Naturgruppens bilagsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturgruppens bilagsrapport"

Transkript

1 Naturgruppens bilagsrapport

2 B I L A G

3 INDHOLD 1 Arbejdsgrundlag Kommissorium Mødeplan Medlemmer og mødestatistik Undergrupper og tovholdere 9 2 Bekymringer indsamlet under processen 10 3 Ideer indsamlet under processen 20 4 Undergruppernes oplæg til indsatsområder Strandenge og mader Søer, moser, vandhuller, vandløb, rigkær, nor Levende hegn og diger Øhavet Overdrev, hatbakker Bestøvende insekter Skove Natur i Svendborg kommune Natur på Syd-Vestlangeland En bedre proces frem mod og i en evt. nationalpark Naturvenlig arealanvendelse/dynamisk naturbevaring Rapporter fra de lokale arbejdsgrupper Ærø-gruppen Tåsinge-gruppen Helnæs-gruppen Skov-gruppen Ø-gruppen Natur på Langeland 180 B I L A G

4 BILAG 1 ARBEJDSGRUNDLAGET 1.1 Kommissorium Kommissorium for arbejdsgrupper vedrørende kulturhistorie/natur/friluftsliv eller erhverv. Arbejdsgrupper nedsat af styregruppen for nationalparkundersøgelsen. Gruppens formål Det er arbejdsgruppens formål at udarbejde et beslutningsgrundlag til styregruppen. Gruppen skal udpege og prioritere de væsentligste indsatsområder indenfor det pågældende tema som der bør arbejdes med, såfremt der etableres en nationalpark. Indenfor hvert indsatsområde opstilles klare mål - både kort og langsigtede. Gruppen skal komme med konkrete forslag til handlinger som kan igangsættes, og sikre at de opstillede mål nås. Gruppens arbejde tager udgangspunkt i undersøgelsesområdet, men den skal også forholde sig til, hvorvidt grænserne giver mening i forhold til det pågældende emne, og eventuelt komme med ændringsforslag. Arbejdsgrundlag Gruppen baserer sit arbejde dels på de ideer og bekymringer, der er opsamlet bl.a. via idevognen og som ligger på hjemmesiden, dels på de faglige analyser der er udarbejdet af konsulenter, og dels på gruppens egen viden og holdninger. Desuden vil hovedarbejdsgrupperne fra de lokale arbejdsgrupper modtage mundtlige og skriftlige input som skal indgå i gruppernes drøftelser. Ideer og bekymringer vil fortsat, efter at idevognens rundtur er afsluttet, kunne dukke op på hjemmesiden. Disse input vil løbende blive vurderet af gruppens formand og sekretær med henblik på at sikre at kun nye ideer og bekymringer præsenteres for gruppen. Muligheden for at indsende ideer, bekymringer, spørgsmål m.v. vil blive lukket en måned inden arbejdsgruppernes arbejde er afsluttet, dvs. 1. marts. Organisering Gruppen organiseres med en formand og en sekretær. Arbejdsgruppen vælger formand ved simpelt stemmeflertal på første møde. Formanden vælges for hele perioden. Styregruppen kan, efter indstilling fra et flertal i arbejdsgruppen, beslutte, at der skal vælges en ny formand. Det er formandens opgave at lede gruppens møder, at sikre at alle kommer til orde, at sikre god ro og orden, at sikre fremdrift i gruppens arbejde frem imod det færdige resultat, og at samle op på gruppens beslutninger/indstillinger. Det vil desuden være formandens ansvar at sikre at hvert punkt på dagsordenen behandles for sig, og at ethvert punkt overstås inden for en passende del af den samlede mødetid. Det er formanden der tegner arbejdsgruppen over for offentligheden. Udover formanden vil der desuden være en proceskonsulent fra sekretariatet, som skal være med til at sikre en god mødeafvikling. Dette sker i tæt samarbejde med formanden ved at komme med forslag og ideer til mødeafviklingen. Proceskonsulenten kan således introducere og igangsætte forskellige gruppearbejder, alternative mødeformer mv. Sekretariatet er endvidere sekretær for gruppen. Sekretæren skal, i samarbejde med formanden, udarbejde mødeplaner, dagsordener og referater, samt fremskaffe de nødvendige bilag. Sekretærens skal opgave endvidere sikre, at gruppens arbejde overholder de rammer der fastlagt i kommissoriet. Sekretæren skal gøre opmærksom på eventuelle brud på rammer. Sekretariatet skal endvidere sikre gruppens koordination med de andre arbejdsgrupper, og skal sørge for at overordnede problemstillinger og forespørgsler, der måtte opstå i arbejds- 4 B I L A G

5 gruppen, mforelægges styregruppen til orientering og evt. diskussion og beslutning. Ligeledes skal sekretariatet formidle beslutninger og orienteringer fra styregruppen tilbage til arbejdsgruppen. Der udarbejdes beslutningsreferater, som udsendes til alle deltagerne på mail senest 7 arbejdsdage efter mødets afholdelse. Alle deltagere får herefter 5 arbejdsdage til at indsende evt. kommentarer til referatet. Såfremt der ikke modtages kommentarer, betragtes referatet som godkendt og lægges ud på hjemmesiden. Indkommer der kommentarer, udsendes et nyt referat som godkendes på næste møde, og herefter lægges det på hjemmesiden. Det er også sekretærens opgave at sikre den løbende udarbejdelse af rapportafsnittene til den endelige rapport. Alle skriftlige materialer vil forelægge i elektronisk form og vil blive lagt under et særligt menupunkt for hver hovedarbejdsgruppe på hjemmesiden. Kun undtagelsesvist vil der bliver trykt papirudgaver, idet der kan være enkelte deltagere i arbejdsgruppen der ikke har adgang til internet. Hovedarbejdsgruppen kan vælge at nedsætte underudvalg med specifikke opgaver og korte tidsfrister, fx til at analysere og sammenskrive specielle temaer eller problemstillinger. Underudvalget vælger selv en mødeleder og sekretær. Deltagere Alle borgere er velkomne som deltagere i arbejdsgrupperne. Arbejdsgrupperne er åbne, dvs. at man kan i princippet dukke op til hvert møde. Dette gælder også pressen. For at sikre et passende mødelokale samt passende forplejning under møderne, vil der være tilmelding til det første møde i hver arbejdsgruppe. Det forventes at alle deltagere sætter sig ind i dagsordenen og de bilag der allerede er blevet udarbejdet. Det forventes at de lokale arbejdsgrupper der bliver oprettet, hver sender en eller flere repræsentanter til hovedarbejdsgruppen. Der vil blive ført lister over deltagerne ved hvert møde. Beslutninger Formanden skal tilstræbes konsensus omkring gruppens beslutninger/anbefalinger. Kan dette ikke effektueres, vil det være det til enhver tid værende demokratiske flertal der tegner gruppens beslutninger/anbefalinger. Mindretalsindstillinger skal medtages i arbejdsgruppens referater og endelige rapport. Mødelokaliteter Alle møderne i hovedarbejdsgrupperne afholdes i Svendborg, da det for langt den overvejende del af de potentielle deltagere vil være det mest praktiske. Sekretariatet finder egnede mødelokaler og sørger for et passende traktement. Mødekalender/Mødefrekvens Det forventes, at hovedarbejdsgrupperne kan afholde deres første møde sidst i oktober eller først i november. Herefter må gruppen påregne at mødes en gang om måneden frem til og med marts, dvs. i alt ca. 5 møder. Gruppen kan selv aftale om der er behov for yderligere møder ind imellem. Gruppens endelige rapport skal fremsendes til styregruppen senest d. 1. april Der vil blive udarbejdet en endelig mødeplan for arbejdsgrupperne inden borgermøderne, der afholdes i september. Mødeafholdelse Der vil være en række faste punkter som skal arbejdes igennem på hvert arbejdsgruppemøde, som fx: B I L A G 5

6 - Evt. godkendelse af referat fra tidligere møde - Nyheder fra de andre grupper - Gennemgang af input fra lokale arbejdsgrupper og fra hjemmesiden Derudover fastsætter formanden i samarbejde med sekretariatet dagsordenen for det enkelte møde. Alle medlemmer kan få sat punkter på dagsordenen. Dette skal ske ved henvendelse til sekretariatet senest 14 dage før mødet. Økonomi Sekretariatet afholder udgifterne til afholdelse af møderne i hovedarbejdsgrupperne (mødelokale, passende forplejning) og evt. ekskursioner. Rapport Arbejdsgruppernes afsluttende rapport vil være et Forslag til nationalparkplan for (tema). Rapporten skal bl.a. indeholde en beskrivelse af områdets karakteristiske elementer inden for hvert tema og en vurdering af deres værdi - lokalt, nationalt og internationalt. Der skal være en beskrivelse af potentialet for at udvikle og styrke disse karakteristiske elementer, samt en prioritering af hvilke elementer der bør udvikles først, og det skal beskrives hvordan denne indsats kan forløbe. (Eksempelvis kunne gruppen pege på at strandengene er et meget værdifuldt naturelement i området, at de er stærkt truet af tilgroning, og at der derfor er behov for en stor og hurtig indsats i form af afgræsning. Der skal også gives konkrete bud på hvordan denne pleje kan iværksættes og drives). Det skal desuden vurderes, hvilke konsekvenser de fremsatte forslag - fagligt og økonomisk - har på de andre temaer. Og endeligt skal der opstilles et fremtidsbillede - en vision - af hvordan området, efter arbejdsgruppens mening og ud fra gruppens tema, kunne se ud som nationalpark om fx år. I tilfælde af uenighed i gruppen om beslutninger/forslag/anbefalinger kan gruppen vælge at fremsætte alternative forslag til styregruppen. 6 B I L A G

7 1.2 Mødeplan 1. møde: Indgangsspørgsmål: Hvad har vi at byde på? Hvad har vi at arbejde med? Præsentation af den faglige analyse Valg af formand Formulering ideer til det videre arbejde 2. møde: Indgangsspørgsmål: Hvad gør vi ved bekymringerne og ideerne? Behandling af bekymringerne Behandling og gruppering af de indkomne ideer Nedsættelse af undergrupper til at beskrive indsatsområder 3. møde: Indgangsspørgsmål: Hvordan prioriterer vi ideer og forslag? Præsentation og diskussion af gruppernes forslag til indsatsområder 4. møde: Indgangsspørgsmål: Hvad er nationalparkens muligheder og grænser? Diskussion af sammenskrivning af indsatsområder Præsentation af foreløbige indhold af afsluttende rapport Vision for en nationalpark Det Sydfynske Øhav Forslag til afgrænsning 5. møde: Indgangsspørgsmål: Er det det her vi vil? Diskussion af udkast til endelig rapport med fokus på: Vision - Indsatsområder - Afgrænsning - Formidling B I L A G 7

8 1.3 Medlemmer Jørgen Kyed Per Sulsbrück Lene Hofberg Poul Henrik Harritz Flemming Sørensen Preben Voight Sørensen Niels Tamborg Finn Eriksen Marianne Krag Petersen Christian Ahlefeldt-Laurvig Niels E. Præstekær Lars Lyholm Johansen Torben Bjerregaard Kurt Christensen Ejner Kløverpris Jens Thomsen Bent Kristensen Birger Jensen Ulrik Møller Andreasen Christina Greve Leif Sørensen Morten Nielsen Nis Rattenborg Ole Asbjørn Folmer Klaus Jørgensen Carl Peder Greve Knud Clemmensen Hans Erik Nellegaard Steen Skieller Mogens Lind Jørgensen Ida Jelnes Kim Knudsen Palle Kefer Kasper Nowack Astrid Ejlersen Bente Schou Theo Schou Rudi Rusfort Kragh Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Ole Bloch-Petersen Henrik Blixen-Finecke Flemming Hansen Jeanette Sieverten Peter Jensen Jørgen Albertsen Karsten Olsen Bent Nissen Rasmus Peder Rasmussen Kaj Allan Jørgensen Martin Jørgensen Erling Rasmussen Jens Jørgensen Niels Høite Hansen Jens Henrik Holme Poul-Arne Pedersen Frank Madsen Anna Nielsen Susie Toft Christiansen Jørgen Jørgensen Torben Skov Jensen Susanne Jervelund Bent Juul Sørensen Per Brunsgaard NielsEllebæk Mikael Grønnelykke Jan Clausen Klaus Cecius Larsen Jørgen Nielsen Martin Strømkjær Hans Jakob Clausen Erik Spangsberg Poulsen Jens Ladekarl Ole Jørgensen Gustav Berner Frands Fraas Nielsen Ellen Baagøe Larsen Martin Sebastian Lassen Jens Zimmer Henriette Twisttmann Jørgensen Claus Paludan Gitte Gro Poulsen Maria Gram-Jensen Per Holmsgård Dennis Møller Peter Adamsen Ulrik Lunde Evan Larsen Claus Dalskov Asger Søgaard Jørgensen Frede Mortensen Jesper Broesby Svend Andresen Niels Iuel-Brockdorff Ulrik Bernhoft Bo Rasmussen Jørgen Bang Kjeld B. Pedersen Gunner R. Hansen Jørgen Møller Andersen Ulrik Nielsen Niels Hansen Susanne Piejstrup Kirsten Rasmussen Kurt Jensen Hans Ahlefeldt-Laurvig Jan Bert Gramsbergen Jeppe Grønlykke Michael Lauridsen Bjørn Haaning Ole Larsen Erling Olesen Aksel Skovlyst Ole Thomsen Anders H. Rasmussen Carl G. Jensen Alfred Andersen Henning Krog Ivan Hansen Per Svenstrup Jørgen Clausen Elisabeth Skieller Ole Thomsen Mødestatistik I alt 122 tilmeldte. Fremmødte Gruppens 1. møde Gruppens 2. møde Gruppens 3. møde Gruppens 4. møde Gruppens 5. møde 60 deltagere 39 deltagere 43 deltagere 51 deltagere 55 deltagere 8 B I L A G

9 1.4 Undergrupper og tovholdere Strandenge og mader Poul Henrik Harritz (tovholder) Mogens Lind Jørgensen Ida Jelnes Anna Nielsen Vandløn, vandhuller, søer, ferske enge. moer og nor Finn Eriksen (tovholder) Birger Jensen Levende hegn og diger Kurt Christensen (tovholder) Per Brunsgaard Niels E. Præstekjær Carl P. Greve Øhavet Jens Ladekarl (tovholder) Ejner Kløverpris Sydfynske overdrev og Langelands hatbakker Nis Rattenborg (tovholder) Kasper Nowack Astrid Ejlersen Maria Gram-Jensen Niels Ellebæk Natur i Svendborg kommune Niels Tamborg (tovholder) Morten Nielsen Midt-Syd-Vestlangeland Bent Kristensen (tovholder) Theo Schou En bedre proces frem mod og i en evt. nationalpark Ole Jørgensen (tovholder) Bent Kristensen Theo Schou Kaj Allan Jørgensen Hans Jacob Clausen Ole Asbjørn Folmer Ulrik Møller Andreasen Naturvenlig arealanvendelse/dynamisk naturbevaring Poul Arne Pedersen (tovholder) Jens Thomsen Torben Skov Jensen Jens Zimmer Flemming Sørensen Jørgen Nielsen Bestøvende insekter som indsatsområde Maria Gram-Jensen (tovholder) Skov - Bynær skov Natur skovdrift Privat skovrejsning Skov på øerne Stævningsskove Ole Bloch-Petersen (tovholder) Frans Fraas Kim Walsted Per Holmsgaard Niels Tamborg B I L A G 9

10 BILAG 2 bekymringer indsamlet under processen Alle borgere har siden nationalparkundersøgelsens start i marts 2009 haft mulighed for at fortælle om deres bekymringer og ideer ved borgermøder, i idevognen og via faste mailformularer på nationalparkundersøgelsens hjemmeside nationalparksydfyn.dk. Sekretariatet har løbende opsamlet materialet, og herunder listes de bekymringer, som er kommet til vores kendskab og som borgere har ønsket nedskrevet. Jens Zimmer, Helnæs Udover at den lokale opbakning vil være helt central for at få en velfungerende nationalpark (citat fra Rapport fra Den Nationale Følgegruppe vedr. Nationalparker 2006), så må lokalbefolkningen tillægges særlig stor betydning, når der skal prioriteres mellem konkrete ideer og forslag vedrørende bevarelse af kulturarv, naturbevarelse og -genopretning, udøvelse af øget friluftsliv, og fastholdelse og nyetablering af erhvervsliv, - hvor der netop mellem forslagene kan være indbyrdes konflikt med behov for prioritering. Lokalsamfundene er de primært og mest berørte i forhold til en fjern nationalpark-bestyrelse eller andre, der gennem et gratis engagement påtager sig et såkaldt ejerskab. Hvordan sikres denne lokale indflydelse? Henning Krog, Faaborg Jeg ejer Sinebjerg Camping ved Faaborg. Jeg er bekymret ved udsigten til at få en nationalpark, da jeg allerede er blevet snigløbet en gang, ved indførelse af 300m strandbyggeline. Denne har blokeret for udviklingen af min campingplads, på trods af alle løfter fra kommune og amt dengang om, at dette ikke ville ske. I vores landskab i dag er kyster, skove, hegn, moser og enge jo allerede fredet. Resten af landskabet er udnyttet 100% erhvervsmæssigt. Derfor kan der ikke skabes noget, som gør vores område til en park, uden yderligere indgreb overfor erhvervslivet. Jeg ønsker ikke flere restriktioner. Jeg har set mange nationalparker på rejser rundt i verden, og det drejer sig om naturlandskaber, ikke kulturlandskaber! Jeg tror ikke mere på løfter fra politikere og embedsmænd om frivillighed. Ulrik Møller Andreasen, Tåsinge Med henvisning til Nyhedsbrev nr. 9 er det bekymrende at se, hvordan medarbejderne i Sekretariatet bag Nationalparken bruger nyhedsbrevet til at fremføre egne argumenter. Jeg henviser her til afsnittet Påstande dukker op igen og igen. Her bruger medarbejdere Nyhedsbrevet til at fremføre deres egen mening, udfra forkert forudsætning. Ang. påstand 1&2 må jeg henvise til side 7 nederste højre hjørne i Nationalparkavisen, hvor det fremgår Miljøministeren kan dog lægge nogle begrænsninger på f.eks Ang. påstand 3. Borgerne spørges ikke om de er interesseret, men bedes gå i arbejdsgrupper for at komme med gode ider til en Nationalpark. Hvis man mente det seriøst med at spørge borgerne, kunne man jo bare stemme om det i forbindelse med kommunevalget. Poul Dreisler, Helnæs, på borgermøde i Assens Forkert at kalde det nationalpark? Er der ikke noget principielt forkert i at kalde Øhavet en nationalpark? Begrebet er utroligt svært at kommunikere ud, uden folk tager afstand eller i det mindste bliver meget skeptiske. Det andet og væsentligere argument er, at man lige så godt kan kalde hele projektet et generelt erhvervs- og bosætningsprojekt, der omfatter hele området og ikke kun det afgrænsede nationalparkområde. Dvs. de fem samarbejdende kommuner har de samme problemer, hvad angår disse spørgsmål uanset nationalpark. Dvs. uanset om Helnæs bliver en del af nationalparken, har Assens Kommune en opgave med udvikling af erhverv og bosætning på Helnæs under hensyntagen til bevarelse og beskyttelse af natur og kulturarv. Og det gælder også for de andre kommuner for deres nationalparkområder. Når det er sagt, har jeg personligt ikke noget at indvende mod projektets gennemførelse. 10 B I L A G

11 Ole Toxen-Worm, Havnegade 7, Bagenkop Nationalparken som sovepude? Jeg er bange for, at en eventuel nationalpark vil give landbruget lov til at svine vores i forvejen alt for belastede miljø yderligere i områder uden for nationalparken, og at det hele er en sovepude for at forhale de restriktioner, der helt klart er nødvendige for at bevare hele naturen og ikke kun natur i begrænsede områder. Lokal borger, Helnæs: 2 måneders høring er for kort tid Når forslaget til nationalparkplan sendes ud til offentlig høring, er der afsat 8 uger til offentlig høring. Det er meget kort tid hvis man som borger eller forening ønsker at sætte sig grundigt ind i sagen og komme med kvalificerede tilbagemeldinger. Ulrik Møller Andreasen, Tåsinge, har skrevet et indlæg om sine bekymringer, som i sin helhed ligger på hjemmesiden. Nogle hovedpunkter: Uvished og manglende facts - der hersker uvished og manglende facts omkring det fremlagte projekt, som på alle måder kun er visioner uden konkret indhold. - de berørte borgere har ikke mulighed for at vurdere, hvilke konsekvenser en nationalpark vil have på længere sigt. - hvis man virkelig mener det alvorligt fra kommunernes side med at forbedre vilkårene for landdistrikterne, så er det helt andre tiltag end en nationalpark, der skal tages fat på: En anstændig offentlig transport, internetforbindelse i en kvalitet tilsvarende den som man har i byerne, mobilforbindelse som man har i byerne, skattefradrag for istandsættelse af beboelsesejendomme i landdistrikterne. Henrik Rasmussen, Haugbølle, Langeland En nationalpark er en etikette Da en nationalpark efter det oplyste ikke medfører nogle ændringer, men blot er en etikette der påklæbes området, er det øjensynligt alene kejserens nye klæder endnu engang. Jeg er modstander af nationalparker! Møde med otte beboere på Hjortø 11. juli: Turister må ikke slide på digerne Hvis en eventuel nationalpark medfører flere turister på Hjortø, er det afgørende, at de ikke går på digerne. Johnnie Laursen, indehaver af Natur og Vrag Dyk, Langeland: Kajakroere skal respektere dykkerflag Har erfaring for, at kajakker ikke respekterer dykkerflag. Der kommer formentlig flere både dykkere og kajakker i en eventuel nationalpark, så det er vigtigt, at kajakkerne får besked om at sejle udenom. Hans Halberg: Nationalparken skal kun omfatte øerne. Var ikke begejstret for en nationalpark på grund af frygt for nye indskrænkninger for jordbruget. Anbefaler, at en nationalpark kun kommer til at omfatte selve øhavet med de små øer. Stine Lasthein-Andersen: Ønsker ikke en nationalpark - frygter restriktioner Familien er bange for, at en nationalpark vil medføre yderligere restriktioner. De anbefaler i stedet, at Svendborg Kommune tiltrækker (unge) familier med bedre skoler og bedre børnepasning. Borger fra Lydinge: Må ikke blive et reservat Borgeren en bekymret for, om en nationalpark går hen og bliver et reservat, hvor beboerne ikke må nogen ting. Det er meget vigtigt at beboerne ikke oplever flere begrænsninger. B I L A G 11

12 Lodsejer fra Syd-Tåsinge: Oplever gener fra turisterne Han har jo set hvordan det jagt- og forstyrrelsesfrie område ved Tåsinge havde haft en meget positiv effekt på fuglelivet. Han er derfor bekymret for at flere turister vil kunne ødelægge hvad der nu er skabt. Han oplever også at turisterne bruger hans private markvej som genvej, og frygter det vil blive værre under en nationalpark. Beboere fra Strynø: Vi kan ikke rumme flere turister Beboerne var meget bekymrede for om øen kan rumme flere turister, fordi turisterne ikke opfører sig ordentligt: De smider affald, respekterer ikke afgrøderne). Der skal i hvert fald flere stier og bedre styring af færdslen til. Aksel Rubæk, Kædeby: Fritidshusejere skræmmes væk Langeland har en værdifuld gruppe af fritidshusejere, som har købt og istandsat gamle huse for op til flere millioner kroner. Øen risikerer, hvis den bliver nationalpark, at blive overrendt af 1-dags turister, som vil skræmme fritidshusejerne væk. Borger, Svendborg: Dårlig ide med en nationalpark! Mener det vil medføre restriktioner på jagt og fiskeri. Det er bare en salamimetode til at begrænse aktiviteterne yderligere. Klaus Jørgensen, Tåsinge, skovfoged og konsulent: Det er afgjort Mener, at samtlige politikere i de fem kommunalbestyrelser og de tre medarbejdere i sekretariatet HAR besluttet sig for en nationalpark i Det Sydfynske Øhav. Ib Thomsen, Simmerbølle, formand for Langelands Fjerkræklub: Frygt for rovfugle Fjerkræformanden er nervøs for, at et stigende antal rovfugle i en eventuel nationalpark vil tage hans fjerkræ. Preben Ahlefeldt-Laurvig, Korsebølle: Mangler konkret indhold Det er et stort problem, at politikerne ikke har spillet ud med et konkret forslag til indhold af nationalparken, så vi fra starten havde noget at forholde os til. Christina Lohmann Hansen, Botofte: Frygt for mere trafik Nye sommerhusområder popper op alle steder på Langeland, men øens infrastruktur kan ikke bære mere trafik. I øvrigt er det i dårlig overensstemmelse med en nationalpark at bygge tre kæmpemøller på land. De skal ud på havet. Asgeir Ulsnes, Ristinge, har skrevet et debatindlæg: Den øgede færdsel vil gå ud over lokalbefolkningen Balancen mellem områdets dyreliv/fauna og lokalbefolkningen har været uændret gennem mange år. Hvis nogen ønsker at fylde flere mennesker ind i området, kommer det til at ske på lokalbefolkningens bekostning. Dette ved vi allerede af erfaring. Senest forrige år da nogle ville trække kajakturister til. Dengang blev der lavet begrænsninger i færdslen ved nogle af de små holme. Dette skete for at beskytte nogle rugende terner. Terner som vi har levet sammen med i mange år, men som man mente ville blive forstyrret af den øgede færdsel. Lokalbefolkningen opfatter imidlertid området som en slags fælles eje, som de hæger om og beskytter. Det er derfor yderst problematisk når nogle få, ønsker at sælge det. Det store spørgsmål er, om vores naturområde overhovedet er til salg. 12 B I L A G

13 Turisterhvervet må skele til fremsynede kolleger, der forstår at sælge deres egne produkter. Eksempelvis krofolkene der kan finde ud af at sammensætte en menu, som folk gider at køre efter. Eller campingfolkene, der udvikler deres pladser så de er attraktive at besøge. I øvrigt er der næppe nogen markedsføringsværdi i, at lokke folk ned til en natur, der er fyldt med turister. Asgeir Ulsnes, Ristinge, modtog nationalparkundersøgelsens idevogn på humoristisk vis, da den parkerede på Ristinge Havn 20. juni. Han havde sat en snes plakater i A4 format op på vejpælene på den sidste strækning ned til havnen. Plakaterne beskrev tilstandene i en eventuel kommende nationalpark: Nye slogans til nationalparken Kørene må ikke prutte Mågerne må ikke klappes Adgang kun iført grønne støvler Piben må ikke bankes ud De lokale må ikke fodres Kun adgang med gyldig dåbsattest Fiskeri tilladt på tirsdage fra kl. 7 til 7.01 Adgang kun ifølge med en turist Der må ikke gås på vandet Der må ikke lades under badning Ænder må ikke tilberedes Køre skal holdes i snor Eventuelle fiskere er kun til pynt Hunde må ikke gø fra kl. 7 til 6.59 Rejer må ikke serveres på rugbrød Jan Johansen, havnefoged, Bagenkop: Pas på edderfuglene Koncessionen til at pumpe sand og fiske sten ved Vejsnæs Flak og i farvandet syd for Keldsnor Fyr er netop forlænget i 20 år. Det er stærkt bekymrende og truer bl.a. edderfuglene. To kvinder fra Kædeby, Langeland: Seks årsager til ængstelse De to kvinder frygter blandt andet at lystfiskere (blandt andre de mange tyske lystfiskere på Sydlangeland) vil blive gennet for langt ud, når de vil kaste snøren i nationalparken at Langeland vil blive oversvømmet af turister - at landmændene vil få deres muligheder indskrænket, konkret om det fortsat vil være muligt at eksportere levende kvæg fra området - at det bliver lovligt for hvemsomhelst at gå hvorsomhelst, også på privat jord og i folks haver - at husene falder i værdi - at jægerne får deres territorier begrænset Conny Ramshøj, Ristinge: Bekymring for flere hegn Er stærkt utilfreds med indhegningen af det kvæg, som Skov- og Naturstyrelsen har til at afgræsse området ved Ristinge Klint og Hale. Ståltrådshegn går så tæt på stierne, at man dårligt kan færdes på dem. I øvrigt er antallet af køer alle for lille til det store område - det springer i skov alligevel og har aldrig været mere tilgroet end nu. Pointe: Hun ønsker absolut ikke flere hegn, og hvis en nationalpark indebærer mere indhegning, er hun imod. En række aktive og forhenværende erhvervsfiskere i Bagenkop og Ristinge, bl.a. Henning Egmose, Bagenkop, Henrik Nielsen, Hesselbjerg, Erik Kroman, Olaf Nielsen og Bent og Anni Jørgensen, Ristinge: Frygt for restriktioner på fiskeriet Fiskerne frygter ikke nationalparken som sådan - den kan jo ikke i sig selv indføre nye B I L A G 13

14 restriktioner på fiskeri eller andre erhverv. Men de er bange for, at der opstår restriktioner i kølvandet på nationalparken. At de grønne organisationer får lettere spil og at lovgivningen ad åre laves om og nye restriktioner og indskrækninger indføres på trods at forsikringer om det modsatte. Claus Jensen, Strynø, sekretariatsleder for Sammenslutningen af Danske Småøer: Huspriser vil stige Er ikke i tvivl om, at en nationalpark vil gøre det mere attraktivt at have fritidshus på småøerne. Det får huspriserne til at stige og ejendomsskatten tilsvarende for ALLE huse - både fritids- og helårs-beboelser. Ib Jensen, formand for Dansk Familielandbrug på Fyn: For mange nationalparker og for få penge Ib Jensen er bekymret for, at hvis der kommer seks nationalparker, bliver der for få penge til den enkelte. Oprindeligt havde folketinget kun planlagt to-tre nationalparker, nu er der allerede fem, og Nationalpark Det Sydfynske Øhav vil så blive nr. seks. Landmand, borgermøde i Faaborg: Lokalpolitikerne vil i fremtiden skele til nationalparken! Landmanden er bekymret for at de lokale politikere vil skele til nationalparken i deres fremtidige afgørelser og dermed fx. give flere afslag til udvidelser af husdyrhold, også selv om nationalparken ikke i sig selv giver hjemmel til afslag. Jæger, Kirkeby: En nationalpark vil indskrænke jagtmulighederne Borgeren ønsker ikke en nationalpark fordi han er bange for at den vil medføre nye restriktioner for både jagt og fiskeri i området. Beboer Kirkeby: Naturen tåler ikke mere affald! Er bekymret for at en øget turiststrøm vil medføre et øget svineri i naturen. Mener at der i forvejen er alt for meget affald i naturen. Jonna Munk, Ærø: Naturen bliver slidt ned! Jonna Munk frygter at mange af de sjældne planter og insekter (fx. orkideerne, hvepseedderkoppen, klokkefrøen) vil forsvinde hvis der kommer mange flere vandrefolk. Man er nødt til at begrænse adgangen flere steder for at beskytte de sjældne dyr og planter. Lars H. Jørgensen, Brunshuse: Mere affald? Lars Jørgensen frygter, at en evt. nationalpark vil medføre øget turisme og dermed øget affaldsbelastning i området. Han er meget kritisk overfor øget tilstrømning af turister, idet de ikke respekterer den private ejendomsret og smider affald i naturen. På et borgermøde på Faaborg Gymnasium 2. juni (arrangeret af Faaborg-Midtfyn Kommune) med deltagere gav især en halv snes landmænd udtryk for bekymring over blandt andet: - at borgerne selv skal udvikle ideer til nationalparkens indhold. Det var bedre - mente nogle deltagere - hvis politikerne udarbejdede en nationalparkplan, som borgerne så bare kunne sige ja eller nej til. - at en nationalpark er unødvendig. Både faste beboere og gæster passer i forvejen godt på naturen, kun 5-10 procent kan ikke finde ud af at opføre sig ordentligt. Det bliver ikke bedre, at politikere går ind og blander sig med ideen om en nationalpark. - at der ikke bliver folkeafstemning om nationalparken. - at borgmestrene i Svendborg og Langeland kommuner modsiger sig selv, når de på én gang ønsker en ny motortrafikvej over Tåsinge og samtidig vil inddrage Tåsinge i en evt. nationalpark. 14 B I L A G

15 - at politikerne har besluttet at bruge 13 mio. kr. på nationalpark- undersøgelsen (det rigtige tal er 11 mio. kr., red.). Pengene var bedre brugt på helårsturisme og udvikling af erhvervslivet. - om beslutningskompetence flyttes fra lokalt niveau til centralt niveau, fra kommunalbestyrelserne over til miljøministeren. Lisbeth Jensen, Øster Skerninge: Naturen skal forbedres Vil en nationalpark lade naturen udenfor endnu mere i stikken og dermed forværre den tendens, der allerede er til at skabe A og B natur? Det er ikke nok at hjælpe naturen inden for mindre områder som f.eks. habitatområder eller en nationalpark - det er vigtig forbedre naturen og skabe forbindelser i hele området. Hvis en nationalpark vil betyde at naturen uden for bliver glemt så Lisbet Jensen helst ingen nationalpark. Fire elever fra Ollerup Efterskole Sang & Musik: er bekymrede for, om naturen får lov til at være sig selv hvis der bliver oprettet en nationalpark - at den bliver for friseret og tilrettelagt i forhold til adgang og oplevelser for turister. De mener at der må blive tale om en hårfin balance mellem natur og friluftsliv. En kyllingeavler fra Ollerup: Restriktioner? Vil en nationalpark vil påføre landbruget flere restriktioner - det kan landbruget ikke klare økonomisk. Landbruget har ikke tillid til, at lovgivningen ikke bliver ændret så der stilles skærpede krav inden for en nationalpark. En tømrer fra Kirkeby: Ikke flere turister Ønsker ikke flere turister i området og mener, at en nationalpark vil medføre restriktioner, så det ikke længere vil kunne lade sig gøre at drive erhverv eller gå på jagt inden for området. Kajakroere er allerede et stort problem i Det Sydfynske Øhav, hvor de går i land i fuglenes yngleområder. Kvinde på Ærø: Flere folk ødelægger naturen Hun er meget bekymret for om de mange flere turister som en nationalpark vil afstedkomme, vil ødelægge den fine natur der er på Ærø, med sjældne blomster og insekter. Landbrugslærer Karsten Olsen, Ærø: Nationalpark vil beskære antal husdyr Karsten Olsen er bekymret for at en nationalpark vil medføre en reduktion i antallet af husdyr. Dette vil forhindre yderligere udbygning af økologisk landbrug på Ærø, idet der vil komme til at mangle husdyrgødning. Han er også bekymret for at hele diskussionen om et gylle-biogas anlæg på Ærø er kørt så meget i sænk, at den ikke vil kunne genopstå, nationalpark eller ej. Højskolelærer, Faaborg: Forbyd speedbåde i de sårbare områder Der er sket en stigning i antallet af speedbåde i Det Sydfynske Øhav, og de kommer nu også ind i meget sårbare områder, fx. i Lindelse Nor på Langeland. Er bekymret for at denne udvikling går ud over det rige fugleliv i noret. Rikke Andersen, Korinth, professionel hundetræner: Hvor skal vi træne hunde? Har oplevet problemer med at finde arealer til hundetræning omkring Faaborg og frygter, problemet vokser, hvis området bliver nationalpark. Der er SÅ meget skov, og allerede nu kniber det med at få et lille hjørne til hundetræning. B I L A G 15

16 Ruth Andreasen og Conny Andreasen, Korinth: Brug pengene til ældre og syge Begge elsker naturen, men de frygter, at pengene til en eventuel nationalpark vil blive taget fra ældreområdet eller sygehusene. Og det ønsker de ikke. Christian Ulrich, Skjoldemose: Skepsis over for styreformen Med afsæt i, at en nationalpark skal drives af en fond og ledes af en bestyrelse giver Christian Ulrich udtryk for dyb skepsis over for projektet og frygt for, at man blot opbygger et nyt bureaukrati med Tordenskjolds soldater. Christian Ulrich har ikke tillid til nationalparklovens bestemmelser om, at alle aftaler skal indgåes gennem frivillighed og samarbejde og at nationalparken ikke kan indføre nye restriktioner. Han forudser, at Folketinget ændrer loven, når/hvis nationalparken er realiseret. Økologisk landmand Flemming Elsborg, Korshavn: Intet behov for en nationalpark Tror ikke på, at nationalparken vil gøre noget som helst bedre for området. Imod opbygning af nye organisationer som en nationalparkfond med en bestyrelse, som formentlig kun vil varetage sine egne interesser. Nationalparkens formål kan opnås uden etablering af en nationalpark. Landmand Børge Carlsen, Avernakø: Frygt for landbrugets fremtid Imod nationalparken, fordi han frygter, det bliver umuligt at drive konventionalt landbrug i en nationalpark. Han mener, den vil medføre yderligere restriktioner, og at Danmarks Naturfredningsforening vil sætte sig igennem med et krav om, at al landbrug i nationalparken skal være økologisk. Borgermøde, arrangeret af Lyø beboerforening 7. maj, cirka 25 deltagere: Ekspropriation Flere var bekymrede for, om kommunerne vil kunne ekspropriere jord til nationalparken og for, om det bliver endnu sværere at få realkreditfinansieret sin ejendom i en nationalpark. Fiskere, Tåsinge: Forbud mod garn Fiskerne var bekymrede for om en nationalpark vil medføre et generelt forbud imod fiskeri med garn. Lodsejer, Tåsinge: Flere folk og flere stier en lodsejer var bekymret for om en nationalpark vil medføre at der bliver tvunget flere stier hen over hans jord og at der vil komme for mange besøgende. Landmænd på Tåsinge: Yderligere indgreb Bekymrede for om en nationalpark på et eller andet tidspunkt vil føre til yderligere restriktioner for landbrugsdriften. Tåsingeboere: Problemer for landsbyerne Flere beboere udtrykte bekymring for om en nationalpark vil begrænse udviklingsmulighederne for landsbyerne, og dermed forværre den allerede stramme situation for disse samfund. 16 B I L A G

17 Biavlere uden for Svendborg: Småvejene kan ikke tåle de store gylletransporter Biavlerne er bekymrede for om de små veje vil kunne holde til den fortsatte og evt. stigende transport af gylle fra svinegårdene til udspredningsmarkerne. Foreslår derfor at der i en evt. nationalpark indføres mobile gylle separationsanlæg. Kite-surfer, Tåsinge: Forbud mod kite-surfing? Han er bekymret for at der vil blive indført forbud imod kite-surfing i en evt. nationalpark. Landmand på Tåsinge: Den lille mand i den store proces En landmand er bekymret for hvordan han kan komme ind i processen og gøre sin indflydelse gældende. Naturfolk på Tåsinge: Frygt for fuglelivet Bekymrede for at en øgning af kajakturismen vil gå ud over det enestående fugleliv. Svend Bøgebjerg, Vejstruprødvej 1, Sjølund - med fritidshus på Lyø - har sendt denne mail: Frygt for styring ovenfra I et af jeres svar til et spørgsmål skriver i, at en nationalpark er et område, hvor man beskytter naturen extra godt. Det stemmer ikke helt med, at I siger, at der ingen ændringer eller begrænsninger vil komme. Jeg ved godt, at samfundet ændrer sig overalt, også på de små øer, dog nok her en smule langsommere. Men jeg er en smule bange for, at det kan ende med at blive styret af myndigheder, der har manglende lokalt kendskab til øsamfundene. På et borgermøde i Horne 30. april (arrangeret af Horne Lokalråd) med cirka 25 deltagere var den gennemgående bekymring, at der kommer flere restriktioner og regler i forbindelse med nationalparken. Desuden: - at frivillige aftaler afløses af tvang om år - at antallet af turister blive så stort, at det går ud over naturen - at turiststrømmen bliver ukontrolleret - at nationalparken bliver topstyret, at menige borgere får for lidt indflydelse - at mange landmænd vil modarbejde ideen om en nationalpark - at manglende samfærdsel/færger vil hindre/hæmme udviklingen af en nationalpark - at nationalparkideen bliver mødt med ligegyldighed, manglende engagement, egoisme - og at nogen tror, at vi kan leve af at lave marmelade og lerskåle! På et møde i Turistforeningen i Faaborg-Midtfyn var bekymringen især: Kan erhvervet blive ved med at være der? Vil etableringen af en nationalpark påvirke nuværende og fremtidige virksomheder? Mange langelændere: Hvorfor ikke hele Langeland? Nationalparkens idevogn besøgte Langeland - Rudkøbing, Lohals og Humble -16. til 19. april. Mange af vognens gæster, cirka halvdelen, personer - undrede sig over, at kun halvdelen af Langeland er med i det såkaldte undersøgelsesområde. En bekymring gik på, at kun projekter inden for nationalparken kan få del i de tilskud, som nationalparken vil modtage fra staten og for eksempel fonde. En anden at det bliver svært for gæster at finde ud af, hvornår de er indenfor og udenfor. Anders Lauritsen, Lohals: Nyt Knuthenborg? Overbevist om, at en nationalpark vil omdanne Lohals til et område som Knuthenborg Safaripark, hvor de vilde dyr går frit omkring og som afspærres med hegn og bomme, og hvor man skal betale entre for at køre ind. B I L A G 17

18 Landmand Kaj Nielsen, Hesselbjerg: De grønne organisationers magt Bekymret for, om de grønne organisationer - især Danmarks Naturfredningsforening - efterhånden kommer til at bestemme det. Mener, at de allerede har mere at skulle have sagt end både lokale og nationale politikere. Landmand og bed- and breakfastindehaver Theo Skou, Langeland: Vandrere i sprøjtespor? Bekymret for, om det efterhånden bliver lovligt at spadsere i landmændenes sprøjtespor - dem, som også kaldes gyllespor, men som Theo Skov foretrækker at kalde kulturspor. Det er de stier, som hjulene fra landbrugsmaskiner efterlader på markerne. Landmand, Kædeby, Langeland: Forbud mod salg af avlsdyr? Bekymret for, om der kommer yderligere restriktioner på salg og eksport af avlsdyr. Hvis der kommer flere gæster, mere trafik hen over ejendommens marker og omkring dyrene, indfører veterinærmyndighederne måske forbud mod salg og eksport af levekvæg på grund af sygdoms- og smitterisikoen? Anders Klingenberg, Rifbjerg, Langeland: Kun for de meget rige og helt fattige Sydfyn og øer bliver kun for de meget rige og de helt fattige, hvis vi får en nationalpark. Jeg kunne tænke mig at overtage mine forældres ejendom på 50 hektar på Avernakø, men hvis det skal ligge hen med græs og mælkebøtter, kan min familie jo ikke leve af det. Jeg forudser også, at det bliver endnu sværere at få lov til at udvide bedriften. Min familie er bønder, men samfundet fader os langsomt ud. Henning Sørensen, Faarevejle Alle 1, Rudkøbing: Ikke flere gæster, tak Allerede nu er vi meget plaget af gæster, der opfører sig, som det passer dem. De kører i bil, parkerer, hvor det passer dem, cykler på Øhavsstien uanset om vi gør dem opmærksom på, at det ikke er tilladt, løse hunde har vi også problemer med. Ja, jeg kunne blive ved, så drop venligst at invitere flere gæster. Lodsejer, jæger på Helnæs: Ikke mere trafik, tak Hvis Helnæs var en ø, ville færgesejladsen sætte en naturlig grænse for mængden af turister. Men her kan de bare køre over dæmningen! Vejnettet på Helnæs kan ikke tåle yderligere belastning, så skrækscenariet er for stort pres fra turister. Folder om Helnæs udgivet af Skov- og Naturstyrelsen gav et stort boom i besøgende for nogle år siden. Folk på Helnæs er ikke glade for folderen. Gæsterne opførte sig, som om de var inviteret. Nationalparkundersøgelsens idevogn har under sin rundtur på Ærø i uge 14 og 15 mødt blandt andre disse bekymringer: Et landbopar, Vitsø: Bekymrede for, om beslutninger bliver presset ned over hovedet på dem, selv om det bliver lovet, at det er frivilligt, om man vil afgive jord. En tidligere erhvervsfisker fra Ærøskøbing: Bekymret over, om trawling efter torsk mellem Ærø og Avernakø bliver forbudt. En strand- og havjæger: Bekymret for, om havjagten nord for Ærø vil blive indskrænket. Værftsarbejdere fra Vitsø værft: Bekymrede om en nationalpark vil stille yderligere skrappe krav til værftet. 18 B I L A G

19 En tidligere landmand, nu mekaniker i offshore-industrien: Bekymret for at der i fremtiden kun bliv er plads til meget få, meget store landbrug. Bekymret for at fremtidens familielandbrug - hobbylandbrug - ikke vil være økonomisk bæredygtige. En aktiv landmand fra Riise: Bekymret for om processen er demokratisk for de lokale! Bekymret for, om det er folk udefra der kommer og bestemmer. En naturelsker fra Vitsø: Bekymret for, om der nu bliver nok natur i en evt. nationalpark. Et par fra Ommel: Bekymret over at nogle få landmænd kan blokere for mange menneskers ønsker om et sti ved Nevre. Hvad kan det ikke føre til med hele nationalparkideen? En kvinde fra Ommel, som flittigt vandrer og cykler i den ærøske natur, er bekymret over, om nationalparken vil medføre flere hegn, altså flere lukkede områder. Hun synes, det er i orden med hegn af hensyn til for eksempel kreaturer, men der skal være stier og låger - og der skal være mange af dem. En strandjæger fra Ærøskøbing er bekymret over, om der kommer flere begrænsninger i hans muligheder for jagt i farvandet ud for Ærøskøbing. En sejler med speedbåd - også fra Ærøskøbing - nyder at sejle og stå på vandski i Det Sydfynske Øhav. Han synes, sejladsen i Øhavet er begrænset nok i forvejen og frygter flere begrænsninger i form af forbudsområder eller fastlagte ruter, som både skal bruge. Fra naturgruppen - én af de fire hovedarbejdsgrupper under nationalparkundersøgelsen - kommer bekymringer for om den eventuelle trafikkorridor tværs igennem nationalparken (Tåsinge, Langeland til Femern) vil medføre øget miljøbelastning om affaldsmængderne stiger. Udgifterne til øget oprydning kan eventuelt dækkes af overnatningsafgift om turismen vil blive reguleret i forhold til naturen at der må ske en kraftig forøgelse af kvægholdet, hvis målet for afgræsning skal nås om landbruget kan få lov til fortsætte om man vil sikre aftaler, som tager hensyn til lodsejerne hvordan man sikrer sig den brede lokale opbakning at bestyrelsen for nationalfonden ikke skal vælges, men udpeges af miljøministeren risikoen for, at lovgrundlaget ændrer sig. B I L A G 19

20 BILAG 3 Ideer indsamlet under processen Alle borgere har siden nationalparkundersøgelsens start i marts 2009 haft mulighed for at fortælle om deres bekymringer og ideer ved borgermøder, i idevognen og via faste mailformularer på nationalparkundersøgelsens hjemmeside nationalparksydfyn.dk. Sekretariatet har løbende opsamlet materialet, og herunder listes de natur ideer og ideer fra kategorien andet, herunder forslag til afgrænsning, som er kommet til sekretariatets kendskab - inkl. dem, som er opstået i hovedarbejdsgruppen natur. 3.1 Ideer fra hjemmesiden og borgermøder Fra møde med 18 beboere på Birkholm 11. juli: Genopretning af diger Hvis Birkholm skal overleve rent fysisk - undgå at drunke - er det afgørende, at der iværksættes et naturgenopretningsprojekt for øens diger. Hvis de får lov at forfalde, er det slut med Birkholm. Tzewang Døndrule, Svendborg: Mere økologisk landbrug Mener at en nationalpark er en god ide, og anbefaler at der gøres en særlig indsats for at fremme økologisk landbrug inden for parken. Ivan Jæger: Flere cyklestier og flere oplevelser for lystsejlere Anbefaler at der oprettes flere cyklestier i nationalparken, og at der sikres flere oplevelser for lystsejlere. Han mener iøvrigt at hele Langeland og hele Ærø bør være med i en kommende nationalpark. Knud Klemmensen: Mere skovrejsning Anbefaler at der tænkes skovrejsning ind i en nationalpark af hensyn ikke bare til forbedrede rekreative muligheder, men også til klimaet. Fredelige Lasse fra Svendborg: Skab nogle stilleområder Anbefaler at nationalparken sikrer nogle områder hvor det er muligt at fordybe sig enten i fællesskab eller alene, uden at blive generet af maskin- eller motorstøj. David Trollmann, Tryggelev: Skaf storkene tilbage Det må være muligt i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings gods Skovsgaard at skaffe storkene tilbage til Langeland. Inge Morrison, Tryggelev: Endagsture til krydstogtturister Baseret på kendskab til USA og amerikanere: Når de store krydstogtskibe lægger til i København, skal de amerikanske/japanske turister tilbydes en endags bustur til Sydfyn og Langeland - f.eks. en naturtur, hvor de ser de smukkeste steder og smager de lokale råvarer. Borger, Svendborg: Stenstrup Issø skal da være med! Stenstrup Issø er ét af de meste interessante geologiske fænomener i det Sydfynske område. Det er vigtigt at det kommer med i en fremtidig nationalpark. 20 B I L A G

21 Anne Ørum-Nielsen, Bøssehage 12, Ærøskøbing: Velfungerende, dynamisk naturbeskyttelse Idéen om en nationalpark i Det Sydfynske Øhav støtter jeg, fordi en parkstatus kan bidrage til, at der tages vare på stedets mange kvaliteter. Selv en halvhjertet park anser jeg for bedre end ingen park. Men jeg finder det også trist, hvis ikke man vælger en park med visioner. Min skitse har som formål at sikre øhavsområdet en velfungerende naturbeskyttelse. En visionær udformning af nationalparken mener jeg kunne bygge på, at en passiv naturbevaring ikke står alene, men kombineres med en ansvarlig naturanvendelse. Den særlige udformning, jeg tænker på, vil jeg kalde dynamisk bevaring. Her skal nævnes fem elementer, hvoraf det ene afhænger af det andet: - Agroturisme - Økologisk landbrugsdrift - Højværdi/kvalitetsproduktion - Forskningsmæssige udfordringer - Livskvalitet Med dynamisk bevaring satses på en nyformuleret agroturisme med appel til flere grupperinger end naturturismens. Attraktionen vil være samspillet mellem en aktivt anvendt natur og den natur, vi lader være (på Ærø for eksempel i forholdet 2-1). Ved dynamisk bevaring indgår det udyrkede land i et samspil med økologisk landbrugsdrift. En af gevinsterne er en større blodiversitet. Samtidig vil en målrettet satsning på den økologiske produktionsform give renere grundvand, renere vådområder og et renere øhav end det, vi har i dag - med det rigere liv og de flere muligheder, der følger heraf. Dynamisk bevaring indbefatter en fødevareproduktion. Som konsekvensens af øhavetsområdets klima, jordens frugtbarhed og den her valgte økologiske produktionsform bliver det indlysende at satse på en højværdi/kvalitetsproduktion. Førstnævnte tre elementer i en dynamisk bevaring vil ved sit innovationsindhold kunne vise sig at have forskningsmæssige muligheder. Med denne nye udfordring trækkes viden til området. Grundlæggende vil dynamisk bevaring kunne gøre området et bedre sted for egne beboere og trække flere til. Freddy Skjold Sander, Ristinge, Langeland: Vandbøfler omkring noret Fint med de vilde heste på sydspidsen af Langeland, Måske man kunne opnå tilsvarende succes ved at lade vandbøfler afgræsse området omkring den nye sø, Nørreballe Nor? De må da være ideelle i det fugtige område... Henning Egmose, Bagenkop: Giv hingsten chip i øret De vilde heste (på Sydlangeland, ved Klise Nor og Søgård, red) er et fint projekt, men mange turister har besvær med at finde hestene. Hvis man nu sætter en chip med en sender i øret på hingsten og stiller computerskærme op rundt omkring i området, så kan turisterne hurtigt finde frem til, hvor flokken er lige på det tidspunkt. Torben og Børge, Strynø: Skov på Strynø Strynø har jo ingen skov, men det ville være skønt at få én. Det ville også være godt for dyrene. Vi vil også gerne have nogle flere vandhuller til alle frøerne. Jonna Munk, Ærø: Ærø som ren ø! Hvad med at gøre hele Ærø til Danmarks reneste ø, med forbud imod overhovedet at smide affald i naturen, og med giftfrit landbrug så vi også beskytter grundvandet? Beboer, Kirkeby: Flere ture i naturen Ønsker at der arrangeres flere rundture i naturen, både til gå-selv og med guider. B I L A G 21

22 Beboere i Rødme og Kirkeby: Flere bænke Synes at det er en rigtig god ide med en nationalpark. Opfordrer til, at der etableres flere bænke langs øhavsstien. Borger, Kirkeby: De gamle havnemiljøer Opfordrer til at også de gamle havnemiljøer rundt omkring i det Sydfynske Øhav prioriteres højt i opbygningen af en evt. nationalpark. De rummer en sotr kulturhistorisk skat. Lis Jeppesen, Faldsled: Besøgscenter Foreslår at der oprettes mindst ét centralt besøgscenter, og gerne flere lokale, for at formidle indholdet af en evt. nationalpark og de muligheder de besøgende har for at komme ud i den. Herfra kan også udgå guidede ture rundt i omegnen. Flere beboere i Håstrup: Jorløse bakker skal med Vil meget gerne have at Jorløse Bakker kommer med i en evt. nationalpark. Det høre helt klart sammen med resten af de Fynske alper. Ejgil Kristensen, Helnæs, campingpladsejer og lodsejer med arealer op til Maden: Kogræsselaug på Helnæs Er interesseret i nogle fællesarealer til rekreative formål f.eks. bag ved Helnæs By og ikke i selve naturområderne. Er interesseret i, om man kunne oprette et kogræsselaug. Vindmøllemodstandere, Tåsinge: Tror ikke at kommunen vil kunne styrke naturen De oplever at Svendborg kommune ødelægger væsentlige naturinteresser ved at opstille to store vindmølle på syd-tåsinge. De har derfor ikke tillid til at kommunen vil kunne styrke naturindholdet i en evt. nationalpark. Fritidfisker: Mere ro og stilhed Opfordrer til at der i en evt. kommende nationlapark sikres områder hvor der er helt ro og stilhed fra menneskelige forstyrrelser! Byboer, Svendborg: Mere skov nær byerne Foreslår at der rejses mere skov nær byerne, som jo ikke er planlagt medtaget i en evt. nationalpark. Beboer uden for undersøgelsesområdet: Købe et stykke nationalpark Opfordrer til at folk der bor uden for en evt. nationalpark kan købe et stykke af parken, lige som man tidligere kunne købe et stykke sydamerikansk regnskov. Naturfolk på Langeland: Pas på ørnene Vi skal sørge for en bedre beskyttelse af de ørne der yngler i området, og gøre mere for at tiltrække flere ørne. Nils Ørum-Nielsen, naturvejleder, Voderup, Ærø: Løvfrøen tilbage til Ærø? Der findes historiske optegnelser, der indikerer, at løvfrøen, før alle landbrugsarealer blev drænet og 90% af vandhullerne blev sløjfet, har eksisteret på Ærø. Der er nu, igennem et storstilet projekt for klokkefrøen, genskabt levesteder, der ville kunne danne grundlag for en genetablering af en bestand af løvfrøer. 22 B I L A G

Borgernes bekymringer

Borgernes bekymringer BILAG 5 Borgernes bekymringer Alle borgere har siden nationalparkundersøgelsens start i marts 2009 haft mulighed for at fortælle om deres bekymringer og ideer ved borgermøder, i idevognen og via faste

Læs mere

BEKYMRINGER. om frivillige aftaler afløses af tvang om 10-20 år.

BEKYMRINGER. om frivillige aftaler afløses af tvang om 10-20 år. BEKYMRINGER Bekymringerne er afleveret i nationalpark-undersøgelsens idevogn, ved borgermøder eller på hjemmesiden www.nationalparksydfyn.dk, og her ligger materialet fortsat. I denne udgave er bekymringerne

Læs mere

BEKYMRINGER (2) (red )

BEKYMRINGER (2) (red ) BEKYMRINGER (2) (red. 131109) I denne udgave er bekymringerne samlet i grupper under følgende overskrifter: 1. Der kommer nye restriktioner/tvangsforanstaltninger i forbindelse med en nationalpark som

Læs mere

IDEER- friluftsliv. Flere stier Brug nationalparken til at få lavet stien rundt på Ærø helt færdig!

IDEER- friluftsliv. Flere stier Brug nationalparken til at få lavet stien rundt på Ærø helt færdig! IDEER- friluftsliv Ideerne er afleveret i nationalpark-undersøgelsens idevogn, ved borgermøder eller på hjemmesiden www.nationalparksydfyn.dk, og her ligger materialet fortsat. Denne udgave omfatter kategorierne

Læs mere

IDEER natur (tematiseret)

IDEER natur (tematiseret) IDEER natur (tematiseret) Ideerne er afleveret i nationalpark-undersøgelsens idevogn, ved borgermøder, på hjemmesiden www.nationalparksydfyn.dk eller af medlemmer af naturgruppen ved dennes første møde

Læs mere

IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/friluftsgruppen

IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/friluftsgruppen IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/friluftsgruppen Nationalparkundersøgelsens sekretariat har modtaget mange reaktioner på spørgsmålet om nationalparkens afgrænsning,

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 10 i Nationalparkundersøgelsen

Referat Styregruppemøde nr. 10 i Nationalparkundersøgelsen Referat Styregruppemøde nr. 10 i Nationalparkundersøgelsen Dato: Mandag den 16. august 2010 Tidspunkt: Sted: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Abildvej 5A, Svendborg Styregruppemedlemmer: Jørgen

Læs mere

Referat af det femte møde i friluftsgruppen Nationalpark-undersøgelsen Det Sydfynske Øhav

Referat af det femte møde i friluftsgruppen Nationalpark-undersøgelsen Det Sydfynske Øhav Referat af det femte møde i friluftsgruppen Nationalpark-undersøgelsen Det Sydfynske Øhav TID: Lørdag 20. marts kl. 10-16 Abildvej 5A, 2. sal, Svendborg MØDELEDELSE: Mette Marie Hansen, formand for gruppen

Læs mere

IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/naturgruppen

IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/naturgruppen IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/naturgruppen Nationalparkundersøgelsens sekretariat har modtaget mange reaktioner på spørgsmålet om nationalparkens afgrænsning, altså

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 14 i Nationalparkundersøgelsen

Referat Styregruppemøde nr. 14 i Nationalparkundersøgelsen Referat Styregruppemøde nr. 14 i Nationalparkundersøgelsen Dato: Fredag 6. maj 2011 Tidspunkt: kl. 10.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Styregruppemedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Peter Lund

Læs mere

IDEER- friluftsliv (tematiseret)

IDEER- friluftsliv (tematiseret) IDEER- friluftsliv (tematiseret) Ideerne er afleveret i nationalpark-undersøgelsens idevogn, ved borgermøder, på hjemmesiden www.nationalparksydfyn.dk eller af medlemmer af friluftsgruppen ved dennes første

Læs mere

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Naturturisme I/S 8. februar 2008 Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Bestyrelsen for Sydfyns Udviklingssamarbejde I/S (SUS I/S) har diskuteret, hvorvidt de sydfynske kommuner bør

Læs mere

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Bilag 2 Marts 2012 Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Med udpegningen af de hidtidige fem danske nationalparker er der skabt fokus på nogle af de største og mest karakteristiske

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune Naturpark Åmosen Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen Holbæk Kommune Sorø Kommune Foto: Jacob Eskekjær KOM FREM MED DIN MENING OG DINE IDEER Med denne pjece til samtlige lodsejere

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..?

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Sekretariatschef Rico Boye Jensen Ærø, Februar 2009 Meget kort om os! Program Nationalpark Det Sydfynske Øhav.? Hvad er en dansk nationalpark. Hvad skal der ske Hvorfor

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner. Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014

Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner. Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014 Overblik Vandråd og Basisanalysen 2. generation vandplaner Oplæg i Grønt Råd 3. juni 2014 Tidspunkt Trin Ansvarlig Januar 2014 Valg af formandskommuner for vandråd. Odense Kommune Primo 2014 Basisanalyse

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 21. marts 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

DOF Fyn Dag. Lørdag den 26. november 2011 kl. 9:00 14:00 Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20 5792 Årslev

DOF Fyn Dag. Lørdag den 26. november 2011 kl. 9:00 14:00 Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20 5792 Årslev 5.11.2011 Kære aktive fugleven DOF Fyns bestyrelse ønsker at samle de foreningsaktive medlemmer til en spændende dag med fokus både på foreningsarbejdet og glæden ved fuglene. Du indbydes derfor til: DOF

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Referat Det Grønne Råd's møde Onsdag den 24-08-2011 Kl. 15:30 Miljø og Teknik

Referat Det Grønne Råd's møde Onsdag den 24-08-2011 Kl. 15:30 Miljø og Teknik Referat Det Grønne Råd's møde Onsdag den 24-08-2011 Kl. 15:30 Miljø og Teknik Deltagere: Birger Jensen, Bruno Hansen, Henrik Fog-Møller, Jeppe Ottosen, Erik Brejninge Andersen, Carsten Hunding, Niels Andersen,

Læs mere

0. Indledning og overordnet plan

0. Indledning og overordnet plan Notat 7. juni 2009 Naturturisme I/S - PB-RBJ Nedsættelse af arbejdsgrupper i Nationalparkundersøgelsen 0. Indledning og overordnet plan Nationalparkundersøgelsen er nu i borgerinddragelsens fase 1 og 2,

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Lokalgruppe skovbrug c/o Skovdyrkerforeningen Fyn Lombjergevej 1 6262 4747 5750 Ringe ffn@skovdyrkerne.dk

Lokalgruppe skovbrug c/o Skovdyrkerforeningen Fyn Lombjergevej 1 6262 4747 5750 Ringe ffn@skovdyrkerne.dk En gruppe skovbrugere har dannet en lokalgruppe i regi af Nationalpark i Det Sydfynske øhav. Indbudte er medlemmer af Dansk Skovforening, Skovdyrkerforeningen Fyn, Hede Danmark FYN samt private skovrådgivere.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009 Branding af FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 26.02.2009 PROGRAM Branding af hvad og hvorfor? Holdninger Hvad gør kommunerne omkring jer? Forslag til brandgrundlag Den gode historie hvem skal fortælle den og hvor

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det.

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det. Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 20. april 2016 Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen (), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Opsamling fra workshop 2 i område 1 - øst i Skibby Sognegårdworkshop

Opsamling fra workshop 2 i område 1 - øst i Skibby Sognegårdworkshop Opsamling fra workshop 2 i område 1 - øst i Skibby Sognegårdworkshop 2 i Selsøområdet Program 18.00 18.35 Velkomst 18:35 18.45 Oplæg: - opsamling fra 1. workshop og præsentation af 6 visioner 18.45 19.20

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Vort forslag er, at strækningen fra husnummer 31-47 udgår af projektet, som anført på vedlagte kort.

Vort forslag er, at strækningen fra husnummer 31-47 udgår af projektet, som anført på vedlagte kort. Til Assens Kommune att.: projektleder Hans Ole Hansen Miljø og Natur e-mail: hohan@assens.dk Haarby, den 03. september 2015 Ændret stiforløb Skovhaverne 23 og 31-47, 5683 Haarby I fortsættelse af vor skrivelse

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Natur- & Miljørådet. Referat af møde 21. maj Greve Kommune. Den 1. juni 2012/ARP

Natur- & Miljørådet. Referat af møde 21. maj Greve Kommune. Den 1. juni 2012/ARP Natur- & Miljørådet Greve Kommune Den 1. juni 2012/ARP Referat af møde 21. maj 2012 Mødet blev holdt i bådklubben, klubhus Hejren nr. 21, Hundige Havn kl. 16-18 Deltagere: Formand, Byrådsmedlem Brian Hemmingsen

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge omfatter 180 km 2 på det sydlige Djursland. Nationalparken omfatter med andre ord en hel del mere end lige netop Mols Bjerge. Den røde linje markerer nationalparkens

Læs mere

JKF, LANGELAND. Kreds 5, ved Kristian Spodsberg, har udsendt et udkast om reguleringsjagt, som blev omdelt og følger efter referatet.

JKF, LANGELAND. Kreds 5, ved Kristian Spodsberg, har udsendt et udkast om reguleringsjagt, som blev omdelt og følger efter referatet. JKF, LANGELAND Bestyrelsesmøde onsdag den 12. september 2012 kl. 19.00 Sted: Borgerhuset i Rudkøbing. Deltagere: Leif Hermann (LH) Michael Jensen (MJ) Flemming Sørensen (FS) Ole Kieler Nielsen (OKN) Gert

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Bil, Fly og andre Transportmidler. Industrioperatøruddannelsen

Bil, Fly og andre Transportmidler. Industrioperatøruddannelsen Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt Jørgensen Merete Koch Sandemandsvej 21

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro Referat af møde i Landsbyforum den 14/9 2009 Deltagere: Ingrid Andreasen (Vrensted, gl. Løkken-Vrå) Ivan Leth (Tolne-Mosbjerg) Kjeld Larsen (Tversted, Uggerby, Tuen) Tove Marquardsen (Lønstrup, Skallerup,

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere