Boston Hjørne / Boston Corner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boston Hjørne / Boston Corner"

Transkript

1 NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 Boston Hjørne / Boston Corner Art.no: FP-BOS / FP-BOS

2 Generelt om element peiser Vekt Huseier må forsikre seg om at gulvet tåler belastningen i henhold til totalvekten på peisen. Vurder eventuelt forsterkning av gulvet, spesielt i nye hus og dersom området under peisen ikke har ekstra lettvegger som understøtter. Ved montering på flytende tregulv, bør peisen felles ned for å unngå at gulvet låses og sprekker. Brannmur Ved montering av ildsted inntil brennbar vegg, må det anvendes brannmur. Vi anbefaler bruk av Nordmur brannmurelementer som gir en meget god beskyttelse av veggen og har en byggetykkelse på kun 30/65 mm, inklusive 10/15 mm luftespalte. Brannmur kan også bygges av annet steinmateriale som gassbetongblokker eller teglsten i godkjent tykkelse. Brannmuren må alltid være så høy at avstanden fra røykrør/røykklokke til brennbart materiale blir minimum 300 mm. Frittstående peiser kan monteres uten brannmur. Overhold alle sikkerhetsavstander til brennbare materialer. Tilkobling til pipe Følg pipeprodusentenes spesifikasjoner for tilkobling til pipe. Tørrstable omrammingen og innsatsen for nøyaktig høyde og posisjon til røykinnføringen i pipen. Husk at innsatsen ekspanderer under fyring. Omrammingen må derfor aldri hvile på innsatsen, men ha en avstand på minimum 2-3 mm. Innsatsen må heller ikke hvile mot benkeplaten eller mot sidene. Ved topptilslutning til stålpipe henviser vi til respektive fabrikats monteringsanvisning. Krav til gulvplate Har ildstedet panoramadør og kun skal fyres lukket, kreves det ved brennbart gulv 30 cm gulvplate foran ildstedet, uansett høyde og dybde på ildstedet. Gulvplatens bredde skal være minst like bred som luken på innsatsen. Akryl Elementene skal limes med medfølgende akryl. Sørg for at alle limflater er frie for støv. For bedre heft kan overflatene vaskes. La overflaten tørke før lim strykes på. Når peisen er ferdig montert, etterfyll skjøtene mellom elementene med akryl og jevn fugen med en såpevåt svamp eller finger slik at det blir en tydelig fordypning mellom elementene (FIG Z). Småskader Grunnet transport og håndtering kan det oppstå små skader på peisen. Dette kan repareres med akryl/lettsparkel. For perfekt resultat kan du sparkle og slipe med egnet sparkelmasse. Mindre sår og ujevnheter sparkles. Dersom såret er dypt eller det er en større skade anbefales det å sparkle i flere omganger med fliselim eller sementsparkel for å unngå synk. Jevn til med f.eks. en fuktig svamp eller et filsebrett. Sprekker Bygningsmassen rundt peisen kan bevege seg. Spesielt er det i nye hus vanlig at bygningsmassen får betydelige setninger de første årene. I tillegg krymper alle betongelementeri avtagende grad i inntil 15 måneder. Resultatet er at det kan oppstå små sprekker i betong/ murverk. Bruk peisen i noen måneder. Dersom det oppstår sprekker, riss opp sprekken med et Skrujern eller lignende (for å gi bedre plass til akryl fugemasse). Støvsug flatene frie for støv. Sprøyt inn akryl fugemasse og bruk en sparkel eller en såpevåt finger for å jevne til massen. Etter et par døgn kan fugen overmales. Maling Når peisen er ferdig sparklet/slipt og limskjøtene tørre, er peisen klar til å males. Bruk kun pustende maling (akryl) ment for murverk. Behandling av marmor Rengjør platene med svakt såpevann og fjern alle eventuelle rester av limsøl. Bruk aldri syreholdige/slipende stoffer da disse vil ødelegge både overflate og polering. Ved rengjøring eller fuging er det viktig å bruke vaskemidler/fug som er godkjent for marmor. Riper i mørk marmor kan farges med blyantbly. Et steinsenter kan være behjelpelig med ulike produkter for overflatebehandling av stein. For egen sikkerhet, følg monteringsanvisningen. Alle sikkerhetsavstander er minimumsavstander. Installasjon av ildsteder må i tillegg være i henhold til det enkelte lands lover og regler. Nordpeis AS står ikke ansvarlig for feilmontering av ildstedet. Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer. For sist oppdaterte versjon og mer utfyllende informasjon om brannmurer, pipetilkobling etc., se våre nettsider NB! Se egen monteringsanvisning for innsatsen 2 NO

3 Boston Hjørne Innsats N-24 Stålpipe Kan monteres med stålpipe. Vekt inkl. innsats Lav Høy Minimumsdybde på gulvplate (NO) 233 kg 265 kg 300 mm Måltegning (FIG 1) *Målet i tegningen angir ca. senter høyde på omrammingens utsparring til røykrør. Ta hensyn til eventuell stigning på røykrøret når det skal lages hull i pipen. Skjevheter i gulv og vegger vil også kunne påvirke målene. Tørrstable derfor peisen for nøyaktig høyde og posisjon til røykinnføringen. Merk også opp eventuelt hull til friskluftsett gjennom gulv (ekstrautstyr). Sikkerhetsavstander (FIG 1 / FIG 2) Sørg for at angitte sikkerhetsavstander ikke underskrides. Sikkerhetsavstandene kan variere fra land til land. Følg instruksjonene på det språk som gjelder for landet peisen monteres i. Montering (FIG 3 - FIG 16) Før montering bør sugende flater (upusset Leca/ Scanpor/Siporex etc.) pusses, limvaskes eller gyses for å unngå uttørring av akryllim. Strømtilførsel og kobling må utføres av autorisert personell FIG 4: Ved topptilslutning til pipe må røyklokket flyttes til bakre røykuttak. FIG 5: Bunnplaten skal monteres i 90º i forhold til pipe/ brannmur for å unngå glippe. Juster evt. med kiler eller sementlim. FIG 10: Husk at det skal være avstand mellom innsatsen og omrammingen da innsatsen ekspanderer under fyring. Les også avsnittet om tilkobling til pipe. FIG 16: Legg på lysdekselet for å forhindre uønsket lys oppover. Friskluftstilførsel (ekstrautstyr FIG A) Se også egen monteringsanvising for friskluftstilførsel. Ved monterning av friskluftstilførsel gjennom gulv må det kuttes hull i peisens bunnplate. Se FIG A på måltegning for anbefalt område for hull. Minimum avstand fra dør på innsatsen til brennbar vegg er 300 mm. Minimum avstand fra røykrør/røykklokke til brennbar vegg er 300 mm. Dersom røykrøret skal føres gjennom brennbar vegg må det mures minimum 230 mm murverk mellom rør og brennbar vegg. Minimum avstand fra toppen av utluftningen til tak av brennbart materiale er 380 mm. NO 3

4 General information Our surrounds are all made of non-combustible materials. All our inserts/stoves are tested according to the latest European requirements and also to the Norwegian SINTEF standard, which includes particle tests. Several European countries however have individual rules for installation of inserts, stoves and fireplaces. You as a client are totally responsible for the fulfilling of these local rules concerning the installation in your region/ country. Nordpeis (Northstar) is not responsible regarding correct installation. You should check local regulations concerning: distance from firebox to combustible/flammable materials insulation materials/requirements between fireplace surround and back wall size of floor plates in front of fireplace/stove if required fluepipe connection between firebox and chimney insulation requirements if fluepipe goes through flammable wall such as a wood wall. Adjustment We recommend to stack the surround without glue in order to adjust the insert prior to perforating the chimney for the flue connection. Use a spirit level to ensure that the surround is mounted straight. The insert will expand with heat and for this reason the surround must not rest on the insert. (Above the insert there must be a gap of 3 to 5 mm. Laterally there is no need for gaps, but between the lower part of the insert and the surround there must be a gap of at least 2 mm.) Floor plate A fireproof floor plate must be put in front of the fireplace if the floor is of a combustible material. Acrylic glue The fireplace is to be assembled using acrylic glue. Make sure all dust is removed and that the surfaces are clean. When the fireplace is assembled, use the same acylic glue for filling joints (FIG Z) Minor damage The fireplace can sustain minor damage during transport and handling. This can be repaired with acrylic/light filler. For perfect results, you can fill and sand with a suitable filler. Minor damage and uneven surfaces can be filled. If the damage is deep or in the event of significant damage, you are recommended to fill repeatedly with tile adhesive or cement putty to avoid sinking. Smooth off with e.g. a damp sponge or a float. Fine Fissures The building material around the fireplace can move. In new houses in particular, it is common for building materials to settle substantially in the early years. In addition, all concrete elements shrink to a decreasing extent for up to 15 months. The result is that small cracks may appear in the concrete/masonry. Use the fireplace for a few months. If cracks appear, scrape them out with a screwdriver or similar (to provide more space for acrylic joint filler). Vacuum the surfaces to remove any dust. Inject acrylic joint filler and even it out with a spatula or a finger wetted with soapy water. The joint can be painted after a couple of days. Painting When the fireplace has been filled/sanded and the glued joints are dry, the fireplace is ready to be painted. Use only breathable paint (acrylic) intended for masonry. Treatment of marble Clean the plates with mild soapy water and remove any residue of spilled glue. Never use acid/abrasive materials, as this will damage the surface and polishing. It is important to use detergent/sealant that is approved for marble for cleaning and sealing. Scratches in dark marble can be coloured with a pencil. A professional stone centre can help you with different products for surface treatment of the stone. For your own safety, comply with the assembly instructions. All safety distances are minimum distances. Installation of the insert must comply with the rules and regulations of the country where installed. Nordpeis AS is not responsible for wrongly assembled inserts. We accept no liability for typographical errors and changes. NB! See separate instructions for the insert 4 GB

5 Boston Corner Insert N-24 Steel chimney Can be installed with steel chimney. Weight including insert Low High 233 kg 265 kg Floorplate Please follow the instructions on floorplates in your country. Safety distances (FIG 1 / FIG 2) Ensure that the safety distances are complied with. Please note that these safety distances can vary from country to country. The distance to any inflammable material in front of the opening of the insert must be of at least 1 m. The distance from the glass in the door to a lateral wall, measured diagonally, must be of at least 300 mm. The distance from the flue/smoke dome to inflammable wall needs to be at least 300 mm. If the flue goes through an inflammable wall, minimum 230 mm brickwork must be added between the flue and the wall. Assembly instructions (FIG 3 - FIG 16) Power supply and connection must be performed by authorized personnel FIG 4: If the fireplace is connected to a chimney at the top, the smoke lid must be moved to the rear flue outlet. FIG 5: Place the bottom plate in 90º relative to the chimney/wall. If needed, adjust with wedges or powder glue. FIG 10: Make sure there is a gap between the insert and the surround as the insert expand with heat. Also read the section about adjustment. FIG 16: Place light cover to prevent unwanted light up Fresh air supply (accessory FIG A) For more information see separate assembly instructions for fresh air supply. When the fresh air supply is passing through the floor, a hole needs to be cut in the bottom plate of the fireplace. See the illustrations in FIG A for recommended area for the hole. *The illustration shows the approximate distance from the floor to the centre of the hole into the chimney. As the flue is inclining, this height will vary depending on where the surround is installed. Dry stack the fireplace until the mantelpiece element for accurate height and positioning of the flue/chimney connection. Also mark for hole in case fresh air supply set is connected through the floor. The distance from the top of the air vent to roof of inflammable material must be at least 380 mm. GB 5

6 Generelt om elementpejse Vægt Husejeren skal forsikre sig om at gulvet tåler belastningen i henhold til totalvægten på pejsen. Overvej eventuelt forstærkning af gulvet, specielt i nye huse og såfremt arealet under pejsen ikke har ekstra strøer som understøtter. Ved montering på flydende trægulv, bør pejsen nedsænkes for at undgå at gulvet låses og revner. Brandmur Ved montering af ildsted op ad brændbar væg, skal der anvendes brandmur. Vi anbefaler at anvende Nordmur brandmurselementer som giver en meget god beskyttelse af væggen og har en byggetykkelse på kun 30/65 mm, inklusiv 10/15 mm luftspalte. Brandmur kan også bygges af andre stenmaterialer som gasbetonblokke eller mursten i godkendt tykkelse. Brandmuren skal altid være så høj at afstanden fra røgrør/røgklokke til brændbart materiale bliver minimum 300 mm. Fritstående pejse kan monteres uden brandmur. Overhold alle sikkerhedsafstande til brændbare materialer. Tilslutning til skorsten Følg skorstensproducentens specifikationer for tilslutning til skorsten. Prøv først at opstable omramningen uden at lime, så findes den nøjagtige højde og position til indgangshullet i skorstenen. Indsatsen ekspanderer under fyring og omramningen må derfor ikke hvile på indsatsen. Der skal være en afstand på minimum 3 mm. Indsatsen må heller ikke hvile på omramningens bænk eller mod siderne. Ved toptilslutning til stålskorsten henviser vi til det pågældende fabrikats monteringsvejledning. Krav til gulvplade For at beskytte gulvet mod eventuelle gløder skal pejseindsatsen anbringes på et brandsikkert materiale. Gulvplade skal monteres, så den dækker 300 mm foran pejseindsatsen og 150 mm på hver side. Akryl Elementerne skal limes med den medfølgende akryl. Sørg for at alle limflader er frie for støv. For bedre hæftning kan overfladerne vaskes. Lad overfladen tørre før limen stryges på. Når pejsen er færdig monteret, efterfyld mellemrummene mellem elementerne med akryl og udjævn fugen med en sæbevåd svamp eller finger så der bliver en tydelig fordybning mellem elementerne (FIG Z). Småskader Som følge af transport og håndtering kan der opstå små skader på pejsen. Disse kan repareres med akryl/letspartel. For at opnå et perfekt resultat, kan du spartle med en egnet spartelmasse og slibe. Mindre sår og ujævnheder spartles. Hvis såret er dybt, eller det er en større skade, anbefales det at spartle ad flere omgange med fliselim eller cementspartel for at undgå, at massen synker. Udjævnes med f.eks. en fugtig svamp eller et pudsebræt. Revner Bygningsmassen rundt om pejsen kan bevæge sig. Specielt er det i nye huse almindeligt, at bygningsmassen sætter sig betydeligt i de første år. Derudover krymper alle betonelementer i aftagende grad i op til 15 måneder. Resultatet er, at der kan opstå små revner i beton/ murværk. Brug pejsen i nogle måneder. Hvis der opstår revner, ridses op i revnen med en skruetrækker eller lignende (for at give bedre plads til akrylfugemassen). Støvsug fladerne fri for støv. Sprøjt akrylfugemassen ind, og brug en spartel eller en sæbevædet finger for at udjævne massen. Efter et par døgn kan fugen males over. Maling Når pejsen er færdigspartlet/-slebet og limlagene er tørre, er den parat til maling. Brug kun diffusionsåben maling (akryl), beregnet til murværk. Behandling af marmor Rengør forsigtigt pladerne med sæbevand og fjern eventuelle rester af lim. Brug aldrig syreholdige / slibende stoffer da disse vil ødelægge både overflade og polering Ved rengøring eller fugning er det vigtigt at bruge vaskemidler / fugemasse som er godkendt til brug på marmor. Ridser i mørk marmor kan farves op med en blyant. For din egen sikkerhed, følg monteringsvejledningen. Alle sikkerhedtsafstande er minimumsafstande. Installation af ildsteder skal i tillæg udføres i henhold til det enkelte lands love og regler. Nordpeis AS er ikke ansvarlig for fejlmontering af ildstedet. Vi tager forbehold om trykfejl og ændringer. For senest opdaterede version og mere fyldestgørende information om brandmur, skorstenstilslutning etc., se vore netsider NB! Se egen monteringsanvisning for indsatsen 6 DK

7 Boston Hjørne Indsats N-24 Stålskorsten Kan monteres til stålskorsten Vægt inkl. indsats Lav Høj Minimumsdybde på gulvplade: 233 kg 265 kg 300 mm Sikkerhedsafstande (FIG 1 / FIG 2) Sørg for at de angivne sikkerhedsafstande ikke underskrides. Sikkerhedsafstand kan variere fra land til land. Følg instruktionerne på det sprog som gælder for det land hvor pejsen monteres. Minimumsafstand fra låge på indsatsen til brandbar væg er 300 mm. Minimumsafstand fra røgrør/røgklokke til brandbar væg er 300 mm. Hvis røgrøret skal føres igennem brandbar væg skal der mures minimum 230 mm murværk mellem røret og væggen. * Målet i tegningen angiver ca. centrumhøjden i hullet af røgrøret. Målet vil variere efter hvor omramningen placeres grundet stigningen på røgrøret. Skævheder i gulv og vægge vil også påvirke målene. Prøv først at opstable omramningen op til pejsehylden uden at lime, så findes den nøjagtige højde og position til indgangshullet i skorstenen. Optegn også eventuelt hul til frisklufttilførsel gennem gulv. Montering (FIG 3 - FIG 16) Før montering bør sugende flader (upudset Leca/ Scanpor/Siporex etc.) pudses, limvaskes eller fugtes for at undgå udtørring af akryllim. Strømforbindelsen og forbindelsen skal udføres af autoriseret installatør FIG 4: Ved topmontering: Skru låget på toppen af og monter det på røgstudsen bag på indsatsen. FIG 5: Bundpladen (1) sættes i vater og monteres i 90º i forhold til skorsten/brandmur. Juster eventuelt med kiler eller fliselim. FIG 10: Husk afstand mellem indsatsen og omramningen da indsatsen ekspanderer under fyring. Læs også afsnittet om tilslutning til skorsten. FIG 16: Lysdækslet placeres for at forhindre uønsket lys opover. Frisklufttilførsel (tilbehør FIG A) Se også særskilt monteringsanvisning for friskluftstilførsel. Ved montering af frisklufttilførsel gennem gulv skal der før montering laves hul i gulv og bundplade. Se FIG A på måltegningen for anbefalet område til hullet. Minimumsafstand fra varmluftsudslippet til brandbart materiale er 380 mm. DK 7

8 580 Boston Hjørne Lav / Corner Low = mm Boston Hjørne Lav / Corner Low = mm 205 FIG A /

9 Fig 1 =Brannmur/Brandmur/Turvaetäisyydet/Firewall =Brennbart materiale/brændbart materiale/ Brännbart material/ Palavasta materiaalista/combustible material >880 >300 >300 >1540 >380

10 Boston Hjørne Høy / Corner High = mm Boston Hjørne Høy / Corner High = mm FIG A /

11 Fig 2 =Brannmur/Brandmur/Turvaetäisyydet/Firewall =Brennbart materiale/brændbart materiale/ Brännbart material/ Palavasta materiaalista/combustible material >880 >300 >300 >2010 >380

12 FIG 3 FIG 4 +/- 346 mm FIG 5 FIG /- 368 mm 12

13 FIG 7 FIG X4 3 FIG

14 FIG 10 FIG 11 FOR HIGH / HØY: FIG mm mm 7 FIG 12 FIG mm 1 Fig Z 2 14

15 Boston Høy / Boston High FIG 14 FIG mm 1 Fig Z 2 FIG 16 15

16 Nordpeis AS, Gjellebekkstubben 9-11, N-3420 LIERSKOGEN, Norway

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6. Art.no: FP-BOS05-110 / FP-BOS03-110 01.01.2013. Boston

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6. Art.no: FP-BOS05-110 / FP-BOS03-110 01.01.2013. Boston NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 Art.no: FP-BOS05-110 / FP-BOS03-110 01.01.2013 Boston Generelt om element peiser Vekt Huseier må forsikre seg om at gulvet tåler

Læs mere

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 (+ 1) Roma Kjøkken/Roma Kitchen/Roma Køkken

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 (+ 1) Roma Kjøkken/Roma Kitchen/Roma Køkken NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 (+ 1) Roma Kjøkken/Roma Kitchen/Roma Køkken Art.no: FP-ROM11-110, FP-ROM09-110 01.01.2013 Generelt om element peiser Vekt Huseier

Læs mere

Ellen Ellen Kleber/Ellen Soap Stone/Ellen Fedtsten

Ellen Ellen Kleber/Ellen Soap Stone/Ellen Fedtsten NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 Ellen Ellen Kleber/Ellen Soap Stone/Ellen Fedtsten Art.no: FP-ELE08-202/FP-ELE07-202/FP-ELS08-S01/FP-ELS07-S01 01.01.2013 Generelt

Læs mere

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 (+ 1) Roma Kjøkken/Roma Kitchen/Roma Køkken

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 (+ 1) Roma Kjøkken/Roma Kitchen/Roma Køkken NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 (+ 1) Roma Kjøkken/Roma Kitchen/Roma Køkken Art.no: FP-ROM11-110, FP-ROM09-110 10.11.2011 Generelt om element peiser Vekt Huseier

Læs mere

Boston Hjørne / Boston Corner

Boston Hjørne / Boston Corner NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 Boston Hjørne / Boston Corner Art.no: FP-BOS06-110 / FP-BOS04-110 07.09.2009 Generelt om element peiser Vekt Huseier må forsikre

Læs mere

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 (+ 1) Roma Kjøkken / Roma Kitchen / Roma Køkken

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 (+ 1) Roma Kjøkken / Roma Kitchen / Roma Køkken NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 (+ 1) Roma Kjøkken / Roma Kitchen / Roma Køkken Art.no: FP-ROM11-110, FP-ROM09-110 Nordpeis 18.06.2009 Generelt om element peiser

Læs mere

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6. Roma

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6. Roma NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 (+1) Roma Art.no: FP-ROM08-110, FP-ROM07-110 01.01.2013 Generelt om element peiser Vekt Huseier må forsikre seg om at gulvet tåler

Læs mere

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6. Roma

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6. Roma NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 (+1) Roma Art.no: FP-ROM08-110, FP-ROM07-110 10.11.2011 Generelt om element peiser Vekt Huseier må forsikre seg om at gulvet tåler

Læs mere

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6. Sydney

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6. Sydney NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 Sydney Art.no: FP-LON02-200 17.11.2011 Generelt om element peiser Vekt Huseier må forsikre seg om at gulvet tåler belastningen

Læs mere

Geilo. Hjørne/Corner. NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 SE Monteringsanvisning 10

Geilo. Hjørne/Corner. NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 SE Monteringsanvisning 10 NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 SE Monteringsanvisning 10 Art.no: FP-GEI02-2x1 01.01.2013 Geilo Hjørne/Corner Generelt om elementpeiser Vekt Huseier må forsikre

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Estoril Hjørne / Estoril Corner

Estoril Hjørne / Estoril Corner NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 SE Installations- och bruksanvisning 8 Estoril Hjørne / Estoril Corner Art.no: FP-EST04-100, FP-EST02-100 Nordpeis 27.08.2010

Læs mere

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 S E Monteringsanvisning 8. Art.no: FP-MKK03-100 29.09.2010.

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 S E Monteringsanvisning 8. Art.no: FP-MKK03-100 29.09.2010. NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 S E Monteringsanvisning 8 Art.no: FP-MKK03-100 29.09.2010 Paris Generelt om element peiser Vekt Huseier må forsikre seg om at

Læs mere

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 DE Montageanleitung 8. Roma

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 DE Montageanleitung 8. Roma NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 DE Montageanleitung 8 (+1) Roma Art.no: FP-ROM08-110, FP-ROM07-110 14.09.2009 Generelt om element peiser Vekt Huseier må forsikre

Læs mere

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 SE Monteringsanvisning 8. Napoli Napoli + 1

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 SE Monteringsanvisning 8. Napoli Napoli + 1 NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 SE Monteringsanvisning 8 Napoli Napoli + 1 Art.no: FP-NAP00-000, FP-NAP01-000 Nordpeis 08.12.2010 Generelt om elementpeiser Vekt

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Denne type søjlesvingkran anbefaler vi anvendt hvor der løftes og håndteres små lette byrder. Vort standard program er således designet i belastningsgrupper

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Estoril Hjørne/Corner

Estoril Hjørne/Corner NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 SE Monteringsanvisning 8 FI Asennusohje 10 Estoril Hjørne/Corner Art.no: FP-EST04-100, FP-EST02-100 Nordpeis 01.01.2013 Generelt

Læs mere

Estoril Hjørne/Corner

Estoril Hjørne/Corner NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 SE Monteringsanvisning 8 FI Asennusohje 10 Estoril Hjørne/Corner Art.no: FP-EST04-100, FP-EST02-100 Nordpeis 01.01.2013 Generelt

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Paris. NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 S E Monteringsanvisning 8 F I Asennusohje 10

Paris. NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 S E Monteringsanvisning 8 F I Asennusohje 10 NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 S E Monteringsanvisning 8 F I Asennusohje 10 Art.no: FP-MKK03-100 01.01.2013 Paris Generelt om element peiser Vekt Huseier må

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Villa 550 / Villa 650 R4223 V7 2014

Villa 550 / Villa 650 R4223 V7 2014 Villa 550 / Villa 650 R43 V7 04 Tillykke med dit nye Villa helårstelt Denne vejledning beskriver opstillingsprocessen. Studer vejledningen nøje før påbegyndelse af processen og vær opmærksom på din egen

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,-

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,- Forside INDHOLD! NYHED! 1 sæt vario d1 6 modul monteret med 6 stk. fotoprint, format 70 x 100 cm. 3 stk. halogenspot, 200W 2 stk. brochureholder VARIO D1 5 sk. Vario d2 rammer, format 70 x 100 cm. Monteret

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 DE Montageanleitung 8. Geilo

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 DE Montageanleitung 8. Geilo NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 DE Montageanleitung 8 Geilo Art.no: FP-GEI01-2x1 14.09.2009 Generelt om element peiser Vekt Huseier må forsikre seg om at gulvet

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Model Playground Design by Jens Juul Eilersen

Model Playground Design by Jens Juul Eilersen 210 x 105 cm 200 x 115 cm 210 x 115 cm 210 x 105 cm 200 x 115 cm 210 x 115 cm Seat height: 15 ¼" Back support height: 12 ½" 82 ¾" x 41 ¼" 78 ¾" x 45 ¼" 82 ¾" x 45 ¼" 78 ¾" x 51 ¼" Seat height: 15 ¼" Back

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Aduro 5. Indbygningsvejledning. /

Aduro 5. Indbygningsvejledning.  / Aduro 5 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Confidence in quality MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNINGER MOUNTING INSTRUCTIONS SONDRIO STRØMBERG & FISCHER

Confidence in quality MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNINGER MOUNTING INSTRUCTIONS SONDRIO STRØMBERG & FISCHER Confidence in quality DK MONTERINGSANVISNING NO MONTERINGSANVISNINGER GB MOUNTING INSTRUCTIONS SONDRIO STRØMBERG & FISCHER WWW.STROMBERG-FISCHER.DK DK OBS! BOR ALDRIG HUL I NO MERK! BORR ALDRI HULL I VÆGGEN

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Ophængning af brændeovnen på væg

Ophængning af brændeovnen på væg 4 9 7 5 3 9 7 6 1 4 10 8 10 11 11 3 11 368,4 150 11 Ophængning af brændeovnen på væg Dansk Vægbeslaget (1) placeres på væggen i den valgte højde. Der skal være en minimumsafstand på 7 cm fra gulvet til

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

Model Dacapo Design by Jens Juul Eilersen

Model Dacapo Design by Jens Juul Eilersen Arm height: 46 cm Arm width: 20, 30 and 40 cm Total depth (frame): 105 cm Seat depth: 50 cm Seat height: 39 cm Total height (frame): 66 cm 120 x 105 cm 1 180 x 105 cm 190 x 105 cm 130 x 165 cm 140 x 165

Læs mere

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Model Soft Ice Design by Jens Juul Eilersen Low or high arm

Model Soft Ice Design by Jens Juul Eilersen Low or high arm 92 x 92 cm Centre section 100 x 92 cm 130 x 92 cm 140 x 92 cm 120 x 152 cm 92 x 92 cm Centre section 100 x 92 cm 130 x 92 cm 140 x 92 cm 120 x 152 cm Arm height: 21 ¾" or 24 ¾" Arm width: 9" Total depth

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

FRAMELESS PARTITION DANISH QUALITY. triplan.net T.:

FRAMELESS PARTITION DANISH QUALITY. triplan.net T.: FRAMELESS PARTITION FACTS ABOUT TP LITE TP Lite is a frameless fully glazed partition system with a single glass layer TP Lite with door frames ensures sound reduction that meets normal sound demands for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere