Roesgaard Vejen væk Personlige beretninger og journalistiske fortællinger om vold i parforholdet Af Lone Roesgaard Vejledere: Kirsten Grønbæk Hansen og Hanne Jørndrup 2. kandidatmodul på Psykologi og Journalistik

Læs mere

Virksomhedskommunikation

Virksomhedskommunikation Virksomhedskommunikation Kandidatprojekt skrevet af: Josefine Spindler Vejleder: Susanne Kjærbeck Roskilde Universitetscenter Dansk modul III Foråret 2006 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning...6

Læs mere

Kampagnekommunikation i et reality-program

Kampagnekommunikation i et reality-program Kampagnekommunikation i et reality-program Kandidatafhandling fra Copenhagen Business School Cand.soc. i Politisk kommunikation og ledelse Jeppe Kjøgx & Stine Møller Pedersen Vejleder: Nanna Mik-Meyer,

Læs mere

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC Speciale, RUC NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER - en analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens blog med fokus på samspillet mellem bloggen som medie og genre og organisationen som ramme for bloggen. Christoffer Grann,

Læs mere

Kommunikation på websites

Kommunikation på websites Kommunikation på websites - Vejledning i et medierighedsperspektiv Speciale ved Udarbejdet af Vejleder Hans Elbeshausen Aflevering 30. Maj 2008 Abstract I dette speciale undersøges det, i et kommunikationsperspektiv

Læs mere

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT Roskilde Universitet MUL MAJ 2013 DEN KLINISKE VEJLEDERS PROFESSIONSHABITUS Projekt udarbejdet af: Camilla Lindhardt Studienr.: 22463 Gry Tange Studienr.: 48716 Vejleder: Jakob

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

FÆDRE PÅ BARSELSORLOV

FÆDRE PÅ BARSELSORLOV FÆDRE PÅ BARSELSORLOV Anne Kyed Vejbæk, Christian Thorup, Tobias Prentow, Ida Leucena Lund og Kirstine Bygballe Mikkelsen Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet, 3. semester 2011

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

SUNDHED & SYGDOM. i madpraksis. en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund

SUNDHED & SYGDOM. i madpraksis. en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund SUNDHED & SYGDOM i madpraksis en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund Roskilde Universitetscenter Kommunikation modul 2, Juni 2007 Britta Toftlev Johansen

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 af 80

Indholdsfortegnelse. 2 af 80 Forord Med denne opgave vil vi gerne rette en stor tak til HMN Naturgas. Særligt til medarbejderne i Kundeservice, for deres åbenhed, venlighed og samarbejdsvilje i forbindelse med de observationer og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3.2.1. Nøglebegreber...13 3.2.2. Kommunikative begivenheder og diskursordener...17 3.2.3. Diskurs og ideologi...

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3.2.1. Nøglebegreber...13 3.2.2. Kommunikative begivenheder og diskursordener...17 3.2.3. Diskurs og ideologi... INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 1 1.2. Introduktion til empiri... 3 1.3. Specialets struktur... 2. DET NYHEDS OG MEDIEMÆSSIGE UNIVERS... 7 2.1. Hvad er en nyhed?... 7 2.2. Mediernes opgave og status

Læs mere

Udvikling af et koncept for en ny webside til forældre i dansk-udenlandske familier Rapport

Udvikling af et koncept for en ny webside til forældre i dansk-udenlandske familier Rapport Blandetfamilie.dk Udvikling af et koncept for en ny webside til forældre i dansk-udenlandske familier Rapport Specialeafhandling, Roskilde Universitet Februar 2013 Institut for Kommunikation, Virksomhed

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere