1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred)."

Transkript

1 13. APRIL 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL SUNDHED ARTIKEL 25 På baggrund af 5. følgegruppemøde den 4. marts 2015 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder og SFI valgt følgende indikatorer for retten til sundhed. 1 GULDINDIKATOR Guldindikatoren for retten til sundhed bliver: 1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred). Det er Institut for Menneskerettigheder og SFI s vurdering, at det er denne indikator, der bedst lever op til de fastsatte kriterier. 2 KRITERIERNE 2.1 DEFINITION AF HANDICAP Datagrundlaget for indikatoren er til stede i EU SILK, der indeholder spørgsmål om selvvurderet helbred MULIGHEDEN FOR INTERNATIONAL SAMMENLIGNELIGHED Guldindikatoren giver god mulighed for europæisk/international sammenligning, da selvvurderet helbred er et mål, der anvendes både nationalt og internationalt som generelt udtryk for den almene helbredstilstand. 2.3 RELEVANS Indikatoren er prædikativ for mange ting, bl.a. sygdom. Da guldindikatoren endvidere sammenligner personer med og uden handicap, stemmer indikatoren godt overens med kernen i artikel 25 om lige adgang til den højest opnåelige sundhedstilstand. Indikatorens datagrundlag åbner op for en sammenligning i forhold til personer uden handicap, men den vil ikke i sig selv måle, om det er udtryk for eventuel 1 EU SILK har som mål for handicap et spørgsmål om man i mindst de seneste 6 måneder på grund af et sundhedsproblem har været begrænset i forhold til aktiviteter, man plejer at gøre. 1/5

2 diskrimination. Guldindikatoren om diskrimination (artikel 5) vil dog til dels afbøde denne mangel. Følgegruppen har diskuteret, at det er vanskeligt at vide, hvordan helbred opfattes af personer med handicap i forhold til personer uden handicap. Bl.a. blev der nævnt en risiko for, at personer med handicap i højere grad vil svare, at de har et dårligt helbred som følge af handicappet og ikke som følge af helbredstilstanden i øvrigt. Omvendt blev det nævnt, at det væsentlige var at måle udviklingen over tid, hvorfor en evt. fejlmargin ikke var afgørende. Institut for Menneskerettigheder og SFI har på denne baggrund besluttet at holde fast i det selvoplevede helbred som guldindikator, men vil samtidig arbejde for, at datagrundlaget løbende valideres, så eventuelle fejlmarginer kan minimeres. Idet guldindikatoren er formuleret subjektivt, og da datagrundlaget er baseret på spørgeskemaer, således at ikke alle personer (herunder svage grupper) har mulighed for at svare, har Institut for Menneskerettigheder og SFI besluttet, at underindikatorerne så vidt muligt bør være objektivt konstaterbare ud fra opgørelser i registre, databaser mv. Derved vil man få objektive data, der kan sammenholdes med den subjektive vurdering. Udover at fokusere på sundhedstilstanden for personer med handicap, omfatter artikel 25 også adgangen til sundhedsydelser. Følgegruppen har i den forbindelse diskuteret, hvorvidt en underindikator burde omhandle adgangen til sundhedsydelser i form af fx den fysiske tilgængelighed til almenpraksis, antallet af tandlægebesøg eller frekvensen af livmoderhalskræftscreeninger for personer med handicap i forhold til personer uden handicap. Der var samtidig en bekymring ved, at adgang til sundhedsydelser i høj grad kom til at omhandle tilgængelighed, hvilket allerede er behandlet i indikatorerne for artikel 9. Derudover ville målinger på adgangen til sundhedsydelser hurtigt blive meget snævert afgrænset i forhold til enkelte sundhedsydelser og derfor give et meget afgrænset billede af adgangen til sundhedsydelser. Institut for Menneskerettigheder og SFI har derfor i stedet besluttet at fokusere på den generelle sundhedssituation blandt personer med handicap ved bl.a. at afdække forskelle i levealderen for personer med og uden handicap. På denne baggrund har Institut for Menneskerettigheder og SFI besluttet, at én underindikator skal omhandle levealder for personer 2/5

3 med udviklingshæmning. Personer med udviklingshæmning vil almindeligvis ikke blive repræsenteret i spørgeskemaundersøgelser, hvorfor en opgørelse over disse personers leveralder er en af de få muligheder, der findes, for at få denne gruppe repræsenteret i projektet. Selvom personer med udviklingshæmning ofte har en lavere levealder, skyldes det ikke nødvendigvis manglende adgang til sundhedsydelser, men derimod handicappet i sig selv. Kun ved at følge dødeligheden over tid vil man derfor kunne måle, hvordan denne gruppes sundhed håndteres i et bredere perspektiv. Institut for Menneskerettigheder og SFI har derudover besluttet, at en anden underindikator skal omhandle levealder for personer med psykisk sygdom. Det vil også her være afgørende at følge udviklingen over tid. Endelig er det besluttet, at en tredje underindikator skal omhandle BMI, der på enkel vis kan rumme forskellige vinkler af sygdom og sundhed, herunder som et udtryk for den enkeltes sundhedsadfærd. BMI kan således opfattes som et mere objektivt mål for en kombination af fysisk aktivitet og kost og et overordnet mål for livsstil og hvor sundt man lever. Det er i tillæg til guldindikatoren således besluttet, at der fastsættes følgende underindikatorer: a) Levealder for personer med udviklingshæmning. b) Levealder for personer med psykisk sygdom. c) Andel af overvægtige personer med og uden handicap (BMI>25/let overvægtig). Det bemærkes, at underindikator a) og b) ikke vil indebære en sammenligning mellem personer med og uden handicap. Det skal også bemærkes, at den årgang eller aldersgruppe, som guldindikatoren og underindikatoren skal afdække, ikke er endeligt fastlagt og heller ikke nødvendigvis behøver at være statisk. Ikke desto mindre er der enighed om, at formerne for sundhedsproblemer i høj grad er afhængig af, hvilken aldersgruppe man taler om, hvorfor en opdeling i alder i højere grad vil kunne fortælle, hvor problemerne er. Ved at fokusere på en enkelt aldersgruppe eller årgang, vil man desuden hurtigere kunne monitorere en evt. udvikling over tid på området. 3/5

4 I overensstemmelse med den overordnede beslutning om at have underindikatorer opdelt på køn og etnicitet, vil de to sidste underindikatorer være: d) Guldindikator opdelt på køn. e) Guldindikator opdelt på etnicitet. 2.4 ØVRIGE KRITERIER Datagrundlaget (EU SILK) vil være baseret på spørgeskemaundersøgelser, 2 der gennemføres så hyppigt, at datagrundlaget kan danne grundlag for en vurdering af udviklingen gennem tid. Det foreliggende datagrundlag giver endvidere mulighed for disaggregering på handicap og subgrupper. Der kan derfor opdeles på eksempelvis større/mindre handicap eller på specifik handicaptype samt på andre faktorer, såsom køn og etnicitet. Data indsamles hvert år. Datagrundlaget for underindikator c) kan ikke findes i EU SILK, men er til stede i rapporter fra Statens Institut for Folkesundhed. 3 3 SAMMENFATNING Guldindikatoren giver et billede af den almene helbredstilstand blandt personer med og uden handicap, da den er prædikativ for mange ting, bl.a. sygdom. Guldindikatorens datagrundlag danner samtidig rammen for, at man kan følge udviklingen over tid og på tværs af europæiske lande, der også anvender definitionen i sundheds- og sygelighedsundersøgelser. De valgte underindikatorer bidrager samtidig til et mere nuanceret og objektivt billede af sundhedssituationen blandt personer med handicap og sikrer relevansen ift. de forskellige temaer, som er omfattet af artikel 25 i FN s handicapkonvention (bortset fra lige adgang til sundhedsydelser). Følgende guldindikator og fem underindikatorer besluttes: Guldindikator: Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred). 2 Der er ved survey-undersøgelser en risiko for, at visse grupper har en lavere deltagelse. Spørgeskemaundersøgelser er derudover som sådan udtryk for respondentens subjektive opfattelse, og kan derfor ikke nødvendigvis tages til indtægt for, hvordan realiteterne ser ud. 3 Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse : 4/5

5 Fem underindikatorer: a) Levealder for personer med udviklingshæmning. b) Levealder for personer med psykisk sygdom. c) Andel af overvægtige personer med og uden handicap (BMI>25/let overvægtig). d) Guldindikator opdelt på køn. e) Guldindikator opdelt på etnicitet. 4 FØLGEGRUPPENS SAMMENSÆTNING VED VALG AF INDIKATOR FOR RETTEN TIL SUNDHED Maria Ventegodt Liisberg fra Institut for Menneskerettigheder præsenterede ovenstående indikatorer ved mødet den 4. marts I alfabetisk orden og udover deltagere fra IMR og SFI: Andreas Juul Sørensen, DCH Charlotte Hvid Olavsgaard, Socialministeriet Christina Kristholm Jørgensen, Socialministeriet Hans Andersen, Lev Jens Bjerg Johansen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kamilla Heurlén, Danmarks Statistik Kasper Bergmann, DDL Knud Christensen, Sind Nina Føns Johnsen, Statens Institut for Folkesundhed Signe Højsteen, DH Susan Ishøy Michelsen, Statens Institut for Folkesundhed Søren Buggeskov, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Søren Ginnerup, SBI, AAUI 5/5

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom

Ingen børn skal vokse op i fattigdom De præsenterede resultater er baseret på rapporten: forkortet version Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen Stine

Læs mere

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen Katrine Bindesbøl Holm Johansen Ola Ekholm Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser Konsekvenser af de laveste sociale ydelser - Forsørgelsesgrundlag og afsavn Finn Kenneth Hansen og M. Azhar Hussain August 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-2-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Lene Winther Ringgaard Gert Allan Nielsen Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, april 24 Tryk: Holmen Center-Tryk A/S

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde 12:10 Steen Bengtsson 12:10 VÆKSTFAKTORER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STEEN BENGTSSON KØBENHAVN 2012 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Capacent Indhold 1. Indledning 1 1.1 Analysens og rapportens opbygning 1 2. Sammenfatning og perspektivering 5 3. Børn og unge med handicap

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere