MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Industri, Forskning og Energi MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Høring af Günther H. Oettinger, udpeget medlem af Kommissionen med ansvar for energi Vedlagt fremsendes de skriftlige svar fra Günther H. Oettinger. Sekretariatet CM\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGSMÅL TIL DEN INDSTILLEDE KOMMMISSÆR Günther Oettinger (Energi) Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed 1. Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og erfaring mener De har særlig relevans for opgaven som kommissær og arbejdet med at fremme EU's almene interesser, særlig inden for Deres potentielle ansvarsområde? Hvad motiverer Dem? Hvilke garantier for uafhængighed kan De give Europa- Parlamentet, og hvordan vil De sikre, at Deres tidligere, nuværende eller fremtidige aktiviteter ikke kan rejse tvivl om udøvelsen af Deres hverv i Kommissionen? Min erhvervsmæssige baggrund som erhvervsadvokat, min i mellemtiden 25 år lange erfaring som parlamentariker og gruppeformand og min embedsperiode som regeringschef for delstaten Baden-Württemberg er vigtige og egnede kvalifikationer for, at jeg fremover kan fungere som medlem af Europa-Kommissionen. Min hjemstat Baden-Württemberg er med sine over 10 mio. indbyggere en af Europas økonomisk stærkeste og mest innovative regioner. Personligt er jeg siden min tidlige ungdom blevet præget af den tysk-franske forsoning og opbygningen af et forenet Europa, samarbejdet på tværs af grænser og samkvemmet mellem mennesker på begge sider af grænserne. Derfor har jeg i mange år været medlem af den tværpartipolitiske Europa-Union Deutschland. Min indsats for det grænseoverskridende samarbejde langs den øvre Rhin og "Firemotors-initiativet" med Catalonien, Rhône-Alpes og Lombardiet, der har gjort Baden- Württemberg til en vigtig aktør i samarbejdet mellem Europas regioner, er også udtryk for min dybe europæiske overbevisning. Aktiv deltagelse i europæisk politik har længe været et centralt led i mit politiske virke. Min delstat Baden-Württemberg repræsenterede alle de tyske delstaters interesser på EUforfatningskonventet og bidrog i den forbindelse især med regionale og kommunale erfaringer. Som et yderligere eksempel kan nævnes mit initiativ til at etablere en europæisk Donaustrategi for at give Donaustaternes store udviklingspotentiale større gennemslagskraft i hele EU's interesse. Også ved ratificeringen af Lissabontraktaten i Tyskland spillede Baden- Württemberg en fremtrædende rolle. På grundlag af disse erfaringer glæder jeg mig som overbevist europæer til fremover at arbejde i hele Europas interesse. Allerede som gruppeformand og siden som PE v /7 CM\ doc

3 ministerpræsident trådte jeg i forskellige politiske sammenhænge i skranken for samarbejdet i EU og førte en konstruktiv, resultatorienteret dialog på tværs af alle partigrænser. Jeg er stadig af denne overbevisning, som er baseret på lighed og samarbejde om konkrete spørgsmål. Bæredygtig økonomisk vækst og netop også udfordringerne i forbindelse med energiproduktion og energieffektivitet har længe været centrale emner i mit parlaments- og regeringsarbejde. På begge områder er delstaten Baden-Württemberg toneangivende på grund af sin innovative kapacitet og de politiske rammebetingelser. Jeg er derfor velforberedt til at tage mit kommende embedes udfordringer op i fælleseuropæisk interesse. Jeg kan forsikre, at jeg vil lægge hele min arbejdsindsats i at varetage mit embede og opfylde mine pligter i Kommissionen til punkt og prikke. Personlig uafhængighed og uafhængighed over for enkeltinteresser er absolutte forudsætninger for, at Kommissionen kan udøve sit mandat på troværdig vis. For mig personligt er de afgørende elementer i mit arbejde i Kommissionen. Jeg vil nøje overholde forpligtelsen i artikel 17, stk. 3, i EU-traktaten og artikel 245 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, i henhold til hvilke medlemmerne af Europa-Kommissionen udfører deres opgaver i fuldkommen uafhængighed og afholder sig fra enhver handling, som er uforenelig med karakteren af deres hverv. Ligeledes forpligter jeg mig til ikke at udøve nogen anden lønnet eller ulønnet erhvervsmæssig virksomhed i min tjenesteperiode og til stadighed at passe nøje på at undgå enhver form for interessekonflikter ved udøvelsen af mit hverv. Desuden forpligter jeg mig til at overholde reglerne i den adfærdskodeks, der gælder for Kommissionens medlemmer. Således som det fremgår af min "erklæring om finansielle interesser, som jeg ifølge adfærdskodeksen har sendt Kommissionens formand, har jeg ingen poster og ingen finansielle interesser, der er i konflikt med en kommissærs opgaver. Forvaltning af Deres ansvarsområde og samarbejde med Europa-Parlamentet og dets udvalg 2. Hvordan vurderer De Deres rolle som medlem af kommissærkollegiet? I hvilket omfang mener De, at De er ansvarlig over for Parlamentet for Deres og Deres tjenestegrenes handlinger? Ifølge rammeaftalen om forholdet til Europa-Parlamentet og Kommissionen har hvert medlem af Kommissionen det politiske ansvar for det område, som han eller hun er ansvarlig for. Dette gælder uanset princippet om, at Kommissionen optræder som et kollegium. Jeg vil naturligvis bære ansvaret for mine tjenestegrenes handlinger inden for de ansvarsområder, som jeg har fået tildelt, og jeg vil varetage dette ansvar i tæt samarbejde med de øvrige medlemmer af kollegiet. I mit arbejde som regeringschef har jeg til stadighed bestræbt mig på at føre konstruktive drøftelser med medlemmerne af alle partigrupper i parlamentet. Derfor ligger det mig meget på sinde fremover at få en dialog med Europa-Parlamentets medlemmer, som er baseret på et nært tillidsforhold og ikke præget af partipolitiske præferencer. Jeg vil indprente mine tjenestegrene, at denne forpligtelse også gælder for dem. CM\ doc 3/7 PE v01-00

4 På grundlag af Kommissionens adfærdskodeks vil jeg til enhver tid sikre et tillidsfuldt samarbejde med generaldirektøren, ledelsen og de ansatte i det kommende generaldirektorat for energi. Jeg vil gøre mit yderste for, at den interne kontrol fungerer effektivt. Jeg tillægger det stor værdi, at samarbejdet med mine tjenestegrene bliver baseret på principperne om loyalitet, tillid, åbenhed og informationsudveksling og gensidig støtte. 3. Hvilke specifikke tilsagn er De villig til at give om større åbenhed, øget samarbejde og effektiv opfølgning af Parlamentets holdninger og anmodninger om lovgivningsmæssige initiativer, også under hensyntagen til Lissabontraktatens ikrafttræden? Er De for så vidt angår planlagte initiativer og igangværende procedurer rede til at levere oplysninger og dokumenter til Parlamentet på lige fod med Rådet? Som medlem af Kommissionen ser jeg mig forpligtet til garantere fuldstændig åbenhed og løbende at underrette Parlamentet. Denne forpligtelse anser jeg for en afgørende forudsætning for, at vores demokrati kan fungere. I mit mangeårige parlamentariske arbejde, men også især som led i mit personlige ansvar som regeringschef, har jeg altid nøje fulgt dette princip, som jeg heller ikke i fremtiden har tænkt mig at fravige. Et af Lissabontraktatens vigtige resultater er, at Europa-Parlamentets rettigheder er blevet yderligere styrket. Mine tjenestegrene og jeg vil respektere Parlamentets udvidede rettigheder og krav i enhver henseende. Naturligvis vil jeg føre en tillidsfuld dialog med parlamentsmedlemmerne i alle politiske grupper og i mit arbejde tage hensyn til de råd, som jeg modtager fra Parlamentet. Den åbne dialog mellem Kommissionen og Parlamentet ser jeg på denne baggrund ikke blot som en forpligtelse, men også som et personligt behov. Europa-Parlamentet og Rådet er ligeværdige aktører i lovgivningsprocessen, og derfor vil jeg naturligvis udlevere oplysninger og dokumenter til Parlamentet på samme måde, som Rådet forventer det af mig. Desuden forpligter jeg mig til at overholde samtlige bestemmelser i rammeaftalen mellem vore institutioner, bl.a. også fordi Europa-Parlamentet indtager en særlig stilling i kontrollen af Kommissionen. Jeg er mig fuldt bevidst, at sikringen af EU's energiforsyning på lang sigt og en øget energieffektivitet, og især de mål, der følger af klimabeskyttelsen og forpligtelsen til at skåne naturressourcerne, ikke kan opnås uden omfattende samarbejde med Parlamentet og dets konstruktive forslag, opfordringer og bemærkninger. Jeg vil derfor nøje gennemgå Europa- Parlamentets forslag og tage dem til følge i det omfang, det er muligt. Politikrelaterede spørgsmål 4. Hvad er Deres tre vigtigste prioriteter for Deres foreslåede ansvarsområde under behørig hensyntagen til den finansielle, økonomiske og sociale krise og behovet for en bæredygtig udvikling? Bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed har været centrale mål for EU's energipolitik i de sidste fem år. Der skal arbejdes videre mod disse tre mål, som vil blive integreret i en langsigtet politikstrategi frem til 2050, for at andelen af fossile brændstoffer i EU's energimiks kan reduceres. Jeg har derfor følgende fem prioriteter: PE v /7 CM\ doc

5 For det første vil jeg gerne have, at energipolitikken yder et afgørende bidrag til opbygningen af en kulstoffattig økonomi. Vi bliver nødt til at udnytte mulighederne for at forbedre energieffektiviteten for at opnå en bæredygtig vækst. Det er mit mål at øge energieffektiviteten ved at sænke omkostningerne i forbindelse med energieffektive investeringer. Desuden skal vi fremme en større vilje til at investere i energieffektivitetsforanstaltninger. Elektricitet er den vigtigste energibærer i et kulstoffattigt energimiks. Der kræves en massiv udbygning af vedvarende energi. Europa har også pligt til at støtte sikker udnyttelse af kerneenergi, fx ved hjælp af fælles regler for affaldshåndtering. Dette fratager dog ikke de enkelte medlemsstater muligheden for selv at vælge deres eget energimiks. For det andet vil jeg gerne sørge for, at teknologier med ringe eller slet ingen CO 2 -emissioner, som fx. vedvarende energi, køretøjer med lav emission eller CO 2 -opsamling og lagring, kommer til at stå øverst på dagsordenen, når det gælder om at nedbringe anvendelsen af fossile brændstoffer. Jeg vil gerne være med til ved hjælp af en mere industriorienteret anvendt forsknings- og udviklingspolitik at fremme den europæiske industris konkurrenceevne på energiområdet for at bringe nye avancerede produkter og fremtidsorienterede miljøvenlige energiteknologier på markedet. For det tredje ønsker jeg at sikre vores energiforsyning ved en bedre infrastruktur. EUudgifterne bør koncentreres om foranstaltninger, der virkelig kan skabe europæisk merværdi i form af grænseoverskridende virkninger, stordriftsfordele og bekæmpelse af markedssvigt. Kommissionen bør fortsat koordinere projekter af strategisk betydning, som fx planen om at forbinde det baltiske energinet med Nabucco-gasledningen. Kommissionen bør også videreudvikle de transeuropæiske netprojekter på energiområdet, herunder i Middelhavsområdet og i Nordsøen. Dette omfatter også udviklingen af europæiske intelligente net, et tilsvarende supernet og regionale koblingssteder. For det fjerde vil jeg gøre mig til fortaler for, at det indre marked udbygges til fordel for forbrugerne. Det er en forudsætning, at den tredje pakke vedrørende det indre marked gennemføres fuldstændigt og rettidigt, for at de stadig eksisterende (infra)strukturelle barrierer, retlige hindringer eller andre tilfælde af markedssvigt kan overvindes. Jeg vil endvidere fremme indførelsen af intelligente energiteknologier, som fx "intelligente målere", ikke mindst for at øge de private forbrugeres og virksomhedernes bevidsthed om nødvendigheden af at spare på energiforbruget, at gøre det lettere for dem at føre kontrol med deres eget energiforbrug og at åbne muligheder for at forbedre energieffektiviteten og sænke energiomkostningerne. Endelige vil jeg styrke og udbygge energipolitikkens eksterne dimension. Trods alle bestræbelser på at diversificere energikilderne bliver vi mange år fremover fortsat nødt til at importere store mængder olie og gas. På grundlag af erfaringerne fra gaskrisen i 2009 ønsker jeg at styrke solidariteten mellem medlemsstaterne yderligere og at forbedre EU's evne til at "tale med én stemme" i internationale energispørgsmål og at sikre alle medlemsstaternes forsyning. 5. Hvilke specifikke lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer agter CM\ doc 5/7 PE v01-00

6 De at tage og ifølge hvilken tidsplan? Hvilke specifikke tilsagn kan De give, særlig hvad angår de af udvalgenes prioriteter og dertil knyttede anmodninger, som vil falde ind under Deres ansvarsområde? Hvorledes vil De personligt sikre de lovgivningsmæssige forslags kvalitet? Det er mit mål at kæde energihandlingsplanen for tæt sammen med den overordnede EU-2020-strategi og med de netop nævnte prioriteter, især nedbringelsen af andelen af fossile brændstoffer i energimikset og forbedringen af vores energiforsyningssikkerhed. Hvis Parlamentet kan erklære mig sin tillid på grundlag af disse mål, vil jeg bede Parlamentet og Rådet om støtte til at sætte yderligere skub i vores energipolitik. Jeg kan forsikre Dem om, at mine prioriteter stemmer fuldkommen overens med de fem prioriteter, som De har opstillet for de kommende år. Når jeg tiltræder mit embede, er det mit ønske straks at gå i gang med følgende projekter: En køreplan for et kulstoffattigt energisystem frem til Dette bliver et programdokument, der skal stimulere den samfundsmæssige debat om mere bæredygtig energiudnyttelse og -produktion med henblik på en fælles europæisk dagsorden. En ny handlingsplan for energieffektivitet. Som led i debatten om den europæiske økonomiske genopretningsplan har den tidligere Kommission givet Parlamentet tilsagn om at ville vedtage en ambitiøs handlingsplan for energieffektivitet. Jeg vil gerne gå frem i to tempi for at sikre, at handlingsplanen bliver en kvalitetsplan. For det første skal de foranstaltninger, der hidtil er gennemført, og de deraf følgende konklusioner vurderes. For det andet skal der sidenhen udarbejdes en fuldstændig handlingsplan for at nå vores mål på 20 % med konkrete kortsigtede foranstaltninger. En energiinfrastrukturpakke. Den kommer til at omfatte prioriterede mål for udbygning af energiinfrastrukturen frem til 2030 og lovforslag til et nyt EU-instrument for energiforsyningssikkerhed og infrastruktur, herunder retningslinjer for TEN-E. Denne infrastrukturpakke bør fremlægges i tide til, at den kan blive taget i betragtning i forbindelse med drøftelserne af de næste finansielle perspektiver for EU. Ud over disse initiativer vil jeg i første halvår af 2010 aflægge rapport om, hvordan det indre marked fungerer, og hvordan gennemførelsen af den europæiske økonomiske genopretningsplan forløber for så vidt angår projekter på energiområdet. I senere rapporter vil det blive vurderet, hvilke fremskridt medlemsstaterne har gjort med hensyn til at gennemføre direktivet om vedvarende energi og energieffektivitetsreglerne. Jeg ønsker og agter at arbejde på, at EU-reglerne bliver gennemført korrekt i medlemsstaterne, især for så vidt angår det indre marked, vedvarende energi og energieffektivitet. Dette indbefatter ikke blot, at der indledes overtrædelsesprocedurer, men også at der udveksles oplysninger og erfaringer om bedste praksis med de nationale myndigheder og parlamenter. Jeg er sikker på, at jeg kan regne med Europa-Parlamentets støtte hertil. Endelig vil jeg først fremsætte lovforslag, når de forskellige høringsprocedurer og de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvensanalyser er behørigt afsluttet. Vi må PE v /7 CM\ doc

7 samarbejde om at forenkle EU-lovgivningen og gøre den mere overskuelig. CM\ doc 7/7 PE v01-00

SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling

SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling DA SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling 1. Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed Hvilke

Læs mere

Bruxelles, den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIUNIONSPAKKEN

Bruxelles, den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIUNIONSPAKKEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIUNIONSPAKKEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 348/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Tidl. dok. nr.: CONV 797/1/03 REV 1 Vedr.: Udkast til traktat

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 10.3.2011 2011/XXXX(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om en effektiv råvarestrategi for Europa (2011/XXXX(INI)) Udvalget om Industri, Forskning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.2.2013 COM(2013) 48 final 2013/0027 (COD) C7-0035/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. december 2005 (10.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 NOTE

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. december 2005 (10.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 NOTE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. december 2005 (10.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 NOTE fra: til: Vedr.: den østrigske og den finske delegation delegationerne Rådets arbejdsprogram for

Læs mere

Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO 15265/09 CO CL 3

Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO 15265/09 CO CL 3 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) 15265/09 CO CL 3 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD I BRUXELLES DE 29.-30. OKTOBER 2009

Læs mere

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009 25-11-2009 1 ONSG DEN 25. NOVEMBER 2009 FORSÆDE: Jerzy BUZEK Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 09.05) 2. Modtagne dokumenter: se protokollen 3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens

Læs mere

TORSDAG DEN 17. DECEMBER 2009

TORSDAG DEN 17. DECEMBER 2009 17-12-2009 1 TORSG DEN 17. DECEMBER 2009 FORSÆDE: Pál SCHMITT Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 09.00) 2. Gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (forhandling) Formanden.

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2007

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2007 05-09-2007 1 ONSG DEN 5. SEPTEMBER 2007 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.05) 2. Bekæmpelse af terrorisme (forhandling) Formanden. - Næste punkt på dagsordenen

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere