Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato Rev Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune. Efterfølgende er der foretaget en afdækning af de politiske ønsker. På baggrund heraf er der udarbejdet nogle modeller der i størst muligt omfang tilgodeser disse ønsker. Den 26. juni 2012 blev det besluttet at vælge det innovative energispareprojekt som model for den fremadrettede aktivitet på energiområdet. I det innovative energispareprojekt indgår der en innovativ tænketank som er et ideskabende forum, hvor en bred kreds af interessenter kan byde ind med såvel afprøvede som uprøvede ideer og projekter, der kan fremme og kvalificere arbejdet med at udvikle innovative energispareprojekter og løsninger i Svendborg Kommune. 2. Formål Formål Styregruppen a) Projektet igangsættes for at opnå en energirenoveret bygningsmasse, med lavere energiforbrug og deraf reduceret CO2 udslip. b) Den innovative tænketank, med involvering af virksomheder, kommer med kvalificeret input til optimeringskataloget. c) Energimærkning af hele bygningsmassen, således at der skabes baggrund for opbygning af et optimeringskatalog. d) Projekterne udbydes blandt eksterne projektrådgivere. Adminstationen fungerer som bygherrerådgiver. e) Den viden der opnås i projektet opsamles og bruges aktivt gennem hele projektet, der er således tale om en udviklende og lærende proces. Endvidere vil denne viden kunne danne grundlag for flere innovative løsninger. Mål 3. Mål a) Før energibesparende tiltag implementeres, skal bygningmassen energimærkes/analyseres. Den viden der 1

2 opnås danner grundlag for det videre projekt. Styregruppen/Projektleder b) For at sikre innovation i projektet skabes en innovativ tænketank. Tænketanken består af repræsentanter for virksomheder, samt relevante repræsentanter for kommunens bygningsbrugere. I den innovative tænketank involveres repræsentanterne i projektet og kommer med innovative ideer til optimeringskataloget. c) Energimærkningen af bygningsmassen har 2 formål, som det første sikres viden til videre til optimeringskataloget. Endvidere sikres det at Svendborg Kommunes bygningsmasse er energimærket i overensstemmelse med lovgivning. d) Optimeringskataloget kommer til at indeholde beskrivelse af projekter på kommunens ejendomme. Der er tale om et dynamisk optimeringskatalog, som igennem hele projektet kvalificeres, således at den nyeste teknologi kan anvendes. Optimeringskataloget godkendes politisk, og midler frigives. Den eksterne udbudsrådgiver udarbejder udbudsmateriale for udbud til eksterne projektrådgivere. Projekterne i optimeringskataloget udbydes blandt eksterne projektrådgivere. Adminstationen fungerer som bygherrerådgiver. e) Gennem evaluering af de innovative energispareprojekter, samt fremrykkede projekter, at sikre at viden opsamles og dernæst kan bruges fremadrettet i projektet. 2

3 4. Succeskriterier Succeskriterier - at gennemføre det innovative energispareprojekt i overensstemmelse med beskrivelsen af Svendborg kommunes model 2 for et innovativt energispareprojekt uden ESCO indbygget. Beskrivelsen fremgår af notat Svendborg kommunes alternative modeller for energispareprojekter rev. 29/ Leve op til målsætninger i Svendborg kommunes klima- og energipolitik - at det Innovative Energispareprojekt suppleres med begrebet fremrykkede projekter, sammenholdt med igangværende skolestrukturprojekter. - at bygningsmassen energimærkes - at der udarbejdes optimeringskatalog for politisk beslutning - at der sikres månedlig redegørelse for økonomi og status i projektet overfor styregruppe for anlægsprojekter - at sikre investeringerne samlet set kan finansieres af besparelser - at sikre vidensdeling mellem de involverede parter - at der evalueres under processen og på de afsluttede projekter 5. Rammer for projektet Rammer for projektet Tidsrammen for projektet er medio 2012 til ultimo ) Klimaplan / Energipolitik 2) Model 2 innovativt Energispareprojekt i Svendborg kommune uden ESCO. 3) Tæt samarbejde med GO2Green 4) Udbudslov 5) Projektorganisering af anlægsprojekter 6) Kasse / regnskabsregulativ 7) Økonomi for projektet 8) Tidsplan for projektet 9) CVR-nr for tænketanksdeltagere Det innovative energispareprojekt har snitflader op mod bygningsvedligehold, skolestruktur og en evt. kommende styringsenhed for arealer og bygninger. 6. Interessenter Interessenter Se bilag 1 interessentanalyse 3

4 7. Bæredygtighedsvurdering Bæredygtighedsvurdering Projektet vil have en positiv indflydelse på omgivelserne. Bla i form af reduceret energiforbrug og CO2-udslip, øget komfort for brugere, samt inddragelse af brugere i forhold til ansvar for energisparemål, dermed mulighed for at ændre brugeres adfærd. Endvidere kan den øgede komfort medvirke til bedre fysisk arbejdsmiljø, bedre akustiske forhold, øget indlæring, mindre sygefravær og dermed øget trivsel. 8. Risikovurdering Risikovurdering Se bilag 2 Risikovurdering 9. Organisering og bemanding Organisering og bemanding Projektet er organiseret efter den projektorganiseringsmodel der er aftalt mellem Miljø og Teknik, Børn og Unge,Kultur,Plan samt Erhverv.Organiseringsmodellen gælder for alle anlægsprojekter i Miljø og Teknik. Se bilag 3 - Organisationsdiagram Styregruppe/Projektleder 10. Aktiviteter Aktiviteter Innovativ tænketank Der etableres en innovativ tænketank, et ideskabende forum. EMO Energimærkning af hele bygningsmassen Fremrykkede projekter Der undersøges muligheder for fremrykkede projekter og disse godkendes politisk og gennemføres Optimeringskatalog Ekstern udbudsrådgiver udarbejder optimeringskatalog i samarbejde med administration. Innovative tanker og ideer fra tænketanken indrages sammen med energimærker og ejendomsdata. Politisk godkendelse af optimeringskatalog. Gennemførelsesfase Gennemførelse innovative energispareprojekter i forhold til 4

5 hvad der er beskrevet i det politisk godkendte optimeringskatalog. 11. Tidsplan Tidsplan Se bilag 4 Tids-, handle og procesplan 12. Milepæle og kontrolpunkter Milepæle og kontrolpunkter Styregruppe - 1. møde i tænketanken 29. okt Månedsbrev til politikere, sekretariatchefgruppen - Udbud af udbudsrådgiveropgave til energisparekatalog dec(2012)/jan(2013) - Udbud af energimærkningsopgave feb/mar UMT godkendelse af investeringsplan/optimeringskatalog for fremrykkede projekter april Udbud fremrykkede projekter april UMT godkender optimeringskatalog revision 0,1,2 samt frigive midler okt 2013,sep 2014,. - Ekstern udbudsrådgiver udbyder innovative energispareprojekter nov 2013, okt 2014,. - Månedlig redegørelse overfor styregruppe dec Anslåede projektudgifter og finansiering Projektudgifter Finansiering Styregruppe/Projektleder I forbindelse med det innovative energispareprojekt er der afsat 72,1 mio. kr. Heraf 2,1 mio. kr. til udbudsrådgivning og energimærkning. Omfang af projekt afhænger af resultat fra energimærkning/analyse af bygningsmassen. Til fremrykkede projekter er der afsat 5,2 mio. kr. Se bilag 5 anslåede projektudgifter og finansiering 14. Kommunikation af projektet Kommunikation af projektet Projektleder/Projektgrup pe Opdatering af energispareportal, fx interview rådgiver/entreprenør der medvirker i projektet. Billeder af aktiviteter og arrangementer, som lægges på energispareportal fx i forbindelse med nyhedsbrev. Der skal skabes synlighed og åbenhed i projektet i forhold til medierne og den brede offentlighed. Dette ansvar deles mellem SVK og GO2Green efter nærmere aftale. 5

6 15. Evaluering Evaluering Projektleder Kommunikation til Ansvarlig Kommunikationsfor m Politikere Projektleder Månedlig statusrapport, Dagsordenpunkter Direktionen Projektleder Styregruppemøder Virksomheder Tovholder tænketank Tænketankmøder Energispareportal Sekretariatschefgrupp en Brugere Pressen Kommunikationsgrupp en Kommunikations Gruppen Kommunikations Gruppen Intern kommunikation efter behov Brev, personalemøder Åbent hus arrangement Brev, møder, åbent hus arrangementer Udfra tidsplan og milepæle. SVK-G2G Tænketank tovholder Møde hver 14. dag eller efter behov. Eletronisk via Dropbox og mail Borgere Kommunikationsgrupp en Åbent hus energispareportal Udviklingsfase I forbindelse med møder i tænketank afholdes årligt evaluering af kommunikationsformen. Udbud og gennemførelsesfase Gennem udbud og gennemførelses fasen, evalueres projektet løbende, således at viden kan bruges igennem projektet, dette på baggrund af de igangsatte innovative ideer vurderes inden de implementeres i øvrige energispareprojekter. Succeskriterier Værdien af energibesparelserne skal samlet set kunne finansiere investeringerne. Der udarbejdes baseline for hver enkelt ejendom, dette bruges som pejlemærke i forhold til energibesparelser. Der tages hurtigt korrigerende handling på investeringer som viser sig ikke at leve op til den forventede energibesparelse. Der skal opnås ejerskab for brugere/teknisk personale. Disse inddrages løbende i processen. Optimeringskatalog Efter politisk godkendelse af optimeringskatalog rev 1, påbegyndes investering i bygningsmassen. Dernæst revideres optimeringskataloget løbende med politisk godkendelse af katalogerne årligt. Sidste revision af optimeringskataloget godkendes efterår Den løbende evaluering/revidering sikre at optimeringskataloget hele tiden kan indeholde løsninger med brug af nyeste teknologier. 6

7 16. Underskrifter Underskrifter Styregruppe og projektleder 17. Bilag Bilag 1 interessantanalyse Bilag 2 Risikoanalyse Bilag 3 Organisationsplan Bilag 4 Proces- og tidsplan for innovativt energispareprojekt Bilag 5 Økonomioversigt for innovativt energispareprojekt 7

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning

Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning Rapport til Region Syddanmark, december 2012 Region Syddanmark Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Bilag. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Bilag. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Bilag Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis SIDE 2 BILAG 1A Indhold Bilag 1A Caseudvælgelse og metode til gennemførelse af kvalitative casestudier... 3 Bilag

Læs mere

Ældrecentret Lysbjergparken. Aftale 2008

Ældrecentret Lysbjergparken. Aftale 2008 Ældrecentret Lysbjergparken Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 10. juni 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for 2014. Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar

Læs mere

Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed

Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed Vejleder: Allan Laumann Fag-modul: Projektstyring 2B1GROUP i samarbejde med Køge Handelsskole Dorthe Jensen 15.04.2011 1. Indledning

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus

Styringsmanual for byggeprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus Styringsmanual for byggeprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus Godkendt af Regionsrådet for Region Midtjylland den 23. januar 2013 Administrativ opdatering godkendt 26. februar 2014 Projektafdelingen

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 Dato: 24-08-2009 Revision 16-03-2010 Revision 21-02-2011 Sagsnummer 1-60-0219-09 1-60-0224-10 Kvalitet & Udvikling

Læs mere

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Side 1 Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter KL Sundhedskartellet Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Principper for økonomi, styring, administration og anvendelse Aftalen

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år.

Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Bilag 2 Handlingsplan 2013 Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Kommunikationsstrategi Kommunikation af klimaindsatsen

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning 2014. Side 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning 2014. Side 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 2.0 Sygehusets profil 3 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for xxx Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.2 Sygehusets

Læs mere

Udbuds og Indkøbshåndbog

Udbuds og Indkøbshåndbog Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb 2015 1 1. Indledning... 5 1.1 Opbygning og indhold... 5 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen... 6 2 Udbuds- og indkøbsprocesser...

Læs mere