SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB afd Det Genanvendte Hus Korsgade København N Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. juni 2013 Til den 17. juni Energimærkningsnummer

2 ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her. Med venlig hilsen Margit Raaby Laursen Alectia A/S Teknikerbyen 34, 2830 Virum tlf Mulighederne for Korsgade 20, 2200 København N Varmefordeling VARMERØR Enkelte ventiler er uisoleret på fjernvarmerør. Isolering af ventil fjernvarmeanlæg med kappe i varmecentral (Uisolerede fjernvarmekomponenter før måler er ikke medtaget) kr kr. 0,20 ton CO₂ Varmt vand VARMTVANDSRØR Strengreguleringsventiler på brugsvandsrør er uisolerede i kældergang. Isolering af uisolerede brugsvandventiler med kapper i kældergang kr. 400 kr. 0,06 ton CO₂ Varmefordeling VARMERØR Enkelte komponenter på varmerør er uisolerede i varmecentral. Isolering af uisolerede komponenter med kapper i varmecentral kr. 400 kr. 0,07 ton CO₂ Energimærkningsnummer

3 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE Bygninger, der opfylder energirammen i bygningsreglementet for 2010 (BR10), har energimærke A1 eller A2. A1 repræsenterer bygningsreglementets krav til lavenergibygninger i A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglements almindelige krav til energirammen. På energimærkningsskalaen vises bygningens energimærke. Beregnet varmeforbrug pr. år: 134,78 MWh fjernvarme kr. 19,00 ton CO₂ udledning Energimærkningsnummer

4 BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energirne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energir, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve sforslaget. For hvert sforslag er anført den årlige i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energin kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i n, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række sforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Tag og loft LOFT Konstruktionen består af betondæk med 200 mm isolering af mineraluld. Forbedringstiltag er vurderet ikke at være relevant. Ydervægge MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge er udført af 110 mm teglsten, 150 mm isolering og 150 mm beton. Forbedringstiltag er vurderet ikke at være relevant. MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Kældervæg mod uopvarmet rum består af 18 cm betonvæg. Isolering af væg mod uopvarmet rum til i alt 100 mm mineraluld. Isolering udføres på bagside af betonvæg og fastholdes med tråd kr kr. 0,65 ton CO₂ KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge mod jord er udført som massiv beton mod gade og med 100 mm isolering mod gård i opvarmet del. Forbedringstiltag er vurderet ikke at være relevant. Energimærkningsnummer

5 Gulve ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført som betondæk, 50 mm isolering og trægulv. Det er ikke økonomisk rentabelt at isolere dæk i kælder, men det vil give et bedre indeklima i stuelejligheder. Etageadskillelse 1. sal mod det fri er udført som dækplade, 100 mm isolering, betondæk, 50 mm isolering og trægulv. KÆLDERGULV Det er i beregningen forudsat at kældergulvs isoleringsevne er som krav i bygningsreglement på opførelsestidpunktet. Ventilation VENTILATION Ejendommen har 1 mekanisk udsugningsanlæg, der suger fra køkken og badeværelse. Udsugningsventilator er fabr. Exhausto type BESF Der er regnet med luftmængde som krav i bygningsreglement som tilsyneladende er de projekterede luftmængder. Desuden ventileres via tilfældigt åbentstående vinduer og trækruder. Det er antaget, at bygningen er rimelig tæt, dvs. at tætningslister ved vinduer er i god stand. Udskiftning af udsugningsventilatortil boxventilator med indbygget bagudvendte skovle og med IE2- motorer kr kr. 0,97 ton CO₂ Energimærkningsnummer

6 VARMEANLÆG Varmeanlæg FJERNVARME Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret veksler fabr. Alfa Laval type CB 76-30H med en ydelse på 120 kw til adskillelse af fjern- og centralvarmevand. Årsafkølingen af fjernvarmen ligger på ca. 34 C. HOFOR's krav til afkøling er pt. 34 C. Varmefordeling VARMEFORDELING Centralvarmeanlægget er opbygget som et 2-strengsanlæg med hovedrør i kælder og lodret føring op til lejligheder. VARMERØR Enkelte ventiler er uisoleret på fjernvarmerør. Isolering af ventil fjernvarmeanlæg med kappe i varmecentral (Uisolerede fjernvarmekomponenter før måler er ikke medtaget) kr kr. 0,20 ton CO₂ VARMERØR Enkelte komponenter på varmerør er uisolerede i varmecentral. Isolering af uisolerede komponenter med kapper i varmecentral kr. 400 kr. 0,07 ton CO₂ VARMERØR Strengreguleringsventiler i kældergang og varmecentral er uisolerede. Isolering af uisolerede strengreguleringsventiler med kapper i kældergang og varmecentral kr kr. 0,21 ton CO₂ Energimærkningsnummer

7 VARMERØR Varmefordelingsrør er udført i stålrør. Rørenes dimension varierer og der er gennemsnit regnet med DN25 og 30 mm isolering. Fjernvarmerør er udført som stålrør DN32. Rørene er isoleret med ca. 60 mm isolering. VARMEFORDELINGSPUMPER Pumpe til cirkulation af centralvarme er fabr. Grundfos type UPE med en max ydelse på 400 W. Pumpen virker stor til de nuværende forhold, men da pumpen er modulerende, er det ikke rentabelt at udskifte pumpe. Skal pumpen udskiftes af andre årsager anbefales en pumpe med en ydelse på 3 m³/h og 4-5 mvs. AUTOMATIK Fremløbstemperaturen til radiatorer reguleres via CTS-anlæg. Det er dog ikke muligt at betjene CTS-anlægget, da der ikke er nogen manual til anlægget eller betjeningsterminal. Det anbefales at skaffe manual og terminal hvis muligt, ellers at udskifte CTS-anlægget. De enkelte radiatorer er monteret med termostater til regulering af korrekt rumtemperatur. Energimærkningsnummer

8 VARMT VAND Varmt vand VARMT VAND Ved beregning af mærket har vi anvendt kategorien "højt forbrug" som beregningsmæssigt er fastsat til 325 l/m2. Det reelle forbrug for ejendommen er imidlertid 407 l/m2. Der er ikke monteret individuelle målere til hver lejlighed. VARMTVANDSRØR Strengreguleringsventiler på brugsvandsrør er uisolerede i kældergang. Isolering af uisolerede brugsvandventiler med kapper i kældergang kr. 400 kr. 0,06 ton CO₂ VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør er udført i stålrør. Rørenes dimension varierer og der er gennemsnit regnet med DN25 og 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som DN25 stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. VARMTVANDSPUMPER Til cirkulation af varmt brugsvand er monteret en modulerende pumpe fabr. Grundfos type Alpha med en max effekt på 45 W. Pumpen er nedreguleret og kører med lavere effekt. VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 1 varmtvandsbeholder, fabr. Reflex type KT med størrelsen 1000 l. Med det nuværende forbrug udskiftes vandet i beholderen i gennemsnit 1,5 gange i døgnet, hvilket indikerer en lidt stor beholderstørrelse. Normalt anbefales en udskiftning på 2-4 gange i gennemsnit i døgnet. Beholderen er isoleret med 100 mm isolering. Forsyn mandedæksel på varmtvandsbeholder med isoleringskappe kr. 500 kr. 0,10 ton CO₂ Energimærkningsnummer

9 EL El BELYSNING Belysningen i fælleslokale består af armaturer med almindelige glødelamper. Der er manuel styring. Udskift 7 stk. glødepærer til lavenergi i fælleslokale. 400 kr. 400 kr. 0,09 ton CO₂ BELYSNING Belysningen i udvendig trapperum består af armaturer med sparepærer. Armaturerne har indbygget bevægelses- og dagslysstyring. I kælder består belysning af armaturer med sparepærer. Der er opsat trappeautomater. Det skal bemærkes, at energiforbrug til fælleslokale, trappe og kælderbelysning ikke påvirker energimærkningen. ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER EJENDOMMEN I ENERGIMÆRKET Energimærkningen omfatter beboelsesejendommen Korsgade 20, 2200 København N. KORT BYGNINGSBESKRIVELSE Ejendommen er opført med pudsede teglsten. Ejendommen kaldes Det Genanvendte Hus, da murstenene er genanvendt fra nedrevede huse. Ejendommen er opført i Ejendommen er på 4 etager - stue og sal, indeholdende 17 lejligheder. Der er fuld kælder. Kælder er delvis opvarmet. ENERGIMÆRKNINGENS OMFANG Energimærket omfatter ejendommens konstruktioner og basis-installationer, dvs. de installationer der er nødvendige for bygningens drift. KONKLUSION Det samlede specifikke energiforbrug (varme og el) relateret til bygningsdriften er beregnet til: 99 kwh/m² for varme og 3 kwh/m² for el. El bliver beregningsmæssigt belastet med en faktor 2,5, dermed bliver det resulterende beregnede energibehov 106 kwh/m². Ejendommen har fået tildelt energimærket "C", hvilket er forventeligt for en ejendom af denne type og alder. Såfremt alle rentable energibesparende tiltag gennemføres, vil energimærket fortsat være mærke "C". ENERGIFORBRUG, BEREGNET OG OPLYST Det årlige varmeforbrug er beregnet til ca. 133 MWh, tallet fremgår på side 4. Det faktiske varmeforbrug er hentet fra FSB energistyringsprogram MinEnergi til 144 MWh hvilket svarer til 142 MWh for et klimanormalår. Det reelle varmeforbrug er således ca. 7 % højere end det beregnede, hvilket ligger indenfor Energimærkningsnummer

10 den accepterede beregningsmæssige usikkerhed. ALTERNATIV ENERGIFORSYNING Da ejendommen ligger i fjernvarmedistrikt, er det ikke relevant med solvarmeanlæg. FSB er ved at foretage en særskilt screening for at afdække muligheder for solceller på tage. GENERELLE KOMMENTARER Energimærkningen er udført iht. følgende retningslinier: - Håndbog for Energikonsulenter, seneste revision. - Beregnings- og indberetningsprogram Energy 10, seneste version. Energimærkningen (energibehovsberegningen) er udført på baggrund af en gennemgang af bygningskonstruktioner og -installationer i april 2013 samt tegningsmateriale udleveret af ejendomsejer. Der er ikke udført destruktive undersøgelser. Ved vurdering af konstruktioners isoleringsevne er der taget udgangspunkt i det udleverede materiale, samt hvad der i øvrigt har kunnet klarlægges ved bygningsgennemgangen. Hvor en konstruktions isoleringsevne ikke kunne klarlægges visuelt eller ved tegninger, er der taget udgangspunkt i bygningsreglementets krav på opførelsestidspunktet. Ved estimering af investering er der taget udgangspunkt i erfaringstal, leverandøroplysninger samt V&S Energimærkningsnummer

11 Ejendommens lejligheder LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER 68 m² Bygning 2 vær. Adresse - m² 68 Antal 4 Kr./år m² Bygning 2 vær. Adresse - m² 70 Antal 1 Kr./år m² Bygning 3 vær. Adresse - m² 86,5 Antal 12 Kr./år Energimærkningsnummer

12 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energir der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at n kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og sforslaget anses at være rentabel hvis n kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis sforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og sforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert sforslag vises investeringen, n i energi og n i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis sforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Priser er inkl. moms. Emne Forslag Bygning i energienheder Massive vægge mod uopvarmede rum Isolering af væg mod uopvarmet rum i kælder til i alt 100 mm kr. 4,58 MWh fjernvarme 12 kwh el kr. Ventilation Udskiftning af udsugningsventilator på loft kr kwh el kr. Varmeanlæg Varmerør Isolering af ventil fjernvarmerør kr. 1,45 MWh fjernvarme kr. -1 kwh el Varmerør Isolering af uisolerede komponenter med kapper kr. 0,48 MWh fjernvarme 400 kr. Varmerør Isolering af uisolere ventiler varmerør med kapper i kældergang og varmecentral kr. 1,49 MWh fjernvarme kr. Energimærkningsnummer

13 Varmt og koldt vand Varmtvandsrør Isolering af uisolere brugsvandventiler med kapper i kældergange kr. 0,45 MWh fjernvarme -3 kwh el 400 kr. Varmtvandsbeho lder Forsyn mandedæksel på varmtvandsbeholder med isoleringskappe kr. 0,69 MWh fjernvarme -1 kwh el 500 kr. El Belysning Udskift 7 stk. glødepærer til lavenergi i fællleslokale. 400 kr. 138 kwh el 400 kr. Energimærkningsnummer

14 BAGGRUNDSINFORMATION OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. Varmeforbrug ,00 MWh fjernvarme i afregningsperioden Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug ,42 MWh fjernvarme pr. år CO2 udledning... 20,08 ton CO₂ pr. år ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energir anvendes nedenstående energipriser: Varme ,00 kr. pr. MWh fjernvarme kr. i fast afgift pr. år for fjernvarme El... 2,20 kr. pr. kwh Vand... 35,00 kr. pr. m³ FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets sforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Energimærkningsnummer

15 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Hovedbygning Adresse... Korsgade 20 BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering... Ingen Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR... 0 m² Boligareal opvarmet m² Erhvervsareal opvarmet... 0 m² Opvarmet areal i alt m² Heraf tagetage opvarmet... 0 m² Heraf kælderetage opvarmet m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... C HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte sforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energir i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energir. FIRMA Energimærkningsrapporten er udarbejdet af: Alectia A/S Teknikerbyen 34, 2830 Virum tlf Ved energikonsulent Margit Raaby Laursen KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede Energimærkningsnummer

16 energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed. Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

17 Energimærke for Korsgade København N Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 17. juni 2013 til den 17. juni 2023 Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB afd. 01-79 Griffenfeldsgade 24 Griffenfeldsgade 24A 2200 København N Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. juni 2013

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING status og forbedringer Energimærkningsrapport fsb afd. 2424 Ryesgade 58 2200 København N ens energimærke: Gyldig fra 12. juni 2013 Til den 12. juni 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport fsb afd. 1-98 Ågården Jægergade 5-15, Kapelvej 52-60, Rantzausgade 19A- 23C. Jægergade 5 2200 København N Bygningens energimærke:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport fsb afd. 1-15 Hermodsgård Hermodsgade 23 2200 København N Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. januar 2013 Til den 31. januar

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport fsb Pallesvej 20 Pallesvej 20 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. april 2013 Til den 10. april 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmelyparken 6A 2680 Solrød Strand ernes energimærke: Gyldig fra 6. juli 2015 Til den 6. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 7-334 A/B Jutlandiahus Erik Eriksens Gade 7 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. marts 2013 Til den 21.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tom Kristensens Vej 42 og 44 Tom Kristensens Vej 40 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 7. maj 2015 Til den 7. maj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 01-28 Lygten 3A 2400 København NV ens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjulhøj Allé 28 2720 Vanløse ens energimærke: Gyldig fra 22. marts 2013 Til den 22. marts 2023. Energimærkningsnummer 310031770

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo Afd 32 Tønnesgade 9 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. juli 2015 Til den 10. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB Selskab 2, Afd 1 Bøgevej 2-12 Bøgevej 2 9370 Hals Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2013 Til den 4. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Slagterivej 18 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 3 B afd. 3056 Egegade 20 2200 København N Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. januar 2013 Til den 30. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ejerforeningen Strandboulevarden 31/ Præstøgade 16 Præstøgade 16 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. august

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo Afd 18-2 Moldevej 29 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2013 Til den 27. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport A/B Dannevirke Alsgade 7 1764 København V Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. februar 2013 Til den 4. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo Afd 6 Parkvej 1A 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 3. juni 2014 Til den 3. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 6094 Blækhuset Bogholder Allé 28 2720 Vanløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2012 Til den 4. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport A/B Milebuen Milebuen 1 2620 Albertslund Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. februar 2014 Til den 13. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Moldepearken Moldevej 19A 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. november 2014 Til den 13. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB - Afd. 20, Lindholm Søpark 34-40 Lindholm Søpark 34 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. oktober 2012

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB Afd. 21 Fredensvej 9 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. april 2013 Til den 5. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Danmarksgade 1, 4690 Haslev Danmarksgade 1A 4690 Haslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2014 Til den 24. juni

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Labofaparken 20 4230 Skælskør Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. november 2012 Til den 27. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 01-87 Peder Hvitfeldts Stræde 7 Peder Hvitfeldts Stræde 7 1173 København K Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. april 2013

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Landevejen 14 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. december 2013 Til den 17. december 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB Afd. 28 Vikingevej 31, boliger Vikingevej 31 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. marts 2013 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo afd. 18-3 Moldevej 51 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2013 Til den 27. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere