økonomi: kontingent via DSOG eller selvstændigt.vedtægtsændring:støttemedlem?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "økonomi: kontingent via DSOG eller selvstændigt.vedtægtsændring:støttemedlem?"

Transkript

1 Referat fra FYGO generalforsamling 27. marts 2008 Sted: Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding Program: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formand, bestyrelse og arbejdsgrupper (VU, EXPU, UU, EFU, ENTOG, NFYOG). Se bestyrelsens beretning. Faglig profil, information om inspektorordningen, Sundhedsstyrelsen. Kursusaktivitet, ens kursusrække i øst og vest, gennemgang af kurser. Info o hjemmeside. Oplæg til debat: økonomi: kontingent via DSOG eller selvstændigt.vedtægtsændring:støttemedlem? Faglige profil ved annemette Forskningstræning Beretning fra VU ved Jens: sidste runde, 13 stillinger, 26 ansøgninger, pointspænd:0-13., dvs at kandidatalderen er for nedadgående.maj mnd den sidste runde efter det tidl pointsystem.vu bliver opløst. EXPU: 9 aktive forløb. Forklaring om gruppens arb.henv til dsog s hjemmeside NFYOG:2 medl fra hvert land der modes 2 gange om året. Arr hvert andet år et malmø seminar I københavn. kommer til at hedde nfyog seminar og kommer tll at foregå I ørestaden. Beretning fra UU ved annemette: 3 arbejdsopgaver:revision af målbeskrivelser, forskningstræning og faglig profil.gennemgang af UU funktioner:monitorere, evaluere og optimere uddannelsen. Den ny målbeskrivelse, der gælder for alle, klistermærker til logbog. Forskningstræningsmodul, 2x10 dage, 10 d teori og 10 dages praktisk arb. 3 dages basiskursus I dsog regi, 3 kurser a 2 dages varighed til forberedelse af kursisterne til et givent project. 20 kursister I gang I øjeblikket, synopsis på dsog s hjemmeside.specialets oplæg til faglig profil og den nye ansættelsesprocedure:styregruppe. Lægges op ad d eksisterende system.ansøgningsrunder opretholdes.læges op ad de 7 roller. Udvidelse af point systemet.som nyt tæller prægraduat aktivitet..motiveret ansøgning+cv+oversigt over ansættelser I kronologisk rækkefølge. Et ansæættelsesudvalg I hver af de 3 regioner.for at undgå nepotisme foreslåes gennemgående repræsentanter.krav til motiveret afslag.vas skalaer istedetfor point.vægtningen indenfor kompetencerne overlagt til ansættelsesudvalget.uu temadag den 29. Maj omhandlende inspektorbesøg. EFU: ved LC. Info om novembermødet.hot topics I Helsinki. DSOG: info om arb. Info om yasmin- sagen, abortgrænsen, lægedag I domus med., hvervekampagne, 3. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.ved JD: Melding fra eksterne revisorer: godkendt regnskab fra Budget fra kontingenter, facit Kurser 75000, budgetteret Sponsorer:budget 55000, rammer Efterslæb fra entog, dsog underskudsgaranti: Indtægt:241000, buget Udgifter:budget , realt: Transportudgifter stemmer overens. Efterregning fra entog 2006: Udgifter til bm:budget 50000, realt Udgifter , mod budget nettoresultat: imod de budgetterede pt 525 medlemmer.311 aktive medlemmer.problematik ikke færdigtafklaret. Kassebeholdning per udgangen af marts:83000.

2 Budgetudkast 2008: Sikring af sponsorer. Kan ikke ændre på transportudgifter. Udgift fastholdes. Admin sættes til 1000, /it udgifter sættes til 5000.ialt budgetteret til Løsning:højere kontingent fra kr, underskudsgaranti ved dsog s bestyrelse. Forslag fra salen: Intensivere mund til mund metoden, også foreslå ap-blok læger. Intensivere skriftligt materiale til information til nyansatte introstillinger.ad AM s forslag: ændre på broken imellem kontigentbet til DSOG/FYGO således at de yngre læger ikke belastes yderligere. AFvisning fra dsog s bestyrelses side. Indmeldelse kun I fygo, ikke I dsog. Afvises fordi man som gynækolog skal være medlem af dsog, ikke fygo. Fordi fygo ses som en subgruppering under dsog, ikke en selvstændig enhed. Det noteres at vi skal forsøge en mulighed for betaling af kont kun til fygo hvis ønskeligt. Der foreslåes en vedtægtsændring ved LC:ved speciallægeanerkendelse ophører medlemsskabet aut. Kan frivilligt tegne støttemedlemsskab uden rettigheder.med mindre aktiv indsigelse fortsætte som støttemedlemmer. Understrening af at kontingentet ikke er fradragsberettiget. afstemning v håndsoprækning: FOR, enstemmigt med >2/3. 4. Afstemning om tilføjelse til vedtægternes 3. omhandlende støttemedlemskab af FYGO samt fastsættelse af kontingent for støttemedlemskab. 5. Information om mulighed for annoncering på hjemmeside. Holdning I plenum: 21 imod, 29 for, imod 200 kr for støttemedlemmer:ingen 6. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne. intern revisor 8. Valg af FYGO's kandidater til DSOG's udvalgsposter (VU, EXPU, ENTOG, NFYOG, UU, EFU, DSOG). Det endelige valg finder sted på DSOG's GF. UU: vælges: Marie Louise. Bestyrelsen: Kristian bruun Petersen fra nord, Pernille Steiner fra syd. Vibeke lysdahl fra nord og Marianne rohde fra øst FYGO-prisen uddeles 10. Eventuelt. Intet under eventuet Ad 3. På baggrund af budgettet foreslår bestyrelsen en kontingentstigning til 400,- pr år fra Ad 6. Forslag fra medlemmerne skal være sekretæren Ulla van Zwol, i hænde senest den 20. februar 2008 Ad 4. FYGO har i mange år nydt godt af, at mange speciallæger har glemt at melde sig aktivt ud af FYGO når har opnået speciallægeanerkendelse og således har fortsat med at indbetale kontingent til FYGO. Registreringsafdelingen fik i sommeren 2007 sat en stopper for dette, da de egenhændigt meldte alle speciallæger ud af FYGO, hvilket betød at FYGO pludselig stod med et væsentligt fald i medlemsskaren og således også en væsentlig lavere kontingentindtægt. Mange speciallæger har i den efterfølgende periode meldt sig aktivt ud af FYGO og følt at de er blevet snydt til at betale kontingent til FYGO. En hel del har dog samtidig ytret, at de fortsat kunne være interesserede i at støtte FYGOs aktiviteter, på en frivillig ordning. Bestyrelsen foreslår derfor en vedtægtsændring, hvor speciallæger tilbydes et støttemedlemskab af FYGO. Vores forslag er at et støttemedlemskab vil koste 200,-kr om året. Støttemedlemskaber berettiger ikke til stemmeret ved FYGOs GF. Der stemmes om følgende tilføjelse til vedtægternes 3:

3 Når et medlem opnår speciallægeanerkendelse ophører medlemskabet af FYGO. Alle speciallæger, der er medlemmmer af DSOG, kan optages som støttemedlemmer af FYGO mod et af FYGOs generalforsamling fastsat årligt kontingent. Støttemedlemmer er ikke stemmeberettigede ved FYGOs generalforsamling og er ikke berettiget til specialpris på FYGOs arrangementer. Såfremt forslaget godtages stemmes om foreløbig kontingent fastsættelse til 200,-kr årligt. Dette kan revideres ved følgende GF. Forslagene vedtages ved mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ad.5. På baggrund af økonomiske vanskeligheder i FYGO har man i bestyrelsen diskuteret nye indtjeningsmuligheder. Inspireret af SFOG og NFOG vil vi med medlemmernes accept tilbyde annonceplads på FYGOs hjemmeside til faglig relevante reklamer, primært tiltænkt medicinalvarefirmaer. Det er bestyrelsens holdning at vi, for at bevare et uafhængigt forhold til medicinalbranchen, kun kan godkende firmalogo reklamer og ikke reklamer for enkeltprodukter. Pris og placering på hjemmesiden vil blive nærmere præsenteret til GF. Godkendelse af forslaget afgøres ved simpel afstemning. Ad 7. Der 2 bestyrelsesposter og en revisorpost er på valg. Desuden skal vælges 2 nye suppleanter. Alle medlemmer opfordres til at opstille. Opstilling kan ske helt frem til generalforsamlingen og man bedes motivere dette i et kort indlæg på mødet. Har du yderligere spørgsmål til bestyrelsens arbejde er du velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer Ad.8. Der skal findes nye repræsentanter til NFYOG og UU. Øvrige repræsentanter forventes at genopstille.

4 Bestyrelsens beretning til FYGOs generalforsamling 27. marts 2008 Bestyrelsen har i perioden haft følgende sammensætning: Mathilde Evaldsen, formand (barsel fra aug. 2007) Lotte B. Colmorn, næstformand, konstitueret formand Ulla van Zwol, sekretær Kathrine Birch Petersen, FYGOS repræsentant i DSOG s bestyrelse Jakob Dinesen, kasserer Kirsten Schiøtt, bestyrelsesmedlem Kristian Bruun Petersen, bestyrelsesmedlem Louise Arenholdt (barsel decmber 2007), bestyrelsesmedlem Marianne Rhode, suppleant for Louise Arenholdt Desuden har Annemette Lykkebo, Tina Storgaard og Jens Fuglsang deltaget i bestyrelsesarbejdet som medlemmer af hhv. undervisnings-, efteruddannelsesudvalget og vurderingsudvalget. Bestyrelsen har holdt 8 møder i perioden inklusiv et 2-dages internatmøde. Herudover har bestyrelsen deltaget i DSOG s forårsmøde april 2007, NFYOGs seminar om obstetrik i København i juni 2007, DSOGs novembermøde 2007, specialernes dag/karrieredag i de tre regioner, samt Sundhedsstyrelsens Inspektordag 4. februar Bestyrelsen har haft følgende eksterne repræsentation i perioden: DSOGs bestyrelse: Kathrine Birch Petersen og Lotte Colmorn Efteruddannelsesudvalget: Tina Storgaard Undervisningsudvalget: Annemette Lykkebo Vurderingsudvalget: Jens Fuglsang Komitéen for ekspertuddannelser ( EXPU-komitéen ): Jens Fuglsang NFYOGs bestyrelse samt ENTOG council: Kirsten Schiøtt og Jens Fuglsang Det regionale videreuddannelsesråd i region Øst: Kathrine Birch og Lotte Colmorn Videreuddannelsesudvalget Region Syd: Kirsten Schiøtt Følgegruppen i Region Nord: Louise Arenholdt (barsel)/ Kristian Bruun Petersen

5 Det lægefaglige speciale råd, region Midt: Jakob Dinesen Følgende inspektorbesøg er gennemført: Odense, Kathrine Birch Rigshospitalet, Jakob Dinesen Hvidovre, Peter Secher Glostrup, Ulla van Zwol Holbæk, Peter Secher FYGO har haft tre bestyrelsesmedlemmer med på inspektorkurset i efteråret Økonomi og medlemsskare. FYGOs budget har desværre, på trods af øget medlemskontingent i 2007, givet underskud. Årsagen til dette er ikke, at vi har brugt flere penge i 2007, men at vi har fået færre penge ind på kontingenter som følge af registreringsafdelingens tiltag i sommeren 2007, hvor de på egen hånd udmeldte ca 265 speciallæger af FYGO. Samtidig blev også flere yngre læger udmeldt af FYGO ved en fejl. Det har altid været normen, at man aktivt skulle udmelde sig af FYGO når man blev speciallæge, men mange har ikke været opmærksomme på dette og fortsat med at betale FYGO kontingent. Der blev efter nytår udsendt en ekstra kontingentopkrævning til de udmeldte speciallæger og vi håber i skrivende stund at alle vælger at betale efteropkrævningen. Problematikken har ført til en del henvendelser fra speciallægerne, der føler sig bondefanget til at betale FYGOkontingent. Mange har heldigvis også ytret ønske om fortsat at støtte FYGOs aktiviteter, hvilket er baggrunden for bestyrelsens forslag om at oprette muligheden for et støttemedlemsskab af FYGO for speciallæger. På baggrund af dette og næste års budgetforslag, ser FYGOs bestyrelse sig nødsaget til at foreslå en kontingentatigning på 100,-kr fra 2009, så det årlige kontingent forhøjes til 400,- pr år. Ændringen forventes endeligt vedtaget på GF For yderligere at sikre FYGOs fremtid har vi tænkt os at forespørge om DSOG er villig til at stille en underkudsgaranti så foreningen ikke går konkurs. I skrivende stund tæller FYGO ca 311 medlemmer. Omkring årsskiftet har der været balance i antallet af medlemmer, idet der ca har været 40 ind- og udmeldinger. Et mere positivt indslag på den økonomiske front er at vi i år haft held med at søge sponsorpenge til vores kurser og der er fundet sponsorer til de fleste af forårets kurser. Arbejdsområder Faglig Profil og ny ansættelsesprocedure til Hoveduddannelsesforløb.

6 Som de fleste nok har hørt, har Danske Regioner (DR) ønsket at afskaffe det nuværende pointbaserede system, ud fra ønsket om at afkorte tiden fra universitet til færdig speciallæge. DRs første model blev kritiseret af samtlige specialeselskaber på et høringsmøde i Odense i juni 2007 med det resultat, at Danske regioner bad alle de videnskabelige selskaber om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle komme med et nyt udkast til en ansættelsesprocedure for de enkelte specialer. Det er et krav at proceduren skal indeholde en evaluering af den uddannelsessøgende under introduktionsuddannelsen, en faglig profil med specialespecifikke kriterier, en motiveret ansøgning og et struktureret interview. FYGO har udpeget to bestyrelsesmedlemmer, der indgår i arbejdsgruppen under DSOG. Det er et spændende arbejde og vi håber at vi kan være med til at lave et retfærdigt og gennemskueligt system. Det endelige udkast er i skrivende stund ikke færdigt og næste ansøgningsrunde i foråret foregår derfor stadig efter de gamle pointregler. FYGO vil præsentere arbejdet på GF og vi håber I vil være med til at diskutere den med os. Profilering Der har i 2007 for første gang i lang tid været færre ansøgere til hoveduddannelsesstillinger end hidtil. Samtidig varsler de seneste lægeprognoser lægemangel fram mos FYGO har derfor i samarbejde med DSOG iværksat et profileringsprojekt for at sikre os at vi fortsat har tilstrækkelig med ansøgere til vores speciale. En del af projektet består af de plakater i forhåbentlig har set hænge rundt omkring på afdelingerne. Der er samtidig lavet flyere som vi har delt ud ved karrieredagene i de tre regioner. Ligeledes har vi gjort reklame for specialet ved lægeforeningens jubilæumsfest i september Inspektorordningen FYGO deltager fortsat med stor succes i sundhedsstyrelsens inspektorordning og vi er stolte af at have et af de største juniorinspektorkorps blandt specialeselskaberne. Siden 2002 har vi deltaget i op mod 30 inspektorbesøg, heraf de 5 i indeværende periode. Inspektorbesøg har og vil altid være et af FYGOs prioriterede indsats-områder og vi uddanner løbende nye juniorinspektorer fra bestyrelsen på SST s inspektorkurser. Alle selvevaluerings- og inspektorrapporter samt aftaleskemaer kan findes på FYGO støtter at alle oplysninger er tilgængelige for alle. Det er vores indtryk at alle afdelinger, der har haft genbesøg har arbejdet på at lave forbedringer indenfor de indsatsområder inspektorerne har fremhævet ved første besøg. Et inspektorbesøg er med til at sætte afdelingens uddannelse på dagsordnen. På FYGOs hjemmeside vil man fremover kunne finde oplysninger om fremtidige besøg og evt. navnet på den juniorinspektor, der kommer på besøg Beretning fra Undervisningsudvalget (UU) 2007 v. AWL I det forgangne år har UU primært arbejdet med: Revision af målbeskrivelserne: Generelt er kravene reduceret. Klistermærker med ændringer blev sendt ud til alle i klassificerede stillinger eller til de Uddannelses ansvarlige overlæger. Den reviderede målbeskrivelse findes på hjemmesiden. Faglig profil: Regionerne har meldt ud, at man ønsker at afskaffe pointsystemet og har bedt alle selskaber arbejde på en ny ansættelsesprocedure, hvor en faglig profil ligger til grund for vurderingen. Ydermere skal alle ansøgere til kursusstilling til en ansættelsessamtale. UU har til arbejdet nedsat en styregruppe, hvor fygo er repræsenteret med 2 personer. Den faglige profil kommer til at være baseret på de kompetencer, der er meriterende i det nuværende pointsystem. Den nye procedure antages at være klar til brug i 2009.

7 Forskningstræning: Forskningstræningen er skudt i gang. Kursisterne afleverede alle i efteråret 08 en projektbeskrivelse, hvorefter de 3 teoretiske kurser løb af staben. Kursisterne arbejder nu praktisk med projekterne, som skal præsenteres på en evalueringsdag i de respektive regioner. UU har også her nedsat en styregruppe, som fungerer som tovholder. Beretning fra DSOG s Efteruddannelseudvalget (EFU) 2007 v TS EFU planlægger løbende efteruddannelseskurser ud fra både ønsker fra medlemmerne samt forslag fra aktive medlemmer der selv tilbyder at fungere som kursusledere. EFU står bl.a. for afholdelse og planlægning af Novembermødet, der i år blev afholdt for 3. gang, og er nu en fast og populær tradition i DSOG. Emnet i år var Urogynækologiske perspektiver i vort speciale. EFU har tillige været medarrangør af NFOG s Hot Topics i Helsinki 5-6/ , hvor emnerne bl.a. var minimal invasiv kirurgi, gynækologisk operativ træning, status på HPV vaccine, fremtidens infertilitetsbehandling, præeklampsi, fosterovervågning og præterm fødsel. I 2008 har man planer om at afholde et kursus med obstetriske emner. Desuden arbejdes der med kursusplaner indenfor emnerne Ungdommens gynækologi, Kronisk smertepatient, Cancer ovarii, Blødningsforstyrrelser, samt Vulvalidelser. EFU opfordrer som tidligere år alle til at fremkomme med ønsker og ideer til fremtidige kurser. Beretning fra Vurderingsudvalget (VU) 2007 v JF: Vurderingsudvalget har fortsat vurderingen af ansøgningerne til hoveduddannelsesforløb i gynækologi og obstetrik efter den sædvanlige procedure, nemlig med pointgiving for relevante aktiviteter. Det bemærkes, at ansøgerne til hoveduddannelsesforløbene generelt har færre point end tidligere, og at ansøgerne tilsvarende kommer hurtigere i gang med hoveduddannelsesforløbene efter kandidateksamen end tidligere. Vurderingsudvalget afventer fortsat etableringen af en faglig profil. Når denne foreligger, nedlægges vurderingsudvalget, men det påregnes at et eller flere af vurderingsudvalgets medlemmer vil fortsætte i den nye ansættelsesprocedure. Ansøgningsrunden med frist forår 2008 foregår efter den hidtidige model med pointgivning. EXPU 2007 v JF: Expertuddannelsesudvalget under DSOG modtager løbende ansøgninger til ekspertforløb. Mange ansøgninger vedrører expertuddannelser i urogyn. og gyn. onko. EXPU arbejder i øjeblikket på at etablere en model for obstetriske expertuddannelser, idet der her ikke foreligger færdige beskrivelser af uddannelsesforløb fra faglige subkomitéer eller de tværnationale organisationer. Internationale relationer FYGO har deltaget aktivt i den Nordiske Forening for Yngre Gynækologer og Obstetrikere (NFYOG). NFYOG er en forening bestående af yngre gynækologer og obstetrikere fra Norden. Der sidder 2 fra hver af de respektive nationale bestyrelser i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

8 Formålet med foreningen er at udveksle erfaringer vedrørende uddannelse i de Nordiske lande til gensidig inspiration og fremme af uddannelsen i de Nordiske lande. NFYOG arrangerer hvert andet år de år, hvor der ikke er NFOG kongres et seminar, der afholdes i København (førhen Malmö). I juni 2007 var emnet fremtiden for obstetrik. I 2008 holder NFYOG et symposium forud for, men i forbindelse m NFOG i Helsiniki. Prækongres symposiet vil være et resumé af sidste års symposium. I 2009 vil seminaret omhandle gyn/obs i et globalt perspektivt med fokus på, hvorledes industrialiserede lande og 3. verdens lande kan tænkes at drage fælles nytte af kommende gynækologers uddannelse. Mere information om NFOG 2008 på XVII. ENTOG årsmøde 2007 Wien, Østrig, 2008 Lissabon, Portugal ENTOGs årsmøder for 2007 og 2008 er begge afviklet med stor succes i hhv. Wien i Østrig og Lissabon i Portugal. De spændende beretninger fra udvekslingen i Wien, har været at finde i DSOGs medlemsblad i februar I 2009 vil der igen være mulighed for at komme på udveksling på en gynækologisk/obstetrisk afdeling i europa, så hold øje med opslag vedrørende dette i DSOG bladet og på FYGOs hjemmeside. Kursusaktivitet Vi har i perioden afholdt følgende kurser: 2007 Trombose og tromboseprofylakse, øst Basalkirurgisk teknik og sphincterruptur, øst Benigne og maligne vulvalidelser, øst og vest Basal urogynækologi, øst og vest Mikroskopi i gynækologisk diagnostik, syd 2008 Endometriose, øst, vest Blødningsforstyrrelser, øst (vest efterår 2008) I planlægningen af kurser og kursusemner tilstræbes fortsat, at kurserne er praktisk orienterede med stor bredde indenfor specialet. Kurserne er primært rettet til fase I-II, og vi tilstræber en minimal deltagerbetaling, hvilket bl.a. sikres ved en god opbakning fra sponsorer som selvfølgelig ikke har indflydelse på indholdet af kurserne. Vi har i år valgt at forhøje kursusprisen for ikke-medlemmer af FYGO til 500,-kr. Gennemgående for kurserne har været et højt antal deltagere og at de generelt får flotte evalueringer fra kursusdeltagerne. FYGOprisen Uddeles i år for 11. gang i træk. Vi glæder os til endnu engang at uddele prisen til en engageret kollega/afdeling der har gjort et ekstra godt stykke arbejde for uddannelses af Yngre Obstetrikere og Gynækologer. Generalforsamlingen 2008 FYGOs bestyrelse fremlægger sin beretning i forbindelse med GF d. 27. marts 2008

9 Vi vil gerne diskutere følgende med Jer: Ny ansættelsesprocedure/faglig profil for speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Økonomi (Vedtægtsændring mhp opretttelse af støttemedlemskab for speciallæger (FAS), andre indtægtskilder, kontingent) Forskningstræning deltagernes erfaringer. Hvad kan vi gøre bedre? FYGO s bestyrelse 1. marts 2008

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK

ÅRSBERETNING 2007 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 3 1. Formandens beretning...3 1.1. DPS struktur... 3 1.2. Medlemstal... 3 1.3. Medlemsmøder... 3 1.4. Bestyrelsen pr.

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014

DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014 DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014 Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. Dagsorden 1: Valg

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING

DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING 1998 2 INDHOLD side 1. Formandens beretning 1998 1.1. Medlemstal 5 1.2. Medlemsmøder 5 1.3. DPS's struktur 6 1.4. Bestyrelsen 7 1.5. Dansk Psykiatrisk Selskabs

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid 9.00-11.30 Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK

ÅRSBERETNING 2006 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 3 1. Formandens beretning... 3 1.1. DPS struktur... 3 1.2. Medlemstal... 3 1.3. Medlemsmøder... 3 1.4. Bestyrelsen pr.

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 DASINFO Oktober 2009 17. Årgang Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB.

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB. ÅRSBERETNING 2003 Psykiatri NYT PsykiatriNYT November 2003 Nr. 2 Årg. 1 Faglig debat Vaklende lægerolle? FYP om det fælles værdiggrundlag for den samlede offentlige indsats forvoksne med sindslidelse i

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2010

GENERALFORSAMLING 2010 SÆRNUMMER GENERALFORSAMLING 21 2.-21. marts 21 DANSK PSYKOLOG FORENING indblik og udsyn DANSK PSYKOLOG FORENING ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21 Lørdag den 2. marts 21 Kl. 13.-18.: Generalforsamling (med

Læs mere

LANDSMØDE 2014 11.-12. OKTOBER

LANDSMØDE 2014 11.-12. OKTOBER 11.-12. OKTOBER INDHOLD 1 INTRODUKTION 3 1.1 Program URK Landsmøde 2014 4 1.2 Praktiske oplysninger 6 1.3 Landsstyrelsens forslag til dagsorden 7 1.4 Forslag til forretningsorden for Landsmøde 2014 8 2

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY April 2011 Indhold: Formandens beretning 3 Referat fra generalforsamling i DRS 5 DRS regnskab 2010 9 DRS budget 2011 11 Udvalgsberetninger

Læs mere

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede den 5 mand store bestyrelse sig

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede den 5 mand store bestyrelse sig Generalforsamlingen DSOHH 21. maj 2015 Formandsberetning I forbindelse med sidste generalforsamling der blev afholdt i relation til Nordisk Kongress i København, var der udskiftning af 2 bestyrelses medlemmer.

Læs mere

TRÆF2013. Velkommen. Herning Kongrescenter. Østergade 37, 7400 Herning. Den 24. - 25. august 2013. Dorthe Jollmann

TRÆF2013. Velkommen. Herning Kongrescenter. Østergade 37, 7400 Herning. Den 24. - 25. august 2013. Dorthe Jollmann TRÆF2013 Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning Den 24. - 25. august 2013 Velkommen Dorthe Jollmann 1 GENERALFORSAMLING Alle, der senest den 1. august har forhåndstilmeldt sig generalforsamlingen,

Læs mere

Årsrapport. Lægelig Videreuddannelse. Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk. Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital

Årsrapport. Lægelig Videreuddannelse. Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk. Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital Årsrapport Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital Lægelig Videreuddannelse Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk 2 Årsrapport Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere