Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Midlertidigt ophold og afløsning 84 stk. 1-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Midlertidigt ophold og afløsning 84 stk. 1-2"

Transkript

1 Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Midlertidigt ophold og afløsning 84 stk. 1-2

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Sorø Kommunes værdighedspolitik, handicappolitik og værdier... 3 Afløsning og aflastning... 4 Hvem kan tildeles hjælpen?... 4 Hvordan bevilges hjælpen?... 5 Kvalitetskrav og frister for sagsbehandlingen... 6 Hvem leverer hjælpen?... 6 Hvad koster hjælpen?... 6 Hvis borgeren vil klage?... 7 Hvordan registreres oplysninger om borgeren?... 7 Adresser og telefonnumre... 7 Politisk godkendelse... 8 Afløsning i eget hjem... 9 Dagcenter Midlertidigt ophold

3 Generel information om kvalitetsstandarder Hvad er en kvalitetsstandard? Social- og Sundhedsudvalget i Sorø Kommune har udarbejdet kvalitetsstandard for aflastning og afløsning efter 84 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandarden danner grundlag for at skabe sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og levering af hjælpen. Kvalitetsstandarden indeholder en generel information om borgerens rettigheder og pligter i forbindelse med ansøgning, afgørelse og levering af hjælp fra kommunen. Den indeholder endvidere en beskrivelse af indhold, omfang og udførelsen af hjælpen. Det vil desuden fremgå hvilke kvalitetskrav kommunalbestyrelsen stiller til leverandører af hjælp. Mindst en gang årligt skal kommunalbestyrelsen følge op på de fastsatte mål for kvaliteten og styringen af hjælpen. Sorø Kommune udarbejder desuden serviceinformationer for de enkelte områder. Serviceinformationerne beskriver i korte træk indholdet af den hjælp der kan modtages efter Sorø Kommunes kvalitetsstandard for områderne. Sorø Kommunes værdighedspolitik, handicappolitik og værdier Værdighedspolitikkens 1 vision Vores indsats skal bygges på det liv, som borgerne lever og vi skal skabe løsningerne i fællesskab. De kommunale ressourcer skal rettes mod de svage og syge ældre. Samtidig skal kommunen være med til at sikre rammer og vilkår for de raske ældre, så der er mulighed for socialt samvær, fælles oplevelser samt det gode og aktivt levede liv. Sorø Kommunens værdier Byrådet har besluttet, at Sorø Kommune skal basere sin virksomhed på fælles værdier: Troværdighed Engagement og arbejdsglæde Åbenhed, dialog og anerkendelse 1 Kilde: Sorø Kommunes værdighedspolitik, vedtaget i Byrådet 30. marts 2016 Findes på kommunens hjemmeside: 3

4 Afløsning og aflastning Serviceloven 84 stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Serviceloven 44. Bestemmelserne i 83, 84, stk. 1, og 86, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov herfor. Kommunen har efter lovgivningen pligt til at sørge for at der findes tilbud om aflastning og afløsning. I nærværende kvalitetsstandard er der fokus på kommunens tilbud om aflastning / afløsning til nære pårørende til ældre, handicappede voksne og børn. Afløsning i eget hjem Afløsning kan tilbydes som hjælp til praktiske eller personlige opgaver i hjemmet, som den pårørende normalt udfører. Det er i hjem hvor en nær pårørende passer en person med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Aflastning på dagcenter Aflastning kan tilbydes i form af ophold og aktivitet i dagcenter til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med det formål, at pårørende bliver aflastet. Midlertidigt ophold Serviceloven 84 stk. 2 Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Midlertidigt ophold Sorø Kommune kan tilbyde et midlertidigt ophold på et af kommunens plejecentre med fast personale døgnet rundt. Opholdet er tidsbegrænset og der laves en plan for opholdet med beskrivelse af mål, iværksatte handlinger og opfølgning. Kommunen har efter lovgivningen ikke pligt til at tilbyde midlertidigt ophold. Muligheden i Sorø Kommune for at tilbyde midlertidigt ophold vil afhænge af kapaciteten på det givne tidspunkt, hvor en borger ansøger. Hvem kan tildeles hjælpen? Målgruppen er borgere der opholder sig varigt i kommunen. 4

5 Afløsning i eget hjem Hjælp til praktiske eller personlige opgaver kan tilbydes pårørende, der selv vil kunne varetage opgaverne, men som har påtaget sig omfattende plejeopgaver hos en borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Denne form for hjælp kan være en forudsætning for at den plejekrævende person kan blive boende i eget hjem. Dette tilbud gælder for pårørende til både voksne og børn. Aflastning på dagcenter Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne der har ægtefælle eller anden pårørende med behov for aflastning og som kan fungere i et dagcentermiljø kan visiteres til et dagcentertilbud. Dette tilbud gælder kun for voksne. Midlertidigt ophold Borgere der er kommet i en situation, hvor et midlertidigt ophold på et af kommunens plejecentre vil være den bedste løsning, såfremt den optimale pleje og omsorg skal kunne ydes, kan tilbydes midlertidigt ophold. Et midlertidigt ophold kan også tilbydes med henblik på at aflaste den pårørende i hjemmet. Der er udarbejdet kriterier for midlertidigt ophold. Hvordan bevilges hjælpen? Henvendelse ved afløsning i eget hjem og aflastning i dagcenter Den pårørende, der søger afløsning i eget hjem, kan henvende sig til visitatorerne i Team Ældre. Ved ansøgning om aflastning i dagcenter kan den pårørende ligeledes henvende sig til visitatorerne i Team Ældre. Det forudsætter dog at den plejekrævende er indstillet på at komme i dagcenter Henvendelse ved midlertidigt ophold Borgere eller pårørende, der søger midlertidigt ophold, kan henvende sig til visitatorerne i Team Ældre. Henvendelsen kan også formidles af andre samarbejdspartnere f.eks. hjemmesygeplejersker eller daglige ledere hos leverandørerne. Sagsbehandling og helhedsvurdering ved afløsning i eget hjem og aflastning i dagcenter Der foretages en konkret individuel vurdering. For yderlige information vedrørende sagsbehandling m.v. henvises der til afsnittet Hvordan bevilges hjælpen? i Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp SL 83 og Kvalitetsstandard for Visiteret dagcentertilbud SL 79. Sagsbehandling ved midlertidigt ophold Visitator i Team Ældre vurderer behovet i samarbejde med borgeren selv, pårørende og samarbejdspartnere. Visitering til akut ophold foretages af den ansvarlige hjemmesygeplejerske. Hvis et midlertidigt ophold vurderes at være den bedste løsning, får borgeren et mundtligt tilsagn herom. Da der er begrænset kapacitet af midlertidige boliger, vil de eksisterende boliger 5

6 prioriteres og fordeles i forhold til hvilke borgere, der har det største behov. Der kan være ventetid på aflastningsophold. Hvis borgerens behov kan dækkes på anden måde, eller der ikke foreløbig er udsigt til ledig aflastningsplads, kan der gives mundtligt afslag. Kvalitetskrav og frister for sagsbehandlingen Frister Frister for afgørelser fremgår af Sorø Kommunes hjemmeside: Hvem leverer hjælpen? Afløsning i eget hjem Leveres af den valgte leverandør på fritvalgsområdet. Aflastning i dagcenter Tilbydes på det nærmeste dagcenter. Se kvalitetsstandard for Visiteret dagcentertilbud, SL 79 Midlertidigt ophold Slaglille Plejeboliger: Primært for borgere med et aflastningsbehov på en aflastningsplads. Egecentret: Primært for borgere med træningsbehov/udredningsbehov på en afklaringsplads eller rehabiliteringsplads. Lynge Plejecenter: Primært for borgere med demens på en aflastningsplads. Hvad koster hjælpen? Afløsning i eget hjem Hjælpen er gratis Aflastning i Dagcenter Det er gratis at komme i dagcenter, men der er egenbetaling på materialer, mad og drikke og en del af kørselsudgiften. Midlertidigt ophold Der betales ikke for husleje eller plejen. Borgeren skal selv medbringe eget tøj, sko, toiletsager, medicin og personlige hjælpemidler. Borgeren skal selv betale transportudgiften til og fra aflastningspladsen. Borgeren betaler udgifter i forbindelse med opholdet. Uanset opholdets længde, opkræves der 100 kr. for en startpakke og herefter 15 kr. pr. døgn (2016 niveau). Det indeholder linned, håndklæder, vask af linned, basisting til personlig pleje f.eks. sæbe, shampoo, engangsvaskeklude, kam, tandbørste, tandpasta, fugtighedscreme. Desuden evt. mad på indskrivningsdagen, engangsbleer, kapsler etc. Der opkræves desuden betaling for maden, der afregnes ved afslutningen af opholdet. 6

7 Hvis borgeren vil klage? Afløsning aflastning efter 84 stk. 1 Hvis borgeren er uenig i den afgørelse, Sorø Kommune har truffet, kan vedkommende klage over afgørelsen. Borgeren kan klage mundtligt eller skriftligt. Sorø Kommune skal have modtaget borgerens klage senest 4 uger efter, vedkommende har modtaget afgørelsen. Vær opmærksom på, at der er forskellige forsendelsestider afhængig af, om afgørelsen er sendt pr. brev eller digitalt. Ved tvivl herom, kan borgeren kontakte sin sagsbehandler. Hvis klagefristen er overholdt, har Sorø Kommune pligt til at tage stilling til sagen igen (genvurdering). Hvis Sorø Kommune fastholder sin afgørelse, sender kommunen klagen samt alle relevante papirer i sagen til Ankestyrelsen, der er klageinstans. Det vil herefter være Ankestyrelsen, der tager stilling til klagen. Midlertidigt ophold efter 84 stk. 2 Da kommunen ikke har pligt til at stille midlertidige boliger til rådighed, kan borgeren klage over afgørelsen om ophold og varighed til lederen af Social Service i Sorø Kommune. Der er ikke yderligere klagemuligheder. Klager over den udførte hjælp under det midlertidige ophold kan rettes til den daglige leder af plejecentret eller leder af hjemmesygeplejen. Sagsbehandling og serviceniveau Der kan i første omgang rettes henvendelse til lederen i Social Service ved utilfredshed over visitators håndtering af sagsbehandlingsforløbet eller serviceniveauet. Borgeren kan klage over serviceniveau eller sagsbehandlingen til Social- og Sundhedsudvalget, der er den politisk ansvarlige myndighed for det politisk vedtagne serviceniveau og for kommunens aktiviteter. Levering af hjælpen Borgeren kan kontakte lederen hos leverandøren af hjælp ved utilfredshed med personalets måde at udføre hjælpen på, omgangstone, optræden eller andet. Hvordan registreres oplysninger om borgeren? Alle oplysninger om borgeren registreres efter samtykke elektronisk i et omsorgs- eller dokumenthåndteringssystem. Borgeren kan anmode om aktindsigt i de registrerede oplysninger 5 år tilbage i tiden. Henvendelser om aktindsigt rettes til Team Ældre. Adresser og telefonnumre Social Service 7

8 Team Ældre Rådhusvej Sorø Tlf kl Lederen eller koordinatoren for hjemmesygeplejen Tlf Egecentret Fægangen Sorø Tlf Slaglille Plejeboliger Ringstedvej Fjenneslev Tlf Lynge Plejeboliger Lynge Byvej Sorø Tlf Politisk godkendelse Kvalitetsstandarden er politisk godkendt i Social- og Sundhedsudvalget

9 Afløsning i eget hjem Indsatsens art Formålet med indsatsen Indsatsområder Hjælp til praktiske eller personlige opgaver i hjemmet, som den pårørende normalt udfører. At afløse ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en plejekrævende person med et nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Praktiske opgaver: Rengøring Tøjvask Vaskeordning Vareudbringning Mad, drikke og opvask Madudbringning Personlige opgaver: Støtte til døgnstruktur i et på forhånd aftalt tidsrum. En hjælper er hos borgeren mens den pårørende kan lave andre ting. Midlertidigt tilsyns- og omsorgsbesøg. Andre personlige opgaver kan efter aftale blive bevilliget efter SL 83, hvis den pårørende ikke længere kan eller ønsker at varetage opgaverne. Indsatserne er nærmere beskrevet i kvalitetsstandard for SL 83 Særlige forhold Se kvalitetsstandard for SL 83 Hjælpen ydes ikke ved den plejekrævende persons fravær f.eks. under en indlæggelse eller aflastningsophold. Der kan som hovedregel ikke visiteres til Hyppighed og omfang Der tilbydes ikke hjælp til personlige eller praktiske opgaver ud over det generelle serviceniveau efter SL 83. Der kan ikke tilbydes døgnaflastning i hjemmet eller overvågning i længere tid. Praktiske opgaver: Hjælpens omfang er svarende til det generelle serviceniveau efter SL 83. Personlige opgaver: Kan tildeles ud fra de samme forudsætninger som ved hjælp efter SL 83 og tilbydes således, at det dækker den pårørendes mulighed for at komme hjemmefra. Midlertidigt tilsyns- og omsorgsbesøg tilbydes på tidspunkter af dagen, hvor der er et behov og hvor den pårørende er hjemmefra. Støtte til døgnstruktur tildeles ud fra en individuel vurdering, men et omfang vil være på ca timer pr. 4 uger. 9

10 Kriterier for at modtage hjælp Sagsvurdering Pårørende med behov for afløsning, der passer og plejer en plejekrævende person med et nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Ved sagsbehandlingen lægges der vægt på opfyldelse af kriterierne ved en konkret individuel vurdering. Kommunen skal bedømme ansøgerens samlede situation. Ankestyrelsen har i en principafgørelse truffet en afgørelse om afløsning i hjemmet. Ankestyrelsen har desuden i truffet afgørelse om, at en kommune ved ansøgning om praktisk hjælp var berettiget til at tage hensyn til i hvilket omfang ansøgers ægtefælle var i stand til at varetage. I Sorø Kommune tilbydes ikke afløsning til pårørende, hvor vedkommende klarer alle hjemmet praktiske opgaver i hus og have herunder oprydning, rengøring, tøjvask, madlavning mv, mens borgeren selv klarer de fleste personlige opgaver eller får hjælp af hjemmeplejen hertil. Det er ikke fastsat hvor omfattende plejebehovet skal være, for at der kan tilbydes afløsning, men der kan være tale om at den pårørende har påtaget sig betydelig hjælp hos borgeren til personlig hygiejne, toiletbesøg, forflytning og spisning, eller at borgeren psykiske funktionsbegrænsninger kræver tæt overvågning i løbet af døgnet. Det er en forudsætning, at andre muligheder er forsøgt inden der tilbydes støtte til døgnstruktur, f.eks. ophold på dagcenter eller brug af tilsyns- og omsorgsbesøg. Visitator drøfter med borger og pårørende, om der er behov for anden støtte i hjemmet, der kan medvirke til at borgeren kan forblive i eget hjem, f.eks. visiteret dagcentertilbud til borgeren, aflastningsophold på et kommunalt plejecenter eller rådgivning om plejen fra specialesygeplejersker. Kvalitetskrav Se kvalitetsstandard for SL 83 Dagcenter Indsatsens art Formålet med indsatsen Målrettede aktiviteter og socialt samvær for plejekrævende borger på et dagcenter med henblik på at aflaste pårørende. At aflaste ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en plejekrævende person med et nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Indsatsområder Ophold i visiteret dagcenter. 10

11 Se kvalitetsstandard for SL 79. Hyppighed og omfang Kriterier for at modtage hjælp Sagsvurdering Der kan være ventetid på dagcenterplads afhængig af det aktuelle antal brugere og sammensætning i dagcentret Se kvalitetsstandard for SL 79. Borgere der har ægtefælle eller anden pårørende med behov for aflastning og som kan fungere i et dagcentermiljø Borgeren skal selv være motiveret for at komme i dagcenter. Se kvalitetsstandard for SL 79. Kvalitetskrav Se kvalitetsstandard for SL 79. Midlertidigt ophold Indsatsens art Formålet med indsatsen Midlertidigt døgnophold i en almen plejebolig At borgeren ved et midlertidigt ophold får den optimale personlige pleje, praktisk bistand og træning i en periode, hvor borgeren ikke kan klare sig i eget hjem med den hjælp der kan tilbydes i hjemmet. At aflaste ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en plejekrævende person med et nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Indsatsområder Der tilbydes hjælp til personlige og praktiske opgaver. Se kvalitetsstandard for SL 83. Ved behov kan der visiteres til træning. Se kvalitetsstandard for SL 86. Behovet for hjælpemidler og boligændringer vurderes af Team Hjælpemidler, hvis der er et varigt ændret behov. Hjemmesygepleje tilbyder hjælp til behandling, udredning og vurdering af det nuværende og fremtidige plejebehov. Særlige forhold Hyppighed og omfang Borgeren medbringer selv egne mindre hjælpemidler så som rollator, mens der er plejeseng, toiletstol og møbler på aflastningsstuen. Der ydes ikke praktisk hjælp i hjemmet i denne periode. Midlertidigt ophold er tidsbegrænset og har normalt en maksimal varighed på 3 uger. I den periode arbejdes der på at finde en fremtidig løsning af plejebehov og evt. boligforhold. Kriterier for at modtage hjælp Borgere med midlertidig betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der i en periode har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlige behandlingsmæssig støtte. 11

12 Såfremt egen bolig ikke kan tilpasses borgerens behov i forbindelse med akut opstået sygdom eller ændret funktionsniveau. Ved akut opstået behov, skal det sikres, at der ligger en lægefaglig vurdering, som udelukker, at det er en hospitalsindlæggelse borgeren har brug for. Alle muligheder for at borgeren kan forblive i eget hjem skal være vurderet og i videst muligt omfang være afprøvet. At der er behov for at aflaste samboende pårørende, som i det daglige yder personlig og praktisk hjælp til ægtefælle/sambo/pårørende, som er berettiget til hjælp efter 83 i Lov om social service. Efter tab af funktionsniveau/evne, enten som følge af sygdom eller efter sygehusindlæggelse, vurderes/observeres borgeren m.h.p. afklaring af, hvilket tilbud der kan dække borgerens behov for hjælp/fremtidige boform. Borgere i terminale plejeforløb. Midlertidig bolig er som udgangspunkt IKKE en mulig venteplads til Plejebolig. Sagsvurdering Kvalitetskrav Der foretages en individuel vurdering af behovet for en midlertidig plads. Den ansvarlige sygeplejerske ved plejeboligenheden er i samråd med borgeren og de pårørende tovholder under opholdet og koordinerer det tværfaglige samarbejde. Ved indflytningen informeres borgeren om opholdet og der udarbejdes en plan med beskrivelse af problemstillinger, mål, handlinger og evaluering. Under opholdet laves opfølgning. Ved udskrivelse til eget hjem eller anden bolig beskrives det forventede behov og der gives besked til visitator og fremtidig leverandør af hjælp. 12

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Serviceinformation. Midlertidig bolig

Serviceinformation. Midlertidig bolig Serviceinformation Midlertidig bolig Hvad er Midlertidig bolig? Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje, jf. Lov om Social Service

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Indholdsfortegnelse 1. Hvori består ydelsen?... 2 2. Hvem kan modtage ydelsen?... 3 3. Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Målgruppe Målgruppen for afløsning eller aflastning er forældre, ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer børn eller voksne borgere i en af følgende målgrupper:

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune 2015 Plejevederlag Indsatsområde Udbetaling af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående plejekrævende person med kort levetid.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Afløsning eller aflastning

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Afløsning eller aflastning Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Afløsning eller aflastning 2016 Brug for aflastning eller afløsning? Hvis du som pårørende passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilke indsatser kan tilbydes?... 2 4.0 Kvalitetsmål... 3 5.0 Ansøgning... 3 5.1

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. I 2015 Hvem kan få hjælpen?

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Boliger Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Boliger Om denne pjece Randers Kommune tilbyder boliger til borgere,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitetsstandard 2018 (Godkendt af kommunalbestyrelsen 13. december 2017) Center for Sundhed og Velfærd Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandard for almene dagcentre

Kvalitetsstandard for almene dagcentre Kvalitetsstandard for almene dagcentre Med udgangspunkt i Kombinationsmodellen Godkendt d. Sagsnummer Dagcentre i Tønder Kommune I Tønder Kommune består dagcentertilbuddet af 7 almene dagcentre, 2 demens

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR DAGHJEM

KVALITETSSTANDARD FOR DAGHJEM KVALITETSSTANDARD FOR DAGHJEM BRØNDBY KOMMUNE 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Daghjemspladser... 3 Funktionsvurderingsmetoden... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler Overordnet kvalitetsstandard 2017 Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler 1 Forord Den overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25.

1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25. 1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25. juni 2014 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Afløsning. Kvalitetsstandard 2016

Afløsning. Kvalitetsstandard 2016 Afløsning Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for afløsning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er afløsning 3 Hvem kan få afløsning? 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138 Ydelsestype Ydelsens Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2015 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere