REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget"

Transkript

1 REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE

2 Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, maj 2014 Oplag: 400 For- bagside foto: Anne Prytz Schaldemose og Jens V. Nielsen Tryk: GP Tryk ISBN-nr.: (trykt version) ISBN-nr.: (elektronisk version) Publikationen er tilgængelig på og Publikationen kan bestilles hos: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K Tlf.: E-post:

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Regeringsinitiativer for landdistrikter og yderområder Bygninger, boliger og byfornyelse Erhvervsliv og jobskabelse Rammevilkår og finansiel støtte til kommuner med landdistrikter og yderområder 2.4 Infrastruktur EU-programmer Landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet Socialfonds- og regionalfondsprogrammet Demografien i land og by Befolkningstal Køn og alder Socio-økonomisk status og udviklingstendenser Uddannelse Beskæftigelse Erhvervsstruktur Disponibel indkomst Statslige arbejdspladser De danske småøer Befolkningen på de små øer Socio-økonomiske forhold Redaktionen er afsluttet den 11. april 2014.

4 1. Indledning Under de senere års økonomiske krise har Danmark i sammenligning med mange andre OECD-lande været kendetegnet ved forholdsvis lav arbejdsløshed, høj erhvervsfrekvens og begrænsede sociale forskelle. Kriseårene har imidlertid skabt vanskelige betingelser for at opfylde rege ringens ambition om at bevare og udvikle den stærke sammenhængs kraft i det danske samfund. Det har især været tilfældet i en række land distriktsog yderområder, som på samme tid udfordres af konjunkturerne og de langsigtede strukturelle forandringer, der følger af en stigende befolkningskoncentration i større byer, en hastig teknologisk udvikling og økonomisk globalisering. Der er flere tegn på, at Danmark er på vej ud af krisen. Det er meget positivt også for landdistrikts- og yderområderne. De forbedrede konjunkturudsigter betyder dog ikke, at de udfordringer, som landdistrikts- og yderområder står overfor, med et slag vil forsvinde. Hvis sammenhængskraften skal bevares og udvikles, kræver det en vedholdende indsats, der åbent anerkender og adresserer de strukturelle forandringer, som landdistrikts- og yderområder udfordres af. En sådan indsats har kendetegnet regeringens handlen siden I de forgangne år er der således igangsat en lang række markante initiativer til gavn for vækst og udvikling i hele Danmark og initiativer, som særligt adresserer udfordringerne i landdistrikts- og yderområder. Denne redegørelse har et dobbelt sigte. For det første gør redegørelsen status over de senere års initiativer til gavn for landdistrikts- og yder områder. For det andet beskriver redegørelsen den aktuelle situation og udviklingstendenser i disse områder. side 4

5 Redegørelsen indledes med en beskrivelse af regeringens initiativer (kapitel 2). Herefter beskrives de relevante dele af det nye Landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogram samt det nye Socialfonds- og regionalfonds program, som i begge tilfælde vil have vækst og udvikling som hovedfokus, herunder også vækst og udvikling i landdistrikts- og yderområderne (kapitel 3). I de følgende kapitler beskrives den aktuelle situation og udvik lingstendenser i landdistrikts- og yderområder først i et demografisk perspektiv (kapitel 4), og derefter i et socio-økonomisk perspektiv (kapitel 5). Et særskilt kapitel omhandler den regionale fordeling af statslige arbejds pladser (kapitel 6). Redegørelsen afrundes med en uddybende beskrivelse af den aktuelle situation og udviklingstendenser på de danske småøer (kapitel 7). side 5

6 2. Regeringsinitiativer for landdistrikter og yderområder Sidste års redegørelse beskrev en række nye regeringsinitiativer til gavn for landdistrikter og yderområder. Dette kapitel gør status over disse initiativer og præsenterer en række nye. Tilsammen tegner dette et billede af en vedholdende og ambitiøs indsats til gavn for landdistrikts- og yderområder. 2.1 Bygninger, boliger og byfornyelse Yderligere midler til nedrivning af misligholdte huse på landet. Regeringen (S-R- SF) har indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at afsætte en pulje til nedrivning og istandsættelse af dårlige boliger i byer med færre end indbyggere og i landdistrikter. Puljen er samlet på 400 mio. kr. i 2014 og Aftalen indgår som en delaftale om Vækstplan DK. Puljen forstærker mulighederne for at imødegå problemer med faldefærdige huse og bidrager til en helheds orienteret og fremadrettet indsats. Puljen ligger i forlængelse af den ændring af byfornyelsesloven, som trådte i kraft i januar Af de 70 kommuner, der opfylder de objektive kriterier for at få del i puljen, har 68 kommuner søgt om og fået del i puljen for 2014, som kan bruges fra 1. januar Flexboliger. Regeringen (S-R-SF) har med støtte fra Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti gennemført en ændring af bolig reguleringsloven, som præciserer kommunernes mulighed for at tillade, at helårsboliger benyttes til fritidsformål og senere uden yderligere ansøgninger vender tilbage til helårsbeboelse. De nye regler om flexboliger trådte i kraft den 1. maj I forbindelse med vækstplanen for dansk turisme vil der som opfølgning på loven om flexboliger blive gennemført en evaluering af kommunernes anvendelse af ordningen. Ministeriet for By, Bolig og land distrikter har allerede fået udarbejdet en analyse af interessen for flexboligordningen og omfanget af udstedte flexboligtilladelser i landets side 6

7 yder- og landkommuner i perioden fra 1. maj 2013 til 31. december Mange kommuner beretter om interesse for brug af flexboligordningen. Samlet anslås det således, at der på landsplan har været ca. 450 henvendelser til kommunerne om ordningen. Ved udgangen af 2013 havde de adspurgte kommuner udstedt i alt ca. 135 tilladelser. Indsats mod boligspekulanter. Regeringen (S-R-SF) har sammen med Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti gennemført en ændring af lejeloven. Lovændringen giver blandt andet kommunerne mulighed for at indbringe sager om vedligeholdelsesmangler i meget dårlige lejeboliger og derved modvirke spekulativ udlejning af sådanne boliger. BoligJobordningen. Regeringen (S-R-SF) har som en del af Vækstplan DK udvidet BoligJob-ordningen, der giver tilskud til servicearbejde og renovationsarbejde i boligen, til også at omfatte sommerhuse og fritidsboliger, som der ofte er relativt mange af i både yder- og flere landdistriktsområder. Målretning af byfornyelsesindsatsen. Regeringen (S-R-SF) har med opbakning fra samtlige partier i Folketinget gennemført en omprioritering af byfornyelsesrammen, så flere midler målrettes små byer. Der afsættes nu forlods 75 mio. kr. årligt til denne indsats, hvilket er 52 mio. kr. mere end før lovændringen. I 2014 forventes lovændringen at få sin fulde effekt. 2.2 Erhvervsliv og jobskabelse Vækstplan for fødevarer. Med vækstplanen Danmark i Arbejde Vækstplan for Fødevarer, som regeringen (S-R-SF) fremlagde i december 2013, vil regeringen styrke mulighederne for at skabe vækst inden for fødevareerhvervet, hvor danske virksomheder har international konkurrencekraft, og hvor den side 7

8 globale efterspørgsel skaber nye muligheder. Udviklingen af fødevaresektoren er central for landdistrikter og yderområder, fordi de udgør en væsentlig del af erhverv og arbejdspladser og sætter rammen for levevilkår på landet på en række områder. Blandt andet vil regeringen med vækstplanen i samarbejde med fødevarevirksomheder og andre aktører have fokus på løsningsorienteret regulering og kontrol, talent og eksport i fødevareerhvervet samt en styrket adgang til finansiering. Vækstplanen for dansk turisme. Regeringen (S-R-SF) offentliggjorde i januar 2014 vækstplanen for dansk turisme. Med vækstplanen vil regeringen prioritere indsatsen for at tiltrække udenlandske turismeinvesteringer, herunder til kystområderne i Danmark. Som led i vækstplanen for dansk turisme oprettes et udviklingsselskab for Dansk Kyst- og Naturturisme med ansvar for udviklingen af kyst- og naturturismen. Det er regeringens holdning, at administrationen af planlovens bestemmelser bør tage hensyn til både at medvirke til etablering af nye vækstorienterede udviklings- og anlægsprojekter og til at bevare den natur og de landskaber, som mange turister kommer til Danmark for at opleve. Samtidig vil regeringen i forlængelse af den generelle analyse af planlovens effekter undersøge, om der er yderligere barrierer i planlægningen på turismeområdet. Endelig vil regeringen udvikle cykelturismen i Danmark igennem udviklingen af en cykelstrategi, som skal gøre det let for udenland ske turister at booke en cykelferie i Danmark og opleve de danske kyst- og naturområder. Femernforbindelsen og turisme. Regeringen bidrager som led i vækstplanen for dansk turisme til et arbejds forløb mellem kommuner, Region Sjælland, erhvervsliv, turismeaktører og fagbevægelsen om konkrete samarbejdsmuligheder for at udnytte turismepotentialet ved den kommende faste forbindelse over Femernbælt. side 8

9 Udviklingspakke. Regeringen (S-R-SF) indgik i marts 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en udviklings pakke, der forbedrer små og mellemstore virksomheders adgang til finan siering. Det kommer virksomheder i hele landet til gode. Styrket finansiering til små og mellemstore virksomheder (Kreditpakken). Regeringen (S-R-SF) indgik i november 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en kreditpakke, der styrker især små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. Samlet set danner initiativerne basis for et øget udlån på over 12 mia. kr. fra Det understøtter virksomhedernes udvikling, vækst og jobskabelse. Initiativerne i Kreditpakken er igangsat, og de første lån er bevilliget. Bedre adgang til finansiering og likviditet. Regeringen (S-R-SF) er i en aftale med Venstre, Liberal Alliance og Det Kon servative Folkeparti blevet enige om en vækstplan på samlet set ca. 75 mia. kr. i perioden , der skal bidrage til vækst og beskæftigelse i hele landet gennem blandt andet en forlængelse af momskreditter for virksomheder, vækstlån til iværksættere, små vækstauktioner, erhvervs obligationer og mulighed for nye EKF-eksportgarantier. Stærkere erhvervsakademier. Regeringen (S-R-SF), Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik i juni 2013 aftale om at ændre lovgivningen for erhvervsakademierne for at understøtte videreudviklingen af en stærk og selvstændig erhvervs-akademisektor, der udbyder praksisrettede uddannelser af høj kvalitet. Erhvervsakademierne har en særlig forpligtelse til at overføre viden til erhvervene i deres regionale dækningsområde og dermed bidrage til at skabe innovation i virksomhederne. side 9

10 50 praktikcentre over hele landet. Regeringen (S-R-SF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik i forbindelse med finanslovsaftalen for 2013 aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, som fra september 2013 førte til etablering af nye praktikcentre på 50 erhvervsskoler over hele landet. Praktikcentrene er for de elever, der ikke har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. I stedet kan eleven kombinere skolepraktik med kortere eller længere praktikforløb hos en arbejdsgiver. Målet er at styrke erhvervsuddannelserne og sikre, at unge får bedre muligheder for at gennemføre deres uddannelse. Geografisk spredning af den nye kombinerede ungdomsuddannelse mv. Regeringen (S-R), Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har i februar 2014 indgået aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Heri indgår, at der vil blive sikret geografisk spredning ved udbuddet af den nye kombinerede ungdomsuddannelse gennem en inddeling i udbudsområder. Geografi vil endvidere være ét af kriterierne ved den kommende udbudsrunde for erhvervsuddannelserne i Midler til grøn omstilling i blandt andet ø-kommuner. Regeringen (S-R-SF) har i 2013 indgået aftale med Enhedslisten om den grønne superpulje. Ifølge aftalen skal 6 mio. kr. fra puljen bruges til at støtte foregangskommuner i den grønne omstilling med henblik på at vise, hvordan kommunerne bedst reducerer deres CO2-udledning. Ifølge aftalen skal puljen fordeles imellem ø-kommuner og såkaldte almindelige kommuner. Puljen blev uddelt i december 2013 til Ærø og Bornholm som repræsentanter for ø-kommunerne samt til Høje Taastrup. De tre kommuner får blandt andet støtte fra superpuljen til at udvikle deres transportsektor i en grønnere ret-ning, herunder til udvikling af el-færgedrift til Ærø. side 10

11 2.3 Rammevilkår og finansiel støtte til kommuner med landdistrikter og yderområder Justering af den kommunale udligning. Regeringen (S-R-SF) har med støtte fra Enhedslisten gennemført en lov ændring, der indebærer, at den kommunale udligning i højere grad afspejler forholdene for kommunerne i landdistrikter og yderområder. Overordnet er der flyttet ca. 400 mio. kr. fra de større bykommuner til landdistrikts- og yderkommuner. Med justeringen af den kommunale udligning er der end videre gennemført en forhøjelse af tilskuddet til kommuner med små øer på 15 mio. kr., som blandt andet kan anvendes til et fælles færgesekretariat. Ændring af planloven. I 2013 har regeringen (S-R-SF) med støtte fra Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti gennemført en ændring af planloven, så der blandt andet indføres en landdistriktsbestemmelse, der giver kommunerne enklere og forbedrede muligheder for at stimulere bosætning og realisere erhvervsinitiativer i landdistrikts- og yderområder. Endvidere kræves der med ændringen af planloven ikke længere landzonetilladelse til opsætning af mobilantenner på eksisterende master til mobiltelefoni m.v. i landzoner. Dette giver mobilselskaberne bedre muligheder for at udbygge mobilnettene i tyndt befolkede områder, hvilket gavner både mobil- og bredbåndsdækningen. Landdistriktsrejsehold og udbredelse af viden. Regeringen (S-R-SF) har i regi af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter etableret et Rejsehold for landdistrikter, der med kurser og rådgivning understøtter især kommuner og frivilliges indsats. Samtidig har ministeriet etableret internetportalen livogland.dk, som deler viden om indsatser i landdistrikter og yderområder, så man på tværs af landet kan få glæde af gode lokale erfaringer. Endvidere side 11

12 afholdes der årligt en Landdistriktskonference, der giver lejlighed til at drøfte landdistriktspolitik med deltagelse af lokale aktører, erhvervsfolk, interesseorganisationer, forskere og andre, der til daglig arbejder med udvikling af landdistriktsinitiativer. Arkitekturpolitik. Regeringen (S-R) offentliggjorde den 27. februar 2014 arkitekturpolitikken Mennesker i centrum. Formålet med arkitekturpolitikken er at skabe gode rammer for, at dansk arkitektur fortsat udvikles og er med til at løfte sit samfundsansvar. Arkitekturpolitikken indeholder 68 konkrete initiativer på tværs af 10 ministeriers områder. Initiativerne sætter blandt andet fokus på urbanisering og affolkning af landdistrikter samt på kulturarvens betydning for en bæredygtig forandring af de mindre bysamfund. National friluftspolitik. Friluftsmuligheder i den danske natur er et vigtigt aktiv i mange landdistrikter og yderområder. Derfor har regeringen (S-R-SF) i 2013 igangsat en proces med henblik på at udarbejde Danmarks første nationale friluftspolitik. Samtidig er der afsat 20 mio. kr. på finansloven frem til 2015, som skal anvendes til friluftsliv i hele Danmark. Etablering af samarbejder og projekter mellem Lokale Aktionsgrupper (LAG), private lodsejere, kommuner og de statslige arealer vil være centralt for at skabe et attraktivt friluftsliv i landdistrikterne. Landsplanredegørelse. Regeringen (S-R-SF) offentliggjorde i december 2013 Landsplanredegørelsen 2013, der kan inspirere kommunerne i både byerne og landdistrikterne. Som opfølgning på Landsplanredegørelsen 2013 forventer regeringen at igangsætte en række projekter, som blandt andet skal se nærmere på udviklingen af stedbundne potentialer i mindre samfund, landsbyer og på de små øer. side 12

13 Kystsikring Som led i Vækstplan DK vil regeringen (S-R-SF) understøtte den fortsatte kystbeskyttelses- og oprensningsindsats på den jyske vestkyst med samlet set 200 mio. kr. i 2014 og Dette sker primært på kyststrækningen Lodbjerg og Nymindegab. Et EU-udbud for oprensningsopgaven i forbindelse med kystbeskyttelsen er igangsat. 2.4 Infrastruktur Hurtigere offentlig transport mellem landsdelene. Regeringen (S-R-SF) har reserveret 28,5 mia. kr. til Togfonden DK, der skal finansiere et historisk løft af den danske jernbanetrafik. Forligskredsen bag Togfonden DK, der består af regeringen, Dansk Folkeparti og Enheds listen, indgik en aftale i januar Med aftalen udmøntes størstedelen af midlerne i Togfonden DK til massive investeringer i nye skinner og hur tigere forbindelser, som kan realisere Timemodellen, hvor togturen kun tager en time mellem Esbjerg-Odense, Aalborg- Aarhus, Aarhus-Odense og Odense-København. Timemodellen vil give hurtigere og bedre togforbindelser i hele landet, hvilket betyder, at mange borgere i landdistrikts- og yderområder vil rykke inden for pendlerafstand af de større vækstcentre. Hastighedsopgraderinger af de regionale baner for 1,2 mia. kr. og etableringen af en ny baneforbindelse mellem Vejle og Billund vil også forbedre togforbindelser i landdistrikts- og yderområder og adgangen til blandt andet Billund Lufthavn. Kollektiv trafik i yderområderne. Regeringen (S-R-SF) indgik i 2012 en trafikaftale med Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der bidrager til forbedring af den kollektive transport i yder områder ved blandt andet at afsætte en pulje på 285 mio. kr. for perioden I 2013 er der blandt andet udmøntet midler til forbedret bus betje ning mellem Gedser-Marielyst og Nykøbing Falster, side 13

14 bedre kollektiv trafik i Vordingborg Kommune, Den samlede rejse Flex- Danmark, uddannelses ruter i tyndt befolkede områder, forsøg med højklasset busforbindelse mellem Slagelse, Vemmelev og Korsør m.v. Herudover er der afsat 20 mio. kr. som et statsligt tilskud til Samsø Kommunes nye færgehavn (Ballen færgehavn), som vil inde bære en markant forkortelse af rejsetiden mellem Kalundborg og Samsø. Forhøjet befordringsfradrag i yderområderne. Regeringen (S-R) har fremsat lovforslag (L 171, 2013/14) om at pendlere, der er bosat i visse yderkommuner, og som pendler over 120 km. dagligt mellem deres sædvanlige bopæl og arbejdsplads, kan anvende det forhøjede befordringsfradrag frem til og med 2018 eller i mindst 7 år fra det tidspunkt før udgangen af indkomståret 2018, hvor de bliver omfattet af ordningen. Hermed vil pendlerne fra disse kommuner fortsat have en ekstra tilskyndelse til at være mobile og arbejde langt fra deres bopæl. Øget befordring til studerende. Regeringen (S-R-SF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har med SU-reformen i april 2013 sikret, at studerende, der er bosat i områder med begrænset adgang til offentlig transport, i højere grad end i dag kompenseres for deres omkostninger til transport i egen bil til og fra deres uddannelsessted. Fra 1. januar 2016 øges satsen for kilometerpenge med 27 procent. Bedre kommunale muligheder for bredbåndsudrulning. Regeringen (S-R-SF) har med offentliggørelsen af en ny vejledning givet kommunerne klare rammer for, hvordan de kan fremme adgangen til hurtigt bredbånd til erhvervsmæssige formål i områder, hvor dækningen er dårlig. Det kan ske i et udbud med krav om dækning i et nærmere udpeget område, eksempelvis samtidigt med side 14

15 kommunens eget indkøb af bredbåndsforbindelser, eller ved at kommunen etablerer passiv infrastruktur (eksempelvis tomrør og master) og stiller infrastrukturen til rådighed for alle udbydere på markedet. I kommuneaftalen for 2014 er der endvidere afsat en lånepulje på 50 mio. kr., som kan bruges til formålet. Nemmere adgang til opsætning af mobilantenner. Regeringen (S-R-SF) har med støtte fra Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance og Enhedslisten ændret teleloven, således at kommuner kan udleje arealer, bygninger m.v. til opsætning af mobilantenner til en pris, der afspejler de lokale markedsforhold. Det betyder, at kommunerne, hvis de lokale forhold tilsiger det, kan tilbyde en lavere leje på helt ned til 0 kr. Herved bliver det mere attraktivt at investere i at udbygge den mobile infrastruktur i tyndt befolkede områder. Bedre bredbånd på Bornholm. Regeringen (S-R-SF) har indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti og afsat 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til sikring af bedre bredbåndsforbindelser på Bornholm. Aftalen indgår som en delaftale om Vækstplan DK. Lægedækning i alle egne af landet. Regeringen (S-R-SF) har med støtte fra Venstre foretaget en ændring af sundhedsloven, der skal medvirke til at give regionerne mulighed for at sikre lægedækning i alle egne af landet. National akutlægehelikopterordning og styrket akutberedskab. Som en del af finanslovsaftalen for 2013 aftalte regeringen (S-R-SF) og Enheds listen at prioritere 41,4 mio. kr. i 2013 og 126,7 mio. kr. fra 2014 og frem til etablering af en national akutlægehelikopterordning. Ordningen kommer til at bestå side 15

16 af tre døgndækkende akutlægehelikoptere med base i Skive, Billund og Ringsted. Formålet med den nye helikopterordning er at sikre hurtig og kvalificeret lægelig behandling i især landdistrikts- og yderområder. Samtidig blev der afsat 50 mio. kr. til en styrket akutindsats i form af blandt andet akutbiler og akutlægebiler i landdistrikterne, hvor midlerne blev særligt målrettet de områder af landet, hvor der på grund af akutlægehelikopternes placering vil være relativt lang responstid. Ø-kommuners varetagelse af egen kollektiv trafik. Regeringen (S-R) har i februar 2014 med forslag til ændring af lov om trafik selskaber fremsat et forslag vedrørende selvstændige ø-kommuners mulig hed for at melde sig ud af trafikselskabet. Dette åbner mulighed for, at ø-kommuner selv kan stå for deres kollektive trafik. Muligheden foreslås indført for at sikre større selvbestemmelse over kollektiv trafik for ø-kommuner. Forslaget skal ses i lyset af, at der for ø-kommuner ikke er samme hensyn at tage til at sikre en sammenhængen de trafik i trafik selskabets område, som der er for kommuner, der grænser op til hinanden. side 16

17 Foto: Anne Prytz Schaldemose side 17

18 3. EU-programmer Med udgangen af 2013 udløb programperioder for Landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet samt Socialfonds- og regionalfondsprogram met. Nedenfor gives en overordnet beskrivelse af, hvordan programmerne for perioden vil understøtte udviklingen i landdistrikterne og yderområderne. 3.1 Landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet Landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet skal bidrage til Europa strategien for smart, bæredygtig og inkluderende vækst. Regeringen lægger vægt på, at begge programmer styrker og fastholder fødevareerhvervenes store betydning for vækst og arbejdspladser i landdistrikter og yderområder. Landdistriktsprogrammet skal således understøtte landbrugets konkurrenceevne, bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimaindsats, samt udvikling i landdistrikterne. I Danmark er programmet fokuseret på fire overordnede temaer: vækst og konkurrenceevne; økologi; natur, miljø og klima samt landdistriktsudvikling. Landdistriktsprogrammet har netop været i høring og fremsendes til EU-kommissionen i løbet af foråret med henblik på godkendelse i eftersommeren Fiskeriudviklingsprogrammet understøtter fiskeripolitikken og skal bidrage til vækst og beskæftigelse og støtte udviklingsprojekter og innovation, der kan begrænse miljøpåvirkning fra fiskeri og akvakultur. Derudover skal programmet understøtte forpligtelserne i medfør af EU s havstrategi-direktiv og udvikle forvaltningen af Natura 2000 områder i relation til fiskeri og akvakultur. Fiskeriudviklingsprogrammet sendes i høring i løbet af foråret 2014 med henblik på EU-godkendelse inden årets udgang. side 18

19 Indsatsen målrettet landdistrikterne vil blive gennemført via Community Led Local Development eller lokaldrevet udvikling som er det nye begreb i EU s politik for de europæiske investerings- og strukturfonde, der indgår i forordningerne for programperioden Begrebet lokaldrevet udvikling svarer i mange henseender til det, som tidligere er udmøntet via lokale aktionsgrupper (LAG) i udvalgte geografiske områder. Der skal som hidtil etableres lokale aktionsgrupper, der arbejder inden for et nærmere afgrænset geografisk område og efter den såkaldte LEADER-metode. I henhold til LEADER-metoden skal lokalt samarbejde bidrage til at skabe og gennemføre udviklingsprojekter, der kan understøtte udmøntningen af LAG ens strategi til gavn for lokalsamfundene. I Danmark forventes der ikke markante ændringer i landdistriktspolitikken, men der er behov for en ny udpegning af LAG-områder, og tilpasninger i forhold til organisering og indsatsområder. LAG en vil som hidtil blive styret af en bestyrelse, som bistås af et sekretariat. LAG ens hovedformål er fortsat at prioritere og indstille lokale udviklingsprojekter til tilskud. De overordnede mål for landdistriktsindsatsen vil som tidligere være jobskabelse og forbedring af levevilkårene. Der vil være øget fokus på jobskabelsen og initiativer, der gennem erhvervsudvikling kan bidrage direkte til etablering af nye arbejdspladser. Blandt andet vil der være nye muligheder for at understøtte lokalt samarbejde mellem virksomheder og netværk med henblik på erhvervsudvikling. Tilskud til at styrke servicefaciliteter og udvikling af landsbyer, som rækker udover almindelige offentlige forpligtelser, forventes fortsat at indgå som en del af programmet. side 19

20 Sideløbende med arbejdet med godkendelse af et dansk landdistriktsprogram vil der blive etableret nye lokale aktionsgrupper og udarbejdet lokale strategier, som er forudsætningen for, at LAG-bestyrelserne kan indstille projekter til tilskud. Som noget nyt vil udvælgelsen af de udviklingsstrategier, som LAG erne skal arbejde efter, ske via et til lejligheden nedsat udvalg med repræsentanter fra centrale, regionale og lokale myndigheder, relevante interesseorganisationer og eksperter på området. De lokale aktionsgrupper forventes tidligst at være godkendt og klar til at indstille projekter fra I løbet af 2014 vil medlemmer af bestyrelser og de ansatte i LAG-sekretariaterne blive tilbudt forskellige kompetenceopbyggende kurser og materiale herunder også nye hjemmesider. I løbet af foråret forventes der at blive truffet beslutning om, hvorvidt LAG-indsatsen skal suppleres med lokale aktionsgrupper i fiskeriområder under det kommende fiskeriudviklingsprogram. 3.2 Socialfonds- og regionalfondsprogrammet Fra dansk side er der udarbejdet et nyt socialfondsprogram, Vækst via uddannelse og iværksætteri, samt et nyt regionalfondsprogram, Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder, som forventes godkendt af EU-kommissionen i løbet af foråret Begge programmer har fokus på at fremme vækst og beskæftigelse i hele Danmark. I Danmark udmøntes hovedparten af regional- og socialfondsmidlerne af de regionale vækstfora. Regeringen har lagt vægt på, at de regionale vækstfora fortsat har et særligt ansvar for udvikling af yderområderne samtidig med, at der opnås den størst mulige effekt af indsatsen. Med ændringen af lov om erhvervsfremme, der er revideret som opfølgning på evaluering af kommunal- side 20

21 reformen, er det besluttet, at de regionale vækstforas bidrag til den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi skal indeholde en særskilt beskrivelse af indsatsen for yderområderne inden for regionen. Dermed tilstræbes det, at vækstfora arbejder mere strategisk og systematisk med udviklingen i disse områder. Endvidere fremgår det af loven, at der skal fastsættes regler om evaluering af vækstforas indsats. Evalueringerne kan bruges som afsæt for at benchmarke og videndele om yderområdeindsatsen på tværs af vækstfora. Desuden tages der i Socialfonds- og regionalfondsprogrammet højde for yderområdernes og småøernes strukturelle udfordringer i forhold til at skabe vækst og udvikling. Eksempelvis kan der etableres projekter på tværs af småøerne, og mulighederne for at yde særlig statsstøtte til visse anlægsinvesteringer under regionalfondsprogrammet på Læsø, Ærø, Langeland, Lolland, Samsø og Bornholm samt de 27 danske småøer fastholdes. side 21

22 4. Demografien i land og by Sidste års Regional- og Landdistriktspolitiske Redegørelse præsenterede en ny kategorisering af sogne i følgende fire typer (jf. figur 4.1) 1, som også ligger til grund for analyserne i de følgende to kapitler af dette års redegørelse 2 : 1. Byområder i eller tæt på de største byer: områder hvor mindst halvdelen af borgerne bor (a) i byer med over indbyggere og (b) indenfor en halv times kørsel fra et af de største byområder i landet. 2. Byområder længere væk fra de største byer: områder hvor mindst halvdelen af indbyggerne bor (a) i byer med over indbyggere og (b) mere end en halv times kørsel fra et af de største byområder i landet. 3. Landdistrikter tæt på de største byer: områder hvor mere end halvdelen af indbyggerne bor (a) udenfor byer med over indbyggere og (b) indenfor en halv times kørsel fra et af de største byområder i landet. 4. Landdistrikter længere væk fra de største byer: områder hvor mere end halvdelen af indbyggerne bor (a) udenfor byer med over indbyggere og (b) mere end en halv times kørsel fra et af de største byområder i landet. 1 I typologien forstås større byer som de 11 største byområder, samt Hovedstadsområdet: Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, Kolding, Horsens, Vejle, Roskilde, Herning og Helsingør. De små øer, som også udgør en områdetype på kortet, behandles særskilt i kapitel 7. Statistikkerne i kapitel 4 og 5 indeholder ikke særskilte tal for de små øer, men disse indgår i landsgennemsnittet. 2 Tabeller, figurer og tal i teksten er baseret på ministeriets beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistisk. Visse steder henvises der til analyser på kommune- og landsdelsniveau samt analyser over tid, som ikke er gengivet i form af tabeller, figurer eller lignende. Disse analyser vil også være baseret på tal fra Danmarks Statistik. Således anvendes også Danmarks Statistiks opdeling af landet i følgende 11 landsdele: Byen København, Københavns omegn, Nordsjælland, Bornholm, Østsjælland, Vest- og Sydsjælland, Fyn, Sydjylland, Østjylland, Vestjylland og Nordjylland. side 22

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013 REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013 Regeringens redegørelse til Folketinget Landdistrikter Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2013 Regeringens redegørelse til Folketinget

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2012 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2012 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2012 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2012 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Regional- og

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN. Kære borgmester

Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN. Kære borgmester Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN Dato: 2. juli 2013 Kære borgmester Som opfølgning på borgmestermødet den 24. maj her i ministeriet vil jeg gerne udtrykke min store glæde over den positive

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevareklyngen og Udkantsdanmark

Økonomisk analyse. Fødevareklyngen og Udkantsdanmark Økonomisk analyse 30. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen og Udkantsdanmark De seneste år har danske udkantsområder

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere