7^gLK^l±i. åmfcs ta~i ffrs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7^gLK^l±i. åmfcs ta~i ffrs"

Transkript

1 Videbæk i november 2000 Rettet i april 2001 J.nr ^gLK^l±i åmfcs ta~i ffrs Lokalplan nr. 87 for et område til erhverv, håndværksvirksomhed, detailhandel, bolig og offentlige formål ved Nygade, Håndværkervej og Solsøhedevej i Videbæk.

2 Videbæk Kommune Lokalplan nr. 87 for et område til erhverv, håndværksvirksomhed, detailhandel, bolig og offentlige formål ved Nygade, Håndværkervej og Solsøhedevej i Videbæk. Indholdsfortegnelse Side Tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan 1997 med kortbilag nr. l 3 Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplanredegørelse 1. Lokalplanområdets beliggenhed 5 2. Baggrund for lokalplanen 5 3. Lokalplanens formål og indhold 5 4. Lokalplanens forhold til anden planlægning Zoneforhold 6 Kommuneplanforhold 6 Planlægning til butiksformål 6 Spildevandsforhold 6 Forurenet j ord 6 Vejforhold 7 Varmeforsyningsforhold 7 Lokalplanteksten - Bestemmelserne 9 Lokalplankort

3 Tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan Formål. Tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan 1997 skal sammenlægge den sydligste del af Videbæk Boligområde 13 (VB13) med Videbæk Erhvervsområde 12 (VE12). Området er vist på kortbilag nr. l, og det overføres med vedtagelse af lokalplan nr. 87 fra landzone til byzone. For at kunne opføre et nyt menighedshus som nabo til Børnehaven Solstrålen og boliger som nabo til Brandstationen er det også nødvendig at ændre lokalplanrammerne for dette område, Inden for VE 12 udlægges derfor et område til bolig- og offentlige formål. Området er identisk med delområde l og 2 i lokalplan nr. 87. Området tildeles lokalplanrammer, der er identiske med Videbæk Boligområde 7.1 (VB7.1). Rammebestemmelser for Videbæk Boligområde 7.1 (VB7.1). For VB7.1 gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen. En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a) at områdets anvendelse fastlægges til boligformål og offentlige formål b) at bebyggelsesprocenten for området ikke overstiger 40% c) at bebyggelsen opføres i maximalt 8,5 m højde og 2 etager d) at bebyggelsen fj ernvameforsynes real der overføres fra Videbæk Boli Videbæk Erhvervsområde 12 Kortbilag nr. l mål 1:5000

4 Hvad er en lokalplan? Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar 1977 er lokalplaner den eneste plantype, et byråd skal anvende til fastsættelse af bindende bestemmelser for grundejere, lejere, brugere m.fl. om anvendelse af fast ejendom og om bebyggelsers regulering. Lov om planlægning er det juridiske grundlag for udarbejdelse af lokalplaner. Ifølge loven skal kommunen udarbejde en lokalplan før større anlægsarbejder sættes i gang. Hensigten er bl.a. at sikre borgernes indsigt og mulighed for at deltage i kommunens planlægning. I en lokalplan kan byrådet fastlægge nærmere retningslinier for et areals anvendelse, bygninger, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og indretning samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer m.v.. En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelse af kommuneplanen. I kommuneplanen, der er en sammenfattende plan for bl.a. de fysiske forhold i Videbæk Kommune, er der fastsat rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner. I enhver lokalplan skal kommuneplanens rammer overholdes og i modsætning til kommuneplanen er lokalplanens bestemmelser juridisk bindende for borgerne. Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt offentliggøres et forslag til lokalplan i 8 uger, således at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den tinglyses og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, og en lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen. Derimod skal ændringer af eksisterende forhold, som f.eks. ved omog nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående ejendomme være i overensstemmelse med lokalplanens intentioner. Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan efter planens vedtagelse.

5 Lokalplanredegørelse. 1. Lokalplanområdets beliggenhed. Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af Videbæk, øst og vest for Nygade. Inden for området ligger Videbæk Maskinfabrik, Videbæk Højtalerfabrik (VIFA), PBN og Videbæk Energiforsynings kraftvarmeværk. Området er også karakteriseret af flere håndværksvirksomheder, maskinhandel og autoreparation. Endelig ligger Kommunens genbrugsplads, Falckstation og Børnehaven Solstrålen inden for området. Området har indtil dato været omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 19 (vedtaget ) og lokalplan nr. 23 for Videbæk Energiforsynings tidligere forbrændingsanlæg (vedtaget ). Med vedtagelsen af lokalplan nr. 87 ophæves disse 2 planer. 2. Baggrund for lokalplanen. Siden den partielle byplanvedtægt blev vedtaget i 1977 er erhvervsområdet blevet udbygget med nye virksomheder. I 1980 opføres Videbæk Forbrændingsanlæg efter gennemførelse af lokalplan nr. 23. Videbæk Kommunes genbrugsplads etableres inden for området i I juli 1993 ødelægges Videbæk Forbrændingsanlæg af en eksplosionsbrand og ombygges i 1994 til et kraftvarmeværk baseret på naturgas. I løbet af år 2000 vurderer Videbæk Højtalerfabrik, at fabrikken ikke fremover vil få brug for de reservearealer, der er udlagt til udvidelse af virksomheden. Videbæk Højtalerfabrik accepterer derfor at sælge en del af reservearealet til Videbæk Kommune. Med dette areal på ca m2 får Videbæk Kommune nu mulighed for at imødekomme ønsket om en grund til et nyt menighedshus, ligesom der bliver mulighed for at udlægge et areal til bl.a. detailhandel langs Nygade. Endelig ønsker Videbæk Kommune den tomme grund syd for Falckstationen udlagt til boligbyggeri. 3. Lokalplanens formål og indhold. Formålet med lokalplanen er herefter at opdele området i 5 delområder. Et område til boliger (område 1). Et offentlig område til Falckstation, børnehave og menighedshus (område 2). Et område til håndværksvirksomheder med evt. tilhørende bolig (område 3). Et område til større virksomheder uden beboelse, der ikke medfører særlige støj eller miljøgener (område 4). Inden for område 3 og 4 kan der endvidere placeres butiksareal til særlig pladskrævende varegrupper og salg af egen produktion fra virksomheden, arealer kan udlægges med op til henholdsvis 5000 m2 og 500 m2. Et område til detailhandelsforretninger med dagligvarebutik op til 3000 m2 eller udvalgsvarebutik op til 1000 m2, inden for dette område kan der også placeres udstilling, salg og servicevirksomheder med tilhørende lagre og værksteder (område 5). Ved lokalplanens nordligste begrænsning udlægges en 6 meter bred sti, der forbinder stisystemet ved Bøgelundsvej med boligområdet ved Skovvænget, Brogårdsparken, Pilevænget, Birkevænget, Granvænget, Gyvelvænget og Hybenvænget. Der er herefter mulighed for at benytte et gennemgående

6 stisystem fra det nordøstligste boligområde til blå. Videbæk Idræts- og Fritidscenter. 4. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Zoneforhold. Lokalplanområdet er beliggende i byzone bortset fra de dele af matr. nr. 2es og 2cæ Videbæk by, Videbæk, der udlægges til sti eller sammenlægges med Videbæk Erhvervsområde 12 til anvendelse til erhvervsformål. Dette område overføres med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 87 fra landzone til byzone. Der er landbrugspligt på matr. nr. 2es og 2cæ Videbæk by, Videbæk. Landbrugspligten ophæves i henhold til landbrugslovens 4. Tilladelse hertil meddeles af Jordbrugskommissionen for Ringkjøbing Amt. Kommuneplanforhold. For at kunne gennemføre lokalplan nr. 87 er det nødvendig at fastlægge nye lokalplanrammer for lokalplanens delområde l og 2. Disse rammer er indeholdt i tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan 1997 og er indsat foran i denne lokalplan. Lokalplanens delområde 3, 4 og 5 er beliggende inden for Videbæk Erhvervsområde 12 (VE 12). For VE 12 gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen. En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a) At anvendelsen fastlægges til erhvervsformål herunder detailhandel b) At bebyggelsesprocenten for området ikke overstiger 50%, dog højest 40% af den enkelte grunds areal må bebygges, samt maximalt 3 m3 pr. m2 grundareal c) At bebyggelsen ikke opføres i større højde end 8,5 meter. Byrådet kan tillade, at bygningsdele får en større højde d) At bebyggelsen forsynes med fjernvarme. Punktindustrier kan efter forhandling med Naturgas Midt/Nord eventuelt naturgasforsynes. Planlægning til butiksformål. Inden for Videbæk Centerområde 22 og delområde 5 i lokalplan nr. 87 kan der sammenlagt opføres nyt butiksareal svarende til 5000 m2 Butiksarealet skal anvendes til daglig- og udvalgsvarer. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarer må højest være 3000 m2 bruttoetageareal og for udvalgsvarer højest 1000 m2. En udbygning med detailhandel i delområde 5 i lokalplan nr. 87 vil styrke centermiljøet i Videbæk. I delområde 3 og 4 i lokalplan nr. 87 kan der indrettes butiksareal til særlig pladskrævende varegrupper og salg af egen produktion fra virksomheden med op til henholdsvis 5000 m2 for pladskrævende varegrupper og 500 m2 for egen produktion. Spildevandsforhold. Lokalplan nr. 87 er i overensstemmelse med Kommunens spildevandsplan. Forurenet jord. Ejendommene matr. nr. 3eo (Nygade 21), 3fk (Håndværkervej 12), Ird

7 (Chr. Hansensvej 1) og 4ac (Stationsvej 5), alle Videbæk by, Videbæk, er kortlagt som potentielt forurenet på vidensniveau l. Opmærksomheden henledes derfor på 8 i Lov om forurenet jord. 8stk. 1: Når en ejer har modtaget underretning om kortlægning, jf. 12, stk. l, skal ejer eller bruger ansøge amtsrådet om tilladelse, før den pågældende ændrer anvendelse af det kortlagte areal til et af de i 6, stk. 2 nævnte formål. 8 stk. 2: Hvis det kortlagte areal er fastlagt af amtsrådet som indsatsområde, j f. 6, stk. l eller hvis det kortlagte areal anvendes til et af de formål, der er nævnt i 6 stk. 2, skal ejer eller bruger ansøge amtsrådet om tilladelse før påbegyndelse af et bygge- og anlægsarbejde på arealet. 71 stk. 1: Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Bemærkning: 6 stk. 1: 1). Kan have skadelig virkning på grundvandet inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, 2). Kan have skadelig virkning på grundvandet i et indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg 3). Kan have skadelig virkning på mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads. 6 stk. 2 formål er bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution. Vej- og stiforhold. Der planlægges ikke nye veje inden for området. Langs lokalplanens nordligste begrænsning udlægges areal til en ny 6 meter bred forbindelsessti. Vejadgangen til lokalplanens delområde l og 2 skal ske fra Solsøhedevej. Vejadgangen til lokalplanens delområde 3 skal ske fra Nygade, Tværvej eller Håndværkervej. Vejadgangen til lokalplanens østlige delområde 4 (VIFA) skal ske fra Stationsvej, N.C. Madsensvej, Granvænget og fra Solsøhedevej over parkeringsplads. Vejadgangen til lokalplanens vestlige delområde 4 skal ske fra Håndværkervej, Højvangsvej og Chr. Hansensvej. Vejadgang til delområde 5 skal ske fra Nygade.

8 Ved Granvængets og Solsøhedevejs udmunding i Nygade etableres fortovsgennemføring for at forbedre de bløde trafikanters vilkår og samtidig formindske trafikbelastningen på Granvænget og Solsøhedevej. Varmeforsyningsforhold. Nye boliger og bygninger til offentlige formål herunder menighedshus forsynes med fjernvarme fra Videbæk Energiforsyning. Punktindustrier kan efter forhandling med Naturgas Midt/Nord eventuelt naturgasforsynes.

9 Lokalplanteksten - Bestemmelser. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 87 for et område til erhverv, håndværksvirksomhed, detailhandel, bolig og offentlige formål ved Nygade, Håndværkervej og Solsøhedevej i Videbæk. Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i 2. l Lokalplanens formål. 1. l Lokalplanens formål er: At sikre udbygning af erhvervs- og håndværksvirksomheder At åbne for opførelse af detailhandel langs Nygade At give mulighed for opførelse af et menighedshus ved Solsøhedevej At skabe et nyt boligområde syd for Falckstationen 2 Område og zonestatus. 2. l Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 2 og omfatter følgende ejendomme: Matr. nr. Ird, 2eh, 2er, 2eu, 2eø, 2fi, 3et, 3cu, 3cv, 3eo, 3ep, 3eq, 3er, 3es, 3et, 3eu, 3ev, 3ez, 3eø, 3fk, 3fh, 3fo, 3fx, 3gp, 4ac samt en del af matr. nr. 2es og 2cæ alle af Videbæk by, Videbæk. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller der efter den 9. november 2000 udstykkes fra disse ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet er byzone bortset fra de dele af matr. nr. 2es og 2cæ Videbæk by, Videbæk, der er omfattet af lokalplan nr. 87. Med Videbæk Byråds godkendelse af tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan 1997 og lokalplan nr. 87 overføres en del af matr. nr. 2es og 2cæ Videbæk by, Videbæk fra landzone til byzone. Området er vist på kortbilag nr. l til tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan Områdets anvendelse. 3. l Lokalplanområdet opdeles som vist på kortbilag nr. 2 i 5 delområder mærket l, 2, 3, 4 og 5. Område l - Boligområde. Område l må kun anvendes til tæt lav boligbebyggelse. Område 2 - Offentlig område. Område 2 må kun anvendes til offentlige formål herunder daginstitution, Falckstation og menighedshus.

10 Område 3 - Værkstedsområde. Område 3 må kun anvendes til lettere industri-, værksteds- og lagervirksomhed med mulighed for opførelse af bolig i tilknytning til virksomheden. Område 4 - Industriområde. Område 4 må kun anvendes til erhvervsformål. Inden for området må der opføres eller indrettes bebyggelse til: Industri, fremstillingsvirksomhed herunder kraftvarmeværk, lager- og værstedsvirksomhed og Videbæk Kommunes genbrugsplads. Der må ikke opføres boliger inden for området. Område 3 og 4 - Supplerende anvendelse. Inden for område 3 og 4 kan der indrettes butiksareal til særlig pladskrævende varegrupper inden for bil-, traktor-, båd- og campingforhandlere, tømmerhandel og kombinerede byggemarked/tømmerhandler. Butiksarealet må ikke overstige 5000 m2. Der kan endvidere indrettes butiksareal til salg af egen produktion fra virksomheden, butiksarealet må ikke overstige 500 m2. Område 5 - Butiks- og serviceområde. Område 5 skal anvendes til udstilling, salg og servicevirksomheder med dertil hørende lagre, værksteder og lignende. Inden for området kan der opføres butikker til daglig- og udvalgsvarer. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarer må højest være 3000 m2 og for udvalgsvarer højest 1000 m2. Inden for Videbæk Centerområde 22 og delområde 5 i lokalplan nr. 87 kan der sammenlagt opføres nyt butiksareal svarende til 5000 m2. 4 Vej- og stiforhold. 4.1 Vejadgang Ny bebyggelse inden for område l og 2 har vejadgang fra Solsøhedevej. Område 3 har vejadgang fra Ny gade, Tværvej og Håndværkervej. Område 4 øst for Nygade har vejadgang fra Stations vej, N. C. Madsensvej, Granvænget og via p-plads til Solsøhedevej. Område 4 vest for Nygade har vejadgang fra Håndværkervej, Højvangsvej, Tværvej og Chr. Hansensvej. Område 5 har vejadgang fra Nygade. 4.2 Stiforhold Langs lokalplanens nordlige begrænsning udlægges der areal til hovedstien a-b i en bredde af 6 meter. 4.3 Byggelinier Inden for lokalplanområdet pålægges der 5 meter byggelinie fra vej skel langs vejene: Stationsvej, Solsøhedevej, Granvænget, Nygade, Tværvej, Højvangsvej, Ryesmindevej, Chr. Hansens vej, Nørrealle og Håndværkervej. 10

11 4.4 Oversigtsarealer Inden for lokalplanområdet udlægges de på kortbilag nr. 2 viste Oversigtsarealer. For oversigtsarealerne gælder følgende bestemmelser: Oversigtsarealerne skal være udlagt som have, græsplæne eller med lave planter, og på arealet skal der være fri oversigt. Ingen planter eller genstande må få en højde på mere end 0,75 meter over de tilgrænsende kørebaner. Der tillades dog enkelte højtstammede træer med mindst 2,5 meter til kronens underside, placeret ikke nærmere end 10 meter fra afskårne hjørner ved vejtilslutningen. 4.5 Forto vsgennemføringer Ved Solsøhedevejs og Granvængets udmunding i Nygade udføres fortovsgennemføring. 4.6 Parkering Af hensyn til vejenes friholdelse for langtidsparkerede køretøjer skal der i område l minimum etableres 1 1 A p-plads pr. boligenhed. I område 2 skal der etableres parkeringspladser svarende til mindst 3 p-plads for hver 100 m2 bruttoetageareal. I område 3 og 5 skal der etableres parkeringspladser svarende til mindst 5 p-pladser for hver 100 m2 butiksareal og l p-plads for hver 100 m2 sekundær erhvervsareal. I område 4 skal der sikres mulighed for, at der på de enkelte ejendomme kan etableres det til virksomheden nødvendige antal parkeringspladser til parkering af virksomhedens egne køretøjer, personaleparkering og gæsteparkering. 5 Bebyggelsens omfang, placering og udformning. 5. l Bebyggelsesprocent Område l og 2. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25. Område 3,4 og 5. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50. Højest 40% afgrundens areal må bebygges og bygningsvolumen må højest være 3 m3 pr. m2 grundareal. 5.2 Etagehøjde Område 1. Bygninger må opføres i l etage Område 2. Bygninger må opføres i op til 2 etager og en maximal højde på 8,5 meter Område 3,4 og 5. Bygninger må opføres i op til 2 etager og en maximal højde på 8,5 meter. 11

12 Byrådet kan tillade, at enkelte bygningsdele får en større højde end 8,5 meter. 5.3 Skiltning Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 6 Bebyggelsens opvarmning. 6.1 Område l og 2. Ny bebyggelse, der opføres inden for område l og 2, må ikke uden Videbæk Byråds tilladelse tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet Videbæk Energiforsynings fjernvarmenet. Område 3. Nye boliger, der opføres inden for område 3, må ikke uden Videbæk Byråds tilladelse tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet Videbæk Energiforsynings fjernvarmenet. Område 3,4 og 5. Punktindustrier inden for område 3 og 4 kan efter forhandling med Naturgas Midt/Nord eventuelt naturgas forsynes. 7 Udformning og anvendelse med videre af ubebyggede arealer. 7.1 Højdeforskelle Eventuelle højdeforskelle mellem grundene og tilgrænsende veje skal udlignes på grundene. Eventuel udligning af niveauforskelle imellem to nabogrunde skal ske på egen grund. 7.2 Ubebyggede arealer Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentlig udseende og ejeren skal sikre, at disse arealer vedligeholdes på passende måde. Udendørs oplag må kun ske mod behørig afskærmning efter Videbæk Byråds godkendelse. 8 Ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 19 og lokalplan nr Den af Videbæk Byråd og Planstyrelsen den 21. marts 1977 godkendte partielle byplanvedtægt nr. 19 ophæves. 8.2 Den af Videbæk Byråd den 11. december 1979 godkendte lokalplan nr. 23 ophæves. 9 Lokalplanens retsvirkning. 9. l Lokalplanens retsvirkninger. Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, be- 12

13 bygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Videbæk Byråd kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). 10 Påtegning om vedtagelse Forslaget er vedtaget af Videbæk Byråd Tirsdag den 10. april 2001 På Videbæk Byråds vegne 11 Offentlig bekendtgørelse. geifsen ommuifaldirektør 11.1 Den endelig vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort Den 24. april

14

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST STRUER KOMMUNE FEBRUAR 1999 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade LOKALPLAN NR 1-513 for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan nr. 064 Gadegårdsområdet, Tarm

Lokalplan nr. 064 Gadegårdsområdet, Tarm Lokalplan nr. 064 Gadegårdsområdet, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Hvad er en lokalplan... 3 Baggrunden for lokalplanen...

Læs mere

Lokalplan nr. 101 Tarm midtby

Lokalplan nr. 101 Tarm midtby Lokalplan nr. 101 Teknik & Miljø Toften 6, 6880 Tarm Tlf. 96 48 48 48 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et regelsæt eller en lokal lov der beskriver hvor, hvad og hvordan der må bygges eller laves

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 2.1.15 FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012

STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 2.1.15 FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 2.1.15 FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Godkendt af byrådet den. 26. maj 2004 Lokalplan 2.1.15 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By.

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen side 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Rønde Kommune Lokalplan nr.

Rønde Kommune Lokalplan nr. Rønde Kommune Lokalplan nr. 58 Inklusive tillæg til Rønde Kommuneplanforslag 2001 Januar 2002 06 Nyt boligområde med småerhverv og kursuscenter mellem Jeshøjvej og Ravnebjergvej i Feldballe Lokalplan nr.

Læs mere

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 HØRINGSPERIODE: 24. MARTS TIL 19. MAJ 2010 Titel Erhverv, Myl. Erichsensvej, Brande Forslag til lokalplan nr. 234 Udarbejdet af Ikast-Brande

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere