Virksomhedspraktik og løntilskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedspraktik og løntilskud"

Transkript

1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger Undersøgelsens hovedresultater Ankestyrelsens anbefalinger Undersøgelsens afgrænsning Særligt vedrørende blanketter 10 2 Regler Lovgrundlag 11 3 Materiel vurdering af sagerne Den samlede materielle vurdering Oplysningsgrundlaget Rimelighedskravet Merbeskæftigelseskravet Afgrænsning af virksomheden ved virksomhedspraktik og løntilskud Særlige krav Krav til forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud Målgruppe Formålet Jobplan Tilbuddets varighed 55 Bilag 1 Metode og baggrund 57 Bilag 2 Kommunefordelte resultater 63 Bilag 3 Regelgrundlag 65 Bilag 4 Indkaldelsesbrev 72 Bilag 5 Kommunernes bemærkninger og forslag 79 Bilag 6 Måleskema 82 Bilag 7 Spørgeskema til kommunerne 98 Bilag 8 Spørgeskema til hver enkelt sag 100 Titel Virksomhedspraktik og løntilskud Udgiver Ankestyrelsen, marts 2014 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside

3 1 Forord Arbejdsmarkedsstyrelsen (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) har anmodet Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse af udvalgte kommuners praksis, når de bevilger tilbud om virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere efter henholdsvis kapitel 11 eller kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Baggrunden er, at beskæftigelsesministeren har aftalt med Enhedslisten, at der skal igangsættes en praksisundersøgelse af løntilskudsområdet, som skal se på administrationen af området og vurdere, om lovgivningen overholdes i forhold til at forhindre fortrængning af ordinært ansatte. Ankestyrelsen har derfor gennemført en undersøgelse af kommunernes praksis ved bevilling af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Ankestyrelsen har i undersøgelsen gennemgået et antal konkrete sager fra udvalgte kommuner, hvor kommunerne har godkendt og igangsat forløb med virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Ankestyrelsen har også stillet spørgsmål til kommunerne om administrationen af reglerne. Undersøgelsen har især haft fokus på de regler i lovgivningen, som har til formål at forhindre fortrængning af ordinært ansatte, det vil sige rimelighedskravet og betingelsen om merbeskæftigelse samt reglerne om høring af de ansatte og inddragelse af en medarbejderrepræsentant. Disse regler beskrives nærmere i kapitel 2.

4 2 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har undersøgt 12 kommuners praksis ved bevilling af virksomhedspraktik og løntilskud. I undersøgelsen indgår 111 sager, heraf 30 sager om virksomhedspraktik og 81 sager om løntilskud. Herudover har Ankestyrelsen stillet supplerende spørgsmål til kommunerne i hver enkelt sag, om hvordan de har sikret sig, at rimelighedskravet og kravet om merbeskæftigelse er overholdt. Ankestyrelsen har yderligere bedt kommunerne oplyse, om de generelt oplever vanskeligheder i forhold til at vurdere de enkelte lovgivningskrav ved bevilling af virksomhedspraktik og løntilskud. Endelig er kommunerne blevet spurgt, om de har forslag til, hvordan administrationen af reglerne kan styrkes. 1.1 Undersøgelsens hovedresultater Undersøgelsen har haft fokus på de regler, som har til formål at forhindre fortrængning af ordinært ansatte, det vil sige rimelighedskravet og betingelsen om merbeskæftigelse samt reglerne om høring af de ansatte og inddragelse af en medarbejderrepræsentant. Figur 1.1 Samlet resultat Undersøgelsen viser, at lovgivningen i forhold til bevilling af virksomhedspraktik og løntilskud er overholdt i 64 sager, svarende til 58 procent af de 111 sager.

5 3 I 8 af de 111 sager, svarende til 7 procent, er lovgivningen ikke overholdt, heraf er der 6 sager om privat løntilskud og 2 sager om offentligt løntilskud. I de resterende 39 sager, svarende til 35 procent, mangler der væsentlige eller afgørende oplysninger. Der er således samlet set 47 afgørelser, svarende til 42 procent, der enten ville blive ændret ved en eventuel behandling i Ankestyrelsen eller hjemvist til ny behandling i kommunerne på grund af, at der mangler afgørende oplysninger i sagen. Ankestyrelsen har i en stor del af sagerne ikke kunnet konstatere, om de regler, der skal forhindre fortrængning af ordinært ansatte, er overholdt, fordi der mangler oplysninger i sagerne. Figur 1.2 Er sagen tilstrækkelig oplyst? 26% 37% Ingen oplys ninger mangler Enkelte mindre væ s entlige oplys ninger mangler Flere og/eller væ s entlige oplys ninger mangler Afgørende oplys ninger mangler 2% 35% I 43 ud af samtlige sager, svarende til 39 procent, mangler der væsentlige eller afgørende oplysninger. Ud af disse 43 sager, er der 4 sager, der både er forkerte på det foreliggende grundlag, og hvor der samtidig mangler afgørende oplysninger.

6 4 I de sager, der mangler væsentlige/afgørende oplysninger, har der især manglet oplysninger om antallet af ansatte i virksomheden, det vil sige antallet af ansatte uden tilskud, og antallet af personer i virksomhedspraktik og ansatte i løntilskud (rimelighedskravet) skriftlig tilkendegivelse fra en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik og ansatte i løntilskud (rimelighedskravet) oplysninger om det gennemsnitlige antal ansatte i de foregående 12 måneder (merbeskæftigelseskravet) oplysninger om, hvorvidt løntilskudsstillingen er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte indenfor de foregående 3 måneder (merbeskæftigelseskravet) oplysninger om, hvorvidt de ansatte er hørt forud for ansættelsen i løntilskud, og om de er positive overfor at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen (merbeskæftigelseskravet) skriftlig tilkendegivelse fra en medarbejderrepræsentant om, at der ved ansættelsen i løntilskud sker en nettoudvidelse af antallet af ansatte i virksomheden (merbeskæftigelseskravet) Samlet resultat fordelt på virksomhedspraktik og løntilskud Undersøgelsens resultat fordeler sig således for de 111 sager: Tabel 1.1 Er afgørelsen samlet set rigtig? Tilbud om virksomhedspraktik Tilbud om ansættelse med løntilskud Antal 1. Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med reglerne Nej, afgørelsen ville blive ændret eller hjemvist I alt Virksomhedspraktik 17 af de 30 sager om virksomhedspraktik er i overensstemmelse med reglerne.

7 5 I de øvrige 13 sager mangler der afgørende oplysninger. Der er tale om 5 sager om offentlig virksomhedspraktik og 8 sager om privat virksomhedspraktik. Fælles for disse sager er, at der mangler oplysninger til brug for en vurdering af, om rimelighedskravet er opfyldt. I 9 sager foreligger der ikke relevante blanketter, og oplysningerne foreligger ikke på anden vis I 12 sager mangler der helt eller delvist oplysninger om, hvor mange ordinært ansatte og hvor mange ansatte i løntilskud og personer i virksomhedspraktik virksomheden har haft i de seneste 3 (4) måneder forud for ansættelsen I 13 sager mangler der en skriftlig tilkendegivelse fra en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt rimelighedskravet er opfyldt. Løntilskud 47 af de 81 sager om løntilskud er i overensstemmelse med reglerne. 8 sager er ikke i overensstemmelse med reglerne. I 3 sager er rimelighedskravet ikke opfyldt I 2 sager er det oplyst, at en ansat uden støtte er fratrådt en lignende stilling inden for de sidste 3 måneder I 2 sager er det oplyst, at virksomheden har afskediget en ansat uden støtte inden for de sidste 3 måneder I 1 sag er det oplyst, at der er en arbejdsfordelingsordning. Der mangler væsentlige/afgørende oplysninger i 30 af de 81 sager om løntilskud. Der er tale om 7 sager om offentligt løntilskud og 23 sager om privat løntilskud. I 6 sager foreligger der ikke relevante blanketter, og oplysningerne foreligger ikke på anden vis I 16 sager mangler der helt eller delvist oplysninger om, hvor mange ordinært ansatte og hvor mange ansatte i løntilskud og personer i virksomhedspraktik virksomheden har haft i de seneste 3 (4) måneder forud for ansættelsen I 18 sager mangler der en skriftlig tilkendegivelse fra en medarbejderrepræsentant om, at rimelighedskravet er opfyldt

8 6 I 19 sager fremgår det ikke, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt I 16 sager fremgår det ikke, om de ansatte er blevet hørt, og det fremgår heller ikke, om de er positive I 27 sager mangler der oplysninger om det gennemsnitlige antal ansatte i de foregående 12 måneder I 13 sager mangler der en skriftlig tilkendegivelse fra en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt kravet om merbeskæftigelse og reglerne om høring er overholdt. 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne sikrer, at sagerne oplyses tilstrækkeligt. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne sikrer, at anvendte blanketter til brug for virksomhedspraktik og løntilskud er tilstrækkeligt udfyldt. Ankestyrelsen anbefaler, at blanketterne på området gennemgås med henblik på, at de udformes mere hensigtsmæssigt for at sikre kommunerne den nødvendige dokumentation. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne sikrer, at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiver og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt rimelighedskravet er opfyldt. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne sikrer, at der ved bevilling af løntilskud foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiver og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt merbeskæftigelseskravet og reglerne om høring og inddragelse af en medarbejderrepræsentant forud for ansættelsen er opfyldt. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne indhenter yderligere oplysninger, inden ansættelse med løntilskud bevilges, hvis der er oplysninger i arbejdsgivers tilbud, der giver anledning til tvivl om, hvorvidt merbeskæftigelseskravet er opfyldt. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne sikrer, at der forud for ansættelse med løntilskud i en enkeltmandsvirksomhed foreligger oplysninger om, hvorvidt der har været ordinært ansatte i de foregående 12 måneder.

9 Frikommuner 3 af de deltagende kommuner er frikommuner og har fået tilladelse til, at der gennemføres forsøg på beskæftigelsesområdet, jf. bekendtgørelse nr af 17. december 2012 om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. Hver af frikommunerne har fået tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvor de i et vist omfang er undtaget fra reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Ingen af de 3 frikommuners forsøg omfatter undtagelser til rimelighedskravet eller merbeskæftigelseskravet. I det omfang frikommuneforsøgene vedrører virksomhedspraktik og/eller løntilskud, er der især tale om forsøg vedrørende reglerne om varighed af tilbud, målgruppe og jobplan Kommunernes besvarelser af spørgsmål Ankestyrelsen har i forbindelse med indkaldelsen af sager bedt kommunerne om at udfylde et generelt spørgeskema (bilag 7) vedrørende administrationen af reglerne om bevilling af virksomhedspraktik og løntilskud. Ankestyrelsen har også bedt kommunerne oplyse, om de generelt oplever vanskeligheder i forhold til at vurdere de enkelte lovgivningskrav ved bevilling af virksomhedspraktik og løntilskud, og kommunerne er opfordret til at komme med forslag til, hvordan administrationen af reglerne kan styrkes. Hvordan oplever kommunerne lovgivningskravene? 10 kommuner oplyser, at de ikke generelt oplever vanskeligheder i forhold til at vurdere de enkelte lovgivningskrav ved bevilling af virksomhedspraktik og løntilskud. Én kommune oplyser, at der opleves vanskeligheder og bemærker, at lovgivningskravene kræver gentagen information/formidling til både virksomheder og medarbejdere, og at kravene opleves som administrativt tunge. Én kommune har ikke besvaret det generelle spørgeskema. Kommunerne har i spørgeskemaet haft mulighed for at komme med bemærkninger til administrationen af reglerne. 5 kommuner har benyttet sig heraf.

10 8 Af særlig relevans for vurderingen af rimelighedskravet og kravet om merbeskæftigelse er følgende bemærkninger: at det er svært at kontrollere antallet af ansatte ved vurderingen af, om rimelighedskravet er opfyldt at der ikke er adgang til at tjekke, om virksomheden har borgere fra andre kommuner i virksomhedsrelaterede tilbud at det er en udfordring, hvis kommunen ønsker at anvende tilbuddet (om virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud) kort tid fra henvendelse til opstart af tilbuddet, og samtidig nå at indhente de krævede oplysninger hos arbejdsgiver, inden forløbet starter. Kommunernes forslag til, hvordan administration af reglerne kan styrkes 5 kommuner har besvaret dette spørgsmål. Af særlig relevans for vurderingen af rimelighedskravet og merbeskæftigelseskravet er følgende forslag: at det lokale beskæftigelsesråd bliver overordnet ansvarlig for, at merbeskæftigelseskravet er opfyldt at der er behov for en forenkling af reglerne/afbureaukratisering, herunder afskaffelse af blanketter. De mange blanketter og den manglende mulighed for elektronisk kommunikation er et problem at det vil være hensigtsmæssigt med en digital løsning, som understøttes centralt. Kommunernes samlede bemærkninger til lovgivningskravene, og forslag til hvordan administrationen af reglerne kan styrkes, fremgår af bilag Undersøgelsens afgrænsning Ankestyrelsen har i undersøgelsen især vurderet, om rimelighedskravet er opfyldt ved etablering af virksomhedspraktik, og om spørgsmålet har været drøftet med repræsentanter for de ansatte forud for etableringen rimelighedskravet og kravet om merbeskæftigelse er opfyldt ved ansættelse med løntilskud, samt om reglerne om høring af de ansatte og inddragelse af en medarbejderrepræsentant forud for ansættelsen er overholdt. Ankestyrelsens undersøgelse har haft fokus på de regler, der skal forhindre fortrængning af ordinært ansatte fra det offentlige og private arbejdsmarked. Det er derfor især

11 9 overholdelsen af disse regler, der har haft betydning for, hvorvidt sagen er vurderet materielt rigtig eller forkert. Ankestyrelsen har desuden undersøgt, om reglerne om formål, jobplan og varighed af tilbud er overholdt. For så vidt angår ansættelse med løntilskud er det desuden undersøgt, om personen opfylder betingelserne om forudgående periode med dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge. Kun hvis det med sikkerhed er konstateret, at disse regler ikke er overholdt, har det medført, at sagen er vurderet materielt forkert. Hvis der har været usikkerhed herom, fordi der mangler oplysninger, har det derimod ikke påvirket den materielle vurdering af sagen. Ankestyrelsen har endvidere undersøgt, om de særlige krav ved virksomhedspraktik og løntilskud, hvorefter der ikke kan gives tilbud i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, og hvorefter løntilskud ikke kan tilbydes i en virksomhed, der ejes af dennes ægtefælle, registrerede partner eller samlever, er overholdt. Selvom der har manglet oplysninger herom, har det ikke medført, at sagen samlet set er vurderet materielt forkert. I undersøgelsen er alene indgået sager, hvor kommunerne har bevilget virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, og ikke sager, hvor der er givet afslag. Ankestyrelsen har ikke undersøgt, om reglerne om løn- og ansættelsesforhold, konkurrenceforvridning og bruttostøtteintensitet er overholdt, og heller ikke om virksomhederne er udelukket fra løntilskudsordningen på grund af reglerne om udelukkelse af visse virksomheder, jf. 72 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB). Undersøgelsen har ikke haft fokus på overholdelsen af de formelle regler i forhold til borgerne, det vil sige, om kommunerne har overholdt forvaltningslovens regler, da de traf afgørelse i sagerne. Ankestyrelsens vurdering af kommunernes afgørelser er foretaget på baggrund af ovenstående afgrænsning af undersøgelsen. Reglerne vedrørende rimelighedskrav og merbeskæftigelseskrav er beskrevet i kapitel 2. De øvrige regler er beskrevet i tilknytning til den materielle vurdering i kapitel 3.

12 Særligt vedrørende blanketter Undersøgelsen viser, at kommunerne i vidt omfang anvender Kommunernes Landsforenings (KL) blanketter i forbindelse med bevilling af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Da kommunerne i 2009 overtog ansvaret for de tidligere statslige opgaver i jobcentrene, overtog KL blanketområdet. Blanketterne kan findes på Undersøgelsen har vist, at der er nogle uhensigtsmæssigheder i opbygningen af blanket AB 201 (arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud), som betyder, at det ikke altid er muligt alene via oplysningerne i blanketten at vurdere, om rimelighedskravet og kravet om merbeskæftigelse er opfyldt. Ankestyrelsens bemærkninger til blanket AB 201 Det ville være hensigtsmæssigt, hvis spørgsmålet under blankettens punkt 6: Antal medarbejdere i gennemsnit i de seneste 12 måneder blev udformet således, at der blev spurgt om det gennemsnitlige antal ordinært ansatte, da det er denne oplysning, der er relevant i forhold til vurderingen af merbeskæftigelseskravet. Spørgsmålet hører i øvrigt mere naturligt til under blankettens punkt 7, da det vedrører kravet om merbeskæftigelse. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis spørgsmålet under blankettens punkt 7: Har virksomheden inden for de sidste 3 måneder afskediget en ansat uden løntilskud, blev udformet således, at det fremgår, om der er tale om en tilsvarende stilling, da dette er afgørende for vurderingen af merbeskæftigelseskravet. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis det blev præciseret, at blankettens punkt 6 og 7 også skal udfyldes, hvis der er tale om en virksomhed uden ansatte. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis blanketten blev udformet således, at der tages højde for, om kravene i BAB 56 (nugældende 65) er overholdt. Én kommune har i forbindelse med høringssvaret foreslået, at der laves én blanket for offentlige arbejdsgivere og én blanket for private arbejdsgivere, da den nuværende blanket opleves for lang og kompliceret at udfylde. Ankestyrelsen har endvidere en bemærkning til blanket AB 131 (arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik), hvor det ville være hensigtsmæssigt, hvis blanketten blev udformet således, at der tages højde for, om kravet i BAB 49, stk. 3, (nugældende 56, stk. 3) er overholdt.

13 11 2 Regler Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af reglerne om rimelighedskravet og kravet om merbeskæftigelse mv. Der henvises i undersøgelsen til de regler, der gjaldt forud for juli Ankestyrelsen har ingen praksis om anvendelsen af reglerne om rimelighedskravet og merbeskæftigelseskravet. 2.1 Lovgrundlag Rimelighedskravet Fælles regler for virksomhedspraktik og løntilskud Der er både ved tilbud om virksomhedspraktik og ved tilbud om ansættelse med løntilskud på en virksomhed et krav om, at der på virksomheden skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik. Det er et generelt krav, der gælder for alle virksomheder, både offentlige og private virksomheder. Kravet kaldes rimelighedskravet (eller forholdstalskravet) og fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) 48, stk. 1, for så vidt angår virksomhedspraktik og af LAB 62 for løntilskud. Hvorfor er der et rimelighedskrav? Rimelighedskravet skal sikre, at en person i virksomhedspraktik eller i løntilskud får det ønskede faglige, sociale eller sproglige udbytte af opholdet, ved at ansættelsen sker på en ordinær arbejdsplads med ordinære kolleger, og hvor der kun i begrænset omfang er personer i tilbud om virksomhedspraktik eller ansatte i løntilskud. Kravet supplerer merbeskæftigelseskravet, som indebærer, at der ved ansættelse af en ledig med offentligt tilskud skal ske en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos den enkelte arbejdsgiver. Rimelighedskravet er således sammen med merbeskæftigelseskravet med til at hindre fortrængning af ordinært ansatte.

14 12 Hvad indebærer rimelighedskravet? Der er grænser for, hvor mange personer en virksomhed kan have i virksomhedspraktik og/eller løntilskud. I virksomheder med 0 til 50 ansatte må der maksimalt være én person i virksomhedspraktik eller i løntilskud for hver 5 ansatte på ordinære vilkår. Dette betyder for eksempel, at der i en virksomhed med 27 ordinært ansatte kan være 5 personer i virksomhedspraktik/løntilskud. En virksomhed har dog altid mulighed for at have én person i virksomhedspraktik eller i løntilskud. Det vil sige, at der i enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med op til 4 ansatte kan være én person i enten virksomhedspraktik eller i løntilskud. Hvis en virksomhed har 50 ansatte eller flere, kan der herudover maksimalt være én person i løntilskud eller i virksomhedspraktik for hver 10 ordinært ansatte, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) 53, stk. 1, og 70, stk. 1. Dette betyder for eksempel, at der i en virksomhed med 75 ordinært ansatte kan være 12 personer i virksomhedspraktik/løntilskud. Krav om skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant Der skal altid forud for etableringen af virksomhedspraktik eller løntilskud foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt kravet om det maksimale antal personer i løntilskud og virksomhedspraktik i forhold til antallet af ordinært ansatte er opfyldt (BAB 53, stk. 1, og BAB 70, stk. 2). Opgørelsen af antallet af ordinært ansatte Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og heller ikke personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave. Opgørelsen sker som udgangspunkt ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 3 måneder før etableringen af virksomhedspraktikken. I virksomheder, hvor antallet af ansatte er skiftende på grund af sæsonsvingninger, kan opgørelsen dog udvides fra 3 til 4 måneder (BAB 53, stk. 4-6, og BAB 70, stk. 5-7).

15 13 Særlige regler ved virksomhedspraktik Rimelighedskravet gælder ikke, når der etableres virksomhedspraktik for en person, der modtager sygedagpenge, og praktikken skal foregå på den virksomhed, hvor personen er ansat (BAB 53, stk. 2). Hvis tilbuddet om virksomhedspraktik er på mere end 13 uger skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte forud for etableringen (LAB 48, stk. 2, og BAB 52, stk. 1) det fremgå af virksomhedens tilbud om at etablere virksomhedspraktik, at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen (BAB 52, stk. 1) der forud for etableringen foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der har været en drøftelse og en høring af en medarbejderrepræsentant (BAB 52, stk. 2). Særlige regler ved løntilskud Der er ikke et rimelighedskrav for personer, der modtager kontanthjælp og er omfattet af et integrationsprogram. Rimelighedskravet kan fraviges i forhold til førtidspensionister ansat i offentlige virksomheder, når virksomheden kan godtgøre, at ansættelsen kan medvirke til at opnå eller fastholde beskæftigelse. Virksomheden skal i denne forbindelse redegøre fyldestgørende for, hvorledes den kan opfylde formålet med tilbuddet, og der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette (BAB 70, stk. 3) Merbeskæftigelseskravet Ved tilbud om ansættelse med løntilskud er der ud over rimelighedskravet også et krav om, at ansættelsen skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte i den virksomhed, hvor ansættelsen sker. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse. Kravet om merbeskæftigelse gælder både ved ansættelse med løntilskud hos private og offentlige arbejdsgivere. Merbeskæftigelseskravet fremgår af LAB 61, stk. 1.

16 14 Hvorfor er der er merbeskæftigelseskrav? Merbeskæftigelseskravet har sammen med rimelighedskravet til formål at nedsætte risikoen for, at der ved ansættelse af personer med løntilskud sker fortrængning af ordinært ansatte. Hvordan vurderes merbeskæftigelse? Kravet om merbeskæftigelse vurderes forskelligt alt efter, om der er tale om en privat eller offentlig virksomhed. Merbeskæftigelseskravet i private virksomheder Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere skal kravet om merbeskæftigelse ses i forhold til det gennemsnitlige antal ansatte i virksomheden i de foregående 12 måneder, og ansættelsen må ikke ske i en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte inden for de foregående 3 måneder (BAB 64, stk. 2). Hvordan opgøres antallet af ordinært ansatte? Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyntagen til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud (løntilskud og fleksjob) og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave (BAB 64, stk. 2). Bestemmelsen, om at stillingen ikke må være blevet ledig på grund af afskedigelse eller fratrædelse, gælder ikke, hvis der har været tale om en ansat med støtte. Det er derfor muligt at ansætte en person med løntilskud i en stilling, som en person ansat med løntilskud eller i fleksjob er blevet afskediget fra. Det betragtes som merbeskæftigelse, hvis der ansættes en person med løntilskud i en stilling, der afløser en fastansat, som aftjener sin værnepligt eller deltager i uddannelsesjobrotation, herunder efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte (BAB 64, stk. 4). Hvis virksomheden kun har haft ansatte i en del af de foregående 12 måneder, beregnes det gennemsnitlige antal ansatte som et gennemsnit af antallet af ansatte i de måneder inden for de foregående 12 måneder, hvor der har været ansatte (BAB 64, stk. 6). Hvem påser betingelsen om merbeskæftigelse? På private ansættelsesområder påses betingelsen om merbeskæftigelse af virksomheden og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger (LAB 61, stk. 2, og BAB 66, stk. 1).

17 15 Hvis der er uenighed om, i hvilket omfang kravet om merbeskæftigelse er opfyldt, afhænger løsningen af, om ansættelsesområdet er omfattet af kollektiv overenskomst. Hvis den private arbejdsgiver er omfattet af kollektiv overenskomst afgøres uenighed, om hvorvidt merbeskæftigelseskravet er opfyldt, efter de gældende fagretlige regler om mægling og eventuel voldgift ved uenighed af faglig karakter (BAB 66, stk. 2). Hvis den private arbejdsgiver ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, afgøres uenigheden om opfyldelse af merbeskæftigelseskravet af det regionale beskæftigelsesråd (BAB 66, stk. 3). I private virksomheder, hvor der ikke er nogen ansatte, påses betingelsen om merbeskæftigelse af jobcenteret (BAB 66, stk. 4). Merbeskæftigelseskravet i offentlige virksomheder Vurderingen, af om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt, skal tage udgangspunkt i antallet af beskæftigede som følge af budgettet for den enkelte offentlige virksomhed (BAB 67, stk. 2). Ved ansættelse med løntilskud i offentlige virksomheder er der således ikke et krav om, at der skal være tale om merbeskæftigelse i forhold til det gennemsnitlige antal ansatte i de seneste 12 måneder, eller at ansættelsen ikke sker i en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse inden for de foregående 3 måneder. Det afgørende er, om der er tale om merbeskæftigelse i forhold til den offentlige virksomheds aktuelle budget. Dette betyder, at der kan ske ansættelser med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere, selvom der er gennemført personalereduktioner, hvis den offentlige virksomheds budget herefter er tilpasset reduktionerne. Det er den enkelte offentlige arbejdsgiver, der skal dokumentere, at der er tale om merbeskæftigelse i forhold til budgettet. Hvem påser betingelsen om merbeskæftigelse? På offentlige ansættelsesområder påses betingelsen om merbeskæftigelse af ansættelsesmyndigheden og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger (LAB 61, stk. 2, og BAB 67, stk. 1). Uenighed, om hvorvidt merbeskæftigelseskravet er opfyldt, afgøres ved mægling mellem de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og ansættelsesmyndigheden og eventuelt ved voldgift (BAB 67, stk. 3).

18 16 Særligt merbeskæftigelseskrav Der gælder et særligt merbeskæftigelseskrav for revalidender, førtidspensionister og personer omfattet af den særlige ordning for relativt nyuddannede handicappede (BAB 65). For disse grupper skal en ansættelse med løntilskud enten medføre en nettoudvidelse, jf. BAB 64, eller stillingen skal være blevet ledig som følge af frivillig afgang afgang på grund af alder frivillig reduktion af arbejdstiden, eller afskedigelse på grund af forseelse Kravet til merbeskæftigelse er således mere rummeligt, og der er en lettere adgang til at opnå ansættelse med løntilskud for disse persongrupper. Høring af de ansatte og inddragelse af medarbejderrepræsentant Der er et generelt krav om, at arbejdsgiver skal drøfte spørgsmålet om løntilskudsansættelsen med en repræsentant for virksomhedens ansatte forud for ansættelsen (LAB 60). Der stilles også en række krav til både private og offentlige arbejdsgiveres tilbud om ansættelse af en person med løntilskud og om inddragelse af en medarbejderrepræsentant (BAB 68 og 69). På både private og offentlige ansættelsesområder skal det af arbejdsgivers tilbud fremgå at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen om de ansatte er positive overfor at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen, og om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Forud for etableringen skal der fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant foreligge en skriftlig tilkendegivelse om ovenstående forhold. Hvis den eksisterende løntilskudsansættelse forlænges inden for den maksimale

19 17 varighed, er det ikke nødvendigt med en ny erklæring fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant. (Beskæftigelsesministeriets vejledning nr af 20. december 2012 om løntilskud, punkterne 9.1 og 9.2) Afgrænsning af virksomheden For at kunne vurdere om rimelighedskravet er opfyldt ved virksomhedspraktik og løntilskud, og om merbeskæftigelseskravet er opfyldt ved løntilskud, skal opgørelsen af antallet af ansatte ske ud fra en passende afgrænsning af virksomheden. Afgrænsningen skal sikre, at formålet med løntilskud og virksomhedspraktik opnås ved, at der i virksomheden fortrinsvis er ordinært ansatte. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Normalt vil det svare til virksomhedens adresse (BAB 53, stk. 3, BAB 64, stk. 3, og BAB 70, stk. 4). Hvis en anden afgrænsning er mere hensigtsmæssig i forhold til rimelighedskravet og merbeskæftigelseskravet, kan der vælges en anden afgrænsning end P-nummeret. Både arbejdsgiveren og de ansatte skal være enige om dette, og der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om enigheden. Medarbejderrepræsentanten skal være ansat på den adresse, hvor virksomhedspraktikken eller løntilskudsansættelsen skal foregå (BAB 53, stk. 3, BAB 64, stk. 3, og BAB 70, stk. 4). Eksempler, på hvornår det kan være hensigtsmæssigt at afgrænse virksomheden ud fra andet end P-nummeret, er store virksomheder, som ligger på én adresse for eksempel et sygehus eller et rådhus. De har i mange tilfælde kun ét P-nummer. En afgrænsning ud fra dette P- nummer vil betyde, at man her nemt vil kunne opfylde rimelighedskravet for hele virksomheden under ét, uden at det nødvendigvis opfyldes i de enkelte enheder/afdelinger virksomheder med flere adresser, hvor en arbejdsgiver for eksempel har 12 ansatte fordelt på fire adresser, og hvor der vil være fire selvstændige P-numre. Ved en afgrænsning af virksomheden ud fra P-numrene vil rimelighedskravet kunne opfyldes ved, at der ansættes fire personer i løntilskud eller virksomhedspraktik. En mere hensigtsmæssig afgrænsning kunne i stedet være at afgrænse virksomheden som bestående af alle fire adresser. Det vil så kun være muligt at ansætte 2 personer i virksomhedspraktik eller løntilskud ud fra de i alt 12 ansatte, og der vil kunne være et mere realistisk arbejdsmiljø med flere ordinært ansatte.

20 18 Se i øvrigt mere om afgrænsning af virksomheden i beskæftigelsesministeriets vejledning nr af 20. december 2012 om løntilskud, punkterne og

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Ledighedsydelse. og sanktioner

Ledighedsydelse. og sanktioner Ledighedsydelse og sanktioner December 2011 Indhold Forord... 2 1 Resumé og anbefalinger... 3 2 Afgørelse om sanktion materiel vurdering... 6 2.1 Hovedresultaterne af den materielle vurdering... 6 2.2

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Oversigt vedrørende sager om påstået misbrug af løntilskudsordningen

Oversigt vedrørende sager om påstået misbrug af løntilskudsordningen Arbejdsmarkedsstyrelsen Styring AF og kommuner Notat Oversigt vedrørende sager om påstået misbrug af løntilskudsordningen 26. oktober 2004 Vores sag 04-207-48 Vores ref. lml/jcs I forbindelse med den landsdækkende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Undersøgelse af mulig fortrængning af ordinært ansatte ved brug af aktivering med løntilskud

Undersøgelse af mulig fortrængning af ordinært ansatte ved brug af aktivering med løntilskud Arbejdsmarkedsstyrelsen Undersøgelse af mulig fortrængning af ordinært ansatte ved brug af aktivering med løntilskud Caserapporter December 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Undersøgelse af mulig fortrængning

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp

Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Ankestyrelsens praksisundersøgelser Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Februar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Februar

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere