IMPACT. Retningslinjer for god praksis vedrørende energimærkning af eksisterende bygninger. Støttet af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMPACT. Retningslinjer for god praksis vedrørende energimærkning af eksisterende bygninger. Støttet af"

Transkript

1 IMPACT Retningslinjer for god praksis vedrørende energimærkning af eksisterende bygninger Støttet af

2

3 Introduktion Den 4. januar 2003 trådte EU s nye bygningsdirektiv 2002/91/EC (EPBD) i kraft. Medlemslandene havde en treårig frist til at implementere direktivet i de nationale love. Et af hovedkravene er at medlemslandene skal implementere energimærkning af bygninger (artikel 7), med henblik på at forbedre bygningers energiegenskaber. IMPACT projektet startede i 2005, i EU s rammeprogram Intelligent Energy Europe Programme (IEE). Formålet med IMPACT projektet er at støtte nationale aktører med implementeringen af EPBD direktivet og at medvirke til at forberede markedsaktørerne for introduktion af energimærker. For at sikre en effektiv implementering af direktivet er det nødvendigt at foretage en grundig forberedelse og test af emner såsom kvalitetskontrol, værktøjer og kommunikation. I forbindelse med IMPACT projektet testes energimærkning af eksisterende bygninger i 6 lande: Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Spanien og Holland. På basis af erfaringerne fra disse IMPACT tests, er der udviklet retningslinjer for god praksis vedrørende energimærkning i Europa. Disse retningslinjer dækker de væsentligste skridt i forbindelse med energimærkning. De er baseret på status for den nationale implementering af EPBD i de enkelte IMPACT medlemslande. Erfaringerne og resultaterne af disse aktiviteter er regelmæssigt blevet rapporteret til deltagerne af Concerted Action - Energy Performance of Buildings Directive (CA-EPBD), af IMPACT deltagerne. CA-EPBD er en IEE støtteaktivitet, hvori der deltager repræsentanter for nationale ministerier eller offentlige institutioner, med ansvar for forberedelse af de tekniske, juridiske og administrative rammer for implementering af EPBD (2002/91/EC) i de enkelte lande. Denne rapport er et uddrag baseret på 6 nationale testrapporter, en samlet slutrapport, samt en international evalueringsrapport, der kan downloades fra IMPACT hjemmesiden: Disse rapporter indeholder yderligere baggrundsmateriale. I figur A er vist energimærkningsprocessen delt op i processkridt med relaterede kvalitetsaspekter og hovedspørgsmål vedrørende implementering af energimærkning for bygninger. Hovedresultaterne af de nationale IMPACT test er vist i Tabel A. I det følgende beskrives retningslinjerne for god praksis vedrørende energimærkning af bygninger, baseret på konklusionerne fra de nationale test. Disse retningslinjer er præsenteret ved at svare på 10 hovedspørgsmål vedrørende energimærkning af bygninger. Hensigten med de angivne retningslinjer er at give en liste af muligheder der kan tages under overvejelse af de nationale lovgivende myndigheder, deres rådgivere og/eller repræsentanter. De kan fungere som reference information i perioder med skiftende lovgivning og understøtte ændringer i de nationale implementerings planer. Enhver valgmulighed skal vurderes i lyset af det pågældende lands lovgivning, reglement og markedsbetingelser. Der kan ikke pålægges noget juridisk ansvar i forbindelse med referencer til national lovgivning der er vedtaget, under behandling, under forberedelse, eller som ikke er vedtaget endnu.

4 F i g u r A E n e r g i m æ r k n i n g s p r o c e s, r e l at e r e d e k v a l i t e t s a s p e k t e r o g s p ø r g s m å l v e d r ø r e n d e d e n o v e r o r d n e d e p r o c e s o g p r o c e s s k r i d t. P R O C E S K V A L I T E T S A S P E K T T I L S V A R E N D E S P Ø R G S M Å L O V E R O R D N E T E N E R G I M Æ R K N I N G S P R O C E S Information Inspektion Beregning Kapacitet af eksperter Kvalitet af eksperter Er der tilstrækkelig kapacitet af eksperter? Hvis ikke: Hvordan kan det nationale ekspert kapacitetsproblem løses? Hvordan sikres eksperternes kvalitet og uafhængighed? Energiemærke/ Præsentation Overordnet kvalitetskontrol Hvordan sikres kvaliteten af den overordnede proces? Tiltag til forbedring af energi-egenskaber Effektivitet, krævet tid/pris Hvordan gøres processen effektiv og økonomisk? I N D I V I D U E L L E S K R I D T I P R O C E S S E N Information Interessenters og slutbrugeres engagement Dækning af de tilsigtede bygninger Hvordan engageres interessenterne og hvordan skabes opmærksomhed hos dem? Hvordan skabes der opmærksomhed hos slutbrugere? Inspektion Balance mellem nøjagtighed og pris for bygningsinspektion Hvilket muligheder er der for en bygningsinspektion med acceptabel nøjagtighed og pris? Beregning Balance mellem nøjagtighed og pris for beregningsmetoden (detaljeringsgrad, beregnet / registreret forbrug) Hvilke muligheder er der for beregningsmetoder med acceptabel nøjagtighed og pris? Energiemærke/ Præsentation Forståelse for slutbrugere Accept hos slutbrugere Hvilke muligheder er der for at gøre energimærket forståeligt? Hvordan kan energimærket gøres acceptabelt for slutbrugeren? Skabe motivation for tiltag Hvordan kan slutbrugere motiveres til at spare energi? Tiltag til forbedring af energi-egenskaber Faktiske tiltag Kan energimærkernes virkning på energibesparelserne måles? Enhver valgmulighed skal vurderes i lyset af det pågældende lands lovgivning, reglement og markedsbetingelser. Alle fremgangsmåder har deres fordele og ulemper, hvilket er mere detaljeret beskrevet i rapporten Cross country evaluation of Energy Performance Certification [IMPACT/34/2006/WP3]. 2

5 Hovedresultater for nationale IMPACT tests Ta b e l A H o v e d r e s u ltat e r f o r n at i o n a l e I M P A C T t e s t s K v a l i t e t s a s p e k t / p r o c e s - s k r i d t Ekspert kapacitet/ overordnet proces Ekspert kvalitet/ overordnet proces Nøjagtig og effektiv beregningsmetode / beregning Effektivitet, krævet tid og pris / overordnet proces Forståelse for slutbruger / energimærke og præsentation R e s u ltat e r Sundheds- og sikkerheds inspektører, samt fagfolk kan med succes udstede energimærker for bygninger til beboelse. Kravene for succes er: brug af en simplificeret metode og uddannelse i energimærkning og energibesparelser i boliger. Der er udviklet en særlig fremgangsmåde for lejligheder. Beregning og anbefalinger omfatter hele ejendommen. Ejendommen og de enkelte lejligheder har det samme energimærke (baseret på beregnede værdier). Energimærket beskriver ejendommen på 6-8 sider samt en side med specifik information om den pågældende lejlighed. Det nævnte energiforbrug er baseret på det målte (operationelle) klimakorrigerede varmeforbrug for hele den pågældende ejendom. For den enkelte lejlighed er dette forbrug divideret med hele ejendommens areal og ganget med lejlighedens areal. L a n d e Frankrig, Tyskland Danmark Nøjagtig og effektiv beregningsmetode / beregning Effektivitet, krævet tid og pris / overordnet proces Effektivitet, krævet tid og pris / bygningsinspektion En kompleks beregningsmetode baseret på bygningssimulering giver en høj arbejdsbelastning og er følsom overfor fejl. Opdel de tilpassede energibesparelser for den aktuelle bygning og de mere generelle anbefalinger i energimærket. Dette kan tillige hjælpe med at tilgodese de forskellige interesser der måtte være hos køber og sælger af et hus, med den relevante information. Slutbruger kan inddrages i forberedelse af bygningsinspektionen, ved indsamling af generelle oplysninger om bygningen samt tegninger. Spanien Holland Holland Forståelse for slutbruger / energimærke og præsentation Accept hos slutbruger / energimærke og præsentation Energimærket baseret på klasser var mere populært i Belgien, hvorimod det farvede bånd var en anelse mere populært i Tyskland. Dette gælder især boligselskaber. Følgende kriterier anses vigtige mht. accept af energimærket: - Klart indhold og layout - Officielt anerkendt dokument - Gode bygningseksperter - Begrænset pris - Billede af bygningen. Personlig præsentation er meget påskønnet Belgien, Tyskland Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Holland Forsøgene er udført af: Ecofys og SenterNovem (Holland), Dena ( Tyskland), Tribu Energie (Frankrig), SBi (Danmark), BBRI og 3E (Belgien), Ecofys S.L. i samarbejde med Generalitat de Catalunya og Adigsa (Spanien). Resultaterne af testene repræsenterer ikke nødvendigvis holdningerne for de lovgivende myndigheder i medlemslandene. 3

6 4

7 Retningslinjer for god praksis vedrørende energimærkning Evalueringsskemaet (Figur A) fungerer som grundlag for retningslinjerne for god praksis vedrørende energimærkning. Af samtaler med IMPACT partnere fremgår det, at skemaet dækker de vigtigste spørgsmål der opstår i forbindelse med indførelse af energimærker. Anbefalinger for god praksis i energimærkningsprocessen er udtrykt i form af 10 spørgsmål givet i evalueringsskemaet. Husk at en optimal fremgangsmåde i et givet land afhænger af det pågældende land, og at løsningerne udelukkende er baseret på resultater fra IMPACT projektet. Alle løsninger har deres fordele og ulemper. For en detaljeret gennemgang henvises til den internationale evalueringsrapport [IMPACT/34/2006/WP3], den samlede slutrapport [IMPACT/12/2006/WP2.0], samt de nationale forsøgsrapporter. 5

8 1. Er der tilstrækkelig kapacitet af eksperter? Det er afgørende at undersøge om der er tilstrækkeligt med eksperter til rådighed for at udstede det krævede antal energimærker pr. år. Antallet af krævede energimærker kan benyttes som et groft estimat. Desuden skal der tages hensyn til at der indledningsvis er et stort behov for energimærker, og at behovet efter et par år vil aftage til det gennemsnitlige årlige behov. Det gennemsnitlige årlige behov afhænger af gyldighedsperioden for det udstedte energimærke. For eksempel er gyldighedsperioden 10 år i alle IMPACT lande undtagen Danmark. L a n d E n e r g i m æ r k e r K r æ v e t k a pa c i t e t K r æ v e t p r. å r Belgien eksperter Danmark certificerede aktive eksperter Frankrig LAT eksperter (fuldtids) Tyskland < eksperter (baseret på en beregningsprocedure) Spanien eksperter (fuldtids) Holland (fuldtids, boliger og ikke-boliger) [Reference: IMPACT/34/2006/WP3] 6

9 2. Hvordan kan det nationale problem med ekspert kapacitet løses? Det nationale ekspert kapacitetsproblem kan løses på mange måder. 1. Udvide opgaverne for eksperter, der allerede besøger bygninger regelmæssigt. For eksempel sundheds- og sikkerheds inspektører, håndværkere og skorstensfejere. Betingelser for succes er at der benyttes simplificerede metoder, samt at disse personer uddannes i energimærkning og energibesparelser for bygninger. 2. Faseopdelt implementering af energimærkning. Dette nedbringer det kortsigtede behov for eksperter, og medfører et behov tættere på det gennemsnitlige årlige behov. 3. En yderligere mulighed for lande med få eksperter er at uddanne undervisere, f.eks. kan personer der har gennemført deres uddannelse, videreuddannes til undervisere. B ly - a s b e s t - t e r m i t ( e n g. : L e a d - A s b e s t o s - T e r m i t e s, e l. L AT ) e k s p e r t e r a n v e n d t t i l e n e r g i m æ r k n i n g i F r a n k r i g Fra d. 1. juli 2007 skal der i Frankrig årligt udstedes 2 millioner energimærker for boliger. Der er ikke nok energieksperter til rådighed til udstedelse af dette antal energimærker. For at løse dette kapacitetsproblem, blev det besluttet at bruge LAT-eksperter, der allerede foretager boliginspektioner, som en del af salgsprocessen for bygninger. Som en del af IMPACT projektet blev der undersøgt: Om disse LAT-eksperter er i stand til at udstede energimærker? Dette var et af Boligministeriets hovedspørgsmål. LAT-eksperter har været anvendt siden 1996, da det blev et lovkrav at foretage en diagnose vedrørende asbest i bygninger. Dette betyder at bygningsinspektioner allerede foretages regelmæssigt af eksperter. Da disse eksperter ikke er specialiserede i bygningsenergiområdet, blev de uddannet, og beregningsmetoden og værktøjet blev simplificeret (der kræves mindre end 50 input data). Det viste sig at under disse omstændigheder var LAT-eksperterne fuldt ud i stand til at udstede energimærker. Dette blev bevist ved efterfølgende at kontrollere de udstedte energimærker. Dog blev der i løbet af IMPACT projektet også observeret at eksperterne havde problemer med at give målrettede energibesparelsesforslag. På nuværende tidspunkt overkommes denne barriere ved hjælp af yderligere undervisning. [Reference: IMPACT/22-23/2006/WP2.3] 7

10 3. Hvordan sikres eksperternes kvalitet og uafhængighed? Der er mange måder til sikring af eksperternes kvalitet. En mulighed er at oprette et nationalt godkendelsessystem, der styres af en uafhængig organisation, der har ansvar for godkendelse og kontrol. En anden mulighed er at indføre kvalifikationskrav til eksperter i lovgivningen, dog uden en national organisation, der kontrollerer denne godkendelse. For at blive en godkendt og kvalificeret ekspert skal visse krav opfyldes. Følgende to fremgangsmåder blev udarbejdet i IMPACT projektet: 1. Uddannelse i bygningsenergi og fysik, samt gennemførelse af optagelseskurser, evt. afsluttet med en eksamen. I de fleste tilfælde svarer uddannelsen til en bachelor- eller kandidatgrad som arkitekt, diplom- eller civilingeniør. Praktisk erfaring kan bruges som kompensation for optagelseskurser eller manglende eksamen. 2. Ingen minimal uddannelse i bygningsenergi og fysik, men en garanti gennem kvaliteten af eksamen. Desuden skal der deltages i nøglekurser, og den efterfølgende eksamen skal bestås. Det er desuden muligt at benytte begge fremgangsmåder i det samme land. Godkendelsen kan udstedes til enkeltpersoner eller virksomheder. Desuden kan eksperternes kvalitet sikres på følgende vis: - Obligatorisk ansvarsforsikring. Dette kan desuden benyttes som et krav for at opnå eller beholde en godkendelse. I tilfælde af at en ekspert gentagne gange har udført et dårligt arbejde, kan dennes godkendelse inddrages. - Årlig efteruddannelse. Dette kan også benyttes som et krav for at kunne beholde en godkendelse, og er desuden en god lejlighed til at introducere erfaringer til eksperterne (feedback mekanisme). - God adgang til relevant og tidssvarende information. H o l l a n d o p d e l e r d e u d v i d e d e e n e r g i s p a r e a n b e f a l i n g e r f r a e n e r g i m æ r k e t I Holland undersøges i forbindelse med IMPACT hvordan de detaljerede energispareforslag kan adskilles fra energimærket. Hovedårsagen til denne beslutning er at reducere omkostningerne til implementering af energimærkningsordningen. Energimærket er baseret på resultaterne fra en certificeret beregningsmetode. Listen over anbefalede energibesparende tiltag er tilpasset til bygningen, men der tages endnu ikke hensyn til bygningens samlede karakteristik (f.eks. ventilationskanaler, materialer til vinduesrammer). Derfor er det ikke sikkert at alle anbefalinger kan anvendes på den pågældende bygning. Alternativt kan bygningsejere tilbydes detaljerede, frivillige energispareforslag, der er tilpasset bygningen. Denne opdeling har den fordel, at de tilpassede energispareforslag kan rettes direkte til den/de personer, der overvejer at foretage disse tiltag. Dog viser testen, at folk ikke er villige til at betale særlig meget for detaljerede energispareforslag (ca. 50 Euro). Dette betyder, at de frivillige råd om energibesparende foranstaltninger sandsynligvis bør kædes sammen med andre tiltag. For øjeblikket overvejes det at kæde energimærket og energispareforslagene sammen med andre energisparende mekanismer, f.eks. tilskudsordninger, white certificate systemet (som i England og Italien), samt synliggøre de energisparende tiltag i huslejen. Reference: IMPACT/13-14/2006/WP2.1]

11 4. Hvordan sikres kvaliteten af den overordnede proces? E t s y s t e m t i l d e ta l j e r e t k v a l i t e t s k o n t r o l i D a n m a r k En vigtig metode til at sikre kvaliteten af den overordnede proces, er ved at definere obligatoriske klare regler og retningslinjer for processen. Dette kan opnås gennem nationale love og bekendtgørelser og ved hjælp af håndbøger for energikonsulenter. Desuden kan kvaliteten af den overordnede proces sikres gennem et nationalt godkendelsessystem. En uafhængig organisation er ansvarlig for godkendelse og kvalitetskontrol. Hvis et land allerede har lovgivning og/eller kontrolinstanser på plads for f.eks. energiledelse, kan det være relevant at undersøge om denne struktur også kan bruges til energimærkning. Dette vil reducere administration og omkostninger. Hvis et land ikke ønsker at indføre et nationalt godkendelsessystem, bør der opfordres til initiativer vedrørende kvalitetssikring på frivillig basis. Disse initiativer bør repræsentere alle relevante markedsaktører og kan ledes af en uafhængig organisation (f.eks. energistyrelser). Kvaliteten af udstedte energimærker kan kontrolleres på følgende vis: - Centraliseret indrapportering af hovedresultater (registrer f.eks. bygningstype, mærke) som udgangspunkt for statistisk analyse. Hvis adresser tillige registreres, f.eks. med henblik på senere kontrol ud fra tilfældigt udvalgt adresser, kan lovgivningen om registeroprettelse være en hindring, hvorfor dette må tjekkes. - Centraliseret indsamling af input data og resultater gemmes i en database med henblik på validering. Dette muliggør en detaljeret analyse af og indsamling af adresser med afvigelse fra gennemsnitsværdier for input data, energiforbrug og/eller energimærke. Nødvendige betingelser for disse evalueringer er et obligatorisk, standardiseret elektronisk datasystem, der er implementeret i alle software løsninger der anvendes i forbindelse med energimærkning. Dermed kan energimærkerne kontrolleres således: - på computer - på byggepladsen (inspektion) I løbet af designfasen af databasen bør der tages hensyn til at den indsamlede data også er brugbar i forbindelse med overvågning og evaluering af energimærkning generelt. Efterfølgende er det vigtigt at omsætte resultaterne fra kvalitetskontrollen til forbedringer af energimærkningsprocessen (benyt feedback mekanismer f.eks. i stil med den anvendte ved den årlige efteruddannelse af eksperter). Endelig kan der benyttes straf, f.eks. i form af bøder, til eksperter der udfører et dårligt eller mangelfuldt arbejde. I yderste konsekvens kan eksperten miste sin godkendelse og/eller forsikring. På vegne af et nationalt sekretariat styres kvalitetsvurderingen i Danmark af en forening af uafhængige private virksomheder. Kvalitetsvurderingsordningen består af følgende elementer: - Hvert energimærke skal registreres i en central database og får et unikt nummer - Automatisk gennemgang ved registrering (udvælg rapporter der afviger fra gennemsnittet) - Generel kontrol (statistisk analyse af tendenser og mønstre i ordningen) - Visuel kontrol - kontrol af rapporter (gennemgang heraf, check om de er i overensstemmelse med håndbøger) - Kontrol på stedet (bygningsinspektion af udstedte energimærker) - Registrering af og analyse af forbrugerklager [Reference: IMPACT/25-26/2006/WP2.4] 9

12 5. Hvordan kan processen gøres effektiv og økonomisk? Der er mange måder hvorpå tidskrævende aktiviteter i forbindelse med energimærkningen kan begrænses. Nationale omstændigheder og specifikke krav der skal opfyldes, afgør til størstedels om en given fremgangsmåde kan bruges. En ikke-komplet liste af muligheder: - Simplificerede metoder / beregningsværktøj / standardværdier / brug af referencebygninger - Vurdering på basis af målte værdier, ofte begrænset til et specifikt markedssegment, f.eks. ikke-boliger og/eller gamle boliger - Håndbøger, checklister mm. - Inddrag ejendomsmæglere eller slutbrugere i forberedelsen af inspektionen (dataindsamling af simpel bygningskarakteristik (f.eks. bygningstype, anlægsdato, antal brugere, antal etager og installationer, finde bygningstegninger samt brugermanualer for centralvarmeanlæg), foretaget af ejer/ejendomsmægler) - Benyt f.eks. håndværkere, skorstensfejere, sundheds- og sikkerhedsinspektører, der allerede regelmæssigt inspicerer bygningen eller dens installationer, til hele energimærkningen (energimærkningen kan i dette tilfælde være begrænset til et specifikt markedssegment, f.eks. boliger) - Opdel energimærkningen dels med enkle forslag til energiforbedringer dels med tilpassede forslag. Anbefalinger baseret på simple forslag kan komplementeres med generelle råd. Derefter tilbydes mere detaljerede forslag til energiforbedringer tilpasset den enkelte bygning. Dette kan være på frivillig basis. For at nå en væsentlig del af markedet er det nødvendigt at integrere de frivillige energispareforslag i den nationale energipolitik. F.eks. kan energispareforslagene kædes sammen med værktøjer, som f.eks. økonomisk tilskudsordninger, white certificate systemet mm. - Integrering af kvalitet i processen, hvilket vil sige at tage hånd om løsninger for at kunne garantere kvaliteten af eksperten og den overordnede proces (se spørgsmål 3 og 4). S e n s i t i v i t e t s a n a ly s e a f s i m p l e s a m t d e ta l j e r e d e m e t o d e r i T y s k l a n d o g B e l g i e n En simplificeret metode bruger standardværdier i tilfælde af, at input data ikke er let tilgængeligt. Geometriske simplifikationer gør, at der kan ses bort fra de følgende elementer: - Tagvinduer der optager mindre end en tredjedel af det samlede tagareal. - Spring i facaden på mindre end 20 cm. - Flader hørende til kældertrapper. - Opvarmede rum i et ellers uopvarmet loft eller kælder med et gulvareal mindre end en tredjedel af det samlede gulvareal på loftet eller kælderen. - Vinduesarealer kan estimeres til 20 % af gulvarealet, hvis vinduerne ikke er usædvanligt store eller små. Det kan konkluderes at: - Visse simplifikationer kan tillades hvis detaljeret information ikke er tilgængelig eller hvis fastlæggelse heraf er for dyrt eller tidskrævende. - Simplifikationer bør som regel ikke medføre et bedre resultat, f.eks. hvis standardværdier benyttes i stedet for detaljerede, bygningsspecifikke værdier. - Udeladte dele af bygningen bør nævnes i energimærket på en sådan måde at anbefalingerne også omfatter det (generelle) besparelsespotentiale for disse bygningsdele. Sensitivitetsanalysen for tyske boliger viser at den simplificerede metode baseret på standardværdier giver acceptable resultater og generelt kun giver anledning til små stigninger i det beregnede energibehov. Desuden vurderede eksperterne at standardværdierne var tilstrækkelige og korrekte. Derudover antydede de at yderligere simplifikationer af bygningsgeometrien og overfladearealerne vil medføre en betragtelig reduktion af tidsforbruget til inspektion. For ikke-boliger vil eksperterne sætte pris på en simplere metode til zoneinddeling. I Belgien er sensitiviteten for et komplet sæt af input parametre blevet undersøgt som et første led i udarbejdelsen af regler for simplificering. [References: IMPACT/17-18/2006/WP2.2 and IMPACT/27-28/2006/WP2.5] 10

13 6. Hvordan engageres interessenterne og hvordan skabes opmærksomhed hos dem? Hvordan skabes der opmærksomhed hos slutbrugere? Informationskampagner er essentielle for at få energimærkningsordningen til at fungere ordentligt sammen med markedet. Spredningen af information skal tilpasses til de enkelte målgrupper, som f.eks. ejere, lejere, boligselskaber, energikonsulenter/ eksperter mm. I Danmark har energimærker for småhuse været lovkrav siden Interessen fra slutbrugerne har dog været beskeden. I princippet har ordningen været obligatorisk, og der har derfor ikke været behov for information herom. Dog er der i praksis kun udstedt energimærker for i gennemsnit 50 %, og kun 25 % af alle lejligheder har fået udstedt et energimærke. Mangel på information og oplysningskampagner har været en barriere. Kommunikationsaspekterne vil der blive taget bedre hånd om i den nye energimærkningsordning. Desuden vil en tidlig medvirken af de vigtige markedsaktører i dannelsen af den nationale politik for energimærkningsordninger skabe opmærksomhed og engagement for (nye) energimærkningsordninger. Samtidig kan mulige barrierer og fejl findes, og det gør det muligt for beslutningstagere at forudsige disse problemer på et tidligt stadie. [Referentie: IMPACT/25-26/2006/WP2.4] Det anbefales at være opmærksom på nationale muligheder for at kæde energimærkning sammen med andre politiske virkemidler. For eksempel kan visse opdateringer af energimærker (f.eks. fra D til B), bruges som kriterium for at blive berettiget til økonomiske støtteordninger, f.eks. tilskud eller lån med lave renter til energibesparende tiltag. Det forventes at opmærksomhed og engagement vedrørende udførelse af energibesparende tiltag i eksisterende bygninger kan forøges betragteligt på denne måde. I henhold til EPBD skal energimærket være køber eller lejer tilgængelig i forbindelse med overdragelse af ejendommen. Præcist hvordan og hvornår energimærket skal være tilgængeligt er dog ikke foreskrevet. En mulighed er at introducere energimærket i processen når den eventuelle køber eller lejer ser bygningen eller lejligheden. På denne måde vil energimærket påvirke beslutningsprocessen mest effektivt. En anden måde er at vedlægge energimærket til salgs- eller lejekontrakten. 11

14 7. Hvilke muligheder er der for beregningsmetoder med acceptabel nøjagtighed og pris? Det anbefales at bruge simplificerede beregningsmetoder. Disse metoder er karakteriseret ved at standardværdier kan bruges, hvis detaljerede værdier ikke er tilgængelige. Resultater af beregningerne med standardværdier er mindre nøjagtige end hvis der anvendes værdier der er specifikke for en given bygning. Dog kan brug af standardværdier gøre metoden mindre følsom overfor fejl i inddata. Det skal sikres at resultaterne er pålidelige. Brugen af detaljeret data bør motiveres ved at sørge for at standardværdierne ligger på den sikre side, således at resultater bliver en anelse højere. Generelt kræver driftsbaseret energimærkning mindre tid end beregningsbaseret energimærkning. Derfor bør der undersøges om driftsbaseret energimærkning er et acceptabelt alternativ til beregningsbaseret energimærkning. Kravene er at: 1. input data for adskillige fyringssæsoner er let tilgængelige, hvilket igen beror på bygningsejer/administrator, 2. klassifikation pr. bygningstype er mulig (der er tilstrækkelig bygningsspecifik data tilgængelig for sammenligning af bygningerne i en enkelt kategori). Driftsbaseret energimærkning begrænser energispareanbefalingerne til standardanbefalinger. For at reducere indflydelsen fra brugere, kan den driftsbaserede energimærkning begrænses til store etageboliger. For at reducere indflydelsen fra det lokale klima (især relevant for lande med flere forskellige klimazoner), kan der benyttes korrektionsfaktorer. E n e r g i m æ r k n i n g a f l e j l i g h e d e r i D a n m a r k Danmark har haft en energimærkningsordning siden Målet med IMPACT var at optimere og teste energimærkningsordning for lejligheder, da den eksisterende ordning kun i begrænset omfang blev taget i brug af energikonsulenter, ejendomsmæglere og ejere. Der blev kun udstedt energimærker til ca % af de solgte lejligheder. Ordningen blev opfattet som uattraktiv, for dyr og for upålidelig (f.eks. afveg det beregnede forbrug fra det målte forbrug). Som en del af IMPACT projektet blev en ny metode til energimærkning af lejligheder testet. Nøgleelementer i den nye metode er: - Energimærket og anbefalinger til energibesparelser er baseret på en beregning af hele ejendommen. Der gives det samme energimærke til hele ejendommen og de enkelte lejligheder. - Bygningsinspektionen og beregningsmetoden er baseret på typiske lejligheder med henblik på at beskrive den samlede bygning, hvilket medfører lavere omkostninger for energimærkningen. - Opvarmningsbehovet er baseret på det målte og klimakorrigerede opvarmningsbehov for hele ejendommen. For hver lejlighed er opvarmningsbehovet beregnet ved at dividere ejendommens opvarmningsbehov med det totale areal og gange med lejlighedens areal. Hvis ejendommen består af mere eller mindre ensartede lejligheder, kan der benyttes størrelseskategorier. Denne beregningsmetode stemmer overens (>98 %) med fordelingen af varmeomkostninger i etageejendomme med lejligheder i Danmark (fælles varmesystem). I lande med individuelle varmesystemer er andre metoder, og disse er beskrevet i den nationale rapport. - Energimærket beskriver hele ejendommen på 6-8 sider, og derudover bruges en enkelt side til lejlighederne. Denne side omfatter en beskrivelse af hvordan varmeforbruget afregnes for hver lejlighed, samt energiforbruget for lejlighederne. I flere lande er det ikke endeligt afgjort hvordan lejligheder energimærkes. Disse lande kan drage fordel af erfaringerne med den danske metode. [Reference: IMPACT/25-26/2006/WP2.4] 12

15 8. Hvilke muligheder er der for at gøre energimærket forståeligt? S a m m e n l i g n i n g m e l l e m f o r s k e l l i g e m æ r k e r i B e l g i e n o g T y s k l a n d Forhold, det er værd at være opmærksom på: - Undgå misforståelser mellem beregnede og målte værdier (jf. opgørelser fra el- eller fjernvarmeselskabet). For eksempel kan man i en etageejendom, hvor der anvendes et beregnet mærke, vælge kun at vise de målte energiforbrug. - Tekniske begreber i mærket, så som primær energi, anvendt energi, og CO 2 -emissioner, skal forklares. - Når slutbrugere skal overveje de forskellige foranstaltninger til energibesparelser, har de i reglen brug for ekstra viden. Der skal i den forbindelse være let adgang til uddybende forklaringer og opfølgende rådgivning fra professionel hånd. Sørg blandt andet for, at påføre mærket navn og adresse på energirådgiveren. Som en mulighed kan man i et bilag overveje at give anbefalinger til forbedringer af energimærket, som boligejeren og ikke nødvendigvis præsenterer udlejeren for. I den belgisk-tyske brugerundersøgelse blev slutbrugernes holdninger til to mærker undersøgt. I den tyske boligtest kunne deltagerne vælge mellem et mærke med energiklasser (á la energipile) og et mærke med farvebånd. I den belgiske test indeholdt det flamske udkast til et certifikat et lineært indikatormærke, mens rapporten med anbefalinger indeholdt flere A- til F-klassemærker. Resultatet har i begge test ført til modsatte resultater. Klasseopdelingen blev langt mere værdsat i den belgiske test. I den tyske test var der meste stemning for mærket med farvebånd. Dette gjaldt især for boligselskaber. [References: IMPACT/17-18/2006/WP2.2 en IMPACT/27-28/2006/WP2.5] energiklasser farvebånd 13

16 9. Hvordan kan energimærket gøres acceptabelt for slutbrugeren? B e r e g n i n g s m e t o d e r o g v æ r k t ø j e r t e s t e t i S p a n i e n Det anbefales i den forbindelse at være opmærksom på følgende forhold: - Klart indhold og layout - Officielt anerkendt formular (lovpligtigt mærke) - Dygtige konsulenter - Begrænsede udgifter for udførelse af mærket - Gør mærket personligt ved at indføje billede af bygningen - Personlig forklaring til mærket. I Tyskland og Frankrig gav boligselskaberne udtryk for bekymring over, at forslagene til energibesparelser skulle nævnes i mærket. De frygter, at lejerne bruger denne information til at forlange forbedringer af bygningen eller som begrundelse for ikke at betale fuld husleje. For at undgå dette må man vælge mellem at gøre opmærksom på problemet eller fjerne anbefalingerne fra mærket. To beregningsmetoder er testet. Den første, kaldet LIDER- CALENER_VYP, er det officielle spanske beregningsværktøj. Det andet værktøj, kaldet EPA (ED og NR), er udviklet som en del af et europæisk projekt. LIDER-CALENER_VYP er baseret på en komplet bygningssimulering, kræver detaljeret input data og er temmelig kompliceret at bruge. EPA er let at bruge, og kræver begrænset træning. Dog laver værktøjet ikke automatisk et energimærke. Ved test af de to værktøjer kunne det konkluderes at de begge kræver mere udvikling. Der er givet forbedringsforslag til udviklerne af begge værktøjer. Baseret på IMPACT testene anbefales det at lede efter et mere let anvendeligt og praktisk energimærkningsværktøj (i stil med EPA), og ligeledes inddrage de simplificerede beregningsmetoder fra andre lande (Danmark, Frankrig, Tyskland og Holland) i overvejelserne. Baseret på resultaterne fra IMPACT projektet, overvejer den spanske regering at udvikle et nyt, mere simpelt værktøj, men det forventes ikke at være færdigt foreløbig. [Reference: IMPACT/30-31/2006/WP2.6] 14

17 10. Hvordan kan slutbrugere motiveres til at spare energi? Slutbrugere behøver oplysninger om omkostninger og fordele ved de energibesparende teknologier. Desuden er det vigtigt at gøre opmærksom på de øvrige fordele der kan opnås derved, f.eks. forøget komfortniveau. Disse oplysninger kan vedlægges energimærket i form af datablade, eller der kan udarbejdes separate rapporter med anbefalinger til energibesparende forslag tilpasset den pågældende bygning. Det er desuden vigtigt at slutbrugere, der seriøst overvejer at benytte energibesparende teknologi, har adgang til professionel information og eksperter. Endelig kan energimærkningens indflydelse styrkes ved, at den inddrages i den overordnede energipolitik og derved tilskynder til energibesparelser. Dette kan gøres ved direkte at bruge anbefalingerne til energibesparelser og energimærket som grundlag for andre politiske virkemidler. K a m p a g n e s t r at e g i e r I Danmark er de følgende initiativer planlagt med henblik på at støtte byggeriets parter i at få information om den nye energimærkningsordning: - Detaljerede brochurer til professionelle. - En folder til husejere, der uddeles af energikonsulenter, i forbindelse med energimærkning. Hensigten er at tilskynde husejere til at benytte sig af de anbefalinger til energibesparelser som foreslås i energimærket. - Reklamemateriale vedrørende den nye ordning til landsdækkende og lokale aviser samt fagblade. - Løbende opdatering af oplysninger om energimærkningsordningen på Energistyrelsens hjemmeside - Daglig kontakt med energikonsulenter og slutbrugere gennem ordningens sekretariat. I Holland er der med succes blevet lavet kampagner for den eksisterende, frivillige Energy Performance Advice (EPA) ordning: - Der gives økonomiske tilskud til ordningen. Desuden gives tilskud til investering i de anbefalede energibesparende tiltag. - Regeringen har indgået aftaler med kommunerne og den sociale boligsektor for at motivere disse aktører til at fremme ordningen. Som konsekvens heraf blev der gennemført flere lokale EPA oplysningskampagner, ofte som en del af energisparekampagner eller kampagner for vedvarende energi. - Landsækkende kampagne er gennemført med midler fra VROM (ministeriet for fjernsynsreklamer og internetsider), samt SenterNovem (tilskud til markedsaktører og kommuner). [Referenties: IMPACT/25-26/2006/WP2.4 en IMPACT/13-14/2006/WP2.1] 15

18 Referencer IMPACT/12/2006/WP2.0 Impact National energy performance certification tests Compilation of national test reports, Dena. IMPACT/13-14/2006/WP2.1 Impact National energy performance certification tests The Netherlands, Ecofys, SenterNovem. IMPACT/17-18/2006/WP2.2 Impact National energy performance certification tests germany, Dena. IMPACT/22-23/2006/WP2.3 Impact National energy performance certification tests France, TRIBU ENERGIE. IMPACT/25-26/2006/WP2.4 Impact National energy performance certification tests Denmark, SBi. IMPACT/27-28/2006/WP2.5 Impact National energy performance certification tests Belgium, BBRI and 3E. IMPACT/30-31/2006/WP2.6 Impact National energy performance certification tests Spain, Ecofys S.L. IMPACT/34/2006/WP3 Cross country evaluation of energy performance certification, Ecofys. Alle IMPACT rapporter kan downloades fra IMPACT hjemmesiden: 16

19

20 Samarbejdspartnere Ecofys Holland SenterNovem Holland Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) Tyskland Tribu-energie Frankrig Danish Building Research Institute (SBi) Danmark Belgium Building Research Institute BBRI / WCTB Belgien 3E N.V. Belgien Ecofys S.L. i samarbejde med Generalitat de Catalunya og ADIGSA Spanien Ansvarsfraskrivelse Forfatterne af dette dokument har det fulde ansvar for indholdet. Dokumentet repræsenterer ikke holdningerne hos Den Europæiske Union. Den Europæiske Kommission er ikke ansvarlig for anvendelsen af dokumentets information.

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetstal for energimærkninger 66.637 Energimærkninger 69 % Korrekte energimærker 88 % Energimærkninger med velbeskrevne besparelsesforslag Energistyrelsen

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

Kvalitetstal for energimærkninger

Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetstal for energimærkninger KVALITETSKONTROL FOR ENERGIMÆRKNINGER FRA 2013-2014 Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2013-2014 April 2015 Energistyrelsen Amaliegade

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

SOLENERGI I STORE EU PROJEKTER MED DANSK DELTAGELSE

SOLENERGI I STORE EU PROJEKTER MED DANSK DELTAGELSE Temamøde M2844 i DANVAK SOLENERGI: Teknologisk institut, Grekersensvej, 2630 Taastrup, Indgang 2 30 April 2008 SOLENERGI I STORE EU PROJEKTER MED DANSK DELTAGELSE Henrik Steffensen Rambøll 1 1 Hvad er

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis God energirådgivning Hvordan Teknologisk Institut, Århus - 30. oktober 2007 Overvejelser ved rådgiver Hvad er god energirådgivning? Hvad er målet? Udskiftning af

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING Handlingsplan for bedre energimærkning April 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf.: 33 92 67 00 Fax: 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk www.ens.dk

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

P41. Energiegenskaber for eksisterende bygninger. [Information on European projects] 03-05-2007

P41. Energiegenskaber for eksisterende bygninger. [Information on European projects] 03-05-2007 [Information on European projects] P41 03-05-2007 ENPER-EXIST gruppen koordineret af Jean Christophe Visier Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB Frankrig www.enper-exist.com www.buildingsplatform.eu

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Fredensgade 7 8900 Randers 730-010595-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Willemoesgade 25 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-552270 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Havnegade 25 A 6700 Esbjerg 561-063966 Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R arkitekter, Esbjerg Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lærkevej 35A 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003998 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 4 Postnr./by: 8883 Gjern BBR-nr.: 740-002339 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål med energimærkningsordningen... 1 3. Bygninger der kan energimærkes uden bygningsgennemgang... 1 4. Energimærkningsrapportens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114447 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011136 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011136 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solsikkemarken 1 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-658881 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere

Læs mere

Energistyrelsens indlæg. 26. februar 2014

Energistyrelsens indlæg. 26. februar 2014 Energistyrelsens indlæg 26. februar 2014 Energistyrelsen Insourcing af sekretariatet i 2013 Susanne Roed Civilingeniør i bygningsdesign Ansat i Energistyrelsen Energikonsulent for både enfamilie og flerfamilie/erhverv

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bymidten 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020284 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Ivar Huitfeldts vej 1 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-594042-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærskiftevej 63 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-007281 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport "Udsigten" blok 6 Margretheholmsvej 4 1432 København K Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. november 2013 Til den 25. november 2023.

Læs mere

Energistyrelsens indlæg. 26. februar 2014

Energistyrelsens indlæg. 26. februar 2014 Energistyrelsens indlæg 26. februar 2014 Agenda Introduktion Ny håndbog Igangværende projekter Pjecer om energimærkning Energistyrelsen Insourcing af sekretariatet i 2013 Susanne Roed Civilingeniør i bygningsdesign

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

P01. Europæiske projekter som støtter implementeringen af Bygnings direktivet. [Information om SAVE projekter] 10-04-2006. 1 > SAVE projekter

P01. Europæiske projekter som støtter implementeringen af Bygnings direktivet. [Information om SAVE projekter] 10-04-2006. 1 > SAVE projekter [Information om SAVE projekter] P01 10-04-2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Danmark www.buildingsplatform.eu Europæiske projekter som støtter implementeringen af Bygnings direktivet

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

BBR-nr.: 580-008331 Energimærkning nr.: 200014422 Gyldigt 5 år fra: 02-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008331 Energimærkning nr.: 200014422 Gyldigt 5 år fra: 02-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Callesensvej 1A Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008331 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

P29. Fem nye SAVE projekter understøtter implementeringen af EBPD. [Information on SAVE projects] 22-02-2007. 1 > Nye SAVE Projekter

P29. Fem nye SAVE projekter understøtter implementeringen af EBPD. [Information on SAVE projects] 22-02-2007. 1 > Nye SAVE Projekter [Information on SAVE projects] P29 22-02-2007 Søren Aggerholm Statens byggeforskningsinstitut, SBi Danmark www.buildingsplatform.eu Fem nye SAVE projekter understøtter implementeringen af EBPD Hovedformålet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 1752 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 1752 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 43 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-014451 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.8 MWh Fjernvarme, 257 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.8 MWh Fjernvarme, 257 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 330 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-020153 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsgade 36 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-301794 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Strandmældevej 20 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2016 Til den 22. april 2026. Energimærkningsnummer 0 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 32 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003636 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

Barrierer for energirenovering af danske parcelhuse

Barrierer for energirenovering af danske parcelhuse Barrierer for energirenovering af danske parcelhuse Andrea Mortensen Cand.polyt.arch am@civil.aau.dk AAU + Isover www.zeb.aau.dk Conference, August 25, 2010 1/13 Parcelhuse opført indtil 2010: 1.036.568

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Hvissingeparken 13B 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. januar 2014 Til den 19. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktivering af energimærkningerne.

Aktivering af energimærkningerne. NOTAT 26. februar 2009 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Side 1/6 Aktivering af energimærkningerne. Indledning Den evaluering af den danske energibesparelsesindsats, som

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere