REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget"

Transkript

1 REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE

2 Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, maj 2014 Oplag: 400 For- bagside foto: Anne Prytz Schaldemose og Jens V. Nielsen Tryk: GP Tryk ISBN-nr.: (trykt version) ISBN-nr.: (elektronisk version) Publikationen er tilgængelig på og Publikationen kan bestilles hos: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K Tlf.: E-post:

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Regeringsinitiativer for landdistrikter og yderområder Bygninger, boliger og byfornyelse Erhvervsliv og jobskabelse Rammevilkår og finansiel støtte til kommuner med landdistrikter og yderområder 2.4 Infrastruktur EU-programmer Landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet Socialfonds- og regionalfondsprogrammet Demografien i land og by Befolkningstal Køn og alder Socio-økonomisk status og udviklingstendenser Uddannelse Beskæftigelse Erhvervsstruktur Disponibel indkomst Statslige arbejdspladser De danske småøer Befolkningen på de små øer Socio-økonomiske forhold Redaktionen er afsluttet den 11. april 2014.

4 1. Indledning Under de senere års økonomiske krise har Danmark i sammenligning med mange andre OECD-lande været kendetegnet ved forholdsvis lav arbejdsløshed, høj erhvervsfrekvens og begrænsede sociale forskelle. Kriseårene har imidlertid skabt vanskelige betingelser for at opfylde rege ringens ambition om at bevare og udvikle den stærke sammenhængs kraft i det danske samfund. Det har især været tilfældet i en række land distriktsog yderområder, som på samme tid udfordres af konjunkturerne og de langsigtede strukturelle forandringer, der følger af en stigende befolkningskoncentration i større byer, en hastig teknologisk udvikling og økonomisk globalisering. Der er flere tegn på, at Danmark er på vej ud af krisen. Det er meget positivt også for landdistrikts- og yderområderne. De forbedrede konjunkturudsigter betyder dog ikke, at de udfordringer, som landdistrikts- og yderområder står overfor, med et slag vil forsvinde. Hvis sammenhængskraften skal bevares og udvikles, kræver det en vedholdende indsats, der åbent anerkender og adresserer de strukturelle forandringer, som landdistrikts- og yderområder udfordres af. En sådan indsats har kendetegnet regeringens handlen siden I de forgangne år er der således igangsat en lang række markante initiativer til gavn for vækst og udvikling i hele Danmark og initiativer, som særligt adresserer udfordringerne i landdistrikts- og yderområder. Denne redegørelse har et dobbelt sigte. For det første gør redegørelsen status over de senere års initiativer til gavn for landdistrikts- og yder områder. For det andet beskriver redegørelsen den aktuelle situation og udviklingstendenser i disse områder. side 4

5 Redegørelsen indledes med en beskrivelse af regeringens initiativer (kapitel 2). Herefter beskrives de relevante dele af det nye Landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogram samt det nye Socialfonds- og regionalfonds program, som i begge tilfælde vil have vækst og udvikling som hovedfokus, herunder også vækst og udvikling i landdistrikts- og yderområderne (kapitel 3). I de følgende kapitler beskrives den aktuelle situation og udvik lingstendenser i landdistrikts- og yderområder først i et demografisk perspektiv (kapitel 4), og derefter i et socio-økonomisk perspektiv (kapitel 5). Et særskilt kapitel omhandler den regionale fordeling af statslige arbejds pladser (kapitel 6). Redegørelsen afrundes med en uddybende beskrivelse af den aktuelle situation og udviklingstendenser på de danske småøer (kapitel 7). side 5

6 2. Regeringsinitiativer for landdistrikter og yderområder Sidste års redegørelse beskrev en række nye regeringsinitiativer til gavn for landdistrikter og yderområder. Dette kapitel gør status over disse initiativer og præsenterer en række nye. Tilsammen tegner dette et billede af en vedholdende og ambitiøs indsats til gavn for landdistrikts- og yderområder. 2.1 Bygninger, boliger og byfornyelse Yderligere midler til nedrivning af misligholdte huse på landet. Regeringen (S-R- SF) har indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at afsætte en pulje til nedrivning og istandsættelse af dårlige boliger i byer med færre end indbyggere og i landdistrikter. Puljen er samlet på 400 mio. kr. i 2014 og Aftalen indgår som en delaftale om Vækstplan DK. Puljen forstærker mulighederne for at imødegå problemer med faldefærdige huse og bidrager til en helheds orienteret og fremadrettet indsats. Puljen ligger i forlængelse af den ændring af byfornyelsesloven, som trådte i kraft i januar Af de 70 kommuner, der opfylder de objektive kriterier for at få del i puljen, har 68 kommuner søgt om og fået del i puljen for 2014, som kan bruges fra 1. januar Flexboliger. Regeringen (S-R-SF) har med støtte fra Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti gennemført en ændring af bolig reguleringsloven, som præciserer kommunernes mulighed for at tillade, at helårsboliger benyttes til fritidsformål og senere uden yderligere ansøgninger vender tilbage til helårsbeboelse. De nye regler om flexboliger trådte i kraft den 1. maj I forbindelse med vækstplanen for dansk turisme vil der som opfølgning på loven om flexboliger blive gennemført en evaluering af kommunernes anvendelse af ordningen. Ministeriet for By, Bolig og land distrikter har allerede fået udarbejdet en analyse af interessen for flexboligordningen og omfanget af udstedte flexboligtilladelser i landets side 6

7 yder- og landkommuner i perioden fra 1. maj 2013 til 31. december Mange kommuner beretter om interesse for brug af flexboligordningen. Samlet anslås det således, at der på landsplan har været ca. 450 henvendelser til kommunerne om ordningen. Ved udgangen af 2013 havde de adspurgte kommuner udstedt i alt ca. 135 tilladelser. Indsats mod boligspekulanter. Regeringen (S-R-SF) har sammen med Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti gennemført en ændring af lejeloven. Lovændringen giver blandt andet kommunerne mulighed for at indbringe sager om vedligeholdelsesmangler i meget dårlige lejeboliger og derved modvirke spekulativ udlejning af sådanne boliger. BoligJobordningen. Regeringen (S-R-SF) har som en del af Vækstplan DK udvidet BoligJob-ordningen, der giver tilskud til servicearbejde og renovationsarbejde i boligen, til også at omfatte sommerhuse og fritidsboliger, som der ofte er relativt mange af i både yder- og flere landdistriktsområder. Målretning af byfornyelsesindsatsen. Regeringen (S-R-SF) har med opbakning fra samtlige partier i Folketinget gennemført en omprioritering af byfornyelsesrammen, så flere midler målrettes små byer. Der afsættes nu forlods 75 mio. kr. årligt til denne indsats, hvilket er 52 mio. kr. mere end før lovændringen. I 2014 forventes lovændringen at få sin fulde effekt. 2.2 Erhvervsliv og jobskabelse Vækstplan for fødevarer. Med vækstplanen Danmark i Arbejde Vækstplan for Fødevarer, som regeringen (S-R-SF) fremlagde i december 2013, vil regeringen styrke mulighederne for at skabe vækst inden for fødevareerhvervet, hvor danske virksomheder har international konkurrencekraft, og hvor den side 7

8 globale efterspørgsel skaber nye muligheder. Udviklingen af fødevaresektoren er central for landdistrikter og yderområder, fordi de udgør en væsentlig del af erhverv og arbejdspladser og sætter rammen for levevilkår på landet på en række områder. Blandt andet vil regeringen med vækstplanen i samarbejde med fødevarevirksomheder og andre aktører have fokus på løsningsorienteret regulering og kontrol, talent og eksport i fødevareerhvervet samt en styrket adgang til finansiering. Vækstplanen for dansk turisme. Regeringen (S-R-SF) offentliggjorde i januar 2014 vækstplanen for dansk turisme. Med vækstplanen vil regeringen prioritere indsatsen for at tiltrække udenlandske turismeinvesteringer, herunder til kystområderne i Danmark. Som led i vækstplanen for dansk turisme oprettes et udviklingsselskab for Dansk Kyst- og Naturturisme med ansvar for udviklingen af kyst- og naturturismen. Det er regeringens holdning, at administrationen af planlovens bestemmelser bør tage hensyn til både at medvirke til etablering af nye vækstorienterede udviklings- og anlægsprojekter og til at bevare den natur og de landskaber, som mange turister kommer til Danmark for at opleve. Samtidig vil regeringen i forlængelse af den generelle analyse af planlovens effekter undersøge, om der er yderligere barrierer i planlægningen på turismeområdet. Endelig vil regeringen udvikle cykelturismen i Danmark igennem udviklingen af en cykelstrategi, som skal gøre det let for udenland ske turister at booke en cykelferie i Danmark og opleve de danske kyst- og naturområder. Femernforbindelsen og turisme. Regeringen bidrager som led i vækstplanen for dansk turisme til et arbejds forløb mellem kommuner, Region Sjælland, erhvervsliv, turismeaktører og fagbevægelsen om konkrete samarbejdsmuligheder for at udnytte turismepotentialet ved den kommende faste forbindelse over Femernbælt. side 8

9 Udviklingspakke. Regeringen (S-R-SF) indgik i marts 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en udviklings pakke, der forbedrer små og mellemstore virksomheders adgang til finan siering. Det kommer virksomheder i hele landet til gode. Styrket finansiering til små og mellemstore virksomheder (Kreditpakken). Regeringen (S-R-SF) indgik i november 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en kreditpakke, der styrker især små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. Samlet set danner initiativerne basis for et øget udlån på over 12 mia. kr. fra Det understøtter virksomhedernes udvikling, vækst og jobskabelse. Initiativerne i Kreditpakken er igangsat, og de første lån er bevilliget. Bedre adgang til finansiering og likviditet. Regeringen (S-R-SF) er i en aftale med Venstre, Liberal Alliance og Det Kon servative Folkeparti blevet enige om en vækstplan på samlet set ca. 75 mia. kr. i perioden , der skal bidrage til vækst og beskæftigelse i hele landet gennem blandt andet en forlængelse af momskreditter for virksomheder, vækstlån til iværksættere, små vækstauktioner, erhvervs obligationer og mulighed for nye EKF-eksportgarantier. Stærkere erhvervsakademier. Regeringen (S-R-SF), Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik i juni 2013 aftale om at ændre lovgivningen for erhvervsakademierne for at understøtte videreudviklingen af en stærk og selvstændig erhvervs-akademisektor, der udbyder praksisrettede uddannelser af høj kvalitet. Erhvervsakademierne har en særlig forpligtelse til at overføre viden til erhvervene i deres regionale dækningsområde og dermed bidrage til at skabe innovation i virksomhederne. side 9

10 50 praktikcentre over hele landet. Regeringen (S-R-SF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik i forbindelse med finanslovsaftalen for 2013 aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, som fra september 2013 førte til etablering af nye praktikcentre på 50 erhvervsskoler over hele landet. Praktikcentrene er for de elever, der ikke har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. I stedet kan eleven kombinere skolepraktik med kortere eller længere praktikforløb hos en arbejdsgiver. Målet er at styrke erhvervsuddannelserne og sikre, at unge får bedre muligheder for at gennemføre deres uddannelse. Geografisk spredning af den nye kombinerede ungdomsuddannelse mv. Regeringen (S-R), Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har i februar 2014 indgået aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Heri indgår, at der vil blive sikret geografisk spredning ved udbuddet af den nye kombinerede ungdomsuddannelse gennem en inddeling i udbudsområder. Geografi vil endvidere være ét af kriterierne ved den kommende udbudsrunde for erhvervsuddannelserne i Midler til grøn omstilling i blandt andet ø-kommuner. Regeringen (S-R-SF) har i 2013 indgået aftale med Enhedslisten om den grønne superpulje. Ifølge aftalen skal 6 mio. kr. fra puljen bruges til at støtte foregangskommuner i den grønne omstilling med henblik på at vise, hvordan kommunerne bedst reducerer deres CO2-udledning. Ifølge aftalen skal puljen fordeles imellem ø-kommuner og såkaldte almindelige kommuner. Puljen blev uddelt i december 2013 til Ærø og Bornholm som repræsentanter for ø-kommunerne samt til Høje Taastrup. De tre kommuner får blandt andet støtte fra superpuljen til at udvikle deres transportsektor i en grønnere ret-ning, herunder til udvikling af el-færgedrift til Ærø. side 10

11 2.3 Rammevilkår og finansiel støtte til kommuner med landdistrikter og yderområder Justering af den kommunale udligning. Regeringen (S-R-SF) har med støtte fra Enhedslisten gennemført en lov ændring, der indebærer, at den kommunale udligning i højere grad afspejler forholdene for kommunerne i landdistrikter og yderområder. Overordnet er der flyttet ca. 400 mio. kr. fra de større bykommuner til landdistrikts- og yderkommuner. Med justeringen af den kommunale udligning er der end videre gennemført en forhøjelse af tilskuddet til kommuner med små øer på 15 mio. kr., som blandt andet kan anvendes til et fælles færgesekretariat. Ændring af planloven. I 2013 har regeringen (S-R-SF) med støtte fra Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti gennemført en ændring af planloven, så der blandt andet indføres en landdistriktsbestemmelse, der giver kommunerne enklere og forbedrede muligheder for at stimulere bosætning og realisere erhvervsinitiativer i landdistrikts- og yderområder. Endvidere kræves der med ændringen af planloven ikke længere landzonetilladelse til opsætning af mobilantenner på eksisterende master til mobiltelefoni m.v. i landzoner. Dette giver mobilselskaberne bedre muligheder for at udbygge mobilnettene i tyndt befolkede områder, hvilket gavner både mobil- og bredbåndsdækningen. Landdistriktsrejsehold og udbredelse af viden. Regeringen (S-R-SF) har i regi af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter etableret et Rejsehold for landdistrikter, der med kurser og rådgivning understøtter især kommuner og frivilliges indsats. Samtidig har ministeriet etableret internetportalen livogland.dk, som deler viden om indsatser i landdistrikter og yderområder, så man på tværs af landet kan få glæde af gode lokale erfaringer. Endvidere side 11

12 afholdes der årligt en Landdistriktskonference, der giver lejlighed til at drøfte landdistriktspolitik med deltagelse af lokale aktører, erhvervsfolk, interesseorganisationer, forskere og andre, der til daglig arbejder med udvikling af landdistriktsinitiativer. Arkitekturpolitik. Regeringen (S-R) offentliggjorde den 27. februar 2014 arkitekturpolitikken Mennesker i centrum. Formålet med arkitekturpolitikken er at skabe gode rammer for, at dansk arkitektur fortsat udvikles og er med til at løfte sit samfundsansvar. Arkitekturpolitikken indeholder 68 konkrete initiativer på tværs af 10 ministeriers områder. Initiativerne sætter blandt andet fokus på urbanisering og affolkning af landdistrikter samt på kulturarvens betydning for en bæredygtig forandring af de mindre bysamfund. National friluftspolitik. Friluftsmuligheder i den danske natur er et vigtigt aktiv i mange landdistrikter og yderområder. Derfor har regeringen (S-R-SF) i 2013 igangsat en proces med henblik på at udarbejde Danmarks første nationale friluftspolitik. Samtidig er der afsat 20 mio. kr. på finansloven frem til 2015, som skal anvendes til friluftsliv i hele Danmark. Etablering af samarbejder og projekter mellem Lokale Aktionsgrupper (LAG), private lodsejere, kommuner og de statslige arealer vil være centralt for at skabe et attraktivt friluftsliv i landdistrikterne. Landsplanredegørelse. Regeringen (S-R-SF) offentliggjorde i december 2013 Landsplanredegørelsen 2013, der kan inspirere kommunerne i både byerne og landdistrikterne. Som opfølgning på Landsplanredegørelsen 2013 forventer regeringen at igangsætte en række projekter, som blandt andet skal se nærmere på udviklingen af stedbundne potentialer i mindre samfund, landsbyer og på de små øer. side 12

13 Kystsikring Som led i Vækstplan DK vil regeringen (S-R-SF) understøtte den fortsatte kystbeskyttelses- og oprensningsindsats på den jyske vestkyst med samlet set 200 mio. kr. i 2014 og Dette sker primært på kyststrækningen Lodbjerg og Nymindegab. Et EU-udbud for oprensningsopgaven i forbindelse med kystbeskyttelsen er igangsat. 2.4 Infrastruktur Hurtigere offentlig transport mellem landsdelene. Regeringen (S-R-SF) har reserveret 28,5 mia. kr. til Togfonden DK, der skal finansiere et historisk løft af den danske jernbanetrafik. Forligskredsen bag Togfonden DK, der består af regeringen, Dansk Folkeparti og Enheds listen, indgik en aftale i januar Med aftalen udmøntes størstedelen af midlerne i Togfonden DK til massive investeringer i nye skinner og hur tigere forbindelser, som kan realisere Timemodellen, hvor togturen kun tager en time mellem Esbjerg-Odense, Aalborg- Aarhus, Aarhus-Odense og Odense-København. Timemodellen vil give hurtigere og bedre togforbindelser i hele landet, hvilket betyder, at mange borgere i landdistrikts- og yderområder vil rykke inden for pendlerafstand af de større vækstcentre. Hastighedsopgraderinger af de regionale baner for 1,2 mia. kr. og etableringen af en ny baneforbindelse mellem Vejle og Billund vil også forbedre togforbindelser i landdistrikts- og yderområder og adgangen til blandt andet Billund Lufthavn. Kollektiv trafik i yderområderne. Regeringen (S-R-SF) indgik i 2012 en trafikaftale med Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der bidrager til forbedring af den kollektive transport i yder områder ved blandt andet at afsætte en pulje på 285 mio. kr. for perioden I 2013 er der blandt andet udmøntet midler til forbedret bus betje ning mellem Gedser-Marielyst og Nykøbing Falster, side 13

14 bedre kollektiv trafik i Vordingborg Kommune, Den samlede rejse Flex- Danmark, uddannelses ruter i tyndt befolkede områder, forsøg med højklasset busforbindelse mellem Slagelse, Vemmelev og Korsør m.v. Herudover er der afsat 20 mio. kr. som et statsligt tilskud til Samsø Kommunes nye færgehavn (Ballen færgehavn), som vil inde bære en markant forkortelse af rejsetiden mellem Kalundborg og Samsø. Forhøjet befordringsfradrag i yderområderne. Regeringen (S-R) har fremsat lovforslag (L 171, 2013/14) om at pendlere, der er bosat i visse yderkommuner, og som pendler over 120 km. dagligt mellem deres sædvanlige bopæl og arbejdsplads, kan anvende det forhøjede befordringsfradrag frem til og med 2018 eller i mindst 7 år fra det tidspunkt før udgangen af indkomståret 2018, hvor de bliver omfattet af ordningen. Hermed vil pendlerne fra disse kommuner fortsat have en ekstra tilskyndelse til at være mobile og arbejde langt fra deres bopæl. Øget befordring til studerende. Regeringen (S-R-SF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har med SU-reformen i april 2013 sikret, at studerende, der er bosat i områder med begrænset adgang til offentlig transport, i højere grad end i dag kompenseres for deres omkostninger til transport i egen bil til og fra deres uddannelsessted. Fra 1. januar 2016 øges satsen for kilometerpenge med 27 procent. Bedre kommunale muligheder for bredbåndsudrulning. Regeringen (S-R-SF) har med offentliggørelsen af en ny vejledning givet kommunerne klare rammer for, hvordan de kan fremme adgangen til hurtigt bredbånd til erhvervsmæssige formål i områder, hvor dækningen er dårlig. Det kan ske i et udbud med krav om dækning i et nærmere udpeget område, eksempelvis samtidigt med side 14

15 kommunens eget indkøb af bredbåndsforbindelser, eller ved at kommunen etablerer passiv infrastruktur (eksempelvis tomrør og master) og stiller infrastrukturen til rådighed for alle udbydere på markedet. I kommuneaftalen for 2014 er der endvidere afsat en lånepulje på 50 mio. kr., som kan bruges til formålet. Nemmere adgang til opsætning af mobilantenner. Regeringen (S-R-SF) har med støtte fra Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance og Enhedslisten ændret teleloven, således at kommuner kan udleje arealer, bygninger m.v. til opsætning af mobilantenner til en pris, der afspejler de lokale markedsforhold. Det betyder, at kommunerne, hvis de lokale forhold tilsiger det, kan tilbyde en lavere leje på helt ned til 0 kr. Herved bliver det mere attraktivt at investere i at udbygge den mobile infrastruktur i tyndt befolkede områder. Bedre bredbånd på Bornholm. Regeringen (S-R-SF) har indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti og afsat 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til sikring af bedre bredbåndsforbindelser på Bornholm. Aftalen indgår som en delaftale om Vækstplan DK. Lægedækning i alle egne af landet. Regeringen (S-R-SF) har med støtte fra Venstre foretaget en ændring af sundhedsloven, der skal medvirke til at give regionerne mulighed for at sikre lægedækning i alle egne af landet. National akutlægehelikopterordning og styrket akutberedskab. Som en del af finanslovsaftalen for 2013 aftalte regeringen (S-R-SF) og Enheds listen at prioritere 41,4 mio. kr. i 2013 og 126,7 mio. kr. fra 2014 og frem til etablering af en national akutlægehelikopterordning. Ordningen kommer til at bestå side 15

16 af tre døgndækkende akutlægehelikoptere med base i Skive, Billund og Ringsted. Formålet med den nye helikopterordning er at sikre hurtig og kvalificeret lægelig behandling i især landdistrikts- og yderområder. Samtidig blev der afsat 50 mio. kr. til en styrket akutindsats i form af blandt andet akutbiler og akutlægebiler i landdistrikterne, hvor midlerne blev særligt målrettet de områder af landet, hvor der på grund af akutlægehelikopternes placering vil være relativt lang responstid. Ø-kommuners varetagelse af egen kollektiv trafik. Regeringen (S-R) har i februar 2014 med forslag til ændring af lov om trafik selskaber fremsat et forslag vedrørende selvstændige ø-kommuners mulig hed for at melde sig ud af trafikselskabet. Dette åbner mulighed for, at ø-kommuner selv kan stå for deres kollektive trafik. Muligheden foreslås indført for at sikre større selvbestemmelse over kollektiv trafik for ø-kommuner. Forslaget skal ses i lyset af, at der for ø-kommuner ikke er samme hensyn at tage til at sikre en sammenhængen de trafik i trafik selskabets område, som der er for kommuner, der grænser op til hinanden. side 16

17 Foto: Anne Prytz Schaldemose side 17

18 3. EU-programmer Med udgangen af 2013 udløb programperioder for Landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet samt Socialfonds- og regionalfondsprogram met. Nedenfor gives en overordnet beskrivelse af, hvordan programmerne for perioden vil understøtte udviklingen i landdistrikterne og yderområderne. 3.1 Landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet Landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet skal bidrage til Europa strategien for smart, bæredygtig og inkluderende vækst. Regeringen lægger vægt på, at begge programmer styrker og fastholder fødevareerhvervenes store betydning for vækst og arbejdspladser i landdistrikter og yderområder. Landdistriktsprogrammet skal således understøtte landbrugets konkurrenceevne, bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimaindsats, samt udvikling i landdistrikterne. I Danmark er programmet fokuseret på fire overordnede temaer: vækst og konkurrenceevne; økologi; natur, miljø og klima samt landdistriktsudvikling. Landdistriktsprogrammet har netop været i høring og fremsendes til EU-kommissionen i løbet af foråret med henblik på godkendelse i eftersommeren Fiskeriudviklingsprogrammet understøtter fiskeripolitikken og skal bidrage til vækst og beskæftigelse og støtte udviklingsprojekter og innovation, der kan begrænse miljøpåvirkning fra fiskeri og akvakultur. Derudover skal programmet understøtte forpligtelserne i medfør af EU s havstrategi-direktiv og udvikle forvaltningen af Natura 2000 områder i relation til fiskeri og akvakultur. Fiskeriudviklingsprogrammet sendes i høring i løbet af foråret 2014 med henblik på EU-godkendelse inden årets udgang. side 18

19 Indsatsen målrettet landdistrikterne vil blive gennemført via Community Led Local Development eller lokaldrevet udvikling som er det nye begreb i EU s politik for de europæiske investerings- og strukturfonde, der indgår i forordningerne for programperioden Begrebet lokaldrevet udvikling svarer i mange henseender til det, som tidligere er udmøntet via lokale aktionsgrupper (LAG) i udvalgte geografiske områder. Der skal som hidtil etableres lokale aktionsgrupper, der arbejder inden for et nærmere afgrænset geografisk område og efter den såkaldte LEADER-metode. I henhold til LEADER-metoden skal lokalt samarbejde bidrage til at skabe og gennemføre udviklingsprojekter, der kan understøtte udmøntningen af LAG ens strategi til gavn for lokalsamfundene. I Danmark forventes der ikke markante ændringer i landdistriktspolitikken, men der er behov for en ny udpegning af LAG-områder, og tilpasninger i forhold til organisering og indsatsområder. LAG en vil som hidtil blive styret af en bestyrelse, som bistås af et sekretariat. LAG ens hovedformål er fortsat at prioritere og indstille lokale udviklingsprojekter til tilskud. De overordnede mål for landdistriktsindsatsen vil som tidligere være jobskabelse og forbedring af levevilkårene. Der vil være øget fokus på jobskabelsen og initiativer, der gennem erhvervsudvikling kan bidrage direkte til etablering af nye arbejdspladser. Blandt andet vil der være nye muligheder for at understøtte lokalt samarbejde mellem virksomheder og netværk med henblik på erhvervsudvikling. Tilskud til at styrke servicefaciliteter og udvikling af landsbyer, som rækker udover almindelige offentlige forpligtelser, forventes fortsat at indgå som en del af programmet. side 19

20 Sideløbende med arbejdet med godkendelse af et dansk landdistriktsprogram vil der blive etableret nye lokale aktionsgrupper og udarbejdet lokale strategier, som er forudsætningen for, at LAG-bestyrelserne kan indstille projekter til tilskud. Som noget nyt vil udvælgelsen af de udviklingsstrategier, som LAG erne skal arbejde efter, ske via et til lejligheden nedsat udvalg med repræsentanter fra centrale, regionale og lokale myndigheder, relevante interesseorganisationer og eksperter på området. De lokale aktionsgrupper forventes tidligst at være godkendt og klar til at indstille projekter fra I løbet af 2014 vil medlemmer af bestyrelser og de ansatte i LAG-sekretariaterne blive tilbudt forskellige kompetenceopbyggende kurser og materiale herunder også nye hjemmesider. I løbet af foråret forventes der at blive truffet beslutning om, hvorvidt LAG-indsatsen skal suppleres med lokale aktionsgrupper i fiskeriområder under det kommende fiskeriudviklingsprogram. 3.2 Socialfonds- og regionalfondsprogrammet Fra dansk side er der udarbejdet et nyt socialfondsprogram, Vækst via uddannelse og iværksætteri, samt et nyt regionalfondsprogram, Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder, som forventes godkendt af EU-kommissionen i løbet af foråret Begge programmer har fokus på at fremme vækst og beskæftigelse i hele Danmark. I Danmark udmøntes hovedparten af regional- og socialfondsmidlerne af de regionale vækstfora. Regeringen har lagt vægt på, at de regionale vækstfora fortsat har et særligt ansvar for udvikling af yderområderne samtidig med, at der opnås den størst mulige effekt af indsatsen. Med ændringen af lov om erhvervsfremme, der er revideret som opfølgning på evaluering af kommunal- side 20

21 reformen, er det besluttet, at de regionale vækstforas bidrag til den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi skal indeholde en særskilt beskrivelse af indsatsen for yderområderne inden for regionen. Dermed tilstræbes det, at vækstfora arbejder mere strategisk og systematisk med udviklingen i disse områder. Endvidere fremgår det af loven, at der skal fastsættes regler om evaluering af vækstforas indsats. Evalueringerne kan bruges som afsæt for at benchmarke og videndele om yderområdeindsatsen på tværs af vækstfora. Desuden tages der i Socialfonds- og regionalfondsprogrammet højde for yderområdernes og småøernes strukturelle udfordringer i forhold til at skabe vækst og udvikling. Eksempelvis kan der etableres projekter på tværs af småøerne, og mulighederne for at yde særlig statsstøtte til visse anlægsinvesteringer under regionalfondsprogrammet på Læsø, Ærø, Langeland, Lolland, Samsø og Bornholm samt de 27 danske småøer fastholdes. side 21

22 4. Demografien i land og by Sidste års Regional- og Landdistriktspolitiske Redegørelse præsenterede en ny kategorisering af sogne i følgende fire typer (jf. figur 4.1) 1, som også ligger til grund for analyserne i de følgende to kapitler af dette års redegørelse 2 : 1. Byområder i eller tæt på de største byer: områder hvor mindst halvdelen af borgerne bor (a) i byer med over indbyggere og (b) indenfor en halv times kørsel fra et af de største byområder i landet. 2. Byområder længere væk fra de største byer: områder hvor mindst halvdelen af indbyggerne bor (a) i byer med over indbyggere og (b) mere end en halv times kørsel fra et af de største byområder i landet. 3. Landdistrikter tæt på de største byer: områder hvor mere end halvdelen af indbyggerne bor (a) udenfor byer med over indbyggere og (b) indenfor en halv times kørsel fra et af de største byområder i landet. 4. Landdistrikter længere væk fra de største byer: områder hvor mere end halvdelen af indbyggerne bor (a) udenfor byer med over indbyggere og (b) mere end en halv times kørsel fra et af de største byområder i landet. 1 I typologien forstås større byer som de 11 største byområder, samt Hovedstadsområdet: Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, Kolding, Horsens, Vejle, Roskilde, Herning og Helsingør. De små øer, som også udgør en områdetype på kortet, behandles særskilt i kapitel 7. Statistikkerne i kapitel 4 og 5 indeholder ikke særskilte tal for de små øer, men disse indgår i landsgennemsnittet. 2 Tabeller, figurer og tal i teksten er baseret på ministeriets beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistisk. Visse steder henvises der til analyser på kommune- og landsdelsniveau samt analyser over tid, som ikke er gengivet i form af tabeller, figurer eller lignende. Disse analyser vil også være baseret på tal fra Danmarks Statistik. Således anvendes også Danmarks Statistiks opdeling af landet i følgende 11 landsdele: Byen København, Københavns omegn, Nordsjælland, Bornholm, Østsjælland, Vest- og Sydsjælland, Fyn, Sydjylland, Østjylland, Vestjylland og Nordjylland. side 22

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Afgrænsning af yderområder

Afgrænsning af yderområder 11. oktober 2011 Afgrænsning af yderområder Kampagnens afgrænsning af yderområder Kampagnen tager udgangspunkt i en afgrænsning, der sammenfatter yderområderne ifølge tre officielt anvendte definitioner:

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere