økonomi: kontingent via DSOG eller selvstændigt.vedtægtsændring:støttemedlem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "økonomi: kontingent via DSOG eller selvstændigt.vedtægtsændring:støttemedlem?"

Transkript

1 Referat fra FYGO generalforsamling 27. marts 2008 Sted: Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding Program: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formand, bestyrelse og arbejdsgrupper (VU, EXPU, UU, EFU, ENTOG, NFYOG). Se bestyrelsens beretning. Faglig profil, information om inspektorordningen, Sundhedsstyrelsen. Kursusaktivitet, ens kursusrække i øst og vest, gennemgang af kurser. Info o hjemmeside. Oplæg til debat: økonomi: kontingent via DSOG eller selvstændigt.vedtægtsændring:støttemedlem? Faglige profil ved annemette Forskningstræning Beretning fra VU ved Jens: sidste runde, 13 stillinger, 26 ansøgninger, pointspænd:0-13., dvs at kandidatalderen er for nedadgående.maj mnd den sidste runde efter det tidl pointsystem.vu bliver opløst. EXPU: 9 aktive forløb. Forklaring om gruppens arb.henv til dsog s hjemmeside NFYOG:2 medl fra hvert land der modes 2 gange om året. Arr hvert andet år et malmø seminar I københavn. kommer til at hedde nfyog seminar og kommer tll at foregå I ørestaden. Beretning fra UU ved annemette: 3 arbejdsopgaver:revision af målbeskrivelser, forskningstræning og faglig profil.gennemgang af UU funktioner:monitorere, evaluere og optimere uddannelsen. Den ny målbeskrivelse, der gælder for alle, klistermærker til logbog. Forskningstræningsmodul, 2x10 dage, 10 d teori og 10 dages praktisk arb. 3 dages basiskursus I dsog regi, 3 kurser a 2 dages varighed til forberedelse af kursisterne til et givent project. 20 kursister I gang I øjeblikket, synopsis på dsog s hjemmeside.specialets oplæg til faglig profil og den nye ansættelsesprocedure:styregruppe. Lægges op ad d eksisterende system.ansøgningsrunder opretholdes.læges op ad de 7 roller. Udvidelse af point systemet.som nyt tæller prægraduat aktivitet..motiveret ansøgning+cv+oversigt over ansættelser I kronologisk rækkefølge. Et ansæættelsesudvalg I hver af de 3 regioner.for at undgå nepotisme foreslåes gennemgående repræsentanter.krav til motiveret afslag.vas skalaer istedetfor point.vægtningen indenfor kompetencerne overlagt til ansættelsesudvalget.uu temadag den 29. Maj omhandlende inspektorbesøg. EFU: ved LC. Info om novembermødet.hot topics I Helsinki. DSOG: info om arb. Info om yasmin- sagen, abortgrænsen, lægedag I domus med., hvervekampagne, 3. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.ved JD: Melding fra eksterne revisorer: godkendt regnskab fra Budget fra kontingenter, facit Kurser 75000, budgetteret Sponsorer:budget 55000, rammer Efterslæb fra entog, dsog underskudsgaranti: Indtægt:241000, buget Udgifter:budget , realt: Transportudgifter stemmer overens. Efterregning fra entog 2006: Udgifter til bm:budget 50000, realt Udgifter , mod budget nettoresultat: imod de budgetterede pt 525 medlemmer.311 aktive medlemmer.problematik ikke færdigtafklaret. Kassebeholdning per udgangen af marts:83000.

2 Budgetudkast 2008: Sikring af sponsorer. Kan ikke ændre på transportudgifter. Udgift fastholdes. Admin sættes til 1000, /it udgifter sættes til 5000.ialt budgetteret til Løsning:højere kontingent fra kr, underskudsgaranti ved dsog s bestyrelse. Forslag fra salen: Intensivere mund til mund metoden, også foreslå ap-blok læger. Intensivere skriftligt materiale til information til nyansatte introstillinger.ad AM s forslag: ændre på broken imellem kontigentbet til DSOG/FYGO således at de yngre læger ikke belastes yderligere. AFvisning fra dsog s bestyrelses side. Indmeldelse kun I fygo, ikke I dsog. Afvises fordi man som gynækolog skal være medlem af dsog, ikke fygo. Fordi fygo ses som en subgruppering under dsog, ikke en selvstændig enhed. Det noteres at vi skal forsøge en mulighed for betaling af kont kun til fygo hvis ønskeligt. Der foreslåes en vedtægtsændring ved LC:ved speciallægeanerkendelse ophører medlemsskabet aut. Kan frivilligt tegne støttemedlemsskab uden rettigheder.med mindre aktiv indsigelse fortsætte som støttemedlemmer. Understrening af at kontingentet ikke er fradragsberettiget. afstemning v håndsoprækning: FOR, enstemmigt med >2/3. 4. Afstemning om tilføjelse til vedtægternes 3. omhandlende støttemedlemskab af FYGO samt fastsættelse af kontingent for støttemedlemskab. 5. Information om mulighed for annoncering på hjemmeside. Holdning I plenum: 21 imod, 29 for, imod 200 kr for støttemedlemmer:ingen 6. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne. intern revisor 8. Valg af FYGO's kandidater til DSOG's udvalgsposter (VU, EXPU, ENTOG, NFYOG, UU, EFU, DSOG). Det endelige valg finder sted på DSOG's GF. UU: vælges: Marie Louise. Bestyrelsen: Kristian bruun Petersen fra nord, Pernille Steiner fra syd. Vibeke lysdahl fra nord og Marianne rohde fra øst FYGO-prisen uddeles 10. Eventuelt. Intet under eventuet Ad 3. På baggrund af budgettet foreslår bestyrelsen en kontingentstigning til 400,- pr år fra Ad 6. Forslag fra medlemmerne skal være sekretæren Ulla van Zwol, i hænde senest den 20. februar 2008 Ad 4. FYGO har i mange år nydt godt af, at mange speciallæger har glemt at melde sig aktivt ud af FYGO når har opnået speciallægeanerkendelse og således har fortsat med at indbetale kontingent til FYGO. Registreringsafdelingen fik i sommeren 2007 sat en stopper for dette, da de egenhændigt meldte alle speciallæger ud af FYGO, hvilket betød at FYGO pludselig stod med et væsentligt fald i medlemsskaren og således også en væsentlig lavere kontingentindtægt. Mange speciallæger har i den efterfølgende periode meldt sig aktivt ud af FYGO og følt at de er blevet snydt til at betale kontingent til FYGO. En hel del har dog samtidig ytret, at de fortsat kunne være interesserede i at støtte FYGOs aktiviteter, på en frivillig ordning. Bestyrelsen foreslår derfor en vedtægtsændring, hvor speciallæger tilbydes et støttemedlemskab af FYGO. Vores forslag er at et støttemedlemskab vil koste 200,-kr om året. Støttemedlemskaber berettiger ikke til stemmeret ved FYGOs GF. Der stemmes om følgende tilføjelse til vedtægternes 3:

3 Når et medlem opnår speciallægeanerkendelse ophører medlemskabet af FYGO. Alle speciallæger, der er medlemmmer af DSOG, kan optages som støttemedlemmer af FYGO mod et af FYGOs generalforsamling fastsat årligt kontingent. Støttemedlemmer er ikke stemmeberettigede ved FYGOs generalforsamling og er ikke berettiget til specialpris på FYGOs arrangementer. Såfremt forslaget godtages stemmes om foreløbig kontingent fastsættelse til 200,-kr årligt. Dette kan revideres ved følgende GF. Forslagene vedtages ved mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ad.5. På baggrund af økonomiske vanskeligheder i FYGO har man i bestyrelsen diskuteret nye indtjeningsmuligheder. Inspireret af SFOG og NFOG vil vi med medlemmernes accept tilbyde annonceplads på FYGOs hjemmeside til faglig relevante reklamer, primært tiltænkt medicinalvarefirmaer. Det er bestyrelsens holdning at vi, for at bevare et uafhængigt forhold til medicinalbranchen, kun kan godkende firmalogo reklamer og ikke reklamer for enkeltprodukter. Pris og placering på hjemmesiden vil blive nærmere præsenteret til GF. Godkendelse af forslaget afgøres ved simpel afstemning. Ad 7. Der 2 bestyrelsesposter og en revisorpost er på valg. Desuden skal vælges 2 nye suppleanter. Alle medlemmer opfordres til at opstille. Opstilling kan ske helt frem til generalforsamlingen og man bedes motivere dette i et kort indlæg på mødet. Har du yderligere spørgsmål til bestyrelsens arbejde er du velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer Ad.8. Der skal findes nye repræsentanter til NFYOG og UU. Øvrige repræsentanter forventes at genopstille.

4 Bestyrelsens beretning til FYGOs generalforsamling 27. marts 2008 Bestyrelsen har i perioden haft følgende sammensætning: Mathilde Evaldsen, formand (barsel fra aug. 2007) Lotte B. Colmorn, næstformand, konstitueret formand Ulla van Zwol, sekretær Kathrine Birch Petersen, FYGOS repræsentant i DSOG s bestyrelse Jakob Dinesen, kasserer Kirsten Schiøtt, bestyrelsesmedlem Kristian Bruun Petersen, bestyrelsesmedlem Louise Arenholdt (barsel decmber 2007), bestyrelsesmedlem Marianne Rhode, suppleant for Louise Arenholdt Desuden har Annemette Lykkebo, Tina Storgaard og Jens Fuglsang deltaget i bestyrelsesarbejdet som medlemmer af hhv. undervisnings-, efteruddannelsesudvalget og vurderingsudvalget. Bestyrelsen har holdt 8 møder i perioden inklusiv et 2-dages internatmøde. Herudover har bestyrelsen deltaget i DSOG s forårsmøde april 2007, NFYOGs seminar om obstetrik i København i juni 2007, DSOGs novembermøde 2007, specialernes dag/karrieredag i de tre regioner, samt Sundhedsstyrelsens Inspektordag 4. februar Bestyrelsen har haft følgende eksterne repræsentation i perioden: DSOGs bestyrelse: Kathrine Birch Petersen og Lotte Colmorn Efteruddannelsesudvalget: Tina Storgaard Undervisningsudvalget: Annemette Lykkebo Vurderingsudvalget: Jens Fuglsang Komitéen for ekspertuddannelser ( EXPU-komitéen ): Jens Fuglsang NFYOGs bestyrelse samt ENTOG council: Kirsten Schiøtt og Jens Fuglsang Det regionale videreuddannelsesråd i region Øst: Kathrine Birch og Lotte Colmorn Videreuddannelsesudvalget Region Syd: Kirsten Schiøtt Følgegruppen i Region Nord: Louise Arenholdt (barsel)/ Kristian Bruun Petersen

5 Det lægefaglige speciale råd, region Midt: Jakob Dinesen Følgende inspektorbesøg er gennemført: Odense, Kathrine Birch Rigshospitalet, Jakob Dinesen Hvidovre, Peter Secher Glostrup, Ulla van Zwol Holbæk, Peter Secher FYGO har haft tre bestyrelsesmedlemmer med på inspektorkurset i efteråret Økonomi og medlemsskare. FYGOs budget har desværre, på trods af øget medlemskontingent i 2007, givet underskud. Årsagen til dette er ikke, at vi har brugt flere penge i 2007, men at vi har fået færre penge ind på kontingenter som følge af registreringsafdelingens tiltag i sommeren 2007, hvor de på egen hånd udmeldte ca 265 speciallæger af FYGO. Samtidig blev også flere yngre læger udmeldt af FYGO ved en fejl. Det har altid været normen, at man aktivt skulle udmelde sig af FYGO når man blev speciallæge, men mange har ikke været opmærksomme på dette og fortsat med at betale FYGO kontingent. Der blev efter nytår udsendt en ekstra kontingentopkrævning til de udmeldte speciallæger og vi håber i skrivende stund at alle vælger at betale efteropkrævningen. Problematikken har ført til en del henvendelser fra speciallægerne, der føler sig bondefanget til at betale FYGOkontingent. Mange har heldigvis også ytret ønske om fortsat at støtte FYGOs aktiviteter, hvilket er baggrunden for bestyrelsens forslag om at oprette muligheden for et støttemedlemsskab af FYGO for speciallæger. På baggrund af dette og næste års budgetforslag, ser FYGOs bestyrelse sig nødsaget til at foreslå en kontingentatigning på 100,-kr fra 2009, så det årlige kontingent forhøjes til 400,- pr år. Ændringen forventes endeligt vedtaget på GF For yderligere at sikre FYGOs fremtid har vi tænkt os at forespørge om DSOG er villig til at stille en underkudsgaranti så foreningen ikke går konkurs. I skrivende stund tæller FYGO ca 311 medlemmer. Omkring årsskiftet har der været balance i antallet af medlemmer, idet der ca har været 40 ind- og udmeldinger. Et mere positivt indslag på den økonomiske front er at vi i år haft held med at søge sponsorpenge til vores kurser og der er fundet sponsorer til de fleste af forårets kurser. Arbejdsområder Faglig Profil og ny ansættelsesprocedure til Hoveduddannelsesforløb.

6 Som de fleste nok har hørt, har Danske Regioner (DR) ønsket at afskaffe det nuværende pointbaserede system, ud fra ønsket om at afkorte tiden fra universitet til færdig speciallæge. DRs første model blev kritiseret af samtlige specialeselskaber på et høringsmøde i Odense i juni 2007 med det resultat, at Danske regioner bad alle de videnskabelige selskaber om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle komme med et nyt udkast til en ansættelsesprocedure for de enkelte specialer. Det er et krav at proceduren skal indeholde en evaluering af den uddannelsessøgende under introduktionsuddannelsen, en faglig profil med specialespecifikke kriterier, en motiveret ansøgning og et struktureret interview. FYGO har udpeget to bestyrelsesmedlemmer, der indgår i arbejdsgruppen under DSOG. Det er et spændende arbejde og vi håber at vi kan være med til at lave et retfærdigt og gennemskueligt system. Det endelige udkast er i skrivende stund ikke færdigt og næste ansøgningsrunde i foråret foregår derfor stadig efter de gamle pointregler. FYGO vil præsentere arbejdet på GF og vi håber I vil være med til at diskutere den med os. Profilering Der har i 2007 for første gang i lang tid været færre ansøgere til hoveduddannelsesstillinger end hidtil. Samtidig varsler de seneste lægeprognoser lægemangel fram mos FYGO har derfor i samarbejde med DSOG iværksat et profileringsprojekt for at sikre os at vi fortsat har tilstrækkelig med ansøgere til vores speciale. En del af projektet består af de plakater i forhåbentlig har set hænge rundt omkring på afdelingerne. Der er samtidig lavet flyere som vi har delt ud ved karrieredagene i de tre regioner. Ligeledes har vi gjort reklame for specialet ved lægeforeningens jubilæumsfest i september Inspektorordningen FYGO deltager fortsat med stor succes i sundhedsstyrelsens inspektorordning og vi er stolte af at have et af de største juniorinspektorkorps blandt specialeselskaberne. Siden 2002 har vi deltaget i op mod 30 inspektorbesøg, heraf de 5 i indeværende periode. Inspektorbesøg har og vil altid være et af FYGOs prioriterede indsats-områder og vi uddanner løbende nye juniorinspektorer fra bestyrelsen på SST s inspektorkurser. Alle selvevaluerings- og inspektorrapporter samt aftaleskemaer kan findes på FYGO støtter at alle oplysninger er tilgængelige for alle. Det er vores indtryk at alle afdelinger, der har haft genbesøg har arbejdet på at lave forbedringer indenfor de indsatsområder inspektorerne har fremhævet ved første besøg. Et inspektorbesøg er med til at sætte afdelingens uddannelse på dagsordnen. På FYGOs hjemmeside vil man fremover kunne finde oplysninger om fremtidige besøg og evt. navnet på den juniorinspektor, der kommer på besøg Beretning fra Undervisningsudvalget (UU) 2007 v. AWL I det forgangne år har UU primært arbejdet med: Revision af målbeskrivelserne: Generelt er kravene reduceret. Klistermærker med ændringer blev sendt ud til alle i klassificerede stillinger eller til de Uddannelses ansvarlige overlæger. Den reviderede målbeskrivelse findes på hjemmesiden. Faglig profil: Regionerne har meldt ud, at man ønsker at afskaffe pointsystemet og har bedt alle selskaber arbejde på en ny ansættelsesprocedure, hvor en faglig profil ligger til grund for vurderingen. Ydermere skal alle ansøgere til kursusstilling til en ansættelsessamtale. UU har til arbejdet nedsat en styregruppe, hvor fygo er repræsenteret med 2 personer. Den faglige profil kommer til at være baseret på de kompetencer, der er meriterende i det nuværende pointsystem. Den nye procedure antages at være klar til brug i 2009.

7 Forskningstræning: Forskningstræningen er skudt i gang. Kursisterne afleverede alle i efteråret 08 en projektbeskrivelse, hvorefter de 3 teoretiske kurser løb af staben. Kursisterne arbejder nu praktisk med projekterne, som skal præsenteres på en evalueringsdag i de respektive regioner. UU har også her nedsat en styregruppe, som fungerer som tovholder. Beretning fra DSOG s Efteruddannelseudvalget (EFU) 2007 v TS EFU planlægger løbende efteruddannelseskurser ud fra både ønsker fra medlemmerne samt forslag fra aktive medlemmer der selv tilbyder at fungere som kursusledere. EFU står bl.a. for afholdelse og planlægning af Novembermødet, der i år blev afholdt for 3. gang, og er nu en fast og populær tradition i DSOG. Emnet i år var Urogynækologiske perspektiver i vort speciale. EFU har tillige været medarrangør af NFOG s Hot Topics i Helsinki 5-6/ , hvor emnerne bl.a. var minimal invasiv kirurgi, gynækologisk operativ træning, status på HPV vaccine, fremtidens infertilitetsbehandling, præeklampsi, fosterovervågning og præterm fødsel. I 2008 har man planer om at afholde et kursus med obstetriske emner. Desuden arbejdes der med kursusplaner indenfor emnerne Ungdommens gynækologi, Kronisk smertepatient, Cancer ovarii, Blødningsforstyrrelser, samt Vulvalidelser. EFU opfordrer som tidligere år alle til at fremkomme med ønsker og ideer til fremtidige kurser. Beretning fra Vurderingsudvalget (VU) 2007 v JF: Vurderingsudvalget har fortsat vurderingen af ansøgningerne til hoveduddannelsesforløb i gynækologi og obstetrik efter den sædvanlige procedure, nemlig med pointgiving for relevante aktiviteter. Det bemærkes, at ansøgerne til hoveduddannelsesforløbene generelt har færre point end tidligere, og at ansøgerne tilsvarende kommer hurtigere i gang med hoveduddannelsesforløbene efter kandidateksamen end tidligere. Vurderingsudvalget afventer fortsat etableringen af en faglig profil. Når denne foreligger, nedlægges vurderingsudvalget, men det påregnes at et eller flere af vurderingsudvalgets medlemmer vil fortsætte i den nye ansættelsesprocedure. Ansøgningsrunden med frist forår 2008 foregår efter den hidtidige model med pointgivning. EXPU 2007 v JF: Expertuddannelsesudvalget under DSOG modtager løbende ansøgninger til ekspertforløb. Mange ansøgninger vedrører expertuddannelser i urogyn. og gyn. onko. EXPU arbejder i øjeblikket på at etablere en model for obstetriske expertuddannelser, idet der her ikke foreligger færdige beskrivelser af uddannelsesforløb fra faglige subkomitéer eller de tværnationale organisationer. Internationale relationer FYGO har deltaget aktivt i den Nordiske Forening for Yngre Gynækologer og Obstetrikere (NFYOG). NFYOG er en forening bestående af yngre gynækologer og obstetrikere fra Norden. Der sidder 2 fra hver af de respektive nationale bestyrelser i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

8 Formålet med foreningen er at udveksle erfaringer vedrørende uddannelse i de Nordiske lande til gensidig inspiration og fremme af uddannelsen i de Nordiske lande. NFYOG arrangerer hvert andet år de år, hvor der ikke er NFOG kongres et seminar, der afholdes i København (førhen Malmö). I juni 2007 var emnet fremtiden for obstetrik. I 2008 holder NFYOG et symposium forud for, men i forbindelse m NFOG i Helsiniki. Prækongres symposiet vil være et resumé af sidste års symposium. I 2009 vil seminaret omhandle gyn/obs i et globalt perspektivt med fokus på, hvorledes industrialiserede lande og 3. verdens lande kan tænkes at drage fælles nytte af kommende gynækologers uddannelse. Mere information om NFOG 2008 på XVII. ENTOG årsmøde 2007 Wien, Østrig, 2008 Lissabon, Portugal ENTOGs årsmøder for 2007 og 2008 er begge afviklet med stor succes i hhv. Wien i Østrig og Lissabon i Portugal. De spændende beretninger fra udvekslingen i Wien, har været at finde i DSOGs medlemsblad i februar I 2009 vil der igen være mulighed for at komme på udveksling på en gynækologisk/obstetrisk afdeling i europa, så hold øje med opslag vedrørende dette i DSOG bladet og på FYGOs hjemmeside. Kursusaktivitet Vi har i perioden afholdt følgende kurser: 2007 Trombose og tromboseprofylakse, øst Basalkirurgisk teknik og sphincterruptur, øst Benigne og maligne vulvalidelser, øst og vest Basal urogynækologi, øst og vest Mikroskopi i gynækologisk diagnostik, syd 2008 Endometriose, øst, vest Blødningsforstyrrelser, øst (vest efterår 2008) I planlægningen af kurser og kursusemner tilstræbes fortsat, at kurserne er praktisk orienterede med stor bredde indenfor specialet. Kurserne er primært rettet til fase I-II, og vi tilstræber en minimal deltagerbetaling, hvilket bl.a. sikres ved en god opbakning fra sponsorer som selvfølgelig ikke har indflydelse på indholdet af kurserne. Vi har i år valgt at forhøje kursusprisen for ikke-medlemmer af FYGO til 500,-kr. Gennemgående for kurserne har været et højt antal deltagere og at de generelt får flotte evalueringer fra kursusdeltagerne. FYGOprisen Uddeles i år for 11. gang i træk. Vi glæder os til endnu engang at uddele prisen til en engageret kollega/afdeling der har gjort et ekstra godt stykke arbejde for uddannelses af Yngre Obstetrikere og Gynækologer. Generalforsamlingen 2008 FYGOs bestyrelse fremlægger sin beretning i forbindelse med GF d. 27. marts 2008

9 Vi vil gerne diskutere følgende med Jer: Ny ansættelsesprocedure/faglig profil for speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Økonomi (Vedtægtsændring mhp opretttelse af støttemedlemskab for speciallæger (FAS), andre indtægtskilder, kontingent) Forskningstræning deltagernes erfaringer. Hvad kan vi gøre bedre? FYGO s bestyrelse 1. marts 2008

Bestyrelsens beretning 2007-2008 til FYGOs generalforsamling 27. marts 2008

Bestyrelsens beretning 2007-2008 til FYGOs generalforsamling 27. marts 2008 Bestyrelsens beretning 2007-2008 til FYGOs generalforsamling 27. marts 2008 Bestyrelsen har i perioden haft følgende sammensætning: Mathilde Evaldsen, formand (barsel fra aug. 2007) Lotte B. Colmorn, næstformand,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009 til FYGOs generalforsamling 19. marts 2009

Bestyrelsens beretning 2008-2009 til FYGOs generalforsamling 19. marts 2009 Bestyrelsens beretning 2008-2009 til FYGOs generalforsamling 19. marts 2009 Bestyrelsen har i perioden haft følgende sammensætning: Mathilde Evaldsen, formand (barsel fra aug. 2007) Lotte B. Colmorn, næstformand,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2006-2007 til FYGOs generalforsamling 15. marts 2007

Bestyrelsens beretning 2006-2007 til FYGOs generalforsamling 15. marts 2007 Bestyrelsens beretning 2006-2007 til FYGOs generalforsamling 15. marts 2007 Bestyrelsen har i perioden haft følgende sammensætning: Christina Damsted Petersen, formand Torur Dalsgaard, næstformand Mathilde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2009-2010 til FYGOs generalforsamling d. 11. marts 2010

Bestyrelsens beretning 2009-2010 til FYGOs generalforsamling d. 11. marts 2010 Bestyrelsens beretning 2009-2010 til FYGOs generalforsamling d. 11. marts 2010 Bestyrelsen har i perioden haft følgende sammensætning: Lotte B. Colmorn, formand Sofie Leisby Antonsen, næstformand Ida Kirkegaard,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2004-2005 til FYGOs generalforsamling, Odense, d. 17. marts 2004

Bestyrelsens beretning 2004-2005 til FYGOs generalforsamling, Odense, d. 17. marts 2004 Bestyrelsens beretning 2004-2005 til FYGOs generalforsamling, Odense, d. 17. marts 2004 Bestyrelsen har i perioden haft følgende sammensætning: Gitte Eriksen, formand Torur Dalsgaard, næstformand Pernille

Læs mere

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Formandens beretning 2015/2016 Ved Camilla Mandrup I bestyrelsen har vi i det forgangne år dels haft fokus på vores grundarbejde - dvs. vores kursusaktivitet,

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN J. nr. 2447/220 T/ VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningen bærer navnet Foreningen Misbrugsportalen. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 1.3. Foreningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 Fredag d. 13. Maj 1. Formalia Valg af referent: Helene. Kasper vælges som ordstyrer. 2. Godkendelse af referat fra BM April 2010 Referatet

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen 1 Navn Foreningens navn er "Fransklærerforeningen" (Association des Professeurs de français du Danemark).

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens

Læs mere

[1] Vedtægter. for. Venstre Aabenraa. Kommune. Marts Vedtægter for Venstre Aabenraa Kommune

[1] Vedtægter. for. Venstre Aabenraa. Kommune. Marts Vedtægter for Venstre Aabenraa Kommune [1] Vedtægter for Venstre Aabenraa Kommune Marts 2013 [2] 1. En eller flere vælgerforeninger I kommuner med flere vælgerforeninger dannes der en kommuneforening. Foreningens navn : Venstre Aabenraa Kommune

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere