Modul 1: Barrierer for energibesparelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 1: Barrierer for energibesparelser"

Transkript

1 Modul 1: Nyt køkken?? Har du tænkt på dit CO2-regnskab? Hvor meget kan der spares?...2 Barrierer...3 Overvindelse af barrierer...5

2 I betragtning af hvor store energibesparelser, der kan opnås ved at renovere den eksisterende bygningsmasse kan det undre, at der ikke bliver gjort mere for at reducere forbruget af energi til boligopvarmning. Af samme grund taler man om 'barriere for energibesparrelser. Spørgsmålet er imidlertid om udtrykket barrierer er dækkende for den manglende interesse, den usikkerhed og den modstand mod energibesparelser, som mange energikonsulenter møder i marken, når de præsenterer husejere for "Rentable besparelsesforslag". Med udtrykket barrierer signaleres det, at barrierer er noget, som blot skal overvindes, som var der tale om et hækkeløb. Dette er noget som SBi har undersøgt nærmere Hvor meget kan der spares? 30 PJ kan energiforbruget til opvarmning reduceres med i de danske boligmer, fortæller opgørelser, foretaget af SBi. Det svarer til 20 procent af det årlige energiforbrug til opvarmning. Især gamle boliger fra begyndelsen af århundredet ligger inde med en stor del ansvaret for et - efter moderne målestok - umådeholdent stort energiforbrug. Dog gemmer parcelhuse opført perioden på en stor del af besparelsespotentialet. Besparelsesmulighederne i det enkelte hus fra den periode er måske ikke så store som for gamle huse. Til gengæld er der mange af dem, og set i bakspejlet er det ærgerligt, at parcelhusboomet nærmest var overstået, da energikrisen indfandt sig i Energikrisen gjort imidlertid sit til at, at skrappere krav til bygningers isolering blev indført. PJ 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, PJ Parcelhuse Etageboliger Stuehuse Rækkehuse Der er især gamle parcelhuse og parcelhuse opført i perioden , hvor der er meget at hente ved energibesparelser. Siden Energikrisen er kravene i Bygningsreglementets energibestemmelser skærpet flere gange, således at det i dag kun koster en brøkdel at varme et nyopført hus op sammenlignet med et gammelt hus. Med lavenergiklasserne, som nu er introduceret i Bygningsreglementet, nærmer vi os den situation, at det ikke længere kan betale sig at installere et egentligt varmeanlæg, og inden vi ser os om, vil et moderne hus kunne klare sig selv, for så vidt angår opvarmning. Antagelig vil solceller kunne klare opgaven med at levere el og solfangere opgaven med at fremstille varmt brugsvand. I det lys vokser afgrunden mellem det, det koster at opvarme et ny og et gammelt hus - for ikke at tale om det CO 2 -udslip et gammelt hus belaster klimaet med sammenlignet ed et nyt. Derfor kan de kraftige prisstigninger på energi, som må ventes fremover, let gå hen og blive en belastning for husholdningsbudgettet for ejere af gamle huse.

3 Samlet energi forbrug i husholdniner (PJ) Energi forbrug per m 2 opvarmet areal (MJ) Udviklingen i energiforbruget i boliger gennem 25 år. Som det ses holder energiforbruget til rumopvarmning sig konstant gennem årene. Forbruget pr. m2 er imidlertid faldet 100 MJ svarende til 35 kwh (blå kurve). Rumopvarmning Elektriske apparater Energiforbrug pr. arealenhed (MJ) Den mængde energi, der umiddelbart kan spares på boligopvarmning svarer nøjagtigt til det, der er sparet de sidste 25 år. Da dette imidlertid er blevet modsvaret af flere boligkvadratmeter, har det samlede forbrug holdt sig konstant. Se figuren. Faldet fra 700 til 600 MJ (fra 200 til 165 kwh) pr. m 2, skyldes efterisolering, men også at nye boliger trækker kraftigt ned på gennemsnittet. En ny bolig opført efter det nugældende Bygningsreglement kræver således tilført 30 kwh pr. m 2 for at give den komfort, som et gammelt hus, der bruger 300 kwh pr. m 2 - eller 600 kwh pr. m 2, som det er almindeligt for huse opført i begyndelsen af sidste århunderede. Så igen: hvorfor sker der ikke noget. Hvorfor reagerer ejere af ældre huse ikke her og nu på kendsgerningerne og går i gang? I mange tilfælde er det endog rentabelt med dagens energipriser. Barrierer På Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har man kigget nærmere på dette forhold, eller rettere paradoks, og forklaringerne er mange. Først kan det slås fast, at der ikke er løsninger eller manglende viden om relevante løsninger, det først og fremmest skorter på. Der er snarere tale om en blanding af uvilje og ulyst, hvor uvilje henviser til, at man faktisk har overvejet sagen grundigt overvejet, mens ulyst henviser til noget mere udefinerbart skræmmende eller uoverskueligt. Uvilje og ulyst er de sværeste "barrierer" at forholde sig til En række interviews med energikonsulenter og bygningsejere fortæller, at det fortrinsvist er ejere af store udlejningsejendomme, der udviser uvilje mod at tage fat i energirenoveringer, mens det fortrinsvist er parcelhusejere, der har ulyst. Hvor det er relativt let at kæde uviljen fra store

4 bygningsejere sammen med økonomi og et stående modsætningsforhold mellem ejer og lejer, er det sværere at komme til bunds i den ulyst, mange parcelhusejere har over for energibesparelser. Modsat uvilje og ulyst bliver der tit peget på manglende viden og manglende løsninger. Det er naturligvis fordi, det er mere håndgribelige størrelser og noget, man kan gøre noget ved. Det danske Energimæke og hele energimærkningsordningen skal ses i dette lys. Vender vi os alligevel mod uvilje og ulyst og i særdeleshed den ulyst, kan man komme lidt nærmere på den ulyst parcelhusejerne har, ved at se på, hvad det typisk er for udtalelser, man kommer med som ejer af et parcelhus, der godt kunne trænge til en energirenovering. Her er det altså ikke tale om sælger, som tit udviser både uvilje og ulyst over for selve udarbejdelsen af et mærke: uvilje mod at skulle betale for noget familien ikke får noget for og ulyst fordi et dårligt energimærke kan bruges af sælger til at forhandle prisen ned. Når det gælder ulyst over for at gennemføre energipesparelser, gælder det køber, evt. den sjældne parcelhusejer, der selv har bekostet et energimærke. Der er "undskyldninger" af denne type, man bliver præsenteret for, hvis man går ejere af parcelhuse på klingen med lavt rangerende energimærker Som det fremgår af listen kommer udtalelserne fra især to grupper af mennesker: 1. Moderne mennesker, som ved, at de er eksponeret, og som helst gør ting, der kan ses, og 2. mere nede på jorden mennesker, der nok skal gøre tingene, evt. som selvbyg, og som hvis de havde råd nok ville sætte håndværkere på. For den første gruppe har nyt badeværelse og køkken høj prioritet, og hvis der skal ske noget, skal det både kunne ses, og ende med at være kønt. Derfor udtalelsen med at det let bliver grimt. Disse udtalelser viser, at det, at forbedringerne er synlige, er vigtig for mange husejere. Så hvis en energirenovering ikke ved at være synlig på den "rigtige" måde kan matche et nyt badeværelse eller et nyt køkken, rykker det ned i prioriteringsrækkefølgen. Energirenoveringer, der kan kombineres med synlige forbedringer, såsom ny tagdækning, ny facade, nye vinduesrammer får derfor højere prioritet end usynlige renoveringer som lofts- og hulmursisolering. I denne gruppe finder vi også familier, som er decideret angste ved tanken om at lukke håndværkere i huset, eller blot skræmte ved tanken om, at en energirenovering vil gå ud over husets arkitektoniske udtryk. En større gruppe af husejere er ikke decideret uvildige med hensyn til at gå i gang med større energirenoveringer. Men det skal ske, når der alligevel skal ske noget med huset. Det kan være når økonomien engang er til det, eller en udvidelse af familien betyder, at man inddrager 1. salen, og så

5 med fordel kan udføre en tagisolering. I denne gruppe finder vi også familier, som er meget indstillet på at gøre tingene selv, men det kræver, at man i familien kan finde en periode, hvor den kan være gearet til at der afses tid til byggeopgaver. Overvindelse af barrierer Barrierer eller ej, så rejser spørgsmålet sig, om de "forhindringer", der ligger i uvilje og ulyst kan overvindes på en eller anden måde. Også det har energikonsulenter og husejere givet deres bud på. Nogle af forslagene kan have direkte have betydning for, hvordan energikonsulenten opererer i praksis. Andre forslag er mere perifere i forhold til energikonsulentens daglige arbejde med at udstede energimærker. For fuldstændighedens skyld skal vi se på alle forslag, der er fremkommet. De falder i tre grupper: lovgivnings-, oplysnings og synliggørelses-forslag. Spørgsmålet om overvindelse af barrierer er et spørgsmål om hvor man mest fordelagtigt sætter ind. Lovgivning er for de fleste det mest nærliggende middel til fremme af energibesparelser: "Hvis bare der blev lagt tilstrækkeligt gode incitamenter ned i lovgivningen, fx i form at tilskud eller skattefradrag, ville interessen straks være der", luder argumentet. Det sker ud fra den holdning, at der er en samfundsmæssig interesse, at der spares på energien, CO 2 -udslippet reduceres og landet afhængighed fossile brændsler reduceres. En mere radikal lovgivning kunne fx kæde energibesparelser og økonomi sammen på den måde, vi kender fra bilbeskatningen, kort sagt at skatten afspejler bilens, i vores tilfælde bygningens energieffektivitet. Gav man med andre ord rabat på ejendomsværdibeskatningen for energieffektive ejendomme og omvendt en straffeskat på ineffektive ejendomme, jf. ejendommens energimærke, ville dette i sig selv være et stærkt incitament for mange til at få udstedt et energimærke og for at få løftet ejendommens energimærke op i en bedre kategori. Et lignende forslag henviser til, at man indfører CO2-kvoter på husstandsniveau. Tabellen er indeholdt i et forslag til op- og nedjustering af ejendomsværdiskatten, som Økologisk råd har lagt på politikernes bord op til energiforhandlingerne i efteråret 2007.

6 Oplysning er det klassiske middel, man henviser til, for at få den brede befolkning til at ændre adfærd, og det uanset om det gælder madvaner eller energiforbrug og efterisolering af boligen. Her kan energimærket i sig selv ses som en oplysnings-foranstaltning. Om oplysninger om en ejendoms energimærke i sig selv kan fungere som et incitament til overvindelse af ulyst og modvilje, er så en anden sag. Måske viser det sig, at kombinationen af et energimærke og god energirådgivning er vigtig for at noget sættes i gang. Oplysning udføres via kampagner, foldere, TV-spots mv. Synliggørelse kommer ind i erkendelse af, at det er det, der tæller for den enkelte, og i erkendelsen af, at det første og fremmest er de bygningsrenoveringer, der kan ses, som giver status-point over for omverdenen. I den forbindelse har bygningsejere, energikonsulenter og andre peget på en række værktøjer, hvormed man kan synliggøre energiforbrug og energibesparelser, idet der sondres mellem direkte synliggørelse og indirekte synliggørelse. Da den enkelte husejer sagtens selv kan klare det med den direkte synliggørelse skal her opregnes en række værktøjer, som sandsynligvis ville kunne sikre en indirekte synliggørelse: Der findes mange måder at synliggøre boligers energiforbrug på indirekte. Med Internettet er der opstået nye muligheder for synliggørelse. Således overvejes det p.t. at gøre alle udstedte energimærker tilgængelige på Internettet, sandsynligvis via den Offentlige Informations Server OIS. Her kan man i forvejen finde alle ejendomsoplysninger. Nogle af disse har alene ejeren adgang til via login, andre er tilgængelige for alle, fx grund- og ejendomsværdier. Energimærkerne har alles interesse, og bør derfor ligge åbent fremme. Og det burde være obligatorisk, at ejendomsmæglern viste energimæket i salgsanoncer og på salgsopstillinger. "Hotmapping" er ved at vinde udbredelse i England. Hotmapping betyder, at man foretager luftfotografering med infrarødt kamera, og derpå lægger alle billeder ud på nettet, så alle kan se hvilke huse, der afgiver mest varme til omgivelserne. Andre former for synliggørelse er ligeledes i sin vorden, fx benchmark-systemer på Internettet og synlige målere og økometre i eller på ejendommen. For energikonsulenterne er spørgsmålet, om energimærkerne kan vinde indpas, blive almindeligt accepteret og i sidste instans udgøre et vigtigt instrument for at få husejere til at iværksætte energispareforanstaltninger og for at få husejere til at gennemføre energispareforanstaltninger på en fornuftig måde. Udviklingen vil vise i hvor høj grad der vil blive bakket op om energimærket fra politisk side, og fra den almindelige husejers side.

Citation for published version (APA): Jensen, O. M. (2004). Barrierer for realisering af energibesparelser i bygninger. (1 udg.) Hørsholm.

Citation for published version (APA): Jensen, O. M. (2004). Barrierer for realisering af energibesparelser i bygninger. (1 udg.) Hørsholm. Aalborg Universitet Barrierer for realisering af energibesparelser i bygninger Jensen, Ole Michael Publication date: 2004 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Aalborg Universitet. Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Jensen, Ole Michael. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Jensen, Ole Michael. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Jensen, Ole Michael Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Juni 2009 Indhold

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

%DUULHUHUIRUUHDOLVHULQJDI HQHUJLEHVSDUHOVHULE\JQLQJHU

%DUULHUHUIRUUHDOLVHULQJDI HQHUJLEHVSDUHOVHULE\JQLQJHU Notat %DUULHUHUIRUUHDOLVHULQJDI HQHUJLEHVSDUHOVHULE\JQLQJHU Ole Michael Jensen Statens Byggeforskningsinstitut 2004 2 ,QGKROG Forord... 5 Baggrund... 6 Fremgangsmåde... 8 Tidligere undersøgelser af barrierer...

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Sommerhuse - elbesparelser her og nu

Sommerhuse - elbesparelser her og nu Sommerhuse - elbesparelser her og nu 1 Forord Elforbruget i sommerhuse har været jævnt stigende gennem årene i takt med, at sommerhuse overgår til helårsbolig for pensionister, og sommerhuse i stigende

Læs mere

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG Partnerskabet EnergiBYG Workshop om Energieffektivt byggeri > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu SBi 2010:54 Elbesparelser i sommerhuse her og nu Elbesparelser i sommerhuse her og nu Niels-Ulrik Kofoed Elise Roed Rasmussen Peter Weldingh Jacob Worm Lene Adams Rasmussen Michael Reuss Klaus Ellehauge

Læs mere

EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050

EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050 EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050 INDLEDNING Energibesparelser ses af en stadigt stigende kreds af aktører inklusiv Det Internationale Energiagentur som det billigste virkemiddel

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Fakta om energimærkning af nybyggeri

Fakta om energimærkning af nybyggeri N y b y g g e r i Fakta om energimærkning af nybyggeri Gældende fra 1. januar 2007 Energiregler for nybyggeri Bygninger er en af de største energislugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse FLERFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for flerfamiliehuse og lejlighedsbyggeri Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet.

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere